84

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA
Page 2: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA
Page 3: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIAPELAN STRATEGIK

Page 4: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

Hak Cipta Terpelihara© Jabatan Kastam Diraja Malaysia 2014

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Diterbitkan Oleh:

Bahagian Perancangan Korporat,Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia,Kompleks Kementerian Kewangan, No. 3, Persiaran Perdana, Presint 2, 62596 Putrajaya, Malaysia

No. Tel : 603-8882 2100 ; No. Faks : 603-8889 5891/61Email : [email protected] Web : www.customs.gov.my

Dicetak Oleh:

Vermillion NetworkNo. 4 & 4A, Jalan LP 1A/3,Taman Lestari Perdana,43300 Seri Kembangan, Selangor

No. Tel : 603-8958 3273Email : [email protected]

Page 5: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah saya bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan inayat dan izinNya

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah berjaya menerbitkan Buku Pelan Strategik JKDM 2015-2019. Setinggi penghargaan tahniah dan terima kasih diucapkan kepada seluruh warga JKDM yang terlibat secara langsung dan Bahagian Perancangan Korporat selaku penyelaras yang berganding bahu menyempurnakan buku ini.

Buku pelan strategik ini menyaksikan transformasi ke atas visi, misi, nilai bersama dan slogan bagi menghadapi perubahan persekitaran dan cabaran semasa JKDM khusus ke arah pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP)/Goods and Services Tax (GST) serta permodenan sistem penyampaian daripada Sistem Maklumat Kastam (SMK) kepada uCustoms di samping berperanan sebagai Vice-Chair kepada World Customs Organisation Asia Pacific Region bagi tempoh 2014-2016.

Saya percaya dan yakin pelan strategik ini dapat membantu pihak pengurusan di peringkat ibu pejabat dan negeri merangka, merancang dan melaksanakan program-program pembangunan JKDM dengan berintegriti, pantas, profesional, efektif, efisyen dan dinamik supaya konsisten dengan nilai bersama i-SPEED sebagai salah satu budaya perkhidmatan jabatan bagi memenuhi jangkaharap stakeholders dan rakyat untuk tempoh lima tahun akan datang.

Akhir kata, syabas diucapkan dan harapan saya supaya buku pelan strategik ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua warga jabatan dan seterusnya menjadi panduan dalam menyediakan pelan tindakan tahunan masing-masing dengan lebih fokus, terancang, terarah serta diambil tindakan dalam jangkamasa yang ditetapkan bagi merealisasikan visi perkhidmatan kastam bertaraf dunia.

Sekian, terima kasih.

“Berkhidmat Menyejahterakan Rakyat”

DATO’ SRI KHAZALI BIN HJ. AHMADS.S.A.P., D.S.D.K., D.I.M.P., D.J.N.KETUA PENGARAH KASTAM MALAYSIA

KETUA PENGARAH KASTAM MALAYSIA

iii

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

Page 6: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

Page 7: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

v

Peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) sebagai pemungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan penguatkuasaan undang-undang menuntut JKDM bertindak secara proaktif dan strategik untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders. Kecemerlangan ini akan dapat direalisasikan melalui perancangan strategik yang digubal secara holistik.

Pelan strategik merupakan dokumen rasmi bertulis jabatan yang mengandungi dasar dan program strategik bagi mencapai matlamat organisasi mengikut tempoh yang ditetapkan. Komponen utama pelan strategik merangkumi visi, misi, isu-isu strategik, teras strategik, strategi dan pelan tindakan.

Pelan Strategik JKDM 2015-2019 adalah kesinambungan kepada pelan-pelan strategik yang lalu. Pelan ini dibangunkan bagi memeta hala tuju, rangka dasar agenda pembangunan, pemodenan pengurusan dan sistem penyampaian perkhidmatan bagi tempoh lima tahun akan datang. Untuk memenuhi hasrat ini, sekali lagi JKDM melakukan transformasi terhadap visi, misi, nilai bersama dan slogan supaya relevan dengan perubahan semasa bagi memartabatkan JKDM sebagai agensi yang terunggul dan bertaraf dunia.

Visi JKDM telah dipinda kepada Perkhidmatan Kastam Bertaraf Dunia yang mana visi ini merujuk kepada peranan utama JKDM dalam menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang diiktiraf di peringkat dunia dalam konteks pembentukan dasar dan sistem perkastaman dengan penglibatan jabatan secara proaktif dan menyeluruh di peringkat serantau dan antarabangsa. Di samping itu, JKDM akan menyediakan perkhidmatan yang memenuhi semua konvensyen, amalan dan prosedur antarabangsa serta mempraktikkan perkhidmatan yang harmoni dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan kastam. JKDM juga perlu mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan jabatan dan perundangan lain di dalam dan luar negara.

Seterusnya JKDM perlu memiliki pegawai-pegawai pakar yang diiktiraf dalam bidang perkastaman dan bidang-bidang lain yang berkaitan, memiliki pensijilan serta mengamalkan sistem atau prosedur kerja kastam yang diiktiraf oleh MS ISO. Untuk merealisasikan visi ini, JKDM akan melaksanakan amalan-amalan terbaik yang diiktiraf di peringkat global, memberi perkhidmatan yang memenuhi ekspektasi maksimum kepada pelanggan dan stakeholders serta memperkasa dan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral di peringkat serantau dan antarabangsa melalui perkhidmatan yang berintegriti tinggi, pantas, profesional, cekap, berkesan dan dinamik serta tadbir urus jabatan yang telus dan berakauntabiliti.

Ringkasan EKSEKUTIF

Page 8: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

vi

Misi JKDM juga telah dipinda kepada Memungut hasil dan memberi fasilitasi perdagangan melalui penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang bagi memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Misi JKDM ini direalisasikan melalui tiga peranan utama iaitu memungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan serta penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang. Ketiga-tiga peranan utama ini perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

JKDM turut menggunapakai nilai i-SPEED yang diperkenalkan di bawah dasar pengurusan jabatan sebagai nilai bersama di dalam pelan strategik ini. Nilai i-SPEED mengandungi Integrity, Speed, Professional, Effective, Efficient dan Dynamic yang dijadikan budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik setiap warga jabatan. Nilai ini hendaklah disemai dan dipraktikkan dalam setiap tindakan semasa mengurus dan memberikan perkhidmatan kepada pelanggan bagi menyokong pencapaian visi dan misi jabatan.

JKDM juga menggunapakai slogan Berkhidmat Menyejahterakan Rakyat di bawah dasar pengurusan sebagai slogan baru kepada pelan strategik ini. Slogan ini perlu diuar-uarkan kepada warga secara berterusan dalam pelbagai cara bagi menyedarkan mereka supaya berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti tinggi demi kesejahteraan rakyat. Dalam menggubal pelan strategik ini JKDM telah mengambilkira cabaran-cabaran yang dihadapi masa kini dan hadapan di dalam dan luar negara. Sebanyak enam teras strategik yang mengandungi 45 strategi telah diwujudkan untuk mencapai visi dan misi jabatan.

Page 9: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

vii

Perutusan Ketua Pengarah KastamRingkasan EksekutifIsi Kandungan

BAB 1 - PENDAHULUAN

PengenalanCarta OrganisasiPeranan JKDMPunca KuasaStakeholders dan Pelanggan BAB 2 - SENARIO PERSEKITARAN

Isu-isu Strategik dan Cabaran JKDM

BAB 3 – HALA TUJU STRATEGIK

VisiMisiEtika Perkhidmatan KastamSloganNilai BersamaFokus Pembangunan Pelan StrategikModel Pelan StrategikTeras Strategik

iiiv

vii

1

2345

11

13

14

21

2223242526283031

ISI KANDUNGAN

Page 10: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

viii

ISI KANDUNGANBAB 4 - PELAN TINDAKAN

• Teras Strategik 1

• Teras Strategik 2

• Teras Strategik 3

• Teras Strategik 4

• Teras Strategik 5

• Teras Strategik 6

Elemen Penentu Kejayaan

Mekanisme Pelaksanaan

The Way Forward

Penutup

Lampiran

33

34

41

46

49

54

63

66

68

70

71

72

Page 11: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

1BAB 1PENDAHULUAN

Page 12: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

2

PENGENALANJKDM sebagai sebuah agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kewangan bertanggungjawab mentadbir pelaksanaan sistem cukai tidak langsung negara melalui pungutan hasil, pemberian fasilitasi perdagangan dan perindustrian kepada komuniti perniagaan serta menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras penyeludupan barang bagi menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abad ke-15, tugas memungut cukai kastam dikawal oleh Penghulu Bendahari. Seterusnya, undang-undang The Revenue Farms Enactment No.11, 1904 diperkenalkan dengan memberikan tanggungjawab kepada Pegawai Kastam untuk mengurus aktiviti kutipan cukai barang import, minuman keras dan jualan candu melalui Tax Farming System.

Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, JKDM memikul tanggungjawab yang semakin mencabar. Sebagai sebuah negara yang baru bebas daripada naungan British, kerajaan memerlukan sumber pendapatan sendiri untuk membangunkan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. JKDM telah berjaya memenuhi harapan tersebut dan sebagai pengiktirafan atas sumbangan berkenaan dalam memakmurkan negara, DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong telah menganugerahkan gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963.

JKDM terus bergerak ke hadapan bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara yang unggul dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan melalui perkhidmatan kastam yang harmoni sejajar dengan ketetapan World Trade Organization (WTO), World Customs Organization (WCO) serta jawatankuasa ekonomi di peringkat dunia tanpa mengenepikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pengurusan strategik merupakan satu proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan (MAMPU, 2010). Pengurusan strategik yang berkesan bermula daripada pembangunan dan penyediaan pelan strategik yang komprehensif. Justeru, Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) 2015-2019 digubal sebagai pelan induk bagi menentukan hala tuju untuk tempoh lima tahun akan datang bermula pada tahun 2015.

Page 13: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

3

CARTA ORGANISASIJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

KETUA PENGARAH KASTAM(TURUS III)

TIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM(PENGUATKUASAAN/

PEMATUHAN) PK (JUSA A)

PENOLONG KETUAPENGARAH KASTAM(PENGUATKUASAAN)

PK (JUSA B)

PENGARAH KASTAM RISIKAN

PK (JUSA C)

PENGARAH BAHAGIAN

PENGURUSAN PEMATUHANPK (JUSA C)

PENGARAH KASTAM

SIASATANPK (JUSA C)

PENGARAHBAHAGIAN

PERKASTAMANPK (JUSA C)

PENGARAH BAHAGIANPERUNDANGANPUU (JUSA C)

PENGARAH KASTAM(WPKL, KLIA) PK (JUSA C)

PENGARAH KASTAMNEGERI (N. SEMBILAN,

TERENGGANU, PAHANG, PERLIS) PK (W54)

KETUA UNIT INTEGRITI PS (P 54)

PENGARAH KASTAMWP LABUAN

PK (W52)

PCKP SINGAPURAPK (W48)

PENGARAH KASTAM NEGERI (SELANGOR, JOHOR, SARAWAK,

PULAU PINANG, SABAH, PERAK, KEDAH, MELAKA,

KELANTAN)PK (JUSA C)

PENGARAHBAHAGIAN CUKAI

BARANG & PERKHIDMATAN

PK (JUSA C)

PENGARAHBAHAGIAN

PERKHIDMATAN TEKNIK

PK (JUSA C)

TIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM

(PERKASTAMAN/CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN)

PK (JUSA B)

TIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM

(PENGURUSAN) PTD (JUSA B)

PENGARAHBAHAGIAN

KPSMPTD (JUSA C)

PENGARAHBAHAGIAN

PERANCANGANKORPORATPK (JUSA C)

PENGARAHBAHAGIANTEKNOLOGI MAKLUMAT

PTM (JUSA C)

PENGARAH AKMAL

PK (JUSA C)

* NOTAPK - Penguasa KastamPTD - Pegawai Tadbir & DiplomatikPUU - Pegawai Undang-undangPTM - Pegawai Teknologi MaklumatPS - Pegawai Siasatan

Page 14: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

4

PERANANJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIAJKDM berperanan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memelihara keselamatan negara serta kesejahteraan rakyat melalui tiga fungsi utama seperti berikut:

Memungut Hasil Negara

Memungut hasil negara dalam bentuk Duti Import, Duti Eksport, Duti Eksais, Cukai Barang dan Perkhidmatan (mulai 1 April 2015), Levi Keuntungan Luar Biasa, Levi Kenderaan, Hasil Bukan Cukai dan Hasil Negeri/Wang Amanah.

Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan dan Perindustrian

Memberi kemudahan cukai, pengecualian cukai terhadap bahan mentah dan mesin pengilangan, kemudahan tarik balik cukai dan tuntutan balik cukai, kemudahan pelepasan dagangan eksport, import dan pelepasan penumpang serta fasilitasi perkastaman yang selari dengan dasar semasa kerajaan.

Menguatkuasakan Perundangan

Menguatkuasakan Akta Kastam 1967, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990, Akta Cukai Jualan 1972 (sehingga 31 Mac 2015), Akta Cukai Perkhidmatan 1975 (sehingga 31 Mac 2015), Akta Levi Kenderaan 1983, Akta Keuntungan Luar Biasa 1998 dan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 serta perundangan subsidiari yang ditadbir dan undang-undang lain yang dikuatkuasa berkaitan dengan perkastaman.

Page 15: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

5

PUNCA KUASAPunca kuasa JKDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah daripada akta-akta dan perundangan subsidiari yang dikuatkuasakan olehnya. Antara akta-akta dan perundangan subsidiari yang dikuatkuasakan adalah seperti berikut:

A. PERKASTAMAN

i. Akta Kastam 1967

ii. Perundangan Subsidiari:

• Peraturan-peraturanKastam1977• Peraturan-peraturan Kastam

(Kawasan-kawasan Yang Dilarang) (Johor Bahru) 1977 • PerintahKastam (Warehouse Rent Handling and Weighing Charges)

1977 • PerintahBayaranKastam1977• PerintahKastam(SewaGudang,CajKendaliandanTimbang)1977• Peraturan-peraturanKastam(KeluaranKelapaSawit)(Takrif)1984• PerintahDutiKastam(Langkawi)1986• PerintahDutiKastam(Pengecualian)1988• PerintahKastam(Pengecualian) (Processed Oil Products) 1988 • Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-barang Berasal Dari

Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1988 • Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-barang Berasal Dari

Negeri ASEAN) 1988• PerintahDutiKastam(KawasanBebasCukaiPengkalanKubur)1989• Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-barang Berasal Dari

Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1995 • PerintahDutiKastam1996• Perintah Kastam (Pengecualian Sementara) (Processed Palm Oil)

1996 • Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan

Completely Built Up) (Takrif No. 1) 1998 • Peraturan-peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan

Completely Built Up) (Takrif No. 2) 1998• Peraturan-peraturanKastam(KaedahPenilaian)1999• PerintahTakrifNilai(Labuan)1999• PerintahTakrifNilai(Langkawi)1999• PerintahKastam(SekatanPergerakan)2000• PerintahDutiKastam(Tioman)2004• Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negeri ASEAN)

(Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Tarif Keutamaan Samarata) 2004

Page 16: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

6

• PerintahKastam(LaranganMengenaiImport)2008• PerintahKastam(LaranganMengenaiEksport)2008• PerintahKastam(Nilai-nilai)(MinyakMentahPetroleum)2014• PerintahKastam(LaranganMengenaiImport)(Pindaan)2014• PerintahKastam(LaranganPemindahan)2014• PerintahKastam(DutiAnti-Lambakan)(PerlanjutanTempoh)2014• PerintahKastam(DutiAnti-Lambakan)2014• PerintahKastam(DutiAnti-Lambakan)(KajianSemulaDipercepatkan)

2014• Peraturan-peraturanKastam (FiLesen ImportKenderaanBermotor)

(Pindaan) 2014• Peraturan-peraturanKastam(Pindaan)2014• PerintahDutiKastam(Pengecualian)(Pindaan)2014• Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negeri-negeri

ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) (Pindaan) 2014

• Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negeri-negeriASEAN) dan Perjanjian Perdagangan Barangan Asean) (Pindaan) 2014

• Perintah Duti Kastam (Barang-barang Di Bawah PerjanjianPerkongsian Ekonomi Komprehensif Antara Negeri-negeri Anggota ASEAN Dengan Jepun) (Pindaan) 2014

• PerintahKastam(DutiAnti-LambakanSementara)2014• PerintahKastam(DutiAnti-LambakanSementara)(No.2)2014• Peraturan-peraturanKastam(Pindaan)(No.5)2014

B. EKSAIS

i. Akta Eksais 1976

ii. Perundangan Subsidiari:

• Peraturan-peraturanEksais1977• Peraturan-peraturanEksais (Lembaga

Pelesenan) 1977 • Peraturan-peraturanEksais(Penjualan

Liquor Yang Memabukkan) 1977 • Peraturan-peraturanEksais(Membotol

dan Memindah Liquor Yang Memabukkan) 1977 • Peraturan-peraturanEksais(KawalanTodidanKedai-kedaiTodi)1977• Peraturan-peraturanEksais1977• PerintahDutiEksais(Pengecualian)1977• PerintahDutiEksais(PenjualanLiquorYangMemabukkanOlehAhli Kimia) 1977 • PerintahDutiEksais(TarikbalikDuti)1981• PerintahDutiEksais(PengecualianDaripadaPerlesenan)1984

