7
1 2013 INFO NEW HOLLAND CONSTRUCTION Přesto, že se stavební výroba v české republice stále nevrací k růstu, jsou na trhu firmy, které pořizují nové stroje. A to i tak velké a sofistikované jako je grader. Důkazem toho je firma pana Balcara z jižních Čech. Právě pro ně výrobci přináší na trh nové či inovo- vané modely strojů, jako jsou dozery nebo třeba kolová rypadla. O těchto novinkách se samozřejmě dočtete v našem časopise New Holland INFO. Když už jsou stroje v nasazení, tak potřebují spolehlivý servis. Právě silný partner a dobrá ekonomika provozu jsou dnes základem konkurenceschop- nosti stavebních firem, jak v článku potvrzuje pan ing. Pospíšil. O příz- nivou ekonomiku provozu strojů se pak starají motory se systémem SCR, jejichž nejnovější generaci mohli vidět návštěvníci největší výstavy stavebních strojů BAUMA. AdBlue se již nevyhne nikdo Expozice hlavních výrobců stavební techniky na výstavě BAUMA potvrdily, že od roku 2014 se u výkonných strojů již nikdo neobejde bez AdBlue. Jednoznačně tedy dává smysl vyřadit hledisko další provozní kapaliny z kritérií pro výběr a zaměřit se na spolehlivost a hospodárnost provozu. Z této rovnice vám nejlépe vyjde značka New Holland. Nový kabát pro kolová rypadla New Holland představuje novou generaci kolových rýpadel, řadu B PRO. Tři nové modely s provozní hmotností od 15 do 19 tun vynikají velmi precizní prací a jsou obzvláště jednoduché na ovládání a každodenní servis. Přiblížíme vám je hned ve dvou článcích, kde najdete nejen technický popis stroje, ale také zkušenosti z jeho prvního nasazení při práci.

INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

1 2013INFOn

ew

ho

lla

nd

co

ns

tru

cti

on

Přesto, že se stavební výroba v české republice stále nevrací k růstu, jsou na trhu firmy, které pořizují nové stroje. A to i tak velké a sofistikované jako je grader. Důkazem toho je firma pana Balcara z jižních Čech. Právě pro ně výrobci přináší na trh nové či inovo-vané modely strojů, jako jsou dozery nebo třeba kolová rypadla. O těchto novinkách se samozřejmě dočtete v našem časopise New Holland INFO. Když už jsou stroje v nasazení, tak potřebují spolehlivý servis. Právě silný partner a dobrá ekonomika provozu jsou dnes základem konkurenceschop-nosti stavebních firem, jak v článku potvrzuje pan ing. Pospíšil. O příz-nivou ekonomiku provozu strojů se pak starají motory se systémem SCR, jejichž nejnovější generaci mohli vidět návštěvníci největší výstavy stavebních strojů BAUMA.

AdBlue se již nevyhne nikdoExpozice hlavních výrobců

stavební techniky na výstavě

BAUMA potvrdily, že od roku

2014 se u výkonných strojů již

nikdo neobejde bez AdBlue.

Jednoznačně tedy dává smysl

vyřadit hledisko další provozní

kapaliny z kritérií pro výběr

a zaměřit se na spolehlivost

a hospodárnost provozu.

Z této rovnice vám nejlépe

vyjde značka New Holland.

Nový kabát pro kolová rypadlaNew Holland představuje

novou generaci kolových

rýpadel, řadu B PRO. Tři nové

modely s provozní hmotností

od 15 do 19 tun vynikají velmi

precizní prací a jsou obzvláště

jednoduché na ovládání

a každodenní servis. Přiblížíme

vám je hned ve dvou článcích,

kde najdete nejen technický

popis stroje, ale také zkušenosti

z jeho prvního nasazení při práci.

Page 2: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

2 3

Můžete nám představit začátky svého podnikání ve stavebnictví?Celý život pracuji ve stavebnic-tví a specializuji se na dopravní stavby. Můj profesní život ovlivnilo mnoho lidí. Nejvíce však můj otec a náhodné setkání s legendou rakouské-ho stavebnictví, se „starým pánem“ Swietelskym. Potkali jsme se zcela náhodně a krátce ještě před rokem 1989 a pan Swietelsky mi při loučení řekl památnou větu, které jsem v té době nevěřil a nebral ji vážně: „Jste stavař? Tak to budeme určitě brzy spolupra-

Když stačilo slovo a podání ruky…Grejdr, jak se profesně říká dokončovacímu stroji pro úpravu terénu, se neprodává každý den. Nicméně kvalitu grejdrů New Holland ocenil i pan Jaroslav Balcar a jeden pro svoji firmu zakoupil. Při této příležitosti jsme mu položili hned několik otázek a povídali si nejen o grejdrech, ale i o stavebnictví a lidech kolem.

covat.“ O pár let později se pan Swietelsky a jeho firma stala společníkem v mé obalovně. Obalovna a s ní související služ-by se úspěšně rozvíjela až do roku 2002, kdy po smrti pana Swietelského došlo i ke změně vlastnických struktur obalov-ny. Jsem velmi hrdý na to, že v počátcích svého podnikání jsem spolupracoval s takovými osobnostmi stavebnictví, jako byl pan Swietelsky a jeho firma.

Vaše firma nese vaše jméno…Když zapátráte v historii, tak téměř každá firma za první

republiky nesla jméno ma-jitele. Prostě jste šli doslova a do písmene se svou kůží, se svým jménem, na trh. Dnes kolem sebe vidíte anonym-ní, rádoby moderní, nejlépe anglické názvy firem. Niko-ho konkrétního si za firmou nemůžete představit, nemáte komu vynadat, nevíte, kdo nese hlavní zodpovědnost. Když se mě někdo zeptá: „Jaké nám můžete dát záruky?“ Odpovím: „Podívejte se, jak se firma jmenuje. Ručím přece svým jménem!“ Pokud uděláte v našem oboru průšvih, tak se to všichni ihned dozvědí. Český trh je malý. Samozřejmě, je to dvousečná zbraň!

