18
MEGATREND UNIVERZITET Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo Osnovne akademske studije Predmet: Poslovni Informacioni Sistemi Nastavnik: Internet poslovanje __________________________________________________

Internet poslovanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski iz poslovnih informacionih sistema na temu Internet poslovanje.

Citation preview

MEGATREND UNIVERZITET

MEGATREND UNIVERZITET

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

Osnovne akademske studije

Predmet: Poslovni Informacioni Sistemi

Nastavnik:Internet poslovanje

__________________________________________________

- seminarski rad -

Sadraj

1. Uvod . 32. E-poslovanje . 3

2.1. Prednost e-poslovanja 4

3. ta je potrebno za poetak internet poslovanja firme 6

3.1 Kako privui to vie ljudi na kompanijin veb sajt ..63.2 Primer online prodavnice gigatronshop.com 74. Prednosti online kupovine .. 9

5. Online plaanje .... 10

5.1 Pametna kartica . 10

5.2 Elektronski ek .. 106. Internet reklamiranje 11

6.1 Prednosti internet reklamiranja ...... 11

6.2 Uspeno merenje rezultata reklamiranja na internetu 117. Zakljuak .. 121. Uvod

Internet je komunikacioni kanal, a sa njegovim naglim razvojem poslednjih godina on se sve ee naziva i multimedijalni kanal.

Ekplozija interneta poela je posle 1990 godine i danas se slobodno moe rei da ivimo u dobu interneta.

Prethodne decenije se nije moglo rei da je internet bio pogodan za poslovnu komunikaciju, ak je bio i nezamisliv.

1996 poslata je prva komercijalizovana poruka preko interneta. Brani par iz Arizone poslao je reklamnu poruku hiljadama uesnika o njihovoj advokatskoj firmi. Od tada je intenet postao mesto gde moe da se posluje, odnosno zarauje novac.

Danas internet predstavlja jedan od najvanijih alata savremenog poslovanja. Poveava efikasnost i optimizaciju procesa poslovanja, kao i marketinga i promocije.

2. E-poslovanje

Elektronsko poslovanje (engl. E-business) jeste voenje poslova na Internetu, to ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, ve organizaciju poslovanja firme u mrenom okruenju, organizovanje poslovne komunikacije prema klijentima i brigu o klijentima.

Izraz elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od strane amerike kompanije IBM da bi se oznailo poslovanje uz znaajnu primenu savremene, elektronske tehnologije. Do tada se ovaj izraz odnosio na poslovanje u sektoru elektronike. Pod elektronskim poslovanjem podrazumevamo obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. Elektronska tehnologija podrazumeva kombinovanu upotrebu informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omoguava slanje velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To omoguava preduzeu, koje u svom poslovanju koristi elektronsku tehnologiju, da ostvari znaajne utede u trokovima poslovanja, efikasnije obavlja svoje zadatke i, samim tim, bude konkurentnije na tritu.

Danas e-poslovanje ostvaruje ekspanzitivan rast. U dosadanjem periodu e-poslovanje je doivelo posebnu ekspanziju u maloprodaji, izdavatvu i u finansijskim uslugama. Generalno posmatrano, prednost elektronskog u odnosu na tradicionalno poslovanje su vezane za poveanje kvaliteta, agilnosti, za dodatne usluge sa jedne strane, i za snienje prodajnih cena, smanjenje vremena izlaska na trite, odnosno realizivanje transakcija sa druge strane. Takoe se intezivira zajedniki nastup na elektronskom tritu vezan za razvoj elektronskih partnerstva.

Poslovanje neke firme na internetu moemo podeliti na:

Potpuno elektronsko poslovanje - To znai da se kompletan ekonomski ciklus od prozvodnje preko trgovine i distribucije mora obavljati potpuno uz primenu elektronskih tenologija. Delimino elektronsko poslovanje - podrazumeva elektronifikaciju pojedinih poslovnih procesa. Ovaj vid ekonomskog poslovanja se ee sree u praksi, i to zbog: nedostatka finansijskih sredstava, niskog stepena razvijenosti pojedinih tehnologija, ali i radne intezivnosti nekih aktivnosti.

Elektronsko poslovanje se sastoji iz dva glavna dela: strategije elektronskog poslovanja i primene elektronskog poslovanja (operativni procesi). Strategijama elektronskog poslovanja definiu se svi poslovni procesi koji imaju za krajnji cilj zadovoljstvo klijenta i profit firme. Medjutim, da bi se ostvario cilj elektronskog poslovanja, potrebno je kreirati i voditi operativne procese koji u biti ine elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje se sastoji iz dva glavna dela: strategije elektronskog poslovanja i primene elektronskog poslovanja (operativni procesi). Strategijama elektronskog poslovanja definiu se svi poslovni procesi koji imaju za krajnji cilj zadovoljstvo klijenta i profit firme. Medjutim, da bi se ostvario cilj elektronskog poslovanja, potrebno je kreirati i voditi operativne procese koji u biti cine elektronsko poslovanje.

2.1.Prednosti e-poslovanja

Trokovi se znaajno smanjuju primenom Interneta, kao kanala distribucije i komunikacije sa tritem, to ostavlja prostora za poveanje profita ili smanjenje cena. Ukazaemo na nekoliko naina kojim preduzea smanjuju trokove primenom Internet tehnologije: Sistem naruivanja preko Interneta. Kupci su navikli na kreiranje svojih narudbenica putem Interneta, na taj nacin elektronski raun proseno iznosi oko 10 USD, u odnosu na tradicionalnu papirologiju vezanu za raun i prateu dokumentaciju koja iznosi oko 100 USD. Pored toga bankarski trokovi iznose 0,15-0,20 $ on-line u odnosu na 1,50$ tradicionalnim nainom. Kao primer u ovom sluaju esto se navodi Cisco Systems, vodei svetski proizvodac mrene opreme i programskih paketa, koji je celokupno svoje poslovanje bazirao na web tehnologiji, tako to je omoguio kupcima da kreiraju svoje porudbenice preko web-a. Potom im je ponudio dodatne mogunosti tehnike podrke. Na taj nain znaajno su smanjeni trokovi papiroloke dokumentacije. Isporuka u pravo vreme. Pojedini proizvodai elektronske opreme koriste elektronsku razmenu podataka (EDI) u komunikaciji sa dobavljaima i kupcima. Na taj nain se ostvaruju utede u pogledu planiranja zaliha i obima proizvodnje u skladu sa zahtevima trita. Fiksni trokovi. Ovakvom organizacijom smanjuju se fiksni trokovi (npr.zakup prostora). Primer toga je Amazon.com. Korisniki servis. Trokovi korisnikog servisa u standardnim okolnostima iznose proseno 15-20$ (najece organizovanim u call centrima). Nasuprot toga, organizacija ovakve vrste podrke putem Interneta iznosi 3-5$. Potarina i tampanje materijala. Web prezentacija prua mogunost postavljanja celokupnog kataloga proizvoda na Internet u eljenom obimu sa fotografijama i prateim opisom uz stalnu dostupnost materijala na mrei. Takoe, klasina pota zamenjena je elektronskom potom (e-mail).

Isporuka elektronskih proizvoda (programa) putem Interneta. Za programske paketa i sline proizvode u elektronskom obliku kao najpogodniji kanal isporuke je Internet, to izmedu ostalog smanjuje trokove.

Statistiki podaci

Sredinom 2013., procenjuje se da je 61% stanovnitva u USD koristi Internet (250 miliona), a od toga oko 176 miliona je aktivno na fejsbuku, sa prosenom brzinom od 20.77 Mbps.

U naoj dravi sa populacijom od 7,243,007 stanovnika - 56.2% ima pristup internetu, ili tanije oko 4,107,000 stanovnika, od ega 3,2 miliona ima fejsbuk profil. Prosena brzina interneta u Srbiji iznosi 8.03 Mbps. 1

Nakon fejsbuk pomame (2009-2011) nastupila je navala na sajtove grupne kupovine, pa je samo u Srbiji 2013 godine oko 800.000 osoba kupovalo neto preko interneta, to je za oko 200.000 vie nego u 2012. godini. Na osnovu ovih podataka moe se videti da je upotrebna interneta, i to ne samo u svrhe zabave, u ekspanziji, to takoe otkriva potencijal internet poslovanja.

