KURS TRENERÓW UEFA B & UEFA B WYRÓWNAWCZY

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 1

  KURS TRENERW

  UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY

  Cele i zaoenie Programowe Kursu UEFA B & UEFA B Wyrwnawczy

  zostay zatwierdzone przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 2

  CELE i ZAOENIA PROGRAMOWE

  KURSU TRENERW UEFA B & UEFA B

  WYRWNAWCZEGO

  Spis treci

  1.Wstp ..............................................................................................................................................3

  2. Profil trenera UEFA B ......................................................................................................................3

  3. Cele kursu .......................................................................................................................................4

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs ...............................................................................................4

  4.1. UEFA B .....................................................................................................................................4

  4.2. UEFA B Wyrwnawczy .............................................................................................................5

  5. Kryteria egzaminacyjne ...................................................................................................................5

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA B & UEFA B Wyr. .......................................................5

  7. Program kursu trenerw UEFA B .....................................................................................................7

  8. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B ...................................................................................9

  8.1. Cz teoretyczna ....................................................................................................................9

  8.2. Cz praktyczna ................................................................................................................... 14

  8.3. Egzaminy kursu UEFA B .......................................................................................................... 17

  9. Program kursu UEFA B Wyrwnawczego ....................................................................................... 18

  10. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B Wyrwnawczego ................................................... 20

  10.1. Cz teoretyczna ................................................................................................................ 20

  10.2. Cz praktyczna .................................................................................................................. 22

  10.3. Egzaminy kursu UEFA B Wyrwnawczego ............................................................................. 23

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 3

  1.Wstp

  Zarzd Polskiego Zwizku Piki Nonej w swojej strategii dalszego rozwoju piki nonej w Polsce

  ogromnie wan rol przywizuje do ksztacenia wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej. W

  Uchwale nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursw ksztacenia trenerw

  piki nonej, przyjtej w oparciu o wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA, PZPN upowania

  wojewdzkie Zwizki Piki Nonej do organizacji kursw trenerskich kategorii UEFA C, UEFA B a

  take UEFA A pod warunkiem uzyskania stosownej zgody.

  W zwizku ze zmianami sytuacji prawnej zawodu trenera po wejciu w ycie Ustawy z dnia

  13.06.2013 roku o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, Polski Zwizek

  Piki Nonej jako jedyna instytucja odpowiedzialna za ksztacenie trenerw piki nonej na terenie

  Rzeczypospolitej Polski przedstawia poniej Program Ksztacenia Trenerw UEFA B

  przeznaczony do realizacji przez w/w Zwizki. Absolwenci kursu, otrzymuj Dyplom trenera UEFA

  B oraz licencj UEFA B, dokumenty ktre uprawniaj do prowadzenia szkolenia dzieci i modziey

  oraz druyn amatorskich seniorw i seniorek redniego szczebla.

  2. Profil trenera UEFA B

  Kwalifikacje trenera UEFA B to kolejny drugi stopie na drodze podnoszenia kwalifikacji zgodnie z

  wytycznymi Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Zasb wiedzy i

  kompetencje trenera UEFA B okrelaj zakres jego aktywnoci do pracy z zespoami dziecicymi,

  modzieowymi i amatorskimi seniorw i seniorek.

  Najbardziej istotnym przesaniem trenera pracujcego na poziomie amatorskim winno by

  upowszechnianie piki nonej i wstpne przygotowanie utalentowanych pikarzy do profesjonalnego

  uprawiania piki nonej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 4

  3. Cele kursu

  Umoliwienie trenerom z licencj UEFA C i PZPN B podniesienie poziomu kwalifikacji

  trenerskich oraz uzyskanie dyplomu i licencji trenera UEFA B,

  Stworzenie dogodnych warunkw do zdobywania wiedzy oraz uatwienie rozwoju

  zawodowego trenerw,

  Uksztatowanie wrd uczestnikw kursu waciwego postpowania niezbdnego w pracy

  pedagogicznej trenera, tzn. umiejtnego czenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z

  praktyk treningow, przestrzegania zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia

  podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialnoci i obiektywnoci,

  Przekazanie uczestnikom kursu zasobu nowoczesnej wiedzy z podstawowych

  przedmiotw z zakresu teorii i metodyki treningu odnoszcej si do przygotowania

  technicznego, kondycyjnego, taktycznego oraz psychicznego pikarzy,

  Przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania praktycznych zaj

  treningowych z modzieowymi i amatorskimi zespoami piki nonej,

  Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pikarskiego zespou amatorw w

  warunkach walki sportowej.

