of 19 /19
Okruhy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017 – profilová část Český jazyk a literatura 1. Písemnictví starověku a raného středověku Nejstarší památky světového písemnictví, Starý a Nový zákon. Antická literatura, homérské eposy, klasické řecké drama, literatura antického Říma. 2. Česká literatura středověku, středověká evropská literatura Staroslověnské písemnictví. Latinsky psaná literatura, legendy, Kosmova kronika, Alexandreis, Dalimilova kronika, doba Karla IV., žákovská poezie, satirické skladby, nejstarší české písně. Evropská hrdinská epika. 3. Literatura v době husitské a pohusitské Odraz společenských rozporů v dílech Husových předchůdců, dílo Jana Husa, literatura husitského období, doznívání husitství a myšlenky Petra Chelčického, jednota bratrská. 4. Humanismus a renesance v evropské literatuře Společenské podmínky vzniku evropské renesance a humanismu, představitelé v Itálii, Francii, Španělsku a Anglii. 5. Humanismus a renesance v české literatuře Humanismus a renesance v Čechách, česká barokní literatura a její dva proudy. Vyvrcholení humanistických myšlenek v díle J. A. Komenského. 6. Evropské baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus Charakteristické rysy baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Hnutí Sturm und Drang (J. W. Goethe, F. Schiller). 7. Romantismus v evropské literatuře Charakteristické rysy romantismu. Romantismus v anglické, francouzské, německé, ruské a polské literatuře. 8. České národní obrození Historické podmínky vzniku českého národního obrození, periodizace. Hlavní představitelé a úkoly první a druhé obrozenecké generace – J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký, J. Kollár, F. L. Čelakovský. Rukopisy. 9. Vyvrcholení procesu národního obrození v první polovině 19. století Přechod od romantismu k realismu v české literatuře. Dílo K. H. Máchy, J. K. Tyla, K. J. Erbena, B. Němcové a K. Havlíčka Borovského.

Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus...

Page 1: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Okruhy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017 – profilová část

Český jazyk a literatura

1. Písemnictví starověku a raného středověku

Nejstarší památky světového písemnictví, Starý a Nový zákon. Antická literatura,

homérské eposy, klasické řecké drama, literatura antického Říma.

2. Česká literatura středověku, středověká evropská literatura

Staroslověnské písemnictví. Latinsky psaná literatura, legendy, Kosmova kronika,

Alexandreis, Dalimilova kronika, doba Karla IV., žákovská poezie, satirické

skladby, nejstarší české písně. Evropská hrdinská epika.

3. Literatura v době husitské a pohusitské

Odraz společenských rozporů v dílech Husových předchůdců, dílo Jana Husa,

literatura husitského období, doznívání husitství a myšlenky Petra Chelčického,

jednota bratrská.

4. Humanismus a renesance v evropské literatuře

Společenské podmínky vzniku evropské renesance a humanismu, představitelé v

Itálii, Francii, Španělsku a Anglii.

5. Humanismus a renesance v české literatuře

Humanismus a renesance v Čechách, česká barokní literatura a její dva proudy.

Vyvrcholení humanistických myšlenek v díle J. A. Komenského.

6. Evropské baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus

Charakteristické rysy baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Hnutí

Sturm und Drang (J. W. Goethe, F. Schiller).

7. Romantismus v evropské literatuře

Charakteristické rysy romantismu. Romantismus v anglické, francouzské,

německé, ruské a polské literatuře.

8. České národní obrození

Historické podmínky vzniku českého národního obrození, periodizace. Hlavní

představitelé a úkoly první a druhé obrozenecké generace – J. Dobrovský, J.

Jungmann, F. Palacký, J. Kollár, F. L. Čelakovský. Rukopisy.

9. Vyvrcholení procesu národního obrození v první polovině 19. století

Přechod od romantismu k realismu v české literatuře. Dílo K. H. Máchy, J. K. Tyla,

K. J. Erbena, B. Němcové a K. Havlíčka Borovského.

Page 2: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

10. Realismus v evropské literatuře 19. století

Charakteristické rysy realismu, jeho hlavní představitelé v anglické, francouzské,

ruské a polské literatuře. Umělecké rysy naturalismu. E. Zola.

11. Česká literatura v 60. – 70. letech 19. století. Generace májovců.

