43

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014
Page 2: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014
Page 3: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014
Page 4: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: (+385 1) 4806-111

Telefaks/ Fax: (+385 1) 4817-666

Elektronička pošta/ E-mail: [email protected]

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

Urednica:Editor-in-Chief:

Ljiljana Ostroški

Priredio:

Prepared by:Kristijan Jurić

Lektorica za hrvatski jezik:

Language Editor for the Croatian Language:Maja Nemec

Prevoditeljica i lektorica za engleski jezik:

Translator and Language Editor for the English Language:Gordana Štampar

Tehnička urednica:

Technical Editor:Ankica Bajzek

Likovna oprema:

Layout:Ljiljana Ostroški

Tiskano u 150 primjeraka

Printed in 150 copies

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

Informacije i korisnički zahtjevi Information and user requests

Pretplata publikacija Subscription

Novinarski upiti Press corner

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4814-791 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-121, 4806-196 Elektronička pošta/ E-mail: [email protected] Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Page 5: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 3

SADRŽAJ CONTENTS

Veljača 2014. February 2014 ............................................................................................... 5

Ožujak 2014. March 2014 .................................................................................................... 6

Travanj 2014. April 2014 ....................................................................................................... 8

Svibanj 2014. May 2014 ..................................................................................................... 11

Lipanj 2014. June 2014 .................................................................................................... 13

Srpanj 2014. July 2014 ..................................................................................................... 16

Kolovoz 2014. August 2014 ................................................................................................. 18

Rujan 2014. September 2014 .......................................................................................... 21

Listopad 2014. October 2014 ............................................................................................... 24

Studeni 2014. November 2014 ........................................................................................... 27

Prosinac 2014. December 2014 ........................................................................................... 30

Siječanj 2015. January 2015 ............................................................................................... 33

Veljača 2015. February 2015 ............................................................................................. 35

Ožujak 2015. March 2015 .................................................................................................. 37

Travanj 2015. April 2015 ..................................................................................................... 39

Svibanj 2015. May 2015 ..................................................................................................... 40

Lipanj 2015. June 2015 .................................................................................................... 41

Page 6: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

4 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za2014. i do kraja svibnja 2015., ovisno o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostimaizrade pojedine vrste publikacija.

This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2014 and by the end of May 2015, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not.

Kratice

ak. g. akademska godina

h publikacija na hrvatskom jeziku

h/e publikacija na hrvatskom i engleskom

ESSPROS Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite

PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

šk. g. školska godina

šk./ped. g. školska/pedagoška godina

www podaci na internetu

Abbreviations

h Language: Croatian

h/e Language: Croatian and English

ESSPROS European System of Integrated Social Protection Statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

www Data available on the Internet

Znakovi

◊◊◊ izvadak iz priopćenja u pripremi

Symbols

◊◊◊ Extract from First Release under preparation

Page 7: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 5

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

VELJAČA 2014./ FEBRUARY 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose

i razina prikazivanja Reference period and level

7. Tjedan u godini Week in a year

14., petak 14, Friday

12.1.2. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije u 2011. 12.1.2. Gross Domestic Product for Republic of Croatia, NUTS 2 level and counties, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina i županije 2011, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties

8. Tjedan u godini Week in a year

19., srijeda 19, Wednesday

1.1.20. Broj stoke i peradi – prethodni podaci. Stanje 1. prosinca 2013.1.1.20. Number of Livestock and Poultry – Previous Data. Situation as on 1 December 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014

h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

2.1.1/1. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/1. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

13.1.1/1. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/1. Consumer Price Indices, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

9. Tjedan u godini Week in a year

26., srijeda 26, Wednesday

1.1.29/1. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/1. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

26., srijeda 26, Wednesday

2.1.2/1. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/1. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014 h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.2.1/1. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/1. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia VELJAČA 2014./ FEBRUARY 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 1 Monthly Statistical Report, No. 1

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Page 8: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

6 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

OŽUJAK 2014./ MARCH 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

10. Tjedan u godini Week in a year

4., utorak 4, Tuesday

2.1.3/1. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/1. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

3.1.8. Izdana odobrenja za građenje u 2013. 3.1.8. Building Permits Issued, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije

2013, Republic of Croatia, counties

11. Tjedan u godini Week in a year

10., ponedjeljak 10, Monday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

10., ponedjeljak 10, Monday

5.1.2/1. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/1. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

10., ponedjeljak 10, Monday

5.1.3/1. Granični promet u 2014. 5.1.3/1. Cross-Border Traffic, 2014

h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

10., ponedjeljak 10, Monday

5.1.4/1. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/1. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke January 2014, Republic of Croatia, selected seaports

10., ponedjeljak 10, Monday

5.1.5/1. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/1. Traffic in Airports, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska, zračne luke

January 2014, Republic of Croatia, airports

11., utorak 11, Tuesday

2.1.1/2. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/2. Industrial Producer Price Index, 2014

h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

1.1.26/1. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/1. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

2.1.4/1. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/1. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

3.1.4/1. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/1. Building Permits Issued, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

4.3.1/1. Turizam u 2014.

4.3.1/1. Tourism, 2014

h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine January 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

14., petak 14, Friday

2.1.2/2. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/2. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

13.1.1/2. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/2. Consumer Price Indices, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

12. Tjedan u godini Week in a year

17., ponedjeljak 17, Monday

2.2.1/1. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/1. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

19., srijeda 19, Wednesday

4.1.1/1. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/1. Retail Trade, 2014

h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

9.1.7. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih prema spolu za 2012.9.1.7. Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in paid Employment, by Sex, 2012

h/e www2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

3.1.1/1. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/1. Construction Work Indices, 2014

h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

8.1.1. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2013./2014.8.1.1. Academic Staff at Institutions of Higher Education, 2013/2014 Academic Year

h/e www2013./2014., Republika Hrvatska 2013/2014, Republic of Croatia

Page 9: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 7

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

OŽUJAK 2014./ MARCH 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

13. Tjedan u godini Week in a year

24., ponedjeljak 24, Monday

1.1.24/1. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/1. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014

h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

26., srijeda 26, Wednesday

8.2.4. Patenti u 2012.8.2.4. Patents, 2012. h/e www 2012., Republika Hrvatska

2012, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

1.1.29/2. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/2. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

2.1.3/2. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/2. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

14. Tjedan u godini Week in a year

31., ponedjeljak 31, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

veljača 2014., siječanj – veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, January – February 2014, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.1/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/1. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.2/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www siječanj 2014., Republika Hrvatska

January 2014, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.6/1. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/1. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.2.1/2. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/2. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

OŽUJAK 2014./ MARCH 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 2 Monthly Statistical Report, No. 2

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1531 Investicije u 2012. 1531 Gross Investment, 2012 h/e www 2012., Republika Hrvatska, županije

2012, Republic of Croatia, counties

1524 Istraživanje i razvoj u 2012. 1524 Research and Development, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

Page 10: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

8 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

TRAVANJ 2014./ APRIL 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14. Tjedan u godini Week in a year 4., petak 4, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

15. Tjedan u godini Week in a year 7., ponedjeljak 7, Monday

1.1.21. Broj stoke i peradi – konačni rezultati. Stanje 1. prosinca 2013.1.1.21. Number of Livestock and Poultry – Final Results. Situation as on 1 December 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

8., utorak 8, Tuesday

4.2.1/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj 2014., Republika Hrvatska January 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − veljača 2014., Republika HrvatskaJanuary − February 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

2.1.1/3. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/3. Industrial Producer Price Index, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

5.1.2/2. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/2. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

5.1.3/2. Granični promet u 2014. 5.1.3/2. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

5.1.4/2. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/2. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke February 2014, Republic of Croatia, selected seaports

9., srijeda 9, Wednesday

5.1.5/2. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/2. Traffic in Airports, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeFebruary 2014, Republic of Croatia, airports

9., srijeda 9, Wednesday

8.1.4. Doktori znanosti u 2013. 8.1.4. Doctors of Science, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

4.2.2. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2013.4.2.2. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2013 Novi datum objavljivanja 10. travnja 2015. Updated date of publishing 10 April 2015

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

1.1.26/2. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/2. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.1.4/2. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/2. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.1.2/3. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/3. Producer Building Material Price Indices, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

4.3.1/2. Turizam u 2014.