V současné době se specializujete na technolo-gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací…Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický předpis v roce 2002. Přiznám se, že jsem se pro ni ihned nadchnul. Je totiž perfektní! Problé-mem silnic není, jak by se na první pohled zdálo, povrch, ale podloží. Je to jako u domu. Až když máte dobré základy, můžete opravovat i střechu. Recyklace za studena řeší úpravu podloží silnic efektivně a levně. Klasická oprava s nut-ností vybagrovat staré a po-ložit nové podloží je pracná, nákladná a zdlouhavá. Tech-nologie využívající recyklaci za studena je podstatně levnější! Tato výhoda v ceně však při-náší i skryté problémy. Ve stavebnictví je mnoho profesí, jejichž odměna je kalkulována dle výše investic. Samozřejmě čím vyšší investice, tím vyšší odměna. Proto levnější techno-logie nemusí být až tak oblíbené. Když jsem tvrdil, že díky studené recyklaci jsme spolu s mými spolupracovní-ky schopni prakticky z téměř každé hlíny na poli udělat perfektní podloží, málokdo tomu věřil! Začátky s pro-sazováním této technologie byly těžké. Chtěl jsem jít do-konce od toho, ale nakonec mi to nedalo. Často jdu proti proudu. Nakonec jsem v době, kdy téměř každý ve stavebnic-tví strojový park rozprodává, pořídil kompletní nový strojový park a technologie pro recykla-ci za studena. Na konci investic byl i grejdr New Holland. Nyní je firma Balcar plně fungující firma se specializací na recy-klaci za studena a stabilizaci zemin. Chtěl bych posunout kvalitu výstavby komunikací dál, aby aspoň odpovídala evropským standardům.

Co vás vedlo k tomu, že

jste dal přednost značce New Holland?Nebyla to náhoda. Člověk si v průběhu života vytváří port-folio solidních dodavatelů, spo-lupracujících firem a kvalitních značek. Vždycky jsem mlsně koukal na grejdry Orenstein, které představovaly absolutní špičku. Ve chvíli, kdy jsem uvažoval o grejdru, hned mne napadl Orenstein. Ta značka už ale nevyrábí nové stroje. Přes známé jsem se doptal a dozvěděl se, že Orenstein je dnes vlastně Hew Holland! Po prvním kontaktu s firmou Ag-rotec jako dovozcem, došlo na obchodní jednání o ceně nejen vlastního stroje, ale i servis-ních služeb. Jednání i cena se přelévaly ze strany na stranu. Nakonec to dopadlo dobře, neboť do jednání vstoupil regionální zástupce Agrotecu firma Kvarto a osobní jednání přinesla výsledek, který vedl ke spokojenosti všech tří stran. Pro mne byl osobní kontakt s regionálním zastoupením klíčový, protože jsou to oni, kdo garantují poprodejní služby. V servise očekávám osobní, pružný kontakt. Celá linka nesmí stát kvůli grejdru! Musí to jet!Pro značku New Holland ho-vořily i další skutečnosti. Tento typ grejdu je přesně v para-metrech a velikosti, kterou potřebujeme. A navíc náš stroj-ník, grejdrista – a zde musím dodat pan grejdrista s velkým P – stroje NH zná, umí na nich a doporučil je. Dovednosti a zručnost grejdristy jsou velmi důležité. To nemůže dělat každý, pro to se snad musíte narodit. Dal jsem samozřejmě i na jeho doporučení.

Jaká byla minulost, jaká je přítomnost a jaká bude budoucnost stavebnictví v České republice?Pracuji svůj celý profesní život v oboru. Můj otec také praco-val v tomto odvětví. Až pozdě-ji, v dospělosti jsme najednou

měli téma, o kterém jsme se mohli společně bavit. Dával mi spoustu rad, o kterých jsem se přesvědčil, že jsou nejen pravdivé, ale i cenné, až po jeho smrti. Jednou z nich bylo: „Vybral sis krásné řemeslo, ve stavařině se pohybují chlapi, u kterých dané slovo platí. Máš nejkrásnější, ale nejnáročnější práci. Práci s lidmi.“ Až teď mi ta slova docházejí. Mnoho kva-litních lidí již odchází z oboru do důchodu. Dochází ke gene-račním výměnám. Kompetence lidí se mění. Dříve byl ředitel firmy komplexní odborník s de-tailní znalostí téměř všeho, co souviselo z jeho firmou. Dnes je to manažer, který má pro technické záležitosti někoho jiného, pro ekonomické další-ho… Začínají chybět opravdoví fachmani. Odborníci, kteří rozumí celé komplexní pro-blematice. Na stavbě byl vždy mistr – fachman, odborník, který byl respektován a stačilo slovo a podání ruky. Jako by se pomalu vytráceli.Ve druhé polovině 90. let na-stal obrovský boom stavebních prací. Vše se muselo přesta-vět, opravit, postavit znovu… Někdo v tom viděl velký objem financí a rychlý zisk. Obtížně ale rozlišoval mezi obratem a ziskem. Mnoho nových firem se dalo na podnikání ve stavebnictví. Zdánlivě vypa-dá stavba silnice jednoduše. Silnice ale není jen to černé, co vidíte, to, po čem jezdíte. Výsledkem přílivu velkého množství firem do oboru je negativní obraz ve společnosti, který s trochou vulgarity zní: ,„Co silničář, to zloděj!“ Tak to ale nikdy nebylo a neplatí to u velké většiny firem. Současný mediální obraz také není zcela přesný. Každý říká, že všechny silnice jsou předražené, kalku-lace nadhodnocené. Není to tak docela pravda. Dostáváme se do opačného extrému, je to trochu ode zdi ke zdi. Nyní o získání zakázky rozhoduje jen a jen cena, často i zcela nere-álná. Hodně pod skutečnými náklady.

