Javnost i zaštita okoliša

 • Upload
  barbara

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Javnost i zaštita okoliša

Text of Javnost i zaštita okoliša

 • mr.sc. Gorana osi-Flajsig, v.predava

  JAVNOST I ZATITA OKOLIA

 • Ukljuivanje javnosti u pitanja zatiteokolia jedno je od temeljnih pravasvakog ovjeka na ovom planetu.

  To pravo i spoznaja da se bez ukljuivanjajavnosti ne mogu realizirati dokumenti

  (konvencije, strategije, programi,

  projekti...) i odluke (deklaracije...) s najviemeunarodne razine, niti provestiodgovarajui dokumenti na nacionalnojrazini potaknuli su drave da donesupravne propise koji e urediti to pravnopodruje.

 • Glavni ciljevi ukljuivanja javnosti su:

  Voditi rauna o pogledima i interesima kljunih dionika

  Osigurati da se ne previde vani utjecaji

  Smanjiti konflikte kroz rano prepoznavanje spornih pitanja

  Unaprijediti transparentnost i poveati povjerenje javnosti u postupak procjene utjecaja na okoli

  Pribaviti lokalne podloge u postupku projektiranja varijanti i mjera zatite okolia

 • Naravno u raznim sluajevima javnost nema ista prava.

  Kod svakog sluaja razlikujemo dvije osnovne skupne:

  - javnost i

  - zainteresirana javnost

 • Javnost i zainteresirana javnost

 • Informiranje javnosti odnosi se na prikupljanje i

  distribuciju (irenje) informacija od strane izraivaanekog prijedloga, projekta, zahvata, plana ili strategije

  (ministarstva ili drugog upravnog tijela, poslovnog

  investitora i sl.)

 • Konzultiranje javnosti: Izraiva prijedloga ilinadleno tijelo organiziraju posebna dogaanja(sastanke, tribine, okrugle stolove) na kojima

  prisutni izraavaju svoja stajalita i probleme, prijenego je odluka o prijedlogu donesena.

  Sudjelovanje javnosti: Donositelji odluka baremtrebaju prikupiti miljenja skupina na koje ezahvat izravno utjecati te ih razmotriti u kontekstu

  donoenja rjeenja o zahvatu i odluivanja oeventualnim uvjetima koji e biti propisani.Cjelovito sudjelovanje podrazumijeva izgradnju

  partnerskog odnosa sa skupinama na koje ezahvat utjecati.

 • Pregovaranje: U pregovorima sudionicisami odreuju principe pregovaranja,pogaaju se oko razliitih rjeenja i samisu odgovorni za implementaciju

  postignutog sporazuma. Sve ovo je i

  pretpostavka dobrih odnosa u budunosti.

 • Aarhuka konvencijaKonvencija o pristupu informacijama,

  sudjelovanju javnosti u odluivanju i pristupu pravosuu u pitanju zatite okolia

  Aarhuka konvencija (dobila je mjesto premagradu Aarhusu u Danskoj) gdje je1998. godine

  usvojena na paneuropskoj konferenciji o zatitiokolia(UNECE)) osigurava i pravo na zdravokoli ustavno pravo svih graana.

  -meunarodne konvencije su iznad nacionalnihzakona

 • Pravo javnosti na

  informacije/znanje

  Informacija o okoliu je svaka informacija, u pisanom,vizualnom, slunom, elektronskom ili drugom oblikukoja se odnosi na:

  stanje dijelova okolia (zrak, voda, tlo, krajobraz,bioloka raznolikost),

  imbenike kao to su tvari, energija, buka izraenje,

  propise iz podruja zatite okolia,

  stanje ljudskoga zdravlja i sigurnosti i uvjeteljudskoga ivota i kulturolokih objekata ako su podutjecajem stanja okolia.

