4
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - B ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT PENDAFTARAN / PENAMBAHAN / PINDAAN ANGGOTA KONSTITUEN BAGI ORANG KENA CUKAI TUNGGAL REGISTRATION / INCLUSION / UPDATE OF SOLE PROPRIETORSHIP ENTITY Nota Penting (Important Notes) 1) Sila isikan borang ini dengan menaip menggunakan HURUF BESAR. Please type in using BLOCK LETTERS. 2) Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP). 3) 4) 5) Please refer to Goods And Services Tax (GST) Forms Guide. Sila rujuk lampiran bagi mengisi butiran yang memerlukan kod. Please refer to the attachment to fill in the item(s) that requires code. Ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi. Column with (*) is a mandatory field. Sila tandakan ( X ) dalam petak yang berkenaan. Please tick ( X ) accordingly. Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-78067200 atau emel [email protected] untuk pertanyaan lanjut. Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-78067200 or email [email protected] for further enquiry. No. CBP * GST No. * No. Kad Pengenalan * Identity Card No. * BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS Penambahan Pindaan Inclusion Update BAHAGIAN B : BUTIRAN ENTITI PEMILIK TUNGGAL PART B : SOLE PROPRIETORSHIP ENTITY DETAILS 4) Nama Perniagaan * Name of Business * 3) No. Pendaftaran Perniagaan * Business Registration No. * Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014) Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP (This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration) Wajib diisi sekiranya bukan pendaftaran baru (Mandatory if not a new registration) 1) Jenis Permohonan (Type of Application) 2) Nama * Name * Ini adalah nama orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP (This is the name for the designated person who has applied for GST registration) Pendaftaran Baru New Registration Sila tandakan jika Entiti adalah Profesional. Please tick if Entity is a Professional. 6) Sila isi butiran 3 dan 4 jika Entiti adalah bukan Profesional. Please fill in item 3 and 4 if Entity is not Professional. *GSTC* GST - B | 1 / 3

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - B ROYAL …gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/gst_forms...JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - B ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT . PENDAFTARAN

 • Upload
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - B ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

  PENDAFTARAN / PENAMBAHAN / PINDAAN ANGGOTA KONSTITUEN BAGI ORANG KENA CUKAI TUNGGAL

  REGISTRATION / INCLUSION / UPDATE OF SOLE PROPRIETORSHIP ENTITY Nota Penting (Important Notes)

  1) Sila isikan borang ini dengan menaip menggunakan HURUF BESAR.Please type in using BLOCK LETTERS.

  2) Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP).

  3)

  4)

  5)

  Please refer to Goods And Services Tax (GST) Forms Guide.Sila rujuk lampiran bagi mengisi butiran yang memerlukan kod.Please refer to the attachment to fill in the item(s) that requires code.Ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi.Column with (*) is a mandatory field.Sila tandakan ( X ) dalam petak yang berkenaan.Please tick ( X ) accordingly.Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-78067200 atau emel [email protected] untukpertanyaan lanjut.Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-78067200 or email [email protected] for further enquiry.

  No. CBP * GST No. *

  No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

  BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS

  Penambahan Pindaan

  Inclusion Update

  BAHAGIAN B : BUTIRAN ENTITI PEMILIK TUNGGAL PART B : SOLE PROPRIETORSHIP ENTITY DETAILS

  4) Nama Perniagaan *Name of Business *

  3) No. Pendaftaran Perniagaan *Business Registration No. *

  Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014)

  Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP(This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration)

  Wajib diisi sekiranya bukan pendaftaran baru(Mandatory if not a new registration)

  1) Jenis Permohonan (Type of Application)

  2) Nama *Name *

  Ini adalah nama orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP(This is the name for the designated person who has applied for GST registration)

  Pendaftaran Baru New Registration

  Sila tandakan jika Entiti adalah Profesional. Please tick if Entity is a Professional.

  6)

  Sila isi butiran 3 dan 4 jika Entiti adalah bukan Profesional. Please fill in item 3 and 4 if Entity is not Professional.

  *GSTC*

  GST - B | 1 / 3

 • No. CBP * GST No. *

  No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

  7) No. Telefon *Telephone No. *

  6) Alamat Emel *Email Address *

  BAHAGIAN D : AKUAN PEMOHON PART D : APPLICANT DECLARATION

  Saya, dengan ini mengaku bahawa maklumat dinyatakan dalam borang ini dan dokumen sokongan disertakan adalah benar, betul dan lengkap. I, hereby declare that the information stated in this form and any supporting document attached are true, correct and complete.

  11) Nama Pemohon *Name of Applicant *

  12) No. Kad PengenalanIdentity Card No.

  13) No. Pasport *Passport No.*

  Baru (New) * Lama (Old)

  Wajib untuk warga negara asing (Mandatory for foreign citizen)

  Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014)

  Tarikh Mula Berniaga *Start Date *

  Tarikh BerhentiCease Date

  HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

  HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

  9)

  8)

  BAHAGIAN C : KOD INDUSTRI PART C : INDUSTRY CODE

  10) Kod Industri *Industry Code *

  Wajib diisi sekiranya bukan pendaftaran baru(Mandatory if not a new registration)

  Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP(This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration)

  Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila kemukakan kod industri sebagai lampiran (If you have more industry codes, please provide an attachment)

  5) Nama Perdagangan(Jika berkaitan) Trading Name(If applicable)

  Kod (Code) Kod Jenis ID (ID Type Code) ID (ID)

  GST - B | 2 / 3

 • UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE ONLY)

  No. Akuan Terima (Acknowledgement Receipt No.) *

  Tarikh Diterima (Received Date) *

  - - HH (DD) BB (MM) TTTT (YYYY)

  Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014)

  No. CBP * GST No. *

  No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

  Wajib diisi sekiranya bukan pendaftaran baru (Mandatory if not a new registration)

  Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP(This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration)

  17) Tarikh *Date *

  18) Tandatangan *Signature *

  HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

  16) No. Telefon *Telephone No. *

  14) Kewarganegaraan * Nationality *

  15) JawatanDesignation

  GST - B | 3 / 3

 • LAMPIRAN (ATTACHMENT)

  SENARAI KOD (CODE LIST)

  1. Kod Jenis ID (ID Type Code)

  No. Kod (Code) Keterangan Description

  1. BRN No. Pendaftaran Perniagaan Business Registration No.

  2. ICN No. Kad Pengenalan Identity Card No.

  GSTNo: ICNo: Name: NameBusiness: chkEnt: OffTradeName: Email: PhoneNo: StartDate: EndDate: code1: code2: code3: code4: code5: NamePerson: NewIC: OldIC: PassNo: GSTNo1: ICNo1: PhneNo: Date: Signature: ReceiptNo: RecvDate: chkBox: OffNationality: Designation: BusReg: IDCode1: ID: IDCode2: ID1: IDCode3: ID2: IDCode4: ID3: IDCode5: ID4: