47
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA 2. Usmerjevalni cilji: Dijak: spozna vrste gonil krmilnih sistemov razume principe delovanja dajalnikov signalov razume lastnosti in prepoznava možnosti uporabe krmilnih naprav osvoji osnovna znanja o procesno vodenih napravah spozna pomen toka materiala, energije in informacij na montažnih linijah dojema prednosti proporcionalne krmilne tehnike razume pomen vzdrževanja montažnih linij in vplive na zanesljivost delovanja sistematično odkriva in odpravlja napake v krmilnem procesu uporablja strokovno literaturo in programska orodja za programiranje krmilnih procesov oblikuje pozitivni odnos do okolja na višji ravni upošteva pravila in priporočila za varno delo razvija komunikativnost, sposobnost dela v skupini in osebno odgovornost 3. Vsebinski sklopi: 1. GRADNJA HIDRAVLIČNIH KRMILIJ IN OSNOVE PROPORCIONALNE HIDRAVLIKE 2. ROBOTIZACIJA MONTAŽNIH LINIJ 1. Vsebinski sklop: GRADNJA HIDRAVLIČNIH KRMILIJ IN OSNOVE PROPORCIONALNE HIDRAVLIKE POKLICNE KOMPETENCE Dijak je zmožen: opisati osnovne vrste pogonov krmilnih naprav ponazoriti delovanje in uporabnost mehanskih, električnih, pnevmatskih in hidravličnih pogonov opisati sestavo in lastnosti posameznih vrst krmilnih mehanizmov razložiti fizikalne zakonitosti delovanja posameznih gonil predvideti varnostne ukrepe pri delu z električnimi krmilnimi napravami razložiti principe delovanja hidromotorjev navesti lastnosti in vrste senzorjev in možnosti uporabe ponazoriti principe procesno vodenih krmilij

KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna vrste gonil krmilnih sistemov • razume principe delovanja dajalnikov signalov • razume lastnosti in prepoznava možnosti uporabe krmilnih naprav • osvoji osnovna znanja o procesno vodenih napravah • spozna pomen toka materiala, energije in informacij na montažnih linijah • dojema prednosti proporcionalne krmilne tehnike • razume pomen vzdrževanja montažnih linij in vplive na zanesljivost delovanja • sistematično odkriva in odpravlja napake v krmilnem procesu • uporablja strokovno literaturo in programska orodja za programiranje krmilnih

procesov • oblikuje pozitivni odnos do okolja na višji ravni • upošteva pravila in priporočila za varno delo • razvija komunikativnost, sposobnost dela v skupini in osebno odgovornost

3. Vsebinski sklopi:

1. GRADNJA HIDRAVLIČNIH KRMILIJ IN OSNOVE PROPORCIONALNE HIDRAVLIKE 2. ROBOTIZACIJA MONTAŽNIH LINIJ

1. Vsebinski sklop: GRADNJA HIDRAVLIČNIH KRMILIJ IN OSNOVE PROPORCIONALNE HIDRAVLIKE

POKLICNE KOMPETENCE Dijak je zmožen:

• opisati osnovne vrste pogonov krmilnih naprav • ponazoriti delovanje in uporabnost mehanskih, električnih, pnevmatskih in

hidravličnih pogonov • opisati sestavo in lastnosti posameznih vrst krmilnih mehanizmov • razložiti fizikalne zakonitosti delovanja posameznih gonil • predvideti varnostne ukrepe pri delu z električnimi krmilnimi napravami • razložiti principe delovanja hidromotorjev • navesti lastnosti in vrste senzorjev in možnosti uporabe • ponazoriti principe procesno vodenih krmilij

Page 2: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

• zasnovati sestavo taktne verige • analizirati delovanje varnostnih krmilnih funkcij • razumeti navodila za vgradnjo hidravličnih delovnih komponent • izbirati in uporabiti hidravlični akumulator • brati diagrame značilnic hidravličnih ventilov • navesti načine gradnje hidravličnih krmilnih blokov • pojasniti osnovni princip delovanja proporcionalnih hidravličnih ventilov • primerjati prednosti proporcionalne tehnike s klasično hidravliko

Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna osnovne vrste pogonov krmilnih naprav in kinematiko delovanja

• spozna ročična in krivuljna gonila • spozna vrste in zgradbo kontaktnih električnih

gradnikov (stikala, releji) sistema • pozna vrste elektromotorjev in njihove lastnosti • pozna izvedbe pnevmatskih motorjev (batni,

lamelni) in posebne izvedbe pnevmatskih valjev • spozna delovanje hidromotorjev • pozna osnovne vrste približevalnih stikal in

njihove lastnosti • razume zaporedje korakov krmilnega ciklusa • spozna delovanje taktne verige in njeno sestavo • pozna način risanja električnih vezalnih shem • razume delovanje nujnega izklopa • pozna načine vgradnje krmilnih ventilov

(kompaktni hidravlični krmilni blok, krmilni blok z vstavljenimi sedežnimi ventili, krmilni bloki mobilne hidravlike ...)

• razume diagrame in značilnice hidravličnih ventilov

• razume namen uporabe hidravličnih akumulatorjev in njihove lastnosti

• spozna prednostne lastnosti proporcionalne tehnike

Dijak:

• z diagrami ponazori odvisnost med vrtljaji gonila in vrtilnim momentom

• opiše delovanje kroglične matice • pojasni vrste kontaktov na stikalih, način

označevanja in namen uporabe • pojasni ustreznost izbire elektromotorja

glede na lastnosti • izračuna teoretično in dejansko silo na

batnico valja ter določi porabo zraka • pojasni princip delovanja batnega

hidromotorja • razloži ustreznost izbrane krmilne funkcije

na delovanje krmilne naprave • nariše simbole približevalnih stikal in jih

logično uporabi v krmilnih funkcijah • pojasni princip delovanja taktne verige • zna določiti pogoje za izvajanje korakov z

logičnimi zapisi • nariše in razloži pnevmatsko krmilno shemo

za dodatne krmilne funkcije (start, nujni izklop, trajno delovanje, ročno – avtomatsko, stop, reset …)

• pojasni odvisnost med pretokom hidravličnega medija in električnim tokom proporcionalnega magneta na ventilu

• opiše delovanje hidravličnega akumulatorja • razloži princip delovanja proporcionalnega

ventila • pojasni vlogo krmilne kartice in

operacijskega ojačevalnika

Page 3: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

2. Vsebinski sklop: ROBOTIZACIJA MONTAŽNIH LINIJ

POKLICNE KOMPETENCE Dijak je zmožen:

• ponazoriti delovni prostor robotskih strežnih naprav • določiti področje in vrsto avtomatizacije v proizvodnji • oceniti učinke pri uporabi robotskih naprav • prikazati zgradbo robotov in principe programiranja • določiti glavne postopke pri serijski montaži • predvideti načine dela na montažnih linijah, organizacijo in tok materiala

Informativni cilji

Formativni cilji

Dijak:

• pozna osnovne vrste robotskih strežnih naprav s primeri uporabe • spozna osnovne kinematične pojme za opisovanje delovnega prostora robotske naprave (koordinatni sistem, število osi, vrste gibanj, prostostne stopnje ...) in možnosti programiranja • spozna načine toka materiala na montažnih linijah • razume pomen urejenosti in značilnosti delovnega mesta (ročna, strojna montaža)

Dijak:

• zna grafično prikazati in opisati delovni prostor robotske naprave

• razloži vzroke uvajanja robotske tehnike v proizvodnjo

• zna ponazoti načine gradnje robotov, robotske pogone in prijemala

• opiše montažno linijo glede na organizacijo dela in tok materiala

• zna predstaviti montažne postopke: vijačenje, preoblikovanje, lepljenje, varjenje, pritrjevanje ...)

Page 4: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: DELOVANJE KRMILNIH IN ELEKTRIČNIH KOMPONENT

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • osvoji osnovne pojme krmilne tehnike in avtomatizacije, • pozna zgradbo krmilnega sistema, • razume lastnosti in delovanje elementov električnega kroga • osvoji osnovna znanja s področja elektrotehnike, pnevmatike in hidravlike • pozna konstrukcijske izvedbe in delovanje posameznih komponent, • pozna praktične primere krmilne tehnike v strojništvu, • se usposobi za odkrivanje in odpravljanje napak v krmilnem procesu, • zna uporabiti računalnik za risanje vezalnih shem, izvajati simulacijo, • je sposoben uporabiti pridobljeno znanje v praksi, • razvija sposobnosti prikazovanja, komentiranja in uporabe rezultatov laboratorijskih

vaj • oblikuje pozitivni odnos do varovanja okolja • se navaja na spretnost, natančnost, točnost, zanesljivost in varnost pri delu, • razvija komunikativnost, sposobnost dela v skupini in osebno odgovornost.

3. Poklicne kompetence:

Dijak/dijakinja: • razložiti osnove pojme krmilne tehnike, • razlikovati vrste in oblike signalov, • opisati osnovne principe krmiljenja • povezati osnovne principe krmiljenja s primeri v praksi • ponazoriti osnovne logične funkcije z enostavnimi električnimi krogi, • razumeti uporabnost osnovnih logičnih funkcij, spominskih in časovnih členov, • razumeti delovanje in uporabnost električnih signalnikov, • prepoznati električna krmilja in njihove lastnosti, • varno ravnati pri delu s krmilnimi napravami, • opisati lastnosti stisnjenega zraka in značilnosti pnevmatskih strojev in naprav • zasnovati in izdelati enostavne pnevmatske in hidravlične sheme z ustreznimi

računalniškimi programi • iskati in izbirati krmilne komponente v katalogih • risati simbole osnovnih električnih oz. elektronskih komponent • razumeti tehnična navodila predpise in brati tehnično dokumentacijo • upoštevati predpise o varovanju okolja pri ravnanju z odpadnimi olji • opisati sestavo in delovanje hidravličnih in elektrohidravličnih krmilij • ugotoviti vzroke napak v krmilnih sistemih in jih odpravljati

4. Operativni cilji:

Page 5: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna različne fizikalne lastnosti signalov in razliko med analognimi in digitalnimi signali

• razume razliko med krmilnim in regulacijskim sistemom

• spozna tok materiala, energije in informacij v krmilnem sistemu

• razume uporabnost logičnih funkcij v praksi • spozna osnovno zgradbo krmilnega in

regulacijskega sistema • spozna osnovne pravila stikalne algebre in

načine zapisa logičnih izrazov • spozna spominske in časovne člene • spozna električne krmilne in signalne

komponente, pretvornike signalov ter njihove simbole in način označevanja

• spozna električne kontaktne dajalnike signalov, približevalna stikala

• pozna osnovne varnostne zahteve pri delu z električnimi napravami

• osvoji osnovno risanje električnih simbolov in simbolov v fluidni tehniki

• pozna lastnosti električnega kroga in osnovne zakonitosti

• razume stisnjen zrak kot obliko energije (tlak, pretok)

• pozna lastnosti stisnjenega zraka in vplive na delovanje pnevmatskih krmilnih naprav

• pozna elemente pnevmatske mreže ter možnosti in načine izvedbe

• spozna vrste pnevmatski in hidravličnih delovnih komponent, izvedbe, načine vgradnje in primernost uporabe

• pozna ukrepe o varovanju okolja pred onesnaženjem

• pozna nevarnosti poškodb pri delu zaradi visokega tlaka olja

• pozna vrste krmilnih ventilov, vlogo, simbole, označbe priključkov, načine krmiljenja, nazivne velikosti

• pozna osnovno strukturo krmilnih shem z uporabo logičnih členov in elementi za nastavljanje hitrosti

• razume hidravlično energijo kot obliko energije fluida v cevi (tlak, pretok)

• pozna lastnosti hidravličnega medija in vplive

Dijak:

• razloži osnovne pojme v krmilni tehniki • opredeli področje in mesto avtomatizacije v

proizvodnji • ponazori tok informacij • grafično ponazori oblike signalov • nariše osnovne simbole krmilne tehnike • opiše in s simboli prikaže osnovne logične

funkcije IN, ALI, NE • razbere delovanje krmilij iz enostavnih

krmilnih shem • izbere ustrezno vrsto krmilne tehnike in išče

nadomestne rešitve • upošteva navodila za varno delo z

električnimi napravami • uporablja univerzalni električni merilni

instrument • našteje komponente pnevmatske mreže,

pozna kriterije za njihovo izbiro in opredeli izvedbo omrežja

• izbere delovne komponente iz katalogov • samostojno načrtuje enostavnejše krmilne

sheme • zapiše zaporedje korakov pri načrtovanju

krmilja za več valjev • določi velikost valjev in izračuna porabo

zraka • samostojno bere enostavne pnevmatske in

hidravlične krmilne sheme • opredeli dobre in slabe lastnosti

hidravličnega medija in načine zagotavljanja kvalitete medija

• izdela merilne protokole in poročila o opravljenih meritvah

• našteje vrste črpalk in pozna kriterije za njihovo izbiro, opiše in navede kriterije za določanje velikosti hidravličnega agregata

• poišče merilna mesta za kontrolo tlaka in nastavlja pravilne vrednosti na tlačnih ventilih

• najde napako na krmilnem sistemu in ugotovi vzrok zanjo

Page 6: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

na delovanje hidravličnih krmilnih naprav • pozna vrste hidravličnih črpalk in vplive na

izkoristek hidravlične naprave • spozna značilnice črpalke in tlačnih ventilov

ter vplive na delovanje hidravličnega sistema

Page 7: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ENERGETSKI SISTEMI

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak:

• zna povezati osnovne zakone termodinamike s procesi v energetskih sistemih, • pozna pomen in obvlada branje tehnične dokumentacije, predpisov ter standardov na

področju energetike in ekologije, • razume splošne principe in delovanje energetskih naprav, energetskih sistemov in

njihovih sestavnih delov, • s pomočjo programske opreme preverja rezultate, dobljene po klasični poti, in

analizira različne primere, • poglobljeno razmišlja o medsebojni povezavi energetskih sistemov z gospodarstvom

in spoznava delovanje le-teh v domačem kraju, • razvija ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost, samoiniciativnost, sistematičnost,

logično sklepanje, varčnost, preudarnost, natančnost, tehnično mišljenje, osebnostno in poklicno odgovornost, skupinsko delo in ekološko zavest,

• se zaveda vplivov energetskih sistemov na okolje, • spremlja literaturo in novosti na področju energetike.

3. Poklicne kompetence:

• določa in izbira energetske naprave in stroje, • upošteva vplive energetskih sistemov na okolje, • upošteva kriterije učinkovite rabe energije ter ekološke in ekonomske kriterije pri izbiri

naprav in strojev, • vzdržuje energetske sisteme, • optimira energetske sisteme. • meri energetske veličine

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Page 8: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna vrste, prednosti in slabosti ter pomen energetskih sistemov,

• razume pomen varčevanja z energijo, • spozna elektrodistribucijski sistem, • opiše vlogo energetskega managementa, • spozna daljinske sisteme, • razširi znanje o krožnih procesih v motorjih

z notranjim zgorevanjem • opiše in razume izboljšave pri motorjih z

notranjim zgorevanjem, • spozna pomen tehničnih izboljšav na

avtomobilskem sejmu oziroma avto-salonu, • spozna delovanje kompresorja, • spozna delovanje, uporabo in prednosti

kompresorske postaje, • spozna vrste in lastnosti letalskih motorjev,

• spozna potrebo po reciklaži avtomobilov, • spozna delovanje fosilne termoelektrarne, • razume pomen kogeneracije, • spozna delovanje jedrske elektrarne, • spozna delovanje hidroelektrarne, • zaveda se pomena uporabe obnovljivih viri

energije,

• spozna sestavne dele hladilnega sistema, • spozna delovanje hladilnih naprav, • spozna delovanje toplotne črpalke, • spozna vrste odpadkov v industriji, • se seznani s sanitarno-zdravstvenimi

problemi odpadkov in z zakonskimi zahtevami pri ravnanju z odpadki,

• spozna pomen ločenega zbiranja odpadkov, • spozna vodovodne sisteme,

• spozna kanalizacijski sistem, • spozna plinifikacijo.

Dijak: • ustrezno ukrepa za racionalno rabo

energij vseh vrst, • nariše urejeni letni diagram

proizvodnje električne energije v RS ter spozna sestavine plačilnega prometa elektrogospodarstva ,

• analizira energijsko stanje, predvidi ukrepe in sestavi prednostno listo varčevalnih ukrepov,

• našteje vrste in prednosti daljinskih sistemov,

• predvidi energetsko učinkovitost v industriji, široki rabi in prometu,

• uporablja energetsko knjigovodstvo, • nariše krožne procese pri motorjih z

notranjim izgorevanjem z dejanskim oziroma indikatorskim diagramom,

• primerja različne krožne procese v istem diagramu,

• obvlada teoretične osnove procesov v motorjih z notranjim izgorevanjem in jih izračuna in nariše v p-V in T-s diagramu,

• ugotavlja učinkovitost (izkoristek), ekonomičnost (poraba goriva) in ekološko primernost (izpušni plini, reciklaža, …) motorjev z notranjim izgorevanjem,

• analizira novosti v avtomobilski industriji in njihov vpliv na ekologijo,

• povezuje znanje z novostmi pri razvoju motorjev z notranjim zgorevanjem,

• razlikuje motorje z notranjim zgorevanjem,

• analizira električni, hibridni in sončni pogon ter gorivne celice,

• ugotavlja pomembnost zmanjševanja emisij škodljivih izpušnih plinov,

• nariše krožne procese eno-, dvo in večstopenske kompresije v p-V in T-S diagrama,

• spozna vrste in princip delovanja kompresorjev

• razlikuje načine regulacije kompresorjev

Page 9: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• zna izbirati kompresorje iz katalogov

• spozna osnovne elemente kompresorske postaje

• nariše osnovno shemo elektrarn, • obvlada teoretične osnove procesov

v termoelektrarnah in jih izračuna in nariše v h-s diagramu,

• izvede izračune osnovnih energetskih veličin za posamezni energetski objekt (moč elektrarne, izkoristek, …),

• definira prednosti kombinirane proizvodnje električne energije in toplote,

• našteje specifičnosti jedrske elektrarne,

• našteje vrste in načine shranjevanja radioaktivnih odpadkov,

• razlikuje vrste vodnih turbin in pozna njihove lastnosti,

• primerja različne tipe elektrarn glede na njihovo ekonomičnost in vpliv na okolje,

• spozna možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije ter uporabe sistemov v lastnem okolju,

• našteje prednosti in slabosti pri izkoriščanju obnovljivih virov energije,

• ob ogledu elektrarn na videokaseti in vsaj ene elektrarne z organiziranim vodenjem strokovne osebe spozna pomen in zgradbo le-teh,

• definira hladilno in grelno število, • našteje in pokaže osnovne elemente

in njihovo funkcijo v hladilnem sistemu,

• uporabi hladilne sisteme v gospodinjstvih in industriji,

• na učnem primeru hladilnika oziroma toplotne črpalke razloži delovanje le-te,

• ugotavlja načine varčevanja z električno energijo na področju hlajenja in ocenjuje kvaliteto hladilnih naprav,

• z izračunom določi energetsko

Page 10: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

bilanco toplotne črpalke, • razlikuje vrste in lastnosti odpadkov, • loči fizikalne, kemijske in biološke

značilnosti odpadkov, • ob ogledu komunalnega odlagališča

ugotavlja pomembnost zbiranja, ločevanja in predelava odpadkov,

• našteje tehnologije za ravnanje z odpadki,

• zna predvideti odpadke v strojništvu in predvidi njihovo odlaganje,

• razume problematiko radioaktivnih odpadkov,

• ob ogledu vodnega zajetja razume osnovo vodovodnih sistemov in potrebe po pitni vodi,

• upošteva predpise o kakovosti pitne vode,

• našteje vrste onesnaževanja vodnih virov,

• uporablja postopke in načine priprave in čiščenja vode,

• konstruira vodovodna omrežja, • ob ogledu kanalizacijskega omrežja

in čistilne naprave ugotovi pomen kanalizacijskih sistemov,

• upošteva s sanitarno-zdravstvene probleme pri kanalizacijskih sistemih

• spremlja stanje oskrbe s plinom v Republiki Sloveniji.

Page 11: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: LASTNOSTI MATERIALOV, PRIMARNO OBLIKOVANJE IN

PREOBLIKOVANJE

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna razlike med čistimi kovinami in zlitinami • spozna lastnosti in uporabnost kovinskih in nekovinskih gradiv • pozna materiale s stališča obdelave in uporabe • izvede mehanske in tehnološke preizkuse materialov • spozna tehnološke postopke litja, sintranja in preoblikovanja ter stroje in naprave

za njihovo izvajanje • navaja se na uporabo strokovne terminologije • razvija pozitivne osebnostne lastnosti (vedoželjnost, natančnost, ustvarjalnost,

vztrajnost,…) Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov

3. Poklicne kompetence:

• razlikovati kovine, nekovine, zlitine, železo, jeklo, litina, mikrostrukture,… • opisati potek ohlajanja in kristalizacije čistih kovin in zlitin • izbirati materiale glede na postopek obdelave in na namen uporabe • izvajati mehanske in tehnološke preizkuse, meriti veličine in vrednotiti rezultate • brati in izdelati tehnološko dokumentacijo • prepoznati in opisati posamezne postopke primarnega oblikovanja in

preoblikovanja • ulivati in sintrati izdelke • preoblikovati gradiva v hladnem in vročem stanju • uporabljati temeljno strokovno terminologijo • uporabljati strokovno in poljudno literaturo s področja materialov, primarnega

oblikovanja in preoblikovanja 4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• pozna osnovne pojme

• spoznava delitev materialov

• spoznava lastnosti in uporabnost posameznih materialov (kovin, zlitin ter nekovinskih materialov)

Dijak: • navede materiale, njihove lastnosti in uporabnost • pojasni razlike med čistimi kovinami in zlitinami • pojasni kristalno zgradbo in strukturo čistihkovin in zlitin

Page 12: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• spoznava načine preizkušanja materialov injih izvede

• spoznava kristalizacijo kovin in zlitin • prepozna binarne sisteme in jih bere

• pozna sistematiko jekel, značilnosti, označevanje in uporabnost

• pozna tehnologijo in postopke litja, sintranja in preoblikovanja

• pozna izdelavo, lastnosti in uporabnost litihsintranih ter preoblikovanih izdelkov

