How to Prepare Consolidated Cash Flow Statement

Embed Size (px)

Citation preview

CNG TY KIM TON DTL THNH VIN CA HORWATH INTERNATIONAL

Lp bo co lu chuyn tin t hp nht v t chc thng tin

phc v cho vic hp nht01/2006

01/2006

1

Ni dung trnh by1. Phng php lp bo co lu chuyn tin t hp nht. Trc tip hay gin tip? Mt s lu v lu chuyn tin t hp nht V d minh ha

2. Thuyt minh bo co ti chnh Mu biu theo TT23 Cc ni dung cn lu khi lp thuyt minh

01/2006

2

Ni dung trnh by3. T chc h thng thng tin hp nht Hiu bit v hp nht S c cu t chc ca tp on Cc cng ty m phi lp bo co ti chnh hp nht

Cc thng tin cn thu thp Bo co ti chnh Thng tin b sung.

4. Tm tt v nguyn tc hp nht 5. Tho lun01/2006 3

1. Phng php lp BCLCTT Theo quy nh ti VAS 24 Lp theo phng php trc tip hay gin tip?

01/2006

4

Phng php lp BCLCTT gin tipTI SN = N + VN

TIN + TI SN KHNG BNG TIN = N + VNTIN = N + VN - TI SN KHNG BNG TIN

+, - TIN

= +,- N +,- VN -,+ TI SN KHNG BNG TIN

TRC TIP01/2006 5

GIN TIP

1.Phng php lp bo co lu chuyn 1. Bo co lu chuyn tin t hp nht tin t theo VAS 24K TON DN TCH K TON TIN MT TIN IU CHNH THUN

DOANH THU HP NHTCHI PH HP NHT

THU NHP HP NHT

THSXKD

Cc loi iu chnh phng php gin tip Cng khu hao; d phng Cng l t hot ng ti chnh v hot ng u t

Tr li t hot ng ti chnh v hot ng u tChi ph li vay Thay i ti sn lu ng v n ngn hn01/2006 6

BO CO LU CHUYN TIN T HP NHT

1. Phng php lp BCLCTTLu :1. Cc khon phn b v chnh lch mua khng nh hng n lu chuyn tin t do phi iu chnh vi thu nhp thun tnh lu chuyn tin t t hot ng sn xut kinh doanh. 2. Li ch ca c ng thiu s trn bo co kt qu kinh doanh hp nht khng nh hng n lu chuyn tin t, do phi cng tr li nh khu hao tnh lu chuyn tin t t hot ng sn xut kinh doanh. 3. C tc cng ty con tr cho cng ty m khng nh hng n lu chuyn tin t ca c cng ty. C tc cng ty m tr cho c ng v c tc cng ty con tr cho c ng thiu s s lm gim lu chuyn tin t ca cng ty. Phi thuyt minh c tc tr cho c ng thiu s.01/2006 7

1. Phng php lp BCLCTT4. Thay i v t l phn trm QSH ca cng ty m i hi phi c phn tch cn thn xc nh nh hng ln ti sn, n v ngun vn hp nht. 5. Vic cng ty m mua thm c phn thng t c ng thiu s s lm gim tin t hp nht. Do , vic mua ny s c bo

co l dng tin hot ng u t6. Vic bn thu tin mt phn khon u t vo cng ty con s lm tng tin hp nht v nh vy c bo co l dng tin u t. Li l t vic bn hng ny phi c iu chnh vo thu nhp thun khi xc nh thu nhp thun t hot ng sn xut kinh doanh01/2006 8

V d minh ha Cng ty P s hu 100% c phn thng ca cng ty S trong vi nm nay. Cng ty S ch c c phn thng v vo ngy 31/12/2004 tng s vn ch s hu ca cng ty S l 500.000. Vo ngy 2/1/2005 cng ty P bn 30% c phn trong cng ty S vi gi l 205.000, cao hn 55.000 so gi tr ang ghi s ca cng ty P. Cng ty S c thu nhp thun trong nm 2005 l 100.000 v chi c tc l 60.000 vo cui nm 2005 Trong nm 2005, cng ty P pht hnh thm c phn v 290.000 tin mt i ly mt nh xng vi gi th trng l 490.000 Doanh nghip hp nht c khon vay di hn b sung l 93.000 trong nm 2005 v thanh ton li l 62.000 v khng c khon li no c vn ha. thanh ton thu TNDN l 234.000 Bo co kt qu kinh doanh hp nht nm 2005, bng cn i hp nht vo ngy 31/12/2005 v thng tin v vn ch s hu c trnh by phn sau.01/2006 9

Cng ty P v cc conBo co kt qu kinh doanh hp nht Nin kt thc vo 31/12/2005.

Doanh thu va thu nhp khc Gi vn hng bn Chi ph khu hao Chi ph hat ng khc Thu nhp trc thu Chi ph thu Tng thu nhp hp nht Li ch c ng thiu s Thu nhp thun

2.450.000(*) 1.500.000 210.000 190.000

1.900.000 550.000 250.000 300.000 30.000 270.000

(*) Bao gm c 55.000 do bn bt c phn thng ca S

01/2006

10

Cng ty P v cc conBng cn i k ton hp nht Ngy 31/12/2005 TI SN 2005 Tin 300.000 Ti sn lu ng khc 900.000 Ti sn c nh hu hnh 3.000.000 Khu hao (1.300.000) Ti sn c nh v hnh (thun) 240.000 Tng cng 3.140.000 N V VN N ngn hn 505.000 N di hn 693.000 C phn thng,mnh gi 10 550.000 Vn thng d 450.000 Li ch c ng thiu s 162.000 LNCPP 780.000 Tng cng 3.140.00001/2006 11

2004 240.000 660.000 2.510.000 (1.100.000) 250.000 2.560.000

490.000 600.000 500.000 300.000 670.000 2.560.000

Cng ty P v cc conNgun vn hp nht Nin kt thc vo 31/12/2005 CPT Vn TD LNCPP Cng

S d u nmPht hnh 5.000 CPT Thu nhp thun

500.00050.000

300.000150.000

670.000

1.470.000200.000

270.000

270.000

C tc (2,91/CP)S d cui nm

(160.000)

(160.000)1.780.000

01/2006

12

CNG TY P & CC CON Giy lm vic v bo co lu chuyn tin t hp nht (PP gin tip) Nin kt thc vo 31/12/2005 KHON MC Tin Ti sn luu ng khc Ti sn c nh hu hnh Ti sn c v hnh (thun) Cng Khu hao N ngn hn N di hn C phn thng Vn thng d Li ch c ng thiu s LNCPP BO CO LU CHUYN TIN T HOT NG SXKD Thu nhp thun Li ch ca c ng thiu s + Khu hao -Thu nhp bn bt khon u t Tng thun v ti sn lu ng HOT NG U T Bn bt u t trong S Mua ti sn HAT NG TI CHNH Vay di hn Chi c tc Cng Tng tin Tng cng 31/12/2004 240.000 660.000 2.510.000 250.000 3.660.000 1.100.000 490.000 600.000 500.000 300.000 670.000 N (X)60.000 (5)240.000 (6)490.000 C 31/12/2005 300.000 900.000 3.000.000 240.000 4.440.000 1.300.000 505.000 693.000 550.000 450.000 162.000 780.000

(3)10.000 (3)200.000 (5) 15.000 (7) 93.000 (6) 50.000 (6)150.000 (8) 18.000 (2) 30.000 (4)150.000 (8) 160.000 (1)270.000 (1) 270.000 (2) 30.000 (3) 210.000 (4) 55.000 (5)225.000 (4)205.000 (6)290.000 (7)93.000 808.000 808.000 (8) 178.000 748.000 (X) 60.000 808.000

230.000

(85.000) (85.000)

01/2006

13

Bt ton lp bo co lu chuyn tin tBt ton 1 Ghi n tin Ghi c LNCPP270.000 270.000

V sao? - LNCPP tng tng ng tin tng Bt ton 2 Ghi n tin Ghi c li ch c ng thiu s

30.000 30.000

V sao? - Li ch c ng thiu s tng tng ng tin tngBt ton 3 Ghi n tin Ghi c khu hao V sao? Khu hao tng lm tin tng

210.000 210.000

01/2006

14

Bt ton lp bo co lu chuyn tin tBt ton 4 Ghi n tin hot ng u t Ghi c tin hot ng sn xut kinh doanh Ghi c li ch c ng thiu s205.000 55.000 150.000

V sao? bn bt c phn trong cng ty con lm tng li ch ca thiu s 150.000 ng thi lm tng thu nhp t hat ng u t l 55000v phi loi b khi thu nhp thun xc nh tin t hot ng sn xut kinh doanh. Bt ton 5 Ghi n phi thu 240.000 Ghi c phi tr 15.000 Ghi c tin t hot ng sn xut kinh doanh 225.000V sao? N phi thu tng tng ng gim tin N phi tr tng tng ng tng tin Cng gim tin (do ghi c)01/2006 15

(240.000) 15.000 (225.000)

Bt ton lp bo co lu chuyn tin tBt ton 6 Ghi n ti sn c nh hu hnh Ghi c tin t hot ng u t Ghi c vn c phn thng Ghi c vn thng d490.000 290.000 150.000 50.000

V sao? - Mua ti sn bng cch tr tin 290.000 nn ghi gim tin t hat ng u t, pht hnh thm c phiu nn ghi tng vn c phn thng 50.000 v vn thng np l 150.000

Bt ton 7 Ghi n ti t hot ng ti chnh Ghi c n di hn

93.000 93.000

Vi sao? vay di hn l tng tin t hat ng ti chnh nn ghi tng tin t hat ng ti chnh.

01/2006

16

Bt ton lp bo co lu chuyn tin tBt ton 8 Ghi n li ch c ng thiu s Ghi n li nhun cha phn phi Ghi c tin t hot ng ti chnh 18.000 160.000 178.000

Vi sao? Cng ty m chi c tc nn nh hng n tin t hp nht nn ghi gim tin 160.000. Cng ty con chi c tc l 60.000 th cng ty m nhn 42.000 (70%) khng nh hng n tin t hp nht nn khng ghi gim tin, ch c phn c tc c ng thiu s nhn c l 18.000 nh hng n tin hp nht nn ghi gim tin l

18.000.

01/2006

17

Cng ty P & Con Bo co lu chuyn tin t hp nht (phng php gin tip) Nin kt thc vo 31/12/20052005Lu chuyn tin t t hot dng sn xut kinh doanh Li nhun trc thu iu chnh Khu hao Li t hat ng u t Chi ph li vay 3. Li nhun trc thay i vn lu ng Tng sn lu ng khc Tng vn ngn hn Tin li tr Thu thu np Lu chuyn thun t hat ng sn xut kinh doanh II. Lu chuyn t hat ng u t 1. Tin bn khon u t trong S 2. Chi mua ti sn c nh Lu chuyn thun t hot ng u t III. Lu chuyn tin t hot ng ti chnh 1. Vay di hn 2. C tc Lu chuyn thun t hat ng ti chnh Lu chuyn tin thun trong nm I. 1. 2. Tin u nm Tin cui nm 550.000 210.000 (55.000) 62.000 767.000 (240.000) (1.000)(*) (62.000) (234.000) 230.000 205.000 (290.000) (85.000) 93.000 (178.000)(**) (85.000) 60.000 240.000 300.000

2004(ly s nm trc)

01/2006

18

Lu khi lp bo co lu chuyn tin hp nht1. 2. Li nhun trc thu: bao gm li ch ca c ng thiu s Tng gim n ngn hn khng k thu phi tr:Chi ph thu: 250.000 tr: 234.000 Phi cn phi tr 16.000 S d 31/12/2005 n ngn hn: 505.000 S d 31/12/2005 khng k thu phi tr: 505.000 16.000 = 489.000 S d 1/1/2005 n ngn hn 490.000 Tng (gim) (1.000)

3.

C tc ghi nhn nh sau:C tc cng ty m chi tr cho c ng: C tc cng ty con chi: 60.000 Cho m: 70% 42.000 Cho c ng thiu s ca cng ty con 18.000 C ghi nhn trn bo co lu chuyn tin t hp nht 160.000

18.000 178.000

01/2006

19

2. Thuyt minh bo co ti chnh hp nht Mu theo TT 23. Mt s im cn lu :

Tiu phi c ch hp nht Bng cn i Thm ch tiu Li th thng mi Thm ch tiu Li ch c ng thiu s

Bo co kt qu kinh doanh Li nhun/l trong cng ty lin doanh lin kt Li nhun sau thu chia thnh: li ch c ng thiu s v li ch c ng ca cng ty m

Thuyt minh C th nh s li cho ph hp vi tnh hnh thc t01/2006

20

3. T chc thng tin phc v hp nhtQuy trnh thc hin thnh cng vic hp nht nn bao gm cc bc(1) Hiu cch lp bo co ti chnh hp nht Hun luyn. (2) Lp s tp on theo tiu thc u t vn xc nh: Cc cng ty m phi lp bo co ti chnh hp nht Cc cng ty con trc tip v gin tip Cc cng ty lin doanh, lin kt

(3) Xc nh phm vi ca bo co hp nht (n v no cn bo co ti chnh ring, n v no cn bo co ti chnh hp nht, n v no cn hp nht quyn li) (4) Thu thp thng tin b sung. (5) Hp nht bng cn i k ton v bo co kt qu kinh doanh cc cng ty m (cp di) (6) Hp nht bo co cng ty m. (7) Hp nht quyn li cng ty lin kt v cng ty lin doanh (8) Hon chnh bo co hp nht ton tp on.

01/2006

21

3. T chc thng tin phc v hp nht(1) Hun luyn v hp nht? Vn mi i vi cc doanh nghip Vit Nam Lin quan n tt c cc doanh nghip trong ton tp on cng ty m (cp di) cng phi lp bo co ti chnh hp nht Cn s h tr thu thp thng tin v cc cng ty lin doanh, lin kt Cng chnh sch k ton, cng nin .

01/2006

22

3. T chc thng tin phc v hp nht(2) Lp s tp on theo tiu thc vn u t nhm: Tn cc cng ty m Tn cc cng ty lin kt Tn cc cng ty lin doanh

01/2006

23

Tp on l g?

A

85%

45%

B

E

60% 45% 55%

C

D

A +B + C+D= Mt tp on. B l cng ty con trc tip, C v D l cng ty con gin tip ca A A l nh u t c nh hng ng k ca E v E l cng ty lin kt ca A E l nh u t c nh hng ca D v D l cng ty lin kt E01/2006 24

Kim sot trc tip v gin tip85% TT

A45%

B

GT

GT

E45%

60%

55%

C>50% F01/2006

D>50% G

50%01/2006

D>50% G27