Laporan Bengkel Matematik Siri 1

  • View
    146

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulasan program

Text of Laporan Bengkel Matematik Siri 1

LAPORAN BENGKEL ISI KANDUNGAN TEKNIK MENJAWABLAPORAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR SIRI 1, 2012 JADUAL PROGRAM KERTAS KERJA BAHAN-BAHAN BENGKEL LAMPIRAN ~ GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG BENGKEL TEKNIK MENJAWAB

SOALAN UPSR SIRI 1 (1 & 2 MAC 2012)

LAMPIRAN ~GAMBAR~

LAPORAN PROGRAM BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR SIRI 1, 2012

Program BengkelTeknikMenjawabSoalan UPSR, Siri 1 telahdijalankanpada 1 hingga 2 Mac 2012iaitupadahariKhamisdanJumaat. Programinitelahdijalankan di bilik APD danbilik Moral SK Danau Kota 2 2. Di 2 di manamurid-muridtahun 6 telahdibahagikakepada sebelummenjalanipeperiksaanIntervensi kumpulan.Program sampingitu,

inibertujuanuntukmemberikesedarandankeyakinanbelajardikalanganmurid-muridtahun 6 iajugadapatmemberipendedahanteknikmenjawabsoalankepadamuridmuridsebagaipersediaansebelummenghadapipeperiksaansebenar.

Objektif

program

iniialahuntukmendedahkanmurid-

muridkepadateknikdancarauntukmenjawabsoalanpeperiksaanmengikut format terkini. Iajugabertujuanmeningkatkanpegetahuandanpengalamandalammenjawabsoalanpeperi ksaan. Bengkelteknikmenjawabsoalan UPSR inimerupakanhasilusaha guru tahun 6 untukmemberikanpendedahanawalkepadamurid diberikandalammenjawabsoalanpeperiksaantersebut. yang akanmenghadapipeperiksaanIntervensi 2 agar muridmendapatmempraktikkan tips yang

Program initelahmelibatkanpelajar-pelajardari 6 Amanah, 6 Bestaridan 6 Cerdik yang mempunyaibilangankeseluruhanseramai 99 2 orang.Kehadiranmuridsemasabengkelberlangsungselama hariinisangatmemuaskaniaituperatusanmurid yang hadirmencecah 95%.

BengkelteknikmenjawabinidimulakandengansesiLatihanDalam Kumpulan (LDK) yang dikendalikanolehCikNurFadzlinaBtKhairuddindanPn. NurHayatiBtMuhdLazim.

Aktiviti yang dijalankandiberinama KatakMelompat. Murid-muriddibahagikankepada 8 kumpulandansetiapkumpulanterdiridaripada 11hingga 12 orang murid. yang Aktivitiinimengujikemahiranmendengardankonsentrasimurid sangatpentinguntukdigunakandalamsesipembelajaran.Selainitu, iamengujikemahiranmuriddalammemikirkanstrategibagiahlikumpulandankerjasamadiant araahlikumpulan. Aktivitiiniberjalandenganlancardanmencapaiobjektif yang dikehendaki.

Bengkelteknikmenjawabsoalan 1inimelibatkanpenceramahdaripadakalangan sendiri.Padaharipertamabengkel, guru-guru

UPSR SK Danau Kota

siri 2

muridtelahdidedahkandenganteknikmenjawabsoalanbagimatapelajaranBahasa Malaysia asa Malaysia danMatematik.Manakalapadaharikedua, telahdisampaikanolehCikFauzlahanimBtKamaruddin pula , Pn.Wan matapelajaranSainsdanBahasaInggeris.BengkelteknikmenjawabbagimatapelajaranBah MunawarahBt Wan MuhamadbagimatapelajaranBahasaInggeris, Pn. AzindaBt Ab. Aziz bagimatapelajaranMatematikdanmatapelajaranSains ZaharahBtZakaria. disampaikanolehPn.

Kesemua guru-guru yang bertugassebagaipenceramahteknikmenjawabsoalan UPSR siri 1, mempunyaibanyakpengalamanmengajarmuridtahun 2 jam tips format bagi 1 6.Setiap slot slot bengkelberlangsungselama telahdiisidenganpelbagai muriddalammenjawabkertassoalan matapelajarandansetiap

danpanduanbergunakepadamuridUPSR.Murid-muridtelahdiberibahanoleh

guru-guru untukdijadikanbahanrujukanuntukmengulangkajipelajaran.

Program initelahberjalandenganlancaratashasilkerjasamaparapentadbirdan guruguru tahun 6 yang lain. Program inidiharapkandapatmeningkatkankeyakinanmuridmurid SK Danau Kota 2

untukmenghadapipeperiksaandandapatmembukamatamerekatentang peperiksaan UPSR sebenar.

format

JADUAL PROGRAM BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR

Hari/Tarikh Khamis 1 Mac 2012 Hari/Tarikh Jumaat 2 Mac 2012

Kump. 1

7.40 -8.30

8.30-10.30 Matematik

10.30-11.00

11.00-1.00 B.Malaysia

LDK 2 Kump. 8.00-10.00 1 2 Sains Rehat B.Inggeris B.Malaysia 10.00-10.20

Rehat Matematik 10.20-12.00 B.Inggeris Sains ///////////// ///////////// /////////////