Izborni progaram azuriran

  • View
    160

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

ka 78102; www.apeiron-uni.eu Studentska sluba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; Fax: 430 891; WEB mail: info@apeiron-uni.eu; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 430 920; Fax; 430 921; E-mail: rektorat@apeiron-uni.eu; Vijee za postdiplomske i doktorske studije: +387 (0) 51 430 978; Fakultet poslovne ekonomije: +387 (0) 51 430 927; 430 974; Fakultet pravnih nauka: +387 (0) 51 430 926; 430 973; Fakultet informacionih tehnologija: +387 (0) 51 430 925; 430 976; Fakultet zdravstvenih nauka: +387 (0) 51 430 923; 430 976; Fakultet sportskih nauka: +387 (0) 51 430 924; 430 975; Management Panevropskog univerziteta Upravni odbor & Direktor +387 (0) 51 430 940; fax: 430 921; management@apeiron-uni.eu; Biblioteka: +387 (0) 51 430 941; 430 988;

IZBORNI PROGRAM RASPORED kolske 2009-10Panevrpskog univerziteta"APEIRON" Banja Luka

Banja Luka, decembra 2009.

OPTE NAPOMENE u vezi izbornog programakolske 2009/10 godine

Student je duan da u studijskom programu u toku kolske godine ostvari minimalno 60 ECTS kredit-bodova i to iz svoga obaveznog studijskog programa, kao i iz izvora predvienih za izborni program. Izborni program nosi odgovarajui broj ECTS kredit-bodova i ne moe da se izostavi, a sadraj svog izbornog programa student planira samostalno u obimu predvienim nastavnim planom i prema pravilima definisanim u Izbornom programu Fakulteta na kojem je student upisan. Studenti mogu da izvre obaveze iz izbornog programa na jedan od sljedeih naina: odabirom izvornih izbornih predmeta odn. modula u okviru svoga studijskog programa, odabirom obaveznih predmeta iz ostalih studijskih programa koji su kompatibilni sa njihovim upisanim studijskom programom, priznavanjem ispita koje su ranije poloili na drugoj visokokolskoj ustanovi, vrednovanjem seminarskih i drugih radova u okviru izbornog programa, vrednovanjem radne, strune, klinike i laboratorijske prakse, vrednovanjem uea u strunim odn. nauno-istraivakim projektima i uea na strunim i naunim skupovima. U toku mjeseca decembra 2009. godine izvreno je anketiranje studenata i statistika obrada ankete vezane za izvorni izborni program u kolskoj 2009/10 godini, kao i za ostale oblike rjeavanja izbornog programa od strane studenata (priznavanje ispita, studentski radovi, radna struna, klinika i laboratorijska praksa, struni i nauno-istraivaki projekti). Na osnovu obraene ankete, a u skladu sa aktima Panevropskog univerziteta i obrazovnim politikama definisanim u okviru Izbornih programa svakog od fakulteta organizacionih jedinica Panevropskog univerziteta, struni kolegij univerziteta je izdvojio ukupno 56 izvornih izbornih predmeta i nastavnih modula za obradu u izbornom programu kolske 2009/10 godine. Strune slube univerziteta su izradile RASPORED za gore navedene izborne predmete i nastavne module u skladu sa vremenskom raspoloivou nastavnog osoblja i potrebnog prostora. Napominjemo da obrada predmeta izbornog programa ne mora da bude usklaena sa terminima pojedinih nastavnih ciklusa iz kalendara studija. Izborni program se izvodi u reimu fakultativne odn. instruktivne nastave to zavisi od veliine studentske grupe odn. od broja studenata koji su odabrali pojedini predmet. Za svaki izborni predmet, studentima e takoe biti obezbjeeni i ponueni adekavatni izvori za uenje u Biblioteci odn. u Skriptarnici univerziteta. Studenti koji su izabrali odgovarajui izborni predmet koji je kvalifikovan u izbornom programu za kolsku 2009/10 godinu trebaju da se u skladu sa ovim objavljenim rasporedom ukljue u nastavni proces tog predmeta. Studenti koji su se opredjelili za ostale oblike rjeavanja izbornog programa (priznavanje ranije poloenih ispita, studentski seminarski i drugi radovi, radna struna, klinika i laboratorijska praksa, struni i nauno-istraivaki projekti), treba da se obrate strunim slubama svog fakulteta (viim referentima-sekretarima fakulteta), kako bi pripremili potrebnu dokumentaciju i predali propisane prijave, podneske odn. obrasce. Studenti koji se nisu opredjelili za odreeni izborni program u tekuoj kolskoj godini mogu naknadno da se opredjele i slobodno da se prikljue studentskim grupama prilikom obrade pojedinih izbornih predmeta iz usvojenog izvornog izbornog programa prema ovom

2

objavljenom rasporedu, ili da se prikljue studentskim grupama iz nekog od obaveznih predmeta u kompatibilnim studijskim programima. Odabirom odreene specijalizacije u etvrtoj godini studija, student umjesto izbornog programa mora da ispuni program odabrane specijalizacije, koja u tom sluaju zamjenjuje izborni program. Ukoliko je student upisan na etverogodinji studij prvog ciklusa, moe da odabere specijalizaciju ve u treoj godini studija ime zamjenjuje izborni program tree i etvrte godine sa programom specijalizacije, pri emu mora voditi rauna da u tekuoj godini studija ostvari zakonski minimum kredit-bodova.