• razloži osnovne fazne diagrame • razloži pomen in potek mehanskih in tehnoloških preizkusov • izvede mehanske in tehnološke preizkuse • pojasni proces pridobivanja jekla iz rude • navede lastnosti in uporabnost železa • navede vrste, sestavo, lastnosti in pomen nekaterih jekel • razloži in uporablja diagram Fe – Fe3C • uporabi sistem označevanja jekel • opiše pridobivanje, lastnosti in uporabo Fe-litin • navede barvne kovine in zlitine ter njihove lastnosti in uporabnost (Al, Cu, Ni, Mg, Pb, Zn) • navede osnovne vrste plastičnih mas in njihove lastnosti ter postopke obdelave in predelave • opiše potek pridobivanja stekla, osnovne lastnosti stekla in uporabnost steklenih izdelkov • navede surovine za keramiko in osnovne lastnosti keramike ter uporabnost keramičnih izdelkov • pozna osnovne lastnosti kompozitov in njihovo uporabnost • navede vrste izolacijskih materialov in njihovo uporabnost • navede vrste goriv ter njihovo kurilno vrednost in uporabo in pojasni pojma gorenjeter gorivo • navede vrste maziv in njihovo uporabo v tehniki • navede vrste lesa in lesenih polizdelkov ter njihove lastnosti in uporabnost • navede značilnosti kompozitnih materialov,vrste, zgradbo in uporabnost • opiše postopke ulivanja ter pojasni osnovnepojme in problematiko • opiše potek formanja

• zna pripravit formo in ulivati

• navede primere litih izdelkov in značilnostiulitkov • opiše faze – potek sintranja in lastnosti sintrancev • navede primere sintranih izdelkov • izbere izdelavo izdelka z litjem ali

Page 13: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

sintranjem • obvlada pomen in problematiko preoblikovanja v hladnem in toplem • opiše posamezne postoke preoblikovanja • nariše skice orodij za posamezne postopke preoblikovanja • zna razložiti delovanje strojev in orodij zapreoblikovanje • uporablja kataloge z materiali

Page 14: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • se uči obravnavati primere iz področja tehnike • razvija sposobnosti, ki spodbujajo njegov osebni razvoj, samoiniciativnost,

tehnično mišljenje, ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost, preudarnost in natančnost ter vztrajnost, navajajo se na logično sklepanje in sistematičnost pri delu

• spoznava zakone mehanike, ki so osnova za razumevanje pri dimenzioniranju in oblikovanju konstrukcij

• navaja se na rabo strokovne terminologije pri pojasnjevanju zakonov mehanike • uporablja zakone mehanike pri reševanju preprostih praktičnih primerov • se navaja na uporabo strokovne literature in iskanje podatkov iz tabel in

diagramov • povezuje različna znanja in jih kritično presoja • spoznava posamezne elemente in sklope in njihove osnovne zakonitosti

delovanja • navaja se načrtovati in usmerjati delo k izpolnitvi cilja • spozna postopek snovanja in konstruiranja • razvija inovativnost in kreativnost pri snovanju in konstruiranju izdelkov

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

• dimenzionirati, oblikovati in analizirati konstrukcije v skladu z obremenitvami, ki jih prenašajo

• poiskati standarde in kataloge proizvajalcev ter iz njih izbirati strojne elemente in komponente glede na dane zahteve

• izdelati delavniško dokumentacijo za nestandardni element in sestavno dokumentacijo izdelka po klasični metodi in s pomočjo programske opreme

• sodelovati pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in izboljšav na obstoječih izdelkih

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak: • spozna nosilne sisteme v ravnini: definicijo

nosilnega sistema v ravnini, podpore, obtežbe (vrste zunanjih obremenitev), zunanjo statično določenost, reakcije pri statično določenih nosilnih sistemih

• spozna razlike med nosilcem, palico in vrvjo

Dijak: • definira nosilni sistem • opiše možne primere obtežbe • pojasni pojem podpore ter odvisnost med vrsto

podpore in številom in usmeritvijo reakcij • definira in razloži pojem statične določenosti • opiše in skicira konstrukcijske izvedbe

Page 15: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• spozna prečni prerez in notranje obremenitve v elementih nosilnih sistemov: nosilci, palični nosilci, vrvi

• spozna osnovne pojme trdnosti: deformabilno telo, napetosti in deformacije, vrste obremenitev, normalne in tangencialne napetosti, vzdolžne in prečne deformacije, dopustna napetost, trajna dinamična trdnost

• spozna napetosti (natezno, temperaturno, tlačno, uklonsko, strižno, upogibno, vzvojno) v konstrukcijskih elementih in zakonitosti za določanje njih

• spozna deformacije kot posledica obremenitev in osnovne zakonitosti deformacij in obremenitev

• spozna elemente razstavljivih zvez in značilne slike teh zvez

• spozna naloge in uporabnost zveze z zatiči, s sorniki, z vskočniki, z navoji

• spozna lastnosti, oblike in standarde zatičev, sornikov, vskočnikov

• spozna elemente vijačne zveze ter pravila za risanje in kotiranje navojev

• spozna vrste navojev, profile navojev, dimenzije navojev in vijačnih zvez

• seznani se s standardi za navoje, vijake, matice, podložke in njihovo uporabo

• spozna uporabnost kovičnih zvez in obremenitve zveze

• spozna značilne slike zakovov glede na lego spajancev in kovic

• spozna vrste in uporabnost grednih vezi • spozna pomen, oblike, značilne slike in

materiale grednih vezi

• spozna uporabnost in vrste ležajev

• spozna razliko med drsnimi in kotalnimi ležaji, se seznani s primeri uporabe in njihovimi posebnostmi

• spozna pomen gradiv za drsne ležaje

• spozna osnovne principe delovanja kotalnih ležajev in jih zna poimenovati

• spozna pomen pravilne vgradnje kotalnih ležajev

• spozna pomen ustreznega mazanja in tesnenja ležajev ter ustreznih maziv

• spozna uporabnost osi in gredi ter razliko med njima

različnih podpor in stikov med elementi nosilnih sistemov

• izračuna reakcije v podporah • navede osnovne lastnosti konstrukcijskih

elementov • zna vpeljati notranje sile in momente, ki

uravnotežajo obravnavani del nosilnega sistema z zunanjimi silami

• analitično določa potek notranjih sil in upogibnih momentov vzdolž osi nosilca brez prevesnega polja, s prevesnim poljem in konzolne nosilce,

• z diagrami prikaže potek notranjih sil in upogibnih momentov vzdolž osi nosilca

• opiše možnosti uporabe paličnih nosilcev • preveri zunanjo in notranjo statično določenost

paličnega nosilca • analitično določiti osne sile v palicah čistih

paličnih konstrukcij • definira deformabilno telo ter model

elastičnega in plastičnega telesa • opiše vsebino in naloge nauka o trdnosti • definira napetost in lastnosti realnega telesa • ugotovi napetostna stanja glede na znano

obremenitev telesa in jih opiše • opiše relativne vzdolžne in prečne deformacije • definirati dejanske in dopustne obremenitve ter

napetosti glede na čas in jih primerja • preračuna in dimenzionirati natezno ali tlačno

obremenjene konstrukcijske elemente • izračuna deformacije natezno ali tlačno

obremenjenih elementov • kontrolira enakomerno porazdeljeni površinski

tlak na stičnih površinah konstrukcijskih delov • dimenzionira strižno obremenjene elemente za

konstrukcijske zveze in izračuna potrebno strižno silo za prebijanje materiala

• pojasniti čisti upogib, opiše upogibnico, nevtralno ravnino in nevtralno os prereza

• skicira in pojasni diagram upogibne napetosti po prerezu nosilca

• izračunati robno upogibno napetost pri enojnem upogibu in razloži vpliv oblike prereza na nosilnost upogibno obremenjenega nosilca

• s pomočjo tabel izračuna deformacije enostavnih upogibno obremenjenih nosilcev

• skicira in pojasni diagram vzvojne napetosti za

Page 16: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• spozna upogibni in torzijski moment kot obremenitev gredi in upogibni moment pri oseh ter oblikovanje osi in gredi v skladu z obremenitvami

• spozna gradiva za gredi in osi • spozna uporabnost in delovanje grednih vezi

in sklopk • spozna uporabnost in vrste gonil • spozna prestavno razmerje, moč, vrtilno

frekvenco, torzijski moment in izkoristek gonila

• spozna vrste konstruiranja in pomen snovanja v konstrukcijskem procesu

• spozna konstrukcijske zahteve glede na funkcionalnost, varnost, gospodarnost, material, izdelavo, obdelavo, obliko, montažo, transport, enostavnost uporabe, vzdrževanje in vpliv na okolje

• spozna potek konstrukcijskega procesa skozi faze planiranja, koncipiranja vrednotenja, detajliranja in priprave za izvedbo

• spozna posnetek stanja, določitev liste zahtev, brezpogojne in minimalne zahteve, želje ter določitev pogojev sprejemljivosti

• spozna tehnike za iskanje rešitev – variant – konceptov

• spozna uporabnost abstrahiranja, delitve na delne funkcije, konstrukcijskih katalogov, metode morfološke skrinjice, tehnik izbire ustreznih rešitev in metode 635

• spozna uteži pri vrednotenju izbranih rešitev, kriterije vrednotenja, tehnično vrednost variante, ekonomsko vrednost variante, preračun in predstavitev v diagramu

• se navaja na uporabo strokovne literature in računalniške programske opreme ter iskanje podatkov iz tabel in diagramov

• povezuje znanja različnih področij ter kritično preverja in vrednoti rezultate

okrogli prerez • izračuna vzvojno napetost in deformacijo za

okrogli prerez • dimenzionira okrogle polne in votle prereze

nosilcev obremenjenih na torzijo • dimenzionira, oblikuje in nariše zveze z

zatičem, zveze s sornikom, zveze z vskočnikom, vijačne zveze

• določi dimenzije enostavnih kovičnih spojev in jih nariše

• izbere, dimenzionira, oblikuje in skicira gredno vez

• dimenzionira, oblikuje in nariše delavniško risbo drsnega ležaja

• izbere ustrezni način mazanja drsnega ležaja in ga pojasni

• določi potrebno nosilnost kotalnega ležaja, ga izbere ter zanj izbere ustrezno mazanje in tesnjenje

• oblikuje ležajna mesta (sedeže) in utemelji obliko izbranega sedeža za ležaj

• poišče ustrezno vrsto ležaja iz katalogov proizvajalcev

• dimenzionira, oblikuje in nariše delavniško risbo osi

• oblikuje in trdnostno kontrolira gredi glede na dopustne obremenitve in deformacije

• izbere vrsto in velikost tipske gredne vezi in sklopke

• modelira parametrične prostorske modele elementov za prenos vrtilnega gibanja

• sestavi modele preprostih sklopov za prenos vrtilnega gibanja

• iz modelov in sestave izdela delavniško in sestavno dokumentacijo

• razlikuje gonila in pozna prednosti, slabosti in uporabnost posameznih vrst gonil

• določi prestavno razmerje, moč, vrtilno frekvenco, torzijski moment in izkoristek gonila

• izdela računalniške modele obremenitvenih primerov

• prepozna strojne elemente in sklope in zanje smiselno uporablja termine, ki so splošno uporabni v strokovnem sporazumevanju

• modelira parametrične prostorske modele elementov za razstavljive zveze

Page 17: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• sestavi modele preprostih sklopov razstavljivih zvez

• iz modelov in sestave izdela delavniško in sestavno dokumentacijo

• izdela računalniški model obremenitvenih primerov

• razlikuje konstruiranje na novo in prilagoditveno konstruiranje

• našteje osnovne konstrukcijske zahteve in za vsako zahtevo pozna njen vpliv na odločitve pri konstrukcijskem procesu in na končen rezultat

• zna pojasniti algoritem poteka in medsebojne povezanosti posameznih faz v konstrukcijskem procesu ter vrstni red potrebnih aktivnosti pri snovanju in konstruiranju novega sklopa

