HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XUẤT KHẨU CỦA TẬP ĐOÀN TOSHIBA

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XUẤT KHẨU CỦA TẬP ĐOÀN TOSHIBA

 • Copyright 2012, Toshiba Corporation.

  Ngy 28 Thng 9 Nm 2012

  Cng Ty C Phn (Tp on) TOSHIBA

  Ban Qun L Xut Khu

  Hi Tho i Ngoi Ngnh Sn Xut (Vit Nam)

  HOT NG

  QUN L XUT KHU

  CA TP ON TOSHIBA Export Control Practices in the Toshiba Group

 • 2

  MC LC

  1. Khi Qut v Tp on Toshiba

  2. Phng Chm C Bn v Qun L Xut Khu ca Tp on Toshiba

  3. C Ch Qun L Xut Khu

  4. Th Tc Qun L Xut Khu ca Cc Cng Ty trong Tp on

  5. Gio Dc v Gim St

  6. Li Kt

 • 3

  1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA1/3

  LNH VC KINH DOANH

  1. Sn phm k thut s (Digital Products)

  2. Thit b in t (Electronic Components)

  3. H thng c s h tng x hi (Social Infrastructure

  Systems

  4. Hng in gia dng(Consumer Products)

  Sng Lp: Thng 7 nm 1875 Thi im ngy 31/3/2012

  Vn Ch S Hu: 439,9 t Yn

  Doanh Thu Hp Nht: 6.100,3 t Yn

  S Nhn Vin (hp nht): 209,800

  S Cng Ty Lin Quan (theo Lut cng ty con v cty lin kt): 750 (trong nc 260, ngoi

  nc 490)

 • 4

  PC xch tay TV tinh th, u ghi

  Mt S Sn Phm Tiu Biu

  1. SP K THUT S

  H thng chn on hnh nh

  trong y t T lnh, my git v.v.

  4. HNG IN GIA DNG

  1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA2/3

  Thit b pht in:

  nhit in, in nguyn t

  3. H THNG CSHT X HI

  2. LINH KIN IN T

  Th nh NAND SSD

 • 5

  1. KHI QUT V TP ON TOSHIBA3/3 CC CNG TY CA TP ON TOSHIBA TI VIT NAM

  Tn Cng Ty Sn Phm Chnh Ngnh Ngh

  Cng ty TNHH Sn phm Tiu dng Toshiba Vit Nam (Toshiba

  Vietnam Consumer Products Co., Ltd.) TV, DVD Sn xut, kinh

  doanh

  Cng ty TNHH Sn phm Cng nghip Toshiba Chu (Toshiba

  Industrial Products Asia Co., Ltd.)

  M-t hiu sut cao Sn xut, kinh

  doanh

  Cng ty TNHH My C Kh Toshiba Vit Nam

  [Toshiba Machine (Vietnam) Co., Ltd.]

  my c phun, c p lc,

  my c kh chnh xc

  Kinh doanh, dch

  v

  Cng ty TNHH Pht trin Phn mm Toshiba Vit Nam [Toshiba

  Software Development (Vietnam) Co., Ltd.] Phn mm Pht trin

  Cng ty TNHH H thng Truyn ti v Phn phi Toshiba Vit Nam

  [Toshiba Transmission & Distribution Systems Vietnam) Ltd.] H thng phn phi in -

  Trm bin p v.v.

  Thit k, sn xut,

  kinh doanh

  Cng ty TNHH Hng Gia dng Toshiba Vit Nam (Toshiba Vietnam

  Home Appliances Co., Ltd.)

  T lnh, my git Sn xut, kinh

  doanh

  Cng ty TNHH Dch v Pht trin sch Toshiba Vit Nam [Toshiba

  Clean Development Service Vietnam Co., Ltd.] Thit b x l nc sch Thit k, kinh

  doanh

  Cng ty TNHH Nishisiba Vit Nam

  (Nishisiba Vietnam Co., Ltd.)