Když jedete po rozbité sil-

nici, je to pro vás důvod k radosti, či naštvanosti?Nedávno jsem jel s manželkou po D5 a dál na Mnichov. Oba úseky byly postaveny zhruba ve stejné době. Mrzelo mne, když si manželka ihned všimla rozdílu na německém a čes-kém úseku a zeptala se mě: „Vy to neumíte postavit stejně kvalitně?“ Když jedu po nové silnici, která už je přitom rozbi-tá, tak se u mě projeví profesi-onální deformace. Přemýšlím, proč je rozbitá. Dvě díry vedle sebe, každá může mít jinou příčinu. Z toho by měl vyplývat i způsob opravy. Opravě musí předcházet diagnostika! Dnes se lze díky sondážním vrtům podívat třeba metr do hloubky silnice. A co by mělo před-cházet diagnostice? Průběžná údržba. Viděli jste někdy na silnici udržovací nátěr?

Panu Marku Harantovi z firmy Kvarto jsme polo-žili jednoduchou otázku:Jak se prodává grejdr New Holland?No u firmy Balcar dobře! Pravda je, že stroje typu grejdr představují pomyslnou třeš-ničku na dortu a neprodávají se každý den. Grejdry New Holand mají optimální velikost, parametry a jsou dotažené k dokonalosti. Stále se vyrábějí v Německu, jsou velmi spo-lehlivé a pro samotné Němce stále technickou chloubou. Zákazníci vyžadují i dostupné profesionální poprodejní služ-by. Servisování takto složitého a drahého stroje je náročné, a přitom musí být bezchybné. Stroje musí pracovat, vydě-lávat peníze. Servisní služby musí být dostupné po celé republice, a to firma Kvarto ve spolupráci se servisní sítí firmy Agrotec garantuje.

Foto: Michal HorákText: Jan Požár Jaroslav Balcar Marek Harant

Page 3: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

4

Máte moc pěkný areál…Máme tady betonárku, vlastní stavební výrobu a teď ještě provádíme recyklaci, aby už ni-kdo nemusel vozit sutě do lesa. Máme i malou projekci, ale to je spíš služba veřejnosti.

Jak firma začínala?Jsme dva společníci, každý má ideální polovinu. Předtím jsme byli jedním ze středisek závodu Ekoingstav Brno a stavěli jsme brněnský oblastní vodovod, který byl v roce 2000 dokončen a o dva roky později skončil i samotný Ekoingstav. Zůstali jsme tady sami s kolegou a dva-ceti dalšími lidmi. Stroje nejsou

Ing. Radek Pospíšil: Chlapi na servisu se chovají slušněSpolumajitel úspěšné stavební společnosti SPH STAVBY s. r. o., Ing. Radek Pospíšil, staví firmu na víře ve schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců. O to více si cení důvěry, kterou si u něj vydobyl obchodní a servisní tým společnosti AGROTEC. Povídali jsme si v Bystřici nad Pernštejnem, kde jeho firma sídlí.

až tak důležité, ty si koupíte nebo najmete. Ale musíte mít lidi, na které je spoleh. A ti byli a bylo škoda je rozprášit.

A co je náplní Vaší práce dnes?Jsem vystudovaný vodař a od toho se odvíjí i zaměření firmy. To znamená vodohospodářské stavby – kanalizace, vodovody, hrazení toků, rybníky, odbahně-ní. A k tomu hodně provádíme i železobetonové konstrukce. Rodinné domky jenom pro sebe (smích). Je to pracné a řemeslní-ků ubývá.

Proč Vaše firma používá prá-vě stroje New Holland?Můj první stroj byl dvacetitu-nový pásový bagr, který jsem si dovezl z Německa. Máme ho stále ještě u nás na skládce – staré O&K RH6. V zimě mohlo půl roku stát, na jaře zakašlalo a jelo dál. K New Hollandu jsem přešel z nostalgie ke strojům O&K, na které New Holland navázal. Velkou roli sehrál i servis, který skutečně pomáhá, kdykoliv je toho třeba.

Takže je důležitý hlav-ně servis?Vždycky. Podle servisu se roz-hoduji i při koupi stroje. Cena a podmínky financování jsou také důležité, ovšem s tím mají v AGROTECu velké zkušenosti a dovedou předložit zajímavé

K New Hollandu jsem přešel z nostalgie ke strojům O&K, na které New Holland navázal. Velkou roli sehrál i servis, který skutečně pomáhá, kdykoliv je toho třeba.