• zna enostaven konstrukcijski primer razdeliti na posamezne konstrukcijske faze planiranja, koncipiranja, vrednotenja in detajliranja

• za enostaven vsakdanji predmet sestavi spisek brezpogojnih zahtev za njegovo delovanje

• prepozna lastnosti, ki določajo minimalne zahteve in želje

• na enostavnem primeru prikaže abstrahiranje, uporabi konstrukcijske kataloge za pomoč pri iskanju rešitev ter prikaže metodo morfološke skrinjice in metodo 635

• določi kriterije vrednotenja, tehnično vrednost variante, ekonomsko vrednost variante in predstavi v diagramu osnovne vrednosti izbranih rešitev

• poišče strokovno literaturo, uporablja programsko opremo in zna poiskati podatke iz tabel in diagramov

Page 18: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: NAČRTOVANJE PROIZVODNIH PROCESOV V STROJNIŠTVU

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna načine in metode kako izdelati določen izdelek, • spozna osnovne pojme načrtovanja in izvajanja tehnoloških postopkov, • spozna pomen načrtovanja in uvajanja obdelovalnih tehnologij, • spozna temeljne principe vpenjalnih naprav in pripomočkov, • ocenjuje ekonomičnost delovnega procesa, • spozna načrtovanje proizvodnje, • razume pomen vzdrževanja strojev in naprav

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

• načrtovati tehnološke procese z uporabo metod načrtovanja • izdelati osnovno tehnološko dokumentacijo za proizvodnjo • prepoznati ergonomske vplive na načrtovanje proizvodnje • upoštevati vplive proizvodnega dela na okolje

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• razume pomen načrtovanja tehnoloških in proizvodnih procesov,

• spozna avtomatizirano proizvodnjo (CIM,CAD;CAP;CAQ;CAE),

• pozna različne tipe proizvodnje, • pozna tehniško in tehnološko dokumentacijo v

proizvodnji, • razume mrežno načrtovanje, • pozna izračun stroškov proizvodnje, • spozna ugotavljanje izdelovalnega časa, • spozna načine normativni čas dela, • spozna vpliv proizvodnje na bivalno okolje, • spozna in razume vpliv delovnega mesta na človeka in njegovo počutje,

• pozna navodila in predpise za varno delo, • spozna načine vzdrževanja

Dijak:

• opiše metode načrtovanja delovnih in tehnoloških procesov

• razloži princip avtomatizirane proizvodnje CIM-CAM

• pojasni posamezne segmente avtomatske obdelave tehnoloških podatkov

• izdela tehnološko dokumentacijo za proizvodnjo

• časovno načrtuje predvideno tehnološko delo

• izračuna izdelovalne in normativne čase ter predvidi stroške proizvodnje

• zna izračunati normo za določeno obdelavo in ergonomske vplive

• predvidi in pojasni vplive proizvodnega procesa na okolje

• loči različne vrste vzdrževanja

Page 19: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Page 20: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: NAČRTOVANJE STAVBNIH INŠTALACIJ

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • pozna principe delovanja ogrevalnih, hladilnih in klimatskih sistemov • pozna pomen zakonov prenosa toplote in mehanike pretakanja medijev pri

načrtovanju strojnih inštalacij • prepozna nevarnosti slabega načrtovanja in zagotovi varno obratovanje ob

upoštevanju predpisov o varstvu pri delu • uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje novih znanj

in podatkov • razvija varčnost pri optimalni izbiri elementov stavbnih inštalacij • oblikuje tehnično dokumentacijo in tehnična navodila • spoznava sanitarno-zdravstvene probleme pri kanalizacijskih sistemih • konstruktivno argumentira in uveljavlja svoje zamisli pri reševanju problemov

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

• Načrtovati sistem in vrsto stavbnega ogrevanja • Preračunati in načrtovati elemente ogrevanja • Načrtovati hladilne sisteme in sisteme prezračevanja • Načrtovati vodovodne in plinske instalacije z napravami za ogrevanje • Izbirati ustrezen izolacijski material glede na uhajanje toplote iz bivalnega

sistema 4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• pozna osnove prenosa toplote v strojnih instalacijah in osnove pretakanja medijev,

• pozna razliko med prezračevanjem in klimatizacijo

• razume vplive, ki določajo pretočne izgube,

• razume problematiko hidravličnega uravnoteženja uporov v pretočnih sistemih,

• se zaveda pomena zvočnih in toplotnih izolacij,

• pozna postopek določanja toplotnih izgub,

• pozna osnovne principe montaže, spajanja in preizkušanja strojnih instalacij,

• se zaveda pomena in zagotavljanja

Dijak: • izračuna toplotne izgube po posameznih

prostorih, • določa moči hladilnih, grelnih in klima

naprav v skladu z ustreznimi pravilniki in normativi ( pravilnik o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije),

• izbira elemente ogrevalnih, hladilnih in klima sistemov,

• izračuna porabo goriva in investicije v ogrevalnem sistemu,

• izdela preračun centralnega ogrevanja za družinsko hišo ter ga vriše v njen tloris,

• izračuna in določi potrebne preseke, pretoke in padce pri strojnih instalacijah,

Page 21: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

parametrov ugodja v bivalnih in delovnih prostorih,

• spoznava pomen uporabe standardizacije in tipizacije v strojnih instalacijah,

• pozna standarde in simbole za shematsko risanje sistemov stavbnih instalacij,

• pozna postopke meritev in preizkušanja pri tehničnih prevzemih,

• se zaveda nevarnosti in posledic pri nepravilnem obratovanju strojnih instalacij,

• definira pojme pri porabi energije ( izkoristek kotla, grelno in hladilno število, itd),

• obvlada osnove vodovodnih omrežij in njihovo konstruiranje,

• se zaveda specifičnih lastnosti zemeljskega plina pri načrtovanju plinskih instalacij,

• se zaveda pomena zakonskih predpisov pri odpadnih vodah in pomena čistega okolja.

• izračuna potrebne volumske pretoke za prezračevanje prostorov,

• izdela preračun za sistem prezračevanja v šolskih prostorih,

• glede na tehnično dokumentacijo izbira iz katalogov elemente stavbnih instalacij,

• pri izbiri pritrditve elementov strojnih instalacij upošteva šumnost, funkcionalnost in estetiko,

• po predhodni dokumentaciji riše montažne sheme,

• po navodilih projektanta riše sheme za hladilne, ogrevalne, prezračevalne, vodovodne in plinske sisteme,

• izdeluje predračune in kalkulacije in pri tem uporablja informacijsko tehnolgijo,

• izbira toplotno izolacijo cevovodov in pri tem upošteva zakonitosti prevoda in prestopa toplote,

• izdela tehnično dokumentacijo montažnih shem z uporabo standardov,

• upošteva varnostna navodila in standarde pri izbiri merilnih, regulacijskih in varnostnih naprav.

Page 22: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: OBDELAVA GRADIV

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna temeljna teoretična in praktična znanja s področja odrezovanja in merjenja • izdela izdelek • pozna pomen pravilnega upravljanja in vzdrževanja strojev in naprav za varno

delo ob upoštevanju ekonomičnosti delovnega procesa in ekoloških zahtev • pozna standarde in sisteme zagotavljanja kakovosti • pozna principe delovanja merilnih naprav in strojev • kontrolira merila, izvaja meritve in vrednoti rezultate • uporablja strokovno literaturo • dela v skladu s standardi in pravili varnega dela, varovanja zdravja in okolja

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

• pravilno ravnati pri delu z orodji in stroji • izdelati izdelek s postopki odrezovanja • meriti tehnološke veličine, vrednotiti in interpretirati rezultate ter voditi

dokumentacijo • delati v skladu s sistemi in standardi kakovosti • načrtovati, spremljati in dopolnjevati tehnološko dokumentacijo

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna teorijo odrezovanja in preoblikovanja

• pozna osnovne postopke ročne obdelave z odrezovanjem

• pozna enorezilne postopke odrezovanja

• spozna postopke obdelave izvrtin

• pozna postopek frezanja

• spozna brušenje

• spozna postopke fine obdelave

• spozna postopke odnašanja materiala

• pozna postopke merjenja dolžin

Dijak: • opiše gibanja na obdelovalnih strojih in

parametre obdelave • pojasni vrste in lastnosti rezalnih materialov • razloži obrabo in obstojnost orodja • izračuna prerez odrezka, rezalne sile in moč pri

odrezovanju • opiše toplotne razmere pri odrezovanju • razloži osnovne postopke ročnega odrezovanja • izdela izdelek s postopki ročne obdelave • razloži postopek struženja in njegovo uporabo • oblikuje in dimenzionira izdelke, ki se

izdelujejo s struženjem

Page 23: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• spozna merilnike dolžin v avtomatizirani proizvodnji

• pozna merjenje kotov, navojev in hrapavosti površine

• razume zagotavljanje kakovosti v delovnem okolju

• opiše orodja in stroje za struženje • izbere parametre obdelave in izdela izdelek • loči skobljanje in pehanje • razloži postopke obdelave izvrtin (vrtanje,

grezenje, povrtavanje) • loči orodja za obdelavo izvrtin • našteje stroje za obdelavo izvrtin • izbere parametre obdelave in izdela ali obdela

izvrtine • razloži postopek frezanja • loči orodja in stroje za frezanje • izbere parametre obdelave za frezanje in izdela

izdelek • opiše postopke brušenja • razloži oznako brusa in pojasni izbiro brusa • brusi obdelovance z različnimi postopki

brušenja • razloži postopke fine obdelave (honanje,

lepanje, superfiniš, poliranje) • opiše orodja in stroje za fino obdelavo • pojasni uporabo posameznega postopka fine

obdelave • fino obdela izdelek • opiše postopke obdelave z mehansko energijo,

ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemično obdelavoin obdelavo z žarki ter pojasni možnost uporabe

• zna uporabljati merilne kladice, pomična in vijačna merila, merilne ure in vzvodne merilnike

• meri in izdela poročilo o opravljenem merjenju • kontrolira izdelke • opiše električne, pnevmatske, optične in

laserske merilnike ter pojasni možnost njihove uporabe

• izmeri kot, navoj in hrapavost površine • opiše značilnosti zagotavljanja in kontrole

kakovosti v podjetju • razloži pojem celovite kontrole kakovosti • uporabi standarde kakovosti

Page 24: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ORODJA IN NAPRAVE ZA MNOŽIČNO PROIZVODNJO

2. Usmerjevalni cilji: Dijak:

• širi in utrjuje znanja o postopkih preoblikovanja • spozna temeljna teoretična in praktična znanja s področja orodij in naprav • konstruira enostavna orodja in pripomočke • montira in demontira orodja in mehanske sisteme • testira, diagnosticira in vzdržuje orodja in naprave • uporablja strokovno literaturo • bere in pripravlja tehnološko in tehniško dokumentacijo • pozna pomen pravilnega upravljanja in vzdrževanja orodij in naprav za varno

delo ob upoštevanju ekonomičnosti delovnega procesa in ekoloških zahtev

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 3. Poklicne kompetence:

• prepoznati orodja in naprave za množično proizvodnjo • konstruirati enostavna orodja in pripomočke • montirati in demontirati orodja in mehanske naprave • testirati, diagnosticirati in vzdrževati orodja

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• pozna vlogo orodij in naprav

