KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW ?· Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji pracownika…

Embed Size (px)

Text of KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW ?· Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji...

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

1

KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSW

1. Analiza dziaalnoci centrw logistycznych w Polsce w latach ..

2. Zarzdzanie procesami w acuchach logistycznych dostaw w wybranym

przedsibiorstwie

3. Analiza dziaalnoci Zarzdu Morskich Portw w w latach

4. Ocena przeksztace wasnociowych w portach morskich

5. Analiza stanu i kierunkw zmian systemw zarzdzania maymi portami

i przystaniami morskimi w Polsce w latach

6. Dziaalno kredytowa banku komercyjnego na przykadzie .

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

2

KATEDRA EKONOMII

1. Teoria klastrw pojcie, powstawanie, korzyci (studium przypadku).

2. Klastry jako struktury budowania potencjau innowacyjnoci i konkurencyjnoci w

regionie

3. Kooperacja i koopetycja jako strategie rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy.

5. Alianse strategiczne jako czynnik rozwoju przedsibiorstw we wspczesnej

gospodarce.

6. Megakorporacje i ich wpyw na gospodark wiatow.

7. Rola kapitau ludzkiego w rozwoju spoeczno-gospodarczym w

8. Rola kapitau spoecznego w rozwoju gospodarczym.

9. Innowacyjno i konkurencyjno jako czynnik rozwoju przedsibiorstwa.

10. Moliwoci rozwojowe przedsibiorstwa (kraju, regionu) wobec wyzwania

wspczesnej gospodarki.

11. Metody skutecznego zarzdzania wspczesn organizacj na przykadzie

wybranej firmy.

12. Franchising jako strategia rozwoju przedsibiorstwa na wybranym przykadzie

(przykadach).

13. Wykorzystanie alternatywnych rde finansowania dla rozwoju firmy .

14. Wykorzystanie rodkw pomocowych UE dla rozwoju regionu.

15. Ocena wpywu rodkw z funduszy unijnych na firmy (regionu) w latach .

KATEDRA EKONOMII ZAKAD EKONOMIKI KSZTACENIA

1. Zasoby pracy i optymalizacja ich wykorzystania.

2. Alokacja siy roboczej poprzez wyksztacenie.

3. Spoeczno-ekonomiczna efektywno ksztacenia.

4. Motywowanie jako sposb zarzdzania ludmi.

5. Czowiek praca, maszyna, relacje, zalenoci i skutki w kontekcie efektywnoci

pracy.

6. Kwalifikacje jako czynnik humanizacji pracy.

7. Rynek pracy a ksztacenie kadr (walka z bezrobociem).

8. Finansowanie owiaty na przykadzie szkoy lub gminy.

9. Aktywne formy walki z bezrobociem.

10. Identyfikacja i przyczyny bezrobocia w wojewdztwie zachodniopomorskim.

11. Bariery rynku pracy w wojewdztwie zachodniopomorskim.

12. Aspiracje i antycypacje zawodowe studentw (na przykadzie studentw ekonomii).

13. Specyfika polityki personalnej w organizacji.

14. System ocen okresowych pracownikw w organizacji.

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

3

15. Przyczyny powstawania konfliktw i zarzdzanie konfliktem w organizacji.

16. Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji pracownika w organizacji.

17. Kierowanie ludmi w organizacji, style kierowania.

18. Przydatno zawodowa pracownikw i jej determinanty.

19. Psychospoeczne problemy pracy.

20. Kapita ludzki determinant sukcesu organizacji, regionu, pastwa istota,

determinanty i elementy skadowe.

22. Aktywne formy walki z bezrobociem.

23. Problemy wspczesnej owiaty - zawody przyszoci.

24. Stosunki interpersonalne w pracy.

25. Etyczne problemy w kierowaniu ludmi.

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

4

KATEDRA EKONOMII MENEDERSKIEJ I RACHUNKOWOCI

PRACE Z ZAKRESU EKONOMII MENEDERSKIEJ

1. Ocena decyzji kredytowych na przykadzie wybranego banku

2. Analiza struktury kapitaowej firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa

3. Wykorzystanie analizy wskanikowej do oceny standingu finansowego firmy na

przykadzie wybranego przedsibiorstwa

4. Zarzdzanie kapitaem pracujcym w przedsibiorstwie produkcyjnym na przykadzie

wybranej firmy

5. Analiza metod oceny zdolnoci kredytowej na przykadzie wybranego banku

komercyjnego

6. Analiza finansowa jako instrument oceny sytuacji firmy na przykadzie wybranego

przedsibiorstwa

7. Analiza pynnoci finansowej firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa

8. Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa w strategii zarzdzania firm

