i PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI ... penyelidikan ini melalui pengedaran borang kaji selidik sebagai

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of i PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI ... penyelidikan ini melalui pengedaran borang kaji selidik...

 • i

  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI CURRICULUM INFORMATION

  DOCUMENT ONLINE SYSTEM (CIDOS) DALAM MEMPERKASAKAN

  PENGAJARAN PENSYARAH DI POLITEKNIK

  NORFADZILAH BINTI MAKZIN

  Laporan Projek Sarjana ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  JUN 2016

 • iii

  DEDIKASI

  Teristimewa buatmu....

  Untuk ayah dan ibu tersayang,

  Makzin Bin Marof & Yang Chik Binti Dolah

  Pengorbanan kalian mendidik dan membesarkanku

  Akan ku kenang sepanjang hayatku.

  Kepada suami tersayang,

  Terima kasih diatas kesabaran, sokongan dan

  semangat yang diberikan tanpa jemu kepadaku.

  Jutaan terima kasih kepada penyelia Projek Sarjana

  Prof. Madya. Dr. Ahmad Rizal Bin Madar

  Segala tunjuk ajar dan nasihat tidak pernah dilupakan

  Tidak ketinggalan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang banyak membantu

  Semoga persahabatan kita kekal untuk selamanya

 • iv

  PENGHARGAAN

  Setinggi-tinggi pujian dan rasa kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana dengan

  keizinan dan rahmat dariNya, dapat saya menyiapkan Projek Sarjana ini dengan

  jayanya. Sesungguhnya kepercayaan di atas kekuasaan dan bantuan-Nya lah yang

  menjadi sumber kekuatan kepada diri saya ini dalam menghadapi pelbagai cabaran

  dan dugaan yang melanda semasa kerja-kerja menyiapkan Projek Sarjana ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada

  penyelia saya untuk projek sarjana saya iaitu Prof. Madya Dr. Ahmad Rizal Bin

  Madar, di atas kesabaran beliau memberi tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan

  kepada saya sepanjang berada di bawah penyeliaan beliau. Tanpa bimbingan ikhlas

  dari beliau, projek sarjana ini mungkin tidak akan berhasil.

  Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pensyarah-

  pensyarah, keluarga tersayang, dan rakan-rakan serta semua yang terlibat sama ada

  secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyiapkan projek ini.

  Semoga Allah memberi rahmat dan hidayah serta balasan yang baik kepada kalian.

  Sekian, Terima Kasih.

  Norfadzilah Binti Makzin

  Jun 2016

 • ABSTRAK

  Selaras dengan tuntutan Transformasi Politeknik sebagai peneraju Pendidikan

  Teknikal Vokasional dan Latihan (TVET), perubahan dari segi kaedah

  e-pembelajaran berasaskan CIDOS diperkenalkan dalam kalangan pensyarah. Kajian

  ini bertujuan mengenal pasti tahap persepsi pensyarah terhadap konsep

  e-pembelajaran CIDOS di politeknik. Empat aspek utama yang dinilai dalam kajian

  iaitu aspek kesediaan, penggunaan, kemahuan dan cabaran yang dihadapi pensyarah

  dalam mengamalkan pembelajaran CIDOS. Kajian ini dilakukan ke atas pensyarah

  politeknik di Jabatan Kejuruteraan. Empat buah politeknik terlibat dalam kajian ini

  iaitu Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Kota Melaka, Politeknik Port Dickson

  dan Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah. Seramai 363 sampel terlibat dalam

  penyelidikan ini melalui pengedaran borang kaji selidik sebagai instrumen kajian.

  Data yang diperolehi dari soal selidik kemudiannya dianalisis dengan menggunakan

  perisian Statistical Package for the Social Science. Hasil kajian menunjukkan tahap

  persepsi pensyarah terhadap konsep e-pembelajaran CIDOS berada pada tahap

  sederhana dengan purata keseluruhan nilai skor min 3.50 (SD = 0.38). Dapatan

  kajian juga mendapati tahap kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dengan

  konsep e-pembelajaran CIDOS berada pada tahap sederhana dengan nilai skor min

  3.45 (SD = 0.52). Manakala bagi menguji kekuatan hubungan antara persepsi dengan

  kecenderungan pensyarah analisis Korelasi Pearson telah digunakan. Hasil kajian

  menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang kuat terhadap tahap persepsi

  dengan kecenderungan pensyarah dalam menggunakan CIDOS dengan nilai korelasi

  sebanyak 0.730. Kesimpulannya, pensyarah perlu mempersiapkan diri bukan sahaja

  dengan persepsi yang baik, tetapi kecenderungan dan minat dalam melaksanakan

  pembelajaran CIDOS seterusnya dapat memperkasakan pengajaran pensyarah dalam

  bidang pendidikan yang kini makin mencabar.

