Gu­a de estilo da APA - .Gu­a de estilo APA, ... Estilo APA, Estilo Vancouver ou URM ... especificaci³ns

 • View
  238

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Gu­a de estilo da APA - .Gu­a de estilo APA, ... Estilo APA, Estilo Vancouver ou URM ......

 • Gua de estilo APA, 6 ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de

  Ciencias da Educacin da Universidade da Corua

  Inma Doval Porto e Chus Garca Garca. Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin. Universidade da Corua. 2017

  1

  Gua de estilo da APA Inma Doval Porto e Chus Garca Garca

  Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin da UDC

  Cando elaboramos un traballo acadmico ou cientfico preciso facer un estudo

  pormenorizado de diferentes fontes bibliogrficas, e deberemos deixar constancia da

  sa consulta no mesmo. importante recoecer o traballo previo realizado por outras/os

  profesionais, facilitando ademais a sa localizacin. De non ser as caeramos no que se

  denomina plaxio. As formas utilizadas para recoecer estes traballos previos son o

  que chamamos cita, bibliografa, referencias bibliogrficas ou notas. Citar e

  referenciar correctamente permitir:

  1. Evitar o plaxio

  2. Recoecer o traballo e as ideas anteriores

  3. Dar opcin de seguir os pasos dunha investigacin dende os seus inicios.

  4. Identificar a publicacin da que tomamos a idea ou da que estamos a falar,

  facilitando a sa localizacin.

  Unha cita unha forma de referencia breve que vai xusto ao lado do texto co que se

  relaciona, ben entre parnteses (autor/a e data) ou ben cun nmero, e que levar a

  referencia en detalle ao final do manuscrito, ben en forma de referencia bibliogrfica, ou

  cunha nota.

  Nun sentido amplo podemos definir Bibliografa como unha unha listaxe de

  documentos ordenados alfabeticamente sobre un tema ou materia, incle todas as

  referencias que serven para traballar sobre un tema. Normalmente acompaa a un

  traballo e vai ao final do mesmo. Cando nos referimos unicamente aos documentos

  citados ao longo do traballo estaremos ante unha relacin de referencias

  bibliogrficas. Entendemos por referencia bibliogrfica, a relacin de todas as fontes

  de informacin (documentos) mencionados nun traballo acadmico ou cientfico

  detalladas. As fontes referenciadas poden sen moi variadas: libros, artigos de revistas,

  leis, traballos de investigacin, pxinas webs, vdeos, entrevistas, partituras musicais...

 • Gua de estilo APA, 6 ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de

  Ciencias da Educacin da Universidade da Corua

  Inma Doval Porto e Chus Garca Garca. Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin. Universidade da Corua. 2017

  2

  aparecen ao final do manuscrito ordenadas alfabeticamente. A norma UNE-ISO 690 a

  define como datos que describen un recurso, ou unha parte dun recurso,

  suficientemente precisos e pormenorizados para identificalo e permitir a sa

  identificacin.

  A nota un texto que complementa ou aclara informacin sobre algn concepto que

  aparece no manuscrito. Vai cun nmero ao lado do concepto e leva a aclaracin ben ao

  p de pxina ou ben ao final do texto.

  Non existe unha norma comn hora de citar e referenciar documentos, hai

  mltiples opcins ou estilos de citas. Elixiremos un ou outro dependendo do mbito do

  noso traballo ou ben da revista no que o desexemos publicar. Existe unha norma

  internacional, desenvolvida pola International Organization for Standardization (ISO) ,

  a Norma ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic

  references and citations to information resources traducida ao espaol como UNE-ISO

  690 Informacin y documentacin. Directrices para la redaccin de referencias

  bibliogrficas y de citas de recursos de informacin. (Asociacin Espaola de

  Normalizacin y Certificacin (AENOR), 2013). Esta norma pode utilizarse para

  calquera disciplina. E ademais outras normas especficas para as distintas materias.

  Incluso algunhas revistas utilizan o seu propio estilo bibliogrfico. Os mis utilizados

  son: Estilo APA, Estilo Vancouver ou URM (Uniform Requirements for Manuscripts

  Submitted to Biomedical Journals), Estilo MLA, Estilo Harvard, Estilo Chicago,

  Estilo ACS, Estilo CSE e o Estilo IEE. Existen ademais estilos propios que crean

  algunhas publicacins peridicas, ou universidades para os seus proxectos cientficos

  (teses, TFG, TFM...).