9. rda finansowania dziaalnoci sektora MSP

10. Ekonomiczno-finansowe aspekty zarzdzania nieruchomociami

11. Wykorzystanie sprawozda finansowych do oceny kondycji finansowej wybranego

przedsibiorstwa

12. Wpyw systemu podatkowego na wynik finansowy firmy na przykadzie wybranego

przedsibiorstwa

13. Analiza strategii rozwoju firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa

14. Analiza realizacji funkcji personalnej na przykadzie wybranego przedsibiorstwa

15. Rekrutacja, selekcja i ocena kadr w nowoczesnym zarzdzaniu zasobami ludzkimi na

przykadzie wybranego przedsibiorstwa

16. Ocena decyzji marketingowych firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa

17. Ocena skutecznoci i efektywnoci metod ograniczania bezrobocia na lokalnym rynku

pracy

KATEDRA EKONOMII MENEDERSKIEJ I RACHUNKOWOCI

PRACE Z ZAKRESU RACHUNKOWOCI

1. Podatek od towarw i usug i jego rozliczanie na przykadzie wybranych

przedsibiorstw

2. Formy ewidencji podatkowych osb fizycznych prowadzcych dziaalno

gospodarcz na przykadzie

3. Ocena pynnoci finansowej jednostki gospodarczej na przykadzie .

4. Organizacja rachunkowoci na przykadzie wybranej jednostki

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

5

5. Organizacja dokumentacji ksigowej (ewidencji, sprawozdawczoci) na przykadzie

wybranej jednostki gospodarczej

6. Organizacja inwentaryzacji w przedsibiorstwie na przykadzie ..

7. Sprawozdawczo finansowa jako podstawa do oceny efektywnoci gospodarowania

na przykadzie ..

8. Sprawozdanie finansowe jako rdo informacji na potrzeby zarzdzania na

przykadzie

9. Ocena gospodarki majtkiem obrotowym na podstawie bilansu na przykadzie .

10. Budowa systemu informacyjnego controllingu w wybranym przedsibiorstwie

11. Zasady funkcjonowania kontroli zarzdczej w wybranym przedsibiorstwie

12. Ocena wykorzystania systemw finansowo-ksigowych w rachunkowoci na

przykadzie.

13. Kalkulacja kosztw produktw/usug na przykadzie .

14. Rachunki decyzyjne w przedsibiorstwach produkcyjnych (usugowych,

handlowych) na przykadzie ..

15. Wykorzystanie rachunku kosztw w procesie decyzyjnym na przykadzie wybranego

przedsibiorstwa (wybranych przedsibiorstw)

16. Analiza kosztw i wynikw przedsibiorstwa na przykadzie ..

17. Ocena rentownoci wybranego przedsibiorstwa

18. Zarzdzanie ryzykiem za pomoc kontroli zarzdczej w wybranej jednostce sektora

finansw publicznych

19. Kalkulacja kosztu jednostkowego w wybranym przedsibiorstwie produkcyjnym

20. Model rachunku kosztw w wybranym przedsibiorstwie

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

6

KATEDRA MARKETINGU

Zarzdzanie S1

1. Wpyw systemu zarzdzania na funkcjonowanie maych portw morskimi w Polsce

2. Czynniki wpywajce na wybr systemu zarzdzania maymi portami morskimi w

Polsce

3. Decentralizacja zarzdzania rybowstwem morskim w UE

4. Szanse i bariery rozwoju wymiany handlowej Polski z ....... (wybrane pastwa wiata)

5. Ocena atrakcyjnoci wybranych rynkw zagranicznych dla polskich przedsibiorcw.

6. Determinanty rozwoju polskiego handlu z ............ (wybrany kraj) w latach......

7. Konkurencyjno polskiej gospodarki na rynkach midzynarodowych.

8. Rola maych i rednich przedsibiorstw w handlu zagranicznym Polski w latach.....

9. Znaczenie handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsibiorstwa X w latach

10. Koncepcja umidzynarodowienia dziaalnoci przedsibiorstwa na przykadzie..

11. Opakowanie w strategii produktu na przykadzie ...

12. Strategie cenowe na przykadzie ...

13. Strategia marketingowa na przykadzie ...

14. Rozwj produktu na przykadzie...

15. Rola personelu w ksztatowaniu wizerunku banku

16. Strategia cenowa podmiotw na przykadzie...

17. Marketing organizacji non-profit na przykadzie .....

18. Determinanty skutecznej sprzeday na przykadzie rynku nieruchomoci.

19. Marketing wewntrzny w przedsibiorstwie na przykadzie

Zarzdzanie N1

1. Wpyw systemu zarzdzania na funkcjonowanie maych portw morskimi w Polsce

2. Czynniki wpywajce na wybr systemu zarzdzania maymi portami morskimi w

Polsce

3. Decentralizacja zarzdzania rybowstwem morskim w UE

4. Szanse i bariery rozwoju wymiany handlowej Polski z ....... (wybrane pastwa wiata)

5. Ocena atrakcyjnoci wybranych rynkw zagranicznych dla polskich przedsibiorcw.

6. Determinanty rozwoju polskiego handlu z ............ (wybrany kraj) w latach......

7. Konkurencyjno polskiej gospodarki na rynkach midzynarodowych.

8. Rola maych i rednich przedsibiorstw w handlu zagranicznym Polski w latach.....

9. Znaczenie handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsibiorstwa X w latach

10. Koncepcja umidzynarodowienia dziaalnoci przedsibiorstwa na przykadzie..

S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych

7

KATEDRA NIERUCHOMOCI, AGROBIZNESU I EKONOMII RODOWIS