Procenat internet korisnika po regionima:

(Izvor: http://www.internetworldstats.com/stats.htm)3.ta je potrebno za poetak internet poslovanja firme?Pretpostavljamo da ve imate odlian proizvod, uslugu ili neto to elite promovisati i ponuditi svetu, ali se iz nekog razloga do sad niste bavili internetom.

Kako biste svoju ponudu izneli iroj javnosti oigledno prvo to vam je potrebno jeste veb sajt.

Ono to je najpre potrebno jeste izabrati adresu (odnosno domen) na kojoj e se sajt nalaziti i preko koje e biti mogue pristupiti sajtu. Opte pravilo jeste da domen sadri pun naziv firme, ili ukoliko je naziv predugaak skraeni naziv. Neki od najee korienih domena su: com, net, org, info, gov, eu, rs (nacionalni domen Republike Srbije) itd.

Nakon odabira domena, ono to je svakako bitno jeste sam koncept i dizajn sajta, te njegova funkcionalnost i to lake snalaenje posetilaca. Pre poetka izrade sajta neophodno je jasno utvrditi eljene ciljeve, opcije koje sajt mora imati, nain na koji e porudbine proizvoda/usluga funkcionisati i tako dalje.

3.1.Kako privui to vie ljudi na kompanijin veb sajt?

Kada je zavrena izrada sajta i kada su iskoriene sve prednosti internet poslovanja neophodno je privui to vei broj posetilaca na sajt.

Ono to e u optim sluajevima privui ljude na sajt jeste:

Sadraj/funkcionalnost sajta Ukoliko na svom sajtu ne nudite nita, niti imate informacije i podatke koji su krajnjim korisnicima neohodni, va sajt svakako nee beleiti znaajniju poseenost. Ono to je najbitnije nakon izrade sajta jeste iskoristiti njegov potencijal u smislu ponude kompletne palete proizvoda/usluga i izrade online prodavnice odnosno trgovine, gde se isti proizvodi ili usluge mogu poruiti i gde se mogu nai sve relevantne informacije o datom prouzvodu. Ono to je jako bitno jeste da sajt ne bude previe komplikovan za upotrebu kako bi to vei broj korisnika mogao da ga koristi.

Preglednost Obeleje u vidu logoa, naziv firme, prijatne boje i pretraga na sajtu e svakako uticati na broj ljudi koji e se ponovo setiti vae stranice i vratiti se na nju. Sadraj treba biti podeljen po kategorijama i treba izbegavati previe velike slike i reklamne banere.

Pronalazak sajta putem pretraivaa Veliki broj ljudi e koristiti pretragu (npr google pretragu) ako bi nali ono to im je potrebno i upravo zato je bitno prijaviti sajt veb pretraivaima kako bi se sajt naao u rezultatitima pretrage za relevantne pojmove.

Sigurnost - Pobudite li u korisniku osjeaj sigurnosti, va je. Web trgovina je vrlo specifina u odnosu na klasinu trgovinu. Ukoliko potencijalnom kupcu ostavite imalo sumnje, on vam nee poveriti svoj novac. Veini ljudi kupovina putem interneta predstavlja kupovinu maka u vrei. Prosean kupac se pri internet kupovini pita hoe li proizvod dobiti, da li vam moe poveriti privatne informacije, da li proizvod moe vratiti u sluaju da isti ne funkcionie besprekorno. Sigurnost prenosa podataka, izjava kako kupeve podatke neete prosleivati, potom slike osoblja sa imenom i prezimenom, slike proizvodnog pogona ili skladita, adresa i brojevi telefona firme trebali bi pomoi posetiocu sajta da uspostavi odnos poverenja i postane kupac. Proces kupovine treba biti siguran, ali to krai i jednostavniji.

Marketing - imati stranicu za koju niko ne zna, isto je to i nemati je. Zbog toga se koriste razne metode reklamiranja koji se moe sprovesti na internetu (kao npr. oglaavanje na drugim sajtovima u vidu banera, reklamnih lanaka ili sponzorisanih tekstova, aktiviranja na drutvenim mreama itd) ili na drugim medijima poput televizije, strunih asopisa, novina itd.

3.2.Primer online prodavnice: gigatronshop.com

Internet prodavnica kompanije Gigatron skrenula nam je panju zbog bogatog asortimana proizvoda koji se u njihovoj online prodavnici mogu videti i kupiti. Svi proizvodi su sortirani po kategorijama (laptop, desktop, monitori, tablet, TV, mobilni telefoni, tampai, foto aparati, raunarske komponente, dodatna oprema), a u svakoj kategoriji postoji dodatno sortiranje po cenovnom opsegu, proizvoau ili karakteristikama. Svaki proizvod ima sliku i detaljan opis, kao i dugme za kupovinu sa formularom za naruivanje koji ukljuuje osnovne line podatke i jasno i koncizno uputstvo za naruivanje i plaanje.

Ono po emu se ovakav vid kupovine razlikuje od tradicionalne kupovine, jeste:- dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini,- pristup novim tritima cele Srbije i sveta,- niski trokovi ulaganja, poslovanja i marketinga, - brz odgovor na zahteve i promene trita.Pored pomenuth opcija, gigatron se potrudio da obezbedi i dodatne povoljnosti za kupce koji koriste njihovu internet prodavnicu poput takozvanih gigatron bodova kojima nagrauju svakog kupca sa odreenim iznosom bodova, koji zapravo prestavljaju popust, tako da to vie kupujete to vie tedite. Pored toga kupcima je ponuena dua garancija nego kada bi kupovali na tradicionalan nain, a takoe postoje i razna sezonska snienja, akcije itd.4. Prednosti online kupovineKada govorimo o online kupovini, ljude moemo podeliti u dve grupe - oni koji kupuju preko interneta i na one koji ne kupuju. I jedni i drugi imaju svoje argumente zato to rade, a mi emo probati da navedemo prednosti online kupovine.

1. UtedaMnoge online prodavnice poseduju i svoje prave prodavnice. U veini sluaja je online kupovina praena nekim popustom a na vee iznose to moe biti i prilina suma. Npr. za online porudbinu na kupovinu laptopa od 40000din. ako postoji popust od recimo 5% to je uteda od 2000din. to morate priznati da i nije tako mala cifra. Takoe, ako se uz to doda i besplatna isporuka (koja je maltene standard kod svih online porudbina) to postaje jo i vea uteda, naroito ako poruujete iz nekog drugog grada. Pomenimo i to da neretko postoji i mogunost plaanja tek prilikom preuzimanja poiljke.

2. PretraivanjeDa bi ste kupili neki proizvod u klasinoj prodavnici neretko ete izgubiti silno vreme lutajui meu rafovima i traei ono ta vam treba. Na internetu je to mnogo lake i bre - gotovo sve online prodavnice imaju ugraene pretraivae u sebi i unoenjem bitnih pojmova za artikl vi ete automatski i pronai taj artikl ako ga ima u ponudi. Takoe, uglavnom i postoji mogunost poreenja proizvoda iste grupe artikala.

3. InformacijeKada ste u obinoj prodavnici informacije o traenom artiklu moete obino saznati samo od prodavca (koji ne mora da znai da je uvek dovoljno struan) ili da itate specifikaciju ureaja. Internet prua mnogo vie - preko Google-a moete pronai gotovo apsolutno sve vezano za traeni ureaj, proitati iskustva ve postojeih vlasnika na forumima, uporediti cene i drugih prodavnica...

4. Radno vreme Kod internet prodavnica ne morate se optereivati da li ete zakasniti u kupovinu - one rade svakog dana u godini 0-24h. Znai, u bilo koje doba dana ili noi vi ete moi da obiete online prodavnicu, da birate artikle, da ih uporeujete, da saznajete informacije o njima, da ih kupujete. Takoe, ne morate se sekirati da li se taj artikl trenutno nalazi u eljenoj prodavnici ili ne, uglavnom online prodavnice mogu nabaviti traene artikle iz svojih drugim maloprodaja ili iz veleprodaje.