Umělecké požadavky májovců, nejvýznamnější osobnosti: J. Neruda, J. Arbes, V.

Hálek. K. Světlá.

12. Boj o národní a kosmopolitní zaměření české literatury

Umělecké koncepce ruchovců a lumírovců, nejvýznamnější osobnosti: S. Čech, E.

Krásnohorská, J. V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer.

Kritický realismus v české literatuře, historická próza (A. Jirásek), venkovská

próza (K. V. Rais).

13. Česká a světová literatura na přelomu 19. a 20. století

Proměny vnímání světa na konci 19. století, symbolismus, impresionismus,

dekadence, tzv. prokletí básníci ve francouzské literatuře.

Manifest České moderny a její hlavní představitelé (S. Machar, O. Březina, S. Sova),

protispolečenští buřiči (V. Dyk, P. Bezruč, F. Šrámek, F. Gellner).

14. Vývoj českého dramatu od počátků až po současnost

Hlavní mezníky ve vývoji českého dramatu – hry s náboženskou tematikou

(Mastičkář), počátky českého divadla v době národního obrození (V. Thám, P.

Šedivý, Klicpera, J. K. Tyl). České drama na přelomu 19. a 20. století (V. Dyk, F.

Šrámek, Mrštíkové, G. Preissová, L. Stroupežnický).

Podoba českého meziválečného divadla a dramatu (K. Čapek, J. Čapek, F. Langer),

Osvobozené divadlo (J. Werich, J. Voskovec), D34 a E. F. Burian; drama po roce

1945 (V. Nezval, Fr. Hrubín, J. Kainar); vznik a podoba tzv. malých divadelních

scén; absurdní drama (V. Havel).

15. Balada a její vývoj v české a světové literatuře, baladická próza

Charakteristika jednotlivých vývojových stupňů balady: balada lidová, umělá (F.

Villon,

F. L. Čelakovský, K. J. Erben), sociální (J. Neruda, V. Hálek, J. Vrchlický, V. Dyk, P.

Bezruč, J. Wolker, V. Nezval); balada v próze (V. Vančura, I. Olbracht, J. Glazarová,

bratři Čapkové, B. Hrabal, O. Pavel, V. Körner).

16. Světová literatura 1. poloviny 20. století

Žánrová a tematická rozrůzněnost meziválečné literatury, výrazné osobnosti

jednotlivých národních literatur.

Tradiční proudy (realismus francouzský, anglický, německý, ruský a americký),

pražská německy psaná literatura. Představitelé moderního proudu (J. Joyce, F.

Kafka, M. Proust).

Page 3: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

17. Moderní literární směry 1. poloviny 20. století, jejich odraz v dílech

světových a českých autorů

Futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, jejich představitelé. G.

Apollinaire a metoda volných asociací a pásma obrazů.

Poetismus, surrealismus a proletářská poezie v české literatuře (J. Wolker, J. Hora,

S. K. Neumann, V. Nezval, K. Biebl).

Reakce na problémy světa po 1. světové válce v dílech F. Halase, V. Holana, J.

Zahradníčka.

18. Česká a světová historická próza

Romantický a realistický historický román (W. Scott, G. Flaubert, Hugo, L. N.

Tolstoj, H. Sienkiewicz), historická tvorba 20. století (L. Feuchtwanger, M. Waltari,

U. Eco …).

Romantická a realistická historická próza v české literatuře (K. H. Mácha, A.

Jirásek, Z. Winter); odraz problémů minulosti v dílech autorů 20. století (J.

Loukotková, M. V. Kratochvíl, V. Kaplický, J. Šotola, V. Körner …).

19. Satirický pohled literárního díla na skutečnost

Satira – pojem, cíl, její reakce na společenské problémy, středověká satirická

tvorba (Hradecký rukopis, Podkoní a žák); K. H. Borovský, S. Čech, J. Hašek, K.

Poláček, W+V, J. Švandrlík, J. Žáček, B. Hrabal, I. Vyskočil, R. Křesťan, Z. Jirotka …).

20. Světová literatura 2. poloviny 20. století

Žánrová a tematická pestrost světové literatury; beatnická generace (J. Kerouac,

A. Ginsberg), existencionalismus (J. P. Sartre, A. Camus), neorealismus (A.

Moravia), nový román A. Robbe- Grilet), magický realismus (G. G. Márquez),

rozhněvaní mladí muži (K. Amis, J. Osborne), postmoderna (U. Eco, Nabokov).