Page 17: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

7

• PerintahDutiEksais1991• PerintahDutiEksais (Partial Exemption) (Revocation) 1999 • PerintahDutiEksais (Partial Exemption) No. 2 (Revocation) 1999 • PerintahDutiEksais(Partial Exemption) (Labuan & Langkawi) (Revocation) 1999 • PerintahDutiEksais(Tioman)2002• PerintahDutiEksais(Pengecualian)(Pindaan)2012• PerintahDutiEksais2012• PerintahDutiEksais(KenderaanBermotor)(Bayaran)2012• PerintahDutiEksais(Pindaan)2013• PerintahDutiEksais(Pengecualian)2013• PerintahEksais(PenjualanRuncitLiquorYangMemabukkanOlehAhli

Kimia) (Pindaan) 2014• Peraturan-peraturan Eksais (Membotol danMemindah Liquor Yang

Memabukkan) (Pindaan) 2014• Peraturan-peraturanEksais(LembagaPelesen)(Pindaan)2014• Peraturan-peraturanEksais(Pindaan)2014• Peraturan-peraturanEksais(KawalanTodidanKedaiTodi)(Pindaan)

2014• PerintahDutiEksais(Pengecualian)(Pindaan)2014• PerintahDutiEksais(Pindaan)2014• Peraturan-peraturanEksais(Pindaan)(No.2)2014

C. CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN

i. Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014

ii. Perundangan Subsidiari:

• Peraturan-peraturan CukaiBarang dan Perkhidmatan 2014

• Peraturan-peraturan CukaiBarang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014

• Peraturan-peraturanCukaiBarangdanPerkhidmatan(KajianSemuladan Rayuan) 2014

• Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Amaun PembekalanBercukai) 2014

• PerintahCukaiBarangdanPerkhidmatan(KadarCukai)2014• Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada

Kerajaan) 2014• PerintahCukaiBarangdanPerkhidmatan(FiPermohonanEjenCukai)

2014• Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi

Pembekalan Berkenaan Dengan Kawasan Ditetapkan) 2014

Page 18: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

8

• Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan BerkadarSifar) 2014

• PerintahCukaiBarangdanPerkhidmatan(Pelepasan)2014• PerintahCukaiBarangdanPerkhidmatan(PembekalanDikecualikan)

2014

D. ZON BEBAS

i. Akta Zon Bebas 1990

ii. Perundangan Subsidiari:

• PerintahZonBebas(PengendalianBarangdanPerkhidmatan)1988• Peraturan-peraturanZonBebas1991• PemberitahuanZonBebas(Pindaan)2012• PemberitahuanZonBebas(KawasanYangDiisytiharkan)2012

E. LEVI KENDERAAN

i. Akta Levi Kenderaan 1983

ii. Perundangan Subsidiari

• Peraturan-peraturanLeviKenderaan1983• Perintah(Pengecualian)LeviKenderaan1983• Perintah(Jumlah)LeviKenderaan1995

F. LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA

i. Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998

ii. Perundangan Subsidiari:

Page 19: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

9

• PerintahKastam(Nilai-nilai)(IsiKelapaSawit)(KerjasamaEkonomiKomprehensif antara ASEAN dan China) 2005

• PerintahKastam(Nilai-nilai)(MinyakKelapaSawit)2014• PerintahKastam(Nilai-nilai)(IsirongKelapaSawit)2014

G. CUKAI JUALAN (sehingga 31 Mac 2015)

i. Akta Cukai Jualan 1972

ii. Perundangan Subsidiari

• Peraturan-peraturanCukaiJualan1972• PerintahCukaiJualan(PengecualianDariPelesenan)1972• PerintahCukaiJualan(KadarCukai)1972• PerintahCukaiJualan(Pengecualian)1980• PerintahCukaiJualan(Kadar-kadarCukai)1988• Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) (Kawasan Bebas Cukai

Pengkalan Kubur) 1989• PerintahCukaiJualan(Petroleum)(Bayaran)1999• PerintahDutiCukaiJualan(Tioman)2004

H. CUKAI PERKHIDMATAN (sehingga 31 Mac 2015)

i. Akta Cukai Perkhidmatan 1975

ii. Perundangan Subsidiari

• Peraturan-peraturanCukaiPerkhidmatan1975• PerintahCukaiPerkhidmatan(Kadar-kadarCukai)2000

Page 20: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

10

Page 21: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

11

STAKEHOLDERS

• AgENSI KErAJAAN LAIN

• PENgIMPorT/ PENgEKPorT

• PENgILANg/ PEDAgANg

• PENguSAHA/ PENIAgA/ KoNSuLTAN

• PELESEN/ PENDAFTAr

• AgEN PENgHANTArAN/ AgEN PErKAPALAN

• AgEN CuKAI/ KoNSuLTAN CuKAI

• INSTITuSI KEWANgAN/ PErbANKAN

• PELAWAT/ PELANCoNg

• bADAN bErKANuN

• rAKyAT/ orANg AWAM

PELANGGAN

MENTERIKEWANGAN•KETUASETIAUSAHANEGARA•KETuA SETIAuSAHA PErbENDAHArAAN

PELANGGAN LUARAN

PELANGGAN DALAMAN

• PEgAWAI JKDM

• KELuArgA PEgAWAI

Page 22: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

12

Page 23: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

BAB 2SENARIO

PERSEKITARAN

Page 24: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

14

Isu strategik dan cabaran yang dihadapi oleh JKDM bagi tempoh lima tahun akan datang berdasarkan senario persekitaran semasa seperti berikut:

1. Pembangunan Modal Insan

Modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran, berintegriti dan profesional amat perlu dibangunkan selari dengan perubahan ekonomi daripada berasaskan perindustrian kepada perkhidmatan, kepesatan perkembangan teknologi dan arus globalisasi. JKDM perlu menyediakan ruang dan peluang yang seluas-luasnya kepada warganya untuk mengikuti kursus kemahiran, seminar di dalam dan luar negara serta program lifelong learning anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Era k-worker adalah lebih mencabar berbanding dengan era sebelum ini yang mana prestasi pekerja diukur berdasarkan kebolehan menyelesaikan tugasan dengan lebih kreatif dan inovatif.

Di samping itu, hubungan yang harmoni juga penting untuk meningkatkan motivasi warga ke arah penyampaian sistem perkhidmatan yang berkesan.Oleh itu, JKDM perlu mempunyai perancangan sistematik bagi melahirkan modal insan jabatan berasaskan konsep k-worker dan esprit de corps.

2. Peningkatan Kapasiti Perdagangan dan Kepelbagaian (Complexity) Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan antarabangsa semakin mencabar dan kompleks selaras dengan tuntutan komuniti perdagangan yang pelbagai dalam dan luar negara. Mengikut laporan Jabatan Perangkaan jumlah perdagangan Malaysia pada Mac 2014 meningkat 4.6% atau RM120.46 bilion berbanding tahun lalu. Peningkatan ini disumbangkan terutama oleh perdagangan yang lebih tinggi dengan Singapura (meningkat RM2.21 bilion), Taiwan (meningkat RM1.64 bilion), Australia (meningkat RM1.06 bilion), Belanda (meningkat RM854.7 juta), Hong Kong (meningkat RM391.6 juta) dan New Zealand (meningkat RM366.3 juta). Peningkatan

ISU STRATEGIK DAN CABARAN JKDM

Page 25: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

15

jumlah perdagangan ini selari dengan penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan dan penambahbaikan dasar-dasar kerajaan mengenai perjanjian perdagangan serantau serta dasar layanan keutamaan dalam perdagangan mengikut prinsip Rule of Origin. Senario perdagangan ini juga menjadikan tanggungjawab JKDM semakin kompleks dan mencabar serta menuntut JKDM untuk berubah kepada sebuah organisasi berprestasi tinggi dan bertaraf dunia.

3. Perubahan Model dan Keperluan Perniagaan Terkini

Konsep just in time distribution yang memerlukan kaedah-kaedah lebih inovatif dalam penghantaran dagangan melepasi sempadan menggunakan multimodal transport menyebabkan tekanan dalam rangkaian bekalan dagangan. Di samping itu terdapat desakan pihak peniaga untuk mendapat perlindungan daripada ketidakadilan dalam amalan perdagangan antarabangsa, penyeludupan, pengikraran rendah, frod tempat asal, kesalahan penjenisan dan perlanggaran harta intelek.

4. Peningkatan Ancaman Keselamatan dan Jenayah Terancang

Rangkaian bekalan perdagangan mudah dieksploitasi oleh kumpulan pengganas.Gangguan daripada kumpulan pengganas kepada rangkaian bekalan boleh menyebabkan perdagangan antarabangsa terhenti/tergendala. Jenayah terancang beroperasi melalui rangkaian perdagangan dan terlibat dalam aktiviti haram seperti mengelak duti/cukai, frod melepasi sempadan, penyeludupan dadah, penyeludupan senjata api, barang berbahaya (strategic goods), barang larangan, penggubahan wang haram (money laundering), perdagangan barang tiruan dan jenayah pemerdagangan orang.

Situasi ini menuntut JKDM memperkasakan kecekapan melalui peningkatan pengetahuan, pemantauan, penambahbaikan sistem dan prosedur, kawalan sempadan yang berkesan dan peningkatan penguatkuasaan serta risikan.

5. Tuntutan Masyarakat

Masyarakat dunia secara keseluruhan menganggap penyeludupan barangan terutama barang larangan dan merbahaya seperti senjata api dan narkotik melepasi sempadan adalah satu ancaman yang serius. Jangkaharap masyarakat memerlukan dagangan yang memenuhi piawaian kualiti dan keselamatan. Masyarakat juga mengambil berat ancaman kepada kesihatan dan alam sekitar yang mana masyarakat dunia menganggap penyeludupan barangan terutama barang larangan dan merbahaya seperti senjata api dan narkotik melepasi sempadan adalah satu ancaman yang serius. Sebagai agensi barisan hadapan faktor ini mendorong JKDM bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan perundangan yang telah ditetapkan dengan penuh cekap dan

Page 26: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

16

berkesan bagi memastikan tuntutan masyarakat dipenuhi dari aspek keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

6. Peningkatan Dalam Frod Hasil

Ancaman berkaitan frod hasil di kalangan komuniti perniagaan semakin meningkat. Senario perdagangan dunia yang bersifat global dan liberal serta trend perniagaan yang semakin kompleks membuatkan ancaman pelarian cukai dan ketirisan hasil melalui aktiviti transfer pricing, perendahan harga, pemalsuan dokumen perdagangan akan terus menjadi isu utama perdagangan antarabangsa. Perkara ini menyebabkan wujudnya ketidakyakinan masyarakat berhubung kewibawaan agensi penguatkuasaan seperti kastam.Oleh itu, JKDM perlu memperkasakan peranan melalui peningkatan kecekapan modal insan dalam aspek integriti dan akauntabiliti supaya kawalan yang berkesan terhadap perlakuan frod dapat diatasi.

7. Pemantapan Tadbir Urus dan Imej Jabatan

JKDM berusaha meningkatkan daya saing untuk menjadi agensi yang berprestasi tinggi dan berintegriti melalui pencapaian produktiviti yang tinggi serta kemampuan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti. Justeru JKDM perlu mempunyai tadbir urus yang mantap bagi menangani pelbagai isu seperti tadbir urus organisasi, pengurusan sumber manusia dan peningkatan imej organisasi.Peningkatan imej organisasi melalui integriti pegawai adalah satu cabaran jabatan ketika ini. Oleh itu dalam usaha meningkatkan imej jabatan ke arah lebih cemerlang, berintegriti dan bertaraf dunia JKDM perlu mempunyai sistem tadbir urus yang cemerlang dan berkesan di samping memiliki warga yang beretika dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan bagi mendapat semula kepercayaan stakeholders dan masyarakat.

8. Rancangan Malaysia Ke-11

Perkembangan ekonomi negara yang memberangsangkan di sebalik ketidaktentuan ekonomi global menyaksikan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 5.1 peratus pada 2011 dan 5.6 peratus pada 2012. Pada suku ketiga tahun 2014, negara telah merekodkan pertumbuhan luar jangkaan iaitu 5 peratus berbanding 4.4 peratus pada suku sebelumnya. Ini merupakan petunjuk kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) bagi tempoh 2016-2020 yang dalam proses penyediaan mempunyai enam teras utama iaitu memperkasakan bakat, merekayasa (re-engineering) pertumbuhan ekonomi, mengukuhkan pendorong pertumbuhan, menambah baik inklusiviti serta memperbaiki kesejahteraan persekitaran dan pengurusan sumber. Seiring dengan perkembangan ini, JKDM harus memainkan peranan mendokong hala tuju negara ke arah fasa terakhir pelan pembangunan Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020.

Page 27: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

17

9. Peranan Kastam Pada Abad Ke-21

Dasar perdagangan negara yang berlandaskan liberalisasi perdagangan menerusi peraturan dan sistem perdagangan pelbagai hala dan dua hala selaras dengan Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) menjadi tuntutan komuniti perdagangan dunia. JKDM perlu memenuhi dan mematuhi piawaian global seperti ditetapkan oleh WTO dan WCO serta amalan terbaik lain yang bersifat world class perlu dijadikan asas dan penanda aras kepada penyampaian perkhidmatan kastam yang berkualiti tinggi. Cabaran ini turut digariskan oleh WCO melalui strategi 10 Building Blocks of Customs in 21st Century yang perlu dipenuhi oleh JKDM.

10. Globalisasi

Pelbagai idea dan pola dunia tanpa sempadan telah memberi kesan kepada suasana politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ekonomi dunia kini dipengaruhi oleh elemen-elemen penggerak utama seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang meluas dan disokong oleh infrastruktur yang mantap, aliran modal yang besar serta gerakan liberalisasi tarif dan perdagangan.

Tuntutan globalisasi juga memerlukan JKDM memperolehi sumber kewangan dan logistik yang mencukupi bagi pengurusan modal insan, aset dan harta modal berteknologi tinggi dan terkini selaras dengan peranan jabatan sebagai agensi barisan hadapan dalam urusan pergerakan rantaian bekalan dagangan. Keperluan ini selari dengan peranan JKDM untuk meningkatkan pungutan hasil dengan mengurangkan ketirisan hasil melalui keberkesanan aktiviti perkastaman dan penguatkuasaan tanpa mengganggu transaksi perdagangan yang sah di samping berusaha mempermudahkan sistem, prosedur dan memperkemaskan perundangan mengikut perkembangan semasa selaras dengan amalan perkastaman antarabangsa.

11. Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)

JKDM akan melaksanakan GST pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem percukaian sedia ada. Perlaksanaan GST untuk menggantikan Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan bagi mengatasi kelemahan yang wujud seperti cukai berperingkat dan bertindih, pemindahan harga dan nilai pindah, tiada pelepasan lengkap barang di eksport, menggalakkan integrasi menegak, karenah birokrasi pentadbiran, isu-isu klasifikasi dan lain-lain. Penggunaan aplikasi teknologi dan peralatan yang efektif serta terkini amat diperlukan dalam pelaksanaan GST bagi membantu penyampaian perkhidmatan secara lebih telus, cekap dan berkesan.

Page 28: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

18

12. Coordinated Border Management

Coordinated Border Management (CBM) adalah penyumbang penting fasilitasi perdagangan melalui penambaikkan prosedur pengurusan sempadan bagi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertambahan pergerakan dagangan dan pelawat merentas sempadan tanpa sebarang kelewatan memberi tekanan kepada agensi-agensi penguatkuasaan di sempadan untuk mengkaji semula operasi mereka. CBM turut membantu kerajaan dalam mengurangkan kos operasi kawalan sempadan dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian. CBM juga memainkan peranan yang signifikan dalam daya saing ekonomi negara di samping dapat memberi fasilitasi perdagangan dan pengembaraan yang lebih baik.

CBM diperkenalkan dalam pengurusan pergerakan perdagangan melepasi sempadanmelaluiWCOSAFEFramework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. Oleh itu, JKDM perlu memberi fokus kepada pengurusan sempadan dengan mengamalkan Strategi Lautan Biru bersama-sama agensi penguatkuasaan lain di sempadan negara.

13. Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan antarabangsa sentiasa berhadapan dengan arus perubahan ekonomi dunia. Sebarang perubahan dalam ekonomi dunia akan memberi kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara ini. Persaingan di kalangan negara-negara dunia semakin sengit bagi mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Daya saing negara dinilai daripada segi kemampuannya untuk menarik masuk pelaburan dan perdagangan berbanding dengan negara-negara lain khususnya negara-negara rantau ASEAN.

Perjanjian perdagangan antarabangsa seperti WTO, ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)/ Free Trade Agreement (FTA) dansebagainya telah mewujudkan liberalisasi perdagangan yang menyebabkan daya saing perdagangan dunia tidak terbatas. Keadaan ini akan mengurangkan pungutanhasilnegarakeranakadardutiimportakanberkurangandibawahAFTA/FTA.Denganpengurangankadardutiimportmenyebabkanbaranganimportakanmenjadi lebih murah dan bersaing dengan barangan keluaran tempatan. JKDM perlu memainkan peranan bagi memastikan pelaksanaan perjanjian itu dilakukan

Page 29: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

19

dengan betul supaya tidak menjejaskan aliran perdagangan yang sah. Oleh itu, era globalisasi dan liberalisasi perdagangan memberi peluang kepada negara untuk mempelbagaikan lagi rakan perdagangan melalui sistem pergerakan dagangan yang pantas, mudah dan selamat seperti inisiatif perdagangan ASEAN Business Highway dan Authorised Economic Operator (AEO).

14. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi terkini memerlukan warga kerja yang pengetahuan lebih tinggi. Inisiatif JKDM untuk menggunakan sistem uCustoms menggantikan Sistem Maklumat Kastam (SMK) merupakan pembaharuan dari aspek teknologi sebagai keperluan dalam meningkatkan sistem penyampaian jabatan. Perubahan sistem percukaian Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan kepada GST juga memerlukan perubahan sistem teknologi yang berasaskan web based. Di samping itu, keperluan peralatan berteknologi tinggi dan terkini juga diperlukan bagi proses pelepasan kastam seperti peralatan Non Intrusive Inspection (NII) selari dengan tuntutan konvensyen antarabangsa.

