IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI ?· 3 Pegawai Yang Ditangguhkan Pemberian Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi 5. Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat

Embed Size (px)

Text of IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI ?· 3 Pegawai Yang Ditangguhkan Pemberian Imbuhan Tahunan...

 • 1

  JPA(S)(BGE)63/145/1Klt.14(108) SiriNo.:

  KERAJAANMALAYSIA

  PEKELILINGPERKHIDMATANBILANGAN13TAHUN2008

  IMBUHANTAHUNANDANBAYARANKHASPRESTASI2008

  TUJUAN

  1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

  untuk memberi Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi kepada pegawai

  PerkhidmatanAwamPersekutuanbagitahun2008.

  LATARBELAKANG

  2. Kerajaan telah membuat keputusan supaya Imbuhan Tahunan dan Bayaran

  Khas Prestasi bagi tahun 2008 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam

  Persekutuan sebagai menghargai peningkatan produktiviti dan sumbangan mereka

  kepada pembangunan negara. Imbuhan Tahunan dibayar kepada pegawai dalam

  KumpulanPengurusandanProfesionalsertaKumpulanSokonganmanakalaBayaran

  KhasPrestasidibayarkepadapegawaidalamKumpulanPengurusanTertinggi.Kadar

  ImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasiyangditetapkanadalahsebanyak satu

 • 2

  bulangajiatauminimumRM1,000.00bagipegawaiyanggenapsatutahunkalendar

  perkhidmatanbagitahun2008.

  PELAKSANAAN

  PegawaiYangLayak

  3. Pegawai yang layak dibayar Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi

  adalahsepertiberikut:

  a. pegawai tetap, sementara, sangkut, sambilan, kontrak dan guru

  sandaran

  b. pegawaiyangbercutiseparuhgaji

  c. pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib iaitu amaran atau

  amarankeras

  d. pemandu yangdilantik oleh pegawai JawatanUtama B dan ke atas

  sertaGredKhasAdankeatasdan

  e. pegawai kontrak yang putus perkhidmatannya selama satu hari

  sebelumdisambungsemulakontrakperkhidmatannya.

  PegawaiYangTidakLayak

  4. Pegawai yang tidak layak dibayar Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas

  Prestasiadalahsepertiberikut:

  a. pegawaiyangmengambil CutiTanpaGaji sepanjangtahun2008

  b. pegawai yang berkhidmat di agensi yang diasingkan pengurusan

  saraannyasepanjangtahun2008

  c. pegawaiyangdipinjamkankebadanantarabangsaatausyarikatswasta

  sepanjangtahun2008

  d. pegawai yangditamatkanperkhidmatandemikepentinganawamatau

  demi kepentinganperkhidmatanawamdalamtahun2008dan

  e. pegawai yangdikenakan hukuman tatatertib selaindaripadahukuman

  yangdinyatakandiperenggan 3(c).

 • 3

  PegawaiYangDitangguhkanPemberianImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasi

  5. Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat pertuduhan telah

  dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib, ditangguhkan pemberian Imbuhan

  TahunandanBayaranKhasPrestasi.PegawaihanyalayakdibayarImbuhanTahunan

  danBayaranKhasPrestasi sekiranyaPihakBerkuasaTatatertibmendapati pegawai

  tersebuttidakbersalahataupegawaihanyadikenakanhukumantatatertibsepertiyang

  dinyatakandiperenggan 3(c).

  KaedahPembayaran

  6. Imbuhan Tahunan danBayaranKhas Prestasi dibayar kepada pegawai yang

  berkhidmatpadatahun2008.PerkiraanImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasi

  adalah tertakluk kepada genap satu bulan perkhidmatan. Kiraan genap satu bulan

  perkhidmatanbermaksudsatubulankalendar.

  7. ImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasidibayarberdasarkangajibulan

  Ogos 2008. Bayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi hendaklah

  diselaraskan jika terdapat perubahan gaji pegawai pada bulan September hingga

  Disember 2008. Bagi tujuan pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas

  Prestasi,maksudgajipegawaiadalah:

  a. gaji,danbagipegawaiyangmemangkutermasukElaunPemangkuan

  atau

  b. gajiyangdiberiatassebabpeminjaman/pertukaransementara.

  8. Pegawai akan dibayar sebanyak separuh daripada Imbuhan Tahunan dan

  Bayaran Khas Prestasi pada bulan September 2008 dan separuh/baki pada bulan

  Disember2008.

  9. Pegawai yang dilantikmulai bulan Januari hinggaSeptember 2008, bayaran

  Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi adalah dibayar secara proportionate

  mengikutgenapsatubulanperkhidmatan berdasarkan gajiakhiryangditerima.

 • 4

  10. Pegawaiyangdilantikmulai1Oktober2008,perkiraanImbuhanTahunandan

  BayaranKhasPrestasi akan dibuat berdasarkan gaji lantikannyadan dibayar secara

  proportionate.