Přehled techniky firmy SPH STAVBY s. r. o. s rodokmenem značky New Holland:• Kolový nakladač W60• Pásové rypadlo E215B LC• Pásové rypadlo E145B• Pásové rypadlo E80B MSR• Pásové rypadlo O&K RH6• Dvě kolová rypadla MH City• Kolové rypadlo MH Plus• Kolové rypadlo O&K MH Plus• Dva rypadlo-nakladače LB115• Smykem řízený nakladač L175

Nové dozery New Holland Na výstavě Bauma značka New Holland Construction představila nové dozery série C. Rozšiřuje tak svoji nabídku v této kategorii strojů o jeden model na spodní hmotnostní hranici. Máte tak k dispozici dozery o hmotnosti 13 až 20 tun. Nová modelová řada je zásadně přepracovaná a nyní nabízí moderní funkce, které pomáhají obsluze pracovat rychleji a s menší spotřebou paliva. Na co se můžete těšit:

• 10,5% nižší spotřeba paliva díky technologii SCR nebo o 19 % vyšší produktivita (l/m3).• Nejvyšší tažná síla ve své třídě s hydrostatickou převodovkou. • Záloha výkonu 9 – 16 %• Nové rozložení chladičů zlepšuje chlazení.• Precizní práce díky výbornému výhledu, ovladatelnosti

a integraci navádění pomocí GPS a laseru.• Nejtišší kabina v oboru – pouze 76dBA

13 rypadel New Holland buduje plynovodTři nová rypadla New Holland E305C, která měla premiéru na výstavě SAMOTER, se za-pojila do první etapy výstavby plynovodu Cellino-Teramo na jadranském pobřeží. Celkem tak na stavbě pracuje skupina třinácti rypadel New Holland. Majitelem strojů je společ-nost ALMA C.I.S., která se zaměřuje právě na výstavbu produktovodů. Jádro firmy tvoří team špičkových techniků a svářečů společně se špičkovou strojní výbavou. První část plynovodu měří 15 km a bude na ní navazovat další úsek v délce 90 km. “Za tři měsíce

jsme téměř dokončili polovinu prací a věřím, že i díky rypadlům New Holland Construction se nám podaří plynovod dokončit a spustit ještě před koncem roku” pochvaloval si průběh prací hlavní inženýr Paolo Alessio.

Rypadlo nakladač B90B New Holland pracuje v extrémních podmínkách AntarktidyArgentinské letectvo si vybralo rypadlo nakladač New Holland pro práce na modernizaci vrtulníko-vé základny Base Marambio v Antarktidě. Plánované práce zahrnují rekonstrukci základů hangáru a výstavbu Heliportu. Schopnosti stroje byly před samotným přesunem testovány při opravách vzletové dráhy v centrální Argentině. Před cestou byly vyměněny náplně stroje za speciální syntetické, které nemrznou. Motor byl doplněný o zařízení pro ohřev chladicí kapaliny před startem. Hlavním úkolem bude vybudovat základy v permafrostu – věčně zmrzlé půdě a upravit skalnatý a zledovatělý povrch. Přeprava nákladu z letadel, doplňování ledu do zásobníků vody či čištění cest je tak pro B90B odpočinková práce.

Brazílie: předáno do užívání prvních 58 graderů New HollandStroje budou pracovat při rekonstrukci místních komunikací ve státě Minas Gerais. Cílem je propojit zemědělský venkov se zalidněnými městskými částmi Brazílie. Značka New Holland díky kvalitě a komplexním službám vyhrála v tendru na dodávku celkem 459 graderů. V rámci tendru bude New Holland také zaškolovat obsluhy strojů a zajišťovat servis a tech-nické poradenství.

nabídky, takže v tomto ohledu toho nemusíme tolik řešit. Je pravda, že i díky tomu tady máme tolik strojů New Holland. Ostatně, mít každý stroj jiné značky, to by ani nešlo. Je sice pravda, že třeba dozer jsme kupovali od jiné značky, ale to jen proto, že New Holland námi požadovanou velikost nenabízel.

Kolik máte New Hollandů?Jeden nakladač máme na beto-nárce a dále vlastníme tři páso-vé bagry 20, 15 a 8 tun a dva kolové MH City a MH Plus. A traktorbagr New Holland LB115 se smykem řízeným nakladačem L175K tomu ještě

kolový bagr O&K MH Plus. To je pěkný strojový park. Jak jsou stroje vytížené?Děláme hlavně pro sebe. Přes zimu stroje chvilku stojí, ale teď už všechny pracují.

To je bezvadné.Letos byla dlouhá zima, ale teď už práce zase je.

Jaký stroj je nejnovější?Velký pásový bagr New Holland E215B LC, který jsme kupovali před dvěma lety. Loni jsme neku- povali nic, v té krizi nás to nebaví. Jak bojujete s krizí?

Zajím

avos

ti ze

světa

Máte recept?Máme jedinou vizi: Kdo přežije, bude na tom potom dobře. Trochu se to protřídí. Krize je výzva. Ale nesmí nás z toho trefit šlak (smích).

Musíte šetřit? Prováděli jste nějaká úsporná opatření?No jasně. Snížil jsem si plat (smích). Dobře už bylo.

Myslíte, že letos dojde ales-poň k mírnému zlepšení?To nevím. Kdo to ví? I zemědělci jsou na tom špatně. Je to jed-noduché: za prvé stát neutrácí peníze, za druhé nastal pokles výroby, ať je to automobilový

průmysl nebo jakýkoliv jiný, a za třetí jsou toho plné noviny. Na dnešní množství peněz, které do toho tečou, je tady příliš mnoho stavebních firem. Peněz bude trochu víc a stavebních firem bude trochu míň. Je to jednoduché. Prodejci to mají jednodušší. Oni vědí, že ten bagr nakoupili za sto tisíc, a že ho musí prodat alespoň za sto jedna. Ovšem my to tak nějak skládáme, pak se snažíte a na konci zjistíte, že do stavby za deset milionů jste museli milión přidat ze svého. To je potom průšvih. A když takových staveb máte pět nebo šest… Ale to je všude stejné, nestěžuji si.

