KINH KIM CANG - KINH KIM CANG Đon Trung Cn - Nguyễn Minh Tiến dịch v ch giải Nh xuất bản: Tn Gio PL. 2550 – DL. 2006 Ti nghe như thế ny

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  KINH KIM CANG on Trung Cn - Nguyn Minh Tin

  dch v ch gii

  Nh xut bn: Tn Gio PL. 2550 DL.

  2006

  Ti nghe nh th ny. Khi Pht thnh

  X-v, vn K Th Cp C c cng

  vi cc v i t-kheo l mt ngn hai

  trm nm mi v.

  n gi th trai, c Th Tn p y

  mang bt vo thnh X-v kht thc. Vo

  trong thnh, theo th t kht thc, ri tr

  v tinh x. Th trai xong, thu dn y bt,

  ra chn tay, tri ta ra ngi.

  Lc y Trng lo Tu-b- t ch ngi

  trong i chng ng dy, by vai bn

  phi, qu gi phi, cung knh chp tay

 • 2

  bch Pht rng: Th Tn, tht t c! Nh

  Lai kho h nim cc v B Tt, kho dn

  d cc v B Tt.

  Th Tn! Nu c nhng k nam ngi

  n c lng lnh pht tm cu o V

  Thng B-, nn tr tm nh th no?

  Hng phc tm nh th no?

  Pht dy: Lnh thay! Lnh thay! Tu-b-

  , ng nh ng va ni. Nh Lai kho

  h nim cc v B Tt, kho dn d cc v

  B Tt. Nay ng hy lng nghe, ta s v

  cc ng m ging thuyt.

  Nu nhng k nam ngi n c lng

  lnh pht tm B-, nn tr tm nh th

  ny, nn hng phc tm nh th ny.

  Bch Th Tn! Chng con nguyn c

  lng nghe.

 • 3

  Pht dy Tu-b-: Cc v i B Tt

  nn hng phc tm nh th ny: i vi

  tt c cc loi chng sinh, hoc sinh t

  bo thai, hoc sinh t trng, hoc sinh ni

  m thp, hoc do bin ha sinh ra, hoc

  c hnh sc, hoc khng c hnh sc, hoc

  c t tng, hoc khng c t tng,

  hoc chng phi c t tng cng chng

  phi khng c t tng, ta u cho

  nhp vo V d Nit-bn. Nh vy dit

  v s chng sinh, nhng tht khng c

  chng sinh no c dit .

  V sao vy? Tu-b-, nu B Tt c cc

  tng ng, nhn, chng sinh, th gi, th

  chng phi l B Tt.

  Li na, Tu-b-! B Tt theo ng

  php, nn ly tm khng ch tr m lm

  vic b th. Ngha l chng nn tr ni

  hnh sc m b th, chng nn tr ni m

 • 4

  thanh, hng thm, mi v, cm xc,

  php tng m b th.

  Tu-b-! B Tt nn b th nh vy ,

  khng tr ni tng.

  V sao vy? Nu B Tt b th vi tm

  khng tr tng, phc c y chng th

  suy lng.

  Tu-b-! ng ngh sao? H khng

  phng ng c th suy lng c

  chng?

  Bch Th Tn, chng th c.

  Tu-b-! H khng cc phng nam,

  ty, bc, bn phng ph, phng trn,

  phng di c th suy lng c

  chng?

  Bch Th Tn, chng th c.

 • 5

  Tu-b-! B Tt b th vi tm khng

  tr tng, phc c cng nh vy,

  chng th suy lng.

  Tu-b-! B Tt ch nn tr tm theo

  nh ch ch dy.

  Tu-b-! ng ngh sao? C th dng

  thn tng m thy Nh Lai chng?

  Bch Th Tn, chng th c. Chng

  th dng thn tng m thy Nh Lai. V

  sao vy? Nh Lai dy rng thn tng

  vn tht chng phi l thn tng.

  Pht bo Tu-b-: Phm nhng g c

  hnh tng u l h vng. Nu thy cc

  tng chng phi tng tc l thy Nh

  Lai.

  Tu-b- bch Pht: Bch Th Tn!

  Liu c chng sinh no nghe li thuyt

 • 6

  dy ny m sinh lng tin chn tht

  chng?

  Pht bo Tu-b-: Ch nn ni th!