5. IsporukaKoliko puta ste se iznervirali kada morate da nosite pune torbe ili kese robe po celom gradu. Da ne priamo ako kupite neki glomazan predmet (npr. bela tehnika, tv...) a ivite na drugom delu grada ili ak u drugom gradu. Online kupovinom vi dobijate sve direktno na vratima vaeg stana bez ikakvog maltretiranja. Vae je samo da uivate u kupljenim proizvodima.

Ako ste planirali neku skoriju kupovinu, razmislite o online kupovini - ima dosta prednosti i to treba iskoristiti. Lepo bi bilo da i vae utiske podelite sa nama, ako ste imali prilike da online pazarite.

5.On line plaanje5.1.Pametna kartica (engl. smart card) je plastina kartica koja u sebi ima ugraen ip integrisanog kola (engl. integrated circuit chip), a dimenzije su joj iste kao i kod kreditnih kartica. Glavne funkcije kartice su autentifikacija, uvanje podataka, vrednovanje I mehanizam samozakljuavanja. Otporna je na spoljne napade i ne zavisi od potencijalno ranjivih spoljnih resursa. Upravo zbog tih svojstava pametne kartice se esto koriste u razliitim aplikacijama koje zahtevaju visok stepen sigurnosne zatite i autentifikacije. Smart kartice su vienamenske, odnosno korisnik moe da ih koristi kao kreditnu karticu, debitnu ili pripejd karticu. Smart kartice su idealne za mikroplaanja, odnosno za plaanja u manjem iznosu.5.2.Elektronski ek je elektronski dokument, digitalno potpisan, analogno potpisanom papirnom dokumentu, kojim se nalae banci potpisnika da isplati iznos novca sa potpisnikovog rauna u odreenom roku. E-ek moe biti poslat i primljen kao bilo koji e-mail.Dakle krajnji cilj je da se korisniku omogui plaanje roba i usluga onda kada je to njemu najpogodnije, a to e biti postignuto korienjem mogunosti koje prua Internet. Obveznik izdaje ek prikupljanjem gotovo istih informacija koje su i prisutne na papirnom eku. Pretpostavlja se da su korisnici registrovani u nekoj vrsti sistema za identifikaciju sa javnim kljuem. Time se pretpostavlja da je neka organizacija izdala ove identifikatore i da odrava odgovarajuu infrastrukturu za izdavanje potvrda. Variranjem informacija navedenih na eku, korisnik mo e da kreira mnotvo razliitih vidova plaanja kao dodatak standardnom eku.

6. Internet reklamiranjeInternet reklamiranje je proces pronalaenja novih kupaca putem interneta i zbliavanja sa njima, te poveanja svesti o brendu neke firme i proizvoda ili usluga.

6.1. Prednosti internet reklamiranja

Ljudi koji poseuju Va web sajt su tu jer ele da pronau to to vi nudite i to ba u ono vreme kada njima odgovara bez ikakvog pritiska

Najvei deo poseta web sajtovima se odvija u periodu od 11-15h (kada su ljudi na poslu) i od 21-24h (pred spavanje), to znai da je web sajt jedini medij koji im u to vreme moe pomoi prilikom kupovine!

Internet sjedinjuje sve do sada poznate medije, pa tako na njemu moemo da itamo vesti, gledamo slike i filmove, sluamo muziku ili telefoniramo

Internet prezentacija ne poznaje geografske ni politike granice, dostupna je milionima ljudi irom sveta

Internet prezentacija je svima raspoloiva 24 sata dnevno, 365 dana u godini, za nju ne postoje neradni dani, praznici ili odmori

Cena odravanja web sajta je daleko nia od cene odravanja prodajnog prostora sa radnicima i ostalim prateim trokovima

Reklamiranje na internetu je najjeftiniji i najbolji vid reklame koji trenutno postoji! Poreenjem sa novinskom, radio ili TV reklamom dolazi se do podatka da je i do 100 puta jeftinija a da pri tom privlaci samo ciljni segment trita!