15. Ease of Doing Business

Berdasarkan pada indeks penarafan global yang dikeluarkan oleh beberapa badan antarabangsa, Malaysia secara keseluruhannya berada di kedudukan yang baik dalam beberapa indeks penarafan global bagi tahun 2012/2013 dan 2013/2014.

Laporan Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia telah mencatatkan Malaysia berada di kedudukan baik pada tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2014, Malaysia telah berjaya melonjakkan kedudukannya ke tempat ke-6 berbanding tempat ke-12 pada tahun 2013 dan di tangga ke-18 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan Malaysia telah berjaya buat pertama kalinya menempatkan kedudukan dalam 10 negara teratas daripada 189 buah negara yang dinilai di bawah penarafan ini.

Pencapaian cemerlang negara terhadap penarafan ini banyak dibantu dengan pelaksanaan transformasi perkhidmatan awam. Inisiatif ini merangkumi usaha-usaha pemerkasaan sumber manusia, pemantapan struktur peningkatan kepakaran, perekayasaan sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan strategik ICT, pendekatan kolaborasi dan perkongsian sumber secara bijak. Kejayaan berkenaan memberi gambaran bahawa negara sedang berada di landasan yang betul untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Sehubungan itu, JKDM hendaklah memainkan peranan selaras dengan senario berkenaan bagi membantu melonjakkan momentum daya saing negara di bawah aspek pengurusan cukai bagi menarik pelabur asing menanam modal di Malaysia.

Page 30: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

Page 31: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

21

 

BAB 3HALA TUJU STRATEGIK

 

Page 32: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

22

Keterangan Ringkas Visi

Perkhidmatan Kastam Bertaraf Dunia merujuk kepada peranan utama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dalam menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang diiktiraf peringkat dunia dalam konteks :

• Pembentukan dasar dan sistem perkastaman dengan penglibatan jabatansecara proaktif dan menyeluruh di peringkat serantau dan antarabangsa.

• Menyediakan perkhidmatan yang memenuhi semua konvensyen, amalan dan prosedur antarabangsa.

• Mempraktikkan perkhidmatan yang harmoni dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan kastam.

• Mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan jabatan dan perundangan-perundangan lain di dalam dan luar negara.

• Memiliki pegawai-pegawai pakar yang diiktiraf dalam bidang perkastaman dan bidang-bidang lain yang berkaitan.

• Memiliki pensijilan dan mengamalkan sistem atau prosedur kerja kastam yang diiktiraf oleh MS ISO.

• Melaksanakan amalan-amalan terbaik yang diiktiraf di peringkat global.

• Memberi perkhidmatan yang memenuhi ekspektasi yang maksimum kepada pelanggan dan stakeholders.

• Memperkasakan dan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral di peringkat serantau dan antarabangsa.

• Memiliki perkhidmatan yang berintegriti tinggi, pantas, profesional, cekap, berkesan dan dinamik serta tadbir urus jabatan yang telus dan berakauntabiliti.

VISIPerkhidmatan Kastam Bertaraf Dunia

Page 33: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

23

Keterangan Ringkas Misi

Misi JKDM direalisasikan melalui tiga peranan utama iaitu :

• Memungut hasil negara merujuk kepada peranan utama jabatan sebagai agensi kerajaan yang memungut hasil negara melalui kutipan cukai tidak langsung.

• Memberi fasilitasi perdagangan merujuk kepada pemberian kemudahan perdagangan dan pengecualian cukai dalam sektor perdagangan dan perindustrian bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

• Penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang merujuk kepada peranan jabatan dalam menguatkuasa dan memastikan pematuhan perundangan yang ditadbir dan undang-undang lain yang dikuatkuasakan oleh jabatan bagi membendung penyeludupan barang dan penyelewengan hasil serta menjamin keselamatan negara dan rakyat.

Ketiga-tiga peranan utama JKDM ini perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

MISIMemungut hasil dan memberi fasilitasi perdagangan

melalui penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang bagi memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara

keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat

Page 34: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

24

AMANAH BERKHIDMAT

• AMANAH berkhidmat kepada masyarakat, jabatan dan negara denganbertanggungjawab dan jujur, tidak menyeleweng, tidak menyalahgunakan kuasa dan tidak pecah amanah.

• AMANAHdalamberusahamembangunkankemajuandiridanperkhidmatan melalui penghayatan nilai-nilai murni yang praktikal dalam segala tindakan

dan keputusan serta menjauhkan diri daripada sikap negatif yang merugikan.

• AMANAH dan tegasmenegakkan kebenaran dan keadilan berlandaskanundang-undang dan peraturan, yakin, sabar dan tenang menghadapi cabaran serta sentiasa berusaha menguasai pengaruh sentimen prasangka dan hasad dengki.

IKHLAS

• IKHLASmemberi kerjasama dan saling membantu dalam perkara-perkarayang baik dan berfaedah.

• IKHLASmemberidanmenerimateguranyangbaiksertabersediamengakuikelemahan yang ada di samping berusaha untuk mengatasinya.

• IKHLASberkhidmat kepadamasyarakat, jabatandan negara sertamerasabangga di atas segala tanggungjawab yang diamanahkan.

DEDIKASI

• DEDIKASI dalam memberi perkhidmatan dengan menggunakan sepenuhdaya, tenaga dan kesempatan ke arah melaksana dan menyempurnakan segala tanggungjawab.

• DEDIKASIdalammencarikemajuandanberusahakearahperubahanyangbaik untuk kepentingan kerjaya dan perkhidmatan.

• DEDIKASImemimpinmelaluiteladandanamalanyangluhurkearahmemupukpersefahaman, perpaduan, kerjasama dan semangat kekitaan (espirit de corps) di kalangan semua pegawai dan kakitangan.

ETIKAPERKHIDMATAN

KASTAM• Amanah • Berkhidmat • Ikhlas • Dedikasi

Page 35: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

25

Maksud Slogan

Setiap usaha pembangunan organisasi yang dilakukan JKDM bertujuan untuk memperkasa aktiviti memungut hasil, penyampaian fasilitasi perkastaman serta menguatkuasakan undang-undang bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan keselamatan negara. Impak kepada outcome atau keberhasilan usaha ini memakmurkan kesejahteraan rakyat.

SLOGANBerkhidmat Menyejahterakan Rakyat

Page 36: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

26

Maksud Nilai Bersama

i-SPEED adalah akronim kepada enam elemen utama dalam dasar pengurusan JKDM bagi memastikan pencapaian visi dan misi yang terdiri daripada nilai-nilai Integrity, Speed, Professional, Efficient, Effective dan Dynamic.

integrity - INTEGRITI

Integriti bermaksud kejujuran, ketelusan dan kesempurnaan. Integrity ialah teras kepada elemen Speed, Professional, Effective, Efficient dan Dynamic. Pengurusan JKDM pada setiap masa memastikan perkhidmatan kastam dihasilkan secara berintegriti, amanah, jujur, bertingkahlaku mulia, beretika, boleh dipercayai serta memelihara kepentingan awam dan bukannya untuk kepentingan diri sendiri.

Speed - PANTAS

Pantas bermaksud tangkas, cepat, laju, lekas, cergas atau segera. Pengurusan JKDM mengutamakan perkhidmatan kastam disampaikan secara pantas dan lebih cepat daripada masa yang dijadualkan kerana masa adalah berharga kepada JKDM, pelanggan dan stakeholders. Semakin pantas warga kastam menyempurnakan tugasan maka semakin efisien perkhidmatan JKDM.

Professional - PROFESIONAL

Profesional bermaksud mempunyai kemampuan atau kemahiran khusus untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengurusan JKDM mementingkan output perkhidmatan yang dihasilkan oleh warga yang berkemahiran, berpengetahuan dan berkeupayaan dalam tugas yang dilakukannya melalui pematuhan undang-undang, peraturan, perintah, pekeliling dan undang-undang yang berkaitan. Sikap profesional memberikan kepuasan kepada pelanggan, stakeholders, rakyat dan komuniti antarabangsa.

NILAI BERSAMA

i-SPEEDINTEGRITY

SPEED PROFESSIONAL

EFFICIENTEFFECTIVE

DYNAMIC

- INTEGRITI- PANTAS- PROFESIONAL- CEKAP- BERKESAN- DINAMIK

Page 37: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

27

Efficient - CEKAP Cekap bermaksud mahir, berwibawa, terampil atau pandai dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengurusan JKDM mengutamakan output perkhidmatan kastam dihasilkan melalui pengendalian sumber secara bijaksana serta dapat mencapai sesuatu tujuan.

Effective - BERKESAN Berkesan bermaksud menimbulkan hasil seperti yang diharapkan. Pengurusan JKDM memastikan output perkhidmatan kastam berupaya memberikan kesan kebaikan dan impak berfaedah kepada semua pihak dalam JKDM, pelanggan, stakeholders dan rakyat secara holistic.

Dynamic - DINAMIK

Dinamik bermaksud bersifat cergas, bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Pengurusan JKDM bersifat dinamik serta membolehkan pelanggan termasuk organisasi mereka maju serta mampu bersaing di peringkat global. Output perkhidmatan kastam dihasilkan melalui proses kerja yang ditambahbaik secara berterusan selaras dengan keperluan semasa semua pihak.

Page 38: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

28 Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM

Sebagai agensi yang penting dalam menjana sumber pendapatan negara, JKDM perlu melaksanakan program-program pembangunan bagi menyokong wawasan, aspirasi dan misi kerajaan. Untuk mencapai hasrat ini, Pelan Strategik JKDM 2015-2019 akan melaksanakan program tadbir urus dan core business jabatan dengan memfokus kepada enam bidang utama seperti berikut:

• ModalInsan

• Hasil

• Fasilitasi

• Penguatkuasaan

• TadbirUrus

• Teknologi

Page 39: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

29

Untuk menjayakan bidang utama di atas, JKDM merangka strategi dan membangunkan program-program pembangunan yang selaras dengan teras strategik bagi setiap bidang tumpuan (focus area) berkenaan seperti berikut:

BIDANG FOKUS TERAS STRATEGIK

• ModalInsan : Pemantapanmodalinsandanpembudayaannilai- nilai murni

• Hasil : Pengurusanpungutanhasilsecaracekapdan berkesan

• Fasilitasi : Pemantapanfasilitasikepadakomunitiperdagangan dan perindustrian

• Penguatkuasaan: Peningkatanpematuhandanpenguatkuasaan undang-undang sejajar dengan landskap perdagangan antarabangsa dan ancaman jenayah rentas sempadan

• TadbirUrus : Pengukuhantadbirurusdanimejorganisasi

• Teknologi : PembangunandanpemantapanICTsecara bersepadu dan berkesan

Program/tindakan-tindakan yang dibangunkan dalam pelan strategik ini akan dilaksanakan mengikut perancangan bagi menjayakan teras strategik tersebut untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Page 40: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

30

MODEL PELAN STRATEGIKJABATAN KASTAM DIRAJA 2015-2019

Model perlaksanaan Pelan Strategik JKDM 2015-2019 adalah seperti dalam gambarajah di atas. Model ini dinamakan Model Pelan Strategik JKDM 2015-2019.

Model pelan strategik ini berbentuk seperti sebuah rumah yang mempunyai enam tiang. Tiang-tiang berkenaan mewakili teras strategik yang memfokuskan kepada enam bidang utama iaitu modal insan, hasil, fasilitasi, penguatkuasaan, tadbir urus dan teknologi. Untuk menjayakan pelan strategik ini, langkah-langkah dibuat dengan mengenalpasti strategi dan membangunkan program/tindakan di bawah setiap teras strategik berkenaan.

Pelaksanaan program/tindakan yang dibangunkan itu dengan berpaksikan kepada nilai bersama i-SPEED dan diadunkan pula dengan slogan ‘Berkhidmat Menyejahterakan Rakyat’ akan menyumbang kepada pencapaian visi dan misi yang ditetapkan.

Page 41: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

31

TERAS STRATEGIK Enam bidang fokus utama telah dikenalpasti bagi membantu JKDM melaksanakan peranan yang dipertanggungjawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan. Bidang-bidang fokus tersebut telah diterjemahkan sebagai teras strategik untuk dilaksanakan. Enam teras strategik berkenaan adalah seperti berikut:

Pemantapan Modal Insan dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni

Pengurusan Pungutan Hasil Secara Cekap dan Berkesan

Pemantapan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan dan Perindustrian

Peningkatan Pematuhan dan Penguatkuasaan Undang-undang Sejajar Dengan Landskap Perdagangan Antarabangsa dan Ancaman Jenayah Rentas Sempadan

Pengukuhan Tadbir Urus dan Imej Organisasi

Pembangunan dan Pemantapan ICT Secara Bersepadu dan Berkesan

1

2

3

4

5

6

Page 42: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

32

Page 43: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

 

BAB 4PELAN TINDAKAN

Page 44: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

TERAS STRATEGIK 1: MODAL INSAN

Pemantapan Modal Insan dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni

STRATEGI-STRATEGI

1. Meningkatkan tahap kompetensi melalui latihan di dalam dan luar negara bagi mewujudkan kumpulan pegawai-pegawai pakar dan berketrampilan.

2. Memperhebatkan program-program integriti bagi warga jabatan selaras dengan dasar integriti kerajaan.

3. Membangunkan program-program bagi mewujudkan pegawai pakar dengan agensi dan pertubuhan antarabangsa.

4. Mengkaji dan mewujudkan peluang-peluang pengiktirafan yang boleh diberi kepada pegawai-pegawai jabatan.

5. Berkongsi kepakaran pegawai jabatan di peringkat serantau dan global.

6. Memperluaskan usaha untuk mendapatkan dana bagi menjaga kebajikan pegawai dan keluarga yang ditimpa musibah semasa menjalankan tugas rasmi.

7. Melahirkan pegawai audit yang kompeten dan pakar dalam menangani frod di bawah sistem percukaian Goods and Services Tax (GST).

8. Menjayakan program-program esprit de corps bagi meningkatkan hubungan harmoni dan semangat kekitaan dalam kalangan warga jabatan.

9. Membudayakan standard profesionalisme warga jabatan bagi melahirkan pegawai minda kelas pertama.

10. Meningkatkan pembangunan diri dan profesionalisme tenaga pengajar AKMAL.

Page 45: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

35

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. M

enin

gkat

kan

taha

p k

omp

eten

si

mel

alui

latih

an d

i dal

am d

an

luar

neg

ara

bag

i mew

ujud

kan

kum

pul

an p

egaw

ai-p

egaw

ai

pak

ar d

an b

erke

tram

pila

n

1. M

enga

dak

an p

rogr

am-p

rogr

am u

ntuk

men

ingk

atka

n ta

hap

ko

mp

eten

si p

egaw

ai-p

egaw

ai m

elal

ui:

• Tr

aini

ng O

f Tra

iner

s (T

OT)

Ad

vanc

e C

ours

e (P

erun

dan

gan)

• K

now

led

ge, S

kills

and

Ab

ility

(KS

A) d

an o

n th

e jo

b

trai

ning

• P

rogr

am s

angk

utan

(att

achm

ent)

di s

yarik

at s

was

ta

di d

alam

dan

di l

uar

nega

ra•

Men

tor/

Men

tee

• La

tihan

/kur

sus

di A

KM

AL,

INTA

N d

an in

stitu

si-

inst

itusi

latih

an la

in y

ang

diik

tiraf

• K

onsu

ltasi

ber

sam

a In

dus

try

Pla

yer

• K

ursu

s-ku

rsus

lanj

utan

, sem

inar

, kon

vens

yen

dan

se

bag

ainy

a•

Men

gad

akan

latih

an a

sas

kep

ada

peg

awai

lant

ikan

b

aru

dan

kur

sus

inte

nsif

asas

per

kast

aman

bag

i p

egaw

ai s

edan

g b

erkh

idm

at (W

17/W

27/W

41)

Bila

ngan

p

rogr

am

dila

ksan

akan

Bila

ngan

ku

rsus

d

iad

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

7 p

rogr

am s

etah

un

Sek

uran

g-ku

rang

nya

6 ka

li d

alam

tem

poh

5

tahu

n

Sem

ua

Bah

agia

n, N

eger

i dan

Aka

dem

i Kas

tam

Dira

ja

Mal

aysi

a (A

KM

AL)

Bah

agia

n K

hid

mat

P

engu

rusa

n d

an

Sum

ber

Man

usia

(K

PS

M)

dan

AK

MA

L

2. M

enye

dia

kan

Pel

an O

per

asi L

atih

an b

agi t

emp

oh 2

015

- 20

19P

elan

Op

eras

i La

tihan

Pel

an O

per

asi

Latih

an d

isia

pka

n se

bel

um M

ac

2015

Bah

agia

n K

PS

M

3. M

enye

dia

kan

Kal

end

ar L

atih

an T

ahun

an A

KM

AL

Kal

end

ar

Latih

an

Tahu

nan

dis

edia

kan

Set

iap

tah

unA

KM

AL

dan

Bah

agia

n K

PS

M

Page 46: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

36

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

2.