4.3.1/2. Tourism, 2014

h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine February 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

16. Tjedan u godini Week in a year 14., ponedjeljak 14, Monday

2.2.1/2. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/2. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

14., ponedjeljak 14, Monday

3.1.4/2. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/2. Building Permits Issued, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

14., ponedjeljak 14, Monday

4.1.1/2. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/2. Retail Trade, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

16., srijeda 16, Wednesday

5.1.8. Registrirana cestovna vozila i cestovne prometne nesreće u 2013.5.1.8. Registered Road Vehicles and Road Traffic Accidents, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

16., srijeda 16, Wednesday

13.1.1/3. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/3. Consumer Price Indices, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

18., petak 18, Friday

9.2.6. Zaposleni prema djelatnostima i spolu u 2013. Konačni podaci9.2.6. Persons in Employment, by Activity and Sex, 2013 – Final Data h/e www po mjesecima 2013., Republika Hrvatska

By months in 2013, Republic of Croatia

18., petak 18, Friday

12.1.3/1. Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države, Republika Hrvatska, travanj 2014. 12.1.3/1. Excessive deficit procedure report, Republic of Croatia, April 2014 Neplanirano Unplanned

h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

Page 11: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 9

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

TRAVANJ 2014./ APRIL 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

17. Tjedan u godini Week in a year

22., utorak 22, Tuesday

1.1.24/2. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/2. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014

h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

24., četvrtak 24, Thursday

3.1.1/2. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/2. Construction Work Indices, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

25., petak 25, Friday

8.1.3. Srednje škole, kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014. 8.1.3. Upper Secondary Schools, End of 2012/2013 School Year and Beginning of 2013/2014 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014., Republika Hrvatska, županije End of 2012/2013 school year and beginning of 2013/2014 school year, Republic of Croatia, counties

18. Tjedan u godini Week in a year

28., ponedjeljak 28, Monday

10.1.1. Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2013.10.1.1. Adult Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

1.1.29/3. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/3. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

2.1.3/3. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/3. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

8.1.2. Osnovne škole, kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014. 8.1.2. Basic Schools, End of 2012/2013 School Year and Beginning of 2013/2014 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014., Republika Hrvatska, županije End of 2012/2013 school year and beginning of 2013/2014 school year, Republic of Croatia, counties

29., utorak 29, Tuesday

8.1.5. Magistri i specijalisti u 2013. 8.1.5. Masters and Specialists, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

10.1.2. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2013. 10.1.2. Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

ožujak 2014., siječanj – ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, January – March 2014, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

9.1.1/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/2. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

9.1.2/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www

veljača 2014., Republika Hrvatska February 2014, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

9.1.6/2. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/2. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www veljača 2014., Republika Hrvatska

February 2014, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

9.2.1/3. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/3. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

10.1.3. Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2013. 10.1.3. Perpetrators of Misdemeanour, by Type of Misdemeanour, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

30., srijeda 30, Wednesday

10.1.4. Pravne osobe počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2013.10.1.4. Legal Entities Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

Page 12: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

10 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

TRAVANJ 2014./ APRIL 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 3 Monthly Statistical Report, No. 3

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Izvanredna izdanja Special Editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj, 2014. Women and Men in Croatia, 2014 h/e www Serija podataka, Republika Hrvatska

Data series, Republic of Croatia

Page 13: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 11

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SVIBANJ 2014./ MAY 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

18. Tjedan u godini Week in a year

2., petak 2, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

19. Tjedan u godini Week in a year

7., srijeda 7, Wednesday

4.2.1/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − veljača 2014., Republika Hrvatska

January − February 2014, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014. First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − ožujak 2014., Republika HrvatskaJanuary − March 2014, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday

5.1.2/3. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/3. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday

5.1.3/3. Granični promet u 2014. 5.1.3/3. Cross-Border Traffic, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday

5.1.4/3. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/3. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke March 2014, Republic of Croatia, selected seaports

8., četvrtak 8, Thursday

5.1.5/3. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/3. Traffic in Airports, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska, zračne luke

March 2014, Republic of Croatia, airports

9., petak 9, Friday

2.1.1/4. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/4. Industrial Producer Price Index, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.1/1. Transport u 2014. 5.1.1/1. Transport, 2014 h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFirst quarter of 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.6/1. Prekrcaj tereta u 2014. 5.1.6/1. Transhipment, 2014 h/e www I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

First quarter of 2013, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

9.2.8. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2013. Prosjek godine9.2.8. Labour Force in the Republic of Croatia, 2013 – Annual Average

h/e www prosjek 2013., Republika Hrvatska 2013 average, Republic of Croatia

20. Tjedan u godini Week in a year

12., ponedjeljak 12, Monday

1.1.14. Biljna proizvodnja u 2013. 1.1.14. Crop Production, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

1.1.26/3. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/3. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

2.1.4/3. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/3. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2013./2014. 8.1.8. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2013/2014 Pedagogic Year

h/e www

2013./2014., Republika Hrvatska, županije 2013/2014, Republic of Croatia, counties

13., utorak 13, Tuesday

2.1.2/4. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/4. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

4.1.1/3. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/3. Retail Trade, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

4.3.1/3. Turizam u 2014.

4.3.1/3. Tourism, 2014

h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine March 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

14., srijeda 14, Wednesday

1.1.2/1. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014.1.1.2/1. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014 h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFirst quarter of 2014, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

3.1.4/3. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/3. Building Permits Issued, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

9.2.2/1. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2014. 9.2.2/1. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2014

h/e www

siječanj, veljača, ožujak 2014., Republika Hrvatska, županije January, February, March 2014, Republic of Croatia, counties

15., četvrtak 15, Thursday

1.1.5/1. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.1.1.5/1. Agricultural Quarterly Price Indices, 2014 h/e www I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

First quarter of 2014, Republic of Croatia

Page 14: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

12 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SVIBANJ 2014./ MAY 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

15., četvrtak 15, Thursday

2.2.1/3. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/3. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

15., četvrtak 15, Thursday

13.1.1/4. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/4. Consumer Price Indices, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

16., petak 16, Friday

11.1.1/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014.11.1.1/1. Number and Structure of Business Entities, 2014 h/e www 31. ožujka 2014., Republika Hrvatska, županije

31 March 2014, Republic of Croatia, counties

21. Tjedan u godini Week in a year

22., četvrtak 22, Thursday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

23., petak 23, Friday

1.1.24/3. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/3. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

23., petak 23, Friday

4.3.6/1. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2014. 4.3.6/1. Congresses and Other Business Meetings, 2014 h/e www I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

First quarter of 2014, Republic of Croatia

22. Tjedan u godini Week in a year

28., srijeda 28, Wednesday

1.1.29/4. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/4. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

28., srijeda 28, Wednesday

10.1.5. Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj u 2012. (metodologija ESSPROS)10.1.5. Social Protection in the Republic of Croatia, 2012 (ESSPROS Methodology)

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

2.1.3/4. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/4. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

travanj 2014., siječanj – travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, January – April 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

Bruto domaći proizvod u 2014. Prva procjena Gross Domestic Product, 2014 – Flash Estimate h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFirst quarter of 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

1.1.22. Stočna proizvodnja u 2013. Prethodni rezultati1.1.22. Livestock Production, 2013 – Previous Data h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.1/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/3. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.2/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.6/3. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/3. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska

March 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.2.1/4. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/4. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

SVIBANJ 2014./ MAY 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 4 Monthly Statistical Report, No. 4

h/e wwwmjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Page 15: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 13

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LIPANJ 2014./ JUNE 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

23. Tjedan u godini Week in a year 2., ponedjeljak 2, Monday

8.3.3. Radio i televizija u 2013. 8.3.3. Radio and Television Broadcasting, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

3., utorak 3, Tuesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

5., četvrtak 5, Thursday

3.1.7. Srušeni stanovi u 2013. 3.1.7. Demolished Dwellings, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

6., petak 6, Friday

8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2013./2014.8.1.9. Boarding Homes for Pupils and Students, 2013/2014 School/Academic Year h/e www 2013./2014., Republika Hrvatska, županije

2013/2014, Republic of Croatia, counties 24. Tjedan u godini Week in a year 9., ponedjeljak 9, Monday

3.1.1/3. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/3. Construction Work Indices, 2014

h/e www ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

9., ponedjeljak 9, Monday

4.2.1/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − ožujak 2014., Republika HrvatskaJanuary − March 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − travanj 2014., Republika HrvatskaJanuary − April 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

2.1.1/5. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/5. Industrial Producer Price Index, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

5.1.2/4. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/4. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

5.1.3/4. Granični promet u 2014. 5.1.3/4. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

5.1.4/4. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/4. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke April 2014, Republic of Croatia, selected seaports

10., utorak 10, Tuesday

5.1.5/4. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/4. Traffic in Airports, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeApril 2014, Republic of Croatia, airports

10., utorak 10, Tuesday

12.1.1/1. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014.12.1.1/1. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2014 h/e www I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

First quarter of 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

12.1.4. Godišnji bruto domaći proizvod za 2012. 12.1.4. Annual Gross Domestic Product for 2012 Neplanirano Unplanned

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

1.1.25. Klanje stoke i peradi u 2013. 1.1.25. Slaughtering of Livestock and Poultry, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

1.1.26/4. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/4. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.1.1/4. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/4. Retail Trade, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.3.1/4. Turizam u 2014.

