Click here to load reader

KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN

 • View
  240

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  2

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA3

  KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  Universiti Teknologi MARA (UiTM)

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  4

  1: KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  Pengenalan1.1

  Tadbir urus universiti merupakan suatu perkara yang rumit. Amalan dalam tadbir urus berbeza mengikut saiz kampus, kawalannya, bilangan pelajarnya, komposisi tenaga pengajar, fakulti, dan stafnya, juga mengikut pandangan umum masyarakat terhadap kampusnya, dan sama ada ia sebahagian dari sistem multi campus. Satu perkara yang ketara dan menarik perhatian mengenai tadbir urus universiti ialah struktur dua autoriti iaitu struktur autoriti pentadbiran yang disusun secara birokratik, dan autoriti profesional yang terkenal dengan sifat colegiality dan autonomi profesional (Etzioni, 1959; Carson, 1960).

  Tadbir urus perlu dilihat sebagai proses yang membantu mewujudkan iklim organisasi dalam mana keputusan-keputusan bagi sesebuah organisasi dibuat. Keadaan di mana sesuatu keputusan yang dibuat oleh individu dapat merealisasikan matlamat insititusi boleh diwujudkan melalui kepimpinan dalam tadbir urus yang baik. Tadbir urus melibatkan mekanisme kawalan dan pemantauan, serta menyediakan panduan kepada proses dalam universiti untuk pemimpin dan pengurus mengemudi dan mengurus organisasinya.

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA5

  Tadbir Urus merangkumi:

  Tatacara pihak pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya i) secara telus, berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil;Dasar, strategi, struktur, tatacara termasuk budaya berurusan ii) dengan pelbagai pihak yang berkepentingan (pemegang taruh); dan Proses bagaimana universiti diarah, dikawal dan iii) dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif seperti yang telah dipersetujui.

  Justeru, dalam memastikan tadbir urus di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dilaksanakan dengan baik, Kod dan Tatacara Audit Pematuhan Tadbir Urus Universiti Teknologi MARA dibangunkan sebagai dokumen rujukan utama dalam pelaksanaan audit bagi melihat pematuhan terhadap tadbir urus terbaik di Kampus Negeri dalam melaksanakan penurunan had kuasa dan autonomi secara berkesan.

  Pengurusan Universiti Teknologi MARA (UiTM)1.2

  Lembaga Pengarah merupakan pengurusan tertinggi dalam UiTM, yang terdiri daripada wakil kerajaan dan orang perseorangan yang dilantik mengikut peruntukan Akta UiTM (Akta 173 dan pindaannya). Lembaga Pengarah menentukan dasar-dasar dan hala tuju untuk dilaksanakan oleh UiTM dan perkara yang perlu atau berfaedah dan yang sewajarnya bagi mengelola, mengawal dan mentadbir universiti.

  Peruntukan-peruntukan Akta UiTM memberi kuasa mutlak kepada Lembaga Pengarah dalam semua hal berkaitan dengan kuasa-kuasa UiTM. Walau bagaimanapun, Lembaga Pengarah menerusi peruntukan dalam Akta UiTM boleh menurunkan kuasa kepada Naib Canselor untuk menentukan bahawa matlamat dan tujuan UiTM tercapai.

  Penubuhan universiti awam ditentukan oleh Akta yang khusus, yang menetapkan struktur asas bagi organisasi yang lebih berbentuk hiraki jabatan kerajaan. Universiti yang dianggap sebagai Badan Berkanun Persekutuan terikat dengan pentadbiran pusat dan struktur profesional di peringkat fakulti. Hakikat ini menepati penegasan Mintzberg (1989) bahawa universiti adalah prototaip birokrasi profesional

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  6

  . Struktur Tadbir Urus dan Pentadbiran UiTM1.3

  Terdapat tiga (3) peringkat yang menetapkan dasar dan strategi pengurusan universiti. Peringkat teratas adalah Peringkat (1), Dasar dan Strategik yang terdiri daripada Lembaga Pengarah Universiti (LPU) serta Jawatankuasa-Jawatankuasanya yang merupakan badan yang menggubal dasar, matlamat, memantau prestasi dan membuat keputusan strategik. Peringkat (2), Eksekutif dan Perancangan pula adalah Naib Canselor yang bertanggungjawab bagi keseluruhan perancangan, pemantauan dan pelaksanaan keputusan, arahan LPU dan pencapaian matlamat UiTM, bersama-sama pegawai utama/kanan Universiti. Peringkat penting dan kritikal merupakan Peringkat (3), Operasi dan Pelaksanaan, yang merangkumi Fakulti, Pusat Akademik, Bahagian dan Kampus yang semuanya mesti memikul tanggungjawab melaksanakan aktiviti-aktiviti teras dan terpilih Universiti.

  Satu Universiti Dua Sistem (1U2S)1.4

  Prinsip Satu Universiti Dua Sistem (IU2S) telah diluluskan oleh LPU pada 20 Jun 2007. IU2S ini meletakkan kerangka yang menggariskan peraturan bagi menentukan struktur dan proses di dalam UiTM untuk membolehkan warga berinteraksi dan berhubungan dengan persekitaran di dalam dan di luar Universiti. Prinsip IU2S menetapkan Universiti Induk (UiTM Shah Alam dan Kampus Satelit Pentadbiran Pusat) dengan Universiti Negeri (UiTM Negeri dan Kampus Cawangan- Pentadbiran Negeri Berautonomi) . UiTM akan terus diterajui oleh seorang Naib Canselor, sementara setiap Universiti Negeri (UN) akan diketuai oleh seorang Rektor yang bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor.

  Secara asasnya, Universiti Induk (UI) mengkhusus dalam

  penawaran program pasca siswazah dan profesional serta memberi fokus kepada aktiviti penyelidikan melalui Pusat-Pusat Kecemerlangan Universiti. Universiti Negeri pula mengendalikan program akademik mengikut pengwilayahan berteraskan tema/niche masing-masing di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Diploma seperti berikut:-

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA7

  Bidang Tadbir Urus1.5

  Bidang utama pelaksanaan autonomi mencakupi empat (4) bidang seperti berikut:-

  Pentadbiran Institusi(i)

  Pentadbiran Institusi merujuk kepada kuasa dan kewibawaan sesebuah kampus negeri untuk merangka dasar, membangun prosidur dan membuat keputusan bagi mencapai visi, misi melalui struktur tadbir urus dan akauntabiliti yang jelas. Aspek-aspek pentadbiran institusi yang telah diberi autonomi adalah:

  Pengurusan Rekod- Pengisytiharan Harta- Pengurusan Memorandum Persefahaman/ Perjanjian -

  (Memorandum of Understanding/ Agreement)Pengurusan Pembelian Kenderaan-

  Akademik dan Pelajar

  Akademik dan pelajar merujuk kepada kuasa dan kewibawaan sesebuah kampus negeri untuk merangka dasar, membangun prosidur mengenai hal ehwal akademik termasuk mewujudkan fakulti baru, pembangunan, pelaksanaan dan pengekalan piawai kualiti program akademik, pembangunan dan penyelidikan, serta inovasi dan pemindahan ilmu. Aspek-aspek akademik dan pelajar yang telah diberi autonomi adalah:

  Pengambilan Pelajar- Pengurusan Peperiksaan dan Pengijazahan- Penetapan Amanah Tugas Akademik- Pengurusan dan Pembangunan Program Baru- Pemindahan Kredit- Pertukaran Mod Pengajian- Pengurusan Rayuan Masuk Semula-

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  8

  Pengurusan Kewangan dan Penjanaan Pendapatan(ii)

  Pengurusan kewangan dan penjanaan pendapatan merujuk kepada kuasa dan kewibawaan sesebuah kampus negeri untuk merangka dasar, membangun prosidur dan membuat keputusan mengenai pengurusan kewangan dan penjanaan pendapatan disokong oleh tahap akauntabiliti dan integriti yang tinggi serta diterima oleh amalan tadbir urus kewangan terbaik. Aspek-aspek pengurusan kewangan dan penjanaan pendapatan yang diberi autonomi adalah:

  Perolehan ICT- Pulangan Kumpulan Wang Pendapatan (KWSP & Hasil)- Pengurusan Wang- Pengurusan Perolehan-

  Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia(iii)

  Pengurusan dan pembangunan sumber manusia merujuk kepada kuasa dan kewibawaan sesebuah kampus negeri untuk merangka dasar, membangun prosidur dan membuat keputusan mengenai pengurusan dan pembangunan sumber manusia disokong oleh tahap akauntabiliti dan integriti yang tinggi serta diterima oleh amalan tadbir urus sumber manusia terbaik. Aspek-aspek pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang diberi autonomi adalah:

  Pengurusan Waran Perjawatan- Pelantikan Staf Perkhidmatan Tetap- Pelantikan Akademia/ Pensyarah Sambilan- Pengesahan Dalam Perkhidmatan- Latihan Dalam Perkhidmatan- Pelantikan Klinik Panel Perubatan- Pengurusan Biasiswa Tenaga Pengajar Muda-

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA9

  2: PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  Pengenalan2.1

  Satu sistem audit yang baik adalah di mana kampus yang akan diaudit mengenal pasti dan mengetahui tahap prestasi serta kekuatan sendiri dan langkah-langkah yang akan diambil untuk penambahbaikan atau peningkatan. Ini akan dituruti oleh satu proses audit yang objektif, telus dan adil bagi tujuan verifikasi.

  Pasukan Petugas2.2

  Persediaan audit pematuhan tadbir urus kampus negeri akan menjalankan audit secara random sampling dengan semakan dilakukan kepada dokumen dan perkara-perkara yang berkenaan. Pasukan audit hendaklah dilantik dan mesti mendapat mandat daripada Naib Canselor sebelum auditan dilakukan di lokasi yang berkenaan.

  Dokumentasi2.3

  Penyediaan dokumen oleh Kampus UiTM Negeri adalah seperti yang telah dimaklumkan di dalam Notis Audit yang mesti dihantar oleh auditor kepada PTJ yang berkenaan 14 hari sebelum auditan dilakukan.

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  10

  Kod Etika2.4

  Panel audit perlu mempamerkan tahap tertinggi integriti, budi bicara, ketepatan masa, dan kerahsiaan semasa proses audit. Pada setiap masa kedua-duanya mesti menunjukkan pemahaman bahawa audit dijalankan adalah untuk membantu Universiti Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit mempertingkat amalan tadbir urus terbaik. Panel audit mestilah berpandukan kepada Kod dan Tatacara Audit Pematuhan Tadbir Urus Universiti Teknologi MARA.

