KimVent Oplossingen voor

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 24-Hour Oral Care Kit (q4)

  KimVentKimVent *Kimberly-ClarK*

  Oplossingen voor Mondverzorging

  KimVentKimVent *Kimberly-ClarK*

  Preventie van VAP is van cruciaal belang voor de behandeling van kritiek zieke patinten.2

  Ongeveer86%vandegezondheidszorggeassocieerdegevallenvanpneumoniehebbentemakenmetmechanischeventilatie5

  Tot28%vandeintensivecarepatintenkunneneenVAPontwikkelen13

  VAPzorgtervoordatdepatintengemiddeld4-6dagenlangeropintensivecaremoetenblijven14

  VAPheefteenhoogsterftecijfer,tussen20%en33%15

  Het belang van mondverzorging in de ICU is uitgebreid gedocumenteerd.4

  VAP-pathogenenkolonisereninhetmondslijmvliesendetandplaquevanmechanischbeademdepatinten.3,6,8

  Goedemondhyginischemaatregelenhelpenhetaantalgekoloniseerdebacterinindemondverminderenenvoorkomendeverspreidingvaninfectiesvandemondholtenaardeondersteadmhalingswegen.1,7

  Gezondheidsorganisaties,professionalsenklinischeonderzoekershebbengeconcludeerddatdeontwikkelingenimplementatievaneenmondhygineprotocolvoorbeademingspatinteneenbelangrijkestrategieisomVAPtevoorkomen.4,9

  PreventievanVAPdoormiddelvanorofaryngealedecontaminatieiskosteneffectief.Metorofaryngealedecontaminatiebedroegendegemiddeldetotalekostenperpatint 10.978,-vs. 12.440,-voorpatintenzonderpreventievemaatregelen.11

  Mondhygineprogramma'sdienentebestaanuitveelvuldigpoetsen,uitzuigenvandemondenschoonvegenvandemondmetantiseptischemiddelen.12

  KimVent* Oplossingen voor Mondverzorging ontworpen om de naleving van mondverzorgingsprotocollen te vergemakkelijkenVoorbeademingspatintenismondverzorgingkritiekezorg.Kimberly-ClarkkomttegemoetaandebekenderisicofactorenvoorVAPmetflexibele,gemakkelijktegebruikensystemendieontwikkeldzijnmetdirecteinputvanzorgverlenersomroutinematigemondverzorgingtestimuleren.

 • KimVentKimVent *

  KimVentKimVent * VAP-oplossingen

  Oplossingen voor Mondverzorging

  q4 -Volledigassortimentmondverzorgingsonderdeleninprocedureverpakkingen,waarondersuctiekatheters,omhuldeYankauerentweetandenborstels,conformrecenteVAP-richtlijnenomdetandentweemaalperdagtepoetsen16

  -Lekvrije,gemakkelijkepeelprocedureverpakkingendienenalswerkstation

  Aangetoonde betere mondverzorgingscompliance

  Gezondheidsorganisaties,professionalsenklinischeonderzoekershebbengeconcludeerddatdeontwikkelingenimplementatievaneenmondhygineprotocolvoorbeademingspatinteneenbelangrijkestrategieisomVAPtevoorkomen.4,9Maarregelmatigemondverzorgingkaneenprobleemzijnindeintensivecareafdeling.Totnu.

  Kimberly-ClarkbenadertdezekwestiemetKimVent*Mondverzorgingskits:eenassortimentaanflexibeleengemakkelijktegebruikensystemendieontwikkeldzijnmetdirecteinputvanzorgverlenersomroutinematigemondverzorgingtestimuleren.

  Kimberly-ClarK* KimVent* Mondverzorgingskits zijnontworpenombijhetbedvandepatinttebewaren.

  Degemakkelijktoegankelijkeverpakkingmetafzonderlijkepakketjessteltzorgverlenersinstaatomhetjuistegereedschapophetjuistemomenttegebruiken,afhankelijkvandebehoeftevandepatintenhetziekenhuisprotocol.

  Hetontwerp van de verpakkingvergrootdezichtbaarheidvandemondverzorgingsprocedure.Lekvrijeprocedureverpakkingeninverschillendekleurenondersteuneneengoedecompliance.

