Heron szivattyú használati utasítás

 • View
  22

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Heron szivattyúk többnyelvű használati és beüzemelési utasítása.

Text of Heron szivattyú használati utasítás

 • Nvod k pouitNvod na pouitieHasznlati utasts

  EMPH 1510 8895108

  Motorov tlakov erpadlo / CZMotorov tlakov erpadlo / SK

  Motoros nyomszivatty / HU

 • 3II. ZrukaNa tento vrobek poskytujeme standardn zruku v dlce 24 msc od data zakoupen a prodlouenou zruku v trvn 36 msc po splnn specifi kovanch podmnek. Veker zrun podmnky najdete v pruce Zruka a servis.Prosme, ped pouvnm stroje si pette celou tuto pruku tak, abyste porozumli jejmu obsahu.

  III. Bezpenostn pokynyerpadlo je konstruovno k bezpenmu a bezprobl-movmu provozu za pedpokladu, e bude provozovno v souladu s nvodem na obsluhu.

  Ped prvnm pouitm erpadla si pozorn prostudujte tento nvod k obsluze. Zabrnte tak vnmu pokozen zazen nebo dokonce zrann.

  Nikdy nepouvejte erpadlo v prosted s nebezpem vbuchu. erpadlo pouvejte pouze venku na dobe vtranm mst.

  Vdy ped zahjenm prce provete pedbnou provozn zkouku. Mete tak pedejt razu nebo pokozen zazen.

  Z dvodu bezpenosti erpadlem nikdy neerpejte holav a agresivn kapaliny jako jsou benzn nebo kyselina. Z dvodu zabrnn koroze erpadla nikdy neerpejte moskou vodu, chemiklie a raviny jako nap. pouit olej, vno nebo mlko.

  erpadlo umstte na pevn rovn povrch, aby nedolo k jeho pevrcen.

  Abyste pedeli nebezpe poru a zabezpeili dosta-tenou ventilaci umstte provozovan erpadlo mini-mln 1 m od budovy nebo jinch zazen. Nedvejte do blzkosti motoru dn holav nebo vbun ltky.

  Dti a domc zvata se mus zdrovat v bezpen vzdlenosti, protoe vznik monost poplenin od hor-kch st motoru.

  Mli byste vdt, jakm zpsobem je mon motor co nejrychleji vypnout. Krom toho byste se mli dkladn seznmit s obsluhou ovldacch prvk. Nenechvejte obsluhovat erpadlo nikoho bez pedchozho pouen.

  Doplovn pohonnch ltek se mus provdt v dobe vtranm prostoru a pi vypnutm motoru. Benzn

  je mimodn zpaln ltka a za uritch podmnek vbun.

  Ndr nepeplujte. Zajistte, aby uzvr palivov ndre byl dobe uzaven. Jestlie pi doplovn paliva vytekl benzin mimo

  ndr, bezpodmnen zajistte, aby toto msto bylo ped nastartovnm motoru dostaten such a aby se benzinov vpary rozptlili.

  Bhem tankovn a v okol uloench pohonnch hmot nekute a nepouvejte oteven ohe.

  Zplodiny obsahuj jedovat kyslink uhelnat. Nadchn me vst ke ztrt vdom nebo dokonce k mrt. Motor nenechvejte nikdy bet v uzavenm nebo stsnnm prostoru.

  erpadlo umstte na pevnm podkladu. Nenaklnjte motor o vce ne 20 od horizontln polohy. V ppad vtho nklonu vznik nebezpe rozlit paliva nebo nedostatenho mazn a pokozen motoru.

  Nepokldejte dn pedmty na erpadlo, abyste pe-deli nebezpe vzniku poru.

  Vfuk je bhem provozu velice hork a zstv hork tak dlouho po vypnut motoru, proto se ho nedotkej-te. Abyste pedeli tkm popleninm nebo nebezpe- poru, nechte motor vychladnout dve, ne m bt pepravovn nebo uskladnn v uzavench prostorch.

  Pi pouvn erpadla pouvejte vhodnou ochranu sluchu.

  Palivo a olej pouvan v erpadle jsou jedovat ltky. Pi manipulaci postupujte dle pokyn vrobce paliva nebo oleje.

  Zazen me bt zateno pouze do svho jmenovi-tho vkonu za jmenovitch podmnek okol. Pokud je zazen v provozu pi teplotch kter nejsou v rozsahu 0C - 35C, ve vych nadmoskch vkch ne 1830 m n. m. , pi vy vlhkosti ne je bn atmosfe-rick vlhkost stedoevropskho klimatu a nebo jestlie je chlazen motoru je zhoreno je nutn redukce vkonu pop. nastaven motoru erpadla na tyto podmnky v autorizovanm servisu .