4.3.1/4. Tourism, 2014

h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine April 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

12., četvrtak 12, Thursday

2.1.4/4. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/4. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

3.1.4/4. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/4. Building Permits Issued, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

2.1.2/5. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/5. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

3.1.2/1. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2014., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih 3.1.2/1. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2014 Business Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska First quarter of 2014, Republic of Croatia

25. Tjedan u godini Week in a year 16., ponedjeljak 16, Monday

1.4.2. Slatkovodno ribarstvo u 2013. 1.4.2. Freshwater Fishery, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

Page 16: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

14 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LIPANJ 2014./ JUNE 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

16., ponedjeljak 16, Monday

5.1.7/1. Poštanske, kurirske i elektroničke komunikacijske usluge u 2014.5.1.7/1. Postal, Courier and Electronic Communication Services, 2014

h/e www I. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFirst quarter of 2014, Republic of Croatia

16., ponedjeljak 16, Monday

13.1.1/5. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/5. Consumer Price Indices, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

1.1.27. Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2013.1.1.27. Production of Milk and Dairy Products, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

2.2.1/4. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/4. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

8.2.5. Inovacije u hrvatskim poduzećima u razdoblju 2010. – 2012.8.2.5. Innovation Activities in Croatian Enterprises, 2010 – 2012 h/e www 2010. – 2012., Republika Hrvatska

2010 – 2012, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

8.3.4. Kinematografija u 2013. 8.3.4. Cinematography, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije

2013, Republic of Croatia, counties

18., srijeda 18, Wednesday

4.1.2/1. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2014.4.1.2/1. Distributive Trade and Other Services, 2014 h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFirst quarter of 2014, Republic of Croatia

20., petak 20, Friday

1.3.2. Promjene u šumskim površinama u 2013. 1.3.2. Changes in Forest Areas, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

26. Tjedan u godini Week in a year

23., ponedjeljak 23, Monday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

1.1.24/4. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014. 1.1.24/4. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www

travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

24., utorak 24, Tuesday

1.4.1. Morsko ribarstvo u 2013. 1.4.1. Seawater Fishery, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

24., utorak 24, Tuesday

3.1.1/4. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/4. Construction Work Indices, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

26., četvrtak 26, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2014. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2014

h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska First quarter of 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

1.1.29/5. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/5. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

2.1.3/5. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/5. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

27. Tjedan u godini Week in a year

30., ponedjeljak 30, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

svibanj 2014., siječanj – svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, January – May 2014, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

4.2.3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2013. Konačni podaci4.2.3 Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2013, Final Data h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

6.1.2. Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2013.6.1.2. Collection, Purification and Distribution of Water, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

6.1.3. Javna odvodnja u 2013. 6.1.3. Public Sewage System, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.1/4. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/4. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.2/4. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/4. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska

April 2014, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.6/4. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/4. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014

h/e www travanj 2014., Republika Hrvatska April 2014, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.2.1/5. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/5. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

Page 17: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 15

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LIPANJ 2014./ JUNE 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 5 Monthly Statistical Report, No. 5 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statističke informacije 2014. Statistical Information 2014 h/e www

2011. – 2013., godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku 2011 – 2013, Annual data series for Republic of Croatia

Statistička izvješća Statistical Reports

1515 Turizam u 2013. 1515 Tourism, 2013

h/e www

2013., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine 2013, Republic of Croatia, counties, NUTS 2 level, towns, municipalities

1516 Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2013. 1516 Tourism in Seaside Resorts and Municipalities, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja2013, Republic of Croatia, towns, municipalities and settlements

Page 18: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

16 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SRPANJ 2014./ JULY 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

27. Tjedan u godini Week in a year

1., utorak 1, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.First results: Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

1., utorak 1, Tuesday

1.1.15. Rane procjene površina važnijih usjeva u 2014.1.1.15. Early Estimates of Areas of Some Important Crops, 2014 h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

1., utorak 1, Tuesday

7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2013.7.1.2. Migration of Population of Republic of Croatia, 2013 Novi datum objavljivanja 15. srpnja 2014. Updated date of publishing 15 July 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

3., četvrtak 3, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

4., petak 4, Friday

1.4.3. Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2013.1.4.3. Fishing Equipment in Seawater Fishery, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

28. Tjedan u godini Week in a year

7., ponedjeljak 7, Monday

1.1.1. Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2013.1.1.1. Indices of Agricultural Production, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

8., utorak 8, Tuesday

4.2.1/4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − travanj 2014., Republika Hrvatska

January − April 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014. First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − svibanj 2014., Republika HrvatskaJanuary − May 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

2.1.1/6. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/6. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

4.3.5/1. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/1. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj – svibanj 2014., Republika HrvatskaJanuary – May 2014, Republic of Croatia

9., srijeda 9, Wednesday

8.1.6. Studenti koji su diplomirali na stručnome i sveučilišnom studiju u 2013. 8.1.6. Graduates on Professional and University Study in 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

1.1.26/5. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/5. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

2.1.4/5. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/5. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.2/5. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/5. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.3/5. Granični promet u 2014. 5.1.3/5. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.4/5. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/5. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke May 2014, Republic of Croatia, selected seaports

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.5/5. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/5. Traffic in Airports, 2014 h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeMay 2014, Republic of Croatia, airports

11., petak 11, Friday

2.1.2/6. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/6. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.2.1/5. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/5. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

4.1.1/5. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/5. Retail Trade, 2014 h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

4.3.1/5. Turizam u 2014.

4.3.1/5. Tourism, 2014

h/e www

svibanj 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine May 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

11., petak 11, Friday

15.1.2. Strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2012.15.1.2. Structural Business Indicators of Enterprises, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

29. Tjedan u godini Week in a year

14., ponedjeljak 14, Monday

3.1.4/5. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/5. Building Permits Issued, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

Page 19: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 17

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SRPANJ 2014./ JULY 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

15., utorak 15, Tuesday

7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2013.7.1.2. Migration of Population of Republic of Croatia, 2013 Originalni datum objavljivanja 1. srpnja 2014. Original date of publishing 1 July 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

16., srijeda 16, Wednesday

13.1.1/6. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/6. Consumer Price Indices, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

17., četvrtak 17, Thursday

9.2.7/1. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2014. 9.2.7/1. Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2014

h/e www

I. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina First quarter of 2014, Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2

30. Tjedan u godini Week in a year 22., utorak 22, Tuesday

1.1.24/5. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/5. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

22., utorak 22, Tuesday

7.1.1. Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.7.1.1. Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

23., srijeda 23, Wednesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday

3.1.1/5. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/5. Construction Work Indices, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

31. Tjedan u godini Week in a year 29., utorak 29, Tuesday

1.1.29/6. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/6. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

2.1.3/6. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/6. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

lipanj 2014., siječanj – lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, January – June 2014, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.1/5. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/5. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.2/5. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/5. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska

May 2014, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.6/5. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/5. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014

h/e www svibanj 2014., Republika Hrvatska May 2014, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.2.1/6. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/6. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

SRPANJ 2014./ JULY 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 6 Monthly Statistical Report, No. 6 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1526 Zaposlenost i plaće u 2013. 1526 Employment and Wages, 2013 Novi datum objavljivanja kolovoz 2014. Updated date of publishing August 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1532 Cijene u 2013. 1532 Prices, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

Page 20: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

18 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

KOLOVOZ 2014./ AUGUST 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

32. Tjedan u godini Week in a year

4., ponedjeljak 4, Monday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014

h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

7., četvrtak 7, Thursday

4.2.1/5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − svibanj 2014., Republika Hrvatska

January − May 2014, Republic of Croatia

8., petak 8, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − lipanj 2014., Republika HrvatskaJanuary − June 2014, Republic of Croatia

33. Tjedan u godini Week in a year

11., ponedjeljak 11, Monday

4.3.5/2. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/2. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – lipanj 2014., Republika Hrvatska

January – June 2014, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.1/2. Transport u 2014. 5.1.1/2. Transport, 2014 h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.2/6. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/6. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.3/6. Granični promet u 2014. 5.1.3/6. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.4/6. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/6. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke June 2014, Republic of Croatia, selected seaports

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.5/6. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/6. Traffic in Airports, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska, zračne luke

June 2014, Republic of Croatia, airports

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.6/2. Prekrcaj tereta u 2014. 5.1.6/2. Transhipment, 2014 h/e www II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Second quarter of 2014, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

1.1.26/6. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/6. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

2.1.1/7. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/7. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

2.1.4/6. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/6. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

4.1.1/6. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/6. Retail Trade, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

1.1.2/2. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014.1.1.2/2. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014 h/e www II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Second quarter of 2014, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

3.1.4/6. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/6. Building Permits Issued, 2014

h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

4.3.1/6. Turizam u 2014.

