of 30/30
JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI, No.1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan, Persiaran Pusat Bandar, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel : 06-7989009 Faks : 06-7997300 / 400

JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI, …mpn.gov.my/sites/default/files/mpn/sumber/muat_turun_borang/permohonan_cadangan...10.1 contoh format jadual penanaman 7 10.2 format pelan

  • View
    355

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI,...

JABATAN LANDSKAP,MAJLIS PERBANDARAN NILAI,

No.1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan, Persiaran Pusat Bandar, Bandar Baru Nilai,71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Tel : 06-7989009 Faks : 06-7997300 / 400

1.0 TUJUAN 1

2.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1KELULUSAN PELAN LANDSKAP

2.1 PELAN LANDSKAP DAN DOKUMEN SOKONGAN

2.2 KANDUNGAN PELAN LANDSKAP2.3 JADUAL TANAMAN (PLANTING SCHEDULE)

3.0 PERABOT-PERABOT TAMAN DI DALAM 3KAWASAN LAPANG

3.1 GAZEBO / WAKAF3.2 SIARKAKI3.3 TONG SAMPAH3.4 LAMPU JALAN3.5 ALAT PERMAINAN KANAK-KANAK3.6 KERUSI TAMAN3.7 PAPAN TANDA LARANGAN3.8 GELANGGANG BADMINTON / TAKRAW

4.0 PELAN PERINCIAN 3

4.1 PELAN PERINCIAN TANAMAN4.2 PELAN PERABOT LANDSKAP4.3 PELAN TATATUR LAMPU TAMAN4.4 PELAN PERINCIAN ALAT PERMAINAN

KANAK-KANAK

5.0 PELAN KERATAN RENTAS 4

6.0 PELAN SALIRAN AIR BAWAH TANAH 4(SUB-SOIL DRAINAGE UNTUK KAWASAN LAPANG)

7.0 LONGKANG 4

8.0 BAYARAN PERMOHONAN KELULUSAN 5PELAN LANDSKAP

9.0 PERINGATAN 6

9.1 PELAN TIDAK LENGKAP9.2 PELAN PINDAAN9.3 KELULUSAN PELAN LANDSKAP9.4 KERJA-KERJA PENANAMAN DI KAWASAN TAPAK

10.0 LUKISAN PELAN PERINCIAN SETIAP PERABOT 6TAMAN / PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK

10.1 CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN 710.2 FORMAT PELAN LANDSKAP 810.3 LUKISAN PERINCIAN TEKNIK PENANAMAN 910.4 LUKISAN PERINCIAN TONG SAMPAH, SIAR 10

KAKI & LONGKANG10.5 LUKISAN PERINCIAN SISTEM SALIRAN 11

BAWAH TANAH10.6 LUKISAN PERINCIAN GELANGGANG 12

BADMINTON / SEPAK TAKRAW10.7 LUKISAN PERINCIAN GELANGGANG 13

BADMINTON / SEPAK TAKRAW

I

11.0 KATEGORI PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK 18Lampiran 1 KELUASAN DAN CIRI-CIRI KAWASAN

LAPANG MENGIKUT KATEGORI

11.1 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN PLAYLOTS 1911.2 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 20

PLAYLOTS11.3 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN KANAK-KANAK 2111.4 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 22

KANAK-KANAK11.5 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN KEJIRANAN 2311.6 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 24

KEJIRANAN11.7 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN MASYARAKAT 2511.8 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 26

MASYARAKAT

II

10.8 LUKISAN PERINCIAN WAKAF / GAZEBO 1410.9 LUKISAN PERINCIAN WAKAF / GAZEBO 1510.10 LUKISAN PERINCIAN TEMPAT DUDUK 1610.11 LUKISAN PERINCIAN PAPAN TANDA 17

LARANGAN & LAMPU TAMAN

1.0 TUJUAN

Garis panduan ini disediakan adalah bertujuan sebagai rujukan kepadasemua pihak yang terlibat bagi memudahkan proses permohonankelulusan pelan landskap diperingkat Jabatan Landskap MajlisPerbandaran Nilai. Dengan adanya garis panduan ini ianya akanmemudahkan Jabatan untuk memproses pelan-pelan landskapmengikut prosedur yang telah disediakan bagi mempastikan pelan-pelan serta projek-projek landskap telah mematuhi sepenuhnya semuasyarat dan peraturan yang telah ditetapkan bagi menjaminkeberkesanannya selepas perlaksanaan.