  Tatacara Pengauditan2.5

  Universiti Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit hendaklah i. mengemukakan dokumentasi audit yang merangkumi dua bahagian seperti yang dinyatakan di dalam notis audit.

  Panel penilai akan melaksanakan proses pengauditan ii. berdasarkan notis yang telah dikemukakan.

  Piii. erkara-perkara yang perlu dilaksanakan semasa auditan dijalankan:

  Rektor/Dekan/Ketua Jabatan/wakil pentadbiran Universiti a. Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit memberi taklimat pembukaan mengenai tadbir urus Universiti Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit;

  Ketua panel penilai memberi penerangan mengenai b. objektif, skop dan kaedah audit dijalankan,

  Auditor melaksanakan audit dengan kerjasama auditee,c. Sesi audit diakhiri dengan sesi penangguhan audit.d.

  Laporan akhir akan dibentangkan dalam Jawatankuasa iv. Eksekutif Universiti Teknologi MARA dan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (sekiranya perlu) dan keputusan atau ringkasan dapatan audit akan dimaklumkan kepada Universiti Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit.

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA11

  3: INDEKS TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  INDEKS PENILAIAN3.1

  Indeks Tatacara Audit Pematuhan Tadbir Urus adalah alat untuk menilai amalan tadbir urus secara sistematik. Indeks ini perlu dibaca bersama Kod Tadbir Urus Terbaik UiTM. Dalam membuat penilaian, panel audit perlu berpandukan kepada prinsip dan amalan terbaik dalam membantu Universiti Negeri/Jabatan/Bahagian/Unit ke arah Tadbir Urus Terbaik. Indeks Tatacara Audit Pematuhan Tadbir Urus ini dibahagi kepada tiga (3) bahagian merangkumi aspek-aspek berikut:

  Soalan-soalan yang menjurus kepada skop tadbir urus;i. Bahan-bahan bukti untuk menentusahkan amalan-amalan ii. yang selaras dengan kod tadbir urus terbaik UiTM;danRuang auditor membuat penilaian terhadap amalan-amalan iii.

  yang dilaksanakan.

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  12

  Pen

  ilaia

  n te

  rhad

  ap p

  elak

  sana

  an p

  emat

  uhan

  tadb

  ir ur

  us a

  dala

  h se

  pert

  i ber

  ikut

  :

  Ska

  la P

  enen

  tuan

  Aud

  it P

  emat

  uhan

  Tad

  bir

  Uru

  s U

  nive

  rsiti

  Tek

  nolo

  gi M

  AR

  A

  Ska

  laTa

  fsir

  an

  Pat

  uhTa

  dbir

  Uru

  s di

  laks

  anak

  an b

  erda

  sark

  an k

  epad

  a pe

  runt

  ukan

  Und

  ang-

  Und

  ang,

  A

  kta,

  Pek

  elili

  ng d

  an S

  urat

  Ara

  han

  rasm

  i yan

  g be

  rkua

  tkua

  sa d

  i Uni

  vers

  iti

  Tekn

  olog

  i MA

  RA

  dan

  sec

  ara

  sah

  dipr

  aktik

  an o

  leh

  Uni

  vers

  iti T

  ekno

  logi

  MA

  RA

  .

  Tid

  ak P

  atuh

  Tadb

  ir U

  rus

  tidak

  dila

  ksan

  akan

  ata

  u tin

  daka

  n ya

  ng d

  ibua

  t mel

  angg

  ar p

  erun

  tuka

  n U

  ndan

  g-U

  ndan

  g, A

  kta,

  Pek

  elili

  ng d

  an S

  urat

  Ara

  han

  rasm

  i yan

  g be

  rkua

  tkua

  sa d

  i U

  nive

  rsiti

  Tek

  nolo

  gi M

  AR

  A.

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA13

  IND

  EK

  S T

  ATA

  CA

  RA

  AU

  DIT

  PE

  MA

  TU

  HA

  N T

  AD

  BIR

  UR

  US

  3.

  2

  UN

  IVE

  RS

  ITI T

  EK

  NO

  LO

  GI M

  AR

  A (

  UiT

  M)

  Pen

  tad

  bir

  an In

  stit

  usi

  Bil

  Co

  nto

  h S

  oal

  anC

  on

  toh

  Bu

  kti

  PA

  TU

  H(/

  )T

  IDA

  K

  PA

  TU

  H(/

  )

  1.Ja

  wat

  anku

  asa

  Tadb

  ir U

  rusK

  ampu

  sM

  embe

  ri in

  put h

  alat

  uju

  - st

  rate

  gik

  kam

  pus

  Min

  it M

  esyu

  arat

  dan

  Kep

  utus

  an m

  esyu

  arat

  tadb

  ir ur

  usM

  esyu

  arat

  Per

  anca

  ngan

  Str

  ateg

  ik K

  ampu

  s

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  14

  2.P

  enub

  uhan

  Jaw

  atan

  kuas

  a-ja

  wat

  anku

  asa

  Pel

  aksa

  na:

  Lem

  baga

  Aka

  dem

  ik N

  eger

  i -

  (LA

  N)

  Jaw

  atan

  kuas

  a K

  akita

  ngan

  -

  Neg

  eri (

  JKK

  N)

  Pan

  el P

  emba

  ngun

  an S

  umbe

  r -

  Man

  usia

  (P

  PS

  M)

  Jaw

  atan

  kuas

  a K

  ewan

  gan

  dan

  - P

  erol

  ehan

  Neg

  eri (

  JKP

  N)

  Jaw

  atan

  kuas

  a H

  al E

  hwal

  -

  Pel

  ajar

  (P

  emba

  ngun

  an d

  an

  Kes

  ejah

  tera

  an P

  elaj

  ar)

  Lem

  baga

  Pen

  gesa

  han

  - K

  e D

  alam

  Per

  khid

  mat

  an

  Kum

  pula

  n P

  &P

  dan

  Sok

  onga

  nLe

  mba

  ga T

  emud

  uga

  Ken

  aika

  n -

  Pan

  gkat

  (P

  enta

  dbira

  n)Ja

  wat

  anku

  asa

  Kec

  il -

  Kes

  epak

  aran

  (A

  kade

  mik

  )Ja

  wat

  anku

  asa

  Tekn

  ikal

  -

  Min

  it m

  esyu

  arat

  dan

  kepu

  tusa

  n pe

  nubu

  han

  Jaw

  atan

  kuas

  aP

  eran

  cang

  an s

  trat

  egik

  kam

  pus

  nege

  ri

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA15

  3.P

  enub

  uhan

  Jaw

  atan

  kuas

  a:P

  enub

  uhan

  ras

  mi

  - Ja

  wat

  anku

  asa

  Pel

  antik

  an r

  asm

  i ahl

  i -

  Jaw

  atan

  kuas

  aP

  unca

  kua

  sa, b

  idan

  g ku

  asa

  - da

  n fu

  ngsi

  jaw

  atan

  kuas

  a ya

  ng

  jela

  sA

  paka

  h ja

  wat

  anku

  asa

  lain

  -

  yang

  tela

  h di

  tubu

  hkan

  ? A

  daka

  h ke

  ahlia

  n da

  n -

  penu

  buha

  n Ja

  wat

  anku

  asa

  berk

  enaa

  n te

  lah

  dipe

  rset

  ujui

  ol

  eh L

  PU

  /Sen

  at/N

  aib

  Can

  selo

  r?

  Min

  it m

  esyu

  arat

  kep

  utus

  an

  m

  enub

  uhka

  n Ja

  wat

  anku

  asa

  Dok

  umen

  ras

  mi

  m

  engg

  aris

  kan

  term

  a ru

  juka

  n da

  n bi

  dang

  ser

  ta h

  ad k

  uasa

  Ja

  wat

  anku

  asa

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  AJK

  ser

  ta

  pe

  njel

  asan

  tuga

  s da

  n ta

  nggu

  ngja

  wab

  ahl

  i

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  16

  4.S

  truk

  tur

  Jaw

  atan

  kuas

  a Ta

  dbir

  Uru

  s K

  ampu

  s:A

  JK, S

  etia

  usah

  a da

  n U

  rus

  - se

  tiaTe

  rma

  ruju

  kan

  dan

  had

  kuas

  a-

  Kom

  posi

  si A

  JK-

  Asa

  s da

  n da

  sar

  pem

  iliha

  n ah

  li:-

  Pen

  geta

  huan

  o

  Kem

  ahira

  no

  Pen

  gala

  man

  o

  Kep

  akar

  ano

  Sen

  arai

  Ja

  wat

  anku

  asa

  dan

  ke

  ahlia

  nB

  idan

  g da

  n ha

  d ku

  asa

  Ja

  wat

  anku

  asa

  Bio

  data

  AJK

  mel

  amba

  ngka

  n

  kese

  suai

  an A

  JKTe

  mub

  ual

  Set

  iaus

  aha

  JK

  m

  enge

  nai

  kese

  suai

  an

  dan

  kebe

  rkes

  anan

  A

  JK

  dala

  m

  mem

  buat

  ke

  putu

  san

  atau

  m

  embe

  ri in

  put

  5.Ta

  taca

  ra p

  enge

  ndal

  ian

  mes

  yuar

  at

  Jaw

  atan

  kuas

  aD

  okum

  en r

  asm

  i pro

  ses

  pe

  ngen

  dalia

  n m

  esyu

  arat

  Ja

  wat

  anku

  asa

  KP

  I men

  gada

  kan

  mes

  yuar

  at

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA17

  4.S

  truk

  tur

  Jaw

  atan

  kuas

  a Ta

  dbir

  Uru

  s K

  ampu

  s:A

  JK, S

  etia

  usah

  a da

  n U

  rus

  - se

  tiaTe

  rma

  ruju

  kan

  dan

  had

  kuas

  a-

  Kom

  posi

  si A

  JK-

  Asa

  s da

  n da

  sar

  pem

  iliha

  n ah

  li:-

  Pen

  geta

  huan

  o

  Kem

  ahira

  no

  Pen

  gala

  man

  o

  Kep

  akar

  ano

  Sen

  arai

  Ja

  wat

  anku

  asa

  dan

  ke

  ahlia

  nB

  idan

  g da

  n ha

  d ku

  asa

  Ja

  wat

  anku

  asa

  Bio

  data

  AJK

  mel

  amba

  ngka

  n

  kese

  suai

  an A

  JKTe

  mub

  ual

  Set

  iaus

  aha

  JK

  m

  enge

  nai

  kese

  suai

  an

  dan

  kebe

  rkes

  anan

  A

  JK

  dala

  m

  mem

  buat

  ke

  putu

  san

  atau

  m

  embe

  ri in

  put

  5.Ta

  taca

  ra p

  enge

  ndal

  ian

  mes

  yuar

  at

  Jaw

  atan

  kuas

  aD

  okum

  en r

  asm

  i pro

  ses

  pe

  ngen

  dalia

  n m

  esyu

  arat

  Ja

  wat

  anku

  asa

  KP

  I men

  gada

  kan

  mes

  yuar

  at

  6.P

  enge

  ndal

  ian

  mes

  yuar

  at y

  ang

  berk

  esan

  :

  Ada

  kah

  mes

  yuar

  at

  - Ja

  wat

  anku

  asa

  Ja

  wat

  akua

  sa

  Pel

  aksa

  na te

  lah

  diad

  akan

  se

  cara

  ber

  kala

  ata

  u m

  engi

  kut

  jadu

  al y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Ada

  kah

  kepu

  tusa

  n m

  esyu

  arat

  -

  tela

  h di

  seba

  rkan

  dal

  am te

  mpo

  h ya

  ng d

  iteta

  pkan

  kep

  ada

  piha

  k be

  rtan

  ggun

  gjaw

  ab?