4.3.1/6. Tourism, 2014

h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska, NKPJS –2. razina, županije, gradovi, općine June 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

13., srijeda 13, Wednesday

8.1.7. Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom semestru ak. g. 2013./2014. 8.1.7. Students Enrolled on Professional and University Study, Winter Semester of 2013/2014 Academic Year

h/e www

2013./2014., Republika Hrvatska 2013/2014, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

1.1.5/2. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.1.1.5/2. Agricultural Quarterly Price Indices, 2014

h/e www II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

2.1.2/7. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/7. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

9.2.2/2. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2014. 9.2.2/2. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2014

h/e www

travanj, svibanj, lipanj 2014., Republika Hrvatska, županije April, May, June 2014, Republic of Croatia, counties

14., četvrtak 14, Thursday

13.1.1/7. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/7. Consumer Price Indices, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

Page 21: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 19

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

KOLOVOZ 2014./ AUGUST 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

34. Tjedan u godini Week in a year

19., utorak 19, Tuesday

2.2.1/6. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/6. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

20., srijeda 20, Wednesday

11.1.1/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014.11.1.1/2. Number and Structure of Business Entities, 2014 h/e www 30. lipnja 2014., Republika Hrvatska, županije

30 June 2014, Republic of Croatia, counties

20., srijeda 20, Wednesday

11.1.2/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014. po županijama 11.1.2/1. Number and Structure of Business Entities, 2014, by Counties h/e www

stanje 30. lipnja 2014., Republika Hrvatska, županijeSituation as on 30 June 2014, Republic of Croatia, counties

22., petak 22, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

22., petak 22, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

22., petak 22, Friday

1.1.24/6. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/6. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

35. Tjedan u godini Week in a year

25., ponedjeljak 25, Monday

4.3.6/2. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2014. 4.3.6/2. Congresses and Other Business Meetings, 2014 h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

srpanj 2014., siječanj – srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, January – July 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

Bruto domaći proizvod u 2014. Prva procjena Gross Domestic Product, 2014 – Flash Estimate

h/e www II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

1.1.16. Rane procjene važnijih ranih usjeva u 2014.1.1.16. Early Estimates of Some Important Early Crops, 2014 h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

1.1.29/7. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/7. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.1/6. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/6. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.2/6. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/6. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.3/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.3/1. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2014., Republika Hrvatska First and second quarter and first half-year of 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.4/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.4/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2014., Republika Hrvatska First and second quarter and first half-year of 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.6/6. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/6. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www

lipanj 2014., Republika Hrvatska June 2014, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.2.1/7. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/7. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

Page 22: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

20 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

KOLOVOZ 2014./ AUGUST 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 7 Monthly Statistical Report, No. 7 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1517 Transport i komunikacije u 2013. 1517 Transport and Communications, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

1526 Zaposlenost i plaće u 2013. 1526 Employment and Wages, 2013 Originalni datum objavljivanja srpanj 2014. Original date of publishing July 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 23: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 21

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

RUJAN 2014./ SEPTEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

36. Tjedan u godini Week in a year

2., utorak 2, Tuesday

2.1.3/7. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/7. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

3., srijeda 3, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

37. Tjedan u godini Week in a year

9., utorak 9, Tuesday

3.1.1/6. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/6. Construction Work Indices, 2014 h/e www lipanj 2014., Republika Hrvatska

June 2014, Republic of Croatia

9., utorak 9, Tuesday

4.2.1/6. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/6. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − lipanj 2014., Republika Hrvatska

January − June 2014, Republic of Croatia

9., utorak 9, Tuesday

4.3.5/3. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/3. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj – srpanj 2014., Republika HrvatskaJanuary – July 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − srpanj 2014., Republika HrvatskaJanuary − July 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

2.1.1/8. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/8. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014. (ESA 2010) 12.1.1/2. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2014 (ESA 2010)

h/e www

I. tromjesečje 2000. – II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska First quarter of 2000 – second quarter of 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

12.1.5. Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. – 2012. (ESA 2010)12.1.5. Annual Gross Domestic Product for period 1995 – 2012 (ESA 2010) Neplanirano Unplanned

h/e www

1995. – 2012., Republika Hrvatska 1995 – 2012, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

2.2.1/7. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/7. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

4.1.1/7. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/7. Retail Trade, 2014 h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

4.3.1/7. Turizam u 2014.

4.3.1/7. Tourism, 2014

h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine July 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.2/7. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/7. Inland Waterway Transport, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.3/7. Granični promet u 2014. 5.1.3/7. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.4/7. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/7. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke July 2014, Republic of Croatia, selected seaports

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.5/7. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/7. Traffic in Airports, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeJuly 2014, Republic of Croatia, airports

12., petak 12, Friday

1.1.11. Ekonomski računi za poljoprivredu u 2012. za Republiku Hrvatsku, NKPJS 2012. – 2. razina 1.1.11. Economic Accounts for Agriculture, 2012 for Republic of Croatia, NUTS 2 level

h/e www

2012., Republika Hrvatska; NKPJS 2012. – 2. razina 2012, Republic of Croatia, NUTS 2 level

12., petak 12, Friday

1.1.26/7. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/7. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.1.2/8. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/8. Producer Building Material Price Indices, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.1.4/7. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/7. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www

srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

3.1.4/7. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/7. Building Permits Issued, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

Page 24: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

22 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

RUJAN 2014./ SEPTEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

38. Tjedan u godini Week in a year

15., ponedjeljak 15, Monday

3.1.2/2. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2014., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih 3.1.2/2. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2014 Business Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Second quarter of 2014, Republic of Croatia

15., ponedjeljak 15, Monday

5.1.7/2. Poštanske, kurirske i elektroničke komunikacijske usluge u 2014.5.1.7/2. Postal, Courier and Electronic Communication Services, 2014 h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

1.1.28. Proizvodnja i korištenje mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima u 2013.1.1.28. Production and Usage of Milk at Agricultural Farms, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

4.1.2/2. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2014.4.1.2/2. Distributive Trade and Other Services, 2014

h/e www II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

13.1.1/8. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/8. Consumer Price Indices, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

18., četvrtak 18, Thursday

7.1.3. Umrli u prometnim nesrećama u 2013. 7.1.3. Deaths in Traffic Accidents, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije

2013, Republic of Croatia, counties

18., četvrtak 18, Thursday

7.1.4. Procjene stanovništva Republike Hrvatske u 2013.7.1.4. Population Estimate of the Republic of Croatia, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

39. Tjedan u godini Week in a year

22., ponedjeljak 22, Monday

1.1.23. Stočna proizvodnja u 2013. Konačni rezultati 1.1.23. Livestock Production, 2013 – Final Results

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

22., ponedjeljak 22, Monday

3.1.1/7. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/7. Construction Work Indices, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

1.1.24/7. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/7. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

25., četvrtak 25, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2014. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2014

h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Second quarter of 2014, Republic of Croatia

25., četvrtak 25, Thursday

6.1.5. Računi emisija u zrak u 2012. 6.1.5. Air Emissions Accounts, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

26., petak 26, Friday

1.1.8. Ekonomski računi za poljoprivredu u 2013.1.1.8. Economic Accounts for Agriculture, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

26., petak 26, Friday

6.1.1. Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2013.6.1.1. Utilisation of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

26., petak 26, Friday

6.1.4. Investicije u zaštitu okoliša u 2013. 6.1.4. Investment in Environmental Protection, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

26., petak 26, Friday

6.1.6. Porezi i naknade za okoliš u 2012. 6.1.6. Environmental Taxes and Charges, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

40. Tjedan u godini Week in a year

29., ponedjeljak 29, Monday

1.1.29/8. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/8. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

29., ponedjeljak 29, Monday

1.1.32. Zemljišne cijene i rente u 2013. 1.1.32. Land Prices and Rents, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska; NKPJS – 2. razina

2013, Republic of Croatia, NUTS 2 level

30., utorak 30, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

kolovoz 2014., siječanj – kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, January – August 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

1.1.17. Rane procjene važnijih kasnih usjeva u 2014.1.1.17. Early Estimates of Some Important Late Crops, 2014 h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

Page 25: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 23

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

RUJAN 2014./ SEPTEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

30., utorak 30, Tuesday

1.1.19. Struktura poljoprivrednih gospodarstava – konačni podaci Stanje 1. lipnja 2014. 1.1.19. Structure of Agricultural Farms – Final Data Situation as on 1 June, 2014 Novi datum objavljivanja 30. ožujka 2015. Updated date of publishing 30 March 2015