21. Česká próza od konce 1. světové války do konce 2. světové války Žánrová a

tematická pestrost literatury.

Rozmanitost pohledů na první světovou válku v literatuře (J. Hašek, legionářská

literatura, J. John).

Avantgardní literatura (V. Vančura).

Psychologická próza (J. Havlíček, J. Glazarová, E. Hostovský).

22. Nové proudy v české próze 1. poloviny 20. století Žánrová a tematická

pestrost literatury.

Demokratický proud (K. Poláček, E. Bass, J. Čapek).

Problematika tzv. socialistického realismu (I. Olbracht, M. Majerová, M.

Pujmanová). Katolicky orientovaní spisovatelé (J. Durych), ruralisté.

23. Česká literatura 2. poloviny 20. století až po současnost

Page 4: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Vývojové tendence; oficiálně vydávaná poezie; písničkáři, underground; výrazné

osobnosti české poezie: J. Skácel, J. Kolář, V. Hrabě, J. Kainar, M. Holub, I. Blatný, J.

Žáček, …

Představitelé prózy 90. let 20. století: M. Viewegh, J. Topol, P. Šabach, …

24. Česká próza 2. poloviny 20. století – oficiálně vydávaná próza

Tematické rozdělení, charakteristika oficiální prózy (J. Drda, A. Branald, K.

Ptáčník, J. Otčenášek, N. Frýd, V. Páral, O. Pavel, R. John, L. Fuks, …).

25. Česká próza 2. poloviny 20. století – literatura samizdatová a exilová

Charakteristika samizdatové a exilové prózy, přehled exilových nakladatelství a

samizdatových edicí, výrazné osobnosti: A. Lustig, J. Škvorecký, Z. Salivarová, P.

Kohout, P. Tigrid, I. Klíma, M. Kundera, L. Vaculík, …

26. Literatura a drama jako varování před válkou, totalitou, násilím a

konzumním způsobem života

Absurdní drama (S. Beckett, E. Ionesco) psychologické drama (T. Williams), A.

Miller, F. Dűrrenmatt.

Reflexe 2. světové války v literatuře (J. Heller, A. Franková, W. Styron …). Člověk v

totalitní společnosti (G. Orwell, A. Solženicyn, G. Grass, …).

27. Karel Čapek - spisovatel světového formátu

28. Bohumil Hrabal - originální vypravěč

29. Jaroslav Seifert a František Hrubín - nejvýznamnější osobnosti české poezie

Page 5: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Anglický jazyk

1. The Czech Republic

2. Prague and city life

3. Our town

4. Great Britain

5. London

6. The U.S.A.

7. New York and other U.S. cities

8. Australia and New Zealand

9. Canada and English speaking countries

10. Educational systems in GB, the U.S.A. and the Czech Republic /comparison/

11. British literature

12. American literature

13. Mass media, studying foreign languages

14. Sports and games

15. Leisure time activities

16. Shopping

17. Housing

18. Travelling

19. Family, my friends

20. Holidays and festivals in GB, the U.S.A and the Czech Republic/comparison/

21. Health and illnesses

22. Food and meals

23. Autobiography, my future plans

24. The world today

25. Weather and seasons of the year

Page 6: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Francouzský jazyk

1. Moi et mes amis

2. La famille

3. Le logement

4. Notre école, le système scolaire en France et en République tchèque

5. Ma journée

6. Les loisirs, les passe- temps

7. Le sport

8. La vie culturelle

9. La littérature française

10. Les vacances

11. Les voyages

12. La cuisine

13. La santé, les maladies

14. Mes projets de l´avenir , choix d´une profession

15. Le temps

16. Krnov

17. La francophonie

18. Paris

19. France

20. La République tchèque

21. Prague

22. L´Union européenne

23. Les fêtes en France et en République tchèque

24. Le monde d´aujourd´hui – les problèmes des jeunes, l´environnement et la nature,

les maladies de civilisation

25. Les médias

Page 7: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Německý jazyk

1. Meine Familie

2. Freizeit

3. Essen

4. Reisen

5. Meine Freunde

6. Sport

7. Prag

8. Gesundheitswesen

9. Umweltschutz

10. Wohnen

11. Kulturleben

12. Massenmedien

13. Die BRD

14. Die Schweiz

15. Österreich

16. Die Tschechische Republik

17. Kleidung und Mode

18. Schulwesen

19. Verkehr

20. Lichtenstein und Luxemburg

21. Mein Wohnort

22. Feste und Feiertage

23. Meine Lektüre

24. Städte in den deutschsprachigen Ländern

25. Stadt und Dorf

Page 8: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Španělský jazyk

1. La familia, parientes, el hogar

2. Vivienda

3. Quisiera presentarme

4. Ocio y aficiones

5. Juventud y su mundo

6. Escuela y estudios

7. Trabajo y carrera

8. Alimentación

9. Compras y servicios

10. Deporte

11. Salud y modo de vida

12. Viaje y turismo

13. Fiestas y festejos

14. La moda y el modo de vestir

15. El medioambiente

16. El tiempo atmosférico, las estaciones y la naturaleza

17. Arte y cultura

18. Medios de comunicación e invenciones científicas

19. El español como lengua internacional

20. La República Checa – mi patria

21. Ciudades y lugares

22. Praga – la capital de mi país

23. El Reino de España

24. Madrid – la capital de España

25. Hispanoamérica

Page 9: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Ruský jazyk

1. Наша семья

2. Мой друг, подруга, характер человека

3. Наш дом – наша квартира

4. Режим дня

5. Разрешите представиться, моя личная жизнь, планы на будущее

6. Интересы, хобби, свободное время

7. Школа, наша гимназия, система образования в Чехии и в России

8. Культурная жизнь, мое отношение к культурной жизни

9. Спорт, виды спорта, мое отношение к спорту

10. Погода, климат, времена года

11. Крнов, ориентация в городе

12. Прага – столица Чешской Республики

13. Москва, прогулка по городу

14. Санкт-Петербург, достопримечательности

15. Приглашаю вас в Чешскую Республику

16. Над картой России

17. Моя встреча с русской литературой

18. Личности русской культуры

19. Путешествие,транспорт

20. В ресторане, меню, кухня, правильное питание

21. Праздники и традицции

22. Природа, охрана окружающей среды

23. Здоровье, здравоохранение

24. В магазине, одежда, мода

25. Жизненный стиль

Page 10: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Matematika

1. Číselné obory, operace v číselných oborech, algebraické výrazy

2. Výroková logika a množiny

3. Lineární rovnice a nerovnice

4. Kvadratické rovnice a nerovnice

5. Soustavy rovnic a nerovnic

6. Základní (elementární) funkce – lineární, kvadratické funkce

7. Racionální funkce – lineární lomená, mocninná funkce

8. Exponenciální funkce a rovnice

9. Logaritmické funkce a rovnice

10. Goniometrické funkce a rovnice

11. Trigonometrické řešení trojúhelníku a jeho konstrukce

12. Planimetrie – dvojice úhlů, kružnice, množiny bodů daných vlastností