  Kal

  enda

  r pe

  ranc

  anga

  n

  mes

  yuar

  atD

  raf a

  gend

  a m

  esyu

  arat

  M

  init

  mes

  yuar

  at d

  an

  pe

  ratu

  san

  agen

  da y

  ang

  mem

  erlu

  kan

  kepu

  tusa

  n Te

  mub

  ual d

  enga

  n A

  JK

  ba

  gi m

  enda

  pat m

  aklu

  mat

  ke

  berk

  esan

  an p

  enye

  diaa

  n m

  init

  mes

  yuar

  atB

  ukti

  kepu

  tusa

  n m

  esyu

  arat

  digu

  naka

  n da

  lam

  mem

  buat

  ke

  putu

  san

  stra

  tegi

  k pe

  ringk

  at k

  ampu

  sK

  eber

  kesa

  nan

  peny

  edia

  an

  m

  init

  mes

  yuar

  atP

  rose

  s ke

  rja m

  esyu

  arat

  Jaw

  atan

  kuas

  a be

  rmul

  a da

  ri

  pene

  ntua

  n ag

  enda

  - pe

  nged

  aran

  fail

  mes

  yuar

  at-

  peng

  enda

  lian

  mes

  yuar

  at-

  peny

  edia

  an m

  init

  mes

  yuar

  at- P

  enge

  dara

  n ke

  putu

  san

  m

  esyu

  arat

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  18

  7.P

  engu

  rusa

  n se

  mak

  an s

  asar

  an

  dan

  penc

  apai

  an p

  rest

  asi u

  tam

  a ya

  ng d

  iteta

  pkan

  UN

  dal

  am b

  idan

  g au

  tono

  mi

  Min

  it M

  esyu

  arat

  Jaw

  atan

  kuas

  a m

  enge

  nai

  perb

  inca

  ngan

  dan

  pe

  neta

  pan

  KP

  I

  8.P

  engu

  rusa

  n se

  mak

  an k

  emaj

  uan

  petu

  njuk

  pre

  stas

  i uta

  ma

  yang

  di

  teta

  pkan

  Min

  it m

  esyu

  arat

  dan

  kepu

  tusa

  n Ja

  wat

  anku

  asa

  9.P

  enye

  mak

  an p

  emba

  ngun

  an

  pote

  nsi s

  umbe

  r m

  anus

  iaM

  init

  mes

  yuar

  at d

  an

  ke

  putu

  san

  Jaw

  atan

  kuas

  aTe

  mub

  ual p

  engu

  rusa

  n ka

  nan

  da

  n A

  JK

  10.

  Per

  anca

  ngan

  pel

  an p

  engg

  antia

  n ja

  wat

  an s

  trat

  egik

  kam

  pus/

  ke

  pem

  impi

  nan

  kam

  pus

  Das

  ar M

  odal

  Insa

  n

  Min

  it m

  esyu

  arat

  Jaw

  atan

  kuas

  a

  Kep

  utus

  an p

  eran

  cang

  an

  pe

  mba

  ngun

  an

  11.

  Pen

  ilaia

  n pr

  esta

  si p

  engu

  rusa

  n ka

  nan

  kam

  pus

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  pen

  guru

  san

  ka

  nan

  kam

  pus

  Tem

  ubua

  l den

  gan

  pe

  ngur

  usan

  kan

  an

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA19

  12.

  Pro

  ses

  mem

  buat

  kep

  utus

  an

  berd

  asar

  kan

  anal

  isa

  risik

  o.M

  init

  mes

  yuar

  at

  Ja

  wat

  anku

  asa

  yang

  m

  engg

  amba

  rkan

  ana

  lisa

  risik

  o m

  enja

  di k

  euta

  maa

  n da

  n pe

  rtim

  bang

  an

  Jaw

  atan

  kuas

  aP

  enub

  uhan

  Jaw

  atan

  kuas

  a

  Pen

  guru

  san

  Ris

  iko

  Ker

  tas

  lapo

  ran

  audi

  t

  dala

  man

  13.

  Kel

  ulus

  an p

  eran

  cang

  an d

  an d

  asar

  ke

  wan

  gan

  kam

  pus.

  Per

  anca

  ngan

  Str

  ateg

  ik

  K

  ampu

  sP

  eran

  cang

  an K

  ewan

  gan

  K

  ampu

  sLa

  pora

  n au

  dit d

  an

  ak

  aunt

  abili

  tiM

  init

  Mes

  yuar

  at

  Ja

  wat

  anku

  asa

  berh

  ubun

  g pe

  ngur

  usan

  kew

  anga

  n

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  20

  14.

  Mem

  astik

  an s

  iste

  m p

  enya

  mpa

  ian

  yang

  ber

  kesa

  nM

  init

  Mes

  yuar

  at P

  engu

  rusa

  n

  Kua

  liti

  Pen

  gikt

  irafa

  n P

  iaw

  ai u

  aliti

  P

  rosi

  dur

  Ope

  rasi

  B

  ukti

  peng

  guna

  an IC

  T

  da

  lam

  pen

  yam

  paia

  n pe

  rkhi

  dmat

  an d

  an h

  ebah

  an

  mak

  lum

  at

  15.

  Men

  geka

  lkan

  ker

  jasa

  ma

  yang

  bai

  k de

  ngan

  pen

  guru

  san

  univ

  ersi

  ti da

  n S

  enat

  bag

  i mem

  astik

  an a

  ktiv

  iti

  akad

  emik

  dan

  pen

  yelid

  ikan

  uni

  vers

  iti

  sela

  ras

  deng

  an h

  alat

  uju

  kam

  pus

  Per

  anca

  ngan

  str

  ateg

  ik

  ka

  mpu

  sD

  okum

  en p

  eran

  cang

  an

  ak

  adem

  ikP

  enge

  mas

  kini

  an h

  alat

  uju

  ak

  adem

  ik ji

  ka b

  erka

  itan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA21

  16.

  Men

  egak

  kan

  nila

  i etik

  a da

  n in

  tegr

  itiK

  od n

  ilai e

  tika

  dan

  garis

  pand

  uan

  amal

  an n

  ilai e

  tika

  PIN

  Te

  mub

  ual A

  JK m

  enge

  nai

  pe

  rbin

  cang

  an y

  ang

  diad

  akan

  ba

  gi m

  eneg

  akka

  n ni

  lai e

  tika

  dan

  inte

  griti

  .B

  ukti

  peng

  guna

  an IC

  T d

  an

  m

  ekan

  ism

  a m

  enye

  bar

  luas

  ni

  lai e

  tika

  dan

  inte

  griti

  .M

  init

  mes

  yuar

  at

  Ja

  wat

  anku

  asa

  terli

  bat

  Das

  ar a

  tau

  pera

  ncan

  gan

  ka

  mpu

  s m

  enge

  nai p

  enila

  ian

  amal

  an n

  ilai e

  tika

  dan

  inte

  griti

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  22

  Bil

  Co

  nto

  h S

  oal

  anC

  on

  toh

  Bu

  kti

  PA

  TU

  H(/

  )T

  IDA

  K

  PA

  TU

  H(/

  )

  1W

  ujud

  das

  ar, p

  erat

  uran

  , dan

  pr

  osid

  ur p

  engu

  rusa

  n ke

  wan

  gan

  sert

  a pe

  man

  taua

  n pe

  laks

  anaa

  n ya

  ng b

  erte

  pata

  n

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  S

  enar

  ai ja

  wat

  anku

  asa

  ya

  ng te

  lah

  ditu

  buhk

  anM

  init

  mes

  yuar

  at

  Term

  a R

  ujuk

  an

  2.A

  mal

  an p

  engu

  rusa

  n ke

  wan

  gan

  kam

  pus

  yang

  kej

  at (

  lean

  ) da

  n be

  rhem

  ah

  Min

  it da

  n ke

  putu

  san

  m

  esyu

  arat

  3.M

  ekan

  ism

  a ka

  wal

  an k

  ewan

  gan

  dan

  penj

  imat

  an k

  os d

  i kam

  pus

  Min

  it da

  n ke

  putu

  san

  m

  esyu

  arat

  JK

  Sur

  at m

  enyu

  rat r

  asm

  i

  men

  unju

  kkan

  kaw

  alan

  ke

  wan

  gan

  dan

  aktiv

  iti

  penj

  imat

  an k

  os d

  i kam

  pus

  Pen

  gu

  rusa

  n K

  ewan

  gan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA23

  4.P

  engu

  rusa

  n as

  et d

  an h

  arta

  yan

  g te

  lus

  dan

  ceka

  pK

  eput

  usan

  men

  gena

  i

  peng

  urus

  an a

  set d

  an h

  arta

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  ngur

  usan

  ase

  t dan

  har

  taM

  init

  mes

  yuar

  at m

  enge

  nai

  se

  mak

  an p

  elak

  sana

  an

  peng

  urus

  an a

  set d

  an h

  arta

  Pel

  apor

  an p

  ener

  imaa

  n

  dan

  peng

  urus

  an a

  set d

  an

  hart

  a

  5.P

  eran

  cang

  an k

  ewan

  gan

  yang

  be

  rkes

  an d

  ari s

  egi:

  pera

  ncan

  gan

  bela

  nja

  - m

  engu

  rus

  pera

  ncan

  gan

  pem

  bang

  unan

  -

  kam

  pus

  Min

  it da

  n ke

  putu

  san

  m

  esyu

  arat

  JK

  Per

  anca

  ngan

  bel

  anja

  men

  guru

  sP

  eran

  cang

  an

  pe

  mba

  ngun

  an k

  ampu

  sP

  eran

  cang

  an s

  trat

  egik

  kam

  pus

  Per

  anca

  ngan

  dan

  perm

  ohon

  an p

  erun

  tuka

  n ke

  wan

  gan

  darip

  ada

  pusa

  t-pu

  sat k

  os

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  24

  6.M

  ekan

  ism

  a ka

  wal

  an p

  erbe

  lanj

  aan

  tahu

  nan

  Das

  ar k

  awal

  an

  pe

  rbel

  anja

  anG

  aris

  pan

  duan

  pem

  anta

  uan

  perb

  elan

  jaan

  tahu

  nan

  Pro

  ses

  mem

  buat

  kepu

  tusa

  n m

  elib

  atka

  n ke

  wan

  gan

  dan

  perb

  elan

  jaan

  JK m

  enga

  wal

  pen

  ggun

  aan

  ke

  wan

  gan

  dan

  pros

  es

  mem

  buat

  kep

  utus

  an d

  an

  pem

  anta

  uan

  7.P

  enyi

  mpa

  nan

  reko

  d da

  n m

  aklu

  mat

  ke

  wan

  gan

  yang

  ter

  kini

  , sem

  asa

  (cur

  rent

  ) da

  n m

  udah

  cap

  ai

  Pro

  sidu

  r, bo

  rang

  dan

  mek

  anis

  ma

  peny

  impa

  nan

  reko

  d ke

  wan

  gan

  Gar

  isan

  tang

  gung

  jaw

  ab

  da

  n ak

  sesi

  bilit

  i ter

  hada

  p re

  kod

  kew

  anga

  nA

  mal

  an k

  esel

  amat

  an

  ba

  gi m

  enja

  min

  kes

  ahih

  an

  dan

  kese

  lam

  atan

  rek

  od

  kew

  anga

  nTe

  mub

  ual s

  taf m

  enge

  nai

  am

  alan

  pen

  yim

  pana

  n re

  kod

  yang

  dila

  ksan

  akan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA25

  8.P

  ewuj

  udan

  akt

  iviti

  pen

  jana

  an

  pend

  apat

  an d

  an p

  eman

  taua

  n ya

  ng

  berk

  esan

  Das

  ar d

  an p

  rosi

  dur

  sert

  a

  pera

  tura

  n m

  enge

  nai

  aktiv

  iti p

  enja

  naan

  pe

  ndap

  atan

  Per

  moh

  onan

  dan

  kepu

  tusa

  n m

  esyu

  arat

  m

  elul

  uska

  n pe

  laks

  anaa

  n ak

  tiviti

  Min

  it m

  esyu

  arat

  pem

  anta

  uan

  perja

  lana

  n ak

  tiviti

  .

  9.P

  unca

  dan

  a lu

  ar:

  Ger

  an p

  enye

  lidik

  an-

  Dan

  a da

  n an

  uger

  ah k

  ewan

  gan

  - P

  elab

  uran

  - P

  erun

  ding

  an-

  Lain

  -lain

  sum

  ber

  -

  Das

  ar d

  an p

  erat

  uran

  punc

  a da

  na lu

  arP

  enub

  uhan

  JK

  ber

  kaita

  n

  pene

  rimaa

  n da

  na d

  ari l

  uar

  Min

  it da

  n ke

  putu

  san

  se

  mak

  an d

  an p

  eman

  taua

  n pe

  nggu

  naan

  yan

  g be

  rkes

  anG

  aris

  pan

  duan

  per

  oleh

  an

  da

  na lu

  ar

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  26

  10.

  Ada

  kah

  peny

  edia

  an b

  ajet

  mem

  atuh

  i pe

  ratu

  ran

  yang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?P

  rosi

  dur

  dan

  pera

  tura

  n

  digu

  na p

  akai

  Per

  anca

  ngan

  Bel

  anja

  wan

  Tahu

  nan

  Pek

  elili

  ng P

  erbe

  ndah

  araa

  n

  11.

  Ada

  kah

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i mem

  puny

  ai

  sist

  em p

  embe

  lian

  dan

  pem

  baya

  ran

  yang

  tera

  tur?

  Pol

  isi,

  pros

  edur

  ,

  garis

  pan

  duan

  dan

  ja

  wat

  anku

  asa

  yang

  terli

  bat

  deng

  an p

  embe

  lian

  dan

  pem

  baya

  ran

  12.

  Ada

  kah

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i m

  engg

  unak

  an s

  iste

  m b

  erko

  mpu

  ter

  bagi

  uru

  san

  pem

  belia

  n da

  n pe

  mba

  yara

  n?

  Man

  ual a

  raha

  n si

  stem

  berk

  ompu

  ter

  13.

  Ada

  kah

  polis

  i dan

  per

  anca

  ngan

  ke

  wan

  gan

  UiT

  M N

  eger

  i sel

  ari d

  enga

  n st

  rate

  gi k

  esel

  uruh

  an U

  N m

  engi

  kut

  keut

  amaa

  n ya

  ng d

  iteta

  pkan

  ?

  Pel

  an P

  eran

  cang

  an

  K

  ewan

  gan

  Kam

  pus

  Lapo

  ran

  Aud

  it K

  ewan

  gan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA27

  14.

  Bag

  aim

  ana

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i m

  emas

  tikan

  sem

  ua s

  taf a

  kur

  kepa

  da

  garis

  pan

  duan

  , pro

  sedu

  r da

  n pr

  oses

  ya

  ng te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Pek

  elili

  ng/s

  urat

  pem

  aklu

  man

  Tem

  ubua

  l sec

  ara

  raw

  ak

  15.

  Bag

  aim

  anak

  ah U

  nive

  rsiti

  Neg

  eri

  men

  capa

  i/ m

  elak

  sana

  kan

  penj

  imat

  an

  kos?

  Pek

  elili

  ng /

  Ara

  han

  Rek

  tor/

  B

  enda

  hari

  16.

  Sej

  auh

  man

  akah

  impa

  k pe

  njim

  atan

  ko

  s ke

  pada

  uni

  vers

  iti?

  Pen

  yata

  has

  il da

  n

  perb

  elan

  jaan

  UN

  17.

  Ada

  kah

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i mem

  puny

  ai

  sist

  em p

  enyi

  mpa

  nan

  reko

  d pe

  raka

  unan

  dan

  mak

  lum

  at k

  ewan

  gan

  bagi

  men

  entu

  kan

  inte

  griti

  dan

  ke

  sahi

  han

  reko

  d?

  Pro

  sidu

  r, bo

  rang

  , rek

  od

  si

  mpa

  nan

  mak

  lum

  at

  kew

  anga

  n da

  n ke

  sela

  mat

  an IC

  T

  18.

  Bag

  aim

  anak

  ah p

  eran

  cang

  an

  kew

  anga

  n U

  N d

  ikaj

  i dan

  dis

  emak

  ? K

  aji s

  emul

  a pe

  ranc

  anga

  n

  perb

  elan

  jaan

  set

  enga

  h ta

  hun

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  28

  19.

  Ada

  kah

  bela

  njaw

  an U

  N d

  iben

  tang

  kan

  kepa

  da L

  RN

  ata

  u JK

  Pen

  guru

  san

  UN

  un

  tuk

  peng

  esah

  an?

  Mak

  lum

  at P

  embe

  ntan

  gan

  / M

  init

  Mes

  yuar

  at

  20.

  Ada

  kah

  had

  kuas

  a m

  embe

  lanj

  akan

  pe

  runt

  ukan

  men

  giku

  t kep

  ada

  had

  yang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Kep

  utus

  an d

  an m

  init

  m

  esyu

  arat

  Pro

  sidu

  r ya

  ng d

  igun

  a

  paka

  i

  21.

  Ada

  kah

  had

  kuas

  a m

  enan

  data

  ngan

  i ko

  ntra

  k pe

  role

  han

  men

  giku

  t kep

  ada

  had

  yang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Kep

  utus

  an m

  esyu

  arat

  P

  rosi

  dur

  yang

  dig

  una

  pa

  kai

  Gar

  isan

  tang

  gung

  jaw

  ab

  22.

  Pen

  gaw

  alan

  dan

  Pem

  anta

  uan

  K

  ewan

  gan

  Ada

  kah

  UN

  mem

  puny

  ai s

  iste

  m

  peng

  awal

  an b

  elan

  jaw

  an y

  ang

  sahi

  h,

  berk

  esan

  dan

  cek

  ap?

  Tem

  ubua

  l pen

  ggun

  a se

  pert

  i

  staf

  Pej

  abat

  Ben

  daha

  ri da

  n ya

  ng te

  rliba

  tP

  eran

  cang

  an S

  trat

  egik

  M

  init

  mes

  yuar

  at

  K

  ewan

  gan

  Lapo

  ran

  Kew

  anga

  n da

  n

  Vot

  Lej

  ar

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA29

  23.

  Bag

  aim

  anak

  ah U

  N m

  enen

  tuka

  n pe

  rbel

  anja

  an d

  an p

  enda

  pata

  n ad

  alah

  se

  pert

  i yan

  g te

  lah

  dipe

  rset

  ujui

  dan

  ya

  ng te

  lah

  dilu

  lusk

  an?

  Agi

  han

  bela

  njaw

  an

  da

  ripad

  a P

  usat

  .P

  eran

  cang

  an S

  trat

  egik

  U

  NM

  init

  dan

  kepu

  tusa

  n

  mes

  yuar

  atP

  enya

  ta h

  asil

  dan

  pe

  rbel

  anja

  an U

  N

  24.

  Ada

  kah

  fung

  si A

  hli L

  emba

  ga

  Per

  oleh

  an, J

  awat

  anku

  asa

  Tekn

  ikal

  P

  erol

  ehan

  , Ahl

  i Jaw

  atan

  kuas

  a S

  ebut

  H

  arga

  , Jaw

  atan

  kuas

  a P

  embu

  ka

  Tend

  er, J

  awat

  anku

  asa

  Rua

  ng

  Nia

  ga d

  an J

  PP

  K c

  awan

  gan

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Sur

  at-s

  urat

  pel

  antik

  an

  Jadu

  al m

  esyu

  arat

  M

  init

  mes

  yuar

  at

  Sen

  arai

  fung

  si d

  an

  ta

  nggu

  ngja

  wab

  25.

