Jaarboekje 1913

 • View
  235

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yearbook 1913 Arboricultura

Text of Jaarboekje 1913

 • /i

  (/

  "A B CULTURA"VEREE IGI G V N LEERLINGEN

  EN OUD.LEE LINGE

  DER

  ijks.Tuin ouww terschool

  TE OS OOP.

  JAA BOEKJE 1913.

 • "ARBORICULTURA"Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen

  VAN DE

  Rij ks-Tui nbouwwi nterschoolte BOSKOOP.

  EERE.LEDEN.

  c. H. CLAASSEr , D'ecteur R. '1'. IV. S., Bo~koop.1. HIE'l'SEl\lA, l'u/'bovwleeraa1', l'vlaHstricht.K. J. PEH.K, Kweeker, te aarden-Bussnm.

  BESTUUR.

  F. H. G. VA... ITERSO~, VOOJ"Zitter.S. SIEMELINK, Sec?etar'is.D. HASPELS, Penningmeester.K 'rE~ HO\'E, Houder van 't infO?matiebu?eau.J. DIJKSTRA, Bibliothecm7'.s.

  SOCIETEITSCOMMISSIE.

  F. H. G. VAI' ITERSON.D. HA.'PEL~.D. KLAPWIJK.

  EDACTIE VOOR 'T JAARBOEKJE.W. v. D. 'rOORN.S. SIEMELINK.D. HASPELS.

 • ..

  VOORBERICHT.

  BOSKOOP, Januari 1913.

  L.8.

  Tot OBW gro()h~ Vf('t1g1 e kunnen ',I"e ook clitIlJaal\\"C'CI' ('en j" arbol'kju u't,o'lVtm.

  ,;,hoor guvemlu a,lll d"l! IVC'llSU!t door oenige lCldennilg'f.'sprokell, lwsloot dC' 1'l:t1autip, ua rij lH: oVPJ'll'eging,het, let1t:rkundigp cle I tl~ lHT)('rkl't1 ~'l bet y, kkllnlligg~deelte lneun.lbre l.utgebreidheirl tI; gevl.n; ck ledenlilocten cchter nid yergetPll tlat de l'edetio de bij-rlr3gr.n die meIl haar zmHlt l)(,ool't1ef'1t en da.t deillhourl van hpt. hoekje (lus !Ian!' rl,' inkonwlHle bij-\lragcn SU Jncno(,."te:ld, \:ordl., dalll' ..I'" (!('ze kC'I'1', OIlSin7.itH1S, g,'en gl'S ,lJiktt. ~;tllk.i(,' v

 • Verslag over 't Jaar 1912.

  .1"\Jlijne Heeren!Tot onzen spijt kunnpn wc clitma.l niet constateeren

  dat de vereeniging "Arboricultura" veel is vooruit-gega.an. Er is een morkbare stilstand ingetreden.met af en toe

 • 7Heer 'l'E~ HOVE, werd na zijn terugkomst uit. hetbuitenland, \yeder in het Bestuur lIerkozen wat genoegget.uigt voor de capaciteiten die de leden dit bestuurs-lid toekennen.

  Het houden van excursieti hun }wlaati dit jaar nietplaats dool' te weinig unimo. Hoewel de lec1E'n opd vergaderingen veel voor excursies voelen, latenze, bij het tl:n uitvoer brengetl daarvan, weinig ofniets meer van zich hooren. \Ve h pen dat deheeren toch nlel'r doorclroncren wordoll van h t feitdat het hondl'n vail excursies hUIL algl:'meene ont-wikkf'ling v-rnll'crdert pn dat ze hierdoor een ruimerenblik over het tuinbou\\'vak krijgen.

  Het Iwlenauntal is ondanks het bellankell van eenigcJlonzer tot 50 gestegen en dat nul' donateurs tot 10,terwijl we 3 eer -11 (kn tot de onzen mogen rekenen.Dl' sOcit.eitsavond n vorden tamelijk goed bezocht..)oor het vertrnk van eenig Ir.den naar Amprika nn

  lwli verloor (lP V(lH' 'niging epn a.1I1bl! trouwe soos-huzoekers. Di\.- in 't Y'ITO \VesteJI hehben een comitopgericht, JH"t.\"E'lk zich ten dool stelt, (Ie leden diein Amerika een betrekking traeht'Jl te 'intJen, aanadres,;en van kweekers on huisvesting te helpen, alzooI' II uitbreiding van het informa.tiebureau.

  Lpzingen werrIen dit jaar gehoul1cll door de hoeren) ETbE:\JA en \'A~ flJ'::'S looR. SnitJe waren zeer

  interessant en leerzaam. ilog meerdere staan voordit wiTltersei7.0(~n op 't program 1lH.