2.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KELULUSAN

PELAN LANDSKAP

2.1.1 Permohonan secara rasmi hendaklah dikemukakan kepada :

Urusetia Pusat Setempat (OSC),Majlis Perbandaran Nilai,No,1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan,Persiaran Pusat Bandar,Bandar Baru Nilai,71800 Nilai,Negeri Sembilan Darul Khusus.Tel : 06-798 9011 Faks : 06-799 4800

2.1 PELAN LANDSKAP DAN DOKUMEN SOKONGAN

2.1.2 Setiap permohonan hendaklah disertakan empat (4) salinanpelan landskap ( 3 kertas + 1 linen ) dan tiga (3) set bersaizA3 berwarna yang telah disahkan oleh Arkitek Landskap yangberdaftar dengan ILAM berserta nama dan tandatangan pemilikdi setiap pelan permohonan.

NOTA :-

Semua pelan hendaklah

direkabentuk dan dilukis oleh

syarikat perunding landskapyang sah dan ditandatangani

oleh Arkitek Landskap

bertauliah.

2.1.3 Satu salinan sijil pendaftaran Arkitek Landskap yangterkini dan berdaftar dengan ILAM (Institut LandskapArkitek Malaysia).

2.1.6 Satu salinan borang makluman pemohon perlu diisidengan lengkap.

a. Borang Permohonan OSC / Landskapb. Borang Semakan OSC / Landskapc. Bayaran Memfail dan Memproses Kelulusan

Pelan Landskap.

1

2.1.4 Satu salinan sijil pendaftaran Syarikat Arkitek Landskap.

2.1.5 Salinan penerimaan surat permohonan KebenaranMerancang atau surat ulasan dari Jabatan PerancangBandar dan Desa, MPN (Jika berkaitan) Jika belumkemukakan permohonan tersebut, sila kemukakanserentak dengan pelan landskap..

2.2.1 Pelan Lokasi.

a. Ditunjukkan di hujung sebelah kiri sudut atas pelanlandskapdan boleh dibaca.

b. Skala yang digunakan bersesuaian dgn saiz lokasi.c. Lot yang dimajukan ditunjukkan dengan membuat

sempadangarisan tebal yang terang dan diwarnakan.

d. Nombor lot perlu tertera dengan jelas. (Sila rujuklampiran A)

2.2 KANDUNGAN PELAN LANDSKAP

2.2.2 Pelan Kunci

a. Boleh dibaca dengan jelas.b. Diletakkan bersebelahan dengan Pelan Lokasi

mengikut skala yang bersesuaian.

2.2.3 Blok PetunjukBlok Petunjuk hendaklah di sudut sebelah kanan danruang bagi perkara-perkara berikut perlu di dalamnya.

a. Bahagian atas disediakan ruang kosong untuk kegunaanJabatan Landskap Majlis Perbandaran Nilai.

b. Cadangan projek hendaklah dinyatakan dengan jelasdan lengkap.

c. Nama Arkitek Landskap dan nombor pendaftaranhendaklah terang dan mudah dibaca serta diiktiraf olehInstitut Arkitek Landskap Malaysia (ILAM).

d. Nama dan alamat perlu dicop dan ditandatangani olehPemilik.

e. Bahagian bawah perlu dilengkapkan dengan skala, tarikh,dilukisoleh, disemak oleh dan no. lukisan.