Mem

per

heb

atka

n p

rogr

am-p

rogr

am

inte

griti

bag

i war

ga

jab

atan

sel

aras

d

enga

n d

asar

inte

griti

ke

raja

an

1. M

enga

dak

an P

rogr

am P

ener

apan

Nila

i-ni

lai M

urni

sep

erti:

• Men

gadak

anForum

Perdan

a•

Qia

yam

mul

ail B

ersa

ma

Pen

guru

san

Tert

ingg

i•

Cer

amah

nila

i mur

ni

Bila

ngan

p

rogr

am y

ang

dia

dak

an 

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

KP

SM

, Neg

eri

dan

AK

MA

L

2. M

enga

dak

an p

rogr

am k

erja

sam

a d

enga

n S

uruh

anja

ya

Pen

cega

han

Ras

uah

Mal

aysi

a (S

PR

M),

Inst

itut

Inte

griti

M

alay

sia

(IIM

) dan

Jab

atan

Kem

ajua

n Is

lam

Mal

aysi

a (J

AK

IM)

Bila

ngan

p

rogr

am

kerja

sam

a

3 ka

li se

tahu

nU

nit

Inte

griti

dan

Neg

eri

3. M

emb

angu

nkan

Pel

an In

tegr

iti J

KD

M 2

015

- 20

19P

elan

Inte

griti

d

iban

gunk

anD

isia

pka

n se

bel

um M

ac

2015

Uni

t In

tegr

iti

4. M

ener

apka

n p

engh

ayat

an in

tegr

iti k

epad

a w

arga

jab

atan

m

elal

ui k

ursu

s-ku

rsus

anj

uran

AK

MA

LB

ilang

an

kurs

us

dia

dak

an

Sek

uran

g-ku

rang

nya

80

kurs

us s

etah

unA

KM

AL

3.

Mem

ban

gunk

an

pro

gram

-pro

gram

b

agi m

ewuj

udka

n p

egaw

ai p

akar

d

enga

n ag

ensi

d

an p

ertu

buh

an

anta

rab

angs

a

1. B

eker

jasa

ma

den

gan

WC

O u

ntuk

mew

ujud

kan

pro

gram

p

egaw

ai p

akar

jab

atan

(Nat

iona

l Exp

ert)

Pro

gram

d

ised

iaka

nP

rogr

am d

ised

iaka

n p

ada

Jun

2016

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an A

KM

AL

2. M

ener

uska

n ke

rjasa

ma

den

gan

TRA

FFIC

: The

wild

life

tra

de

mon

itorin

g ne

twor

ks d

alam

men

gad

akan

pro

gram

latih

an

ber

kaita

n d

enga

n p

enye

lud

upan

flor

a d

an fa

una

di b

awah

C

onve

ntio

n on

Inte

rnat

iona

l Tra

de

in E

ndan

gere

d S

pec

ies

(CIT

ES

) of w

ild f

auna

and

flor

a

Bila

ngan

p

rogr

am y

ang

dia

dak

an

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan,

P

erka

stam

an d

an

AK

MA

L

3. A

nti-

Mon

ey L

aund

erin

g an

d A

nti-

Terr

oris

m F

inan

cing

Act

(AMLA

TFA):

Men

erus

kan

latih

an C

ertifi

ed F

inan

cial

Inve

stig

atio

n(CFI)b

agi

tuju

an m

elen

gkap

kan

pen

geta

huan

peg

awai

dal

am M

oney

Tr

ail I

nves

tigat

ion

(MTI

)

Per

atus

p

egaw

ai y

ang

dila

tih.

Seb

anya

k 70

% p

egaw

ai

pen

yias

at d

an p

egaw

ai-

peg

awai

yan

g te

rlib

at

dalam

kes

AMLA

TFA

dila

tih

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n,

Per

kast

aman

, P

engu

rusa

n P

emat

uhan

d

an A

KM

AL

Page 47: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

37

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

4. In

telle

ctua

l Pro

per

ty R

ight

s (IP

R):

Mel

atih

peg

awai

Tr

aini

ng O

f Tra

iner

(TO

T) u

ntuk

mem

ber

i lat

ihan

ke

pad

a p

egaw

ai d

i sem

ua p

intu

mas

uk n

egar

a un

tuk

men

ggun

apak

ai s

iste

m In

terf

ace

Pub

lic

Mem

ber

(IP

M) b

agi m

enge

nalp

asti

ciri-

ciri

pro

duk

as

li d

an t

iruan

.

Bila

ngan

TO

T d

iad

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ku

rsus

set

ahun

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n,

Per

kast

aman

, P

engu

rusa

n P

emat

uhan

dan

A

KM

AL

4.

Men

gkaj

i dan

m

ewuj

udka

n p

elua

ng-p

elua

ng

pen

gikt

irafa

n ya

ng

bol

eh d

iber

i kep

ada

peg

awai

-peg

awai

ja

bat

an

1. M

enye

mak

sem

ula

das

ar p

emb

eria

n p

engi

ktira

fan

bag

i peg

awai

per

ingk

at n

asio

nal d

an a

ntar

aban

gsa

Bila

ngan

lap

oran

dis

edia

kan.

1 la

por

an

dis

edia

kan

pad

a ta

hun

2015

.

Bah

agia

n K

PS

M

2. K

ajia

n m

ekan

ism

e p

erla

ksan

aan

pem

ber

ian

pen

gikt

irafa

nB

ilang

an k

erta

s ca

dan

gan

mek

anis

me

dis

edia

kan

1 ke

rtas

ca

dan

gan

dis

edia

kan

pad

a ta

hun

2015

.

Bah

agia

n K

PS

M

3. M

end

apat

kan

pen

gikt

irafa

n an

tara

ban

gsa

atas

su

mb

anga

n at

au k

epak

aran

peg

awai

Bila

ngan

peg

awai

yan

g d

iiktir

afS

ekur

ang-

kura

ngny

a 2

peg

awai

diik

tiraf

se

tahu

n.

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

4. M

enca

dan

gkan

anu

gera

h p

inga

t ke

bes

aran

kha

s ne

gara

/neg

eri u

ntuk

peg

awai

-peg

awai

JK

DM

ya

ng b

erja

sa

1 ke

rtas

cad

anga

n d

ised

iaka

n  

Jun

201

5-20

19B

ahag

ian

KP

SM

d

an P

eran

cang

an

Kor

por

at

5. M

eman

tap

kan

pen

guru

san

pen

calo

nan

pin

gat/

dar

jah

keb

esar

an :

• M

enge

mas

kini

pen

gkal

an d

ata

• M

ewuj

udka

n si

stem

pro

filin

g p

egaw

ai

• M

ewuj

udka

n ke

rjasa

ma

den

gan

pih

ak is

tana

• P

engk

alan

dat

a d

ikem

aski

ni

• P

rofil

ing

peg

awai

diw

ujud

kan

• B

ilang

an k

erja

sam

a

Set

iap

3 b

ulan

Seb

elum

D

isem

ber

201

5

1 ka

li se

tahu

n

Bah

agia

n K

PS

M

dan

Neg

eri

Page 48: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

38

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

6. M

elak

sana

kan

pen

gikt

irafa

n b

uday

a m

urni

JK

DM

:

• M

ewuj

udka

n In

dek

s B

uday

a M

urni

JK

DM

• M

elak

sana

kan

anug

erah

Pen

gikt

irafa

n P

enca

pai

an In

dek

s B

uday

a M

urni

JK

DM

Ind

eks

Bud

aya

Mur

ni J

KD

M

diw

ujud

kan

  Anu

gera

h P

enca

pai

an

Ind

eks

Nila

i M

urni

JK

DM

d

iad

akan

Dip

erke

nalk

an

ber

mul

a ta

hun

2015

Dia

dak

an s

etia

p

tahu

n se

mp

ena

Har

i Kua

liti d

an

Inov

asi P

erin

gkat

Ja

bat

an d

an

Neg

eri

sete

lah

Ind

eks

Bud

aya

Mur

ni J

KD

M

dip

erke

nalk

an

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at, N

eger

i dan

A

KM

AL

5. B

erko

ngsi

kep

akar

an p

egaw

ai

jab

atan

di p

erin

gkat

nas

iona

l, se

rant

au d

an g

lob

al

1. B

eker

jasa

ma

den

gan

raka

n p

enyu

mb

ang

bag

i m

enaw

arka

n p

egaw

ai p

akar

kep

ada

nega

ra y

ang

mem

ohon

Bila

ngan

khi

dm

at

kep

akar

an

dis

amp

aika

n

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 kh

idm

at

kep

akar

an

seta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an A

KM

AL

2. M

emb

eri l

atih

an R

isik

an/A

njin

g P

enge

san

Dad

ah/

Forens

ikKom

puterkep

adaag

ensi/ja

batan

di

dal

am d

an lu

ar n

egar

a

Bila

ngan

latih

an

yang

dia

dak

an.

2 k

ali s

etah

unB

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

6. M

emp

erlu

aska

n us

aha

untu

k m

end

apat

kan

dan

a b

agi

men

jaga

keb

ajik

an p

egaw

ai d

an

kelu

arga

yan

g d

itim

pa

mus

ibah

se

mas

a m

enja

lank

an t

ugas

ra

smi

1. M

eman

tap

kan

fung

si d

an p

eran

an Y

ayas

an

Keb

ajik

an K

asta

m u

ntuk

men

jaga

keb

ajik

an w

arga

ja

bat

an

Bila

ngan

p

rogr

am

dan

ban

tuan

ke

baj

ikan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

4 p

rogr

am s

etah

un 

Bah

agia

n K

PS

M

2. M

end

apat

kan

per

untu

kan

kew

anga

n b

agi i

nsur

an

ber

kelo

mp

ok u

ntuk

war

ga k

asta

m s

ebag

ai a

gens

i b

eris

iko

Pen

yed

iaan

ke

rtas

cad

anga

nD

isem

ber

201

5B

ahag

ian

KP

SM

Page 49: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

39

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

7.

Mel

ahirk

an p

egaw

ai a

udit

yang

ko

mp

eten

dan

pak

ar d

alam

m

enan

gani

frod

di b

awah

si

stem

per

cuka

ian

Goo

ds

and

S

ervi

ces

Tax

(GS

T)

Men

ingk

atka

n p

enge

tahu

an d

an k

emah

iran

peg

awai

-p

egaw

ai d

alam

asp

ek p

enga

udita

n:

• M

enga

dak

an k

ursu

s p

enga

udita

n d

enga

n fir

ma-

firm

a au

dit/

pak

ar

• M

enga

dak

an la

wat

an b

ench

mar

king

ke

luar

neg

ara

ber

kaita

n d

enga

n p

engu

rusa

n ris

iko

dan

aud

itan

• M

engh

anta

r p

egaw

ai a

udit

men

ghad

iri k

ursu

s ya

ng

rele

van

di d

alam

dan

luar

neg

ara

Bila

ngan

kur

sus

dia

dak

an

Bila

ngan

law

atan

d

iad

akan

Bila

ngan

peg

awai

d

ilatih

 

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 ka

li se

tahu

n

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ka

li se

tahu

n

Sek

uran

g-ku

rang

nya

40

peg

awai

Bah

agia

n K

PS

M,

Pen

guat

kuas

aan,

P

engu

rusa

n P

emat

uhan

, GS

T d

an

AK

MA

L

Bah

agia

n K

PS

M,

Pen

guat

kuas

aan,

P

engu

rusa

n P

emat

uhan

d

an G

ST

Bah

agia

n K

PS

M,

Pen

guat

kuas

aan,

P

engu

rusa

n P

emat

uhan

d

an G

ST

8.

Men

jaya

kan

pro

gram

-p

rogr

am e

sprit

de

corp

s b

agi

men

ingk

atka

n hu

bun

gan

harm

oni d

an s

eman

gat

keki

taan

dal

am k

alan

gan

war

ga ja

bat

an

1. M

ener

uska

n p

rogr

am-p

rogr

am e

sprit

de

corp

sB

ilang

an p

rogr

am

dila

ksan

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 p

rogr

am s

etah

un

Sem

ua B

ahag

ian,

N

eger

i dan

AK

MA

L

2. M

elak

sana

kan

kem

pen

kes

edar

an w

arga

ter

had

ap

pro

gram

-pro

gram

esp

rit d

e co

rps

yang

dia

njur

kan

jab

atan

mel

alui

kem

pen

, heb

ahan

dan

pub

lisiti

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 2

pro

gram

set

ahun

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 p

rogr

am s

etah

un

Page 50: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

40

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

9. M

emb

uday

akan

sta

ndar

d

pro

fesi

onal

ism

e w

arga

jab

atan

b

agi m

elah

irkan

peg

awai

min

da

kela

s p

erta

ma

 

Men

gad

akan

pro

gram

unt

uk m

enb

uday

akan

sta

ndar

d

pro

fesi

onal

ism

e w

arga

jab

atan

sep

erti:

• M

eded

ahka

n p

egaw

ai k

epad

a ko

nsep

ken

egar

aan

• P

eman

tap

an ja

tidiri

peg

awai

• P

ener

apan

nila

i bud

aya

kerja

cem

erla

ng

• M

enin

gkat

kan

min

da

peg

awai

ke

arah

ber

tara

f dun

ia.

Bila

ngan

p

rogr

am

dila

ksan

akan

4 p

rogr

am

seta

hun

Bah

agia

n K

PS

M, N

eger

i d

an A

KM

AL

10. M

enin

gkat

kan

pem

ban

guna

n d

iri d

an p

rofe

sion

alis

me

tena

ga

pen

gaja

r A

KM

AL

1. M

engg

ubal

das

ar p

enem

pat

an t

enag

a p

enga

jar

yang

b

erke

laya

kan

untu

k d

i tem

pat

kan

di A

KM

AL

Das

ar

pen

emp

atan

d

ised

iaka

n

Jun

2015

Bah

agia

n K

PS

M d

an

AK

MA

L

2. M

enga

dak

an k

ursu

s ak

red

itasi

kep

ada

pen

syar

ah A

KM

AL

den

gan

kerja

sam

a un

iver

siti

tem

pat

an

Bila

ngan

ku

rsus

ak

red

itasi

d

iad

akan

1 ka

li se

tahu

n B

ahag

ian

KP

SM

dan

A

KM

AL

3. M

enye

dia

kan

kert

as k

erja

mem

ohon

kel

ulus

an u

ntuk

m

emb

iaya

i pen

syar

ah A

KM

AL

mel

anju

tkan

pen

gajia

n d

i p

erin

gkat

ijaz

ah la

njut

an

Bila

ngan

ke

rtas

ker

ja

dis

edia

kan

Okt

ober

201

5B

ahag

ian

KP

SM

dan

A

KM

AL

Page 51: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

TERAS STRATEGIK 2:HASIL

Pengurusan Pungutan Hasil Secara Cekap

dan Berkesan

STRATEGI-STRATEGI

1. Melaksana dan memantapkan sistem percukaian baru.

2. Meningkatkan usaha menerokai potensi sumber-sumber hasil baru bagi menjana pungutan hasil.

3. Mempertingkatkan pengurusan pungutan hasil.

Page 52: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

42

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. M

elak

sana

dan

m

eman

tap

kan

sist

em

per

cuka

ian

bar

u

1. K

ajia

n im

pak

per

laks

anaa

n G

ST

Bila

ngan

kaj

ian

dila

ksan

akan

1 ka

jian

dila

ksan

akan

p

ada

tahu

n 20

16

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. P

enam

bah

bai

kan

sist

em M

yGS

T d

an u

Cus

tom

s m

engi

kut

vend

or s

ervi

ce p

ack

Kem

aski

ni m

engi

kut

serv

ice

pac

k ya

ng

dib

ekal

kan

oleh

ve

ndor

4 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

KP

SM

3. M

enge

mas

kini

dan

men

amb

ahb

aik

mod

ul-m

odul

M

yGS

T d

an u

Cus

tom

s b

erd

asar

kan

kep

erlu

an

per

und

anga

n d

an p

olis

i jab

atan

Bila

ngan

per

moh

onan

p

erub

ahan

(cha

nge

req

uest

)

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ka

li se

tahu

Bah

agia

n K

PS

M, B

TM,

GS

T d

an P

erka

stam

an

4. M

enam

bah

bila

ngan

ban

k (e

jen)

pem

ungu

t cu

kai

Bila

ngan

ban

k ya

ng

dila

ntik

4 b

ank

dal

am

mas

a 5

tahu

nB

ahag

ian

KP

SM

,P

erkh

idm

atan

Tek

nik

dan

GS

T

5. M

enga

dak

an in

hou

se t

rain

ing

ber

kaita

n ap

likas

i M

yGS

T d

an u

Cus

tom

s k

epad

a se

mua

peg

awai

GS

T

ibu

pej

abat

dan

neg

eri

Bila

ngan

in h

ouse

tr

aini

ng d

an b

ilang

an

peg

awai

3 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

KP

SM

, BTM

, G

ST

dan

Neg

eri

6. I

nteg

rasi

MyG

ST

den

gan

agen

si-a

gens

i ker

ajaa

n la

inB

ilang

an in

tegr

asi

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2

agen

si d

alam

te

mp

oh 5

tah

un

Bah

agia

n K

PS

M, B

TM

dan

GS

T

7. M

enge

mas

kini

pro

sed

ur k

asta

m s

upay

a se

lari

den

gan

kehe

ndak

per

und

anga

n G

ST

Pro

sed

ur k

asta

m

dik

emas

kini

Seb

elum

Ap

ril

2015

Bah

agia

n P

erka

stam

an

8. M

emb

uat

pen

amb

ahb

aika

n te

rhad

ap k

elem

ahan

yan

g w

ujud

di d

alam

sis

tem

GS

TP

enam

bah

bai

kan

dila

ksan

akan

Mul

ai A

pril

201

5S

emua

Bah

agia

n d

an

Neg

eri

Page 53: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

43

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

2. M

enin

gkat

kan

usah

a m

ener

okai

pot

ensi

sum

ber

-su

mb

er h

asil

bah

aru

bag

i m

enja

na h

asil

Mem

bua

t ka

jian

untu

k m

enca

ri su

mb

er-s

umb

er

hasi

l b

ahar

u d

i baw

ah s

iste

m:

• K

adar

cuk

ai•

Nila

i am

ban

g (T

hres

hold

)•

Jeni

s p

emb

ekal

an

Lap

oran

kaj

ian

dis

edia

kan

Tahu

n 20

19B

ahag

ian

GS

T

3. M

emp

ertin

gkat

kan

pen

guru

san

pun

guta

n ha

sil

1. M

enge

mas

kini

dan

men

guat

kuas

akan

Per

inta

h Te

tap

Kew

anga

n (P

TK) B

il. 3

sup

aya

sela

ras

den

gan

MyG

ST

Per

inta

h P

TK B

il 3

dik

emas

kini

den

gan

mak

lum

at b

erke

naan

G

ST

Janu

ari 2

015

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n,

Pen

guru

san

Pem

atuh

an,

Per

kast

aman

, P

erkh

idm

atan

Tek

nik

d

an G

ST

2. K

emp

en K

esed

aran

GS

T un

tuk

men

amb

ah

oran

g ya

ng b

erd

afta

r d

enga

n G

ST

mel

alui

m

edia

mas

sa d

an s

osia

l

Bila

ngan

kem

pen

3

kem

pen

set

ahun

(2

015

- 20

16)

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an G

ST

3. O

per

asi m

enge

san

oran

g ya

ng k

ena

ber

daf

tar

GS

T d

enga

n ke

rjasa

ma

agen

si k

eraj

aan

lain

Bila

ngan

op

eras

i3

oper

asi s

etah

un(2

017

- 20

19)

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n,P

engu

rusa

n P

emat

uhan

, G

ST

dan

Neg

eri

4. M

elak

sana

kan

pen

gaud

itan

yang

ber

kesa

n b

erd

asar

kan

Ris

k M

anag

emen

t S

yste

mJu

mla

h ha

sil y

ang

dik

esan

Men

giku

t K

PI y

ang

dite

tap

kan

Bah

agia

n P

engu

rusa

n P

emat

uhan

dan

Neg

eri

5. M

enge

luar

kan

ruju

kan/

pek

elili

ng h

arga

bag

i ko

mod

iti y

ang

ber

isik

o/b

erd

uti t

ingg

i B

ilang

an p

ekel

iling

ha

rga

dik

elua

rkan

6,00

0 se

tahu

nB

ahag

ian

Per

khid

mat

an

Tekn

ik

6. M

emp

ertin

gkat

kan

pen

guru

san

pen

ilaia

n d

an

pen

jeni

san

bar

anga

n Te

mp

oh m

asa

kep

utus

an d

ikel

uark

anTi

dak

mel

ebih

i 90

hari

bag

i per

moh

onan

ya

ng le

ngka

p

Bah

agia

n P

erkh

idm

atan

Te

knik

Page 54: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

44

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

7. M

engu

atku

asak

an t

ind

akan

bag

i mem

astik

an

pem

bay

aran

GS

T d

ibay

ar m

engi

kut

tem

poh

p

emb

ayar

an c

ukai

yan

g d

iteta

pka

n

Per

inga

tan

dih

anta

rS

emua

per

inga

tan

dih

anta

r d

alam

m

asa

2 m

ingg

u

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an

GS

T

8. M

enga

dak

an la

wat

an a

udit

nasi

hat

ke a

tas

syar

ikat

-sy

arik

at p

emb

ayar

cuk

ai u

tam

a B

ilang

an s

yarik

at

dila

wat

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 sy

arik

at d

ilaw

ati

Bah

agia

n P

engu

rusa

n P

emat

uhan

dan

GS

T

9. M

emp

erka

saka

n p

engu

rusa

n b

aran

g ra

mp

asan

/lu

cuth

ak:

• S

emua

bar

ang

yang

ber

stat

us lu

cuth

ak d

ilup

uska

n se

pen

uhny

a d

alam

tem

poh

30

hari

dar

i tar

ikh

kelu

lusa

n p

elup

usan

dip

erol

ehi k

ecua

li p

elup

usan

ke

nder

aan

• M

emp

erlu

aska

n p

engg

unaa

n p

erun

tuka

n S

eksy

en

115,

Akt

a K

asta

m 1

967

untu

k tu

juan

pel

upus

an

bar

ang

kes

bag

i men

gela

kkan

sus

ut n

ilai

Jum

lah

pel

upus

an

dila

ksan

akan

Bar

ang

ram

pas

an

dilu

pus

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

90

% d

arip

ada

pel

upus

an y

ang

dilu

lusk

an

Sek

uran

g-ku

rang

nya

30%

p

elup

usan

dib

uat

dal

am t

emp

oh 3

b

ulan

dar

i tar

ikh

ram

pas

an

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

10.

Mem

per

cep

atka

n p

rose

s si

asat

an b

agi k

es-k

es

yang

dip

utus

kan

untu

k tin

dak

an k

omp

aun

sert

a m

emun

gut

sem

ula

cuka

i yan

g te

rlib

at

Ker

tas

sias

atan

d

isel

esai

kan

dal

am t

emp

oh 3

b

ulan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

35%

ke

s d

isel

esai

kan

dal

am t

emp

oh 3

b

ulan

Bah

agia

nP

engu

atku

asaa

n

11. M

elak

sana

kan

inis

iatif

bag

i m

emp

erke

tatk

an la

gi

kaw

alan

per

gera

kan

bar

ang-

bar

ang

kriti

kal

Bila

ngan

inis

iatif

d

iper

keta

tkan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 in

isia

tif

Bah

agia

nP

erka

stam

an

Page 55: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

45

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

12. M

enja

dik

an e

-pay

men

t se

bag

ai k

aed

ah u

tam

a p

emb

ayar

an c

ukai

Pem

bay

aran

cu

kai d

ibua

t m

elal

ui

e-p

aym

ent

sep

enuh

nya

Tahu

n 20

17B

ahag

ian

Per

khid

mat

an

Tekn

ik

13. M

eman

tap

kan

sist

em d

an p

rose

dur

bag

i men

cap

ai

unju

ran

hasi

l B

ilang

an in

isia

tif

dila

ksan

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

4 in

isia

tif d

alam

te

mp

oh 5

tah

un

Bah

agia

n P

erkh

idm

atan

Te

knik

14. M

enga

mb

il al

ih k

awal

an m

anife

s d

i zon

beb

as p

intu

ke

luar

dan

mas

uk n

egar

a:

• M

emin

da

Akt

a K

asta

m, Z

on B

ebas

dan

Eks

ais

• In

tegr

asi

sist

em m

aklu

mat

pih

ak b

erku

asa

zon

beb

as d

enga

n si

stem

uC

usto

ms

men

gena

i p

erge

raka

n b

aran

gan

dal

am z

on b

ebas

Kel

ulus

an

pin

daa

n

Inte

gras

i sis

tem

m

aklu

mat

d

ilaks

anak

an

Tahu

n 20

15

Tahu

n 20

16

Bah

agia

n P

erka

stam

an

dan

Per

khid

mat

an

Tekn

ik

BTM

, Bah

agia

n K

PS

M

dan

Per

kast

aman

15. P

elak

sana

an S

ingl

e D

ata

Ent

ry fr

om P

rimar

y S

ourc

e d

i ste

sen

imp

ort

bag

i men

gura

ngka

n fr

od

pen

gikr

aran

kas

tam

Sin

gle

Dat

a E

ntry

d

ilaks

anak

anM

ulai

tah

un 2

016

BTM

dan

Bah

agia

n P

erka

stam

an

16. M

elak

sana

kan

pro

gram

kes

edar

an b

agi

men

ingk

atka

n ta

nggu

ngja

wab

mem

bay

ar c

ukai

d

enga

n b

etul

dal

am k

alan

gan

pem

bay

ar c

ukai

dan

ra

kyat

Bila

ngan

p

rogr

am

dila

ksan

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 p

rogr

am s

etah

un

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

Page 56: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

TERAS STRATEGIK 3: FASILITASI

Pemantapan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan dan Perindustrian

STRATEGI-STRATEGI

1. Meningkatkan fasilitasi pergerakan aliran perdagangan yang sah.

2. Meningkatkan penglibatan jabatan di dalam perjanjian atau konvensyen antarabangsa bagi memelihara kepentingan negara.

3. Melaksanakan sepenuhnya komitmen antarabangsa berhubung dengan fasilitasi perdagangan.

Page 57: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

47

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. M

enin

gkat

kan

fasi

litas

i p

erge

raka

n al

iran

per

dag

anga

n ya

ng s

ah

1. P

elak

sana

an fa

silit

asi p

erka

stam

an m

elal

ui s

iste

m

uCus

tom

sS

emua

fasi

litas

i d

ised

iaka

n d

alam

si

stem

uC

usto

ms

Tahu

n 20

16P

asuk

an u

Cus

tom

s d

an

Sem

ua B

ahag

ian

2. K

ajia

n Ti

me

Rel

ease

Stu

dy

(TR

S)

Bila

ngan

kaj

ian

dila

ksan

akan

1 ka

jian

tahu

n 20

16 d

an 2

018

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

3. P

rogr

am S

mar

t P

artn

ersh

ip d

enga

n p

ihak

sw

asta

 

Bila

ngan

pro

gram

d

iad

akan

4 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Per

khid

mat

an T

ekni

k

4. M

ewuj

udka

n si

stem

per

moh

onan

pen

jeni

san

dan

p

enila

ian

sec

ara

onlin

eS

iste

m o

nlin

e d

iban

gunk

anTa

hun

2017

Bah

agia

nP

erkh

idm

atan

Tek

nik

5. M

enin

gkat

kan

sist

em d

an p

rose

dur

pen

guru

san

pel

epas

an d

agan

gan

yang

cek

ap d

an b

erke

san

di

sem

ua p

intu

kel

uar

dan

mas

uk n

egar

a b

agi p

erka

ra-

per

kara

ber

ikut

:

• G

ate

Con

trol

Sys

tem

(GC

S) (

dag

anga

n)•

Rad

io F

req

uenc

y Id

entifi

catio

n(RFID)(dag

anga

n)•

Ele

ctro

nic

Vehi

cle

Info

rmat

ion

Sys

tem

(eV

IS)

(ken

der

aan)

• P

re-A

rriv

al C

lear

ance

Exp

edite

d S

hip

men

t (P

elep

asan

seg

era)

bag

i p

erkh

idm

atan

kur

ier

• C

usto

ms

Bor

der

Man

agem

ent

(CB

M)

Kaj

ian

sem

ula

sist

em

pel

epas

an d

ibua

t

Sis

tem

dan

pro

sed

ur d

ilaks

anak

an

Tahu

n 20

15

Mul

ai t

ahun

201

6

Bah

agia

n P

erka

stam

an

Bah

agia

n P

erka

stam

an

6. M

emp

erlu

aska

n P

usat

Pem

erik

saan

Ber

sete

mp

at d

i se

mua

pin

tu k

elua

r m

asuk

Pus

at P

emer

iksa

an

Ber

sete

mp

at

diw

ujud

kan

Mul

ai t

ahun

201

6B

ahag

ian

Per

kast

aman

Page 58: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

48

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

2. M

enin

gkat

kan

pen

glib

atan

ja

bat

an d

i dal

am p

erja

njia

n at

au

konv

ensy

en a

ntar

aban

gsa

bag

i m

emel

ihar

a ke

pen

tinga

n ne

gara

1. M

enub

uhka

n p

asuk

an b

agi m

enga

dak

an p

erun

din

gan

dip

erin

gkat

ant

arab

angs

a m

engi

kut

jeni

s p

erja

njia

n /

konv

ensy

en

Pas

ukan

p

erun

din

g d

itub

uhka

n

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

2. M

emb

uat

pew

arta

an b

agi P

erja

njia

n P

erd

agan

gan

Beb

as y

ang

tela

h d

itand

atan

gani

ant

ara

nega

raP

ewar

taan

d

ikel

uark

anP

ewar

taan

dan

p

elak

sana

an

men

giku

t m

asa

yang

dite

tap

kan

Bah

agia

nP

erkh

idm

atan

Tekn

ik

3. M

elak

sana

kan

sep

enuh

nya

kom

itmen

ant

arab

angs

a b

erhu

bun

g d

enga

n fa

silit

asi

per

dag

anga

n

1. M

elak

sana

kan

kom

itmen

di b

awah

:•

WTO

Agr

eem

ent

on T

rad

e Fa

cilit

atio

n•

Rev

ised

Kyo

to C

onve

ntio

n (R

KC

)•

WC

O S

AFE

Fra

mew

ork

of S

tand

ard

s•

AS

EA

N C

usto

ms

Tran

sit

Sys

tem

(AC

TS)

• A

SE

AN

Sin

gle

Win

dow

(AS

W)

• Fr

ee T

rad

e A

gree

men

t (F

TA) y

ang

tela

h d

itand

atan

gani

Kom

itmen

d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 90

%

kom

itmen

d

ilaks

anak

an

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at, P

erka

stam

an

dan

BTM

2. M

enye

lara

skan

Per

inta

h D

uti K

asta

m 2

012

dan

Ase

an

Har

mon

ized

Tar

iff N

omen

clat

ure

(AH

TN) 2

012

ke a

rah

pel

aksa

naan

sat

u p

erin

tah

AH

TN s

ahaj

a

Per

inta

h d

ised

iaka

nTa

hun

2016

 B

ahag

ian

Per

khid

mat

anTe

knik

3. M

enge

luar

kan

AH

TN 2

017

Per

inta

h d

ised

iaka

nTa

hun

2017

 B

ahag

ian

Per

khid

mat

anTe

knik

4.M

enye

diaka

nPerintah-perintahFT

AversiAHTN

201

2d

an A

HTN

201

7Ve

rsi A

HTN

201

2 d

ised

iaka

n

Vers

i AH

TN

2017

Tahu

n 20

15

Tahu

n 20

17

Bah

agia

nP

erkh

idm

atan

Tekn

ik

5. M

ewuj

udka

n U

nit

Rul

e O

f Orig

in (

RO

O)

Uni

t d

itub

uhka

nTa

hun

2016

Bah

agia

n P

erka

stam

an

6. M

emen

tera

i Mut

ual R

ecog

nitio

n A

rran

gem

ent

(MR

A)

men

gena

i Aut

horiz

ed E

cono

mic

Op

erat

or (A

EO

) d

i an

tara

kas

tam

Mal

aysi

a d

an p

enta

db

iran

kast

am lu

ar

nega

ra

Bila

ngan

M

RA

AE

O

dita

ndat

anga

ni

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 M

RA

AE

O d

alam

te

mp

oh 5

tah

un

Bah

agia

n P

erka

stam

an

Page 59: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

TERAS STRATEGIK 4: PENGUATKUASAAN

Peningkatan Pematuhan dan Penguatkuasaan

Undang-undang Sejajar Dengan Landskap Perdagangan Antarabangsa dan Ancaman Jenayah Rentas Sempadan

STRATEGI-STRATEGI1. Memantapkan kawalan di pintu keluar masuk negara bagi mencegah

penyeludupan barang dan orang.2. Mempertingkatkan aktiviti penguatkuasaan bagi menangani penyeludupan

dan pengedaran barang tidak lulus kastam (uncustomed goods).3. Meningkatkan jalinan kerjasama antara pentadbiran kastam Malaysia dan

kastam luar negara untuk menangani jenayah rentas sempadan.4. Meningkatkan usaha untuk menangani frod di bawah Cukai Barang dan

Perkhidmatan (CBP) atau GST.5. Meningkatkan komitmen jabatan untuk memenuhi kehendak perjanjian

atau konvensyen di bawah program kerjasama antarabangsa dalam menangani jenayah rentas sempadan.