  Nh Lai dit ri, sau nm trm nm s

  c nhng ngi tu phc gi theo gii

  lut, i vi li thuyt dy ny thng

  sinh lng tin, nhn l chn tht. Nn bit

  nhng ngi ny chng phi ch ni

  mt, hai, ba, bn, nm c Pht gieo

  trng cn lnh, m vn tht l tng

  ni v s ngn vn c Pht gieo trng

  cn lnh.

  Nh c chng sinh no nghe li thuyt

  dy ny, d ch mt nim sinh lng tin

  trong sch, Tu-b-, Nh Lai t s thy

  bit rng nhng chng sinh y c v

  lng phc c. V sao vy? Nhng

  chng sinh y khng sinh khi li cc

  tng ng, nhn, chng sinh, th gi,

 • 7

  khng khi php tng, cng khng khi

  phi php tng.

  V sao vy? Nhng chng sinh y nu

  tm chp gi tng, tc mc vo ng,

  nhn, chng sinh, th gi. Nu gi ly

  php tng tc mc vo ng, nhn, chng

  sinh, th gi. V sao vy? Nu gi ly phi

  php tng, tc mc vo ng, nhn,

  chng sinh, th gi.

  V th, chng nn chp gi ly php,

  cng chng nn chp gi ly phi php.

  Do ni ngha ny, Nh Lai thng ni:

  Cc v t-kheo nn bit, php Pht thuyt

  dy nh ci b qua sng. Php cn nn x

  b, hung chi nhng g chng phi php?

  Tu-b-! ng ngh sao? Nh Lai c

  c php V thng Chnh ng Chnh

 • 8

  gic chng? Nh Lai c ch thuyt php

  chng?

  Tu-b- tha: Theo nh ch con hiu

  ngha Pht dy, khng c php xc

  nh gi l V thng Chnh ng Chnh

  gic, cng khng c php xc nh no

  Nh Lai c th thuyt.

  V sao vy? Ch thuyt php ca Nh

  Lai thy u chng th chp gi ly,

  chng th ni ra, chng phi l php,

  cng chng phi l phi php.

  V sao vy? Tt c cc bc thnh hin

  u dng php v vi, nhng c ch sai

  bit nhau.

  Tu-b-! ng ngh sao? Nu c

  ngi lm y ci Tam thin i thin th

  gii vi by mn bu, ri dng m b th,

  c phc c nhiu chng?

 • 9

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, rt nhiu.

  V sao vy? Phc c, tht chng phi l

  tnh phc c, nn Nh Lai ni l nhiu

  phc c.

  Nu li c ngi th tr ch bn cu k

  trong kinh ny,v ngi khc m ging

  ni, phc ny hn hn phc b th kia.

  V sao vy? Ht thy ch Pht v gio

  php V thng Chnh ng Chnh gic

  ca cc ngi u t ni kinh ny m ra.

  Tu-b-! V vy m ni rng: php

  Pht tc chng phi l php Pht.

  Tu-b-! ng ngh sao? V Tu--

  hon c c khi nim: Ta c qu

  Tu--hon chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, chng th

  c. V sao vy? Tu--hon gi l nhp

 • 10

  vo dng, nhng tht khng c ch nhp.

  Chng nhp vo hnh sc, m thanh,

  hng thm, mi v, cm xc, php

  tng, nn mi gi l Tu--hon.

  Tu-b-! ng ngh sao? V T--

  hm c c khi nim: Ta c qu

  T--hm chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, chng

  c. V sao vy? T--hm gi l mt

  ln tr li, nhng tht khng c tr li,

  nn mi gi l T--hm.

  Tu-b-! ng ngh sao? V A-na-hm

  c c khi nim: Ta c qu A-na-

  hm chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, chng

  c. V sao vy? A-na-hm gi l khng

  tr li, nhng tht chng phi l khng

  tr li, nn mi gi l A-na-hm.

 • 11

  Tu-b-! ng ngh sao? V A-la-hn

  c c khi nim: Ta c o A-la-

  hn chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, chng

  c. V sao vy? Tht khng c php

  gi l A-la-hn. Th Tn! Nu v A-la-

  hn khi nim rng: Ta c o A-la-

  hn, tc l vng mc vo ng, nhn,

  chng sinh, th gi.

  Th Tn! Pht bo rng con c php

  Tam-mui V tranh cao qu nht trong

  loi ngi, l bc A-la-hn cao qu nht

  la b tham dc. Th Tn! Con chng

  khi nim ny: Ta l bc A-la-hn la b

  tham dc.