  NIEUW - KlEINErE VErpaKKINgGevorderd -Volledigassortimentmondverzorgingsonderdelen,waaronder

  eenomhuldeYankauerentweetandenborstels,conformrecenteVAP-richtlijnenomdetandentweemaalperdagtepoetsen16

  Gemiddeld -Standaardprotocol,dato.a.eenomhuldeYankaueromhardnekkigesecretiesteverwijderen,bevat.

  Basis -Basisprotocolombeperktesecretiesteverwijderen

  Vier kits voor verschillende mondverzorgingsbehoeften:

 • Om u te helpen uw patinten te beschermen tegen VAPVAP-oplossingen

  Met de innovatieve zelfreinigende omhulde Yankauer is mondverzorging gemakkelijker en schoner...

  Eeninnovatief,zelfreinigendmechanismemaaktgebruikvanKimberly-ClarksPeep-seal-technologievanTrachCare*ommogelijkinfectueuzesecretiesenrestennasuctievandeschachttereinigen,waardoorhijnaiedergebruikdrogerenschoneris.

  KimVent* Yankauer

  High-flow atraumatische tip

  Zelfreinigende hoes verwijdert secreties

  Duurzame hoes beschermt na elk gebruik

  Handvat met klikmechanisme wordt aan de suctieslang bevestigd voor gemakkelijke opslag

  Gemakkelijke AAN-/UIT-schakelaar voor regeling van de suctie

  Ergonomisch handvat

  Kimberly-ClarK* KimVent* Yankauermetzelfreinigendehoesnagebruik...zonder spoelen

  Standard Yankauer zonderzelfreinigendehoesnagebruik...met spoelen

  De KimVent* Yankauer heeft:

  High-flowatraumatischeYankauer-tipmetmeerderegatenomsecretiessneleneffectiefteverwijderen

  Rigide,transparante,gekromdeschachtvooreenbeterzichtenbeterehanteerbaarheidindemondholte

  3

  KimVent* Mondverzorgingskits...De hulpstukken hebben de volgende kenmerken:

  Deflexibele tandenborstel met suctieheeftzachteharendietandplaque,restenensecretiesverwijderen.Hetontwerpuitnstukbetekentdatdeharennietuitdeborstelkomen.

  Desuctieswabheefteengehoektetipwaardoorugemakkelijketoeganghebttotdebuccaleoppervlakkenomrestenensecretiesindemondteverwijderen.Dezachtesponsachtigetipstimuleert,reinigtenverfristhetmondslijmvlies.

  Deflexibele suctiekatheter helptomoralesecretiesuithetorofaryngealegebiedteverwijderen.

  KimVent* PrepverpakkingenmetYankauermetzelfreinigendehoesensuctiehandvatzijnookafzonderlijkverkrijgbaar.

  3

  33

 • *Gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 2011 KCWW. Alle rechten voorbehouden. HC652/02-NL

  Kimberly-Clark* KimVent* 24 Uursmondverzorgingskit (q4) Code: 99946 Omvat:1PrepPack(1omhuldeYankauer,1"y"-aansluitstuk&1suctiehandvat)4suctieswabverpakkingen(1suctieswab,1swabapplicator&1legebekervooroplossing)2tandenborstelverpakkingen(1suctie-tandenborstel,1mondswab,1suctieswab&1legebekervooroplossing)2katheterverpakkingen(1suctiecatheter)

  Kimberly-Clark* KimVent* Gevorderde MondverzorgingskitCode: 25928Omvat:1PrepPack(1omhuldeYankauer,1"y"-aansluitstuk&1suctiehandvat)4suctieswabverpakkingen(1suctieswab,1swabapplicator&1legebekervooroplossing)2tandenborstelverpakkingen(1suctie-tandenborstel,1mondswab&1legebekervooroplossing)

  Kimberly-Clark* KimVent* Gemiddelde MondverzorgingskitCode: 25930Omvat:1PrepPack(1omhuldeYankauer,1"y"-aansluitstuk&1suctiehandvat)2suctieswabverpakkingen(1suctieswab,1swab-applicator&1legebekervooroplossing)1tandenborstelverpakking(1suctietandenborstel,1mondswab&1legebekervooroplossing)

  Kimberly-Clark* KimVent* Basismondverzorgingskit Code: 25929Omvat:1startpack(1"y"-aansluitstuk&1suctiehandvat)2suctieswabverpakkingen(1suctieswab,1swabapplicator&1legebekervooroplossing)1tandenborstelverpakking(1suctietandenborstel,1mondswab&1legebekervooroplossing)

