IKRAR INTEGRITI KORPORAT

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Ketiadaantatacaradankegagalanmengawalsistemdan'prosedurbukansahajamengakibatkansistemitutidakberfungsidengarrbaik,bahkanmembukaruangdanpeluangkepadaperlakuanrasuah,salahguriakuasa,penyelewengan

  sertakelemahandalampengurusansesuatujabatanatauorgansasi.Dalamusahamemerangijenayahrasuah,SPRMmelaluiBahagian

  PenneriksaandanPerundingan(BPMP)berperananmenjalankankhidmatnasihatkepadamanamanaorganisasisamaadakerajaanmahupunswastaberhubungsistemdanprosedursesuatujabatantersebutbagimengekangperlakuanrasuah.KhidmatnasihatinidiberimelaluiPembukaanKertasPemeriksaandanSuratNasihat.KhidmatNasihatjugadiberiberdasarkanpermintaanmengendalikanPelanPengurusanRisikoRasuah.Selainitu,IkrarIntegritiKorporatturutdilaksanakansebagai

  tandakomitmensektorkorporatuntukmewujudkanpersekitaranperniagaanyangadil,telusdanbebasdaripadakegiatanrasuah.

  IKRARINTEGRITIKORPORAT

  DewanPerniagaanBritishMalaysia(DPMM)menandatanganiCIPdalamsatumajlisdiKualaLumpurpada26JunlaluMajtisMenandatanganiCIPolehMaybank

  IkrarIntegritiKorporatataudikenalisebagaiCorporateIntegrityPledge(CIP)merupakansuatudokumenyangmembenarkansesebuahsyarikatuntukmembuatkomitmenbagimendukungprinsippencegahanrasuahbagisyarikatkorporatdiMalaysia.CIPinilahirdaripadahasratYABPerdanaMenteri

  Malaysia,Dato'SeriNajibbinTunAbdulRazakdalamtekadmeningkatkanhasilpendapatannegaradanmengekangjenayahrasuahdalamsemuabidang.SPRMjusterumemikirkanmekanismabagimengelakkanjenayahrasuahdalamsektorswastasupayasektoriniyangturutberperananmenjanapendapatannegarasentiasaberdayasaingdanmaju.ladahulunyadikenalisebagaiIkrarAntiRasuahdandikembangkanlagidibawahNKRAPemantauanRasuah.

  CIPmerupakanhasilperbincangandiantara:

  pulakemudiannyaakandijalankanolehSPRMbagimengenalpastikeberkesanandantadbirurusbaiksesuatusyarikatitu.

  MelaluiCIP,syarikattersebuttelahmendokongprinsipyangtelahdigariskandandokonganinidapatdilihatdaripadapelaksanaan8InisiatifIntegritiyangmerangkumiKodEtika,ConflictofInterest,AktaPerlindunganPemberiMaklumat,PolicyofReferral,DasarPemberian/PenerimaanHadiah,ProgramdanLatihanberkaitanEtika,PendidikandanKomunikasi,KepatuhanEtikasertaPelaporan.SelainCIP,SPRMturutmelaksanakanPersepakatan

  Integritisebagaisatukaedahdalammembendungamalanrasuahdalamperjanjiankontrakawam.PersepakatanIntegritimerupakansatuperjanjianbertuiisdiantarajabatankerajaanataukerajaandengansemuapembidakontrak/orangawamuntukmenahandiridari(tidakmenawarataumemberi)rasuahdanpakatansulitdalammendapatkansesuatukontraksertamempercepatkansesuatuurusanPerolehanKerajaan.AntaraobjektifpelaksanaanPersepakatanIntegriti

  iniadalahbagimengurangkan/menghapuskanpeluangberlakunyarasuah,salahgunakuasadanpenyelewengandalamperolehanawam,mengelakkanpetender/penyebuthargadaripadamenawarkanataumemberirasuahdanmemastikankerajaantidakmenanggungunnecessarycostsdalampelaksanaanurusanperolehan.

  PersepakatanIntegritimenggariskantindakantindakandansekatanyangbolehdiambilsekiranyaberlakusebarangperlanggaranterhadapPersepakatanIntegrititersebut:

  v.MENYOKONGsegalainisiatifpencegahanrasuahyangdiusahakanolehKerajaanMalaysiadanSPRM.

  PrinsipprinsipinibertindaksebagaigarispanduanterhadapbidangbidangyangperludifokuskanolehsyarikatkorporatbagimemainkanperanandalammenyumbangkearahusahausahapencegahanrasuahdiMalaysiadaninisejajardenganobjektifBidangKeberhasilanUtamaNegaraiaitu"MemerangiRasuah"dibawahProgramTransformasiKerajaan.CIPmerupakansatupertalianyangpentingbagi

  pembaharuanyangberlakudalamsektorswastadanpenambahbaikanyangberterusandalamsektorawamuntukmemacukemajuanNegarakearahmenjadisebuahnegaramaju.

  Semenjakdiperkenalkanpadatahun2010,hampir200syarikattelahpunmenandatanganiCIPini.Antarasyarikatyangterlibatadalah:

  SuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)BursaMalaysiaInstitutIntegritiMalaysia(IIM)NKRAPemantauanRasuah

  SuruhanjayaSekuritiMalaysia(SSM)TransparencyInternationalMalaysia(TlM)UnitPengurusanPrestasidanPelaksanaan(PEMANDU)

  I.II.III.IV.V.VI.VII.

  VIII.IX.X.XI.

  SimeDarbyBerhadMalayanBankingBerhadBankIslamMalaysiaBerhadLembagaTabungHajiFelda&FGVH

  TelekomMalaysiaBehadfescoStores(Malaysia)SdnBhdMASKPJHealthcareBerhad

  ShellMalaysiaLimitedPetronas

  Terdapat5prinsipyangdigariskandalamCIPterhadapbadankorporatbagimenyokongusahapencegahanrasuahdiMalaysiaiaitu:

  KehilanganbidaandankontrakPenggantungandanlarangandaripadaterlibat

  denganbidaandankontrakdimasahadapanPelucuthakanbontawaranatauprestasidan

  liabilitibagigantirugiTindakanjenayahdantatatertibbagimanamana

  pegawaiKerajaanyangterlibat.

  i.MEMPROMOSIKANnilainilaiketelusan,integritidantadbirurusbaik

  ii.MEMPERKUKUHKANmekanismekawalan

  dalamandenganmemasukkanelemenelemenyangmenyokongpencegahanrasuah

  iii.PEMATUHANundangundangsertaperaturanperaturanyangberkaitandenganmemerangirasuah

  iv.MEMBANTERASsebarangbentukamalanrasuah

  LangkahseterusnyaolehsyarikatsyarikatyangtelahmenandatanganiCIPialahmenjalankangapanalysissebagaimendokong5prinsipyangdigariskandaniaperluditerjemahkandalambentuktindakanbagimengenalpastielemenantirasuahcontohnyapenubuhankodetikasertaaspekkawalandalamandisesebuahjabatan.Pemantauan

  Headline IKRAR INTEGRITI KORPORAT

  MediaTitle Sinar Harian (Utara)

  Date 09 Dec 2012 Color Full Color

  Section NEWS Circulation 60,000

  Page No U16 Readership 180,000

  Language Malay ArticleSize 768 cm

  Journalist N/A AdValue RM 4,224

  Frequency Daily PR Value RM 12,672