  My pht in Dch v

 • 6

  2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (1/5)

  Qui Chun Hnh ng ca

  Tp on Toshiba Toshiba Standards

  of Conduct (SOC)

  Trit L Kinh Doanh

  ca Tp on Toshiba

  v Ngy Mai cho Con Ngi v Tri t

  S mnh nhm ti ca Tp

  on Toshiba

  Qui phm hnh ng c th m

  Tp on Toshiba cn tun th

  Chng Trnh Qun L

  Xut Khu ca Toshiba Toshiba Export Control Compliance

  Program (ECCP)

  2. 1 NH V CHNG TRNH QLXK

  Phng chm v Qui trnh C bn

  v QLXK ca Tp on Toshiba

 • 7

  Khng can d vo nhng giao dch c nguy c gy tn hi n vic gn gi

  Ha Bnh v An Ninh quc t

  Tun th Php Lut, iu Lnh v QLXK ca Quc Gia, Khu Vc m

  tin hnh hot ng sn xut kinh doanh, v tun th Php Lut, iu Lnh

  v QLXK ca Hoa K trong trng hp tin hnh giao dch hng ha, cng

  ngh c xut x t Hoa K

  Hoch nh v Thc thi Chng Trnh QLXK nhm tun th cc Php lut,

  iu lnh ni trn

  2. 2 Qui Chun Hnh ng ca Tp on Toshiba (SOC)

  Chng 6: Qun L Xut Khu (QLXK)

  2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (2/5)

 • 8

  2. 3 Chng Trnh QLXK ca Toshiba (ECCP)

  Chng 1: Phng Chm C Bn

  Chng 2: nh Ngha Thut Ng

  Chng 3: C Ch Qun L Xut Khu

  Ngi ph trch.

  T chc thc hin vic QLXK.

  Cc vn khc

  Chng 4: Th Tc Qun L

  nh gi nhn nh i tng hng ha, cng ngh.

  Thm tra giao dch; Qun l xut xng.

  Qun l vn bn; Cc vn khc

  Chng 5: Gio Dc o To

  Chng 6: Thanh Tra Gim St

  Chng 7: Thng Co Vi Phm, Ch Ti

  Chng 8: Cng Ty Thnh Vin Tp on

  2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (3/5)

 • 9

  TP ON TOSHIBA

  Tp on

  Cng ty ni b

  Cng ty ni b

  Cng ty con

  Cng ty con Cng ty con

  Chi nhnh

  Chi nhnh

  Chi nhnh

  KHCH HNG

  CC QLXK

  HI QUAN

  D L HNH VI VI PHM CA MT B PHN TRONG TP ON

  TOSHIBA CNG S B COI L HNH VI VI PHM CA TON TH TP

  ON TOSHIBA

  2. 4 Khi Nim C Bn

  2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (4/5)

 • 10

  CHT LNG QLXK NG NHT

  TRN TON B TP ON TOSHIBA

  QUN L XUT KHU CA TP ON TOSHIBA

  TUN TH LUT L

  QUCT

  *

  TUN TH LUT L

  NC S TI

  TUN TH LUT L

  CA HOA K **

  GN GI HA BNH V AN NINH TH GII

  *: Hip c Wassenaar (WA), Nhm cc nc cung cp ht nhn (NSG),

  Nhm xtrylia (AG), Qui ch kim sot cng ngh tn la (MTCR)

  **: Ch p dng cho hng ha xut x Hoa K

  2. PHNG CHM C BN V QLXK CA TP ON TOSHIBA (5/5)

 • 11

  3. C CH QUN L XUT KHU (1/4)

  (Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK)

  Gim c

  Ph Gim c iu hnh

  Phng QLXK

  T chc QLXK Cc cng ty ni b

  Nhn vin Tr s chnh

  Cc cng ty con T chc QLXK

 • 12

  3. C CH QUN L XUT KHU (2/4)

  (Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK)

  Gim c

  Ph Gim c iu hnh

  Phng QLXK

  T chc QLXK Cc cng ty ni b

  Nhn vin Tr s chnh

  Cc cng ty con T chc QLXK

  Nm bt vic ban hnh, sa i, hy b cc qui nh php lut lin quan. Hoch nh, sa i Chng trnh QLXK (ECCP) Thm tra v ph duyt cc hng mc my mc, d n trong giao dch xut khu

  Cung cp thng tin i tng khch hng hn ch Hng dn, h tr cc cng ty con trong tp on Lp k hoch, phng n, thc thi vic gio dc o to QLXK Thc thi vic gim st ni b v thanh tra cc cng ty con

 • 13

  3. C CH QUN L XUT KHU (3/4)

  (Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK)