Page 60: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

50

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. M

eman

tap

kan

kaw

alan

di p

intu

ke

luar

mas

uk n

egar

a b

agi m

ence

gah

pen

yelu

dup

an

bar

ang

dan

ora

ng

1. K

ajia

n im

pak

per

laks

anaa

n p

engu

rusa

n r

enta

s se

mp

adan

kas

tam

(Cus

tom

s B

ord

er M

anag

emen

t)B

ilang

an k

ajia

n d

ilaks

anak

an1

kajia

n t

ahun

20

17 d

an 2

019

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. M

elak

sana

kan

pro

gram

kes

edar

an t

angg

ungj

awab

ra

kyat

dal

am m

emb

antu

JK

DM

men

anga

ni

pen

yelu

dup

an d

an je

naya

h re

ntas

sem

pad

an

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 2

pro

gram

set

ahun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

3. M

engk

oord

inas

ikan

sem

ua s

iste

m IC

T ag

ensi

-ag

ensi

lain

di p

intu

mas

uk b

agi t

ujua

n m

ence

gah

pen

yelu

dup

an

Sis

tem

dik

oord

inas

ikan

Tahu

n 20

16B

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

4. P

emas

anga

n sp

ike

di s

emua

pin

tu k

elua

r m

asuk

ne

gara

Sp

ike

dip

asan

gTa

hun

2015

Bah

agia

n K

PS

M,

Pen

guat

kuas

aan

dan

P

erka

stam

an

5. M

engg

unap

akai

buk

u P

etun

juk

Pen

gena

lpas

tian

Man

gsa

bag

i tuj

uan

men

cega

h p

enye

lud

upan

ora

ngB

uku

pet

unju

k d

igun

akan

Tahu

n 20

15B

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

dan

Per

kast

aman

6. M

engg

unap

akai

sis

tem

Inte

rfac

e P

ublic

Mem

ber

(IP

M)

dal

am p

enga

wal

an p

engi

mp

orta

n b

aran

g-b

aran

g tir

uan

IPM

dig

unap

akai

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

7. M

emp

erlu

as d

an m

enin

gkat

kan

pen

ggun

aan

p

eral

atan

Non

Intr

usiv

e In

spec

tion

(NII)

di p

intu

kel

uar

mas

uk n

egar

a

Pen

ggun

aan

NII

dip

erlu

as

dan

dip

ertin

gkat

kan

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

KP

SM

, P

engu

atku

asaa

n d

an

Per

kast

aman

8. M

enin

gkat

kan

kaw

alan

ke

atas

bar

ang

dan

ora

ng d

i p

intu

kel

uar

mas

uk n

egar

a m

elal

ui:

• K

erja

sam

a d

enga

n ag

ensi

-age

nsi d

i dal

am d

an lu

ar

nega

ra

• A

dva

nce

Pas

seng

er I

nfor

mat

ion

Sys

tem

(AP

IS)

• S

iste

m R

over

s

Bila

ngan

ker

jasa

ma

Sis

tem

dig

unap

akai

Pen

emp

atan

peg

awai

d

ilaks

anak

an

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 ag

ensi

Tahu

n 20

17

Tahu

n 20

15

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Pen

guat

kuas

aan

Page 61: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

51

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

2. M

emp

ertin

gkat

kan

aktiv

iti

pen

guat

kuas

aan

bag

i m

enan

gani

pen

yelu

dup

an

dan

pen

ged

aran

bar

ang

tidak

lulu

s ka

stam

(u

ncus

tom

ed g

ood

s)

1. M

emb

angu

nkan

pro

fil u

ntuk

men

gena

lpas

ti ko

ridor

p

enye

lud

upan

bar

ang

dan

ora

ngB

ilang

an p

rofil

p

enye

lud

up

dib

angu

nkan

25 p

rofil

d

iban

gunk

an

seta

hun

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

2. M

elak

sana

kan

oper

asi:

• O

per

asi p

emut

ihan

di k

orid

or p

enye

lud

upan

• O

per

asi o

utle

t d

enga

n m

emb

eri f

okus

uta

ma

ke a

tas

bar

ang

kriti

kal

• O

per

asi b

erse

pad

u d

enga

n ne

geri-

nege

ri b

erse

mp

adan

• O

per

asi b

erse

pad

u d

arat

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

• O

per

asi b

erse

pad

u b

ersa

ma

den

gan

agen

si la

in

• O

per

asi b

erse

pad

u an

tara

bah

agia

n d

alam

jab

atan

• O

per

asi p

emer

iksa

an d

i pel

abuh

an-p

elab

uhan

ut

ama

• O

per

asi p

eles

enan

Bila

ngan

op

eras

i d

ilaks

anak

an3

kali

seta

hun

12 k

ali s

etah

un

1 ka

li se

tahu

n

1 k

ali s

etah

un

4 ka

li se

tahu

n

2 ka

li se

tahu

n

2 ka

li se

tahu

n

2 ka

li se

tahu

n

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

Bah

agia

nP

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

Bah

agia

nP

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

Bah

agia

nP

engu

atku

asaa

n,B

ahag

ian-

bah

agia

n la

in d

an

Neg

eri

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n,

Per

kast

aman

dan

Neg

eri

Bah

agia

n P

erka

stam

an d

an N

eger

i

Page 62: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

52

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

3. M

enin

gkat

kan

jalin

an

kerja

sam

a an

tara

p

enta

db

iran

kast

am

Mal

aysi

a d

an k

asta

m lu

ar

nega

ra u

ntuk

men

anga

ni

jena

yah

rent

as s

emp

adan

1. M

enam

bah

bila

ngan

ker

jasa

ma

dua

hal

a d

enga

n p

enta

db

iran

kast

am lu

ar n

egar

aB

ilang

an

kerja

sam

a d

ua

hala

diw

ujud

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ke

rjasa

ma

dal

am

seta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. O

per

asi p

engu

atku

asaa

n b

ersa

ma

den

gan

nega

ra-

nega

ra s

emp

adan

dan

per

tub

uhan

-per

tub

uhan

an

tara

ban

gsa

lain

Bila

ngan

op

eras

i d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 5

kali

seta

hun

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n d

an N

eger

i

3. M

ener

uska

n ja

ringa

n ke

rjasa

ma

den

gan

pen

tad

bira

n ka

stam

luar

neg

ara

dan

per

tub

uhan

ant

arab

angs

aB

ilang

an

kerja

sam

a ya

ng

diw

ujud

kan

10 k

ali s

etah

unB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

dan

Pen

guat

kuas

aan

4. M

enin

gkat

kan

usah

a un

tuk

men

anga

ni fr

od d

i baw

ah

GS

T   

1. M

emp

erku

kuhk

an k

awal

an d

i pin

tu k

elua

r/m

asuk

ke

ata

s or

ang

ber

daf

tar

GS

T ya

ng m

engg

unak

an

Kem

udah

an S

kim

Kha

s G

ST

mel

alui

Sis

tem

P

enye

lara

san

dan

Pen

guru

san

Ris

iko

MyG

ST:

• P

emer

iksa

an r

api d

okum

en d

an k

argo

imp

ort

ke

atas

ora

ng b

erd

afta

r G

ST

yang

ber

isik

o tin

ggi

di b

awah

Ski

m P

edag

ang

Dilu

lusk

an d

an S

kim

P

engi

lang

Tol

Dilu

lusk

an (S

PTD

)

• P

emer

iksa

an r

api d

okum

en d

an k

argo

eks

por

t ke

at

as o

rang

ber

daf

tar

GS

T ya

ng b

eris

iko

tingg

i di

baw

ah S

kim

Ped

agan

g D

ilulu

skan

(SP

D) d

an S

kim

P

engi

lang

Tol D

ilulu

skan

(SP

TD)

Bila

ngan

p

emer

iksa

an

rap

i dok

umen

d

an k

argo

imp

ort

men

giku

t se

nara

i ya

ng d

ised

iaka

n

Bila

ngan

p

emer

iksa

an ra

pi

dok

umen

dan

ka

rgo

eksp

ort

men

giku

t se

nara

i ya

ng d

ised

iaka

n

Sek

uran

g-ku

rang

nya

90%

d

arip

ada

bila

ngan

sy

arik

at y

ang

dis

enar

aika

n se

bag

ai b

eris

iko

tingg

i

Sek

uran

g-ku

rang

nya

90%

d

arip

ada

bila

ngan

sy

arik

at y

ang

dis

enar

aika

n se

bag

ai b

eris

iko

tingg

i

Bah

agia

n G

ST

dan

P

erka

stam

an

Bah

agia

n G

ST

dan

P

erka

stam

an

Page 63: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

53

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

• M

enam

bah

bila

ngan

ker

jasa

ma

dua

hal

a d

enga

n p

enta

db

iran

kast

am lu

ar n

egar

aB

ilang

an

kerja

sam

a d

ua

hala

diw

ujud

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ke

rjasa

ma

dal

am

seta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. M

enye

dia

kan

mak

lum

at o

rang

ber

daf

tar

GS

T ya

ng

dal

am p

rose

s au

dit

sias

atan

unt

uk In

vest

igat

ive

Aud

it b

erd

asar

kan

kep

ada

Sis

tem

Pen

yela

rasa

n d

an

Pen

guru

san

Ris

iko

MyG

ST

Bila

ngan

m

aklu

mat

yan

g d

ised

iaka

n b

erd

asar

kan

kep

ada

per

moh

onan

B

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

90%

dar

ipad

a p

erm

ohon

an

dap

at d

ised

iaka

n

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

3.M

emp

ersi

apsi

agak

an p

egaw

ai-p

egaw

ai

pen

guat

kuas

aan

bag

i men

anga

ni fr

od b

erka

itan

sist

em G

ST

Bila

ngan

p

egaw

ai y

ang

tela

h m

engh

adiri

ku

rsus

frod

GS

T

20%

set

ahun

d

arip

ada

jum

lah

peg

awai

op

eras

i

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

4. M

enye

dia

kan

kom

pen

diu

m k

es-k

es fr

od d

i baw

ah

sist

em G

ST

untu

k d

ijad

ikan

pan

dua

n ke

pad

a p

egaw

ai

aud

it b

erka

itan

mod

us o

per

and

i bag

i men

gela

k p

emb

ayar

an G

ST

Kom

pen

diu

m

kes-

kes

frod

GS

T d

ised

iaka

n

Tahu

n 20

18B

ahag

ian

Pen

guru

san

Pem

atuh

an

5. M

enin

gkat

kan

kom

itmen

ja

bat

an u

ntuk

mem

enuh

i ke

hend

ak p

erja

njia

n at

au

konv

ensy

en d

i baw

ah

pro

gram

ker

jasa

ma

anta

rab

angs

a d

alam

m

enan

gani

jena

yah

rent

as

sem

pad

an

Men

guru

s p

enye

rtaa

n ja

bat

an/p

egaw

ai d

alam

op

eras

i/se

min

ar/b

engk

el/

mes

yuar

at b

erka

itan

jena

yah

rent

as

sem

pad

an

Bila

ngan

p

enye

rtaa

n d

alam

op

eras

i/ se

min

ar/

ben

gkel

/m

esyu

arat

b

erka

itan

jena

yah

rent

as s

emp

adan

d

iuru

skan

25 p

enye

rtaa

n d

alam

op

eras

i/ se

min

ar/

ben

gkel

/ m

esyu

arat

b

erka

itan

jena

yah

rent

as s

emp

adan

d

alam

tem

poh

5

tahu

n

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

Page 64: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

TERAS STRATEGIK 5: TADBIR URUS

Pengukuhan Tadbir Urus dan Imej Organisasi

STRATEGI-STRATEGI

1. Penyusunan semula organisasi melalui transformasi jabatan.2. Meningkatkan usaha untuk melindungi dan menjaga keselamatan pegawai dalam

melaksanakan tugas rasmi.3. Menaiktaraf Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) sebagai pusat latihan dan

pengajian bertaraf dunia menerusi kerjasama program pengajian dengan universiti-universiti tempatan, luar negara dan agensi-agensi yang berkaitan.

4. Menaiktaraf pengurusan pengetahuan dan laman web jabatan.5. Memperluaskan penyebaran maklumat berhubung dengan dasar dan arahan jabatan.6. Mempertingkatkan peranan jabatan di peringkat antarabangsa.7. Mengadakan perkongsian strategik dengan agensi-agensi terpilih.8. Mengkaji perundangan jabatan supaya selaras dengan kehendak dan perkembangan

semasa.9. Menambahbaik program kualiti dan inovasi jabatan selaras dengan standard-standard di

peringkat nasional dan antarabangsa.10. Meningkatkan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kalangan

masyarakat, pihak swasta dan agensi kerajaan.11. Memperkasakan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan untuk meningkatkan imej dan

kecemerlangan jabatan. 12. Memperkasakan peranan penyelidikan dan pembangunan dalam jabatan. 13. Memantapkan imej korporat14. Mewujudkan persekitaran kerja yang bersesuaian dengan generasi baru dalam jabatan. 15. Memperluaskan penubuhan atase kastam di negara-negara yang telah diluluskan bagi

memudahkan penyaluran maklumat dan meningkatkan jalinan kerjasama di peringkat antarabangsa.

16. Meningkatkan hubungan baik dengan media massa bagi membolehkan hebahan maklumat-maklumat jabatan dibuat dengan lebih tepat dan terkini.

17. Menyediakan peralatan kerja yang mencukupi dan terkini.18. Memantapkan sistem dan prosedur kerja.

Page 65: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

55

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. P

enyu

suna

n se

mul

a or

gani

sasi

mel

alui

tr

ansf

orm

asi j

abat

an 

1. M

enst

rukt

ur s

emul

a st

rukt

ur o

rgan

isas

i jab

atan

sel

ari

den

gan

pel

aksa

naan

uC

usto

ms

dan

GS

T K

erta

s p

erm

ohon

an

pen

stru

ktur

an

dik

emuk

akan

Jun

2015

Bah

agia

n K

PS

M

2. M

enst

rukt

ur s

emul

a fu

ngsi

dan

per

anan

Caw

anga

n M

arin

sel

aras

den

gan

per

sem

pad

anan

kaw

alan

m

ariti

m

Ker

tas

cad

anga

n d

ikem

ukak

an k

epad

a p

engu

rusa

n te

rtin

ggi

untu

k p

ertim

ban

gan

Pel

aksa

naan

ta

hun

2015

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Pen

guat

kuas

aan

2. M

enin

gkat

kan

usah

a un

tuk

mel

ind

ungi

dan

men

jaga

ke

sela

mat

an p

egaw

ai

dal

am m

elak

sana

kan

tuga

s ra

smi

1. M

enga

dak

an K

emp

en K

esed

aran

dan

Kur

sus

Kes

elam

atan

Per

lind

unga

n P

erib

adi

Bila

ngan

pro

gram

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ka

li se

tahu

n

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Neg

eri

2. P

rogr

am K

emp

en K

esed

aran

Kes

elam

atan

Kes

ihat

an

Peg

awai

Ber

sam

a N

atio

nal I

nstit

ute

for

Occ

upat

iona

l S

afet

y an

d H

ealth

(NIO

SH

)

Bila

ngan

pro

gram

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ka

li se

tahu

n

Bah

agia

n K

PS

M

3. M

enub

uhka

n un

it kh

usus

unt

uk k

awal

an k

esel

amat

an

peg

awai

Ker

tas

per

moh

onan

d

ised

iaka

n J

un 2

015

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Pen

guat

kuas

aan

4. M

elan

tik p

egaw

ai s

ecar

a kh

usus

unt

uk t

ujua

n ka

wal

an

kese

lam

atan

Bila

ngan

peg

awai

dila

ntik

Sek

uran

g-ku

rang

nya

30

peg

awai

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Pen

guat

kuas

aan

5. M

enye

dia

kan

kep

erlu

an lo

gist

ik b

agi t

ujua

n ke

sela

mat

an

Logi

stik

dan

kel

engk

apan

m

encu

kup

iS

ebel

um

Dis

emb

er 2

015

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Pen

guat

kuas

aan

6. M

elua

skan

per

khid

mat

an p

enga

wal

kes

elam

atan

di

sem

ua p

ejab

at d

an k

uart

ers

Per

khid

mat

an p

enga

wal

ke

sela

mat

an d

iper

luas

kan

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

KP

SM

dan

N

eger

i

7. M

enye

dia

kan

per

alat

an d

an k

elen

gkap

an b

agi

men

gaw

al k

elua

r m

asuk

pel

awat

Per

alat

an d

an

kele

ngka

pan

dis

edia

kan

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

KP

SM

dan

N

eger

i

Page 66: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

56

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

3. M

enai

ktar

af A

kad

emi

Kas

tam

Dira

ja M

alay

sia

(AK

MA

L) s

ebag

ai p

usat

la

tihan

dan

pen

gajia

n b

erta

raf d

unia

men

erus

i ke

rjasa

ma

pro

gram

p

enga

jian

den

gan

univ

ersi

ti-un

iver

siti

tem

pat

an, l

uar

nega

ra

dan

age

nsi-

agen

si y

ang

ber

kaita

n

1. M

ewuj

udka

n p

rogr

am-p

rogr

am p

enga

jian

per

ingk

at

dip

lom

a d

enga

n ke

rjasa

ma

univ

ersi

ti te

mp

atan

Pro

gram

pen

gajia

n d

iwuj

udka

nM

ulai

tah

un 2

016

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at, K

PS

M d

an

AK

MA

L

2. M

emb

angu

nkan

kom

ple

ks A

KM

AL

bah

aru

yang

d

ileng

kap

i den

gan

kem

udah

an d

an p

rasa

rana

Kom

ple

ks

AK

MA

L b

ahar

u d

iban

gunk

an

Mul

ai t

ahun

201

6B

ahag

ian

KP

SM

dan

A

KM

AL

4. M

enai

ktar

af p

engu

rusa

n p

enge

tahu

an d

an la

man

w

eb ja

bat

an

1. M

enye

lara

s m

aklu

mat

ban

k p

enge

tahu

an (k

now

led

ge

ban

k) d

enga

n uC

usto

ms

Bila

ngan

mak

lum

at

dis

elar

asS

ekur

ang-

kura

ngny

a 12

mak

lum

at d

isel

aras

se

tahu

n

Bah

agia

n P

eran

cang

an K

orp

orat

d

an B

TM

2. M

enge

mas

kini

mak

lum

at p

erka

stam

an a

ntar

aban

gsa

(kom

pen

diu

m) d

i dal

am la

man

web

jab

atan

Bila

ngan

mak

lum

at

yang

dik

emas

kini

Sek

uran

g-ku

rang

nya

15 m

aklu

mat

d

ikem

aski

ni s

etah

un

Bah

agia

n P

eran

cang

an K

orp

orat

d

an B

TM

3. M

ewuj

udka

n p

orta

l bah

aru

lam

an w

eb ja

bat

an d

i b

awah

pro

jek

uCus

tom

sP

orta

l bah

aru

lam

an

web

dib

angu

nkan

Tahu

n 20

15B

ahag

ian

KP

SM

dan

B

TM

4. M

enge

mas

kini

dan

mem

uat

naik

Per

inta

h K

erja

/S

tand

ard

Op

erat

ing

Pro

ced

ure

(SO

P) d

an M

anua

l P

engg

una

Sis

tem

ke

dal

am C

usto

ms

Inte

rnal

Virt

ual

Offi

ce (C

IVO

)  

Mak

lum

at

dik

emas

kini

dan

d

imua

t na

ik k

e d

alam

CIV

O

Mul

ai t

ahun

201

5S

emua

Bah

agia

n

5. M

enge

mas

kini

kno

wle

dge

bas

ed G

ST

untu

k C

usto

ms

Cal

l Cen

tre

Mak

lum

at

dik

emas

kini

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

GS

T

6. M

enub

uhka

n U

nit

Kom

unik

asi M

aya

bag

i men

ingk

at

dan

men

anga

ni is

u-is

u b

erhu

bun

gan

den

gan

pen

guru

san

lam

an w

eb J

KD

M d

an m

edia

sos

ial

Uni

t K

omun

ikas

i M

aya

ditu

buh

kan

 