ZBIRNI PREGLED OBRAENE ANKETEKategorija izbornog programaIzvorni izborni predmeti Kompatibilni redovni predmeti Ispiti poloeni na drugim visokokolskim ustanovama - priznati Klinika i laboratorijska praksa Struna / radna praksa

Br. stud.1.922,00 637,00 42,00 15,00 16,00

Ukupan broj anketiranih studenata

2.632,00

3

9B

NASTAVNI PLANIZVORNI IZBORNI PROGRAM PANEVROPSKOG UNIVERZITETA kolska 2009/10 godinaTIP pre dmet a Individualni rad SVE Stru Indivi Semi GA Peda na dual. EC Kon Vje narIstra aso goi i TS takt be ski i iv. va ke klni grupn aso tren stud. izvo rada radio ka o vi inzi rado ra nice prak uenj vi sa e Nastavne aktivnosti (as) Polje "Matematikih nauka" 5 40 30 68 12 150

Re d. br.

ifra

Naziv predmeta

1.06. 1 1.06.06. Finansijska i poslovna Izbo 009. matematika rni 2.09. 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.02. 005 2.09.03. 023. GIS Geografski informacioni sistemi IS javne uprave Egovernment ERP (Enterprise 2.09.03. Resource Planning) 029. sistemi 2.09.06. Digitalna fotografija 005. 2.09.06. Kompjuterska 011. animacija 2.09.07. WEB servisi i 009. aplikacije 2.09.10. Administracija i 007. odravanje IT sistema Enterprise 2.09.10. platformske tehno021. logije (Windows Server Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni

Polje "Raunarstvo i informatika" 4 4 5 4 5 6 4 5 6 6 30 30 40 30 40 48 30 40 48 48 24 24 30 18 24 30 22 24 24 18 24 18 24 24 18 24 24 48 54 68 36 50 60 42 50 66 80 18 12 18 12 12 18 12 12 12 12 120 120 150 120 150 180 120 150 180 180

2008 i SQL Server 2008)

2.09.08. 10 CAD-CAM-CIM 001.

Izbor ni difer Poslovna inteligencija 2.09.03. en11 (Business 033. cijal Intelligence) ni difer 2.09.10. Zatita raunarskih i en12 003. poslovnih sistema cijal ni difer 2.09.10. en13 Cyber pravo 015. cijal ni

6

48

18

20

84

10

180

4

30

24

58

8

120

2.11.14 2.11.27. Obnovljivi izvori 051. energije Izbor ni 4

Polje "Mainstvo" 30 18 18 46 8 120

3.02.

Polje "Klinike medicinske nauke"

4

Re d. br.

ifra

Naziv predmeta

TIP pre dmet a Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni

Individualni rad SVE Stru Indivi Semi GA Peda na dual. EC Kon Vje narIstra aso goi i TS takt be ski i iv. va ke klni grupn aso tren stud. izvo rada radio ka o vi inzi rado ra nice prak uenj vi sa e Nastavne aktivnosti (as) 5 5 5 5 40 40 40 40 30 18 18 30 30 24 24 54 72 48 56 8 8 8 12 150 150 150 150

3.02.02. Specifine anestezije 049. 3.02.10. Implantaciona 16 049. hirurgija Kardiopulmonalna i 3.02.35. 17 cerebralna 041. reanimacija 3.02.35. 18 Neurooftalmologija 049. 15

4.03.4.03.05. Nauka o ishrani 007. osnove Zakonski propisi u 4.03.09. kontroli kvaliteta i 20 019. bezbjednosti namirnica 19 5 5

Polje "Biotehnologija" 40 40 24 24 74 74 12 12 150 150

5.01.21 22 23 24 25 26 27 5.01.07. Ispitivanje ponaanja 019. potroaa i kupaca Marketing 5.01.07. menadment line 021. prodaje 5.01.12. Menadment 017. nabavke Krizni menadment 5.01.12. revitalizacija i obnova 021. preduzea Pregovaranje u 5.01.12. meunarodnom 033. biznisu 5.01.12. Poslovna partnerstva 037. 5.01.14. Teorija trita 009. Inovativno preduzetnitvo u 5.01.12. poslovnim 039. inkubacionim centrima5.01.12. 025. 5.03.04. 025. 5.01.12. 019. radionic a radionic a Tehnoloka predvianja i inovativno preduzetnitvo Proces raanja i inkubacije novih ideja Osnivanje i voenje malog preduzea Poslovni plan (PROJEKT) Razvoj i selekcija timskih poslovnih

Polje "Ekonomija" Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Izbor ni Mod ul 4 4 4 5 4 4 4 30 30 30 40 30 30 30 18 24 18 18 18 18 18 24 24 18 18 46 46 64 60 58 46 66 8 8 8 8 8 8 12 120 120 120 150 120 120 120

28

10

70

24

24

58

24

80

20

300

5

4 4 2 2

5

Re d. br.

ifra

Naziv predmeta

TIP pre dmet a

Individualni rad SVE Stru Indivi Semi GA Peda na dual. EC Kon Vje narIstra aso goi i TS takt be ski i iv. va ke klni grupn aso tren stud. izvo rada radio ka o vi inzi rado ra nice prak uenj vi sa e Nastavne aktivnosti (as) Polje "Pravne nauke" 9 4 5 4 10 4 4 4

projekta

5.02. 29 5.02.04. Privredni / graansko- Mod 097. pravni modul I ul5.02.01. 001. 5.02.03. 003. 5.02.04. 011. Autorsko & patentno pravo Bankarsko pravo i hartije od vrijednosti Pravo osiguranja

70

12

24

18

30

100

16

270

30

5.02.04. Privredni / graansko- Mod 099. pravni modul II ul5.01.11. 013. 5.02.04. 013. 5.02.15. 005. Berze i berzansko poslovanje Notarsko pravo Steajno pravo

70

18

24

18

30

120

20

300

31

5.02.07. Pravosudni / krivino097. pravni modul I5.02.06. 003. 3.02.36. 001. 5.02.06. 005. Penologija Osnove sudske medic