  Een regJement",herzi ning Jwdt plaats gehad, tonyijltog -lijkertijr/ eell socitcitfireglemellt iu werking trad.

  De bihliothl)ck I ag zich th::lll. in een uitgebreidebookcnschat, zoowel roman als vakliteratuur, verheugen,zoor/at de lcd m hun vr\je uren op aangename ennuttige wijze kUllllEm doorbrengen. DE: leestafel is door

 • 8ahonnementen der vereellJgmg en door gesc onkentijdschriften in een goedon st.aat.

  De gezelligheid van de so

 • FATA en FACTADER

  R. T. W. S. CURSUSJAAR 1912.

  'Vat (10 school J dl'f!. hcblx'll 11" alleell tc Jnc]elendat 11e heel' 1. ){m'j'sl;;~l.-\ vel'tl'Clk en zijn le"'scn tJlllnsdool' dell heel' :'Ir. \', I, BHnEK \\'ol'den \VHHrgenomen,

  111 de loop I'fl,n 't jaar \\'cl'll (ot cOlll:icl'gn de heel'v, Il, LEW\' 1)(,1l0C'l11d,

  De Com tll i;;f:il' "lil 'I'

 • Alle Il::'erlingen, welke in Maart aan 't eindexanll::'1ldeelnamen, kon (,en diploma uitgereikt \\'orden.

  Op den proeftuin \\'erkt in plaats van 0!IEUWKEHK,P. K W ANTI~S. De groote pallllcnkas \rerd ingerichtvoor Aalsmeersche trekkas.

  Een Eercdiploma w('rd door (1en proeftuin hehaaldop de Royal lntcmationnl Hortic'nlturtL1 Exhibition,Chelsea, voor haar inzending Azalea's,

 • Leelaren.

  Rij s-Tuiobo winterschooite oskoop.

  Aanvang van den Jen CUriUS 1 November J898.

  FEESTELIJKE INWIJDING 9 SEPTEMBER J899.

  PERSONEEL.C. 11. eI, A~8E.J, [)ecteur.M. v. D. BH.OEKJ. G. BALIJEGOK. J. SCHAUMJ. C. DE B ~(JIJ 1.Cu. KOKW. L. 'l'HJEMEv. n. LE N, Concierge.

  PERSONEEL VAN DEN SCHOOLTUIN.C. H. CLAASSE~, Directenr.P. GOED'!', 1e Kweeker.P. KWAN'l'BS.L. BLOK.

 • PERSONALIA.

  \\Te openen hiernwcle 'n dit ons tweer1e jaarhoekjeeen rubriek "Pcr~onalia" waarin zullen opg 'nam TIworden ,Ie voornaamstt' bjjzonrlerb(~d(;'n uit 't levenonzer leden, voor zooverre dpze ons bl,kend zijn ofons bekend gego I'Gn worden.

  \\Tij roepen l1aarvoor de hulp in van al om~e !uden,opdat ook deze rubriek ecn volkdige moge IYor(ienen tevens de band tas..sl:hcn 11e leden onderlingbevestige en ver terke.

  Wij !Jopen, dat volgelH1e redacties ,1('zo rubriekzullen vervolgcn, da.ar het voor v(~l,: II.~dL'J1 aangenaamzal zijn 't een of n H1er van onze lcdl'n, al i" het ooknog zoo weinig, te vernemen.

  Als eerste in onze rubriek noemen w1. RrWrSlniA.Dat I 'e Inet hem ollze ruhri," openl~1 is -oor on"

  l'en aangename taak (laar R. ol'n d -'I' INhm is wa,ropArbori bijzonder trotsl~h i '. Hm1'dr';~IA ,laagde in Jenloop van 't jaar voor zijn midl.1dbaar tuinbollwexanwn,onze welgemeende hartulijke wl'lIsehen hij dit snee s.Moge hij in den werkkring- door hem gekozen, aiovoldoening vin

 • 11

  denken. RIETREMA kan er van overtuigd zijn, dat hijin "Arbori" niet licht zal vergeten worelen.

  W. L. TmEMR Az.P. DE JOSSELIl' IJE JONG.We noemen beiden tegelijk en waarom ook niet.

  Altijd samen, waar 'l'mEME, daar JOSSELTN en waarJOSSELl~ was daar mankecrd TRIEM":; va1:t niet. Eutrouw in hun vriendschap gaan ze nu ook samendaarheen waar ze hopen hun levensbestemming t.evinden. Beid n zijn dit jaar naar '-le groote RIokopder ~Ieclerlandst'he jongplni "Insulinde" "ertrokken,nl. 'rJ[m~IE in de tlH'cclIltuur en DE .JO~G in dekoffiecultuur.