Page 4: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

6

má rypadlo výborný rozsah při hloubení, začišťování výkopu a přesného obsypávání polože-ných trubek. Výkonná hydrau-lika umožňuje přesné ovládání, což je při práci ve výkopu obzvláště důležité. Hydraulický rychloupínač jsme ani nepoptá-vali, ale stroj ho má ve stan-dardu. Strojník si přehodí lžíci s rovným břitem za zubovou nebo za svahovku přesně, kdy to potřebuje a bez prostojů. Toto všechno jsou věci, které spoří materiál, pracovní sílu a čas a to je pro mě - majitele, velmi důležité. Pochvaloval si rozhodnutí pořídit kolové rypa-dlo značky New Holland pan Jelínek. Jiří Papáček, strojník, je s rypadlem spokojený také, „Co se týče ovládání, tak jsem nejdříve byl z moderní elektro-niky v kabině trochu rozpačitý, ale ovládání stroje je opravdu vynikající. Už i staré MH Plus mělo výkonové režimy, ale s novým se to nedá srovnat. Přesný režim na svahovku nebo naopak výkonný režim na kopání jsou nastaveny přesně tak jak potřebuji a přitom mám ještě možnost si to jednoduše změnit podle svého zvyku a citu. V kabině se posadím na vzdu-chově odpruženou sedačku, nasta-vím si teplotu

NEW HOLLAND buduje infrastrukturu českých měst a obcíPo uvedení nové řady kolových rypadel New Holland na český trh, jsme chtěli zhodnotit kvali-tu těchto strojů přímo při práci. Zajeli jsme se tedy podívat na výstavbu gravitační kanalizace, kde bylo od února 2013 nasaze-no nové rypadlo WE 170 B PRO a vyzpovídali jsme majitele firmy pana Františka Jelínka a strojníka pana Jiřího Papáčka. Přinášíme vám tedy první postřehy z pou-žití těchto strojů.

a jsem v pohodě za každého počasí. Když potřebuji mrknout za sebe, vidím to na monito-ru – to jsou věci, které práci ulehčují a já děkuji za to, že byli součástí základní výbavy, protože jinak by mi je majitel asi nepořídil. Stroj má také větší zvedací sílu, vyšší rychlost a komfort pojezdu takže zatím výborné.“

Zastihli jsme i další stroje značky New HollandNa výtlakovém potrubí od čerpací stanice momentálně pracuje pásové osmi tunové rypadlo E85CMSR. Je vybavené gumovými pásy, má zkrácenou záď a umožňuje mimoosé ko-pání. Ve firmě si jej pořizovali hlavně na práci ve stísněných prostorech městské zástavby. „Na této stavbě ho teprve jeho hlavní vytížení čeká, protože po provedení hlavních stok půjdeme kopat podružné větve a přípojky a to

vesměs do obydlené části obce – mezi ploty, domy a zahrád-ky“ popisoval plány s rypadlem majitel firmy pan Jelínek. „Tam teprve oceníme krátkou záď, jenž nepřesahuje profil pod-vozku při otáčení, a kompaktní rozměry při dobré rypné síle. Je opět vybavené prvky pro zve-dání břemen tak, aby zvládlo manipulovat s lehkými pažícími boxy a skružovinou, dále má okruhy na kladivo a svahov-ku. K tomuto stroji jsme si přiobjednali naklápěcí hlavu Powertilt, která strojníkovi dovoluje naklopit každé připo-jené zařízení o 90°na kaž-dou stranu.

Kolové rypadlo New Holland MH Plus v úpravě na železnici

používáme na modernizaci železničních svršků již dlouho, takže nová řada, která se u nás teprve zajíždí, nebyla pro nás sázkou na neznámé.Nový stroj jsme od začátku poptávali pro využití na vý-kopy kanalizací, vodovodů, a inženýrských sítí. Při výběru jsme vycházeli z toho, že stavební stroje renomovaných výrobců, mezi které New Holland bezesporu patří, jsou dnes do značné míry podobné a liší se především dostup-ností servisu, náhradních dílů a cenou. I proto padla volba na kolové rypadlo New Holland, konkrétně na typ WE 170B PRO v nezkrácené verzi, protože tyto stroje známe a za léta používání jsme se pře-svědčili o jejich spolehlivosti a kvalitním servisním zázemí. Ihned na začátku nás oslovila široká vybavenost rypadla New Holland pro práci na inženýrských sítích. V základní výbavě je dělený výložník, výbava pro zvedání břemen - jeřábování, hydraulický rych-loupínač lopat, ale i takové příjemné detaily jako zadní kamery, vzduchová sedačka, okruh pro svahovku, kladivo a klimatizace. Toto všechno nám šetří čas, finance a zvyšu-je produktivitu práce.

Funkce co se hodíPři výstavbě kanalizace kromě klasického hloubení probí-há také osazování šachet, ukládání trubek a manipulace s těžkými pažícími boxy. Proto je výhodné, pokud je rypadlo z hlediska bezpečnostních norem i funkčních vlastností vhodné také pro manipulaci s břemeny. Z tohoto důvo-du jsme si vybrali rypadlo s nezkrácenou zádí, které má větší nosnosti právě při jeřábování. Dříve jsme museli mít v pohotovosti kolový jeřáb – dnes do 4 tun osazujeme šachty stosedmdesátkou a to je jednoznačně úspora. Dělený výložník chválí hlavně montéři přímo u výkopu. Díky němu

V základní výbavě je dělený výložník, výbava pro zvedání břemen - jeřábování, hydraulický rychloupínač lopat, ale i takové příjemné detaily jako zadní kamery, vzduchová sedačka, okruh pro svahovku, kladivo a klimatizace. Toto všechno šetří čas, finance a zvyšuje produktivitu práce.