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

2.1.3/8. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/8. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

9.1.1/7. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/7. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

9.1.2/7. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/7. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska July 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

9.1.6/7. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/7. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www srpanj 2014., Republika Hrvatska

July 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

9.2.1/8. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/8. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

RUJAN 2014./ SEPTEMBER 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 8 Monthly Statistical Report, No. 8 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1510 Kratkoročni pokazatelji industrije u 2013. Proizvodnja, proizvođačke cijene i promet industrije1510 Short-Term Indicators of industry, 2013 – Industrial Production, Producer Prices and Turnover of Industry

h/e www2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

1520 Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk./ped. g. 2013./2014. 1520 Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, End of 2012/2013 School Year and Beginning of 2013/2014 School/Pedagogic Year

h/e www

kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk./ped. g. 2013./2014., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine End of 2012/2013 school year and beginning of 2013/2014 school/pedagogic year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1521 Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014. 1521 Upper Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2012/2013 and Beginning of 2013/2014 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2012./2013. i početak šk. g. 2013./2014., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općineEnd of 2012/2013 and beginning of 2013/2014 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 26: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

24 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LISTOPAD 2014./ OCTOBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

40. Tjedan u godini Week in a year

1., srijeda 1, Wednesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

1., srijeda 1, Wednesday

3.1.3. Završene zgrade i stanovi u 2013. 3.1.3. Completed Buildings and Dwellings, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

41. Tjedan u godini Week in a year

9., četvrtak 9, Thursday

4.2.1/7. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/7. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − srpanj 2014., Republika HrvatskaJanuary − July 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – kolovoz 2014., Republika HrvatskaJanuary − August 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

2.1.1/9. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/9. Industrial Producer Price Index, 2014

h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

2.1.4/8. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/8. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

4.3.5/4. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/4. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – kolovoz 2014., Republika Hrvatska

January – August 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

5.1.2/8. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/8. Inland Waterway Transport, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

5.1.3/8. Granični promet u 2014. 5.1.3/8. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

5.1.4/8. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/8. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke August 2014, Republic of Croatia, selected seaports

10., petak 10, Friday

5.1.5/8. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/8. Traffic in Airports, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeAugust 2014, Republic of Croatia, airports

42. Tjedan u godini Week in a year

13., ponedjeljak 13, Monday

1.1.26/8. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/8. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

13., ponedjeljak 13, Monday

3.1.5/1. Cijene prodanih novih stanova u 2014. 3.1.5/1. Prices of Sold New Dwellings, 2014 h/e www

I. polugodište 2014., Republika HrvatskaFirst half-year of 2014, Republic of Croatia

13., ponedjeljak 13, Monday

4.1.1/8. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/8. Retail Trade, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

13., ponedjeljak 13, Monday

4.3.1/8. Turizam u 2014.

4.3.1/8. Tourism, 2014

h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine August 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

15., srijeda 15, Wednesday

2.1.2/9. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/9. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

15., srijeda 15, Wednesday

3.1.4/8. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/8. Building Permits Issued, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

15., srijeda 15, Wednesday

13.1.1/9. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/9. Consumer Price Indices, 2014

h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

16., četvrtak 16, Thursday

2.2.1/8. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/8. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

16., četvrtak 16, Thursday

9.2.7/2. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2014. 9.2.7/2. Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2014

h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina Second quarter of 2014, Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2

43. Tjedan u godini Week in a year

20., ponedjeljak 20, Monday

1.2.1. Lovstvo u 2013.1.2.1. Hunting in 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

Page 27: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 25

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LISTOPAD 2014./ OCTOBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

20., ponedjeljak 20, Monday

12.1.3/2. Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države u Republici Hrvatskoj, listopad 2014. (ESA 2010) 12.1.3/2. Excessive Deficit Procedure Report, Republic of Croatia, October 2014 (ESA 2010) Neplanirano Unplanned

h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

21., utorak 21, Tuesday

1.1.24/8. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014. 1.1.24/8. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday

3.1.1/8. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/8. Construction Work Indices, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

23., četvrtak 23, Thursday

1.1.13. Ostvareni prirodi ranih usjeva – prethodni podaci Stanje 15. kolovoza 2013. 1.1.13. Actual Yield of Early Crops – Previous Data. Situation as on 15 August 2013

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

44. Tjedan u godini Week in a year

28., utorak 28, Tuesday

1.1.29/9. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/9. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

29., srijeda 29, Wednesday

2.1.3/9. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/9. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

29., srijeda 29, Wednesday

3.1.6. Građevinski radovi u 2013. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s pet i više zaposlenih 3.1.6. Construction Works, 2013. Annual Report on Construction Works in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing 5 or More Persons

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

30., četvrtak 30, Thursday

14.1.1. Pokazatelji siromaštva u 2013. Prethodni podaci14.1.1. Poverty Indicators, 2013 – Previous Data

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014.

First Results: Retail Trade, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

rujan 2014., siječanj – rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, January – September 2014, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

2.1.5. Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2013. Prvi rezultati 2.1.5. Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2013, First Results

h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

31., petak 31, Friday

8.2.1. Istraživanje i razvoj u 2013. 8.2.1. Research and Development, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.1/8. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/8. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska

August 2014, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.2/8. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/8. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.6/8. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/8. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www

kolovoz 2014., Republika Hrvatska August 2014, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.2.1/9. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/9. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

Page 28: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

26 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LISTOPAD 2014./ OCTOBER 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 9 Monthly Statistical Report, No. 9

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2015. Calendar of Statistical Data Issues 2015 Novi datum objavljivanja studeni 2014. Updated date of publishing November 2014

h/e www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Hrvatska u brojkama, 2014. Croatia in Figures, 2014 h/e www Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Statistička izvješća Statistical Reports

1509 Poljoprivredna proizvodnja u 2013. 1509 Agricultural Production, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina

2013, Republic of Croatia, NUTS 2 level

1528 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2013.1528 Adult Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and Convictions, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

1529 Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2013.1529 Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and Convictions, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

1530 Počinitelji prekršaja u 2013. 1530 Perpetrators of Misdemeanours, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja Special editions

Tablice mortaliteta Republike Hrvatske od 2010. do 2012. Life Tables for the Republic of Croatia, 2010 – 2012 Neplanirano Unplanned

h/e www

2010. – 2012., Republika Hrvatska 2010 – 2012, Republic of Croatia

Page 29: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 27

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

STUDENI 2014./ NOVEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

45. Tjedan u godini Week in a year

7., petak 7, Friday

4.2.1/8. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/8. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj – kolovoz 2014., Republika HrvatskaJanuary − August 2014, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

5.1.2/9. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/9. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

5.1.3/9. Granični promet u 2014. 5.1.3/9. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

5.1.4/9. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/9. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke September 2014, Republic of Croatia, selected seaports

7., petak 7, Friday

5.1.5/9. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/9. Traffic in Airports, 2014 h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeSeptember 2014, Republic of Croatia, airports

46. Tjedan u godini Week in a year

10., ponedjeljak 10, Monday ◊◊◊

Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014. First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − rujan 2014., Republika HrvatskaJanuary − September 2014, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

4.3.5/5. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/5. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – rujan 2014., Republika Hrvatska

January –September 2014, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

1.1.26/9. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/9. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014

h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

2.1.1/10. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/10. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.1/3. Transport u 2014. 5.1.1/3. Transport, 2014 h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.6/3. Prekrcaj tereta u 2014. 5.1.6/3. Transhipment, 2014

h/e www III. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaThird quarter of 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

1.1.2/2a. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014. Konačni podaci 1.1.2/2a. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014 – Final Data

h/e www

II. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Second quarter of 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

2.1.4/9. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/9. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

4.1.1/9. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/9. Retail Trade, 2014

h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

4.3.1/9. Turizam u 2014.