 • Sudjelovanje javnosti u

  odluivanju

  Pravo na sudjelovanje podrazumijeva

  mogunost zainteresirane javnosti dasudjeluje u postupku donoenja odluka kodnamjeravanih zahvata u prostoru za sve

  djelatnosti za sve djelatnosti za koje je to

  propisano zakonom, odnosno za one koje

  mogu imati utjecaj na okoli.

 • Prema pravnim propisima RH ministarstva,

  upanijske, gradske i opinske uprave dunisu osigurati sudjelovanje zainteresiranih

  strana u:

  donoenja prostornih planova

  procjene utjecaja na okolinamjeravanog zahvata ili plana/programa

  u prostoru

  proglaavanja zatienih podruja iplanova upravljanja zatienimpodrujima.

 • (Su)dionici u procesu:

  Stakeholders - dionici

  Oni koji su izravno i neizravno pogoeni nekim prijedlogom/projektom i sl.

  Oni koji su zainteresirani za prijedlog, iako nisu njime pogoeni

  Predlagai i oni koji imaju korist od projekta

  Nadlena dravna i lokalna upravna tijela

  Politike stranke

 • Utvrivanje dionika

  izravno pogoenu javnost (koji ive ili rade napodruju zahvata)

  neizravno pogoenu javnost (stanovnikesusjednih podruja)

  ustanove javnog sektora (dravna i lokalna)

  privatne investitore

  ostale: zainteresirane udruge, akademsku zajednicu, potencijalne investitore

  prekogranine dionike.

 • Naela ukljuivanja javnosti

  Proces ukljuivanja javnosti osniva se na sljedeimnaelima:

  ukljuivati sve sudionike

  biti otvoren i transparentan

  usmjeren na bitna pitanja

  korektan - nepristran u odnosu na bilo kojegsudionika

  s razumijevanjem potreba i zahtjeva sudionika

  vjerodostojan (uvjerljiv) - temeljiti se naobjektivnim i dokazivim injenicama.

 • Sudjelovanje javnosti u glavnim

  koracima procjene utjecaja na okoli

 • Ako je nositelj zahvata podnio zahtjev zautvrivanje obveze provedbe PUO(screening), a nadleno tijelo odlui daprocjenu nije potrebno provesti, ono mora

  o svom miljenju informirati potencijalnopogoenu javnost, ali dovoljno na vrijemeda javnost ima vremena osporiti miljenjeo obvezi provedbe PUO prije izdavanja

  lokacijske ili druge dozvole.

 • Kada donosi odluku (rjeenje) oprihvatljivosti nekog projekta/prijedloga,

  komisija za ocjenu studije o utjecaju na

  okoli treba voditi rauna o miljenjujavnosti. Na sve primjedbe javnosti potrebno

  je dati povratne informacije, koje e seodnositi na donijete odluke i razloge za njih,

  te obrazloiti kako su upotrijebljeneinformacije koje su dobivene od javnosti u

  prethodnom procesu konzultacija.

 • Razrada programa

  sudjelovanja javnosti

  Odrediti kljuna pitanja koja e biti raspravljena

  Utvrditi pogoenu i zainteresiranu javnost

  Odabrati odgovarajue tehnike

  Analizirati ulazne podatke

  Dati ljudima povratne informacije, kako bi se izgradilo uzajamno povjerenje i

  sigurnost

 • Naela uspjene primjene tehnika sudjelovanja javnosti

  Osigurati pravu informaciju u pravo vrijeme

  Osigurati dovoljno vremena za razmatranje i reagiranje (primjedbe/komentare/prijedloge)

  Osigurati odgovarajue mogunosti (mjesto i vrijeme) i resurse (financijska sredstva i ljude koji

  e se time baviti) za ukljuivanje sudionika

  Odabrati odgovarajua mjesta sastanaka

  Osigurati slijed dogaaja koji odgovara sudionicima

 • Javni uvid i javna rasprava

  Javni uvid - izlaganje dokumentacije o

  odreenom projektu na temelju kojih se donosiodluka o okoliu na odreenom mjestu krozodreeno vrijeme. Obino se izlau u zgradiupravnog tijela grada/opine/upanije u kojoj seplanira provedbe projekta, gdje su dostupni

  najveem broju lokalnih dionika.