• pozna elemente orodij in njihovo delovanje

• pozna orodja in naprave za tlačno litje kovin in umetnih mas

• pozna orodja za kovanje

• spozna orodja in naprave za striženje pločevine

• spozna orodja in naprave za

Dijak: • pojasni pomen orodij in naprav za

množično proizvodnjo • opiše osnovne pojme v orodjarstvu • načrtuje tehnologijo sestavljanja orodja

in kontrolnih elementov • sistematično sestavlja komponente v

sklope orodja • vgrajuje, nastavlja in umerja merilne

elemente • opiše elemente orodja za tlačno litje • montira in testira orodja in naprave za

tlačno litje • opiše elemente kovaškega orodja in

pomožnih naprav v kovačnici • konstruira kovaška orodja in pomožne

naprave • preizkuša kovaška orodja

Page 25: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

upogibanje pločevine

• pozna orodna in naprave za globoko vlečenje

• pozna kombinirana preoblikovalna orodja

• spozna naprave za podajanje in dodajanje surovcev in pločevine

• spozna elemente in sisteme za vpenjanje

• opiše elemente strižnega orodja in škarij

• konstruira enostavna strižna orodja • montira, preizkuša in testira strižna

orodja in pomožne naprave • opiše elemente upogibnega orodja • konstruira enostavna upogibna orodja • montira, preizkuša in testira upogibna

orodja ter pomožne naprave • opiše elemente orodja za globoko

vlečenje • konstruira enostavna orodja za globoko

vlečenje • montira, preizkuša in testira orodja za

globoko vlečenje ter pomožne naprave • montira, preizkuša in testira

kombinirana preoblikovalna orodja ter pomožne naprave

• opiše naprave za podajanje in dodajanje surovcev

• opiše elemente in sisteme za vpenjanje orodij in obdelovancev na obdelovalnih strojih

• montira, preizkuša in testira vpenjalne elemente in sisteme na obdelovalnih strojih

Page 26: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • Razvija podjetniške lastnosti in deluje podjetno • Sodeluje pri raziskavi trga in ugotovi potrebe na trgu • Učinkovito in privlačno predstavi poslovno zamisel • Pozna in uporablja različne vrste in načine komunikacije pri reševanju

problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog • Razume pomen odnosov z vsemi udeleženci poslovnega procesa • Razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost kreativnega načina reševanja

problemov • Pozna različne vrste in način delovanja podjetij • Pozna različne načine vodenja in upravljanja podjetij • Razume pomen poslovnega načrta v podjetniškem procesu • Sestavi poslovni načrt s standardnimi sestavinami • Prepozna različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje podjetja. • Izdela enostavno kalkulacijo za izdelek oz. storitev in sestavi posamezne bilance • Pozna različne vrste in načine trženja izdelkov oz. storitev • Pozna različne vrste in načine promocije izdelkov oz. storitev • Načrtuje in organizira dejavnost • Vodi evidence in dokumentacijo • Razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na

delovnem mestu • Zagotavlja kakovost lastnega dela, storitve in izdelkov. • Raziskuje primere iz prakse v lokalnem okolju • Razvija spretnost projektnega in timskega dela

3. Poklicne kompetence:

• pozna pomen podjetništva v sodobnem gospodarstvu • pozna načine vodenja in upravljanja podjetja • pozna principe in oblike trženja • pozna in spremlja dejavnike poslovnega procesa

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• razume pojem in pomen podjetniškega obnašanja,

• opiše lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika,

Dijak:

• razvija podjetne lastnosti,

• razvija in oblikuje poslovne ideje,

• oceni potrebe in želje kupcev v lokalnem okolju

Page 27: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

• pozna metode oblikovanja in iskanja poslovnih idej,

• spozna različne načine pridobivanja informacij o tržišču,

• razume pomen raziskave trga in ugotavljanja potreb kupcev

• zna definirati in preučevati konkurenco,

• pozna različne vrste komunikacije

• pozna poslovno korespondenco

• razume pomen timskega dela

• pozna različne vrste in načine organiziranosti podjetij

• našteje posamezne pravne ureditve poslovnih subjektov,

• opiše oblike gospodarskega delovanja in razliko med pravnimi in fizičnimi osebami,

• pozna pogoje in formalnosti za opravljanje del in splošne obveznosti, ki jih imajo podjetniki

• pozna osnovno delitev dela v podjetju

• spozna določanje interesov in delovanja podjetja

• razume določanje strategije podjetja

• pozna osnovo kulture in etike poslovanja

• razume obveznosti po pogodbi o sklepanju poslov

• pozna sistem urejenosti podjetja

• pozna poslovno in finančno vodenje podjetja

• pozna različne oblike pridobivanja finančnih sredstev

• pozna podjetniški proces od ideje do ustanovitve podjetja

• razume pomen poslovnega načrta v podjetniškem procesu

• pozna standardne sestavine poslovnega načrta

• pozna možne vire za začetek posla

• razume pomen in vlogo managementa

• pozna pravila učinkovite in privlačne predstavitve poslovne zamisli

• razume pojem trga in trženja

• opiše direktno in indirektno prodajo,

• pozna primerne tehnike zbiranja podatkov in informacij

• našteje lastnosti proizvodov, izdelka in storitve, ki pripomorejo k uspešni prodaji,

• oceni pomen zaščitnega znaka in blagovne

• opravi enostavno analizo trga za izbran izdelek oz. storitev

• sodeluje pri pripravi anketnega vprašalnika,

• anketira potencialne kupce ali pridobi podatke o tržnem segmentu z opazovanjem,

• razume pripravljeno poročilo o tržni analizi

• v svojem okolju poišče in razvrsti konkurenčna podjetja za izbran izdelek oz. storitev

• opravi intervju z uspešnim podjetnikom v lokalnem okolju

• uporablja različne načine komunikacije

• uporablja različne vrste in načine poslovne korespondence

• zna delovati in koordinirati delo v timu

• v svojem okolju poišče in razvrsti poslovne subjekte glede na pravno ureditev,

• sodeluje pri izboru primerne pravne oblike podjetja za svojo gospodarsko dejavnost,

• seznani se z delovanjem različnih gospodarskih združenj,

• izbere delovna sredstva in predmete dela gospodarstva oziroma obrata,

• opredeli podjetje in politiko podjetja

• zna določiti pogoje ustanavljanja in vodenja podjetij, opredeli smotre, cilje in merila uspešnosti in vodenje evidenc podjetja

• opredeli upravljalce, poslovodnike in izvajalce

• opredeli podjetje kot organizacijski sistem

• izdela interesne povezave in razmerja v podjetju

• določi poslanstvo podjetja, izdela strategijo podjetja

• razvija izdelke, storitve in programe

• opredeli kulturo in okolje podjetja ter etiko v podjetju

• izdela razne podjetniške pogodbe, določa obveznosti po pogodbah in rešuje zaplete in nepravilnosti po pogodbah

• zna oceniti, kaj je potrebno za uspešno uresničenje poslovne ideje

• preveri potek podjetniškega procesa ob primeru podjetnikov v okolju

• zna preveriti različne poslovne ideje, jih

Page 28: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

znamke,

• pozna princip delovanja ponudbe in povpraševanja ter njune zakonitosti

• razume pomen ponudbe in povpraševanja ter njun vpliv na tržno ravnotežje

• spozna in pomen tržnega mehanizme

• razume pomen in vlogo mednarodne trgovine

• razume pomen zagotavljanja kakovosti storitev,

• pozna pravice kupcev in uporabnikov storitev,

• pozna pravila poštenega poslovanja

• si pridobi znanje o vseh elementih spleta trženja za poslovno zamisel

• pozna temeljne finančne projekcije, tveganje poslovanja

• pozna prihodke in odhodke,

• našteje in razlikuje stalne in spremenljive stroške,

• pozna pojem amortizacije,

• pojasni lastno ceno,

• zna definirati prodajno ceno

• razume pojem stroškov, stroškovnih nosilcev in stroškovnih mest

• pozna posamezne vrste stroškov

• razume vlogo in pomen posameznih stroškov v finančnih izkazih podjetja

• pozna njihov vpliv na poslovanje podjetja (prihodki in odhodki)

• razume pomen mejnih stroškov pri investicijski politiki podjetja

• pozna osnove davčnega poslovanja

• pozna finančne in računovodske bilance

• pozna finančne instrumente, ki se uporabljajo pri trgovanju

razvije in izbere najprimernejšo kot predmet poslovnega načrta

• določi tehnike zbiranja potrebnih informacij

• zna sestaviti poslovni načrt

• opredeli izbrani proizvod/storitev kot predmet poslovnega načrta, njegove bistvene lastnosti in možne diferenciacije proizvoda/storitev ali nastopa na trgu

• zazna dileme o potrebnih prostorih, izbiri lokacije, načrtovanju fiksnega kapitala, obratnih sredstev, logistike, človeških virov in jim zna poiskati rešitve

• določi primerno obliko vodenja podjetja in nagrajevanja zaposlenih

• predstavi zamisel iz poslovnega načrta

• identificira ciljni trg za izbrani izdelek/storitev in zbere dostopne podatke o predvidenem trgu

• določi možne tržne poti

• sestavi vzorčna promocijska gradiva

• oceni potrebe in želje kupcev v lokalnem trgu

• v svojem okolju poišče ponudnike, ki te potrebe kupcev upoštevajo in zadovoljujejo

• pojasni vlogo in pomen tržnega mehanizma

• oceni tržno ravnotežje za posamezno panogo oz. izdelek

• zna spremljati dogajanje na mednarodnih trgih (glede na področje, panoge ali izdelke)

• analizira vpliv preteklih (posameznih) dejavnikov na mednarodno trgovino

• oceni možne vplive današnjih dejavnikov na mednarodno trgovino

• ovrednoti potrebne materialne in finančne vire za začetek različnih vrst proizvodnje/poslov

• ovrednoti različne stroškovne kategorije

• razlikuje celotne in povprečne stroške

• izračuna prihodke, odhodke (stalne, spremenljive stroške in skupne stroške),

• izračuna lastno ceno,

• oblikuje prodajno ceno izdelka/storitve • izdela enostavne kalkulacije,

• izračuna prag pokritja

Page 29: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

• izdela enostavni poslovni izid (dobiček/izguba),

• oceni enostavno bilanco stanja/uspeha in denarni tok

• predstavi prodajni načrta za proizvod, izdelek oz. storitev,

• uporablja postopke pri uporabi čekov, menic, zadolžnic, kreditnih kartic in drugih sredstev ali načine plačila

• izračuna temeljne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja

Page 30: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE V STROJNIŠTVU

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spoznava različne vire energije • spozna pogoje za učinkovito izkoriščanje posameznih virov energije • spozna načine izkoriščanja posameznih virov energije v EU • načrtuje enostavne sisteme za koriščenje posameznih virov energije • ocenjuje gospodarnost koriščenja posameznega vira energije • pozna ekološke posledice uporabe različnih virov • uporablja strokovno in poljudno literaturo ter elektronske medije • razvija kreativno mišljenje, samozavest ter samoiniciativnost • se navaja na sistematičnost pri delu • spozna temeljno strokovno terminologijo • razvije odnos do varčne rabe energije • pozna tehnološke postopke za proizvodnjo energentov, • pozna manjše sisteme za distribucijo energije in energentov, • pozna naprave za proizvodnjo manjše količine energije, • pozna krmilne sisteme za krmiljenje postrojenj za proizvodnjo in distribucijo

energentov ter za proizvodnjo in distribucijo • manjši količin energije, • pozna delovanje in zgradbo sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije

3. Poklicne kompetence:

• Nadzirati delovanje distribucijski naprav za energente. • Nadzirati proces proizvodnje in distribucije toplote. • Spremljati tehnološke procese proizvodnje in distribucije energije • Spremljati procese proizvodnje alternativnih oblik energije • Izdelati in brati enostavne sheme sistemov za izkoriščanje posameznih virov

energije • Načrtovati enostavne sisteme za koriščenje posameznih virov energije • Izbirati sestavne elemente • Dimenzionirati potrebne elemente

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna možne vire energije v Sloveniji in v svetu ter njihov potencial

• spozna potrebe po energiji v Sloveniji in v svetu

• spozna principe, smotrnost ter

Dijak:

• pojasni principe izkoriščanja posameznih virov

• ovrednoti možnosti uporabe različnih virov energije

• opiše lastnosti in uporabo jedrskih goriv

Page 31: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

problematiko izkoriščanje različnih virov energije (fuzijske, fisijske, sončne, vetrne, energije iz biomase, geotermalne, energije morja)

• spozna prednosti in slabosti izkoriščanja posameznih virov energije

• opiše škodljive vplive izkoriščanja posameznih virov energije na okolje (zrak, voda, tla)

• spozna ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje

• spozna globalne ekološke probleme in ukrepe za njihovo reševanje

• spozna tehnološke postopke za proizvodnjo energentov,

• se seznani s sistemi za distribucijo energentov in enrgije,

• spozna sisteme in naprave za proizvodnjo manjših količin energije,

• se seznani z načini krmiljenja in napravami za krmiljenje proizvodnje in distribucije energije,

• spozna delovanje postrojenja za proizvodnjo in distribucijo tople vode,

• spozna računalniške programe za načrtovanje in nadziranje manjših energetskih sistemov.