4.3.1/9. Tourism, 2014

h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine September 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

13., četvrtak 13, Thursday

1.1.2/3. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014.1.1.2/3. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014 h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

1.1.5/2a. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2014. Konačni podaci1.1.5/2a. Agricultural Quarterly Price Indices, 2014 – Final Data

h/e www II. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaSecond quarter of 2014, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

3.1.4/9. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/9. Building Permits Issued, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

1.1.5/3. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.1.1.5/3. Agricultural Quarterly Price Indices, 2014 h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

2.1.2/10. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/10. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

2.2.1/9. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/9. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

9.2.2/3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2014. 9.2.2/3. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2014

h/e www

srpanj, kolovoz, rujan 2014., Republika Hrvatska, županije July, August, September 2014, Republic of Croatia, counties

14., petak 14, Friday

11.1.1/3. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014.11.1.1/3. Number and Structure of Business Entities, 2014

h/e www30. rujna 2014., Republika Hrvatska, županije30 September 2014, Republic of Croatia, counties

Page 30: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

28 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

STUDENI 2014./ NOVEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14., petak 14, Friday

13.1.1/10. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/10. Consumer Price Indices, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

15.1.1. Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2013. Privremeni podaci 15.1.1. Basic Structural Business Indicators of Enterprises, 2013 − Provisional Data

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

47. Tjedan u godini Week in a year 17., ponedjeljak 17, Monday

1.1.7. Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2014.1.1.7. Forecast of Agricultural Price Indices, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

17., ponedjeljak 17, Monday

4.3.3/1. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2014. 4.3.3/1. Non-Profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2014

h/e www

siječanj – rujan 2014., Republika Hrvatska, županije January – September 2014, Republic of Croatia, counties

21., petak 21, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

1.1.24/9. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/9. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014

h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

48. Tjedan u godini Week in a year 25., utorak 25, Tuesday

4.3.6/3. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2014. 4.3.6/3. Congresses and Other Business Meetings, 2014 h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

8.3.1. Knjižnice u 2013.8.3.1. Libraries, 2013 Novi datum objavljivanja 27. veljače 2015. Updated date of publishing 27 February 2015

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

listopad 2014., siječanj – listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, January – October 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

Bruto domaći proizvod u 2014. Prva procjena Gross Domestic Product, 2014 – Flash Estimate h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

1.1.9. Prva procjena realnog dohotka u poljoprivredi u 2014. 1.1.9. First Estimates for Real Income in Agriculture, 2014

h/e www 2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

1.1.29/10. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/10. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

2.1.3/10. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/10. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

2.1.6. Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2013. Prvi rezultati2.1.6. Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2013, First Results

h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

28., petak 28, Friday

9.1.1/9. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/9. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www

rujan 2014., Republika Hrvatska September 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.2/9. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/9. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.3/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.3/2. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

I., II. i III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska First, second and third quarter of 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.4/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.4/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

I., II. i III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska First, second and third quarter of 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.6/9. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014. 9.1.6/9. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.2.1/10. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/10. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

12.2.1. Investicije u 2013.12.2.1. Gross Investment, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

Page 31: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 29

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

STUDENI 2014./ NOVEMBER 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 10 Monthly Statistical Report, No. 10 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2015. Calendar of Statistical Data Issues 2015 Originalni datum objavljivanja listopad 2014. Original date of publishing October 2014

h/e www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Statistička izvješća Statistical Reports

1519 Razvedeni brakovi u 2013. 1519 Divorces, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 32: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

30 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

PROSINAC 2014./ DECEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

49. Tjedan u godini Week in a year

3., srijeda 3, Wednesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

3., srijeda 3, Wednesday

2.3.1. Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima u 2014. Prvi rezultati 2.3.1. Usage of Information and Communication Technologies (ICT) in Enterprises, 2014, First Results

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

3., srijeda 3, Wednesday

2.3.2. Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca u 2014. Prvi rezultati 2.3.2. Usage of Information and Communication Technologies (ICT) in Households and by Individuals, 2014, First Results

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

50. Tjedan u godini Week in a year

9., utorak 9, Tuesday

3.1.1/9. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/9. Construction Work Indices, 2014 h/e www rujan 2014., Republika Hrvatska

September 2014, Republic of Croatia

9., utorak 9, Tuesday

4.2.1/.9. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/9. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj − rujan 2014., Republika HrvatskaJanuary − September 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014. First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj − listopad 2014., Republika HrvatskaJanuary − October 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

2.1.1/11. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/11. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

4.3.1/10. Turizam u 2014.

4.3.1/10. Tourism, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine October 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

10., srijeda 10, Wednesday

5.1.2/10. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/10. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

5.1.3/10. Granični promet u 2014. 5.1.3/10. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

5.1.4/10. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/10. Traffic in Seaports, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke October 2014 Republic of Croatia, selected seaports

10., srijeda 10, Wednesday

5.1.5/10. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/10. Traffic in Airports, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeOctober 2014, Republic of Croatia, airports

10., srijeda 10, Wednesday

8.1.10. Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij u ak. g. 2013./2014. 8.1.10. Students Enrolled on Postgraduate Specialist Studies, 2013/2014 Academic Year

h/e www

2013./2014., Republika Hrvatska 2013/2014, Republic of Croatia

10., srijeda 10, Wednesday

12.1.1/3. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014.12.1.1/3. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2014

h/e www III. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaThird quarter of 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

4.1.1/10. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/10. Retail Trade, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

4.3.5/6. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/6. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – listopad 2014., Republika Hrvatska

January – October 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

1.1.26/10. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/10. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.1.2/11. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/11. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.1.4/10. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/10. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.2.1/10. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/10. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

3.1.4/10. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/10. Building Permits Issued, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

Page 33: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 31

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

PROSINAC 2014./ DECEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

51. Tjedan u godini Week in a year

15., ponedjeljak 15, Monday

3.1.2/3. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2014., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih 3.1.2/3. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2014 Business Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Third quarter of 2014, Republic of Croatia

15., ponedjeljak 15, Monday

5.1.7/3. Poštanske, kurirske i elektroničke komunikacijske usluge u 2014.5.1.7/3. Postal, Courier and Electronic Communication Services, 2014 h/e www

III. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaThird quarter of 2014, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

4.1.2/3. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2014.4.1.2/3. Distributive Trade and Other Services, 2014 h/e www III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Third quarter of 2014, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

13.1.1/11. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/11. Consumer Price Indices, 2014

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

18., četvrtak 18, Thursday

14.1.2. Pokazatelji siromaštva u 2013. Konačni rezultati 14.1.2. Poverty Indicators, 2013 – Final Results h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

18., četvrtak 18, Thursday

8.2.3. Ljudski potencijali u znanosti i tehnologiji u 2013.8.2.3. Human Resources in Science and Technology, 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

19., petak 19, Friday

6.1.7. Ekonomski računi protoka materijala, 2009. – 2013.6.1.7. Economic Material Flow Accounts, 2009 – 2013 h/e www

2009. – 2013., Republika Hrvatska 2009 – 2013, Republic of Croatia

52. Tjedan u godini Week in a year

22., ponedjeljak 22, Monday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

22., ponedjeljak 22, Monday ◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

22., ponedjeljak 22, Monday

1.1.24/10. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/10. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

22., ponedjeljak 22, Monday

3.1.1/10. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/10. Construction Work Indices, 2014 h/e www

listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, the Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2014. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2014

h/e www

III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Third quarter of 2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

8.2.2. Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2013. – 2014.8.2.2. Government Budget Appropriations or Outlays for R&D, 2013 – 2014

h/e www 2013. – 2014., Republika Hrvatska 2013 – 2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2013./2014.8.3.2. Artistic Production and Live Performances, 2013/2014 Season h/e www

2013./2014., Republika Hrvatska 2013/2014, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

9.2.9. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj, 2007. – 2013.9.2.9. Labour Force in the Republic of Croatia, 2007 – 2013 Neplanirano Unplaned

h/e www

2007. – 2013., Republika Hrvatska 2007 – 2013, Republic of Croatia

24., srijeda 24, Wednesday

8.1.11. Studenti upisani na poslijediplomski doktorski studij u ak. g. 2013./2014.8.1.11. Students Enrolled on Postgraduate Doctoral Studies, 2013/2014 Academic Year

h/e www2013./2014., Republika Hrvatska 2013/2014, Republic of Croatia

1. Tjedan u godini Week in a year

29., ponedjeljak 29, Monday

2.1.3/11. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/11. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014 First Results

h/e www

studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

30., utorak 30, Tuesday

1.1.29/11. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/11. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014 h/e www

studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014

h/e www

studeni 2014., siječanj – studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, January – November 2014, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.1/10. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/10. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

Page 34: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

32 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

PROSINAC 2014./ DECEMBER 2014

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.2/10. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/10. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska October 2014, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.6/10. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/10. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www listopad 2014., Republika Hrvatska

October 2014, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.2.1/11. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/11. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

PROSINAC 2014./ DECEMBER 2014

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 11 Monthly Statistical Report, No. 11 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2014. Statistical Yearbook 2014 h/e www godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku

Annual data series for Republic of Croatia

Program publiciranja 2015. Publishing Programme 2015 h/e www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Statistička izvješća Statistical Reports

1513 Energetska statistika u 2013. 1513 Energy Statistics, 2013

h/e www 2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

1518 Prirodno kretanje stanovništva u 2013.1518 Natural Change in Population, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1522 Visoko obrazovanje u 2013. 1522 Higher Education, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 35: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 33

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SIJEČANJ 2015./ JANUARY 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

2. Tjedan u godini Week in a year

8., četvrtak 8, Thursday

4.2.1/10. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/10. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj − listopad 2014., Republika HrvatskaJanuary − October 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj − studeni 2014., Republika HrvatskaJanuary − November 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.2/11. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/11. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.3/11. Granični promet u 2014. 5.1.3/11. Cross-Border Traffic, 2014

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.4/11. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/11. Traffic in Seaports, 2014

h/e www

studeni 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke November 2014, Republic of Croatia, selected seaports

9., petak 9, Friday

5.1.5/11. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/11. Traffic in Airports, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska, zračne luke

November 2014, Republic of Croatia, airports

3. Tjedan u godini Week in a year

12., ponedjeljak 12, Monday

1.1.26/11. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/11. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

2.1.4/11. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/11. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

4.3.5/7. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/7. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014 h/e www

siječanj – studeni 2014., Republika HrvatskaJanuary – November 2014, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

2.1.1/12. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2014.2.1.1/12. Industrial Producer Price Index, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

4.1.1/11. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/11. Retail Trade, 2014

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

3.1.4/11. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/11. Building Permits Issued, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

4.3.1/11. Turizam u 2014.