Perkara-perkara berikut hendaklah terkandung di dalam pelan tersebut:

2.3.1 Simbol Tanaman.Setiap spesis tanaman perlu menggunakan simbol dan warnaringkas yang berlainan.

2.3.2 Pokok Rasmi Majlis Perbandaran Nilai.

a. Pokok Teduhan- Lagerstroemia floribunda (Bungor Kedah)Pokok ini hendaklah dicadangkan pada setiap pelancadangan yang hendak dimajukan kepada pihakmajlis. (Penanaman hendaklah hasil dari pembiakanbiji benih agar pokok lebih mudah mengeluarkan bunga).

b. Pokok Palma dan Renek yang perlu dicadangkanbersama.

i. Pokok Palma- Wodyetia bifurcata (Pinang ekor musang)

ii. Pokok Renek- Hibiscus rosa sinensis (Bunga raya)- Canna generalis (Bunga tasbih)

Spesis renek ini hendaklah dicadangkan di tempat-tempattumpuan seperti kawasan pintu masuk, kawasan lapang,kawasan perumahan dan kesesuaian sesuatu kawasancadangan.

2.3.3 Ketinggian minimum bagi cadangan pokok teduhan dan palma

a. Pokok teduhan 2000mm ketinggian batang dan 50mm diameter batang.

b. Palma 1800mm ketinggian batang dan 3000mm ketinggiankeseluruhan.

2.3 JADUAL PENANAMAN (PLANTING SCHEDULE)

2

2.3.4 Setiap kawasan pencawang TNB dan kolam oksidasihendaklah ditanam dengan pokok pagaran sebagaizon penampan (Buffer Zone).

2.3.5 Penanaman rumput hendaklah menggunakanpenanaman secara close turfing.

2.3.6 Setiap cadangan penanaman pokok teduhan dikawasantepi jalan, laluan pejalan kaki, di tepi longkangdan di tepibangunan hendaklah ditanam berserta dengan

Root Barrier bagi menghalang kerosakan pada strukturkonkrit sediada.

2.3.7 Setiap Island di hadapan kawasan perumahan hendaklahdicadangkan road curb yang berfungsi sebagai sempadanjalan serta memberi impak yang lebih teratur dan kemas.

3.1 Gazebo / Wakaf.Perlu disediakan dua bangku duduk secara bertentanganuntuk kegunaan awam.

3.2 SiarkakiMinima kelebaran 1.5 meter lebar dari jenis concrete in-situwith stamp finish pattern atau slate.

3.3 Tong sampahHendaklah dari material tahan lama dan diletakkan secaraberdiri.

3.4 Kerusi tamanMaterial yang dicadangkan dari jenis terrazo bench danmempunyai penyandar belakang atau tidak.

3.0 PERABOT-PERABOT TAMAN DI DALAMKAWASAN LAPANG

3.5 Lampu tamanHendaklah dicadangkan di kawasan lapang terutamanya ditempat tumpuan seperti di peralatan permainan kanak-kanakdan kawasan sekitarnya.

3.6 Alat permainan kanak-kanakKesemua alat permainan mestilah dicadangkan lantai darikemasan Rubber mat atau Rubber rise.

3.7 Papan tanda laranganPapan tanda larangan hendaklah diletakkan di hadapan pintumasuk taman untuk peringatan kepada pengguna.

3.8 Gelanggang badminton / takrawGelanggang tersebut hendaklah mempunyai permukaan atasbergetah untuk mengelakkan dari kecederaan.

4.0 PELAN SUSUNATUR / PERINCIAN

4.1 Pelan perincian tanaman perlu disertakan untuk tanaman yangdicadangkan

a. Pokok teduhanb. Pokok renekc. Pokok palmad. Penutup bumi

4.2 Pelan perabot landskap (Landscape feature detail drawing)Setiap perabot taman perlu disediakan pelan susunatur danberserta lukisan perincian.

4.3 Pelan lampu-lampu tamanPerletakkan kesemua lampu taman hendaklah ditunjukkandengan jelas dan dinyatakan jumlah keseluruhan elemenyang dicadangkan.

3

4.4 Pelan alat permainan kanak-kanakPelan hendaklah menunjukkan gambaran sebenar alatpermainan yang dicadangkan termasuk pengedar dannombor siri di dalam pelan saiz A1. (Pelan susunaturdan pelan perincian hendaklah ditunjukkan).

Pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi kawasan Landskap perlu disertakan sekurang-kurangnya dua (2)Keratan rentas hendaklah ditunjukkan.

5.0 PELAN KERATAN RENTAS

Sistem saliran air bawah tanah adalah DIWAJIBKANuntuk kawasan lapang yang mempunyai perabottaman, alat permainan kanak-kanak dan padangbola.

6.0 PELAN SALIRAN AIR BAWAH TANAH

SUB-SOIL DRAINAGE UNTUK KAWASANLAPANG

7.0 LONGKANG

Longkang di sekeliling kawasan lapang yang berukuran lebar dandalamnya melebihi 1 kaki hendaklah ditutup dengan grating atauconcrete slab.

4

Bayaran dikenakan mengikut jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Senarai Kadar Bayaran Adalah Seperti Di bawah :-

8.0 BAYARAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP

JENIS PERMOHONAN KADAR

BAYARAN

Kategori A

a. Kondominium

b. Kompleks Sukan / Taman Rekreasi

c. Pembangunan Padang Golf

d. Pembangunan Bersepadu / Mix Development

e. Perumahan melebihi 300 unit

f. Lebuhraya

g. Projek-projek pembangunan melebihi 50 ekar

RM250.00

Setiap permohonan

Kategori B

a. Kompleks Beli-Belah

b. Hotel

c. Institusi Perdagangan

d. Institusi Pendidikan

e. Rumah kedai yang melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan

f. Perumahan dari 100 unit 300 unit

g. Pangsapuri

h. Taman Bandar & Tasik Kejiranan

i. Kilang Sesebuah & Bertingkat

RM150.00

Setiap permohonan

JENIS PERMOHONAN KADAR

BAYARAN

Kategori C

a. Rumah Kedai yang tidak melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan

b. Kilang Perusahaan Ringan

c. Bangunan Tadika

d. Rumah Ibadat

e. Stesen Bas

f. Projek Perumahan yang tidak melebihi 100 unit

g. Rumah Penginapan

h. Pejabat-pejabat kerajaan dan swasta

i. Lot-lot kedai

RM100.00

Setiap permohonan

Kategori D

a. Kerja-kerja tambahan dan pindaan kepada kilang-kilang yang melibatkan kerja-kerja landskap.

b. Stesen Minyak

c. Kerja-kerja tambahan dan ubahsuai landskap bagi stesen minyak

RM50.00

Setiap permohonan

Nota:-Bagi pelan-pelan pindaan, bayaran memproses yang dikenakan adalah separuhdaripada kadar bayaran di atas.

5

9.1 Pelan yang tidak lengkap / tidak mematuhi kehendak.- Pelan yang tidak mematuhi syarat akan ditolak

9.2 Pelan pindaan- Pemilik / pemaju perlu membuat permohonan secara

rasmi bagi sebarang perubahan terhadap pelan pindaan.

9.3 Kelulusan Pelan Landskap- Hanya pelan yang lengkap dan yang telah dipinda

(sekiranya terdapat pindaan) akan dibawa ke mesyuaratjawatankuasa Jabatan untuk mendapatkan kelulusan.

9.4 Kerja-kerja penanaman di kawasan tapak.- Kerja-kerja penanaman hendaklah dimulakan setelah

60% kerja-kerja perlaksanaan siap dilaksanakan.

9.0 PERINGATAN

6

10.0 LUKISAN PELAN PERINCIAN SETIAP PERABOT TAMAN / PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK

Setiap pelan perincian yang disertakan di dalam garis panduankelulusan pelan landskap ini adalah bertujuan untuk memudahkankontraktor menyiapkan sesuatu kerja mengikut spesifikasi yangtelah ditetapkan.