Je to výborná věc pro sesva-hování vykopaných rýh nebo stavebních jam, nebo opatrné začištění okolo procházejících sítí a také na obsyp trubek – šetříme tím opět materiál a lidskou sílu.“

A co servis?U nových strojů jej zatím neřešíme – zaplatili jsme si balíček služeb POHODA, který poskytuje široký rozsah krytí, takže nás zajímají jen pravi-delné údržby. Ty si hlídá stroj sám. Oznámí obsluze dosažení servisního intervalu a druhý

den tu máme mechanika, který vše zajistí. U starších

strojů se nám vyplácí dů-kladná zimní kontrola

všech strojních částí, proměření a seřízení

tlaků, výměna náplní apod. Ve

stavařině je dnes těžká

konkurence,

zakázek je málo, nedodržení termínu dokončení je tvrdě pe-nalizováno a proto si nemůže-me dovolit v sezóně řešit větší opravu stroje. Však také hlavně díky dobře a včas odvedené práci se nám daří získávat zakázky a tak můžeme pravi-delně po zhruba 6 letech stroje vyměnit za nové. Ty jsou vždy z hlediska ekonomiky provozu, komfortu obsluhy a technic-kého pokroku lepší než jejich předchůdci, proto přinášejí další přidanou hodnotu do naší činnosti.

Co byste řekli závěrem o strojích NH?No, stroje New Holland jak říká jeden jejich prodejce:….to je německá kvalita s japonskou technologií prověřená těžkou prací a zakrytá jemným italským designem. A my s ním mů-žeme souhlasit, protože jsou to vynikající stroje za dobrou cenu.

Page 5: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

8

Ohlednutí za výstavou BAUMABAUMA ukazuje světové trendy ve vývoji stavební techniky na nadcházející období. Všeobecnými tématy letošního ročníku bylo splnění emisních limitů s přicházející normou. Téma samozřejmě reflektovala i expozice značky New Holland.

Minimálně jsem takové řešení na výstavě nenašel, a to jsem poctivě prošel všechny hlavní výrobce.

Ach ty emise…Při snižování emisí se norma zaměřuje na dvě hlavní složky, které vznikají při spalování mo-torové nafty. První z nich jsou Oxidy dusíku, označované jako NOx, jenž způsobují kyselé deště. Druhou pak pevné části-ce či česky saze, označované jako PM, které mají na svědo-mí smog. Z moderních motorů s vysokou kompresí jsou saze opravdu velmi agresivní – jsou velmi malé, natrvalo se usazují

v plicích a způsobují dýchací potíže. Základním problémem je, že obě škodliviny vznikají při jiném nastavení motoru. Pokud spalování probíhá za vysokých teplot, nevznikají saze, protože hoření je „čisté“, ale vzniká vysoké množství NOx, které je následně třeba redukovat v katalyzátoru SCR pomocí druhé provozní kapa-liny AdBlue. Používání druhé provozní kapaliny je jedinou nevýhodou systému, výhodami jsou naopak úspora paliva, delší servisní intervaly, menší náchylnost motoru na proměn-livou kvalitu a celkově lepší provozní parametry motoru, z nichž si dovolím jmenovat

například velmi dobrou živost motoru. Na druhé straně, při spalování za nízkých teplot, které je dosahováno recirkulací spalin, vzniká malé množství NOx, ale vysoké procento sazí, které je následně potřeba zachytávat ve filtru pevných částic. Nevýhodou systému je, že filtr je třeba pravidelně „re-generovat“ neboli vypalovat, po určitém proběhu mth pak přímo vyměnit, a to není levná záležitost. Zároveň spalování je méně efektivní a u velkoobje-mových motorů je třeba chla-dit obrovské množství horkých spalin, takže roste spotřeba. Motor má dále horší provozní parametry, působí líně a je náchylný na kvalitu nafty. Je-dinou výhodou pak může být skutečnost, že majitel se ne-musí starat o druhou provozní kapalinu, ale nezaznamenal jsem, že by nějaká firma byla schopna splnit emisní limity čistě s recirkulací spalin, takže tento argument odpadává.

SCR ONLY:řešení emisí od New Holland ConstructionJe určitě škoda, že si systém SCR dosud nenašel mezi sta-vaři mnoho příznivců, přesto-že v dopravní a zemědělské technice v Evropě jednoznačně převažuje. Značka New Holland Construction má v sortimentu řadu strojů, které plní přísnou emisní normu Tier4A právě pomocí systému SCR a v nasta-veném trendu bude pokračovat. I když většina výrobců pro spl-nění náročných emisních limitů kombinuje oba systémy – jeden je hlavní a druhý pak „dočiš-ťuje zbytky“, tak New Holland ještě s jednou firmou představil systém SCR ONLY. Pro všechny lidi spojené se značkou New Holland bylo prostě neakcep-tovatelné se po úspěchu SCR spokojit s již známou technolo-gií, udělat krok zpět a znovu do motoru namontovat EGR ventil a recirkulovat spaliny. Toto řeše-ní totiž pro zákazníky, z našeho pohledu, nemá ani jednu výho-du. Majitel se musí starat o další provozní kapalinu, motor má horší provozní parametry včetně spotřeby, uživatel musí „trpět“ regeneraci filtru pevných částic (pokud je zařazený do systému), filtr v pravidelných intervalech měnit a navíc se jedná o celkově méně spolehlivý systém, který je

