Khach Sạn Ty Ty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly trang w

Text of Khach Sạn Ty Ty

 • Khach Sn Ty Ty

  Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly trang web khach san vui long lien hvi chung toi d d cp nht min phi, gii thiu thong tin cho khach du lch.

  Khach sn dang ch cp nht, vui long nhay chut vao day (ch danh cho qun ly khachsn) d cp nht thong tin min phi.

  Mt s khach sn nh hoc khach sn 1, 2 sao cac tnh, thanh ph hin nayc s vt cht cha dng b nen cac thong tin gii thiu va hinh nh cakhach sn cha dy d va chi tit. Do vy d tim hiu quy khach vui long dinthoi trc tip ti khach sn theo s din thoi ca khach sn ma chung toicung cp hoc din thoi cho chung toi theo s tng dai sau

  Tng dai toan quc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225

  Ha Ni: (04) 37171818 - 39030305 -Fax : (04) 37171525 - 3 7173553

  H Chi Minh: (08) 35027555 -35091555 - Fax : (08) 38360858

  E-mail la cach thun tin va nhanhnht d tip cn chung toi, quykhach hay din vao form yeu cuhoc email tiinfo@vietnamhotels.vn, chung toi sc gng lien lc li vi quykhach trong vong 12 gi dngh

  Chuc quy khach tim dc khachsn nh y cho chuyn di caminh

  Tin nghi va dch v khachsn