Kisele ki š e; Su š enje š uma

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kisele ki š e; Su š enje š uma. KISELE KI Š E. Posledica aerozaga đ enja (oksidi azota i sumpora) Kiseli atmosverski talog (sneg, susn ež ica, magla , oblaci, led, slana…). ZAGA Đ IVA Č I VAZDUHA. Industrija Saobra ć aj Ku ć na lo ž i š ta(fosilna goriva). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kisele ki š e; Su š enje š uma

 • Kisele kie; Suenje uma

 • KISELE KIEPosledica aerozagaenja (oksidi azota i sumpora)Kiseli atmosverski talog (sneg, susneica, magla, oblaci, led, slana)

 • ZAGAIVAI VAZDUHAIndustrijaSaobraajKuna loita(fosilna goriva)

 • EMATSKI PRIKAZ NASTAJANjA KISELIH KIASO2 +H2O H2SO3 +H2O H2SO4NO2+H2O H2NO2 +H2O H2NO3

 • Posledice kiselih kiaKisele kie razaraju fasade, spomenike kulture, mostove i druge predmete od kamena i metala

 • Uticaj kiselih kia na biljni i ivotinjski svet

 • Suenje uma posledica kiselih kia

 • zanimljivostNaunici tvrde da se jedino jela , moe oporaviti od negativnog dejstva kiselih kia, zato je esta biljka u parkovima velikih gradova.

 • ema lekcije KISELE KIE; SUENjE UMA

  Aerozagaenje (poveana konc. oksida azota i sumpora).Iundustrija, saobraaj, fosilna goriva..Ukljuivanje u proces kruenja vode na zemlji: mora i okeani, kopnene vode ( potoci, reke, jezera), podzemne vode.Unitavanje fasada, spomenika kulture, mostova.Unitavanje uma

 • Mere za smanjenje kiselih padavina Praenje kvaliteta vazduha. Promovisanje i razvoj hibridnih vozila. Ugraivanje katalizatora u motorna vozila i sistema za preiavanje u industrijskim postrojenjima. Uteda energije. Upotreba obnovljivih izvora energije.Zakonsko regulisanje graninih vrednosti za isputanje zagaujuih supsanci.Ekoloko obrazovanje (razvijanje ekoloke svesti I ekoloke kultire).

 • Hvala na panji !!!

  Vesna milenovi