13. Shodná a podobná zobrazení

14. Základní tělesa jejich povrchy a objemy

15. Stereometrie – volné rovnoběžné promítání, rovinné řezy

16. Vektory

17. Analytická geometrie v rovině a prostoru

18. Kuželosečky – kružnice, hyperbola

19. Kuželosečky – elipsa, parabola

20. Polohové úlohy v analytické geometrii

21. Metrické úlohy v analytické geometrii

22. Posloupnosti – základní vlastnosti, aritmetická posloupnost

23. Geometrická posloupnost, nekonečná řada

24. Důkazové úlohy v matematice

25. Kombinatorika

26. Pravděpodobnost a statistika

27. Komplexní čísla a operace s nimi

28. Diferenciální počet

29. Integrální počet

30. Průběh funkce

Page 11: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Zeměpis

1. Geografie jako věda, globální problémy současnosti

2. Planeta Země jako součást vesmíru

3. Kartografie, mapy

4. Atmosféra

5. Hydrosféra

6. Litosféra, geomorfologie

7. Pedosféra, biosféra

8. Geografie obyvatelstva a sídel

9. Geografie zemědělství

10. Geografie průmyslu

11. Geografie dopravy

12. Geografie služeb a cestovního ruchu

13. Politická diferenciace států světa

14. Světové integrace, EU

15. Česká republika – přírodní poměry a cestovní ruch

16. Česká republika – hospodářské poměry

17. Česká republika – administrativní dělení, charakteristika Moravskoslezského

kraje

18. Jižní Evropa

19. Západní Evropa

20. Severní Evropa

21. Střední Evropa

22. Jihovýchodní Evropa

23. Východní Evropa a asijské státy bývalého Sovětského svazu

24. Jihozápadní Asie

25. Jižní a jihovýchodní Asie

26. Východní Asie - Čína a Japonsko

27. Afrika

28. Anglosaská Amerika

29. Latinská Amerika

30. Austrálie a Oceánie

Page 12: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Dějepis

1. Vývoj lidské společnosti v pravěku

2. Starověké civilizace a státy

3. Starověké Řecko, Makedonie, helénismus

4. Starověký Řím

5. Středověká společnost

6. Státní útvary Slovanů

7. Evropa v raném středověku

8 Období vrcholného a pozdního středověku

9. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků

10. Husitství

11. Počátky novověku, humanismus, renesance, reformace

12. Evropa v 16. století

13. Český stát v 15. - 17. století

14. Třicetiletá válka

15. Utváření novodobé společnosti

16. Osvícenství

17. Velká francouzská revoluce

18. Ponapoleonská Evropa

19. Revoluce 1848 a vývoj v Evropě v 2. pol. 19. století

20. Imperiální doba

21. První světová válka

22. Češi a Slováci za 1. světové války

23. Meziválečný vývoj v ČSR

24. Meziválečný vývoj a světová hospodářská krize

25. Druhá světová válka

26. Češi a Slováci za 2. světové války

27. Svět po 2. světové válce a v 50. letech 20. století

28. Dekolonizace a hlavní ohniska konfliktů

29. Konsolidační proces, krize a rozpad východního bloku

30. Vývoj v Československu v 2. polovině 20. století

Page 13: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Základy společenských věd

1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický

vývoj psychiky, determinace lidské psychiky

2. Třídění a charakteristika psychických jevů, poznávací, paměťové a motivační

psychické procesy

3. Psychologie činnosti, jednání a chování

4. Psychologie osobnosti, aktivačně – motivační a vztahově - postojové vlastnosti

osobnosti

5. Výkonové, seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti

6. Vznik a vývoj sociologie, sociální struktura společnosti, sociální stratifikace,

socializace osobnosti a sociální komunikace

7. Sociální skupiny, sociální organizace a instituce, kultura a subkultura

8. Politologie - věda o politice a politickém myšlení, mezinárodní vztahy

9. Vznik a funkce státu, politické strany a společenské organizace, politická hnutí

10. Základy státoprávní teorie, moc zákonodárná, výkonná a soudní

11. Základy práva, veřejné právo – právo trestní

12. Soukromé právo – občanské, rodinné a pracovní právo

13. Základy ekonomie a ekonomiky, mikroekonomická teorie a tržní ekonomika

14. Základy teorie peněz a měnové politiky, finančnictví

15. Makroekonomie a hospodářská politika

16. Právní subjekty v tržní ekonomice, marketing a management

17. Filozofie a její základní problémy, filozofie starověkého Řecka

18. Vrcholné období klasické řecké filozofie, filozofie v období helénismu

19. Středověká filozofie, filozofie období renesance

20. Filozofie 17. století – období baroka, osvícenství 2. pol. 17. století

21. Francouzské osvícenství 18. století, encyklopedisté a materialisté

22. Německá klasická filozofie

23. Základní problémy filozofie 19. století

24. Filozofické směry 20. století, významné osobnosti českých dějin, česká filozofie

19. a 20. stol.