  CZ2

  vodVen zkaznku,dkujeme za dvru, kterou jste projevil znace Heron zakoupenm tohoto nad.

  Tento vrobek absolvoval zevrubn testy spolehlivosti a kvality, kterm sv vrobky podrobuje. Uinili jsme veker opaten, aby se k Vm vrobek dostal v dokonalm stavu. Pokud by se i pesto objevila jakkoli zvada nebo jste pi jeho pouvn narazil na pote, nevhejte se prosm obrtit na nae zkaznick centrum:

  Tel.: +420 286 840 052, fax: +420 286 840 173www.heron-motor.cz

  Vrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zln-Pluky, esk republikaDatum vydn: 26. 2. 2007

  I. Technick daje

  Typov oznaen: Heron EMPH 15-10Motor: zehov (benznov), tytaktn, jednovlec s OHV rozvodem, typ ST 168FBZapalovn: T.C.I. (tranzistorov, bezkontaktn)Chlazen: nucen, vzduchemObsah vlce: 208 ccmKompresn pomr: 8,5 : 1Max. vkon motoru: 6,5 HP (4800W) / 4000 min-1

  Typ paliva: bezolovnat benzn min. 95 oct.Spoteba: cca 0,5 l/kWh pi 75% zatenSpoutn: manulnObjem ndre: 3,6 lObjem oleje v motoru: 0,6lZapalovac svka: Brisk - JR19, Champion - RJ19LM nebo jejich ekvivalentRozmry (vka x ka x dlka): 40x39x47 cmHmotnost (bez npln): 22 kgMax. vka sn: 8 mMax. vtlan vka: 60mMax. pepravn objem: 300 l / minPrmr pvodnho hrdla: 1,5 (38 mm)Prmr vtlanho hrdla: 1 x 1,5; 2 x 1Namen akustick vkon: 92 dB(A)Garantovan akustick vkon: 93 dB(A)

  Nadstandardn vbava:Olejov idlo: ano

  CZ

 • 4IV. Popis erpadla1) Palivov ndr2) Spna motoru3) Vypoutc roub oleje 4) Vrobn slo 5) Ztka plnn oleje6) Vypoutc hrdlo7) Sac hrdlo8) Pka plynu9) Pka sytie10) Pka palivovho kohoutu11) Vpustn roub karburtoru12) Odkalovac kalek

  13) Thlo startru14) Ztka palivov ndre15) Zalvac hrdlo16) Hrdlo vtlaku 1,517) Hrdlo vtlaku 118) Svka zapalovn 19) Vzduchov filtr20) Vfuk

  Vrobce si vyhrazuje monost proveden zmn na vrobku oproti vyobrazenmu typu. Zmny nemaj vliv na funk-nost vrobku.

  CZ 5 CZ

  Obr. 2

  16

  20

  18

  19

  Obr. 3

  17

  Obr. 1

  17

 • 6V. Pouit piktogramy a dleit upozornn

  VI. Funkce erpadlaerpadlo je ureno pouze pro erpn ist nebo mrn zneitn vody nap. ze studn, potok, ek apod. erpadlo nen ureno na erpn extrmn kaln vody, pouitho oleje, vzntlivch a vbunch ltek nebo chemikli, fekli, septik, potravinskch kapalin jako nap. vno, mlko, atd. erpadlo tak nen vhodn na erpn pitn vody. erpadlo mus bt pi prci umstnno venku, na dobe vetranm mst. Maximln prmr pevnch stic v nasvan vod je 2,5 mm.

  VII. Ped uvedenm stroje do provozu

  VSTRAHA! K proveden nsledujcch kontrolnch kon umstte erpadlo na pevnou a vodorovnou plochu s vypnutm motorem a pvodem paliva a odpojenm kabelem zapalovac svky. Nedotkejte se horkch st motoru.

  Uveden do provozu provede prodejce podle pejmacho protokolu viz seit Zruka a servis str. 4 nebo majitel sm po dohod a instrukti prodejcem.

