İÇ DENETİM

 • View
  73

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İÇ DENETİM. VE İÇ DENETİM UYGULAMASI. İÇ DENETİM. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün tanımına göre; İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. - PowerPoint PPT Presentation

Text of İÇ DENETİM

 • VE DENETM UYGULAMASI

 • Uluslararas Denetiler Enstitsnn tanmna gre; denetim, bir kurumun faaliyetlerini gelitirmek ve onlara deer katmak amacn gden bamsz ve nesnel bir gvence salama ve danmanlk faaliyetidir. denetim, kurumun risk ynetimi, kontrol ve ynetiim (kurumsal ynetim) srelerini ve bu srelerin etkinliini deerlendirerek ve gelitirilmesine yardmc olarak kurumun amalarna ulamasna yardmc olur.

 • denetim, bilginin doruluunu ve gvenirliini test edip ynetime gvence verir.Yaplan i ve ilemlerde mevzuata uygunluu kontrol ederSrelerde yer alan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli ekilde yrtlp yrtlmediini deerlendirir.Yapt denetim esnasnda yolsuzluk ve usulszle ilikin bir bulgu elde ederse, gerei iin bunu st ynetime iletir.

 • denetimin temel dayana 5018 sayl Kanundur.

  lgili Kanunun 63,64,65,66 ve 67 inci maddelerinde i denetime ilikin hkmlere yer verilmitir.

 • 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunun da kamu mali ynetiminin yaps ve ileyii, ynetim sorumluluu esasna gre dzenlenmi olup, st yneticilerin bu sorumluluun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve i denetiler aracl ile yerine getirecekleri belirtilmitir.

 • KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN AMACI KAMU MAL YNETMNN YAPISI VE LEYKAMU BTELERNN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASIMAL LEMLERN MUHASEBELETRLMES VE RAPORLANMASIMAL KONTROL

 • KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAMI GENEL YNETM KAPSAMINDAK KAMU DARELERMERKEZ YNETM KAPSAMINDAK DARELERSOSYAL GVENLK KURUMLARIGENEL BTE KAPSAMINDAK KAMU DARELERZEL BTE KAPSAMINDAK KAMU DARELERDZENLEY VE DENETLEYC KURUMLARMAHALL DARELER

 • MAL SAYDAMLIK (MADDE 7)HESAP VERME SORUMLULUU (MADDE 8)STRATEJK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BTELEME (MADDE 9)

 • - GREV YETK VE SORUMLULUKLARIN AIK OLARAK TANIMLANMASI,

  - MAL SRELERN, UYGULAMA SONULARININ VE RAPORLARIN KAMUOYUNA AIK OLMASI,

  - KAMU DARELERNCE SALANAN TEVK VE DESTEKLEMELERN KAMUOYUNA AIKLANMASI,

  - KAMUDA STANDART MUHASEBE SSTEM OLUTURULMASI.

 • HER TRL KAMU KAYNAININ ELDEEDLMES VEKULLANILMASINDA GREVL VE YETKL OLANLAR, KAYNAKLARIN;ETKLEKONOMKVERMLHUKUKA UYGUN OLARAK ELDE EDLMESNDEN,KULLANILMASINDAN,MUHASEBELETRLMESNDEN,RAPORLANMASINDAN,KTYE KULLANILMAMASI N GEREKL NLEMLERN ALINMASINDAN , SORUMLU VE YETKL MERCLERE HESAP VERMEK ZORUNDADIR.

 • ST YNETCLER, DARELERNN STRATEJK PLANLARI VE BTELERNN KALKINMA PLANINA, YILLIK PROGRAMLARA,KURUMUN STRATEJK PLAN VE PERFORMANS HEDEFLER LE HZMET GEREKLERNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN,

  SORUMLULUKLARI ALTINDAK KAYNAKLARIN ETKL, EKONOMK VE VERML EKLDE ELDE EDLMES VEKULLANIMINI SALAMAKTAN, KAYIP VE KTYE KULLANIMIN NLENMESNDEN,

  MAL YNETM VE KONTROL SSTEMNN LEYNN GZETLMES VE ZLENMESNDEN,

  VE

  BU KANUNDA BELRTLEN GREV VESORUMLULUKLARIN YERNE GETRLMESNDEN ,

  BAKANA,KARI SORUMLUDURLAR .

