Lac2004 werken onder architectuur

 • View
  376

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lac2004 werken onder architectuur

Transcript

 • 1. (HQ SUDNWLMNFDVH
 • 2. 5RE 3RHOV +DQV .RRSPDQ6HQLRU $GYLVHXU 0DQDJHU $UFKLWHFWXXU7ZQVWUD *XGGH ,QQRYDWLH 9*=,=$ JURHS
 • 3. *URRWVWH ]RUJYHU]HNHUDDU LQ 1HGHUODQGUXLP PLOMRHQ YHU]HNHUGHQ=LHNHQIRQGV 3DUWLFXOLHU PHGHZHUNHUV ORFDWLHV9HUNRRS GLUHFW SDUWLFXOLHU RI FROOHFWLYLWHLW
 • 4. YLD LQWHUPHGLDLU ODEHO
 • 5. 0DUNW =RUJ :HUNJHYHU DDQELHGHU 9HU]HNHUGH6WDQGDDUGYHU]HNHULQJ =RUJ YHU]HNHUDDU
 • 6. 9ROZDVVHQKHLG ZHUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU %HODQJULMN HQ FRQVHTXHQWLHV QHPHQ9ROZDVVHQKHLG %HODQJULMN PDDU ODVWLJ *HHQ RQGHUZHUS
 • 7. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= LQ GH WLMG XLWJH]HW (UYDULQJVFXUYH 9*= "9ROZDVVHQKHLG WLMG
 • 8. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= RPVODJSXQWHQ (UYDULQJVFXUYH 9*= (UYDULQJVFXUYH 9*= " "9ROZDVVHQKHLG (HUVWH 2QWZHUS LPSOHPHQ RRUVWDUW 9HUYROJ" WDWLH
 • 9. 9LVLH RS YHUDQGHUHQJHNR]HQ YRRU JHHO (U YHUDQGHUW LHWV *DDQ YRRU GH DOV MH EHVW KDDOEDUH RYHUNRHSHOHQGH RSORVVLQJ EHODQJHQ ELM HONDDU NXQW EUHQJHQ UXLPWH ODWHQ YRRU RQGHUKDQGHOLQJHQ ]RUJ GUDJHQ YRRU1HX]HQ ULFKWHQ GUDDJYODN
 • 10. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 11. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 12. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 13. 2QWZHUSIDVH3UREOHHPGLPHQVLHYHUJURWHQ XXU &RQWLQXwWHLW6WDQGDDUG 6HUYLFH LQIRUPDWLH9HU]HNHULQJ YHUOHQLQJ YRRU]LHQLQJ
 • 14. 2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ H WRHNRPVW EHVWDDW DO
 • 15. H WRHNRPVW EHVWDDW DO
 • 16. 2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ &RPPXQLFDWLH LQWUDQHW & UDSSRUWDJH :HUNRYHUOHJ 3THVEGLXKIZIV 7XYYVKVSIT .S *VERO /RMTTIRFIVK ,IRRMI ,SPXQER 7GLIRO 1EVXMR *VERO 4VSNIGX /VSSR &IVX ;MPJVMH 0SVEMRI 3THEQ WIGVIXEVMEEX /SIRIQER 3TLIMN 0MI%,YIR 1MVNEQ HI :VMIW 4VSNIGXQEREKIV 6SF 4SIPW /PEROFSVHKSIT 4VSNIGXKVSIT .SLER 7GLIPPIRW .EGUYIPMRI .ER ,EVSPH .S]GI .SW (YFSMW 1 O O . + X 7M
 • 17. (HUVWHLPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 18. (HUVWHLPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 19. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH SUREOHHP ZHUG NOHLQHU :H KHEEHQ JHHQ &20 KSH LV RYHU DFWXHHO SUREOHHP ODWHQ ZH QX PDDUHLJHQOLMN ]LMQ ZH ZHO ZHHU PHW EHLGH EHQHQ WHYUHGHQ RS GH JURQG VWDDQ 6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ LV QRJ YHU ZHJ
 • 20. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH UDDJYODN ZHUG NOHLQHU ,N KHE QX PLQGHU JHOG HQ FDSDFLWHLW +HW LV HHQ ,&7YRRU HLJHQ SODQQHQ :DW OHYHUW SUREOHHP KLHU KHW PLMQ ZLO LN QLHWV PHH VSHFLILHNH WH PDNHQ DIGHOLQJ RS" KHEEHQ
 • 21. RRUVWDUW 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 22. RRUVWDUW3UREOHPHQ YHUJURWHQ:LH ]RUJW YRRU GH DDQVOXLWLQJ" 6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ NRPW GLFKWELM 9HUQLHXZLQJV SURJUDPPD
 • 23. RRUVWDUWUDDJYODN YHUJURWHQ6DPHQVWHOOLQJ 9HUWURXZHQ GRRU +HOSHQGHDUFKLWHFWXXUJURHS YDNPDQVFKDS +DQG 2EMHFWLHI 7GIREVMSW WIPIGXMIGVMXIVME -78
 • 24. 9HUYROJ" 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 • 25. 9HUYROJ"3UREOHPHQ YHUJURWHQ&RQVHTXHQWLHV VFKHWVHQ YDQQLHW GRRUJDDQ RS LQJHVODJHQ ZHJ ZKLFK LV VLPLODU WR FOLPELQJ WKH 0RXQW (YHUHVW &DPS &DPS &DPS $UFKLWHFWXXU SULQFLSHV HQ ULFKWOLMQHQ %DVH &DPS
 • 26. 9HUYROJ"UDDJYODN YHUJURWHQ aaF ab*pVFm=F4pmamFa"m=F amOph"aFppaFmamV*ab!Fmpz=" =FF"m=pp""=Fm*aF=phF F4FddFFmam=Fh"c _ pFdFm pOFapmFdF