  Izlaganjem takvih dokumenata omoguava sezainteresiranoj javnosti da se upozna s njihovim

  sadrajem te na njih uputi primjedbe.

 • Javna rasprava - organizacija jednog ili viejavnih izlaganja o nekom zahvatu i procjeni

  njegovog mogueg utjecaja na okoli, radiobrazloenja planiranog projekta i planiranihmjera zatite okolia, kako bi tijekom raspraveprisutni iznijeli prijedloge i primjedbe na prijedlog

  odluke.

  O javnoj raspravi vodi se zapisnik. Sudionici u

  javnoj raspravi mogu davati primjedbe usmeno i u

  pisanom obliku. Prije konane odluke oprihvaanju ili neprihvaanju nekogzahvata/projekta, sudionicima u javnoj raspravi

  alje se pisana obavijest s obrazloenjem.

 • Uobiajeni izgovori za izbjegavanje ukljuivanja javnosti

  Prerano je u procesu (projekt jo nije "zreo"za pokazivanje)

  Produljit e postupak, kotat e previe

  Uzburkat e opoziciju

  Rasprava e biti jednostrana (neemo imati kompetentnog/dovoljno strunog sugovornika,

  Pobudit emo prevelika oekivanja

  Narod nee razumjeti

 • Prednosti sudjelovanja javnosti

  Za tijela javne vlasti:

  Sudjelovanje javnosti moe pridonijetivjerodostojnosti i legitimnosti javne vlasti,

  Vea je mogunost da e smjernice stratekograzvoja odgovarati potrebama ljudi

  to vei nadzor javnost ima nad prirodomaktivnosti u sklopu zahvata, vjerojatnije je da ese angairati oko uspjeha zahvata i podupiratidonesene odluke.

 • Za predlagatelje projekata/zahvata

  Sudjelovanje javnosti moe pomoi poboljanjukoncepcije zahvata, plana ili programa jer e sedoi do informacija iz prve ruke

  Potpora javnosti zahvatu, planu ili programukroz sudjelovanje dionika u procesu odluivanjamoe umanjiti rizik od ozbiljnih sukoba

  To ide u prilog ugledu tvrtke nositelja zahvata, a to moe pomoi zadobivanju povjerenja javnosti te omoguiti buduu suradnju s tijelima javne vlasti.

 • Za pogoenu javnost

  Mogunost da pogoena javnost sudjelujeu donoenju odluka o zahvatu poboljat enjezino razumijevanje zahvata i strategija.

  Doprinos ukljuenih zajednica zahvatu,planu ili programu pomoi e zadovoljenjunjihovih potreba te poveati izglede da eod njih imati koristi.

  Uspjeno sudjelovanje javnosti poveat erazinu povjerenja u institucije javne vlasti.

 • Pravo javnosti

  na pristup pravosuu

  Pravo na pristup pravosuu jest mogunost upotreberaspoloivih pravnih instrumenata - albi i tubi.

  Za pokretanje pojedinih upravnih ili sudskih

  postupaka, uvjet je povreda prava ili neposrednog

  pravnog interesa osobe koja pokree sudskipostupak.

  Oni koji se sudu obraaju sa zahtjevom za naknadutete u okoliu osloboeni su plaanja sudskihpristojbi, ali nisu osloboeni trokova koje, u sluajuneuspjeha, uzrokuju u sudskom postupku protivnoj

  strani.

 • Komunikacija s javnou

  Javne rasprave su dogaaji u kojima sukomunikacijske vjetine voditelja/moderatorakljune za uspjeno odvijanje skupa i ostvarivanjeuzajamno korisnog rezultata.