Walau bagaimana pun jika ada sebarang perubahan, hendaklahmendapatkan kelulusan dan rundingcara daripada JabatanLandskap Majlis Perbandaran Nilai terlebih dahulu.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN FORMAT JADUALPENANAMAN

MPN/DETAIL/01

No. Lukisan:

10.1 CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN

CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN

7

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur lain bolehdikemukakan berdasarkan kelulusandari Jabatan Landskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

FORMAT PELAN LANDSKAP

MPN/DETAIL/02

No. Lukisan:

10.2 FORMAT PELAN LANDSKAP

ARAH UTARA

NOTA (Ruang cop Majlis)

TAJUK PROJEK

PEMAJU/PEMILIK

ARKITEK LANDSKAP

TAJUK LUKISAN

SKALA

DILUKIS OLEH

DISEMAK OLEH

TARIKH

DIKOSONGKANBAGI KEGUNAAN

PEJABAT

PELAN KUNCI

PELAN LOKASI

JADUAL PENANAMAN

8

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur lain bolehdikemukakan berdasarkan kelulusandari Jabatan Landskap MPN.

TYPICAL PALM PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

SCALE : NOT TO SCALE

TREE PLANTING DETAIL

CLUSTER PALM PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

SHRUB PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

CONIFER PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

PLAN 2 (PAVEMENT)

SCALE : NOT TO SCALE

PLAN I (TARMAC)

SCALE : NOT TO SCALE

SECTIONSCALE : NOT TO SCALE

SECTION

SCALE : NOT TO SCALE

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN TEKNIKPENANAMAN

MPN/DETAIL/03

No. Lukisan:

10.3 LUKISAN PERINCIAN TEKNIK PENANAMAN

ROOT BARRIER 1(STREET TREE APPLICATION)

ROOT BARRIER 2SLOPE LANDSCAPE MOUNDS

OR ANYWHERE EXTRA DEPTH

IS REQUIRED FOR PROTECTION)

9

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN TONG SAMPAH, SIAR KAKI & LONGKANG

MPN/DETAIL/04

No. Lukisan:

10

10.4 LUKISAN PERINCIAN TONG SAMPAH, SIAR KAKI & LONGKANG

DETAIL DRAIN3A

20MM x 50MM x 575MM H.W

50MM x 10MM STEEL

60MM DIA. M.S HOLLOW PIPE WITH10MM X 500MM DIA.DUSTBIN STEEL

50MM x 10MM STEEL WITH

BOLT AND NUT

20MM x 50MM x 575MM H.W

BOLT AND NUT

DUSTBIN BASE

PLAN(DUSTBIN)N.T.S

SECTION(DUSTBIN)N.T.S

BASE IN BLACK COLOUR

10MMX500MM DIA.DUSTBIN STEEL BASE IN BLACK COLOUR

IN BLACK COLOUR

60MM DIA. M.S HOLLOW PIPE

50MM x 10MM STEEL WITH10MMX500MM DIA.DUSTBIN STEEL BASE IN BLACK COLOUR

MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

DETAIL WALKWAYN.T.S

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagaipanduan sahaja. Cadangantatatur dan spesifikasi lainboleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dariJabatan Landskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN SISTEMSALIRAN BAWAH TANAH

MPN/DETAIL/05

No. Lukisan:

SUB-SOIL / DRAINAGE DETAIL

SISTEM SALIRAN BAWAH TANAH(TULANG IKAN) UNTUK KAWASAN LAPANG

11

10.5 LUKISAN PERINCIAN SISTEM SALIRAN BAWAH TANAH

NOTA :-

Pelan ini hanyalahsebagai panduansahaja. Cadangantatatur dan spesifikasilain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusandari Jabatan LandskapMPN.

PELAN GELANGGANG BADMINTON/SEPAK TAKRAW

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN GELANGGANGBADMINTON / SEPAK TAKRAW

MPN/DETAIL/06

No. Lukisan:

12

10.6 LUKISAN PERINCIAN GELANGGANG BADMINTON / SEPAK TAKRAW

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN GELANGGANGBADMINTON / SEPAK TAKRAW

MPN/DETAIL/07

No. Lukisan:

13

10.7 LUKISAN PERINCIAN GELANGGANG BADMINTON / SEPAK TAKRAW

DETAIL COURT - CROSS SECTION

DETAIL A-SECTION PULLY

NOTA :-

Pelan inihanyalah sebagaipanduan sahaja.Cadangan tataturdan spesifikasilain bolehdikemukakanberdasarkankelulusan dariJabatanLandskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN WAKAF /GAZEBO

MPN/DETAIL/08

No. Lukisan:

10.8 LUKISAN PERINCIAN WAKAF / GAZEBO

14

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tataturspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN WAKAF /GAZEBO

MPN/DETAIL/09

No. Lukisan:

10.9 LUKISAN PERINCIAN WAKAF / GAZEBO

15

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN TEMPATDUDUK

MPN/DETAIL/10

No. Lukisan:

10.10 LUKISAN PERINCIAN TEMPAT DUDUK

16

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

TAMAN PERMAINANKANAK-KANAK

SILA AMBIL PERHATIANUNDANG-UNDANG KECIL TAMAN-TAMAN (MPN) 1982

Kemudahan taman ini adalah hak kitajagalah ia untuk kepentingan bersama

MEMBUANG

SAMPAH

MEROSAKKAN

KEMUDAHAN AWAM

MEMBAWA

ANJING/BASIKAL

MEROSAKKAN

TANAMAN

BERCUCUK

TANAM

BERKELAKUAN

TIDAK SOPAN

Peralatan permainan taman ini adalah terhad

NOTA :

kepada pengguna berumur 12 tahun ke bawah sahaja segala risiko di atas pengguna peralatan di sini adalah tanggungjawab pengguna sendiri.

YANG DIPERTUAMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Ingatan mesra dari

3000

1000

1000

270

270

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

PELAN PERINCIAN PAPAN TANDALARANGAN & LAMPU TAMAN

MPN/DETAIL/11

No. Lukisan:

10.11 LUKISAN PERINCIAN PAPAN TANDA LARANGAN & LAMPU TAMAN

17

SPOT LIGHTINGSIDE VIEW

SPOT LIGHTINGFRONT VIEWNOT TO SCALE NOT TO SCALE

COMPOUND LIGHTINGSCALE 1:10

SCALE 1:10

COMPOUND LIGHTING

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Cadangantatatur dan spesifikasi lain boleh dikemukakan berdasarkankelulusan dari Jabatan Landskap MPN. Papan tanda laranganadalah DIWAJIBKAN sepertimana spesifikasi papan laranganMPN di setiap cadangan taman permainan.

Bil. Kategori Keluasan Mengikut

Klasifikasi (Ekar)

Ciri-Ciri Kawasan Lapang Ciri-Ciri Keperluan Landskap Kejur MPN

1. Playlots 0.1 1.0 Lot-lot permainan bagi kanak-kanak kecil di bawah umur persekolahan dalam lingkungan tidak melebihi 0.5km dari pengguna. Keperluan untuk 1-200 unit rumah.

Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/12(a) dan MPN/DETAIL/12(b).

Tiga (3) bangku duduk, tiga (3) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki serta membina sistem saliran bawah tanah di setiap kawasan lapang yang terlibat.

2. Taman Kanak-Kanak

1.0 2.0 Kawasan yang dikenalpasti sebagai padang kanak-kanak. Disediakan dalam kawasan kejiranan dengan jarak jauh dari rumah ialah 250m. Keperluan untuk 201-500 unit rumah.

Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/13(a) dan MPN/DETAIL/13(b).

Enam (6) bangku duduk, enam (6) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan enam (6) station par course serta membina sistem saliran bawah tanah di setiap kawasan yang terlibat. Satu (1) unit wakaf dan satu (1) gelanggang badminton / sepak takraw.

3. Taman Kejiranan

2.0 5.0 Kawasan disediakan untuk kawasan kejiranan. Keluasan lebih kurang 4 hektar dan jarak jauh dari rumah ialah 500m. keperluan untuk 501-1000 unit rumah.

Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/14(a) dan MPN/DETAIL/14(b).