  Ada

  kah

  pero

  leha

  n be

  rkai

  tan

  pem

  belia

  n ke

  nder

  aan

  dan

  akse

  sori,

  pe

  mbe

  lian

  ICT,

  pem

  belia

  n A

  lat

  Pan

  dang

  Den

  gar,

  pem

  belia

  n pe

  rala

  tan

  elek

  tron

  ik, p

  engu

  rusa

  n ak

  aun

  aman

  ah, p

  enub

  uhan

  Tab

  ung

  Am

  anah

  dan

  Ope

  rasi

  Aka

  un A

  man

  ah

  dila

  ksan

  akan

  men

  giku

  t das

  ar y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Pek

  elili

  ng/ p

  andu

  an

  K

  erta

  sker

  ja c

  adan

  gan

  pe

  mbe

  lian

  Kel

  ulus

  an R

  ekto

  r N

  eger

  i

  Jaw

  atan

  kuas

  aP

  rose

  s P

  embe

  lian

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  30

  26.

  Ada

  kah

  Had

  Kua

  sa A

  raha

  n B

  ayar

  an

  dan

  Had

  Kua

  sa B

  ayar

  an m

  engi

  kut

  kepa

  da k

  etet

  apan

  ?

  Pen

  urun

  an H

  ad K

  uasa

  Bag

  i Pel

  aksa

  naan

  A

  uton

  omi.

  27.

  Ada

  kah

  mek

  anis

  me

  kaw

  alan

  ya

  ng m

  enyo

  kong

  aka

  unta

  bilit

  i da

  n ke

  telu

  san

  dala

  m p

  engu

  rusa

  n ke

  wan

  gan?

  Lapo

  ran

  Aud

  it K

  ewan

  gan

  M

  init

  Mes

  yuar

  at

  28.

  Bag

  aim

  anak

  ah U

  nive

  rsiti

  Neg

  eri

  men

  jaga

  ase

  t dar

  ipad

  a:

  kem

  eros

  otan

  nila

  i

  kehi

  lang

  an

  rasu

  ah d

  an p

  enip

  uan

  Gar

  is p

  andu

  an p

  elap

  oran

  amal

  an k

  ewan

  gan

  yang

  di

  ragu

  i K

  awal

  an K

  esel

  amat

  an

  Pro

  sidu

  r K

  ewan

  gan/

  P

  ekel

  iling

  Per

  bend

  ahar

  aan

  Pro

  sidu

  r pe

  lapo

  ran

  ke

  tidak

  akur

  an k

  ehila

  ngan

  , is

  u ra

  suah

  dan

  am

  alan

  ke

  wan

  gan

  yang

  dira

  gui

  (Irr

  egul

  ariti

  es)

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA31

  29.

  Pen

  jan

  aan

  Pen

  dap

  atan

  Bag

  aim

  anak

  ah p

  eran

  cang

  an

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i dal

  am m

  enca

  ri pe

  luan

  g m

  enda

  patk

  an d

  ana/

  kew

  anga

  n da

  ri or

  gani

  sasi

  luar

  dem

  i pe

  rkem

  bang

  an d

  an p

  emba

  ngun

  an

  Uni

  vers

  iti?

  Bag

  aim

  anak

  ah U

  N m

  elak

  sana

  kan

  penj

  anaa

  n pe

  ndap

  atan

  ?

  Min

  it M

  esyu

  arat

  JK

  Pen

  yelid

  ikan

  dan

  P

  erun

  ding

  anP

  enye

  waa

  n R

  uang

  30.

  Ber

  apa

  bany

  akka

  h pe

  ndap

  atan

  ya

  ng d

  ijana

  ole

  h un

  iver

  siti

  nege

  ri se

  lain

  dar

  ipad

  a yu

  ran

  dan

  gera

  n pe

  nyel

  idik

  an y

  ang

  dite

  rima?

  (S

  umbe

  r pe

  ndap

  atan

  lain

  )

  Pen

  yata

  Dan

  a

  Pen

  dapa

  tan

  terp

  erin

  ci

  31.

  Bag

  aim

  anak

  ah p

  enga

  wal

  an te

  rhad

  ap

  sum

  ber

  pend

  apat

  an y

  ang

  dipe

  role

  hi

  oleh

  UN

  ?

  Gar

  is p

  andu

  an d

  an

  P

  rosi

  dur

  32.

  Pun

  ca d

  ana

  luar

  :G

  eran

  pen

  yelid

  ikan

  - D

  ana

  dan

  anug

  erah

  kew

  anga

  n-

  Pel

  abur

  an-

  Per

  undi

  ngan

  - La

  in-la

  in s

  umbe

  r-

  Pen

  yata

  dan

  a pe

  ndap

  atan

  D

  okum

  en m

  enun

  jukk

  an

  pe

  ndap

  atan

  Gar

  is p

  andu

  an

  m

  empe

  role

  hi p

  unca

  dan

  a da

  ri lu

  ar

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  32

  Bil

  Co

  nto

  h S

  oal

  anC

  on

  toh

  Bu

  kti

  PA

  TU

  H(/

  )T

  IDA

  K

  PA

  TU

  H(/

  )1.

  Per

  anca

  ngan

  Sum

  ber

  Man

  usia

  Per

  anca

  ngan

  str

  ateg

  ik

  ka

  mpu

  sD

  okum

  en m

  enun

  jukk

  an

  pe

  ranc

  anga

  n su

  mbe

  r m

  anus

  ia P

  TJ

  sela

  ras

  deng

  an D

  asar

  Sum

  ber

  Man

  usia

  kam

  pus

  2.A

  daka

  h pe

  ranc

  anga

  n su

  mbe

  r m

  anus

  ia U

  N m

  enyo

  kong

  kep

  erlu

  an

  pera

  ncan

  gan

  stra

  tegi

  k U

  N?

  Per

  anca

  ngan

  Pel

  an

  S

  trat

  egik

  Uni

  vers

  itiS

  kim

  per

  khid

  mat

  an

  P

  ensy

  arah

  /Pen

  . Pen

  sy.

  UiT

  M, P

  ensy

  . Per

  ubat

  an/

  Per

  gigi

  anK

  riter

  ia p

  enga

  mbi

  lan

  pe

  nsya

  rah

  UiT

  M

  3.Ja

  wat

  anku

  asa

  man

  akah

  yan

  g te

  rliba

  t da

  lam

  per

  anca

  ngan

  dan

  pen

  guru

  san

  sum

  ber

  man

  usia

  ?

  Kel

  ulus

  an p

  enub

  uhan

  dan

  term

  a ru

  juka

  nA

  gend

  a m

  esyu

  arat

  men

  gena

  i per

  anca

  ngan

  da

  n pe

  ngur

  usan

  sum

  ber

  man

  usia

  Pen

  gu

  rusa

  n d

  an P

  emb

  ang

  un

  an S

  um

  ber

  Man

  usi

  a

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA33

  4.P

  enye

  bar

  luas

  das

  ar-d

  asar

  dan

  ga

  rispa

  ndua

  n su

  mbe

  r m

  anus

  ia

  Ada

  kah

  polis

  i dan

  pro

  sidu

  r

  Sum

  ber

  Man

  usia

  di s

  ebar

  luas

  di

  selu

  ruh

  univ

  ersi

  ti?

  Pen

  ggun

  aan

  ICT

  men

  yeba

  r lu

  as D

  asar

  S

  umbe

  r M

  anus

  iaTe

  mub

  ual P

  engu

  rus

  S

  umbe

  r M

  anus

  iaB

  ukti

  heba

  han/

  edar

  an/

  em

  el /p

  ekel

  iling

  am

  5.K

  ewuj

  udan

  pro

  sidu

  r ad

  il, te

  lus

  dan

  ceka

  p m

  enge

  nai p

  enga

  mbi

  lan,

  pe

  mili

  han

  dan

  kena

  ikan

  pan

  gkat

  Per

  anca

  ngan

  str

  ateg

  ik

  ka

  mpu

  sK

  eput

  usan

  JK

  mem

  beri

  m

  anda

  t pen

  ggub

  alan

  da

  sar

  dan

  pera

  tura

  n pe

  ngam

  bila

  n, p

  emili

  han

  dan

  kena

  ikan

  pan

  gkat

  G

  aris

  pand

  uan

  pe

  ngam

  bila

  n st

  afM

  PK

  dan

  FM

  sta

  f ter

  libat

  yang

  sel

  aras

  den

  gan

  obje

  ktif

  str

  ateg

  ik k

  ampu

  sP

  rosi

  dur

  peng

  ambi

  lan,

  pem

  iliha

  n da

  n ke

  naik

  an

  pang

  kat

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  34

  6.P

  engu

  rusa

  n pr

  esta

  si s

  umbe

  r m

  anus

  ia y

  ang

  berk

  esan

  Dok

  umen

  men

  unju

  kkan

  sist

  em p

  enila

  ian

  pres

  tasi

  st

  af y

  ang

  leng

  kap

  Pro

  ses

  pene

  tapa

  n K

  PI d

  an

  S

  KT

  sta

  f sel

  aras

  den

  gan

  obje

  ktif

  stra

  tegi

  k ka

  mpu

  sS

  enar

  ai tu

  gas

  Ket

  ua

  Ja

  bata

  n m

  enun

  jukk

  an

  tang

  gung

  jaw

  ab m

  eran

  cang

  da

  n m

  eman

  tau

  pres

  tasi

  st

  af

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA35

  7.P

  enge

  mba

  ngan

  bak

  at (

  Tale

  nt

  deve

  lopm

  ent)

