Insights | KPMG | PL

Embed Size (px)

Text of Insights | KPMG | PL

 • Wydatki

  sylwestrowe

  Polakw 2011

  27.12.2011 r.

  Andrzej Bernatek

  Partner

  KPMG

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 1

  Spis treci

  1. Najwaniejsze wnioski

  2. Ile Polacy wydadz na obchodzenie

  Sylwestra 2011?

  3. Jak Polacy spdz Sylwestra 2011?

  4. Sylwester 2011 vs. Sylwester 2010

  5. Metodyka badania

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 2

  Najwaniejsze wnioski

  1. Polacy wydadz na Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld

  z, z czego najwicej (42%) zostanie przeznaczone na

  ywno oraz napoje bezalkoholowe (ponad 3,3 mld z).

  2. rednie wydatki gospodarstwa domowego na Sylwestra

  wynios prawie 550 z. Przecitny dorosy Polak wyda nieco

  ponad 250 z: blisko 110 z na ywno i napoje

  bezalkoholowe oraz prawie 30 z na alkohol .

  3. Najwiksze rednie wydatki na gospodarstwo domowe

  odnotowano w miastach do 50 tys. (635 z). Dla porwnania w

  najwikszych aglomeracjach miejskich (powyej 500 tys.)

  rednia wynosi 587 z.

  4. Analizujc rednie wydatki, najzamoniejsze gospodarstwa

  domowe wydadz na Sylwestra rednio nieco ponad 1,3 tys.

  z. Natomiast gospodarstwa domowe o dochodach netto do 1

  tys. z wydadz rednio 294 z.

  5. Im wysze rednie dochody netto na gospodarstwo

  domowe, tym wysze rednie wydatki sylwestrowe. Na uwag

  zasuguje fakt, e najbiedniejsze gospodarstwa domowe

  mog wyda na Sylwestra nawet 30% swoich miesicznych

  dochodw netto, podczas gdy najbogatsze poniej 15%.

  6.Prawie 60% Polakw spdzi Sylwestra w domu w gronie

  najbliszych. Mimo to wydadz oni na Sylwestra ponad 3,5

  mld z (gwnie na ywno i napoje bezalkoholowe oraz

  alkohol). 13% bdzie witowao na prywatnych imprezach z

  rodzin i przyjacimi. 9% Polakw wybierze si na

  zorganizowan imprez lub bal sylwestrowy w hotelu lub

  lokalu.

  7. Osoby najmodsze (do 24 roku ycia) najczciej (51%)

  decyduj si na spdzenie Sylwestra poza domem.

  8. Prawie 40% Polakw planuje wyda na Sylwestra w 2011

  roku mniej wicej tyle samo, ile wydao w ubiegym roku.

  Natomiast 32% planuje redukcj wydatkw, a 24% ich

  zwikszenie.

  9. Biorc pod uwag struktur odpowiedzi (rednia waona),

  wydatki na Sylwestra 2011 mog zmniejszy si w

  porwnaniu z ubiegym rokiem o 2%. Ze wzgldu na fakt, e

  9% Polakw podejmie decyzj w ostatniej chwili, mona

  przyj, e wydatki pozostan na zblionym poziomie do

  ubiegego roku.

 • Wydatki

  sylwestrowe

  Polakw 2011

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 4

  Polacy wydadz na Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld zotych.

  czna

  warto

  wydatkw

  (w mln z)

  rednie

  wydatki na

  gospodarstwo

  domowe (w z)

  rednie wydatki

  na osob doros

  (w z)

  ywno i napoje

  bezalkoholowe 3 302 228 107

  Alkohol 877 61 28

  Wejcie na imprez,

  bal 814 56 26

  Ubrania, obuwie 550 38 18

  Wycieczka

  zagraniczna 483 33 16

  Usugi (fryzjer,

  kosmetyczka) 446 31 14

  Fajerwerki 416 29 13

  Wycieczka w kraju 387 27 12

  Biuteria, akcesoria 90 6 3

  Pozostae 530 37 17

  cznie 7 894 545 255

  Polacy wydadz na obchodzenie Sylwestra w 2011 roku prawie 7,9 mld z, z czego najwicej (42%) zostanie przeznaczone

  na ywno oraz napoje bezalkoholowe (ponad 3,3 mld z), alkohol (11% - blisko 0,9 mld z) oraz wstp na zorganizowan

  imprez lub bal (10% - ponad 0,8 mld z).

  Przecitny dorosy Polak wyda na obchodzenie Sylwestra nieco ponad 250 z: blisko 110 z na ywno i napoje

  bezalkoholowe, prawie 30 z na alkohol oraz ponad 25 z na wstp na zorganizowan imprez lub bal. Warto rwnie zauway,

  e przecitny dorosy Polak wyda 13 z na fajerwerki. rednie wydatki gospodarstwa domowego wynios prawie 550 z.