25. Etika a její normy jako součást filozofických a náboženských systémů

Page 14: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Chemie

1. Elektron a jeho stěžejní význam v chemii

2. Význam protonu, úloha vodíkového atomu v chemických reakcích

3. Polymerační schopnosti látek, úloha a význam polymerů

4. Redoxní systémy

5. Organokovové sloučeniny a význam Grignardových činidel v organické chemii

6. Atom - stavební částice molekul, molekula, souvislosti mezi strukturou a

vlastnostmi látek

7. Záření a hmota

8. Fotosyntéza a energie

9. Kyselina trihydrogenfosforečná z hlediska anorganického a biochemického

10. Chemická rovnováha

11. Význam heterocyklických sloučenin

12. Metabolismus bílkovin

13. Chemická kinetika a reakční rychlost

14. Dusík a živé organismy

15. Biosyntéza a metabolismus lipidů

16. Voda jako činidlo a produkt

17. Katalyzátory, katalýza, enzymy a jejich účinnost

18. Citrátový cyklus a energetické souvislosti

19. Integrující význam chemických vazeb ve sloučeninách

20. Aromatický stav, areny

21. Vlastnosti a význam přechodných kovů

22. Bioenergetika redoxních dějů

23. Metabolismus a biosyntéza sacharidů

24. Vlastnosti a reakce nenasycených struktur

25. Struktura a význam sacharidů

26. Využití chemických reakcí v analytické chemii

27. Karbonylové sloučeniny, jejich vlastnosti a reakce

28. Reakce karboxylových sloučenin

29. Hydroxysloučeniny a jejich vlastnosti

30. Integrující význam periodického zákona

Page 15: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Fyzika

1. Fyzikální veličiny a jejich měření

2. Kinematika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

3. Dynamika hmotného bodu

4. Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici a jeho souvislost s pohybem

harmonickým

5. Kmitání mechanického oscilátoru

6. Mechanické vlnění, zvuk

7. Gravitační a tíhové pole

8. Mechanická práce, výkon, energie

9. Mechanika tuhého tělesa

10. Mechanika tekutin

11. Základní poznatky molekulové fyziky a termiky, vnitřní energie, práce, teplo

12. Struktura a vlastnosti plynů

13. Struktura pevných látek a kapalin

14. Skupenské přeměny

15. Elektrický náboj a elektrické pole

16. Elektrický proud v kovech

17. Elektrický proud v polovodičích

18. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu

19. Stacionární magnetické pole

20. Elektromagnetická indukce

21. Střídavý proud

22. Optická zobrazení, optické přístroje

23. Základy kvantové fyziky

24. Elektronový obal atomu

25. Fyzika atomového jádra

Page 16: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Biologie

1. Nebuněčné a prvobuněčné organismy. Teorie vzniku života.

2. Stavba buňky - cytologie

3. Buněčný metabolismus-transport látek a energií. Buněčný cyklus.

4. Látkový a energetický metabolismus organismů

5. Biologická evoluce. Geologické éry.

6. Rostlinná pletiva. Vegetativní orgány.

7. Reprodukční orgány rostlin. Růst a vývoj rostlin.

8. Fyziologie rostlin. Dráždivost a pohyby rostlin.

9. Rostliny nižší a výtrusné. Houby (Fungi).

10. Kapraďorosty a nahosemenné rostliny.

11. Krytosemenné rostliny.

12. Jednobuněčné organismy s eukaryotickou buňkou.

13. Vývoj mnohobuněčných živočichů a typy tělních dutin.

14. Měkkýši, kroužkovci.

15. Členovci

16. Druhoústí. Ostnokožci, strunatci.

17. Strunatci-poikilotermní-ryby, obojživelníci, plazi.

18. Strunatci-homoiotermní-ptáci, savci, etologie.

19. Pohybová soustava člověka.

20. Tělní tekutiny. Cévní a mízní soustavy a jejich fylogenetický vývoj.

21. Dýchací soustava, její funkce a fylogenetický vývoj.

22. Trávicí soustava její funkce a fylogenetický vývoj.

23. Vylučovací soustava její funkce a fylogenetický vývoj.

24. Nervová soustava její funkce a fylogenetický vývoj. Smysly.

25. Žlázy s vnitřní a vnější sekrecí.