  :da

  sar

  latih

  an s

  umbe

  r m

  anus

  ia-

  amal

  an p

  elan

  pen

  ggan

  tian

  - pe

  mba

  ngun

  an k

  epim

  pina

  n-

  Kep

  utus

  an d

  an k

  elul

  usan

  Das

  ar L

  atih

  anG

  aris

  pan

  duan

  pela

  ksan

  aan

  dasa

  r da

  n pe

  ratu

  ran

  Mek

  anis

  ma

  men

  yeba

  r

  luas

  das

  ar d

  an p

  erat

  uran

  pe

  mba

  ngun

  an s

  taf

  Age

  nda

  mes

  yuar

  at

  m

  enun

  jukk

  an

  perb

  inca

  ngan

  pe

  mba

  ngun

  an s

  taf

  Pan

  gkal

  an d

  ata

  m

  engg

  aris

  kan

  pem

  bang

  unan

  sta

  fA

  mal

  an p

  erko

  ngsi

  an il

  mu

  an

  tara

  sta

  fD

  okum

  en m

  engg

  aris

  kan

  m

  ekan

  ism

  a pe

  rkon

  gsia

  n ilm

  uD

  okum

  en p

  elan

  peng

  gant

  ian

  jaw

  atan

  st

  rate

  gik

  kam

  pus

  Das

  ar d

  an p

  rosi

  dur

  latih

  an

  ke

  pim

  pina

  nM

  init

  dan

  kepu

  tusa

  n

  mes

  yuar

  at m

  enge

  nai p

  elan

  pe

  ngga

  ntia

  nM

  esyu

  arat

  JK

  Pem

  ilih

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  36

  8.P

  erhu

  bung

  an d

  an k

  ebaj

  ikan

  pek

  erja

  .A

  paka

  h ak

  tiviti

  per

  hubu

  ngan

  dan

  keba

  jikan

  sta

  f yan

  g di

  laku

  kan

  Pro

  mos

  i dan

  heb

  ahan

  akt

  iviti

  P

  rose

  s m

  enan

  gani

  ketid

  akpu

  asan

  pek

  erja

  Per

  hubu

  ngan

  den

  gan

  K

  esat

  uan

  dan

  Per

  satu

  an

  Pek

  erja

  Das

  ar d

  an p

  erat

  uran

  men

  gena

  i per

  hubu

  ngan

  da

  n ke

  bajik

  an s

  taf

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  laks

  anaa

  n pe

  ratu

  ran

  men

  gena

  i per

  hubu

  ngan

  da

  n ke

  bajik

  an s

  taf

  Pem

  anta

  uan

  pela

  ksan

  aan

  be

  rkes

  anM

  init

  dan

  kepu

  tusa

  n

  mes

  yuar

  at p

  engu

  rusa

  n de

  ngan

  Kes

  atua

  n P

  eker

  jaM

  ekan

  ism

  a da

  n pr

  oses

  adua

  n da

  n ke

  tidak

  puas

  an

  peke

  rjaB

  ukti

  kete

  lusa

  n m

  enan

  gani

  adua

  n da

  n la

  pora

  n ke

  tidak

  puas

  an p

  eker

  ja

  9.A

  daka

  h fu

  ngsi

  Lem

  baga

  Tem

  udug

  a K

  akita

  ngan

  Kum

  pula

  n P

  engu

  rusa

  n da

  n P

  rofe

  sion

  al (

  Aka

  dem

  ik)

  dan

  Pen

  tadb

  iran

  tela

  h di

  teta

  pkan

  dan

  di

  laks

  anak

  an?

  Kep

  utus

  an p

  enub

  uhan

  Jaw

  atan

  kuas

  a Te

  mud

  uga

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  sert

  a sk

  op tu

  gas

  dan

  tang

  gung

  jaw

  ab

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA37

  10.

  Ada

  kah

  pela

  ntik

  an p

  ensy

  arah

  di

  UiT

  M N

  eger

  i men

  giku

  t ski

  m

  perk

  hidm

  atan

  pen

  syar

  ah U

  iTM

  ?

  Con

  toh

  sura

  t pel

  antik

  an

  Min

  it M

  esyu

  arat

  Lem

  baga

  Tem

  udug

  aS

  urat

  pel

  antik

  an d

  an s

  kim

  gaji

  yang

  dita

  war

  kan

  11.

  Ada

  kah

  dasa

  r da

  n kr

  iteria

  pe

  ngam

  bila

  n pe

  nsya

  rah

  baru

  m

  engi

  kut k

  epad

  a ke

  teta

  pan

  yang

  te

  lah

  dibu

  at o

  leh

  Jaw

  atan

  kuas

  a H

  al

  Ehw

  al K

  akita

  ngan

  dan

  Lem

  baga

  P

  enga

  rah

  UiT

  M?

  Pel

  unju

  ran

  jum

  lah

  pe

  ngam

  bila

  n P

  ensy

  arah

  B

  aru

  Das

  ar d

  an k

  riter

  ia y

  ang

  di

  guna

  pak

  aiN

  orm

  a P

  erja

  wat

  an

  12.

  Ada

  kah

  krite

  ria p

  enga

  mbi

  lan

  dan

  pem

  iliha

  n pe

  nsya

  rah

  sela

  ri de

  ngan

  ob

  jekt

  if st

  rate

  gik

  univ

  ersi

  ti?

  Per

  anca

  ngan

  Str

  ateg

  ik U

  N

  Ski

  m p

  erkh

  idm

  atan

  pens

  yara

  h /P

  en. P

  ensy

  . U

  iTM

  , Pen

  sy. P

  erub

  atan

  /P

  ergi

  gian

  Krit

  eria

  pen

  gam

  bila

  n

  pens

  yara

  h U

  iTM

  13.

  Ada

  kah

  peng

  ambi

  lan

  dan

  pem

  iliha

  n pe

  nsya

  rah

  dila

  ksan

  akan

  dal

  am

  kead

  aan

  adil,

  telu

  s da

  n tid

  ak

  men

  yuka

  rkan

  ?

  Lapo

  ran

  Tem

  udug

  a

  Min

  it Le

  mba

  ga T

  emud

  uga

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  38

  14.

  Ada

  kah

  pros

  edur

  pen

  gam

  bila

  n da

  n pe

  mili

  han

  pens

  yara

  h ya

  ng te

  lah

  diw

  ujud

  kan

  dipa

  tuhi

  ?

  Qua

  lity

  Man

  agem

  ent

  S

  yste

  m R

  ecor

  dsS

  iste

  m R

  ekod

  Pen

  guru

  san

  K

  ualit

  i

  15.

  Ada

  kah

  peng

  ambi

  lan

  staf

  pe

  ntad

  bira

  n be

  rdas

  arka

  n pe

  runt

  ukan

  ba

  jet p

  erja

  wat

  an y

  ang

  dilu

  lusk

  an

  oleh

  Age

  nsi P

  usat

  ?

  Sur

  at k

  elul

  usan

  Agi

  han

  B

  ajet

  Per

  jaw

  atan

  JP

  AP

  erun

  tuka

  n

  perb

  enda

  hara

  an,

  Kem

  ente

  rian

  Kew

  anga

  n

  16.

  Ada

  kah

  pela

  ntik

  an m

  engi

  kut k

  epad

  a sy

  arat

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  F

  ail p

  erib

  adi

  17.

  Ada

  kah

  pros

  es p

  enga

  mbi

  lan

  staf

  pe

  ntad

  bira

  n m

  engi

  kut k

  epad

  a pr

  osed

  ur y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  ngam

  bila

  n st

  af

  19.

  Ada

  kah

  fung

  si P

  anel

  Pem

  bang

  unan

  S

  umbe

  r M

  anus

  ia U

  iTM

  Neg

  eri t

  elah

  di

  laks

  anak

  an?

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  Pan

  el

  P

  emba

  ngun

  an S

  umbe

  r M

  anus

  iam

  init

  mes

  yuar

  at P

  PS

  M/

  JK

  KN

  20.

  Ada

  kah

  pem

  iliha

  n ca

  lon

  TP

  M

  men

  giku

  t sya

  rat d

  an k

  elay

  akan

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Min

  it Te

  mud

  uga

  S

  urat

  taw

  aran

  G

  aris

  pan

  duan

  TP

  M

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA39

  14.

  Ada

  kah

  pros

  edur

  pen

  gam

  bila

  n da

  n pe

  mili

  han

  pens

  yara

  h ya

  ng te

  lah

  diw

  ujud

  kan

  dipa

  tuhi

  ?

  Qua

  lity

  Man

  agem

  ent

  S

  yste

  m R

  ecor

  dsS

  iste

  m R

  ekod

  Pen

  guru

  san

  K

  ualit

  i

  15.

  Ada

  kah

  peng

  ambi

  lan

  staf

  pe

  ntad

  bira

  n be

  rdas

  arka

  n pe

  runt

  ukan

  ba

  jet p

  erja

  wat

  an y

  ang

  dilu

  lusk

  an

  oleh

  Age

  nsi P

  usat

  ?

  Sur

  at k

  elul

  usan

  Agi

  han

  B

  ajet

  Per

  jaw

  atan

  JP

  AP

  erun

  tuka

  n

  perb

  enda

  hara

  an,

  Kem

  ente

  rian

  Kew

  anga

  n

  16.

  Ada

  kah

  pela

  ntik

  an m

  engi

  kut k

  epad

  a sy

  arat

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  F

  ail p

  erib

  adi

  17.

  Ada

  kah

  pros

  es p

  enga

  mbi

  lan

  staf

  pe

  ntad

  bira

  n m

  engi

  kut k

  epad

  a pr

  osed

  ur y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  ngam

  bila

  n st

  af

  19.

  Ada

  kah

  fung

  si P

  anel

  Pem

  bang

  unan

  S

  umbe

  r M

  anus

  ia U

  iTM

  Neg

  eri t

  elah

  di

  laks

  anak

  an?

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  Pan

  el

  P

  emba

  ngun

  an S

  umbe

  r M

  anus

  iam

  init

  mes

  yuar

  at P

  PS

  M/

  JK

  KN

  20.

  Ada

  kah

  pem

  iliha

  n ca

  lon

  TP

  M

  men

  giku

  t sya

  rat d

  an k

  elay

  akan

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Min

  it Te

  mud

  uga

  S

  urat

  taw

  aran

  G

  aris

  pan

  duan

  TP

  M

  21.

  Bag

  aim

  anak

  ah U

  N m

  eran

  cang

  ke

  perlu

  an p

  enga

  mbi

  lan

  TP

  M?

  Per

  anca

  ngan

  Per

  jaw

  atan

  Pen

  syar

  ahP

  elun

  jura

  n pe

  laja

  r

  Per

  anca

  ngan

  kep

  erlu

  an

  bi

  dang

  Min

  it m

  esyu

  arat

  kep

  utus

  an

  pe

  nyel

  aras

  an b

  idan

  g

  22.

  Ada

  kah

  UiT

  M N

  eger

  i tel

  ah

  mel

  aksa

  naka

  n fu

  ngsi

  Lem

  baga

  P

  enge

  saha

  n K

  e D

  alam

  P

  erkh

  idm

  atan

  ?

  Jadu

  al M

  esyu

  arat

  M

  init

  mes

  yuar

  at

  23.