  42%

  11% 10%

  7%

  7%

  6%

  6% 5%

  5%

  1%

  Struktura wydatkw sylwestrowych

  ywno i napoje bezalkoholowe Alkohol

  Wejcie na imprez, bal Ubrania, obuwie

  Pozostae Wycieczka zagraniczna

  Usugi (fryzjer, kosmetyczka) Fajerwerki

  Wycieczka w kraju Biuteria, akcesoria

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 5

  Najwysze rednie wydatki sylwestrowe ponios gospodarstwa

  domowe z miast do 50 tys.

  2 684 2 210

  1 184 710

  1 105

  34% 28% 15%

  9% 14%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  0

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  2 500

  3 000

  czne wydatki sylwestrowe Polakw wedug miejsca zamieszkania (w mln z)

  czne wydatki udzia danej grupy w strukturze wydatkw

  cznie mieszkacy wsi wydadz na obchodzenie

  Sylwestra ponad 2,5 mld z (34% wszystkich wydatkw).

  Gdyby jednak wzi pod uwag redni wydatkw na

  gospodarstwo domowe, wwczas jest ona nisza od

  redniej krajowej o prawie 50 z i wynosi 501 z.

  Najwiksze rednie wydatki na gospodarstwo

  domowe ponosz mieszkacy miast do 50 tys. (635 z).

  Dla osb z mniejszych miast Sylwester moe by jedn z

  najwaniejszych imprez w roku, natomiast dla osb z

  wikszych aglomeracji jest to tylko jedna z wielu imprez.

  W mniejszych miastach rzadziej take s organizowane

  oglnodostpne plenerowe imprezy.

  W najwikszych miastach (powyej 500 tys.) czne

  wydatki sylwestrowe przekrocz 1,1 mld z, co stanowi

  jedynie 14% cznych wydatkw Polakw. rednia dla tej

  grupy osb jest wysza od redniej krajowej o ponad 40

  z i wynosi 587 z. Mieszkacy najwikszych aglomeracji

  maj jednak zdecydowanie wicej moliwoci

  uczestniczenia w otwartych imprezach, w czasie ktrych

  ponosi si mniejsze wydatki.

  501

  635

  480 548 587

  0 100 200 300 400 500 600 700

  rednie wydatki sylwestrowe na gospodarstwo domowe wedug miejsca

  zamieszkania (w z)

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 6

  Najbogatsi Polacy wydadz na Sylwestra 2011 rednio na

  gospodarstwo domowe ponad 1,3 tys. z.

  Najwicej na obchodzenie Sylwestra wydadz

  Polacy, ktrych miesiczne dochody netto na

  gospodarstwo domowe ksztatuj si w przedziale od 1

  tys. do 5 tys. z, co odpowiada cznie za prawie 2/3

  wszystkich sylwestrowych wydatkw Polakw.

  Wydatki sylwestrowe osb najzamoniejszych

  (rednie miesiczne dochody netto na gospodarstwo

  domowe powyej 7,5 tys. z) wynios cznie prawie 1

  mld z.

  Analizujc rednie wydatki na gospodarstwo

  domowe, najzamoniejsi Polacy wydadz na Sylwestra

  rednio nieco ponad 1,3 tys. z na gospodarstwo

  domowe.

  Im wysze rednie dochody netto na gospodarstwo

  domowe, tym wysze rednie wydatki sylwestrowe.

  Naley jednak zauway, e w ujciu relatywnym

  najbiedniejsze gospodarstwa domowe mog wyda na

  Sylwestra nawet 30% swoich miesicznych dochodw

  netto. W przypadku najbogatszych ten odsetek spada

  poniej 15%.

  * Analiza nie uwzgldnia odpowiedzi respondentw, ktrzy odmwili podania

  poziomu dochodw na gospodarstwo domowe.

  553

  2 447 2 447

  710 947

  7% 31% 31%

  9% 12%

  -10%

  10%

  30%

  50%

  70%

  0 500

  1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

  czne wydatki sylwestrowe Polakw wedug dochodw miesicznych netto na

  gospodarstwo domowe (w mln z)*

  czne wydatki udzia danej grupy w strukturze wydatkw

  294 433

  582

  817

  1 303

  0 200 400 600 800

  1 000 1 200 1 400

  rednie wydatki sylwestrowe na gospodarstwo domowe wedug

  miesicznych dochodw netto na gospodarstwo domowe (w z)*

 • Sposoby

  obchodzenia

  Sylwestra 2011

 • 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polsk spk z ograniczon odpowiedzialnoci i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich

  stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone. 8

  Najwiksza grupa Polakw (prawie 60%) spdzi Sylwestra w domu w

  gronie najbliszych.

  59%

  13%

  9%

  4%

  2%

  1% 1%

  9% 2%

  Sposoby obchodzenia Sylwestra 2011

  W domu, w gronie najbliszych

  Na imprezie prywatnej ze znajomymi / przyjacimi / rodzin Na balu / zorganizowanej zabawie sylwestrowej w lokalu / hotelu W pracy

  Na wycieczce w kraju

  Na wycieczce za granic

  Na oglnodostpnej, zorganizowanej imprezie plenerowej W kinie, teatrze, operze (