  Referenties:1. SenolG,MDetal.Invitroantibacterialactivitiesoforalcareproductsagainstventilator-associatedpneumoniapathogens.Studievoorgesteld

  ophet6eIFIC-congres,13oktober2005inIstanbul,Turkije.AssociationforProfessionalsinInfectionControlandEpidemiology,Inc.doi:10.1016/ajic.2006.10.016

  2. Mori,H.etal.OralCareReducesIncidenceofVentilator-AssociatedPneumoniainICUPopulations.IntensiveCareMed(2006)32:230-236DOI10.1007/s00134-005-0014-4

  3. OKeefe-McCarthyS.Evidence-basednursingstrategiestopreventventilator-acquiredpneumonia.Dynamics,TheOfficialJournaloftheCanadianAssociationofCriticalCareNurses.Spring2006Vol.17,Number1.

  4. RelloJ.etal.,Oralcarepracticesinintensivecareunits:asurveyof59EuropeanICUs.IntensiveCareMed(2007)3311066-1070DOI10.1007/500134-007-0605-3.(7)

  5. Richards,MJ,Edwards,JR,Culver,DH,GaynesRP(1999)NosocomialinfectionsinmedicalintensivecareunitsintheUnitedStates.NationalNosocomialInfectionsSurveillanceSystem.CritCareMed.1999,May27(5)887-92.

  6. PankninHT.Preventionofventilator-associatedpneumonia:reviewofnationalandinternationalguidelines.PflegeZ2006Aug;59(8):suppl2-8.7. Abidis,RF.Oralcareintheintensivecareunit:Areview.J.ContempDentPract2007January;(8)1.076-082.8. SenolG,KirakliC,HalilzolarH.Invitroantibacterialactivitiesoforalcareproductsagainstventilator-associatedpneumoniapathogens.

  AmJInfectionControl.2007Oct;35(8):531-5.9. BerryA.,DavidsonPl,MastersJ.,RollsK.Systematicliteraturereviewoforalhygienepracticesforintensivecarepatientsreceivingmechanical

  ventilation.AmericanJournalofCriticalCare,November2007,Vol.16,No.6.10. WorldHealthOrganization,PreventionofHospital-AcquiredInfections.11. VanNieuwenhoven,C.A.,Buskens,E.,Bergmans,D.C.,VanThiel,F.H.,Ramsay,G.andBonten,.J.M.(2004).Oraldecontaminationiscost-savingin

  thepreventionofventilatorassiciatedpneumoniainintensivecareunits.12. APIC.PreventingVentilatorAssociatedPneumonia.InfectionControlWeek2004Brochure.Online:www.APIC.org.Accessed8-01-2007.13. ChastreJ,FabonJ(2002).Ventilator-associatedpneumoniaCritCareMed2002,165;867-90314. Craven,D.E.,DeRosa,F.G.,&Thornton,D.(2002).Nosocomialpneumonia:Emergingconceptsindiagnosis,managementandprophylaxis.

  CurrOpinCritCare,8(5),421.15. Heyland,D.K.,Cook,D.J.,etal.(1999).Theattributablemorbidityandmortalityofventilator-associatedpneumoniainthecriticallyillpatient.

  TheCanadianClinicalTrialGroup.AmJRespCritCareMed,159(4,Pt.1),1249.16. DepartmentofHealth.HighImpactInterventions:CareBundletoReduceVentilatorAssociatedPneumonia.2011.

  Online:http://hcai.dh.gov.uk/files/2011/03/2011-03-14-HII-Ventilator-Associated-Pneumonia-FINAL.pdf

  Aanvullende mondverzorgingsproducten: KimVent*UitzuigkitsvoormondverzorgingvoorgebruikbijnpatintKimVent*UitzuigonderdelenenpakkettenvoormondverzorgingvoorgebruikbijnvolwassenpatintKimVent*Uitzuigonderdelenvoormondverzorgingvoorgebruikbijnneonatale/pediatrischepatintKimVent*Wattenstaafjesvoormondverzorging

  Kimberly-ClarkNV/SAHealthCareEuropeBelgicastraat131930Zaventem,BelgiTel:+3227112600Fax:+3227112690E-mail:hceurope@k