  Ada

  kah

  mes

  yuar

  at L

  emba

  ga

  Pen

  gesa

  han

  Ke

  Dal

  am

  Per

  khid

  mat

  an d

  iada

  kan

  seca

  ra

  berk

  ala?

  JK a

  tau

  Lem

  baga

  yan

  g

  bert

  angg

  ungj

  awab

  ke

  atas

  pe

  nges

  ahan

  ke

  dala

  m

  perk

  hidm

  atan

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  AJK

  24.

  Ada

  kah

  mes

  yuar

  at p

  enge

  saha

  n di

  adak

  ah m

  engi

  kut j

  adua

  l m

  esyu

  arat

  ?

  Jadu

  al d

  an m

  init

  m

  esyu

  arat

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  40

  25.

  Kek

  erap

  an m

  esyu

  arat

  pen

  gesa

  han

  ke d

  alam

  per

  khid

  mat

  an d

  i ada

  kan

  seca

  ra e

  dara

  n?

  Tata

  cara

  pen

  gend

  alia

  n

  mes

  yuar

  atP

  rose

  s m

  esyu

  arat

  sec

  ara

  ed

  aran

  Min

  it m

  esyu

  arat

  26.

  Ada

  kah

  sura

  t kep

  utus

  an p

  enge

  saha

  n ke

  dal

  am p

  erkh

  idm

  atan

  dal

  am

  kead

  aan

  tera

  tur?

  Fai

  l per

  ibad

  i

  Min

  it m

  esy.

  Lem

  b.

  P

  enge

  saha

  n U

  N

  27.

  Ada

  kah

  min

  it m

  esyu

  arat

  lem

  baga

  pe

  nges

  ahan

  dal

  am k

  eada

  an te

  ratu

  r?M

  init

  mes

  yuar

  at

  Pro

  ses

  peng

  enda

  lian

  m

  esyu

  arat

  28.

  Ada

  kah

  pela

  ksan

  aan

  urus

  an

  peng

  esah

  an k

  e da

  lam

  per

  khid

  mat

  an

  staf

  men

  giku

  t kep

  ada

  syar

  at d

  an

  pros

  edur

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  laks

  anaa

  nK

  eput

  usan

  Lem

  baga

  /

  Mes

  yuar

  at

  29.

  Ada

  kah

  Lem

  baga

  Pen

  gesa

  han

  Ke

  Dal

  am P

  erkh

  idm

  atan

  mel

  aksa

  naka

  n ke

  putu

  san

  men

  giku

  t bid

  ang

  kuas

  a ya

  ng te

  lah

  dite

  ntuk

  an?

  Kep

  utus

  an L

  emba

  ga

  P

  elan

  tikan

  Ahl

  i Lem

  baga

  P

  rosi

  dur

  yang

  dig

  una

  pa

  kai

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA41

  25.

  Kek

  erap

  an m

  esyu

  arat

  pen

  gesa

  han

  ke d

  alam

  per

  khid

  mat

  an d

  i ada

  kan

  seca

  ra e

  dara

  n?

  Tata

  cara

  pen

  gend

  alia

  n

  mes

  yuar

  atP

  rose

  s m

  esyu

  arat

  sec

  ara

  ed

  aran

  Min

  it m

  esyu

  arat

  26.

  Ada

  kah

  sura

  t kep

  utus

  an p

  enge

  saha

  n ke

  dal

  am p

  erkh

  idm

  atan

  dal

  am

  kead

  aan

  tera

  tur?

  Fai

  l per

  ibad

  i

  Min

  it m

  esy.

  Lem

  b.

  P

  enge

  saha

  n U

  N

  27.

  Ada

  kah

  min

  it m

  esyu

  arat

  lem

  baga

  pe

  nges

  ahan

  dal

  am k

  eada

  an te

  ratu

  r?M

  init

  mes

  yuar

  at

  Pro

  ses

  peng

  enda

  lian

  m

  esyu

  arat

  28.

  Ada

  kah

  pela

  ksan

  aan

  urus

  an

  peng

  esah

  an k

  e da

  lam

  per

  khid

  mat

  an

  staf

  men

  giku

  t kep

  ada

  syar

  at d

  an

  pros

  edur

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  laks

  anaa

  nK

  eput

  usan

  Lem

  baga

  /

  Mes

  yuar

  at

  29.

  Ada

  kah

  Lem

  baga

  Pen

  gesa

  han

  Ke

  Dal

  am P

  erkh

  idm

  atan

  mel

  aksa

  naka

  n ke

  putu

  san

  men

  giku

  t bid

  ang

  kuas

  a ya

  ng te

  lah

  dite

  ntuk

  an?

  Kep

  utus

  an L

  emba

  ga

  P

  elan

  tikan

  Ahl

  i Lem

  baga

  P

  rosi

  dur

  yang

  dig

  una

  pa

  kai

  30.

  Ada

  kah

  Jaw

  atan

  kuas

  a K

  linik

  Pan

  el

  UN

  tela

  h di

  wuj

  udka

  n?M

  init

  Mes

  yuar

  at

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  ahl

  i

  Sur

  at p

  angg

  ilan

  mes

  yuar

  at

  31.

  Ada

  kah

  UiT

  M N

  eger

  i mel

  aksa

  naka

  n pe

  lant

  ikan

  klin

  ik p

  anel

  sec

  ara

  tera

  tur?

  Pro

  ses

  pela

  ntik

  an

  Gar

  is P

  andu

  an y

  ang

  di

  ruju

  kS

  urat

  pel

  antik

  an

  Siji

  l pen

  gam

  al p

  erub

  atan

  Le

  sen

  KK

  M

  32.

  Ada

  kah

  pela

  ntik

  an k

  linik

  pan

  el

  men

  giku

  t kep

  ada

  syar

  at y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Kap

  asiti

  sta

  f di s

  ekita

  r

  klin

  ik p

  anel

  yan

  g di

  lant

  ikTe

  mpo

  h pe

  lant

  ikan

  klin

  ik

  pa

  nel

  33.

  Ada

  kah

  sena

  rai k

  linik

  pan

  el te

  lah

  dire

  kodk

  an d

  alam

  e-K

  linik

  dan

  di

  kem

  aski

  ni?

  Liha

  t sis

  tem

  S

  taf y

  ang

  men

  guru

  skan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  42

  Bil

  Co

  nto

  h S

  oal

  anC

  on

  toh

  Bu

  kti

  PA

  TU

  H(/

  )T

  IDA

  K

  PA

  TU

  H(/

  )

  1.S

  truk

  tur

  tadb

  ir ur

  us a

  kade

  mik

  - Le

  mba

  ga A

  kade

  mik

  Neg

  eri

  - Ja

  wat

  anku

  asa

  Aka

  dem

  ik-

  Bid

  ang

  kuas

  a Le

  mba

  ga/

  Jaw

  atan

  kuas

  a-

  Fun

  gsi

  Lem

  baga

  /Jaw

  atan

  kuas

  a

  Per

  anca

  ngan

  str

  ateg

  ik

  ka

  mpu

  sD

  okum

  en m

  enun

  jukk

  an

  pe

  ranc

  anga

  n ak

  adem

  ik

  kam

  pus

  Pen

  ubuh

  an L

  emba

  ga/

  Ja

  wat

  anku

  asa

  Aka

  dem

  ik

  sert

  a te

  rma

  ruju

  kan

  dan

  bida

  ng k

  uasa

  Pel

  antik

  an A

  JK s

  erta

  tuga

  s

  dan

  tang

  gung

  jaw

  abP

  rose

  s da

  n kr

  iteria

  pem

  iliha

  n A

  JKTe

  mub

  ual R

  ekto

  r

  men

  gena

  i pre

  stas

  i dan

  ke

  berk

  esan

  an A

  JK

  Car

  ta a

  lir g

  aris

  an

  pe

  lapo

  ran

  hal e

  hwal

  ak

  adem

  ik

  Aka

  dem

  ik d

  an P

  elaj

  ar

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA43

  2.H

  ala

  tuju

  str

  ateg

  ik a

  kade

  mik

  kam

  pus

  Per

  anca

  ngan

  str

  ateg

  ik

  ka

  mpu

  sM

  init

  mes

  yuar

  at d

  an

  K

  eput

  usan

  JK

  tadb

  ir ur

  us

  kam

  pus

  Gar

  is p

  andu

  an d

  an

  pr

  osid

  ur p

  elak

  sana

  an

  3.P

  enge

  ndal

  ian

  Mes

  yuar

  at L

  emba

  ga/

  Jaw

  atan

  kuas

  a A

  kade

  mik

  yan

  g be

  rkes

  an

  Jadu

  al d

  an p

  eran

  cang

  an

  m

  esyu

  arat

  Gar

  is p

  andu

  an p

  rose

  s

  pela

  pora

  nH

  ebah

  an g

  aris

  pan

  duan

  kepa

  da w

  arga

  kam

  pus

  Pro

  ses

  sebe

  lum

  , sem

  asa

  da

  n se

  lepa

  s m

  esyu

  arat

  Le

  mba

  ga/J

  awat

  anku

  asa

  Aka

  dem

  ik

  4.P

  enge

  kala

  n in

  tegr

  iti d

  an e

  tika

  ahli

  Lem

  baga

  / Jaw

  atan

  kuas

  a A

  kade

  mik

  Tata

  cara

  per

  laku

  an a

  hli

  (C

  ode

  of c

  ondu

  ct)

  Min

  it m

  esyu

  arat

  men

  unju

  kkan

  pen

  ekan

  an

  kepa

  da k

  etel

  usan

  dan

  in

  tegr

  iti a

  hli L

  emba

  ga/

  Jaw

  atan

  kuas

  a da

  lam

  pe

  ngen

  dalia

  n ha

  l ehw

  al

  akad

  emik

  kam

  pus

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  44

  5.P

  enge

  kala

  n in

  tegr

  iti d

  an k

  ualit

  i ak

  adem

  ikK

  od n

  ilai d

  an e

  tika

  ak

  adem

  ik, p

  enye

  lidik

  an,

  penu

  lisan

  , pem

  bent

  anga

  n ak

  adem

  ikD

  asar

  dan

  pro

  sidu

  r

  peni

  laia

  n ou

  tput

  aka

  dem

  ikP

  eman

  taua

  n in

  tegr

  iti d

  an

  ku

  aliti

  aka

  dem

  ikM

  ekan

  ism

  a pe

  ngik

  tiraf

  an

  ou

  tput

  aka

  dem

  ik

  cem

  erla

  ng d

  an p

  enal

  ti pe

  lang

  gara

  n in

  tegr

  iti

  akad

  emik

  di k

  alan

  gan

  staf

  da

  n pe

  laja

  r

  6.P

  rom

  osi b

  uday

  a pe

  nyel

  idik

  an,

  inov

  asi d

  an k

  esar

  jana

  anD

  asar

  pen

  yelid

  ikan

  dan

  kesa

  rjana

  an a

  kade

  mik

  Gar

  is p

  andu

  an

  pe

  nyel

  idik

  an d

  an o

  utpu

  t ak

  adem

  ikD

  okum

  en K

  erja

  sam

  a

  deng

  an U

  nive

  rsiti

  ters

  ohor

  Pen

  entu

  an b

  idan

  g

  peny

  elid

  ikan

  yan

  g di

  utam

  akan

  dan

  heb

  ahan

  m

  aklu

  mat

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA45

  7.A

  daka

  h LA

  N y

  ang

  ditu

  buhk

  an

  mem

  enuh

  i kep

  erlu

  an m

  inim

  a ya

  ng

  dite

  tapk

  an o

  leh

  pera

  tura

  n da

  n pr

  osid

  ur p

  erin

  gkat

  indu

  k at

  au U

  N?