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs

  4.1. UEFA B

  Kandydatem na kurs trenerw UEFA B moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria:

  ma ukoczone 19 lat,

  posiada licencj UEFA C lub licencj PZPN C,

  posiada minimum wyksztacenie rednie,

  legitymuje si minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencj UEFA C lub

  licencj PZPN C,

  przedstawi zawiadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalajcym na

  wykonywanie zawodu trenera piki nonej i uczestnictwo w kursie,

  zoy owiadczenie o niekaralnoci sdowej i penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

  pomylnie zaliczy egzamin wstpny skadajcy si z czci praktycznej i teoretycznej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 5

  4.2. UEFA B Wyrwnawczy

  Kandydatem na kurs Wyrwnawczy UEFA B moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria:

  posiada legitymacj instruktora sportu w pice nonej wydan zgodnie z Rozporzdzeniem

  Ministra Sportu i Turystyki lub wczeniejszymi rozporzdzeniami pastwowymi

  obowizujcymi do 23 sierpnia 2013 roku,

  spenia kryteria zawarte w ust. 1.5, 1.6 i 1.7 niniejszego paragrafu.

  5. Kryteria egzaminacyjne

  Aby pomylnie ukoczy kurs kandydat winien:

  wykaza si 100% obecnoci (dopuszcza si 10% nieobecno z powodu uzasadnionych

  powanych przyczyn pod warunkiem odrobienia zalegoci w wyznaczonym terminie)

  prowadzi dziennik kursu,

  napisa i zoy konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie

  pikarskim,

  napisa i zoy analiz gry meczowej,

  zda pisemny test (uzyska minimum 50 % moliwych do uzyskania punktw),

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN praktyczny egzamin

  przeprowadzenia jednostki treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z

  przygotowanym konspektem,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN ustny egzamin kocowy.

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA B & UEFA B

  Wyrwnawczego

  1. W kursie uczestniczy moe maksymalnie 32 suchaczy,

  2. Zajcia dydaktyczne na kursie musz prowadzi Trenerzy Edukatorzy PZPN ewentualnie

  zaproszeni wykadowcy za zgod Komisji Technicznej PZPN,

  3. Zajcia dydaktyczne powinny by realizowane przy przestrzeganiu nastpujcych

  wymogw Konwencji Trenerskiej UEFA:

  zajcia dydaktyczne powinny by prowadzone w sposb interaktywny z

  moliwoci wymiany pogldw i dowiadcze,

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 6

  preferowane s zajcia odbywajce si w realnych warunkach klubowych z

  grupami treningowymi waciwie dobranymi po wzgldem wieku i umiejtnoci do

  realizowanego tematu lekcji treningowej,

  w celu opracowania konspektu zaj praktycznych zalecana jest praca w grupach

  4-5 osobowych, nastpnie prezentacja tematu jako wprowadzenia do zaj

  praktycznych i realizacja tematu na zajciach praktycznych a na koniec analiza i

  omwienie przeprowadzonej jednostki treningowej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 7

  7. Program kursu trenerw UEFA B Kurs Trenerw UEFA B Liczba

  godzin

  Cz. I Cz teoretyczna 96

  1. Teoria i metodyka treningu 6

  2. Pedagogika i socjologia sportu Rola i zadania trenera 6

  3. Psychologia sportu 10

  4. Anatomia funkcjonalna 6

  5. Fizjologia i biochemia wysiku fizycznego w pice nonej 10

  6. Odnowa biologiczna 2

  7. ywienie w sporcie 4

  8. Rys historyczny piki nonej 2

  9. Konwencja trenerska UEFA 2

  10. System ksztacenia i licencjonowania trenerw w PZPN 2

  11. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

  12. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2

  13. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim 2

  14. Trening ksztatowania zdolnoci motorycznych juniorw 13-18 i

  seniorw amatorw

  10

  15. Metody