  V ppad, e stroj nebyl uveden do provozu a sputn prodejcem, postupujte podle nsledujcch krok:

  1. Vizuln kontrolaPo vybalen stroje provete vizuln kontrolu stavu povrchu a zkladnch funkc stroje. Pesvdte se, zda nikde nevis nezapojen i uvolnn kabely. V ppad, e tomu tak je, nechte si zvadu odstranit ve smluvnm servisu. Zkontrolujte palivov systm, zejmna pipojen palivovch hadiek, jet ne poprv nalijete palivo do palivov ndre.

  2. Plnn olejov npln UPOZORNN!

  Provozovn motoru s nedostatenm nebo naopak nadmrnm mnostvm oleje me zpsobit vn pokozen motoru bez nroku na zruku.

  Kontrolu rovn oleje provdjte na rovin a pi vypnu-tm motoru ped kadm spoutnm.

  Olejov idlo slou pouze k zastaven motoru pi nh-lm niku a poklesu hladiny motorovho oleje.

  CZ 7

  Olejov idlo neopravuje obsluhu opomjet kontrolu hladiny oleje ped kadm pouitm.

  Olejov idlo nesm bt odpojeno nebo demontovno. Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje ped

  kadm sputnm motoru v souladu s tabulkou pede-psan drby.

  DOPORUEN OLEJEDoporuujeme pouvat jen vysoce kvalitn oleje zave-dench znaek v originlnch balench (nap. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo jin vceob-lastn ekvivalent), kter vyhovuj poadavkm jakostn tdy API min. SH- SG/CD pop. je pevyuj. Jakostn tdy olej jsou znaeny na obalu. Nap. oleje s viskzn tdou SAE 15W40 vm v mrnch klimatickch podmnkch na zem zaru vynikajc viskzn teplotn zvislost. Proto doporuujeme pouvat oleje s touto nebo j pesahujc viskzn tdou (nap. 15W50 pi pouit v extrmn vysokch teplotch, 10W40 nebo 5W40 pi pouit v mrazech kolem -20C).PLNN A DOPLNN OLEJE1. Ujistte se, e erpadlo stoj na pevn a vodorovn

  ploe s vypnutm motorem a pvodem paliva a odpojenm kabelem zapalovac svky.

  2. Odroubujte plnc olejovou ztku (obr. 1 poz. 5).3. Za pouit trychte nalijte plncm otvorem cca 0,6l

  oleje (pedepsan objem pro przdnou olejovou ndr). Pi plnn dbejte na to, aby olej nevytkal mimo plnc otvor; pokud se tak stane, rozlit olej setete a motor od oleje oistte do sucha.

  4. Vizuln kontrolujte mnostv oleje, rove by mla dosahovat okraje plncho hrdla. Pi nzk hladin oleje vm mrka na ztce napov, v jak vce se hladina nachz. Pokud hladina oleje nen vidt v nalvacm otvoru tak oistte mrku na vnitn stra-n olejov ztky istm hadrem a mrku zaroubujte zpt do nalvacho otvoru. Ihned ji opt vyroubujte a na mrce odette rove hladiny. Pokud nebude na mrce viditeln hladina, nen v motoru tm dn olej.

  5. Pi nzkm stavu oleje doplte doporuenm olejem (stejnm typem oleje, kter v erpadle pouvte) na poadovanou rove. Nemchejte oleje s rozdlnm SAE a jakostn tdou.

  UPOZORNN! Je zakzno pouvat oleje bez detergentnch psad a oleje uren pro dvoutaktn motory. Olej je nebez-pen ivotnmu prosted zabrate jeho niku!

  3. PalivoVSTRAHA!

  Benzn je velice snadno vzntliv a vbun. Tankujte v dobe vtranm prostoru pi vypnutm

  motoru. Bhem tankovn a v mstech, kde jsou umst-ny pohonn hmoty, nikdy nekute a zabrate pstupu s otevenm ohnm.

  Ndr nepeplujte (nedolvat a po okraj ndre) a po tankovn zajistte, aby byl uzvr ndre dobe uzaven.

  Dbejte na to, aby nedolo k rozlit benznu. Benznov vpary nebo rozlit benzn se mohou vzntit. Jestlie benzn vystkne, je bezpodmnen nutn okol vysuit a nechat rozptlit benznov vpary.

  Zabrate opakovanmu nebo delmu styku s pokokou, jako vdechovn vpar. Uchovvejte benzn mimo dosah dt.

  Pouvejte benzn bn uvan pro motorov vozidla s min. oktanovm slem 95. Doporuujeme pouvat bezolovnat benzn Natural 95, kter omezuje tvoen usazenin ve spalovac komoe. Druh benznu bhem provozu nemte (bezolovnat za olovnat a naop