 • HARCAMA YETKLLER DENEKLERN ETKL EKONOMK VE VERML KULLANILMASINDAN ST YNETCYE KARI SORUMLUDUR

 • dareler, misyon ve vizyonlarn oluturmak, stratejik amalar ve llebilir hedefler saptamak, performanslarn lmek, izlemek ve deerlendirmek amacyla katlmc yntemlerle stratejik plan hazrlamaldr.dareler, yrtecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunlarn kaynak ihtiyacn, performans hedef ve gstergelerini ieren performans program hazrlamaldr.dareler, btelerini stratejik planlarna ve performans programlarna uygun olarak hazrlamaldr.

 • Yneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programyla belirlenen ama ve hedeflere uygunluunu salamaldr.Yneticiler, grev alanlar erevesinde idarenin hedeflerine uygun zel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmaldr.darenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, llebilir, ulalabilir, ilgili ve sreli olmaldr.

 • ST YNETC VE HARCAMA YETKLLERNN KAMU KAYNAKLARININ; DARENN AMALARI VE BELRLENM MEVZUAT HKMLERNE UYGUN OLARAK; ETKL ,EKONOMK VE VERML BR EKLDE KULLANILMASINI SALAYABLMELER N KURUMSAL BR YAPIYA VE ETKN BR KONTROL SSTEM LE YNTEM VE SRELERE HTYA VARDIR. YNETM, HEDEF VE AMALARIN GEREKLETRLMESNE YNELK MAKUL BR GVENCE SALAMAK N YETERL TEDBR ALINMASINI PLANLAR, TERTPLER VE YNLENDRR.

 • AmalarGereklemesini istediimiz sonular Riskler Amalara ulamay engelleyebilecek olaylar ya da durumlar

  KontrollerRiskleri bertaraf ederek ya da minimize ederek amalara ulamay salayan aralar ve yntemler

  Sonular

 • Kurumun stlenmi olduu misyon dorultusunda,

  kamu kaynaklarnn kaybolma, yanl kullanm ve zarar grme risklerine kar korunmas,

  faaliyetlerin etik kurallar, etkililik, etkinlik ve ekonomiklik ilkeleri erevesinde hesap verilebilirlik ykmllkleri yerine getirilerek,

  ilgili mevzuata uygun bir ekilde yrtlmesi ,

  finansal ve operasyonel raporlamann doruluu ve gvenilirliinin salanmas,

  amalarnn gerekletirilmesi konusunda makul bir gvence salayan, riskleri karlamak amacyla tasarlanan organizasyon,yntem ve i denetimi kapsayan mali ve dier kontroller btndr.

 • darenin misyonunun ve amalarnn gerekletirilmesi,

  darenin gelir,gider ve varlklarnn etkili,ekonomik ve verimli bir ekilde ynetilmesi,

  sraf,ktye kullanm,usulszlk ve yolsuzluklarn nlenmesi,

  Mali ve operasyonel bilgilerinin doruluk ve gvenilirliinin salanmas,

  Faaliyetlerin mevzuata uygunluunun salanmas,

  Kurum varlklarn korunmas.

 • Bir sre olarak i kontrol kendi ierisinde bir son deil, sona gitmek iin kullanlan bir aratr. kontrol sadece bir takm politika bildirimleri, talimatnameler, formlardan ibaret deildir; insanlarn etkisine aktr. kontrol nemli derecede bir teminat salayabilir fakat hi bir zaman bir garanti tekil etmez.

 • Amalarmza ulaamayz! Gvenilirliliimizi kaybederiz, imajmz zedelenir.Parasal kayba urarz. Hrszlk, yolsuzluk, vakit kaybna maruz kalrz.Mevzuata aykrlklarla karlar, idari-mali ceza alrz.

 • Ynetimin taleplerinin zamannda karlanamamasAk ve net olmayan yanl bilgi retilmesiKalabalk, karmak dosyalarMoral seviyesi dk alanlarSk sk BT sisteminin kmesiKamuoyu nezdinde gvenilirlii dk bir kurum olma

 • kontrol mali i ve ilemlerle snrl deildir. kontrol sisteminin oluturulmasndan, yrtlmesi ve izlenmesinden ynetim sorumludur.Ynetim bu sorumluluunun gereini i denetiler vastas ile yerine getirir.