• načrtuje enostavne solarne sisteme za ogrevanje vode

• načrtuje enostavne fotovoltaične sisteme za proizvodnjo električne energije

• načrtuje vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije

• načrtuje enostavne sisteme za koriščenje biomase v smislu proizvodnje bioplina in s tem električne energije

• zna določiti in izbirati različne sestavne elemente sistemov za koriščenje alternativnih virov

• zna ovrednotiti gospodarnost posameznega sistema

• zna ovrednotiti vplive na okolje posameznega sistema

• bere tehnično dokumentacijo za postrojenje za proizvodnjo in distribucijo energentov,

• upravlja s sistemom za distribucijo energije,

• nadzira delovanje postrojenja za proizvodnjo manjše količine energije,

• po poterebi spreminja parametre pri proizvodnji in distribuciji energentov in enrgije,

• z računalniškim programom načrtuje manjša postrojenja za proizvodnjo in distribucijo tople vode.

Page 32: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: PROSTORSKO MODELIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna vlogo in pomen računalniško podprtih tehnologij pri podpori proizvodnji, • pozna CAD program za 3D modeliranje sestavnih delov, • z računalnikom modelira izdelke in jih sestavlja v sklop • izdeluje tehnično dokumentacijo sestavnih delov in sklopov po veljavnih

standardih • zna parametrično in funkcijsko povezati dimenzije računalniškega modela, • izdela družino sorodnih izdelkov s pomočjo tabele, • spozna namen in principe delovanja slojevitih tehnologij, • razvija natančnost in doslednost pri modeliranju in izdelavi tehnične

dokumentacije • razvija prostorsko predstavo in smisel za modeliranje in povezavo elementov v

prostoru. 3. Poklicne kompetence:

• s CAD računalniškim programom modelirati izdelke • sestavne dele z računalnikom sestaviti v sklop • z računalnikom izdelati tehnično risbo na osnovi računalniškega modela

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spozna prednosti 3D računalniškega modeliranja,

• se seznani z programsko opremo za področje CAD,

• spozna pomen računalniških tehnologij v celotnem življenjskem ciklusu izdelka,

• se seznani z osnovnimi in naprednimi gradniki za dodajanje in odvzemanje materiala modelu,

• spozna inženirske gradnike za spreminjanje in dopolnjevanje oblike izdelkov,

• razume relacije "oče – sin",

• spozna pomožne geometrijske

Dijak: • izdela 3D računalniški model izdelka z

uporabo gradnikov za dodajanje in odvzemanje materiala,

• pri modeliranju uporablja različne vrste gradnikov, kot so: izvlek, vrtenina, sledenje prereza po vodilni, krivulji, povezava prostorskih prerezov,

• spreminja obliko modela z inženirskimi gradniki ,

• kreira geometrijske gradnike kot so točke, ravnine, osi in krivulje

• kopira in zrcali gradnike, • razmnoži gradnike po vzorcu, • izdela družino sorodnih izdelkov s

pomočjo tabele, • predpiše formulo odvisnosti določene

mere na izdelku,

Page 33: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

elemente, ki so namenjeni podpori modeliranja,

• spozna postopke za spreminjanje in manipuliranje z gradniki,

• se seznani z možnostjo modeliranja družine sorodnih izdelkov s pomočjo tabele družine izdelkov

• spozna pomen in postopek določevanja parametrov računalniškega modela

• razume namen določevanja relacij med merami izdelka,

• spozna postopek sestavljanja sestavnih elementov v sklop,

• spozna različne možnosti pozicioniranja in fiksiranje sestavnih delov,

• se seznani z možnostjo prikazovanja sestavnih delov v sklopu,

• se seznani z določevanjem prostostnih stopenj elementov v sklopu in prikazom delovanja sklopa z animacijo,

• se seznani z prednostjo in slabostjo kreiranja novega sestavnega dela v sklopu

• se seznani z možnostjo kreiranja gradnikov v sklopu , spozna postopke za izdelavo tehnične dokumentacije po standardu,

• se seznani z prednostjo generiranja tehnične risbe na osnovi parametričnega računalniškega modela,

• pozna načine kotiranja in postopek predpisovanja merskih in geometrijskih toleranc,

• se seznani z vključitvijo besedila in tabel na risbo,

• spozna formate in glave risb ter možnost vključitve glave na risbo,

• pozna postopek za izdelavo tehnične risbe sklopa,

• določi parametre, od katerih je odvisna dimenzija modela,

• v modelu kreira prereze, • shrani posebne 3D poglede na model,

• sestavi sestavne dele v sklop • pozicionira sestavne elemente na

določeno mesto v sklopu • izdeluje in vstavlja podsklope, • na osnovi sklopa izdela in prilagodi novi

sestavni element, • izdela eksplozijski pogled sklopa, • sestavne dele sklopa prikaže na različne

načine, • v sklopu kreira gradnike, • določi učinek v sklopu izdealnega

gradnika na posamezne elemente sklopa, • izdela animacijo delovanja sklopa, • določi format in standard tehnične risbe, • vstavlja neodvisne poglede v risbo, • vstavlja projekcijske poglede v risbo, • vstavi detaljni pogled in posebne

poglede, • na risbi prikaže in ureja dmenzije iz

modela, • kotira posamezne mere, ki niso bile

vnesene pri modeliranju, • vstavi in izpolni standarno glavo risbe, • predpiše tolerirane mere, • označi geometrijske tolerance, • predpiše obdelavo površin, • določi poglede s prerezom , ureja izgled

prereza in prikaže njegov potek , • vstavi na eno risbo poglede večih

elementov, • izdela sestavno risbo sklopa, • avtomatsko generira pozicijske številke

sestavnih delov sklopa, • avtomatsko izdela kosovnico sestavnih

elementov, • zmodelira izdelek iz pločevine

standardov iz tega področja,

Page 34: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• pozna postopek za avtomatsko izdelavo pozicijskih številk sestavnih delov sklopa,

• se seznani z prednostjo avtomatske izdelave kosovnice,

• pozna pomen in prednost parametrične povezave med računalniškim modelom in risbo,

• pozna postopek za izris risbe ,

• se seznani s posebnostjo modeliranja izdelkov iz pločevine,

• spozna program za modeliranje izdelkov iz pločevine,

• se seznani z vrstami slojevitih tehnologij za izdelavo izdelkov,

• pozna vlogo slojevitih tehnologij v proizvodnji in pri izdelavi prototipov,

• se seznani z nujnostjo izdelave računalniškega modela izdelka za uporabo slojevite tehnologije pri izdelavi,

• spozna principe posameznih slojevitih tehnologij, kot so 3D tiskanje, stereolitografija in selektivno lasersko sintranje.

Page 35: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: RAČUNALNIŠKO PODPRTE TEHNOLOGIJE

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • uporablja računalniške tehnologije za modeliranje surovcev in obdelovancev, • spozna osnove CNC obdelovalnih strojev in omejitve pri delu na konvencialnih

strojih, • spozna zgradbo in delovanje krmilnika in mehanskega dela CNC stroja, • spozna oznake koordinatnih izhodišč, koordinatnih sistemov in načine

programiranja, • nauči se pisati izvedbeni program za različne izdelke – parametrično s pomočjo

CNC programske opreme, • izvede avtomatizirano izdelavo CNC programa s pomočjo računalniških

tehnologij, • nauči se uporabljati simulator in spoznajo njegove prednosti pri testiranju

programa, • spozna metode upravljanja s CNC strojem, • uporablja orodja za projektiranje tehnološkega procesa in priprave tehnološke

dokumentacije, • spozna osnove računalniškega načrtovanja tehnološkega procesa,

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 3. Poklicne kompetence:

• s pomočjo programske opreme izbirati ustrezne obdelovalne procese, • s postprocesorjem generirati CNC kodo in jo prenesti v krmilje CNC stroja, • CNC stroj znati ustrezno pripraviti in nastaviti ter korigirati parametre obdelave. • izdelati izdelek

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak: • spozna parametrično risanje in modificiranje

zahtevnejših ravninskih kontur, • spozna napredne tehnike prostorskega modeliranja

(pomožne ravnine, prenos in korekcija geometrije iz CAD paketov),

• spozna napredne tehnike modificiranja parametričnih prostorskih modelov,

• spozna pozicioniranje elementov, • spozna senčenje različnih materialov, • spozna animacije prostorskih modelov, • spozna različne napredne tehnike generiranja

Dijak: • nariše, kotira in modificira parametričen

profil v ravnini, • nauči se omejitev pri posameznih tehnikah

modificiranja prostorskih modelov, • zna na osnovne načine pozicionirati

prostorske modele v prostoru, • uporablja različne tehnike senčenja, • na različne načine generira tehniško

dokumentacijo, • prenaša geometrijo prostorskega modela v

modul za obdelavo le tega,

Page 36: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

tehniške dokumentacije, • spozna včitavanje in korekcije geometrije, • spozna parametre tehnologije obdelave, • spozna osnovne sekvence struženja, • spozna osnovne sekvence frezanja, • spozna nastavitve komunikacije z CNC strojem,

• spozna simulacijo in kontrolo CNC programa.

• definira tehnologijo obdelave oziroma zaporedje obdelav,

• določi material, orodje in obdelovalni stroj za konkretni obdelovanec,

• uporablja osnovne sekvence struženja, • uporablja osnovne sekvence frezanja, • izvede simulacijo in kontrolo CNC

programa,

• pošlje CNC program na stroj, • izdela izdelek na CNC frezalnem stroju in

CNC stružnici • ugotovi kvaliteto izdelka in izvede

morebitne korekture v programu.