26. Rozmnožování živočichů. Ontogeneze a rozmnožování člověka.

27. Genetika na molekulární úrovni a genetika buněk.

28. Dědičnost mnohobuněčných organismů a člověka.

29. Ekologie. Faktory abiotické a biotické. Vztahy organismů a prostředí.

30. Ekologie – společenstvo, ekosystémy.

Page 17: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Informatika

1. Počítačová grafika – modely RGB, CMYK, barevná hloubka, rozlišení, formáty,

programy

2. Aktivní a pasivní prvky sítě – výčet prvků, nastavení, činnost prvků

3. Počítač a jeho komponenty – složení PC, popis a parametry komponent

4. Periferní zařízení – monitory, myši, klávesnice, tiskárny, scannery, parametry,

principy …

5. Alternativní kanceláře (office) – způsoby pořízení, výhody, nevýhody

6. Operační systém a jeho vlastnosti – typy OS, vlastnosti, nastavení, ochrana

7. Počítačové sítě, jejich typy, principy fungování

8. Historie počítačů – generace PC, dnešní počítačový svět

9. TeX – princip fungování, editace, výstupy

10. Algoritmizace – sekvence, větvení cykly, proměnné, typy polí …

11. Internet – struktura, protokoly, princip

12. Elektronická pošta – užití, princip fungování, protokoly …

13. On-line komunikace – programy, princip, využití, ochrana …

14. Zvuková karta – AD/DA převodník, vzorkovací kmitočty

15. Textový editor – popis, fungování, editace textu, formát textu …

16. Textový editor – pokročilejší formy editace, struktura, oddíly, obsah, záhlaví a

zápatí …

17. Tabulkový editor a jeho prostředí – editace, přesun, práce s buňkami, formát

buněk

18. Tabulkový editor a práce se vzorci – vkládání a editace vzorců, absolutní a

relativní odkaz …

19. Tabulkový editor a tvorba grafů – tvorba, editace, formát grafů …

20. Vektorový editor – princip, základy práce, práce s objekty, editace objektů

21. Bitmapový editor – princip, základy práce, práce s fotkou, editace fotky …

22. Multimediální formáty – zvuk, video, tvorba, formáty, konverze …

23. HTML, CSS – princip, výskyt, základní prvky, struktura dokumentu …

24. CMS – vysvětlení pojmu, druhy, princip fungování, užití, ukázka …

25. Prezentace – principy prezentace, prezentační program, editace …

Page 18: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Deskriptivní geometrie

1. Základní úlohy v kótovaném promítání.

2. Odchylka přímky od průmětny, skutečná velikost úsečky (kótované a Mongeovo

promítání).

3. Bod v rovině.

4. Přímka v rovině.

5. Hlavní a spádové přímky roviny.

6. Přímka kolmá k rovině.

7. Rovina kolmá k přímce.

8. Průsečík přímky s rovinou.

9. Vzdálenost bodu od roviny.

10. Vzdálenost bodu od přímky.

11. Poloha dvou přímek v prostoru.

12. Odchylka dvou přímek.

13. Určení roviny.

14. Odchylka roviny od průměten.

15. Průsečnice dvou rovin.

16. Rovnoběžné roviny, vzdálenost rovnoběžných rovin.

17. Odchylka dvou rovin.

18. Odchylka přímky od roviny.

19. Obrazec v rovině.

20. Užití třetí průmětny.

21. Kolineace.

22. Afinita.

23. Elipsa, tečna elipsy.

24. Hyperbola, tečna hyperboly.

25. Parabola, tečna paraboly.

Page 19: Gymnázium Krnov - Maturitní okruhy 2017gymnasiumkrnov.cz/pdf/matur-okruhy-2017.pdf · Romantismus v evropské literatuře Charakteristick rysy romantismu. Romantismus v anglick,

Konstrukční úlohy

1. Princip kótovaného promítání, konstrukční úloha.

2. Průsek a zásek trojúhelníků.

3. Sestrojení hranolu (prostorové řešení, sestrojení).

4. Sestrojení jehlanu (prostorové řešení, sestrojení).

5. Řez hranolu.

6. Řez jehlanu.

7. Síť hranolu, skutečná velikost řezu.

8. Síť kosého hranolu.

9. Síť jehlanu, skutečná velikost řezu.

10. Průmět kružnice.

11. Sestrojení válce (prostorové řešení, sestrojení).

12. Sestrojení kužele (prostorové řešení, sestrojení).

13. Řez na válci, skutečná velikost řezu.

14. Eliptický řez na kuželi.

15. Hyperbolický řez na kuželi.

16. Parabolický řez na kuželi rovinou kolmou k nárysně, třetí průmět řezu, skutečná

velikost řezu.

17. Síť kužele, skutečná velikost řezu.

18. Průsečíky přímky s válcem a jehlanem.

19. Průsečíky přímky s kuželem a hranolem.

20. Tečné roviny k válci (bodem, rovnoběžné se směrem).

21. Tečné roviny ke kuželi (bodem, rovnoběžné se směrem).

22. Sestrojení kulové plochy (prostorové řešení, sestrojení).

23. Tečná rovina ke kulové ploše.

24. Řez kulové plochy.

25. Průsečíky přímky s kulovou plochou.