  't Is daarom dat \O hun hit~r op duzu plaat,; onzehef'te W01u'cheu voor lnm toekomst toero(\pcn, t.erwijl\ 'e tevl'ns onzen dali k lLlt pro -Cl I vOOr de vele W'-noegelijke uurtjes, die Z(l mec!tJ1elpl>n ons te hf'zorgen.

  , onl! zullen do ho 0n van bun ja,U'g"nng :"jeh st('Pt1sf' trouwe pianolDannl'n blijven herinneren. Vaan\'cldus beiuen, houdt je taai en flclIk nog eem; ,Wil"Arhori" .

  . J. KOI,5TER.log een medelid i:; /laar Indi \-ertrokkcn, ook lwm

  'oepcll \\'0 een bartc'lijk vaanr1 toC". Dat 't }J('JlJ inverre warme Jfilld goed moge gaan en hij de \'01-

  (loening ma.g smakl'/l er l'en goede p(lsitie in cIt-tabakcultuur te vinden.

  S. S. TiA)lTl 'GA.Deze \rerelc1l'eizlgrr }wdt. eindelijk rust gevonden

  en zicl in Alllrika gevestigd. i''1oge hij Jlog ml'niglid, dat zich iJl Jat land een toekomst wil zoeken, vandienst zijn. Ook hem onl' aller hartelijke wenschcu .

 • 12

  B. TEN HOVE.TEN ROVE die zoo langen tijd onze v Teemgmg

  als Penningmoost('l' van diullst was en 'I. als bL"st.uurslic!nog is, heeft tp. Boskoop land gekocht en zal thansvoor eigen rek('JliJlcf ,,!:flan kwpcken, Ook hem onzebeste wenseh,u PO (lat hij ons Bestuur Jlog lan~ IIlOguter zij dl' stam!.

  H, J. "N\NX '0,r (:Jl slot.te rest ons nog te VI.'I'lTll:ldlJ, dat dit 1.1'011\1"(-)

  lid, na ontbinding van zijn compagnomwhap lllct cl 'nlieer K. v, 'T Ilo"FJI, ('VIl. kweek 'rij hneft overgellOlIlClI.Dat hij het zijne er tOl; lJ10gl~ bijdl'ngHlI Bo~koop inbloei te doen tOl'l}(nnCn,

  Bladvulling.i':waal' is, klaagt (io rijke, rijkcloms druk;Schaars vindt, \vie niet rijk is, zijn geluk,

  Hij die ni ts doet, voelt in rJ'arbeid lust;Wie geregeld werken moet, wensoht rost.

  Rcho0Tllwiclsgunstling zou 'k ni >1. will" 1 zijn;'I. Znehtell elders klinkt: "wure sehoolJhcid mijn".

  Soms zegt n: ,,'k weot veel, o'h waar 'I. indeI''' ,D'ander weel' heeft van zijn domhoid hiuder.

  Niet 'I. gebrek hob 'k hieruit kunne)) leeren,Doch wij zelf zijn d'oorzaak van 't begeeren.

  M. R. T,

 • VER ENTHYBRIDEN.

  De naam van deze soort van bastaarden hangtsamen met hUIl vorming. Zij kunnen ontstaan bijeen entingsplaats. Uit de plaats, waar een Mispel isgent op en Meidoorn, kan een hybride-achtige takopgroeien van Cmtaegus en Mespilus; neemt mendC7.en tak af 8n gebruikt hem als griffel, dan heeftmen, mits de veredeling slaagt, een plant verkregenvan den naam Crataego-mespilus, een cntbybridetusschen Mispel eu Meidoorn. Deze uieuwe speeiosis ~een gewoue bastaard. lu een gewone hybridetoch heeft iedere gewoll cel de eigenschappen vande beide ouders, doch hier heeft iedere cel' slechtsIe eigenschappen in zi'h van n van de ouders.Een cnthybride heeft dus twee soortOIl van cellen.Binnenin zou m n cellen vinden van den ouder aen buitenom van den ouder b. De eene soort cellenzit als een mantel om de andere soort heen. Deplant is dus in ons geval of van binnen Mispel envan buiten Meidoorn, of anders om. Wordt zoo'nplant verwond, dan knn gemakkelijk het omhulselverwijderd l',ijn en een knop, die uit het Ivonc1weefselals toevallige knop ontstaat, zou uitgroeien tot eengewunen Mispel- of Meidoorntak, al naar de een ofde ander binnenin zit. Zoo zou ook een gewone knopkunnen ontstaan, waarbij het binnenste element vandnbastaard was weggebleven en die dus uit cellenvan de buitenste soort bestond. Op een Crataego-me::;pilus kunnen 3 soorten van takken voorkomen:

 • 14

  Crataegus-takken,