  Gim c

  Ph Gim c iu hnh

  Phng QLXK

  T chc QLXK Cc cng ty ni b

  Nhn vin Tr s chnh

  Cc cng ty con T chc QLXK

  Hoch nh, sa i Qui trnh v cm nang hng dn QLXK cho cc cng ty ni b

  Xc nhn phn loi nh gi v r sot hng ha, cng ngh ch qun

  Thm tra giao dch v ph duyt giao dch

  Gim st, hng dn, h tr cc cng ty con ch qun

  Cung cp thng tin khch hng hn ch cho cc cng ty con ch qun

  Cung cp thng tin phn loi nh gi cho cc cng ty con ch qun

 • 14

  3. C CH QUN L XUT KHU (4/4)

  (Ngi chu trch nhim cao nht v QLXK)

  Gim c

  Ph Gim c iu hnh

  Phng QLXK

  T chc QLXK Cc cng ty ni b

  Nhn vin Tr s chnh

  Cc cng ty con T chc QLXK

  Hoch nh, sa i Qui trnh, cm nang hng dn QLXK cho cc cng ty tp on

  Xc nhn phn loi nh gi hng ha, cng ngh giao dch

  Thm tra giao dch v ph duyt giao dch

  Thc thi gio dc o to QLXK

  Nghim thu thanh tra v kim nh ni b cc b phn ch qun

 • 15

  4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (1/4)

  Tun th Lut QLXK ca nc s ti.

  m bo tun th cc qui ch quc t ch yu, b sung bng cc

  qui nh QLXK ca Nht Bn i vi nhng phn cn cha c ca

  Lut php nc s ti.

  p ng Lut QLXK ca Hoa K (cc giao dch hng ha xut x

  Hoa K).

  ng X vi Phng Chm C Bn (Ba Ch Tiu)

 • 16

  4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (2/4)

  Phn Loi nh Gi Hng Ha,

  Cng Ngh

  Hng ha thuc danh mc hn ch

  hoc qui ch CA

  Hng ha c xut x Hoa K

  Xc Nhn Phn Vng Giao Dch

  Giao dch trong nc

  Giao dch xut khu hng

  ha thuc danh mc hn ch

  Giao dch xut khu hng

  ha thuc qui ch CA

  Thm Tra Giao Dch

  Xc nhn mc ch s dng

  Thm tra khch hng

  Khch hng hn ch

  HRP(Kim tra h s ri ro cao)

  Khu vc qun l c bit

  Xc nhn nc c th ti xut

  (Hng ha xut x Hoa K)

  HRP: High Risk Profile Check

 • 17

  Kim tra bng

  Phiu qun l ST, HRP

  Kt thc ql, xut hng

  sau khi c php ca

  ngi ph trch b

  phn

  Nhn vn tin

  hng ha

  Giao dch XK?

  NO

  Kim tra bng

  phiu xc nhn

  giao dch

  C hng mc

  trong qui ch?

  Hng ha danh

  mc han ch?

  Quyt nh ca Ngi

  chu trch nhim QLXK

  YES

  YES

  NO

  YES

  NO

  Kim tra HRP

  4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (2/4)

 • 18

  Phiu Qun L ST Phiu Xc Nhn Giao Dch

  4. QUN L XUT KHU TI CNG TY CON (3/4)

 • 19

  5. GIO DC V GIM ST (1/2)

  Gio Dc

  Ph bin kin thc mt cch trit v tm quan trng v cc th tc ca qun l xut khu

  Gim St

  nh gi th ch, c ch, thm tra giao dch ca qun l xut khu

  Ch ra cc mc cn ci thin, hoch nh bin php ci thin

 • 20

  T CHC HI THO V QUN L XUT KHU

  Hi tho v QLXK Chu

  (D kin ti Singapore thng 10/2012)

  Hi tho v QLXK Trung Quc

  (Ti Hng Chu TQ thng 10/2010)

  Hi tho v QLXK Chu

  (Ti Singapore thng 11/2009)

  Hi tho v QLXK Chu u

  (Ti Dusseldorf thng 10/2008)

  Hi tho v QLXK Trung Quc

  (Ti i Lin, Thng Hi.., 6/2007)

  Hi tho v QLXK Hng Kng

  (Ti Hng Kng thng 12/2006)

  Hi tho v QLXK Chu

  (Ti Singapore thng 6/2006)

  Cc thnh vin tham gia Workshop

  5. GIO DC V GIM ST (1/2)

 • 21

  T nm 2006, ti H Bch khoa H Ni (Hanoi University of Science & Technology), m kha hc Cng ngh nh my in nguyn t (Nuclear Power Plant Technology Course)

  T nm 199