Click here to load reader

Haridus- ja Teadusministeeriumi MAJANDUSAASTA ARUANNE ... majandus- ja kultuuriringkondi, kutse- ja ametiliite, tööandjate liite, riigiasutusi ning KOVe. Nõunike kogude liikmed

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Haridus- ja Teadusministeeriumi MAJANDUSAASTA ARUANNE ... majandus- ja kultuuriringkondi, kutse- ja...

 • 0

  Haridus- ja Teadusministeeriumi MAJANDUSAASTA ARUANNE

  01.01.2014 - 31.12.2014

 • 1

  Aruandekohustuslase nimetus HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

  Registrikood 70000740

  Aadress Munga 18, Tartu

  Telefon 735 0222

  Faks 730 1080

  E-post [email protected]

  Interneti kodulehekülg http://www.hm.ee

  Tegevjuht kantsler Janar Holm

  Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Dokument koosneb 111 leheküljest.

  mailto:[email protected] http://www.hm.ee/

 • 2

  KASUTATUD LÜHENDITE LOEND .................................................................................. 4

  TEGEVUSARUANNE............................................................................................................. 5

  ÜLEVAADE TEGEVUSKAVADE TÄITMISE ARUANDEST ........................................... 13

  Tegevusvaldkond: haridus.........................................................................................................13

  Tegevusvaldkond: teadus- ja arendustegevus ...........................................................................34

  Tegevusvaldkond: noored .........................................................................................................39

  Tegevusvaldkond: keel..............................................................................................................44

  Tegevusvaldkond: arhiivindus ..................................................................................................48

  Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tähtsamatest majandusnäitajatest .........................50

  Aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulised sündmused, mis ei

  kajastu aruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste

  majandusaastate tulemusi ..........................................................................................................50

  Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ....................................................................51

  Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi

  korraldamisel .............................................................................................................................52

  Ülevaade riigi raamatupidamiskohustuslase valitsemisalas või valitseva mõju

  all olevate äriühingute, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste ja

  muude isikute kohta ..................................................................................................................53

  Ülevaade avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja sihtasutuste tähtsamatest

  majandusnäitajatest ...................................................................................................................54

  HTMi osalusega rahvusvahelised organisatsioonid ja nende programmid ...............................55

  Olulisemad aruandeaasta investeeringud ..................................................................................56

  Olulisemad teadus- ja arendusprojektid aruandeaastal .............................................................57

  Majandusaastal toimunud ja eeldatavad muudatused valitsemisala koosseisus .......................60

  RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ...................................................................... 61

  BILANSS ..................................................................................................................................61

  TULEMIARUANNE ................................................................................................................62

  RAHAVOOGUDE ARUANNE ...............................................................................................63

  NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE..................................................................................64

  SISUKORD

  https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419726944 https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419726945 https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419726947 https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419726964

 • 3

  RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE ...............................................................................65

  RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD ......................................................... 71

  Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud

  arvestusmeetodid ja hindamisalused .........................................................................................71

  Lisa 2. Konsolideeritud asutused ..............................................................................................79

  Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid .............................................................................................80

  Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksusega ...................................................................81

  4.A. Nõuded ja kohustused .................................................................................................81

  4.B. Tulud ja kulud .............................................................................................................81

  Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid .................................................................................................82

  5.A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja -kohustused .............................................................82

  5.B. Maksu-, lõivu-, trahvitulud .........................................................................................82

  Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused ..........................................................................................83

  Lisa 7. Varud .............................................................................................................................86

  Lisa 8. Osalused sihtasutustes ...................................................................................................87

  Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud ..............................................................................................88

  Lisa 10. Materiaalne põhivara ...................................................................................................89

  Lisa 11. Immateriaalne põhivara ...............................................................................................92

  Lisa 12. Bioloogilised varad......................................................................................................93

  Lisa 13. Eraldised ja tingimuslikud kohustused........................................................................95

  Lisa 14. Laenukohustused .........................................................................................................97

  Lisa 15. Saadud ja antud toetused .............................................................................................99

  15.A Saadud toetused .........................................................................................................99

  15.B Antud toetused .........................................................................................................101

  Lisa 16. Kaupade ja teenuste müük .........................................................................................104

  Lisa 17. Muud tulud ................................................................................................................104

  Lisa 18. Tööjõukulud ..............................................................................................................105

  Lisa 19. Majandamiskulud ......................................................................................................106

  Lisa 20. Muud tegevuskulud ...................................................................................................107

  Lisa 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus .................................................................107

  Lisa 22. Siirded .......................................................................................................................108

  Lisa 23. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta .................................................................109

  ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE ......................................................... 110

  https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419726972 https://fp-veeb.hm.ee/dhs/Active/dav/applications/1/lists/1/items/655662/files/1/HTM%20kons2014MAA_15.05.2015.docx#_Toc419727002

 • 4

  ANK avatud noortekeskus

  HTM Haridus- ja Teadusministeerium

  EAFRD Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

  EAGGF Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond

  EENet Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

  EHIS Eesti Hariduse Infosüsteem

  EL Euroopa Liit

  EMP Euroopa majanduspiirkond

  ENTK Eesti Noorsootöö Keskus

  ERF Euroopa Regionaalarengufond

  ESF Euroopa Sotsiaalfond

  HEV hariduslikud erivajadused

  IKT inf

Search related