náchylný na zhoršenou kvalitu nafty. Proto vývojáři v sesterské společnosti FPT napnuli všechny síly do vylepšení technologie SCR tak, aby zvládala elimino-vat alespoň 95 % oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech, oproti standardním 80 %, a ne-bylo potřeba snižovat množství NOx pomocí recirkulace spalin. Jedinou „nevýhodou” našeho systému bude vyšší spotřeba AdBlue, které je však tak levné, že to majitelé strojů v ekonomi-ce provozu vůbec nepocítí.Tier4B majitelům techniky nepřinese v porovnání s Tier4A nové užitky. Z celospolečen-ského hlediska se sníží emise, ale nové stroje se dozajista prodraží. Druhé provozní kapalině se pak téměř jistě nevyhnete. U značky New Holland Construction tak nyní máte jedinečnou šanci pořídit si výkonnou techniku se spoustou výhod, které přináší technologie SCR, a to za rozumnou cenu. Pro stroje s výkonem motoru nad 130 kW vstupuje norma v platnost již od prvního ledna 2014. Přestože výroba s motory Tier4A jistě pojede značnou část roku 2014, tak vzhledem k dodacím lhůtám je právě nyní čas začít se o nová rypadla a na-kladače New Holland Construc-tion zajímat, abyste i vy využili skvělé spotřeby prezentované u strojů New Holland Construc-tion v Mnichově.

Emisní limity u velkých strojů.Drtivá většina stavařů se s modrým víčkem na nádrži u svého stroje dosud nese-tkala. Na rozdíl od dopravní a zemědělské techniky, kde je systém SCR téměř standardem, byli stavaři až dosud od práce s AdBlue „uchráněni“. Asi je to dáno skutečností, že značná část velkých stavebních strojů vzniká a je využívána mimo území Evropy, kde si s emisemi mnoho hlavu nelámou či mají levnou naftu. S příchodem finálního řešení emisí se ale u velkých strojů druhé pro-vozní kapalině nevyhne nikdo.

Page 6: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

10

NEW HOLLAND uvádí na trh novou generaci kolových rypadelNew Holland představuje svou novou generaci kolových rýpadel, řadu B PRO. Tři nové modely, v řadě od 15 do 19 tun, vynikají velmi precizní prací, a to pomocí nových ovladačů a vystupují jako obzvláště jednoduché na ovládání a servis. Nabízí vysoce profesionální balíček, který přináší vysokou produktivitu a spolehlivost při nízkých provozních nákladech.

Vysoká výkonnost a zdvi-hací kapacita s výji-mečnou sílou, rychlostí

a stabilitou• Vysoká přesnost s novými

dlouho testovanými joysticky• Snadná obsluha a vynikající

komfort s novými ovladači a racionálně rozmístěnými prvky v kabině

• Výborná provozuschopnost a spolehlivost se snadným přístupem ze země a nový diagnostický software

• Prokázaná výkonnost a spo-lehlivost rozsáhlým vytrva-lostním testováním

Rychlý, výkonný a stabilníKolová rýpadla řady B PRO pracují s vysokým výkonem, velkým objemem motorů FPT, které poskytují vysoký kroutící moment a výkon. Tento příkon

je odebírán 3 hydraulickými čerpadly, což maximalizuje výkon otáčení, protože pro otoč je určeno vlastní čerpadlo tak, aby žádný výkon nebyl odváděn z ostatních hydraulických funk-cí. Výsledkem je vyšší výkonnost a rychlé pracovní cykly. Navíc, vyšší objem motoru a systém se 3 čerpadly má za následek nižší opotřebení a vyšší spolehlivost stroje. Násada, dostupná ve třech délkách pro každý model, byla přepracována tak, aby poskytla výjimečnou trhací sílu, o 5 % vyšší než u předchozích modelů. Funkce automatického zvýšení výkonu (power boost), přináší vyšší výkon tehdy, když je potřeba, a to zvýšením tlaku na 370 barů. Nové zpracování řady B PRO optimalizuje rozlo-žení hmotnosti a minimalizuje vyložení podvozku, což vede k výborné stabilitě a stejně

vysoké zdvihací kapacitě jak vpředu, tak vzadu. Všechny tyto vlastnosti se kombinují, aby přinesly mimořádnou zdvihací nosnost na kolech. Nové nápra-vy ZF pro těžký provoz a převo-dovka poskytují vynikající trakci a dodávají vyšší maximální pojezdovou rychlost 35 km/h, což vede ke snížení času na pře-pravu mezi pracovišti. Nápravy pro těžký provoz a vyšší světlost stroje také přispívají ke spolehli-vosti a životnosti řady B PRO.

Nové ovladače pro vysokou přesnost a všestrannostElektrohydraulický systém byl přepracován, a nyní se opírá o jednu integrovanou jednotku CPU namísto tří řídících jed-notek u předchozích modelů, s novým softwarem vyvinu-tým pro maximalizaci využití pracovního času stroje a zasílání jasných diagnostických hlášení. Vývoj nového softwaru a sys-tému byl s úspěchem zakončen extrémním testováním progra-mu tak, aby se optimalizoval jejich výkon a spolehlivost.Systém se 3 čerpadly umož-ňuje obsluze provádět pohyby současně pod jakýmkoliv zatížením. Proporcionální ovla-dače a nové joysticky s lehkým ovládáním a delším chodem