  11. Pegawai yang bersara/meninggal dunia/letak jawatan/tamat

  perkhidmatan/tamatkontrak,perkiraanImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasi

  adalah secara proportionate mengikut genap satu bulan perkhidmatan berdasarkan

  gajiakhiryangditerima.

  12. Pegawai yang bersara dan dilantik semula, perkiraan Imbuhan Tahunan dan

  Bayaran Khas Prestasi adalah secara proportionate berdasarkan kepada gaji akhir

  yang diterima sebelum bersara. Bagi tempoh dilantik semula, perkiraan hendaklah

  dibuatsecaraproportionateberdasarkangaji jawatanbaru.Penjelasanadalahseperti

  diperenggan1,LampiranA.

  13. Pegawaiyangdinaikkanpangkat/dipinjamkan/ditukarsementaraataubertukar

  skim perkhidmatan selepas 1 haribulan pada sesuatu bulan, perkiraan Imbuhan

  TahunandanBayaranKhasPrestasibagibulanitudantempohsebelumnyahendaklah

  dibuat secara proportionate berdasarkan gaji jawatan lama. Bagi tempoh selepas

  bulan berkenaan perkiraan hendaklah dibuat secara proportionate berdasarkan gaji

  jawatanbaru.

  14. Pegawai yang mengambil Cuti Tanpa Gaji tetapi tidak sepanjang tahun,

  perkiraanImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasiadalahsecaraproportionate

  mengikutgenapsatubulanperkhidmatan.

  15. Bagi pegawai sambilan, perkiraan genap satu bulan perkhidmatan adalah

  dengansyaratmerekabekerjatidakkurangdaripada21haridalamsebulan.Sekiranya

  bilangan hari bekerja dalam sebulan adalah kurang daripada 21 hari, perkiraan

  bilangan hari bekerja adalah berdasarkan hari bekerja tertinggi dalam bulan

  berkenaan.

 • 5

  16. ImbuhanTahunandanBayaranKhasPrestasiinitidakbolehdiselaraskanjika

  berlakupelarasangajiselepastahuniniyangmelibatkanpindaangajipegawaitahun

  2008.Penjelasanadalahsepertidiperenggan2,LampiranA.

  JABATANYANGMEMBAYAR

  17. Pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi adalah menjadi

  tanggungan jabatan di mana pegawai ditempatkan pada bulan pembayaran atau

  jabatan terakhir di mana pegawai bertugas sebelum bersara, berkhidmat di agensi

  yangdiasingkanpengurusansaraannyaataudipinjamkankebadanantarabangsaatau

  syarikatswasta.

  TARIKHKUAT KUASA

  18. PekelilingPerkhidmataniniberkuatkuasamulaitarikhianyadikeluarkan.

  PEMAKAIAN

  19. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masingmasing,

  Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua

  PerkhidmatanNegeri,PihakBerkuasaBerkanundanPihakBerkuasaTempatan.

  BERKHIDMATUNTUKNEGARA

  (TANSRIISMAILADAM)KetuaPengarahPerkhidmatanAwam,Malaysia.

  JABATANPERKHIDMATANAWAMMALAYSIAPUTRAJAYA

  9September2008

 • 6

  SemuaKetuaSetiausahaKementerian

  SemuaKetuaJabatanPersekutuan

  SemuaY.B.SetiausahaKerajaanNegeri

  SemuaPihakBerkuasaBerkanun

  SemuaPihakBerkuasaTempatan

 • LAMPIRANA

  PENJELASANPELAKSANAANIMBUHANTAHUNAN/BAYARANKHASPRESTASI2008

  (Perenggan12dan16,PekelilingPerkhidmatanBilangan 13Tahun2008)

  1. Pegawai yangbersaradandilantik semula, perkiraan ImbuhanTahunanadalahsecaraproportionateberdasarkankepadagajiakhiryangditerimasebelumbersara. Bagi tempoh dilantik semula, perkiraan hendaklah dibuat secaraproportionateberdasarkangajijawatanbaru.

  Bersarapada6Mac2008.Gaji akhiryangditerima:RM6,150.04(Gred M54:P1T5)

  Dilantiksemulapada1Julai2008Gajijawatanbaru:RM6,379.64 (GredM54:P1T6)

  PerkiraanImbuhanTahunan:

  (2/12xRM6,150.04)+(6/12xRM6,379.64)= RM4,235.33

  Dibayar separuh daripada Imbuhan Tahunan pada September dan separuh/baki padaDisember.

  2. Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi tidak boleh diselaraskanjika berlaku pelarasan gaji selepas tahun ini yang melibatkan pindaan gajipegawaitahun2008.

  Situasi :Surat pemakluman kenaikan pangkat dikeluarkan dalam tahun 2009 dan tarikhkenaikanpangkatitudikebelakangkanpadatahun2008.

  Penjelasan:ImbuhanTahunan/BayaranKhasPrestasibagitahun2008tidakbolehdiselaraskan.