Ditu

buh

kan

dan

b

erfu

ngsi

seb

elum

A

pril

201

5

Bah

agia

n P

eran

cang

an K

orp

orat

d

an K

PS

M

Page 67: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

57

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

5. M

emp

erlu

aska

n p

enye

bar

an

mak

lum

at

ber

hub

ung

den

gan

das

ar

dan

ara

han

jab

atan

1. M

ewuj

udka

n m

enu

bag

i mem

udah

kan

cap

aian

das

ar

dan

ara

han

jab

atan

di d

alam

lam

an w

eb ja

bat

anM

enu

cap

aian

d

iwuj

udka

nTa

hun

2015

Bah

agia

n K

PS

M

2. M

enge

mas

kini

mak

lum

at d

alam

lam

an w

eb ja

bat

an

ber

hub

ung

den

gan

das

ar d

an a

raha

n ja

bat

anM

aklu

mat

d

ikem

aski

ni

Tahu

n 20

15S

emua

Bah

agia

n

3.M

enga

dak

an p

rogr

am o

utre

ach

kep

ada

pel

angg

an

jab

atan

Bila

ngan

pro

gram

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ka

li se

tahu

nS

emua

Bah

agia

n d

an N

eger

i

4. M

enye

bar

kan

mak

lum

at s

ecar

a m

aya

mel

alui

sal

uran

m

edia

ele

tron

ik ja

bat

anB

ilang

an m

aklu

mat

d

iseb

arka

nS

ekur

ang-

kura

ngny

a 35

0 m

aklu

mat

set

ahun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an N

eger

i

5. M

enga

dak

an p

rogr

am n

azira

n ke

neg

eri/s

tese

n un

tuk

men

ingk

atka

n ta

hap

kes

edar

an p

emat

uhan

das

ar-

das

ar ja

bat

an

Bila

ngan

pro

gram

na

zira

n d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 2

pro

gram

naz

iran

bag

i se

tiap

bah

agia

n/ne

geri

seta

hun

Sem

ua B

ahag

ian

dan

Neg

eri

6. M

enye

bar

kan

mak

lum

at m

elal

ui m

edia

cet

ak ja

bat

anB

ilang

an m

aklu

mat

d

ikel

uark

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 1

ka

li se

bul

anB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

6. M

enin

gkat

kan

per

anan

jab

atan

d

i per

ingk

at

anta

rab

angs

1. M

emp

enge

rusi

/men

gang

gota

i jaw

atan

kuas

a/p

asuk

an

kerja

di p

erin

gkat

ant

arab

angs

aB

ilang

an

jaw

atan

kuas

a d

i per

ingk

at

anta

rab

angs

a d

ipen

geru

si/

dia

nggo

tai

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ja

wat

anku

asa

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. M

emb

uat

pem

ben

tang

an d

i dal

am fo

rum

an

tara

ban

gsa

Bila

ngan

p

emb

enta

ngan

d

ibua

t

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

3. P

erko

ngsi

an m

aklu

mat

den

gan

nega

ra-n

egar

a an

ggot

a W

CO

dan

AS

EA

NB

ilang

an m

aklu

mat

d

iterim

a d

an

dis

alur

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

5 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

Page 68: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

58

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

7. M

enga

dak

an

per

kong

sian

str

ateg

ik

den

gan

agen

si-a

gens

i te

rpili

h

1. O

per

asi A

udit

ber

sam

a d

enga

n LH

DN

Bila

ngan

op

eras

i ata

u sy

arik

at d

i aud

it2

kali

seta

hun

Bah

agia

n P

engu

rusa

n P

emat

uhan

dan

GS

T

2. O

per

asi b

ersa

ma

den

gan

agen

si-a

gens

i la

inB

ilang

an o

per

asi d

iad

akan

2 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan,

Pen

guru

san

Pem

atuh

an,

Per

kast

aman

dan

GS

T

3. M

enja

linka

n ke

rjasa

ma

dal

am b

idan

g la

tihan

, kep

akar

an, p

erko

ngsi

an

mak

lum

at d

an lo

gist

ik d

enga

n ag

ensi

-ag

ensi

lain

Bila

ngan

ker

jasa

ma

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan,

Pen

guru

san

Pem

atuh

an,

Per

kast

aman

dan

GS

T

4. M

enin

gkat

kan

kerja

sam

a d

enga

n K

emen

teria

n K

ewan

gan,

MIT

I, M

alay

sia

Aut

omot

ive

Inst

itute

, Per

satu

an

Pen

gim

por

t K

eret

a M

alay

sia

(PE

KE

MA

) d

an n

eger

i m

elal

ui J

awat

anku

asa

Pan

el

Pen

etap

an H

arga

Ken

der

aan

Com

ple

tely

B

uilt

Up

(CB

U) b

aru

dan

ter

pak

ai

Bila

ngan

ker

jasa

ma

12 k

ali s

etah

unB

ahag

ian

Per

khid

mat

an

Tekn

ik

5. M

enin

gkat

kan

jalin

an k

erja

sam

a d

enga

n ag

ensi

-age

nsi t

erp

ilih

untu

k m

enga

dak

an

pro

gram

inov

asi/k

ualit

i jab

atan

Bila

ngan

ker

jasa

ma

dia

dak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 1

kerja

sam

a se

tahu

nB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

8. M

engk

aji p

erun

dan

gan

jab

atan

sup

aya

sela

ras

den

gan

kehe

ndak

dan

p

erke

mb

anga

n se

mas

a

1. M

elak

sana

kan

sem

akan

sem

ula

ke a

tas

akta

/per

atur

an/p

erin

tah

Bila

ngan

sem

akan

sem

ula

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 se

mak

an s

etah

unS

emua

Bah

agia

n

2. M

enya

tuka

n se

mua

per

inta

h ke

rja

per

kast

aman

ber

kaita

n ke

pad

a sa

tu

per

inta

h in

duk

(one

sin

gle

doc

umen

t) m

engi

kut

fung

si t

ugas

Bila

ngan

per

inta

h ke

rja

bah

aru

yang

ser

agam

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 p

erin

tah

dik

elua

rkan

se

tiap

tah

un

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an B

ahag

ian-

bah

agia

n la

in

Page 69: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

59

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

9. M

enam

bah

bai

k p

rogr

am k

ualit

i dan

in

ovas

i jab

atan

sel

aras

d

enga

n st

and

ard

-st

and

ard

di p

erin

gkat

ke

ban

gsaa

n d

an

anta

rab

angs

a

1. M

elak

sana

kan

pro

jek

Kum

pul

an In

ovat

if d

an K

reat

if (K

IK) h

ybrid

B

ilang

an p

roje

k d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

seku

rang

nya

1 p

roje

k K

IK h

ybrid

d

ilaks

anak

an s

etia

p 2

ta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

2. M

emp

erlu

aska

n p

roje

k in

ovas

i yan

g b

erim

pak

tin

ggi u

ntuk

dila

ksan

akan

/ d

iser

agam

kan

di s

elur

uh n

egar

a

Bila

ngan

pro

jek

yang

d

iser

agam

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 p

roje

k in

ovas

i set

iap

ta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

3. M

engu

rus

pen

yert

aan

jab

atan

dal

am

konv

ensy

en in

ovas

i d

i per

ingk

at

keb

angs

aan

dan

ant

arab

angs

a

Bila

ngan

kon

vens

yen

dis

erta

iS

ekur

ang-

kura

ngny

a 1

konv

ensy

en in

ovas

i d

iser

tai

setia

p t

ahun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

10. M

enin

gkat

kan

pro

gram

Cor

por

ate

Soc

ial R

esp

onsi

bili

ty

(CS

R) d

alam

kal

anga

n m

asya

raka

t, p

ihak

sw

asta

dan

age

nsi

kera

jaan

1. M

enja

lank

an k

emp

en m

ence

gah

pen

yelu

dup

anB

ilang

an k

emp

en6

kali

seta

hun

Bah

agia

n P

engu

atku

asaa

n

2. M

enja

lank

an p

rogr

am k

hid

mat

bak

ti m

asya

raka

tB

ilang

an p

rogr

am k

hid

mat

b

akti

mas

yara

kat

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1

kali

seta

hun

Bah

agia

n K

PS

M, N

eger

i dan

A

KM

AL

3. P

rogr

am B

erte

mu

Pel

angg

anB

ilang

an p

rogr

am2

kali

seta

hun

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

an

AK

MA

L

11. M

emp

erka

saka

n ku

aliti

sis

tem

p

enya

mp

aian

p

erkh

idm

atan

unt

uk

men

ingk

atka

n im

ej d

an

kece

mer

lang

an ja

bat

an

1. M

elak

sana

kan

pro

gram

inov

asi j

abat

an:

• K

onve

nsye

n K

ump

ulan

Inov

asi d

an

Kre

ativ

iti (K

IK)

• A

nuge

rah

Inov

asi J

KD

M

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

an

Bila

ngan

anu

gera

h d

ilaks

anak

an

1 p

rogr

am s

etia

p t

ahun

1 p

rogr

am s

etia

p t

ahun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at, N

eger

i dan

AK

MA

L

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an N

eger

i

Page 70: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

60

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

2. M

elak

sana

kan

kajia

n ke

pua

san

war

ga d

an p

elan

ggan

B

ilang

an k

ajia

n d

ilaks

anak

an1

kajia

n se

tiap

tah

unB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

, N

eger

i dan

AK

MA

L

3. M

elak

sana

kan

kajia

n p

erse

psi

mas

yara

kat

Bila

ngan

kaj

ian

dila

ksan

akan

1kaj

ian

setia

p t

ahun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an N

eger

i

4. M

enye

lara

s p

elak

sana

an p

rogr

am-p

rogr

am

pen

gikt

irafa

n d

an p

engu

kura

n p

rest

asi p

erkh

idm

atan

ja

bat

an y

ang

dite

tap

kan

oleh

ker

ajaa

n:

• S

iste

m S

tar

Rat

ing

• M

S IS

O 9

001:

2008

• A

mal

an E

kosi

stem

Kon

dus

if S

ekto

r A

wam

(EK

SA

)

• K

ey P

erfo

rman

ce In

dic

ator

(KP

I) -

Tier

1, T

ier

2 d

an

Tier

3

Pen

gikt

irafa

n ya

ng d

iterim

a

Bila

ngan

p

ensi

jilan

d

iper

oleh

i

Bila

ngan

p

ensi

jilan

d

iper

oleh

i

Bila

ngan

tem

pla

te

KP

I dis

edia

kan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

4 b

inta

ng p

ada

tahu

n 20

16 d

an

2018

Sek

uran

g-ku

rang

nya

men

dap

at 2

pen

sijil

an b

agi

MS

ISO

900

1:20

08 s

etia

p

tahu

n

Pen

sijil

an E

KS

A b

agi s

elur

uh

nege

ri

Lap

oran

pen

ilaia

n p

rest

asi

KP

I dis

edia

kan

setia

p t

ahun

:

• K

etua

Pen

gara

h K

asta

m

(KP

K)

• 4

Tim

bal

an K

PK

/P

enol

ong

KP

K•

14 P

enga

rah

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

an

AK

MA

L

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

an

AK

MA

L

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

an

AK

MA

L

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

an

AK

MA

L

Page 71: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

61

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

12. M

emp

erka

saka

n p

eran

an

pen

yelid

ikan

dan

p

emb

angu

nan

dal

am ja

bat

an

1.

Mel

aksa

naka

n p

enye

lidik

an d

an

pem

ban

guna

n b

erim

pak

tin

ggi m

elal

ui

khid

mat

per

und

ing

luar

2.

Men

jalin

ker

jasa

ma

bes

tari

pen

yelid

ikan

d

enga

n un

iver

siti

ter

pili

h/ag

ensi

ker

ajaa

n d

an s

was

ta

Bila

ngan

p

enye

lidik

an

dila

ksan

akan

Bila

ngan

ker

jasa

ma

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 p

enye

lidik

an d

alam

te

mp

oh 2

tah

un

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ke

rjasa

ma

bes

tari

setia

p

2 ta

hun

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at d

an K

PS

M

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at, K

PS

M d

an

AK

MA

L

13. M

eman

tap

kan

imej

kor

por

at1.

P

rogr

am p

enje

nam

aan

sem

ula

(Reb

rand

ing)

jab

atan

2.

Mem

anta

pka

n b

uday

a ko

rpor

at ja

bat

an

3.

Mel

aksa

naka

n p

rogr

am p

eman

tap

an im

ej

korp

orat

JK

DM

sep

erti

pen

jena

maa

n se

mul

a ja

bat

an, p

ener

bita

n au

dio

-vis

ual

dan

bah

an b

erce

tak

sert

a p

rogr

am-

pro

gram

pub

lisiti

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

an

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

an

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

an

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 p

rogr

am s

etah

un

Sek

uran

g-ku

rang

nya

2 p

rogr

am s

etah

un

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 p

rogr

am s

etah

un

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

14. M

ewuj

udka

n p

erse

kita

ran

kerja

ya

ng b

erse

suai

an d

enga

n ge

nera

si b

aru

dal

am ja

bat

an

Men

yed

iaka

n ke

rtas

cad

anga

nb

agi k

elen

gkap

an p

ejab

at y

ang

ber

tekn

olog

i tin

ggi d

an t

erki

ni

Ker

tas

kerja

d

ised

iaka

nTa

hun

2016

Bah

agia

n K

PS

M d

an

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

15. M

emp

erlu

aska

np

enub

uhan

ata

se k

asta

m d

i ne

gara

-neg

ara

yang

tel

ah

dilu

lusk

an o

leh

kab

inet

 

Mem

ohon

pen

amb

ahan

jaw

atan

bag

i pej

abat

at

ase

kast

am d

i lua

r ne

gara

yan

g te

lah

dilu

lusk

an o

leh

kab

inet

Bila

ngan

peg

awai

d

an p

ejab

at a

tase

ka

stam

yan

g b

ahar

u d

itub

uhka

n

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 p

ejab

at a

tase

kas

tam

ya

ng b

ahar

u d

itub

uhka

n

Bah

agia

n K

PS

M

16. M

emp

ertin

gkat

kan

hub

unga

n b

aik

den

gan

med

ia m

assa

b

agi m

emb

oleh

kan

heb

ahan

m

aklu

mat

-mak

lum

at ja

bat

an

dib

uat

den

gan

leb

ih t

epat

dan

te

rkin

i

Men

ganj

urka

n m

ajlis

ram

ah m

esra

den

gan

agen

si m

edia

mas

sa t

emp

atan

Bila

ngan

pro

gram

d

iad

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ka

li se

tahu

nB

ahag

ian

Per

anca

ngan

K

orp

orat

Page 72: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

62

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

17.

Men

yed

iaka

n p

eral

atan

ker

ja y

ang

men

cuku

pi d

an

terk

ini

1.

Mem

per

oleh

i ala

t-al

at b

antu

op

eras

i/lo

gist

ik d

an p

eral

atan

ICT

yang

m

encu

kup

i dan

ter

kini

Per

alat

an d

ibek

alka

nM

ulai

tah

un 2

015

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri

dan

AK

MA

L

2.

Mel

engk

apka

n p

eral

atan

mak

mal

fo

rens

ik

Per

alat

an y

ang

leng

kap

Tahu

n 20

16B

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

3.

Mem

asan

g ka

mer

a lit

ar t

ertu

tup

dan

d

oor

acce

ss c

ontr

ol d

i sem

ua s

tor

pen

guat

kuas

aan

Kam

era

litar

ter

tutu

p

dip

asan

g d

i sem

ua s

tor

pen

guat

kuas

aan

Mul

ai t

ahun

201

5B

ahag

ian

KP

SM

dan

P

engu

atku

asaa

n

4.

Men

ingk

atka

n ku

aliti

stu

dio

Caw

anga

n P

erhu

bun

gan

Aw

am

Per

alat

an r

akam

an,

sunt

inga

n au

dio

-vis

ual s

erta

p

erce

taka

n ya

ng le

ngka

p

dan

bol

eh b

erfu

ngsi

Dis

emp

urna

kan

pad

a ta

hun

2015

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

5.

Men

ingk

atka

n ku

aliti

Bili

k Ta

yang

an/P

ra-

Tont

on C

awan

gan

Per

hub

unga

n A

wam

P

eral

atan

ala

t ta

yang

an d

an

sist

em m

uzik

yan

g le

ngka

p

dan

bol

eh b

erfu

ngsi

Dis

emp

urna

kan

pad

a ta

hun

2015

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

6.

Mew

ujud

kan

Min

i Gal

eri d

an A

rkib

JK

DM

d

i Ib

u P

ejab

at K

asta

m, P

utra

jaya

Diw

ujud

kan

den

gan

kead

aan

fizik

al d

an

per

alat

an y

ang

leng

kap

Dis

emp

urna

kan

pad

a ta

hun

2015

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

7.

Men

ingk

atka

n ku

aliti

dan

keu

pay

aan

Pro

gram

Pam

eran

Ber

gera

k JK

DM

Per

kaka

san

dan

bah

an

pam

eran

yan

g m

oden

, se

suai

, sel

amat

ser

ta d

apat

m

enin

gkat

kan

imej

JK

DM

Dis

edia

kan

pad

a ta

hun

2015

Bah

agia

n P

eran

cang

an

Kor

por

at

18.

Mem

anta

pka

n si

stem

dan

pro

sed

ur

kerja

Mel

aksa

naka

n p

rogr

am p

emb

angu

nan

dan

p

emod

enan

jab

atan

Bila

ngan

pro

gram

d

ilaks

anak

anS

ekur

ang-

kura

ngny

a 1

pro

gram

set

ahun

Sem

ua B

ahag

ian,

Neg

eri d

anA

KM

AL

Page 73: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

63

TERAS STRATEGIK 6: TEKNOLOGI

Pembangunan dan Pemantapan ICT Secara Bersepadu dan Berkesan

STRATEGI-STRATEGI

1. Meningkatkan keupayaan jalur lebar (bandwidth) bagi keperluan Wide Area Network (WAN) dalam pelaksanaan sistem pengkomputeran jabatan.