  Kata kunci: Persepsi, kecenderungan Pensyarah, E-Pembelajaran CIDOS.

 • ABSTRACT

  In accordance with the demands of the Polytechnic Transformation leading TVET

  education, changes in terms of e-learning methods based CIDOS introduced among

  lecturers. In general, this study aims to identify the perception of lecturers on the

  concept of e-learning in polytechnics CIDOS. Four major aspects considered in the

  study of the aspects of readiness, usage, needs and challenges faced by lecturers in

  teaching practice CIDOS. This study was done on a polytechnic lecturer at the

  Department of Engineering. Four polytechnics involved in this study, namely

  Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Kota Melaka, Politeknik Port Dickson and

  Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah. A total of 363 samples involved in this research

  through the distribution of questionnaires as an instrument. Data obtained from the

  questionnaires were analyzed using the Statistical Package for the Social Science.

  The results showed that the level of lecturers perception of the concept of e-learning

  CIDOS is moderate with an average overall score of 3.50 (SD = 0.38). The results

  also showed the tendency of faculty to engage with e-learning concept CIDOS at a

  moderate level with mean score 3.45 (SD = 0.52). The strength of the relationship

  between the perception and tendency lecturer are been tested using Pearson

  correlation analysis. The results showed that there were significant relationship to the

  perception that strong tendency lecturer in using e-learning CIDOS correlation of

  0.730. In conclusion, the lecturer must prepare not only the perception of good, but

  the trend and interest in pursuing further education can empower CIDOS lecturers

  teaching in the field of education, which is now more challenging.

  Keywords: Perception, Tendency Lecturer, E-Learning CIDOS.

 • xii

  SENARAI JADUAL

  3.1 Jadual populasi dan sampel kajian 43

  3.2 Pembahagian item soal selidik 44

  3.3 Skala Likert 45

  3.4 Kesahan item soal selidik 46

  3.5 Interpretasi skor Alpha Cronbach 46

  3.6 Keputusan nilai Alpha Cronbach 47

  3.7 Kaedah analisis data 49

  3.8 Pengkelasan nilai julat 50

  3.9 Kekuatan nilai korelasi Pearson 50

  4.1 Ujian normaliti berdasarkan nilai Skewness dan Kurtosis 54

  4.2 Taburan responden mengikut politeknik 56

  4.3 Taburan responden mengikut jabatan 57

  4.4 Taburan responden mengikut jantina 57

  4.5 Taburan responden mengikut umur 58

  4.6 Taburan responden mengikut kelulusan tertinggi 59

  4.7 Taburan responden mengikut pengalaman perkhidmatan 59

  4.8 Analisis data bagi persepsi pensyarah politeknik terhadap

  konsep e-pembelajaran CIDOS 61

  4.9 Analisis data kesedaran pensyarah terhadap kepentingan

  sistem 63

  4.10 Analisis data pengetahuan awal pensyarah terhadap sistem

  CIDOS 64

  4.11 Analisis data persediaan pensyarah sebelum menggunakan

  sistem 65

 • xiii

  4.12 Tahap persepsi pensyarah dari aspek kesediaan dalam

  melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS. 66

  4.13 Perbezaan persepsi pensyarah dari aspek kesediaan terhadap

  konsep e-pembelajaran CISOS mengikut politeknik 67

  4.14 Analisis data kekerapan penggunaan pensyarah 68

  4.15 Analisis data kecekapan penggunaan pensyarah 69

  4.16 Tahap persepsi pensyarah dari aspek penggunaan 70

  4.17 Perbezaan tahap persepsi pensyarah dari aspek penggunaan

  dalam melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS

  mengikut politeknik 71

  4.18 Analisis data faktor sikap, minat dan keyakinan pensyarah 72

  4.19 Analisis data faktor inovasi teknologi pensyarah 74

  4.20 Tahap persepsi pensyarah dari aspek kemahuan 75

  4.21 Perbezaan tahap persepsi pensyarah dari aspek kemahuan

  dalam melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS

  mengikut politeknik 75

  4.22 Analisis data faktor masa dan jadual waktu 77

  4.23 Analisis data infrastruktur 78

  4.24 Analisis data kelancaran capaian sistem 79

  4.25 Analisis data kemahiran menggunakan sistem 81

  4.26 Tahap persepsi pensyarah dari aspek cabaran 82

  4.27 Perbezaan tahap persepsi pensyarah dari aspek cabaran dalam

  melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS mengikut

  politeknik 83

  4.28 Kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dengan

  konsep e-pembelajaran CIDOS 84

  4.29 Perbezaan tahap kecenderungan pensyarah dalam

  melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS mengikut

  politeknik 85

  4.30 Data analisis kecenderungan pensyarah ter