Kolová rýpadla řady B PRO MODELY WE150B PRO WE170B PRO WE190B PROVýkon (ISO) 90 kW 105 kW 118 kWMax. hydraulický průtok 280 l/min 288 l/min 288 l/minPrůtok čerpadla otáčení 70 l/min 72 l/min 101 l/minTrakční síla 86 kN 92 kN 112 kNMax. pojezdová rychlost 35 km/h 35 km/h 35 km/hTrhací síla lopaty 99,5 kN 112 kN 136 kNTrhací síla násady 72,9 kN 73,8 kN 91 kNProvozní hmotnost (radlice) 15,6 t 17,2 t 18,6 tProvozní hmotnost (radlice a stabilizátory) 16,4 t 18,0 t 19,5 t

se dále přidávají k vynikající charakteristice ovládání řady B PRO, a to v úkolech vyžadují-cích zejména vysokou přesnost, jako je svahování. Řada B PRO je opravdu multifunkčním mistrem. Obsluha má na výběr z pracovních režimů tak, aby byly splněny požadavky na pracovní úkoly. Nastavení rychlosti otáčení umožňuje obsluze seřídit výkon a brzdnou sílu podle provozních podmínek. Pro zvláštní použití se režim brzdy otáčení snadno zapne natrvalo pomocí k tomu určeného spínače. Je-li zapotřebí nejvyšší přesnosti, obsluha může aktivovat režim svahování na levém joysticku. Řízení průtoku a tlaku v přídav-ném okruhu je velmi snadné, a až 12 nastavení může být uloženo pro pozdější využití.

Se systémem řízení přídavné-ho okruhu, proporcionálním ovládáním a širokou paletou možných konfigurací, je řada B PRO navržena pro práci s každým typem přídavného zařízení, což nabízí mimořád-nou všestrannost.

Snadná obsluha a komfort v kombinaci se všestrannostíCelé uspořádání

kabiny a provedení ovládání bylo vyvinuto s ohledem na obsluhu, s cílem vytvořit ovlá-dání stroje intuitivní

a komfortní. Nová palubní deska s LCD displejem a obra-zovkou určenou pro zadní zpět-nou kameru uvádí obsluhu do stavu ucelené kontroly stroje. Racionální rozmístění ovládacích prvků dělá stroj velmi snadno ovladatelný. Například všechny ovladače pojezdu – silniční re-žim, plazivá rychlost, řazení pře-vodů, blokace výkyvu nápravy – jsou seskupeny na tlačítkovém panelu umístěném na sloupku volantu. Funkce jezdce pro rad-lici a stabilizátory je na pravém joysticku, společně s ovládáním směru jízdy. Pracovní režim a zjednodušený režim brzdy otáčení lze snadno navolit. Prostorná kabina s pneumatic-ky odpruženým a vyhřívaným sedadlem a velké prosklené plochy nabízí obzvláště kom-fortní pracoviště s vynikajícím

Starý stroj – žádný problémUvažujete o nákupu nového stroje a nevíte jak posunout ten starý dál? Neváhejte a kontaktujte nás. Pomáháme našim zákazníkům zbavit se starých strojů při nákupu nového. Stroj u nás projde kompletní servisní prohlídkou a uvedeme jej do dohodnuté kondice tak, aby na potenciálního zájemce udělal ten nejlepší dojem. Současně váš stroj umístíme do bazaru na našich webových stránkách, kde stroj můžete na-bídnout nejen k prodeji, ale také k zapůjčení. Přesvědčte se sami na http://www.traktorbazar.cz + doplnit QR code qrfree_kaywa_com

výhledem kolem dokola, dále rozšířeným o zadní zpětnou ka-meru. S ochranou ROPS a FOPS a výjimečnou stabilitou řady B PRO může obsluha pracovat s důvěrou. Komfortní kabina a intuitivní ovladače znamenají, že lze udržet vysokou výkon-nost během dlouhých hodin při minimální únavě.

Provozuschopnost pro maximální využití pracov-ního času a spolehlivostVšechna hlavní servisní místa jsou seskupena a snadno přístupná z úrovně země, aby denní práce údržby mohla být dokončena rychle a efektivně. Uspořádání chladičů vedle sebe má za následek obzvláště spo-lehlivý chladící výkon a jejich čištění dělá mnohem jednoduš-

ší. Přední síto udržuje nečistoty mimo chladiče, prodlužuje interval mezi čištěním.Snadný servis, přidaný ke zvláštní péči, přechází v ži-votnost klíčových komponentů, od náprav pro těžký provoz, až po závěs lopaty, a nové konstrukční prvky, jako jsou elektrohydraulické joysticky a systém se 3 hydraulickými čerpadly, přispívají k výjimečné spolehlivosti a životnosti kolo-vých rýpadel řady B PRO tak, jak je potvrzeno tisíci hodinami vytrvalostních testů, které byly úspěšně dokončeny.

Page 7: INFOconstruction 1 · gii recyklace za studena, využívanou při stavbách a opravách komunikací… Recyklace za studena je po-měrně nová technologie, která získala technický

Vyberte si ze široké nabídkySTAVEBNÍCH A ZEMNÍCH STROJŮ

Například:SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ� NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ V DOSAHU A VÝKLOPNÉ

VÝŠCE díky patentovanému výložníku Superboom

� NEJLEPŠÍ STABILITA díky širokému rozvoru

� NEJLEPŠÍ POMĚR NOSNOST/HMOTNOST na trhu

� NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/VÝKON

� PROSTORNÁ KABINA s integrovaným rádiem

� PŘEPRAVNÍ RYCHLOST 20 km/hod ve standardním provedení

včetně záruky 48 měsíců!C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NHC_inz5+2_130623.pdf 1 24.6.2013 23:57:16

Olomouc

Brno

Hustopeče

Kroměříž

Zábřehna Moravě

Sedlnice

KněžmostMělníkCheb

Radvánovice

Slaný-Lotouš

Staňkovice

PelhřimovZáhoří u PískuŽďár nad Sázavou

Bystřiceu Benešova

Klatovy

Dynín

KolínZáměl

Svitavy

ObchOdní a servisní síťagrOtec a. s. & aUtOriZOvaní PrOdeJci

Agrotec a. s.Brněnská 74, 69301 Hustopeče 519 402 433, [email protected]