4.3.1/11. Tourism, 2014 h/e www

studeni 2014, Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine November 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

15., četvrtak 15, Thursday

2.1.2/12. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2014.2.1.2/12. Producer Building Material Price Indices, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

15., četvrtak 15, Thursday

9.2.7/3. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2014. 9.2.7/3. Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2014

h/e www

III. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina Third quarter of 2014, Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2

15., četvrtak 15, Thursday

13.1.1/12. Indeksi potrošačkih cijena u 2014. 13.1.1/12. Consumer Price Indices, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

4. Tjedan u godini Week in a year

19., ponedjeljak 19, Monday

2.2.1/11. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/11. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www

studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday ◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2014.

First Results: Registered Unemployment Rate, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

1.1.24/11. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014.1.1.24/11. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

3.1.1/11. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/11. Construction Work Indices, 2014 h/e www

studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

Page 36: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

34 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SIJEČANJ 2015./ JANUARY 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

5. Tjedan u godini Week in a year

28., srijeda 28, Wednesday

1.1.29/12. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2014.1.1.29/12. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2014

h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

1.1.30. Struktura valionica u 2014. 1.1.30. Structure of Hatcheries, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

2.1.3/12. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2014. Prvi rezultati 2.1.3/12. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2014, First Results

h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2014. First Results: Tourism, 2014 h/e www

prosinac 2014., siječanj – prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, January – December 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

1.1.10. Druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi u 2014. 1.1.10. Second Estimates for Real Income in Agriculture, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

1.1.18. Površina i proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2014. Prethodni podaci1.1.18. Areas and Production of Cereals and Other Crops, 2014 – Previous Data h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.1/11. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/11. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014

h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska November 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.2/11. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/11. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.6/11. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/11. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www studeni 2014., Republika Hrvatska

November 2014, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.2.1/12. Zaposleni prema djelatnostima u 2014. 9.2.1/12. Persons in Paid Employment, by Activities, 2014

h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

SIJEČANJ 2015./ JANUARY 2015

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 12 Monthly Statistical Report, No. 12

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1527 Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2013. – Europa 2013. 1527 Labour Force Survey Results, Croatia, 2013 – Europe 2013 h/e www 2013., Republika Hrvatska

2013, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja Special Editions

Podaci o energetskoj učinkovitosti u kućanstvima i uslugama u 2012. Data of Energy Efficiency in Households and Services, 2012 Novi datum objavljivanja svibanj 2015. Updated date of publishing May 2015

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

Page 37: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 35

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

VELJAČA 2015./ FEBRUARY 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

6. Tjedan u godini Week in a year

4., srijeda 4, Wednesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2014. First Results: Retail Trade, 2014

h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

7. Tjedan u godini Week in a year

9., ponedjeljak 9, Monday

4.2.1/11. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/11. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj − studeni 2014., Republika HrvatskaJanuary − November 2014, Republic of Croatia

9., ponedjeljak 9, Monday

5.1.2/12. Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima u 2014.5.1.2/12. Inland Waterway Transport, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

9., ponedjeljak 9, Monday

5.1.3/12. Granični promet u 2014. 5.1.3/12. Cross-Border Traffic, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

9., ponedjeljak 9, Monday

5.1.4/12. Promet u morskim lukama u 2014. 5.1.4/12. Traffic in Seaports, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska, odabrane morske luke December 2014, Republic of Croatia, selected seaports

9., ponedjeljak 9, Monday

5.1.5/12. Promet u zračnim lukama u 2014. 5.1.5/12. Traffic in Airports, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska, zračne lukeDecember 2014, Republic of Croatia, airports

10., utorak 10, Tuesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.

First Results: Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – prosinac 2014., Republika HrvatskaJanuary − December 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

4.3.5/8. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2014.4.3.5/8. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2014

h/e www siječanj – prosinac 2014., Republika HrvatskaJanuary – December 2014, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.1.1/12. Trgovina na malo u 2014. 4.1.1/12. Retail Trade, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.3.1/12. Turizam u 2014.

4.3.1/12. Tourism, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine December 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

11., srijeda 11, Wednesday

4.3.2. Dolasci i noćenja turista u 2014. 4.3.2. Tourist arrivals and nights, 2014 h/e www

2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina, županije, gradovi, općine 2014, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties, towns, municipalities

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.1/4. Transport u 2014. 5.1.1/4. Transport, 2014 h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.6/4. Prekrcaj tereta u 2014. 5.1.6/4. Transhipment, 2014 h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

1.1.26/12. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2014. 1.1.26/12. Cows’ Milk and Dairy Products, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

2.1.4/12. Indeks prometa industrije u 2014. Prvi rezultati2.1.4/12. Industrial Turnover Index in Industry, 2014, First Results h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

3.1.4/12. Izdana odobrenja za građenje u 2014. 3.1.4/12. Building Permits Issued, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

9.2.2/4. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2014. 9.2.2/4. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2014

h/e www

listopad, studeni, prosinac 2014., Republika Hrvatska, županije October, November, December 2014, Republic of Croatia, counties

13., petak 13, Friday

1.1.2/4. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014. 1.1.2/4. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014 h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

1.1.12. Jesenska sjetva. Stanje 10. studenoga 2014.1.1.12. Autumn Sowing – Situation as on 10 November 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

2.2.1/12. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2014.2.2.1/12. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

8. Tjedan u godini Week in a year

16., ponedjeljak 16, Monday

1.1.5/4. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.1.1.5/4. Agricultural Quarterly Price Indices, 2014 h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFourth quarter of 2014, Republic of Croatia

16., ponedjeljak 16, Monday

11.1.1/4. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014.11.1.1/4. Number and Structure of Business Entities, 2014 h/e www 31. prosinca 2014., Republika Hrvatska, županije

31 December 2014, Republic of Croatia, counties

Page 38: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

36 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

VELJAČA 2015./ FEBRUARY 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

16., ponedjeljak 16, Monday

11.1.2/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2014. po županijama 11.1.2/2. Number and Structure of Business Entities, 2014, by Counties h/e www

stanje 31. prosinca 2014., Republika Hrvatska, županije Situation as on 31 December 2014, Republic of Croatia, counties

9. Tjedan u godini Week in a year 23., ponedjeljak 23, Monday ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2014.

First Results: Average Net and Gross Earnings, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

1.1.24/12. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2014. 1.1.24/12. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

4.3.3/2. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2014. 4.3.3/2. Non-Profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2014

h/e www

siječanj – prosinac 2014., Republika Hrvatska, županije January – December 2014, Republic of Croatia, counties

24., utorak 24, Tuesday

1.1.3. Godišnji otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2014. 1.1.3. Annual Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2014

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

25., srijeda 25, Wednesday

4.3.6/4. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2014. 4.3.6/4 Congresses and Other Business Meetings, 2014

h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFourth quarter of 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

Bruto domaći proizvod u 2014. Prva procjena Gross Domestic Product, 2014 – Flash Estimate h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

1.1.4. Cijene u poljoprivredi u 2014. 1.1.4. Agricultural Prices, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

8.3.1. Knjižnice u 2013.8.3.1. Libraries, 2013 Novi datum objavljivanja 30. travnja 2015. Updated date of publishing 30 April 2015 Originalni datum objavljivanja 27. studenoga 2014. Original date of publishing 27 October 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.1.1/12. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014.9.1.1/12. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.1.2/12. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014.9.1.2/12. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.1.3/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.3/3. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2014., Republika Hrvatska Third and fourth quarter and first and second half-year of 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.1.4/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2014. 9.1.4/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2014

h/e www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2014., Republika Hrvatska Third and fourth quarter and first and second half-year of 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.1.6/12. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2014.9.1.6/12. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2014 h/e www prosinac 2014., Republika Hrvatska