  Todos os estilos precisan para a sa elaboracin dunha serie de datos bsicos do

  documento que se quere referenciar ou citar: Para poder identificar as fontes que

  utiliza no seu traballo debe inclur os seguintes datos: autor/a, ttulo, datos de

  publicacin (lugar, editora e data), e outros especficos (volume, nmero, URL, data

  consulta recurso web...). Trtase de datos claves para a identificacin e localizacin dos

  documentos e todos os estilos os incluirn na elaboracin da referencia. Pero haber

  diferencias entre eles polo que se refire forma de escribir os nomes de autoras e

 • Gua de estilo APA, 6 ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de

  Ciencias da Educacin da Universidade da Corua

  Inma Doval Porto e Chus Garca Garca. Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin. Universidade da Corua. 2017

  3

  autores (maisculas/minsculas, inicial ou nome completo), o formato da fonte

  (cursiva/comias...), o lugar no que vai a data, se utiliza formato autor-data ou nota +

  bibliografa. Tamn varan en aspectos relativos ao formato xeral do traballo (marxes,

  tipo de letra, sangras...).

  moi prctica a pxina da Monash University de Melbourne

  (guides.lib.monash.edu/citing-referencing), na que podemos elixir o estilo de cita e ver

  como se citara calquera tipo de documento. Est en ingls.

  Sern moi tiles os programas de xestin bibliogrfica que veremos mis adiante:

  Refworks, Endnote, Mendeley... e tamn hai ferramentas en editores de texto como

  Word que incorporan a opcin de introducir os datos e crear as citas e referencias dun

  xeito automtico, segundo o estilo que desexemos. Ambas opcins deben

  complementarse cun coecemento exhaustivo da norma ou ben co seguimento do

  manual ou gua xa que nos documentos menos habituais poden introducir erros.

  ESTILO APA

  Creado pola American Association of Psychology (APA) (www.apa.org) con

  especificacins para referenciar e citar documentos en traballos cientficos e

  acadmicos. o estilo que mis se utiliza no mbito das Ciencias sociais (educacin,

  socioloxa, psicoloxa, economa...)

  A 6 edicin que se utiliza actualmente, publicada en espaol como Manual de

  Publicaciones de la American Psychological Association (3 ed. trad. da 6 en ingls)

  (2010), e na que nos baseamos para a realizacin desta gua. Nela se tratan os

  seguintes aspectos:

  - Aspectos ticos e legais na presentacin de obras cientficas

  - Estrutura, estilo e redaccin

  - Tboas e figuras

  - Normas para citar e referenciar.

  - O proceso de publicacin

 • Gua de estilo APA, 6 ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de

  Ciencias da Educacin da Universidade da Corua

  Inma Doval Porto e Chus Garca Garca. Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin. Universidade da Corua. 2017

  4

  Centrarmonos nas cuestins que se refiren normativa para citas e referencias

  bibliogrficas.

  Polo que se refire ao formato do traballo:

  Papel: 21.59x27.94 cm

  Tipo de letra: Times New Roman 12 p.

  Espazado: 2.0, texto aliado esquerda sen xustificar. Non leva espazos entre os

  pargrafos.

  Marxes: 2,54 cm

  Sangra: cinco espazos na primeira lia de cada pargrafo.

  Todas as citas mencionadas no manuscrito deben aparecer na listaxe de referencias,

  asemade todas as referencias deben estar citadas no corpo do texto.

  Citas no texto. No estilo da APA utilzase a opcin de autor-data dentro do texto, entre

  parnteses, non a opcin de nota. A cita pode ser textual ou parafraseada, para o que

  teremos en conta o nmero de palabras citadas. Debemos poer o apelido de autor/a,

  ano e pxina da que se extrae, e no caso de material de internet sen paxinar pargrafo

  (par.). A sucesin de citas debe ir ordenada alfabeticamente.

  1. Cita textual. Cando extraemos un fragmento ou unha idea textual do documento.

  Utilizaremos os puntos suspensivos para substitur as palabras ou frases que

  omitamos (...). Se dentro da cita textual se incle outra cita, deixarmola como est,

  pero non ir en referencias, a non ser que ns tamn a citemos ao longo do noso

  traballo.

  a. Texto menor de 40 palabras. Cando alude ao autor/a engadiremos s o ano

  entre parntese, e despois da cita textual a pxina entre parntese. Cando

  omite o autor/s ir (Apelido/Apelidos, ano, p. X), despois da cita textual

  que ir entre comias e sen cursiva.

 • Gua de estilo APA, 6 ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de

  Ciencias da Educacin da Universidade da Corua

  Inma Doval Porto e Chus Garca Garca. Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educacin. Universidade da Corua. 2017

  5

  b. Texto maior de 40 palabras. Ir nun bloque independente, sangra

  esquerda (aprox. 2.54), con menor tamao de fonte que o texto., sen comias

  e sen cursiva. A cita como a anterior.

  2. Cita non textual (parfrase). Nunca leva comias nin cursiva. Se alude a autor/es s

  data entre parnteses e se omite (Apelido/Apelidos, ano). Se parafraseamos un

  fragmento aconsllase engadir pxina ou pargrafo (Apelido, ano, pp X). Se non

  est paxinado utilizamos nmero de pargrafo (par. X)

  Dende perspectivas como a socioeducativa (Dubois,1987) ...

  Cando falamos de lectura autores como Carlino (2008), Lerner (2001) ou Petit (