  Tata

  cara

  pen

  ubuh

  an

  Le

  mba

  ga A

  kade

  mik

  Neg

  eri

  atau

  JK

  Aka

  dem

  ik N

  eger

  i

  8.A

  daka

  h ah

  li-ah

  li LA

  N m

  enja

  lank

  an

  tang

  gung

  jaw

  ab/ f

  ungs

  i mas

  ing-

  mas

  ing?

  Sen

  arai

  kea

  hlia

  n

  Sur

  at p

  elan

  tikan

  Te

  mub

  ual u

  ruse

  tia d

  an A

  hli

  M

  init

  mes

  yuar

  at

  9.B

  agai

  man

  akah

  mes

  yuar

  at L

  AN

  di

  laks

  anak

  an?

  Tata

  cara

  seb

  elum

  , sem

  asa

  da

  n se

  suda

  h m

  esyu

  arat

  Tem

  ubua

  l uru

  setia

  dan

  Ahl

  i

  Min

  it m

  esyu

  arat

  Lem

  baga

  /

  JK

  10.

  Sej

  auh

  man

  akah

  keb

  erke

  sana

  n LA

  N?

  Sem

  akan

  min

  it da

  n

  kepu

  tusa

  n de

  ngan

  pe

  laks

  anaa

  nC

  arta

  alir

  pel

  aksa

  naan

  pera

  ncan

  gan

  akad

  emik

  U

  N

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  46

  11.

  Bag

  aim

  anak

  ah p

  erka

  ra-p

  erka

  ra y

  ang

  berk

  aita

  n ke

  s kh

  as (

  spec

  ial i

  nter

  est)

  di

  laks

  anak

  an?

  Min

  it m

  esyu

  arat

  peng

  enda

  lian

  kes

  khas

  12.

  Bag

  aim

  anak

  ah L

  AN

  men

  duku

  ng

  etik

  a da

  n in

  tegr

  iti?

  Age

  nda

  dan

  Min

  it

  mes

  yuar

  at

  13.

  Bag

  aim

  anak

  ah L

  AN

  men

  ggal

  akka

  n bu

  daya

  pen

  yelid

  ikan

  di k

  alan

  gan

  war

  ga u

  nive

  rsiti

  ?

  Ken

  yata

  an b

  ertu

  llis

  be

  rken

  aan

  dasa

  r pe

  nyel

  idik

  an, p

  rose

  dur

  dan

  prog

  ram

  .D

  okum

  en k

  olab

  oras

  i

  deng

  an u

  nive

  rsiti

  terk

  enal

  14.

  Ada

  kah

  univ

  ersi

  ti ne

  geri

  foku

  s m

  enja

  lank

  an p

  enye

  lidik

  an m

  engi

  kut

  bida

  ng-b

  idan

  g kh

  usus

  yan

  g te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Sen

  arai

  pen

  yelid

  ikan

  yan

  g

  dila

  ksan

  akan

  15.

  Ada

  kah

  fung

  si L

  emba

  ga A

  kade

  mik

  U

  nive

  rsiti

  Neg

  eri (

  LAN

  ) da

  lam

  m

  eran

  cang

  dan

  mel

  aksa

  naka

  n pe

  mba

  ngun

  an a

  kade

  mik

  tela

  h di

  wuj

  udka

  n?

  Age

  nda

  dan

  min

  it

  mes

  yuar

  at L

  emba

  gaP

  erat

  uran

  Aka

  dem

  ik

  Sen

  arai

  tuga

  s LA

  N

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA47

  16.

  Ada

  kah

  pros

  es p

  embe

  ntuk

  an

  prog

  ram

  aka

  dem

  ik b

  aru

  dila

  ksan

  akan

  men

  giku

  t per

  atur

  an

  yang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Per

  lu d

  imaj

  ukan

  kep

  ada

  LA

  N, s

  emak

  an o

  leh

  Uni

  t H

  al E

  hwal

  Kur

  ikul

  um (

  U

  HE

  K)

  MQ

  A (

  kelu

  lusa

  n ku

  rikul

  um)

  mak

  lum

  kan

  kepa

  da S

  enat

  , sem

  akan

  ol

  eh M

  QA

  dan

  JP

  T (

  Lulu

  s)

  17.

  Ada

  kan

  LAN

  tela

  h m

  emas

  tikan

  ba

  haw

  a pe

  nubu

  han

  prog

  ram

  ak

  adem

  ik b

  aru

  sela

  ri de

  ngan

  vis

  i dan

  m

  isi u

  nive

  rsiti

  ?

  Per

  anca

  ngan

  Str

  ateg

  ik U

  N

  Dok

  umen

  Pro

  gram

  Bar

  u

  18.

  Ada

  kah

  LAN

  tela

  h m

  embu

  at

  peni

  laia

  n ke

  pada

  impl

  ikas

  i kew

  anga

  n da

  lam

  mel

  aksa

  naka

  n pr

  ogra

  m

  akad

  emik

  bar

  u?

  Ruj

  uk p

  eran

  cang

  an

  be

  lanj

  awan

  UN

  19.

  Ada

  kah

  penu

  buha

  n P

  usat

  K

  ecem

  erla

  ngan

  Aka

  dem

  ik te

  lah

  men

  dapa

  t kel

  ulus

  an J

  KE

  set

  erus

  nya

  LPU

  dan

  KP

  T?

  Per

  anca

  ngan

  Str

  ateg

  ik U

  N

  S

  urat

  kel

  ulus

  an

  pe

  nubu

  han

  Pus

  at

  Kec

  emer

  lang

  an

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  48

  20.

  Ada

  kah

  Lem

  baga

  Aka

  dem

  ik

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i mel

  aksa

  naka

  n pr

  oses

  pen

  gam

  bila

  n pe

  laja

  r ba

  ru

  men

  giku

  t bid

  ang

  tuga

  s ya

  ng te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Tata

  cara

  pen

  gam

  bila

  n

  pela

  jar

  baru

  pelu

  njur

  an p

  elaj

  ar

  prom

  osi

  pe

  mili

  han

  calo

  n

  mem

  bant

  u ur

  usan

  peng

  enda

  lian

  tem

  udug

  a ca

  lon

  pert

  ukar

  an p

  rogr

  am d

  an

  pe

  rtuk

  aran

  kam

  pus

  21.

  Ada

  kah

  LAN

  mel

  aksa

  naka

  n pr

  oses

  pe

  ngur

  usan

  pen

  gaja

  ran

  dan

  peng

  urus

  an a

  kade

  mik

  ber

  pand

  ukan

  ga

  ris p

  andu

  an y

  ang

  tela

  h di

  teta

  pkan

  ?

  Per

  anca

  ngan

  aka

  dem

  ik

  U

  NTa

  taca

  ra p

  engu

  rusa

  n

  peng

  ajar

  an d

  an a

  kade

  mik

  22.

  Ada

  kah

  para

  met

  er b

  agi p

  rogr

  am

  yang

  tela

  h di

  tubu

  hkan

  dite

  tapk

  an

  seca

  ra te

  ratu

  r?

  Kep

  utus

  an L

  AN

  P

  eran

  cang

  an a

  kade

  mik

  UN

  Kur

  ikul

  um p

  rogr

  am d

  an

  si

  labu

  s ya

  ng d

  isah

  kan

  untu

  k pe

  nggu

  naan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA49

  23.

  Ada

  kah

  peny

  edia

  an k

  erta

  s so

  alan

  ba

  gi p

  rogr

  am y

  ang

  ditu

  buhk

  an

  dise

  diak

  an d

  an d

  isah

  kan?

  Tata

  cara

  dan

  gar

  is

  pa

  ndua

  n pe

  ngen

  dalia

  n pe

  perik

  saan

  Pel

  antik

  an J

  K P

  engu

  rusa

  n

  Pep

  erik

  saan

  Per

  anca

  ngan

  Pep

  erik

  saan

  /

  Jaw

  atan

  kuas

  a P

  elak

  sana

  P

  eper

  iksa

  an

  24.

  Ada

  kah

  pros

  es p

  erce

  taka

  n da

  n pe

  mpr

  oses

  an k

  erta

  s so

  alan

  pe

  perik

  saan

  men

  giku

  t kep

  ada

  garis

  pa

  ndua

  n ya

  ng te

  lah

  dite

  tapk

  an?

  Tata

  cara

  dan

  gar

  is

  pa

  ndua

  n pe

  ngen

  dalia

  n da

  n pe

  rcet

  akan

  ker

  tas

  soal

  an

  25.

  Ada

  kah

  Uni

  vers

  iti N

  eger

  i m

  elak

  sana

  kan

  pem

  betu

  lan

  dan

  peng

  emas

  kini

  an m

  arka

  h pe

  perik

  saan

  ak

  hir

  dan

  rayu

  an s

  emak

  sem

  ula

  kepu

  tusa

  n pe

  perik

  saan

  akh

  ir se

  cara

  te

  ratu

  r?

  Tata

  cara

  dan

  gar

  is

  pa

  ndua

  n pe

  ngen

  dalia

  n da

  n pe

  ngur

  usan

  pe

  mar

  kaha

  nP

  erat

  uran

  / P

  ekel

  iling

  Bhg

  .

  Pep

  erik

  saan

 • KOD DAN TATACARA AUDIT PEMATUHAN TADBIR URUS UNIVERSITI TEKNOLOGI