6.2. Uspeno merenje rezultata reklamiranja na internetuJedna od glavnih prednosti reklamiranja na internetu jeste mogunost merenja uspenosti Vaeg oglasa. Recimo da ste zakupili par reklama u nekoliko dnevnih novina. Nikada neete znati koji se od Vaih kupaca opredelio za Va proizvod ili uslugu zahvaljujui tom i tom oglasu. Jo ako se reklamirate i na radiju, putem bilborda i sl. nikada precizno neete moi da odredite koji reklamni kanal Vam donosi najvie kupaca.

Zahvaljujui postojanju mnogih internet statistikih alata moete u svakom trenutku znati koliko ljudi je imalo mogunost da vidi Va internet oglas, koliko njih je posetilo Va web sajt, koliko njih je kupilo Va proizvod ili uslugu. Sve ove informacije pomau Vam da reagujete na pravi nain jo u toku reklamne kampanje i da internet oglas to vie prilagodite ciljnoj grupi kako bi ga uinili jo vie isplativijim.

7. Zakljuak

Iz ovog rada se moe videti da elektronsko poslovanje predstavlja konkurentsku prednost za preduzea i zemlje koje ga koriste. Srbija treba da iskoristi ovakvo stanje stvari u svetskoj privredi i da pobolja svoju konkurentsku poziciju na svetskom tritu u ovoj oblasti. U bliskoj budunosti ce nastupiti period u kome e eleketronsko poslovanje biti neminovnost, a njegovo nerazvijanje e prouzrokovati tete to znai da e njegov razvoj biti nametnut.

Vana osobina elektronskog poslovanja je to to prua podjednake anse za poslovanjem velikim i malim zemljama, to jest preduzeima. Ovo treba iskoristiti jer postoji malo oblasti savremenog poslovanja koje ne favorizuju velika preduzea. U toku privatizacije nastae veliki broj malih, srednjih preduzea koja dobijaju ravnopravne uslove poslovanja u elektronskom okruenju.

Privredna zavisnost od sveta se poveava sa smanjivanjem teritorije i sa smanjivanjem proizvodnih mogunosti tako da je Srbija zavisnija od spoljnotrgovinske razmene nego ikad. Znaajni privredni razvoj moe doneti samo razmena tehnologije kao i proizvoda visoke faze prerade. Poto elektronsko poslovanje predstavlja sve vei deo medunarodnog poslovanja, njegov razvoj e biti neophodan. Sve vodi ka tome da e komunikacije sa ostatkom sveta u jednom trenutku postati iskljuivo elektronske, jer je to motivisano niim trokovima i veim pogodnostima u komunikaciji. Sa obzirom na deavanja koja su se odigrala na drutvenoj, politikoj i ekonomskoj sceni nae zemlje poslednjih godina, moemo da oekujemo intezivniju spoljnotrgovinsku saradnju i odreeni priliv kapitala. Poto se naa zemlja nalazi u nezavidnoj ekonomskoj poziciji, jedan od naina prevazilaenja ove situacije jeste i poveanje ueca Srbije u svetskoj trgovini. Iz ovog rada moemo zakljuiti da je jedan od naina za postizanje gore navedenog cilja upravo razvoj elektronske trgovine.

Treba podsticati domaa preduzea da to vie ulaze u elektronsku trgovinu i da budu prisutnija na globalnoj mrei, Internetu. Ovo je jedan od naina za poveanje izvoza nae zemlje, ime bi istovremeno popravili ekonomsku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.U protekle 2 godine u svetu je zabeleen veliki rast online kupovine i razvoja aplikacija za smart telefone koje se koriste za ove svrhe, dok se u Srbiji oekuje ekspanzija ove tehnologije u narednom periodu.

Literatura:1) Poslovni i finansijski informacioni sistemi, prof.Dr Nikola Bracika, prof. Dr Jovan ivadinovic, drugo izdanje, Via poslovna kola, aak, 2006.2) Elektronsko poslovanje stanje I perspektive, prof. dr.Boidar Radenkovi, FON Beograd, 2007.3) http://www.internetworldstats.com/stats.htm4) http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage5) http://www.draganvaragic.com/blog6) http://elektronskoposlovanje.rs/PAGE 2