2. Memantapkan pengurusan dan pembangunan sistem-sistem stand alone jabatan.

3. Memantapkan pelaksanaan sistem pengkomputeran jabatan.

4. Pengukuhan keselamatan Information, Communication and Technology (ICT).

5. Peningkatan perkakasan dan Local Area Network (LAN).

6. Memantapkan keberkesanan sistem latihan secara maya melalui Portal Customs Learning and Knowledge Community (CLiKC )

Page 74: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

64

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

1. M

enin

gkat

kan

keup

ayaa

n ja

lur

leb

ar

(ban

dw

idth

) bag

i ke

per

luan

Wid

e A

rea

Net

wor

k (W

AN

) dal

am

pel

aksa

naan

sis

tem

p

engk

omp

uter

an

jab

atan

1. M

igra

si d

arip

ada

rang

kaia

n K

asta

m*N

et

kep

ada

1Gov

Net

den

gan

kap

asiti

min

imum

2M

bp

s

Mig

rasi

sel

esai

294

stes

en m

engg

unak

an

rang

kaia

n 1G

ovN

et p

ada

Ap

ril 2

015

BTM

2. M

enai

ktar

af k

apas

iti b

and

wid

th b

agi

stes

en

yang

men

ggun

akan

ran

gkai

an 1

Gov

Net

m

eleb

ihi 7

5% n

etw

ork

utili

satio

n

Bila

ngan

ste

sen

din

aikt

araf

 S

emua

ste

sen

yang

mel

ebih

i 75

% n

etw

ork

utili

satio

n d

inai

ktar

af

BTM

2. M

eman

tap

kan

pen

guru

san

dan

p

emb

angu

nan

sist

em-s

iste

m s

tand

al

one

jab

atan

Men

ubuh

kan

Uni

t P

emb

angu

nan

 Sis

tem

bag

i m

engu

rusk

an s

emua

sis

tem

sta

nd a

lone

Uni

t P

emb

angu

nan

Sis

tem

d

iwuj

udka

nTa

hun

2015

Bah

agia

n K

PS

M

dan

BTM

3. M

eman

tap

kan

pel

aksa

naan

sis

tem

p

engk

omp

uter

an

jab

atan

1. M

engg

antik

an S

iste

m M

aklu

mat

Kas

tam

(S

MK

) kep

ada

uCus

tom

s S

iste

m

uCus

tom

s d

iban

gunk

anTa

hun

2016

Pas

ukan

uC

usto

ms

dan

S

emua

Bah

agia

n

2. In

tega

rasi

MyG

ST

den

gan

sist

em u

Cus

tom

sIn

tegr

asi k

edua

-dua

sis

tem

d

ilaks

anak

anTa

hun

2016

BTM

3. M

emb

angu

nan

dat

a w

areh

ouse

yan

g b

erse

pad

u d

an b

erp

usat

di b

awah

pro

jek

uCus

tom

s d

an M

yGS

T

Dat

a w

areh

ouse

d

iwuj

udka

n Ta

hun

2016

BTM

4. P

engg

unaa

n p

eris

ian

i-2

dan

i-B

ase

untu

k an

alis

is d

ata

bag

i tuj

uan

risik

an d

an s

iasa

tan

Per

isia

n i-

2 d

an i-

Bas

e d

igun

akan

sep

enuh

nya

Tahu

n 20

16B

ahag

ian

Pen

guat

kuas

aan

5.

Pen

jana

an la

por

an-l

apor

an G

ST

untu

k ke

per

luan

pen

guru

san

tert

ingg

i jab

atan

dan

st

akeh

old

ers

Bila

ngan

pen

jana

an

lap

oran

men

giku

t ke

per

luan

(cha

nge

req

uest

)

Sek

uran

g-ku

rang

nya

4

lap

oran

set

ahun

BTM

dan

GS

T

Page 75: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

65

ST

RA

TE

GI

PR

OG

RA

M/

TIN

DA

KA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

NP

IHA

K

BE

RTA

NG

GU

NG

JAW

AB

4. P

engu

kuha

n ke

sela

mat

an IC

T1.

Men

yed

ia d

an m

elak

sana

Sec

urity

Pos

ture

A

sses

smen

t (S

PA)

SPA

dis

edia

kan

Tahu

n 20

16

BTM

2. M

enye

dia

dan

mel

aksa

na D

ata

Rec

over

y P

lan

(DR

P) d

an D

ata

Rec

over

y C

entr

e (D

RC

)D

RP

dan

DR

C d

ised

ia

sert

a d

ilaks

anak

anTa

hun

2016

B

TM

3. M

enye

dia

dan

mel

aksa

na In

form

atio

n S

ecur

ity

Man

agem

ent

Sys

tem

(IS

MS

)S

ijil P

engi

ktira

fan

ISM

S

dip

erol

ehi

Tahu

n 20

16

BTM

4. M

enye

dia

dan

mel

aksa

na S

ingl

e S

ign

On

(SS

O)

dal

am u

Cus

tom

sS

SO

dis

edia

dan

d

ilaks

anak

anTa

hun

2016

B

TM

5. P

enin

gkat

an

per

kaka

san

dan

Lo

cal A

rea

Net

wor

k

(LA

N)

1. M

emb

uat

per

oleh

an p

erka

kasa

n IC

TP

erka

kasa

n IC

T d

iper

oleh

iTa

hun

2017

Bah

agia

n K

PS

M

2. P

elak

sana

an In

tern

et P

roto

col v

ersi

on 6

(IP

v6)

baw

ah p

roje

k uC

usto

ms

IPv6

dila

ksan

akan

Ta

hun

2018

BTM

3. M

enam

bah

Mak

mal

Kom

put

er d

an p

erka

kasa

n IC

T, k

elen

gkap

an p

erab

ot d

an t

alia

n in

tern

et d

i A

KM

AL

Mel

aka

Pen

amb

ahan

sat

u M

akm

al K

omp

uter

Tahu

n 20

16B

ahag

ian

KP

SM

, B

TM d

an A

KM

AL

6. M

eman

tap

kan

keb

erke

sana

n si

stem

latih

an s

ecar

a m

aya

mel

alui

Por

tal

Cus

tom

s Le

arni

ng

and

Kno

wle

dge

C

omm

unity

(C

LiK

C )

1. M

engu

rusk

an p

emas

anga

n Lo

cal H

ostin

g ap

likas

i C

LiK

C

Ap

likas

i CLi

KC

d

ipas

ang

pad

a se

rver

A

KM

AL

Tahu

n 20

16B

ahag

ian

KP

SM

, B

TM d

an A

KM

AL

2. M

enga

dak

an p

rogr

am b

agi m

enin

gkat

kan

bila

ngan

pen

daf

tara

n d

i kal

anga

n w

arga

jab

atan

Bila

ngan

pro

gram

d

iad

akan

Sek

uran

g-ku

rang

nya

3 ka

li se

tahu

nA

KM

AL

3. M

enga

dak

an p

rogr

am

pen

ingk

atan

tah

ap

pen

ggun

aan

aplik

asi C

LiK

C d

i kal

anga

n w

arga

ja

bat

an

Per

atus

an p

engg

unaa

n C

LiK

C

Sek

uran

g-ku

rang

nya

10%

d

ari b

ilang

an y

ang

men

daf

tar

AK

MA

L

Page 76: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

66

ELEMEN PENENTU KEJAYAANTujuh elemen utama dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan pelan strategik ini seperti berikut:

• PENGURUSAN ILMU (KNOWLEDGE MANAGEMENT)

Pengetahuan dan kepakaran yang tinggi berkaitan core business kastam serta sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan boleh dikongsi dan ditambah nilai melalui Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management (KM).KM merupakan satu mekanisme pengurusan di dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan bagi menjamin sistem penyampaian yang berkesan untuk menjayakan teras strategik JKDM.

• PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Pembangunan modal insan JKDM dimantapkan dengan memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu, kepakaran dan ketrampilan melalui program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-bidang kritikal dan strategik. Pendekatan mentor-mentee, coaching, pengurusan pembangunan kerjaya, kaunseling dan penerapan nilai-nilai murni akan turut dilaksanakan bagi melahirkan modal insan yang kompeten, profesional dan berintegriti.

• KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN

Pengurusan atasan JKDM perlu memberikan perhatian serius serta menunjukkan komitmen yang tinggi bagi menjayakan pelan strategik ini terutamanya melalui program espirit de corps. Komitmen yang tinggi ini akan memberi impak kepada pencapaian matlamat pelan strategik secara menyeluruh.

• INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR

JKDM sentiasa berusaha untuk menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang baik bagi menyokong operasinya. Kemudahan infrastruktur dan infostrukutur yang baik serta disokong oleh modal insan yang berkualiti tinggi akan memacu JKDM ke arah pencapaian matlamat pelan strategik dengan lebih cemerlang

• KAPASITI ORGANISASI

Kapasiti organisasi JKDM akan diperkukuhkan agar dapat melaksanakan program /tindakan baru ke arah mencapai matlamat strategik yang ditentukan. Kapasiti ini akan disokong oleh struktur organisasi yang mantap dan pelaksanaan tugasan secara fleksibel seperti kerja berpasukan, matriks dan berasaskan projek.

Page 77: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

67

• PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN YANG BERKESAN

Kejayaan pelan strategik ini amat bergantung kepada cara pelaksanaan dan pemantauan yang mantap. Pemantauan hendaklah diadakan secara berkala dan penambahbaikan dibuat pada setiap peringkat pelaksanaan supaya ia sentiasa berada di landasan yang betul.

• PENILAIAN PELAN STRATEGIK

Penilaian tahap pelaksanaan akan dibuat melalui maklumbalas laporan dan lawatan naziran oleh pihak Urus Setia Ibu Pejabat. Kajian semula pelan strategik perlu diadakan sekurang-kurangnya selepas dua tahun perlaksanaannya untuk menentukan kebolehlaksanaan program/tindakan dan tahap pencapaian prestasi yang ditetapkan. Kajian semula akan mengambilkira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan semasa strategik JKDM. Kajian impak pula perlu dilakukan selepas tempoh pelaksanaan.

Page 78: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

68

MEKANISME PELAKSANAANPelan Strategik JKDM 2015-2019 merupakan tahap perancangan tertinggi jabatan. Berdasarkan kepada program/tindakan yang ditetapkan, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kastam, Pengarah-pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-pengarah Kastam Negeri, Pengarah Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL), Pengarah Kastam Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura hendaklah melaksanakan program/tindakan dirancang di dalamnya mengikut sasaran yang ditetapkan.

Pelan Tindakan Strategik Tahunan

Pengarah-pengarah Bahagian Ibu Pejabat, dikehendaki membangunkan pelan operasi yang dinamakan Pelan Tindakan Strategik Tahunan untuk bahagian masing-masing berdasarkan Pelan Strategik JKDM 2015-2019.

Pengarah-pengarah Kastam Negeri, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura pula dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan Strategik Tahunan negeri masing-masing berdasarkan Pelan Strategik JKDM 2015-2019 dan Pelan Tindakan Strategik Tahunan Bahagian-bahagian Ibu Pejabat. Namun begitu, negeri-negeri boleh juga menyediakan program/tindakan lain di peringkat negeri dalam pelan tindakan mengikut keperluan dan kesesuaian masing-masing.

Anggaran Belanja Mengurus dan Pembangunan

Pengarah-pengarah bahagian dan negeri dikehendaki menyediakan anggaran peruntukan belanja mengurus dan pembangunan berasaskan kepada keperluan masing-masing bagi menjayakan pelan tindakan yang dibangunkan.

Jentera Pelaksanaan

Untuk menggerakkan pelaksanaan pelan strategik ini, satu jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Pemantapan Pelaksanaan Pelan Strategik JKDM hendaklah ditubuhkan di peringkat ibu pejabat dan negeri. Jawatankuasa ini akan memainkan peranan sebagai pemantau dan mencadangkan penambahbaikan kepada program/tindakan dalam pelan tindakan. Untuk maksud ini, satu urus setia kepada jawatankuasa tersebut hendaklah dilantik di peringkat bahagian dan negeri.

Page 79: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

69

Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik Tahunan

Pengarah-pengarah bahagian dan negeri dikehendaki membentangkan Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik Tahunan masing-masing dalam mesyuarat pengurusan atau Mesyuarat Pengarah-pengarah Kastam Se-Malaysia. Pengarah-pengarah bahagian dan negeri juga dikehendaki mengemukakan Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik Tahunan mereka kepada Urus Setia Pelan Strategik di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat sebelum 10 haribulan bulan berikutnya pada setiap suku tahun menggunakan format di Lampiran A.

Kajian Semula dan Kajian Impak

Untuk menentukan kebolehlaksanaan dan impak daripada perlaksanaan Pelan Strategik JKDM 2015-2019, kajian semula dan kajian impak perlu dibuat sekurang-kurangnya selepas dua tahun pelan strategik ini dilaksanakan. Kajian semula bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan strategi dan program/tindakan yang dirancang dan membuat penambahbaikkan sekiranya perlu bagi diselaraskan dengan senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan semasa strategik JKDM. Kajian impak pula bertujuan untuk melihat impak perlaksanaan pelan strategik kepada kumpulan sasar yang ditetapkan. Kajian ini hendaklah dibuat oleh Urus Setia Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat.

Kajian Prestasi Pelan Strategik

Kajian prestasi bertujuan untuk melihat tahap dan prestasi pelaksanaan Pelan Strategik JKDM 2015-2019. Kajian ini hendaklah dibuat pada setiap tahun oleh Urus Setia Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat. Pengarah-pengarah bahagian dan negeri juga dikehendaki membuat kajian prestasi pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik Tahunan masing-masing pada setiap tahun. Laporan kajian ini akan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan atau Mesyuarat Pengarah-pengarah Kastam Se-Malaysia.

Page 80: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

70

THE WAY FORWARD JKDM diharap akan menjadi lebih hebat dan terserlah terutamanya dalam aspek tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan menjelang tahun 2020 iaitu setelah pelan strategik ini selesai dilaksanakan pada akhir 2019.

Oleh kerana peranan utama yang dilaksanakan oleh JKDM adalah suatu agenda yang berterusan, maka perlaksanaan Pelan Strategik JKDM 2015-2019 selama lima tahun bukanlah suatu tempoh yang mencukupi untuk mengukur pencapaiannya secara holistik. Untuk itu, usaha bagi membangun dan memantapkan lagi tranformasi pengurusan serta perkhidmatan kastam perlu diterus berdasarkan kepada keperluan semasa.

Pada tahun 2020, adalah diharapkan JKDM akan berupaya untuk melonjak ke tahap berikut:

• Menjadiperkhidmatankastambertarafdunia.

• Menyediakanperkhidmatankastamyangmenjadipenandaarasandiperingkatantarabangsa.

• Menyediakansemuaperkhidmatanterassecaraelektronik.

• Menyediakanpiawaian(standard) perkhidmatan yang seragam dan melangkaui jangkaharap pelanggan serta stakeholders.

• MencapaiKey Performances Indicator (KPI) mengikut sasaran yang ditetapkan.

• Memilikisumbermanusiayangmempunyaiciri-cirik-worker.

Page 81: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

71

PENUTUP

Dalam era globalisasi, kehendak dan ekspektasi pelanggan serta stakeholders menjadi semakin sukar (complicated) dan mencabar. Untuk memenuhi jangkaharap tersebut, sesebuah organisasi perlu diurus secara cekap dan berkesan. Pelan strategik adalah satu alat (tools) yang boleh digunakan untuk menguruskan sesebuah organisasi secara cekap, berkesan dan supaya terus relevan dengan senario semasa.

Justeru, sebagai kesinambungan kepada pelan-pelan strategik yang lepas Pelan Strategik JKDM 2015-2019 dibangunkan untuk mengurus program-program pembangunan secara komprehensif bagi tempoh lima tahun akan datang bermula pada tahun 2015. Ia perlu dijadikan bahan rujukan utama oleh jentera pengurusan dan pelaksanaan jabatan bagi membolehkan segala program pembangunan yang dirancang dapat mencapai sasaran ditetapkan dan memberi impak yang optimum kepada kumpulan sasar. Selain itu, pelan strategik ini juga boleh digunakan sebagai dokumen untuk menjustifikasikan permohonan Anggaran Belanja Mengurus dan Pembangunan jabatan bagi tempoh yang diliputinya.

Untuk meningkatkan keberkesanannya, pelaksanaan pelan strategik ini perlu dipantau secara berkala oleh suatu jawatankuasa khas, dikaji dan dibuat penambahbaikkan secara berterusan supaya selari dengan senario perubahan dan keperluan strategik semasa JKDM.

Berkhidmat Menyejahterakan Rakyat

Page 82: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

72

LAMPIRAN A

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN STRATEGIK

TAHUN............................

BAHAGIAN/NEGERI :

BULAN/TEMPOH :

TERAS STRATEGIK :

STRATEGI PROGRAM/TINDAKAN

SASARAN PENCAPAIAN SKALA PENCAPAIAN

CATATAN

Nota : Tafsiran Skala Pencapaian

Tahap Kriteria Indikator1 Perancangan2 Perlaksanaan Awal3 Perlaksanaan Berjalan Lancar4 Pencapaian Objektif

Page 83: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

Page 84: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - customs.gov.my Strategik JKDM 2015-20… · Akhir kata, syabas diucapkan dan ... gelaran ‘Diraja’ kepada jabatan pada 20 Oktober 1963. ... * NOTA

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2015-2019

74