 • 1940l yllardan sonra i hayatnda ortaya kan gelimeler , itibara dayal sorumluluklar olan borsaya kote firmalarn ve bankalarn piyasada yer almas ve profesyonellere yetki devrinin balamas ile i denetim zel sektrde bir gereklilik olarak ortaya km ve i denetim meslei hzla gelimidir. Denetim 1941 ylnda ABDde kurulan DENETM ENSTTS (IIA) ile de kurumsal bir kimlik kazanmtr.

  Bu enstit Denetime ilikin standartlar ve etik kurallar belirlenmesine ve gelitirilmesine katkda bulunmakta ve denetim, i kontrol, bilgi teknolojisi denetimi gibi konularda hizmet vermektedir.

 • Trkiye Denetim Enstits 1995 ylnda kurulmutur.850den fazla yesi var.IIA - Denetiler Enstitsnn lkemizdeki ulusal temsilcisidir. (IIA Chapter)ECIIA Avrupa Denetim Enstitleri Konfederasyonu yesidir.Mesleki geliime ynelik eitimler ve seminerler dzenlemektedir.Her yl mesleki kongre dzenlemektedir.Uluslararas mesleki standartlarn dilimize evrilerek yaynlanmasn salamtr. Standartlarn gncellenmesini salamaktadr.lkemizde Uluslararas mesleki sertifika (CIA, CFSA, CCSA, CGAP) snavlarn dzenlemektedir. Denetim ile ilgili gr ve nerileri ile dzenleyici otoriteler, meslek kurulular, kamu ve zel sektr kurulularna katk salamaktadr.

 • Kamu idaresinin almalarna deer katmak ve gelitirmek iin kaynaklarn ekonomik, etkili ve verimli ynetilip ynetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel gvence salama ve danmanlk faaliyetidir.

 • Objektiftir.Nesnel gvence salama ve danmanlk faaliyetidir.Kurumun faaliyetlerini gelitirmek ve deer katmak amac gder.Kurumun hedeflerinin gelitirilmesine yardmc olmay amalar.Risk ynetimi, i kontrol sreleri ve ynetim srelerin denetimi yapar.Sistematik ve disiplinli bir faaliyettir.

 • Kontrol srelerini deerlendirmek,Risk ynetim srelerini deerlendirmek,Ynetim srelerini deerlendirmek.

 • denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklamla, risk ynetimi, kontrol ve ynetiim sistemlerini deerlendirmeli ve bu sistemlerin iyiletirilmesine katkda bulunmaldr.Bu srelerin niyetlenildii gibi altndan ve kurumun hedef ve amalarna ulamasn salayacandan emin olmak iin katkda bulunmaldr.Kurumun faaliyetlerinin performans etkinlii ve verimlilii asndan gelitirilmesine ynelik tavsiyelerde bulunmaldr. Denetim faaliyetleri, idarelerin ynetim ve kontrol yaplar ile mal ilemlerinin risk ynetimi, ynetim ve kontrol srelerinin etkinliini DEERLENDRMEK ve GELTRMEK ynnde sistematik, srekli ve disiplinli bir yaklamla ve genel kabul grm standartlara uygun olarak gerekletirilir.

 • Denetim Dorudan st yneticiye (niversitelerde Rektr) bal olarak yaplr. Sertifikal i denetiler tarafndan gerekletirilir. Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliinde belirlenen standartlar ile genel kabul grm uluslararas standartlara gre gerekletirilir. denetiler tarafndan hazrlanan ve st ynetici tarafndan onaylanan risk odakl denetim plan ve programlarna gre yaplr. Sistematik, srekli ve disiplinli bir yaklamla gerekletirilir. Mali ve mali olmayan tm ilemleri kapsar. Fonksiyonel bamszlk ve tarafszlk ilkelerine uygun olarak yrtlr.

 • Kritik kontrol sistemlerini ve risk ynetim srelerini gzden geirerek, kontrol srecinin planlanmas ve ynetilmesine ynelik risk bazl yaklam gelitirerek,Ynetimin risk deerlendirmelerinin doruluunu sorgulayarak ve ynetimin risk ele al stratejilerinin uygunluunu ve etkinliini deerlendirerek, Sisteme deer k