Page 37: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: SPAJANJE GRADIV IN TOPLOTNA OBDELAVA

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • uporablja strokovno literaturo in spoznava temeljno strokovno terminologijo ter

pozna pomen tehničnih predpisov in standardov • spozna tehnološke postopke spajanja, toplotne obdelave in zaščite kovin pred

korozijo ter stroje in naprave za njihovo izvajanje • pri oblikovanju nerazstavljivih zvez zna poiskati korelacije z osnovami mehanike

in področjem preizkušanja materialov • uporabi standarde, priročnike, tabele in diagrame pri reševanju problemov • spozna lastnosti posameznih vrst nerazstavljivih spojev in praktične možnosti

njihove uporabe • seznani se s korozijo in pojasni postopke za ustrezno zaščito • se zaveda pomena toplotne obdelave pri spreminjanju lastnosti kovin in zlitin • je sposoben uporabiti pridobljeno znanje iz področja toplotne obdelave v praksi

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 3. Poklicne kompetence:

• spajati gradiva v nerazstavljive zveze • s pomočjo toplotne obdelave spreminjati lastnosti gradiv • izvajati zaščito gradiv pred korozijo

4. Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• razume, da lepljeni spoj nastane na podlagi adhezijskih sil, lotani pa na podlagi difuzije atomov,

• razume, da priprava materialov vpliva na kakovost spojev,

• zaveda se podobnosti med lepljenim in lotanim spojem s konstrukcijskega vidika,

• spozna značilne zveze lepljenih in lotanih spojev in razume vpliv različnih raztezkov na stanje strižnih in nateznih napetosti,

• zaveda se mest oziroma praktičnih primerov, kjer je lepljeni in lotani spoj uporaben,

• razume učinek debeline lepila na trdnost lepljenega spoja,

• razlikuje med različnimi postopki varjenja s pritiskom in talilnega varjenja,

Dijak: • opiše značilnosti lepljenih spojev in pojasni vplive na njihovo kvaliteto, • našteje lepila po načinu vezave in načinu strjevanja ter pojasni vplive na njihovo uporabo v praksi, • razloži razliko med trdim in mehkim lotanjem, opiše sestavo, lastnosti trdih in mehkih lotov in navede uporabo le teh s konkretnimi primeri, • skicira najbolj značilne lotane spoje in pojasni, kaj je pomembno upoštevati pri njihovem oblikovanju • dimenzionira osnovne oblike lotanih, lepljenih in kovičnih spojev z vidika strižnih obremenitev, • trdnostno kontrolira osnovne oblike zvarnih spojev na strig, torzijo in upogib,

Page 38: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• razume in pozna vpliv tehnoloških parametrov ( jakost toka, čas, sila, temperatura, itd.) na nastanek zvarnih spojev,

• spozna uporabo posameznih postopkov varjenja,

• pozna oblikovanje varjencev in razume, da tudi vrstni red varjenja vpliva na pojav napetosti in deformacij,

• pozna značilne slike oziroma vrste zakovov glede na lego spajancev in kovic in razume pojem strižne ravnine,

• zaveda se, da se je uporaba kovic v današnjem času zmanjšala na račun ostalih tehnik spajanja,

• razume kristalno zgradbo in strukturo čistih kovin in zlitin,

• spozna, da je možno spremeniti – izboljšati mehanske lastnosti jekla in nekaterih kovin s postopki toplotne obdelave ( kaljenje, žarjenje, popuščanje, postopki površinske utrditve………),

• spozna namen posameznih postopkov toplotne obdelave,

• razlikuje med postopki globinske in površinske utrditve gradiv,

• pozna opremo za toplotno obdelavo, za spajanje kovin in naprave za zaščito kovin pred korozijo,

• pozna oblike korozije in vzroke za nastanek le te,

• spozna, da lahko kovine zaščitimo pred nekaterimi oblikami korozije z različnimi zaščitnimi sloji ( galvanska zaščita, kovinske prevleke, emajliranje, nabrizgavanje, oljni in barvni premazi…..).

• nariše značilne zvarne spoje in zvare in jih zna označevati na risbah, • pojasni razlike med varjenjem in drugimi postopki spajanja kovin, • izdela ustrezno pripravo zvarnega mesta in načrtuje tehnološke postopke varjenja, • opiše varivost jekel in litin in vpliv le te na izbor varilnih postopkov, • razloži nastanek električnega obloka in pojasni vpliv tehnoloških parametrov na kvaliteto zvarov, • uporabi priročnike, tabele, diagrame, standarde in navodila proizvajalcev, • pojasni izbiro kovic in njihovih materialov glede na različna področja njihove uporabe v praksi, • skicira in opiše, kako rišemo kovice na sestavnih risbah, • pojasni različne načine toplotne obdelave jekel in razloži spremembe lastnosti gradiv, • izbira in načrtuje izvajanje postopkov toplotne obdelave glede na vrsto in uporabo strojnih delov, • v delavniške risbe zna napisati navodila za najpomembnejše postopke toplotne obdelave v skladu s standardi, • pojasni uporabnost različnih vrst površinske zaščite kovin in zna izbrati primeren postopek zaščite, • opiše najpomembnejše postopke površinske zaščite in zna pripraviti strojni del za površinsko zaščito, • na delavniških risbah zna pravilno označiti in pojasniti glavne vrste zaščitnih prevlek kovinskih materialov. .

Page 39: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • razvija sposobnosti, ki spodbujajo osebnostni razvoj, samoiniciativnost, ustvarjalnost,

vedoželjnost, kritičnost, preudarnost, natančnost, tehnično mišljenje ter vztrajnost • se navaja na logično sklepanje ter sistematičnost pri delu • razvija sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje • navaja se na uporabo temeljne strokovne terminologije in uporabo strokovne

literature • spozna pomen tehničnih predpisov in standardov za tehnično risanje • pripravlja, bere in analizira tehnično dokumentacijo • spozna pravila tehničnega risanja in jih zna uporabiti pri izdelavi tehnične

dokumentacije • spozna dovoljena odstopanja mer, oblik, površin in lege, meri ta odstopanja in

pojasnjuje rezultate meritev • spozna programsko, strojno in tehnično opremo za izvajanje različnih delovnih nalog, • spozna delovanje informacijsko-komunikacijskega sistema in omrežij, • seznanjen je z zaščitami informacijskih tehnologij in sistemov, • uporablja urejevalnike besedil za pripravo različnih dokumentov (zapisnik, navodila,

poročila) in zna oblikovati, • uporablja elektronsko preglednico za enostavne statistike, grafe, izračune, meritve • zna pripraviti predstavitev s predstavitvenim programskim orodjem, • zna poiskati informacije v svetovnem spletu in zna navigirati po spletu, • zna uporabljati in komunicirati z elektronsko pošto, • obvlada osnovna pravila tehničnega dokumentiranja in jih zna v podporo stroki

uporabiti pri izdelavi tehnične dokumentacije, • zaveda se škodljivih vplivov delovnega okolja in skrbi za izpolnjevanje ukrepov za

varno delo z računalniško opremo in drugimi delovnimi sredstvi.

3. Vsebinski sklopi: 1. Tehniško komuniciranje 2. Uporabna informatika

1. Vsebinski sklop: TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE Poklicne kompetence:

• prepoznati tehnično dokumentacijo • definirati pomanjkljivosti in napake izdelane tehnične dokumentacije • načrtovati, spremljati in dopolnjevati delavniško dokumentacijo • izdelati in brati delavniške in sestavne risbe • prevzemati, pregledovati in analizirati delavniško in sestavno dokumentacijo • pripravljati administrativno dokumentacijo kot del tehnološkega procesa

Page 40: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

• poiskati standarde in priporočila za izdelavo delavniško in sestavno dokumentacijo in jih uporabiti

• presoditi, če je izdelek v okviru tolerančnih zahtev

• uporabljati računalniško programsko opremo za izdelavo tehnične dokumentacije • shranjevati in arhivirati tehniško dokumentacijo

Operativni cilji:

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• spoznava tehnično dokumentacijo in vrste tehnične dokumentacije

• spoznava in se uči uporabljati predpise in priporočila za izdelavo tehnične dokumentacije (formati, črte, merila, načini projiciranja, risanje v prerezih, kotiranje),

• se navaja na uporabo strokovne literature in iskanje priporočil za tehnično risanje ter jih uporabi

• spozna kvaliteto površine, tolerance mer in geometrične tolerance

• ozavesti, da površine strojnih elementov niso enako gladke oziroma hrapave, in da je ustrezna kvaliteta površine bistvena za funkcionalnost elementa

• ozavesti, da ne moremo izdelati popolnoma identične mere, kot je zapisana na tehniški risbi, in da je odstopanje izdelane mere omejeno za pravilno delovanje celotnega stroja

• ozavesti, da robovi in površine strojnih elementov niso geometrijsko idealne oblike in da so za funkcionalnost celotnega stroja pomembni tudi oblika, lega, orientacija in tek posameznih robov in površin

• spozna načine in pravila za vodenje dokumentacije

• navaja se na definiranje pomanjkljivosti in napak v tehnični dokumentaciji

• spoznava merilno orodje in se uči meriti

• spozna ekonomske in funkcionalne učinke toleranc • spozna vrste ujemov in njihovo uporabo

• uporablja predpise, ki veljajo za izdelavo sestavne risbe, in jih pri izdelavi sestavne risbe upošteva

• spozna osnovne tehnike prostorskega modeliranja in jih uporablja pri izdelavi

Dijak:

• za določen izdelek, ki ga bo narisal, določi merilo in izbere ustrezno velikost standardnega formata

• za podano ortogonalno aksonometrično projekcijo skicira izometrično projekcijo in obratno

• za modele enostavnih oblik izdela projekcije za ameriški in evropski način projiciranja

• uporabi posebnosti (delni in posebni pogledi, detajli, tekstovna pojasnila) pri risanju manj zahtevnih oblik

• za določen model izbere ustrezni prerez in ga v njem nariše

• pri risanju elementov enostavnih oblik uporabi posebnosti (prerez v več ravninah, prerez na podaljšku slednice, prerezi na sestavnih risbah, vzdolžni prerezi vijakov, osi...) pri risanju prerezov

• kotira elemente kvadratne in krožne oblike z zaokrožitvami in posnetji, elemente krogelne oblike, elemente z nagibom, zoženjem in konusom ter elemente z izvrtinami

• zapiše in pojasni znak za označevanje kvalitete površine z vsemi dopolnilnimi oznakami

• na risbah prepozna znake, ki označujejo kvaliteto površine, jih pojasni in označi površine, ki morajo ustrezati določenim zahtevam glede kvalitete

• zna izmeriti kvaliteto površine in pojasniti rezultate meritev

• oceni kvaliteto površine brez merjenja

• na delavniški risbi prepozna splošno

Page 41: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

modelov

• iz prostorskih modelov generira tehnično dokumentacijo in izdeluje delavniške risbe

in posebno obdelavo in zna na primeru risbe te obdelave pojasniti

• pojasni in s skico prikaže elemente tolerance: imensko mero, mejni meri, dejansko mero, velikost tolerance, tolerančno polje, ničelnico, zgornji odstopek mere, spodnji odstopek mere, dejanski odstopek mere

• na tehniških risbah prepozna proste mere, uporabi standard in določi odstopke in mejne mere

• na tehniških risbah prepozna tolerirane mere po tolerančnem sistemu ISO, uporabi standard in določi odstopke in mejne mere

• izmeri dejansko mero in utemelji njeno ustreznost

• zna pojasniti geometrične tolerance in zapisati njihov simbol

• na risbah prepozna simbole, ki označujejo geometrične tolerance, jih zna pojasniti in zna označiti površine, ki morajo ustrezati določenim zahtevam glede oblike, orientacije, lege in teka

• izmeri velikost geometričnih toleranc in glede na dokumentacijo utemeljiti njihovo ustreznost