  Bch Th Tn! Nu con khi nim ny:

  Ta c o A-la-hn, Th Tn tt

  chng ni: Tu-b- a thch hnh A-

 • 12

  lan-na. V con y tht khng vng

  mc ch lm, nn mi ni rng: Tu-b-

  a thch hnh A-lan-na.

  Pht bo Tu-b-: ng ngh sao?

  Nh Lai trc kia ni Pht Nhin ng

  c ch c php chng?

  Bch Th Tn, khng c. Nh Lai ni

  Pht Nhin ng tht khng c ch c

  php.

  Tu-b-! ng ngh sao? B Tt c

  trang nghim ci Pht chng?

  Bch Th Tn, khng c. V sao vy?

  Vic trang nghim ci Pht , tht chng

  phi trang nghim nn gi l trang

  nghim.

  Tu-b-! V vy m cc v i B Tt

  nn sinh tm thanh tnh nh th ny:

 • 13

  Chng nn tr ni hnh sc sinh tm,

  chng nn tr ni m thanh, hng thm,

  mi v, cm xc, php tng sinh tm.

  Nn ni khng ch tr m sinh tm.

  Tu-b-! Nh ngi kia c thn hnh

  nh ni cha Tu-di. ng ngh sao?

  Thn y l ln chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, rt ln.

  V sao vy? Pht thuyt chng phi thn,

  gi l thn ln.

  Tu-b-! Nh trong sng Hng c bao

  nhiu ct, mi ht li l mt sng Hng.

  ng ngh sao? S ct trong tt c nhng

  sng Hng y c nhiu chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, rt nhiu!

  Ch s sng Hng nh th cn nhiu

  khng k xit, hung chi l ct trong

  nhng con sng y!

 • 14

  Tu-b-! Nay ta dng li chn tht bo

  cho ng bit. Nh c nhng k nam

  ngi n lng lnh, dng by mn bu

  lm y c s Tam thin i thin th gii

  nhiu nh s ct ca nhng sng Hng

  y, ri mang ra b th, c phc nhiu

  chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, rt

  nhiu.

  Pht bo Tu-b-: Nu c nhng k

  nam ngi n lng lnh, th tr d ch

  bn cu k trong kinh ny, v ngi khc

  ging ni, phc c ny hn c phc

  c b th kia!

  Li na, Tu-b-! Theo nh kinh ny

  m thuyt dy, cho n ch bn cu k,

  nn bit l ni y ht thy th gian, tri,

  ngi, a-tu-la u nn cng dng nh

 • 15

  thp miu Pht. Hung chi c ngi em

  ht sc m th tr, c tng! Tu-b-!

  Nn bit l ngi ny thnh tu c

  php cao qu bc nht t c!

  Nu kinh in ny ti ni no, tc nh

  c Pht hoc bc t cao qu ng tn

  trng .

  Lc y Tu-b- bch Pht rng: Bch

  Th Tn! Kinh ny gi tn l g? Chng

  con phi vng gi nh th no?

  Pht bo Tu-b-: Kinh ny gi tn l

  Kim Cang Bt-nh Ba-la-mt. Nn theo

  nh tn kinh m vng gi. V sao vy?

  Tu-b-! Pht thuyt Bt-nh Ba-la-mt

  tc chng phi Bt-nh Ba-la-mt.

  Tu-b-! ng ngh sao? Nh Lai c

  ch thuyt php chng?

 • 16

  Tu-b- bch Pht: Bch Th Tn, Nh

  Lai khng c ch thuyt php.

  Tu-b-! ng ngh sao? S vi

  trntrong Tam thin i thin th gii c

  nhiu chng?

  Tu-b- tha: Bch Th Tn, rt

  nhiu.

  Tu-b-! Nhng vi trn y, Nh Lai

  thuyt chng phi vi trn, gi l vi trn.

  Nh Lai thuyt th gii chng phi th

  gii, gi l th gii.

  Tu-b-! ng ngh sao? C th dng

  ba mi hai tng thy Nh Lai

  chng?

  Bch Th Tn, chng th c. Chng

  th dng ba mi hai tng thy Nh

  Lai. V sao vy? Nh Lai thuyt ba mi

 • 17

  hai tng tc chng phi tng, gi l ba

  mi hai tng.

  Tu-b-! Nu c nhng k nam ngi

  n lng lnh, dng thn mng nhiu nh

  s ct sng Hng b th. Li c ngi

  th tr kinh ny, cho n ch bn cu k,

  v ngi khc ging ni, phc y vt

  hn rt