Sepuluh (10) bangku duduk, sepuluh (10) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan sembilan (9) stesen par course serta membina sistem saliran bawah di setiap kawasan yang terlibat. Dua (2) unit wakaf dan dua (2) gelanggang badminton / sepak takraw. Menyediakan satu (1) padang bola berukuran minima 100m X 60m berserta tiang gol dan 12m X 10m pagar penghadang bola.

4. Taman Masyarakat

5.0 10.0 Keluasan lebih kurang 4 hektar bergantung kepada sesuatu kawasan. Keperluan untuk 1001-2000 unit rumah.

Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/15(a) dan MPN/DETAIL/15(b).

Dua belas (12) bangku duduk, dua belas (12) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan dua belas (12) stesen par course serta membina sistem saliran air bawah tanah di setiap kawasan yang terlibat. Tiga (3) unit wakaf dan tiga (3) gelanggang badminton / sepak takraw. Menyediakan satu (1) padang bola berukuran minima 100m X 60m berserta tiang gol dan 12m X 10m pagar penghadang bola.

11.0 KELUASAN DAN CIRI-CIRI KAWASAN LAPANG MENGIKUT KATEGORI

18

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

TAMAN PLAYLOTS

MPN/DETAIL/12(a)

No. Lukisan:

TAMAN PLAYLOTS

Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Playlots-Satu (1) unit buaian 4 tempat duduk-Dua (2) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Dua (2) unit animal spring-Keluasan rubber mat (in-situ) 250mp untukkeseluruhankawasan permainan.

Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 0.1 1.0 ekaratau setiap 0 200 unit rumah ke bawah.

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

19

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

50mm Think concrete base

Compacted sub-base

4 SEATER SWING

2 SEATER SEE-SAW

Concrete edging with

expension joint @ 5' 0"

interval

11.1 LUKISAN PERINCIAN TAMAN PLAYLOTS

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI PLAYLOTS

MPN/DETAIL/12(b)

No. Lukisan:

TAMAN PLAYLOTS

Mengandungi :

1. Roof2. Square Deck @ 5 units3. Triangle Deck @ 1 unit4. Transition Step Slide5. Spiral Tunnel Slide6. 5 Wave Slide7. 3 Slide8. Track Ride9. Safety Panel @ 3 units10. Tree Climber11. 4 O.D Aluminium12. Tic-Tac-Toe Panel13. Bubble Panel14. Step Ladder

20

12

4

3

7

6

5

9

10

14

13

12

11

8

2 2

2

2

9

11.2 SENARAI ALATAN PERMAINAN TAMAN PLAYLOTS

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

TAMAN KANAK-KANAK

MPN/DETAIL/13(a)

No. Lukisan:

TAMAN KANAK-KANAK

Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Kanak-Kanak-Satu (1) unit buaian 4 tempat duduk-Tiga (3) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Tiga (3) unit animal spring-Keluasan rubber mat (in-situ) 250mp untuk keseluruhankawasan permainan.

Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 2.0 5.0 ekaratau setiap 201 500 unit rumah.

21

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

50mm Think concrete base

Compacted sub-base

2 SEATER SEE-SAW

Concrete edging withexpension joint @ 5' 0"

interval

4 SEATER SWING

11.3 LUKISAN PERINCIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN KANAK-KANAK

MPN/DETAIL/13(b)

No. Lukisan:

TAMAN KANAK-KANAK

Mengandungi :

1. Roof @ 2 units2. Square Deck @ 3 units3. Triangle Deck @ 5 units4. Transition Step Link5. Track Ride6. 5 Wave Slide7. Spiral Tunnel Slide8. 3 Slide9. 90 Crawlway10. Tree Climber11. Safety Panel @ 2 units12. Vertical Ladder13. Spin Climber14. Bubble Panel15. Tic-Tac-Toe Panel16. 4 -1/2 O.D Aluminium Post @ 15

nos17. Step Ladder

22

2

13

14

10

2

12

1

9

5

3

3

3

4

11

6

7

1

17

2

15

16

8

3

3

11

6

6

31

29

4

3

7

32

1

2

3

8

11.4 SENARAI ALATAN PERMAINAN TAMAN KANAK-KANAK

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

TAMAN KEJIRANAN

MPN/DETAIL/14(a)

No. Lukisan:

TAMAN KEJIRANAN

Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Permainan Kejiranan-Dua (2) unit buaian 4 tempat duduk-Empat (4) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Empat (4) unit animal spring-Keluasan rubber mat (in-situ) 320mp untuk keseluruhankawasan permainan.

Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 2.0 5.0 ekaratau setiap 501 1000 unit rumah.

23

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

50mm Think concrete base

Compacted sub-base

Concrete edging with

expension joint @ 5' 0"interval

4 SEATER SWING

4 SEATER SWING

2 SEATER SEE-SAW

11.5 LUKISAN PERINCIAN TAMAN KEJIRANAN

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

3

3

3

11

2

2

3

3

4

5

66

7

8

9

10

1112

13 14

15

16

17

17

17

2

2

1

2

1

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN KEJIRANAN

MPN/DETAIL/14(b)

No. Lukisan:

TAMAN KEJIRANAN

Mengandungi :

1. Roof @ 3 units2. Square Deck @ 5 units3. Triangle Deck @ 5 units4. Transition Step Link5. Track Ride6. Stepped Triangle Platform7. S Tunnel Slide8. 3 Slide9. Spiral Tunnel Slide10. Stepped Ladder11. Tic-Tac-Toe Panel12. Arch Bridge13. Tree Climber14. Bubble Panel15. Spin Climber16. Vertical Ladder17. Safety Panel @ 3 units18. 4-1/2 O.D Aluminium

Post @ 15 nos

24

7

9

6

2

1

11

2

83

3

3

31

2

2

2

11.6 SENARAI ALATAN PERMAINAN TAMAN KEJIRANAN

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

TAMAN MASYARAKAT

MPN/DETAIL/15(a)

No. Lukisan:

TAMAN MASYARAKAT

Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Permainan Masyarakat-Dua (2) unit buaian 4 tempat duduk-Enam (6) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Enam (6) unit animal spring-Keluasan rubber mat (in-situ) 450mp untukkeseluruhankawasan permainan.

Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 4 hektaratau setiap 1001 2000 unit rumah.

25

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

25mm Thinkness blade granules

Concrete edging with expansion

joint @ 5" 0" interval

8mm Thinkness epdm granules

Cow Grass

50mm Think concrete base

Compacted sub-base

Concrete edging withexpension joint @ 5' 0"interval

2 SEATER SEE-SAW

2 SEATER SEE-SAW

4 SEATER SWING

4 SEATER SWING

11.7 LUKISAN PERINCIAN TAMAN MASYARAKAT

NOTA :-

Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

Tajuk Projek:-

GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

Tajuk Lukisan:

SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN MASYARAKAT

MPN/DETAIL/15(b)

No. Lukisan:

TAMAN MASYARAKAT

Mengandungi :

1. Hexagonal Roof @ 2 units2. Square Deck @ 4 units3. Triangle Deck @ 14 units4. 3 Slide5. S Tunnel Slide6. Spiral Tunnel Slided7. 5 Wave Slide8. Transition Step Link9. Track Ride10. Tic-Tac-Toe Panel @ 2 units11. Bubble Panel12. Stepped Ladder13. Tree Climber14. Vertical Ladder15. Safety Panel @ 3 units16. Stepped Triangle Deck @ 2 units17. Spin Climber18. 4-1/2 O.D Aluminium Post @ 15

nos19. Fireman Pole20. Arch Bridge

26

7

17

19

15

12

10

16

1

3

3

6

92

8

2

18

13

20

3

2

5

1

16

2

15

11

10

14

11.8 SENARAI ALATAN PERMAINAN TAMAN MASYARAKAT

LAMPIRAN : POKOK RASMI MAJLIS PERBANDARAN NILAI

Lagerstroemia floribunda Bungor Kedah

a. Kategori Pokok Teduhan

Wodyetia bifurcata Foxs tail palm

b. Kategori Pokok Palma

Canna indica Bunga tasbih

c. Kategori Renek

Hibiscus rosa sinensis Bunga raya

27