December 2014, Republic of Croatia VELJAČA 2015./ FEBRUARY 2015

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnosei razina prikazivanja

Reference period and level Statistička izvješća Statistical Reports

1514 Građevinarstvo u 2013. 1514 Construction, 2013

h/e www2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns/municipalities

Metodološke upute Methodological Guidelines

Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete Handbook for Calculation of Quality Indicators Neplanirano Unplanned

h/e www

--

Page 39: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 37

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

OŽUJAK 2015./ MARCH 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

10. Tjedan u godini Week in a year

2., ponedjeljak 2, Monday

1.1.6. Indeksi cijena u poljoprivredi u 2014. 1.1.6. Agricultural Price Indices, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska

2014, Republic of Croatia

6., petak 6, Friday

12.1.1/4. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014.12.1.1/4. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2014 Originalni datum objave 10. ožujka 2015. Original date of publishing 10 March 2015

h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFourth quarter of 2014, Republic of Croatia

11. Tjedan u godini Week in a year

9., ponedjeljak 9, Monday

3.1.1/12. Indeksi građevinskih radova u 2014. 3.1.1/12. Construction Work Indices, 2014 h/e www

prosinac 2014., Republika Hrvatska December 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

4.2.1/12. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2014.4.2.1/12. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2014 h/e www siječanj – prosinac 2014., Republika Hrvatska

January − December 2014, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

12.1.1/4. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014.12.1.1/4. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2014 Novi datum objavljivanja 6. ožujka 2015. Updated date of publishing 6 March 2015

h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFourth quarter of 2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

3.1.2/4. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2014., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih 3.1.2/4. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2014 Business Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

12.1.6. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije za razdoblje 2000.-2012. (ESA 2010) 12.1.6. Gross Domestic Product for Republic of Croatia, NUTS 2 level and counties for period 2000-2012 (ESA 2010) Neplanirano Unplanned

h/e www

2000. – 2012., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina i županije 2000 – 2012, Republic of Croatia, NUTS 2 level, counties

12. Tjedan u godini Week in a year

16., ponedjeljak 16, Monday

4.1.2/4. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2014.4.1.2/4. Distributive Trade and Other Services, 2014 h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska

Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

16., ponedjeljak 16, Monday

5.1.7/4. Poštanske, kurirske i elektroničke komunikacijske usluge u 2014.5.1.7/4. Postal, Courier and Electronic Communication Services, 2014

h/e www IV. tromjesečje 2014., Republika HrvatskaFourth quarter of 2014, Republic of Croatia

20., petak 20, Friday

9.1.5. Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće prema stupnju stručne spreme i djelatnostima u 2013. 9.1.5. Average Monthly Paid Net and Gross Earnings, by Professional Attainment and Activities, 2013

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

20., petak 20, Friday

9.2.3. Zaposleni prema spolu i djelatnostima, stanje 31. ožujka 2014.9.2.3. Persons in Paid Employment, by Sex and Activities, Situation as on 31 March 2014

h/e www31. ožujka 2014., Republika Hrvatska31 March 2014, Republic of Croatia

13. Tjedan u godini Week in a year

25., srijeda 25, Wednesday

3.1.5/2. Cijene prodanih novih stanova u 2014. 3.1.5/2. Prices of Sold New Dwellings, 2014 h/e www

II. polugodište 2014., Republika HrvatskaSecond half-year of 2014, Republic of Croatia

25., srijeda 25, Wednesday

4.3.4. Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2014.4.3.4. Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2014 h/e www 2014., Republika Hrvatska, županije

2014, Republic of Croatia, counties

26., četvrtak 26, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u IV. tromjesečju 2014. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Fourth Quarter of 2014

h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia

26., četvrtak 26, Thursday

9.2.5. Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje u ožujku 2014. 9.2.5. Structure of Persons in Paid Employment, by Average Paid off Net Earning and Activities, Situation as in March 2014

h/e www

ožujak 2014., Republika Hrvatska March 2014, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

9.2.4. Zaposleni prema područjima djelatnosti i po županijama, stanje 31. ožujka 2014. 9.2.4. Persons in Paid Employment, by Activities and Counties, Situation as on 31 March 2014

h/e www

31. ožujka 2014., Republika Hrvatska, županije 31 March 2014, Republic of Croatia, counties

Page 40: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

38 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

OŽUJAK 2015./ MARCH 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14. Tjedan u godini Week in a year 30., ponedjeljak 30, Monday

1.1.19. Struktura poljoprivrednih gospodarstava – konačni podaci Stanje 1. lipnja 2014. 1.1.19. Structure of Agricultural Farms – Final Data Situation as on 1 June, 2014 Originalni datum objavljivanja 30. rujna 2014. Original date of publishing 30 September 2014

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

1.1.31. Proizvodnja povrća, voća i grožđa u 2014. Prethodni podaci1.1.31. Production of Vegetables, Fruits and Grapes, 2014 – Previous Data

h/e www 2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

OŽUJAK 2015./ MARCH 2015

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća Statistical Reports

1511 Industrijska proizvodnja u 2013. Godišnji izvještaj – rezultati PRODCOM-a1511 Industrial Production in 2013, Annual PRODCOM Results h/e www 2013., Republika Hrvatska, županije

2013, Republic of Croatia, counties

1525 Kultura i umjetnost u 2013. 1525 Culture and Arts, 2013 h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine2013, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 41: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 39

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

TRAVANJ 2015./ APRIL 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

15. Tjedan u godini Week in a year

8., srijeda 8, Wednesday

1.3.1. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2014. 1.3.1. Products of Forestry and Felled Timber, 2014 Novi datum objavljivanja 19. lipnja 2015. Updated date of publishing 19 June 2015

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

8., srijeda 8, Wednesday

1.3.3. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2014. 1.3.3. Services in Forestry and Felled Timber, 2014 Novi datum objavljivanja 19. lipnja 2015. Updated date of publishing 19 June 2015

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

4.2.2. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2013.4.2.2. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2013 Ukinuto Cancelled Originalni datum objavljivanja 10. travnja 2014. Original date of publishing 10 April 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

16. Tjedan u godini Week in a year

16., četvrtak 16, Thursday

9.2.7/4. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u IV. tromjesečju 2014. 9.2.7/4. Labour Force in the Republic of Croatia, Fourth Quarter of 2014

h/e www

IV. tromjesečje 2014., Republika Hrvatska, NKPJS – 2. razina Fourth quarter of 2014, Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2

18. Tjedan u godini Week in a year

30., četvrtak 30, Thursday

8.3.1. Knjižnice u 2013.8.3.1. Libraries, 2013 Originalni datum objavljivanja 27. studenoga 2014. Original date of publishing 27 October 2014

h/e www

2013., Republika Hrvatska 2013, Republic of Croatia

TRAVANJ 2015./ APRIL 2015

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća Statistical Reports

1523 Studenti u ak. g. 2013./2014. 1523 Students, 2013/2014 Academic Year h/e www

2013./2014., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2013/2014, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 42: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

40 Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

SVIBANJ 2015./ MAY 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

19. Tjedan u godini Week in a year

5., utorak 5, Tuesday

4.3.7. Putničke agencije u 2014. 4.3.7. Travel agencies, 2014 Neplanirano Unplanned

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

SVIBANJ 2015./ MAY 2015

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća Statistical Reports

1512 Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2013. Detaljni godišnji rezultati 1512 Inputs of Raw Materials in Industrial Production in 2013, Detailed Annual Results h/e www

2013., Republika Hrvatska, županije 2013, Republic of Croatia, counties

Izvanredna izdanja Special Editions

Podaci o energetskoj učinkovitosti u kućanstvima i uslugama u 2012. Data of Energy Efficiency in Households and Services, 2012 Originalni datum objavljivanja siječanj 2015. Original date of publishing January 2015

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

Page 43: Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2014

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2014./ Calendar of Statistical Data Issues in 2014 41

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2014

LIPANJ 2015./ JUNE 2015

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

25. Tjedan u godini Week in a year

19., petak 19, Friday

1.3.1. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2014. 1.3.1. Products of Forestry and Felled Timber, 2014 Originalni datum objavljivanja 8. travnja 2015. Original date of publishing 8 April 2015

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia

19., petak 19, Friday

1.3.3. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2014. 1.3.3. Services in Forestry and Felled Timber, 2014 Originalni datum objavljivanja 8. travnja 2015. Original date of publishing 8 April 2015

h/e www

2014., Republika Hrvatska 2014, Republic of Croatia