  Takvi su skupovi najuspjeniji kad se odvijaju namikro-razini.

  Moderator mora dovoljno dobro poznavatitematiku o kojoj se govori ali ne nametati svoja

  osobna miljenja, te imati razvijen senzibilitet zalokalnu zajednicu.

 • Pri komuniciranju s javnosti trebamo stalno

  imati na umu dva pitanja:

  Kako govoriti da bi ljudi sluali ?

  Kako sluati da bi ljudi priali ?

 • (U)Poznajte svoju publiku Sva politika je lokalna (osobni interesi)

  Sva pitanja zatite okolia su lokalna (npr. Kako seklimatske promjene odnose na mene?)

  Ljudi uju ono to ele uti - na nain koji odgovaranjihovim znanjima i vjerovanjima

  Postavljajte pitanja oblikovana pomou lokalnih izraza i u lokalnom kontekstu

  Naite priliku da sasluate ono to je njima vrijednoi bitno

  Sluajte to ih brine

  Razgovarajte o onome to ele zatititi, sauvati iliunaprijediti

 • Uokvirite vau poruku

  Ukljuite lokalno stanovnitvo u prezentaciju regijeu kojoj se projekt planira ... ako je mogue

  Prie esto govore glasnije nego gole injenice

  Kada opisujete problem, upotrebljavajte konkretneprimjere i govorite odreeno

  Slike i ilustracije koristan su alat

  Pazite na jezik ... npr. kada govorite o napretkukoje nekom podruju donosi neki projekt bolje jegovoriti o domu a ne o stambenom pitanju; bolje je

  govoriti o napretku nego kritizirati loa rjeenja

  Naglasite da je izbor na njima samima

 • Voenje javne rasprave

  Postavite jasan okvir: poetno vrijeme i vrijemezavretka

  Ciljeve - to elite postii

  Osnovna pravila

  Uoite svaije vrijednosti - ono to im je vano iono to im predstavlja problem ...

  Pokuajte ukazati na prave motive onih kojiimaju interes od drugih opcija.

  Ne suprotstavljajte se - svaije miljenje je bitno

  Ne dozvolite nikome da govori po drugi puta doksvatko ne dobije priliku da govori jednom.

 • Voenje javne rasprave

  Svakom govorniku dajte do znanja da gasluate: poklonite govorniku punu panju izapisujte to govornik kae makar se ne slaete

  Postavljajte ohrabrujua pitanja

  Kad odgovarate govorniku, pokuajte prepoznatipitanja u kojima se slaete i naglasiti ih

  Pokuajte oblikovati pitanja u pozitivnom duhu

 • Asertivna komunikacija ona je u kojoj se sugovorniku pokazuje da ga se cijeni - bez

  obzira jesu li u razgovoru samo dvije

  osobe, ili se razgovor odvija u veoj skupini ljudi - na taj nain.

  Priznajte greke

  - Ako inite greke priznajte ih ...

  - ... i na kraju zahvalite publici

 • Izvori:

  Trening-prirunik za sudjelovanje javnosti u odluivanju o okoliu , REC 2007

  Smjernice za voenje postupka procjene utjecaja na okoli, CARDS project "EIA Guidelines and Training", ERM za

  MZOPUG, 2007

  Vjetine prezentacije i komunikacije. Serija: Razvoj vjetina okolinih udruga, REC, 2003

 • Pitanja:

  1.Koja se meunarodna konvencija bavisudjelovanjem javnosti u pitanjima zatite okolia?

  2. Koje su tri cjeline Aarhuke konvencije?

  3. Koja je to zainteresirana javnost?

  4. Koji su osnovni principi ukljuivanja javnosti?

  5. Koji su principi uspjene primjene tehnikesudjelovanja javnosti?

  6. Koji su uobiajeni izgovori za izbjegavanjeukljuivanja javnosti?

  7. Kako voditi javnu raspravu?