• za določeno toleranco zunanje in notranje mere določi najmanjši in največji ohlap oziroma nadmero in s skico prikaže ujem

• prepozna vrsto ujema za določen zapis ujema in sistem po katerem je bil ujem določen

• določi ustrezni prednostni ujem glede na podane zahteve

• ujem pravilno zapiše na sestavni risbi ter zapisan ujem na sestavni risbi prepozna

• izdela tehnično dokumentacijo za enostavne primere s pomočjo programske opreme za parametrično 2D risanje • izdela model enostavne oblike z uporabo osnovnih tehnik prostorskega modeliranja

Page 42: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• generira osnovne poglede za tehnično dokumentacijo iz prostorskega modela • izdela tehnično dokumentacijo za enostavne modele s pomočjo programske opreme

2. Vsebinski sklop: UPORABNA INFORMATIKA Poklicne kompetence:

• komuniciranje z uporabo strokovne terminologije s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in tehniškega komuniciranja

• izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema • oblikovanje tekstov, obdelava podatkov in priprava predstavitev, • iskanje podatkov v medmrežju in komuniciranje preko elektronske pošte • uporaba računalniške programske opreme za izdelavo tehnične dokumentacije

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• razume osnovne koncepte informacijskih tehnologij na splošnem nivoju,

• razume uporabo informacijskih omrežij v računalništvu in se zave uporabe računalniških aplikacij v vsakdanjem življenju,

• razume zdravstvene in varnostne vidike ter okoljske dejavnike, povezane z uporabo računalnikov,

• zaveda se varnostnih in pravnih vprašanj, povezanih z uporabo računalnikov,

• ve, katere nastavitve omogoča operacijski sistem ob podpori vgrajene pomoči,

• ločuje med različnimi vrstami programske opreme,

• zna upravljati z datotekami in imeniki,

• razlikuje med vrstami datotek,

• spozna orodja za obdelavo besedil,

• ve, katere vsakdanje naloge, povezane z ustvarjanjem, oblikovanjem in zaključevanjem manjšega dokumenta, lahko ustvari s pomočjo urejevalnikov besedil,

• ločuje med različnimi urejevalniki besedil in pozna njihove funkcije,

• seznanjen je z uporabo večjezičnosti in uporabe črkovalnika v urejevalniku besedil,

Dijak:

• našteje glavne sestavne dele osebnega računalnika, njihovo vlogo in funkcije,

• poveže strojno opremo računalnika: priklopi vhodno in izhodno enoto,

• uporablja lokalno delujoči računalnik in računalnik v omrežju,

• izvaja osnovne nastavitve operacijskega sistema,

• uporablja funkcije operacijskega sistema,

• namešča ali odstranjuje licenčne programske aplikacije ter gonilnike,

• uporablja operacijski sistem: sistemska programska orodja (pogone, mape in datoteke),

• kreira in ureja različne vrste datotek,

• ustvari, shrani, stisne, izbriše in natisne datoteko,

• izvaja postopke vzdrževanja operacijskega sistema na računalniku,

• uporablja programsko opremo za zaščito računalnika,

• izdela dokument s pomočjo urejevalnikov besedil po privzeti, drugi razpoložljivi predlogi in dela z več hkrati odprtimi dokumenti,

Page 43: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• ve, katere so prednosti slogov in uporabe prelomov strani,

• spozna postopke serijskih ustvarjanj dokumentov,

• zna uporabiti preproste načine urejanja in upravljanja naprav za tiskanje,

• spozna uporabnost preglednice,

• razume različne oblike grafičnega prikaza tabelaričnih podatkov

• spozna možnosti priprave predstavitve s pomočjo računalnika

• opiše koncepte in izraze ter varnostne vidike, povezane z uporabo interneta,

• pozna postopke iskanja informacij v medmrežju z uporabo razpoložljivih iskalnikov,

• razume namen označevanja spletnih mest in arhiviranja spletnih informacij

• ve, da obstajajo spletni obrazci,

• pozna uporabo storitev elektronske pošte s programi za elektronsko pošto ali preko spletnega mesta,

• pozna uporabo programske opreme za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte,

• pozna pomen digitalnega podpisa, • seznanjen je z ostalimi storitvami interneta.

• spoznava tehniško dokumentacijo in vrste tehnične dokumentacije,

• spozna načine in pravila za vodenje dokumentacije,

• spremeni način prikaza strani, uporabi orodje za povečanje,

• spremeni osnovne nastavitve v aplikaciji,

• oblikuje besedilo po predhodnih navodilih z uporabo ukazov preko menijskih in orodnih vrstic,

• preverja pravopis v dokumentu in vnese spremembe,

• vstavlja in oblikuje slike, izrezke, organigrame, grafikone in tabele,

• izdeluje dokumente z uporabo slogov in dodaja kazala,

• izdeluje dokumente za serijsko tiskanje (pisma, nalepke),

• dodaja ali spremeni besedilo v glavi in nogi,

• shranjuje dokumente na različne načine,

• tiska dokumente po predhodnih predogledih,

• oblikuje preglednico za zajemanje podatkov;

• prikaže zajete podatke v različnih grafičnih predstavitvah (stolpiči, torta, črta, točka),

• oblikuje graf, dodaja legende, spreminja merilo,

• zna prenesti dobljen graf ali tabelo v urejevalnik besedil,

• izpiše preglednico in pripadajoči grafični prikaz,

• izdela enostavno predstavitev s pomočjo računalnika,

• zna prenašati podatke in grafe med posameznimi orodji,

• uporablja spletni pregledovalnik (brskalnik) tudi v primeru zaščitenega spletnega mesta,

• izvaja ukrepe za zaščito računalnika pred škodljivimi datotekami v medmrežju,

• išče, najde, shranjuje in natisne spletne datoteke,

• pošilja, sprejema, odgovarja, posreduje ter ureja elektronsko pošto preko programa za elektronsko pošto ali spletne aplikacije,

• upošteva bonton pri komuniciranju preko

Page 44: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

spletnih storitev,

• doda uporabnika za branje in pošiljanje elektronske pošte,

• uporablja program za elektronsko pošto ob uporabi nastavitev, pošiljanja, prejemanja, dodajanja priponk in uporabe skupin,

• izpolnjuje spletne obrazce in jih oddaja,

• določi nastavitve izpisov za natis: celotnega sporočila, izbrane vsebine sporočila, določenega števila kopij,

Page 45: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: UČINKOVITA RABA ENERGIJE

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak: • spozna vrste energij, njihovo pretvorbo in uporabo v energetskih sistemih. • razmišlja o globalnem vplivu energetike na gospodarsko, ekonomsko in politično

stanje v sodobni družbi • spozna osnovne energetske procese • spozna osnove delovanja energetskih naprav • energetske procese in sisteme spozna in opiše na podlagi ogledov, shem in diagramov • navaja se na uporabo strokovne literature • spozna metode in naprave za merjenje energetskih veličin.

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

• uporabljati teoretična znanja in osnovne zakonitosti na področju energetike za gradnjo energetskih strojev, naprav in sistemov,

• izrabljati energijo različnih oblik iz narave in jo pretvarjati (električna energije, toplota, energija za tehnološke procese ....),

• ocenjevati možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije, • uporabiti svoje znanje za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi

na različnih področjih dela, • ocenjevati ekološko upravičenost uporabe posameznih strojev, naprav in

sistemov, • meriti osnovne energetske veličine in vrednoti rezultate meritev

Informativni cilji Formativni cilji

Dijak:

• navaja se na uporabo tabel, diagramov, priročnikov in druge strokovne literature

• spozna osnovne pojme, veličine in zakone v termodinamiki,

• spozna merski sistemom enot SI in se nauči pretvarjati merske enote,

• pozna odprti in zaprti termodinamični sistem ter veličine stanja sistema

• pozna ravnotežje sistema • spozna različne oblike energije in energetske

pretvorbe • spozna spreminjanje stanja idealnega plina in

enačbo stanja, • pozna homogeno snov

Dijak:

• uporablja priročnike in tabele • uporablja in pretvarja enote SI, ki se

pojavljajo na področju energetike, • preračuna veličine stanja, • poveže osnovne pojme med seboj, na

primer: sistem+energija+stanje+veličina stanja +proces,

• razlikuje preobrazbe in krožne procese • zna uporabiti ničti zakon pri pravilnem

merjenju temperature, • izračunava veličine stanja s pomočjo

plinskih zakonov in plinske enačbe • definira pojem homogene snovi • opiše agregatna stanja ter agregatne

Page 46: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• pozna agregatna stanja snovi • razume agregatne spremembe homogene

snovi • pozna značilnosti plinskih zmesi ter zmesi

plinov in par • spozna pojem specifične toplote snovi • izračunava toploto • pozna pojme: volumsko delo, notranja

energija, entalpija • razume energijske zakone

• spozna toplotne stroje • razume pojem krožni proces • spozna krožne procese v pogonskih strojih • spozna krožni proces v hladilnem stroju in

toplotni črpalki • razume in loči povračljive in nepovračljive

spremembe stanja sistema • razume pojem entropije • pozna adiabatni (izentropni) izkoristek • razume in loči povračljive in nepovračljive

spremembe stanja • pozna glavne vzroke za nepovračljivost

procesov • razume pojem entropije, • pozna adiabatni (izentropni) izkoristek • spozna eksegijski izkoristek • spozna osnove prenosa toplote

• spozna vire energije • spozna možnosti izkoriščanja

nekonvencionalnih virov energije • spozna vpliv energetike na okolje

• spozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje veličin

spremembe homogene snovi, • spremlja agregatne spremembe v

ustreznih diagramih, • odčita veličine stanja za vodo iz

ustreznih tabel • izračuna osnovne veličine plinske zmesi • izračuna osnovne veličine vlažnega

zraka • uporablja ustrezne tabele in diagrame in

odčita potrebne podatke • definira pojem specifične toplote • izračuna toploto in absolutno delo • izračuna spremembo notranje energije

in entalpije • uporabi energijsko enačbo pri reševanju

različnih problemov

• našteje toplotne stroje • opiše krožne procese v pogonskih

strojih • opiše princip delovanja toplotnega in

hladilnega stroja oziroma toplotne črpalke,

• izračuna osnovne parametre krožnih procesov

• izračuna entropijo procesa, • izračuna vse vrste izkoristkov in jih

poveže z meritvami, • zna preračunati prehod toplote skozi

večplastno steno, • zna našteti konvencionalne in

alternativne vire energije in pozna njihovo izrabo

• oceni negativni vpliv različnih energetskih strojev, naprav in sistemov na lokalni in globalni ravni ter poda možne ukrepe za njihovo zmanjšanje oziroma odpravo,

• uporablja različne merilne metode,

• razlikuje princip delovanja analognih in digitalnih merilnikov,

• opiše uporabo, natančnost in zanesljivost merilnikov,

• razlikuje med statičnimi in dinamičnimi meritvami,

Page 47: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROJNI TEHNIK / 2008 KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

STROJNI TEHNIK / 2008

Informativni cilji Formativni cilji

• analizira tehnične izvedbe naprav za merjenje

• meri pomike, • meri vrtilne hitrosti

• meri temperaturo z različnimi termometri,

• meri tlak, • analizira sestavo dimnih plinov, • meri maksimalno dovoljeno

koncentracijo nekaterih strupenih in zdravju škodljivih snovi v okolju,

• upošteva nevarnosti pri transportu tekočih in plinastih goriv,

• analizira vzroke in posledice onesnaževanja zraka in vode,

• računalniško obdeluje rezultate meritev (tabele, grafi…).