Cemerlang matematik siri 3

 • View
  3.225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cemerlang matematik siri 3

 • 1. STRATEGI MENJAWAB SOALAN MATEMATIK UPSRKALAU BUKAN KITA, SIAPA ? KALAU BUKAN SEKARANG, BILA ? 5A SIRI 3

2. PAPER 1 MT/UPSR 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81 4. U P S R 1 9 9 9

 • 36 4=
 • A5
 • B16
 • C22
 • D47

OPERASI BERGABUNG 5. Kim membelanjakandaripada gajinyauntuk keperluan harian. Diberi baki gaji Kim ialah RM150, berapakah gajinya? Gaji Kim150 x 3 =RM450 U P S R 1 9 9 6 150 150 150 6. JADUAL 2 Jadual 2 menunjukkan tempoh perjalanan dua buah kenderaan dari Kuala Lumpur ke Pagoh. Beza antara tempoh perjalanan van dan kereta itu ialah U P S R 1 9 9 6 2 jam 50 minit 2 jam 35 minit = 15 minit Kenderaan Tempoh perjalanan Van 2 jam 35 minit Kereta 2 jam 50 minit 7. RAJAH 14 Rajah 14 menunjukkan carta keahlian lima buah kelab di sebuah sekolah. Carta itu terdiri daripada lapan bahagian yang mewakili bilangan ahli yang sama banyak bagi setiap bahagian. Berapa peratuskah ahli kelab komputer? U P S R 1 9 9 6 Komputer Rekreasi Drama Usahawan Seni Usahawan Usahawan Komputer 8. Peratus=Apa yang dikehendakiJumlah x100 = 25% U P S R 1 9 9 6 1 4 1 2 5 2 8 x 100 9. Rajah 16 terdiri daripada empat buah segi tiga sama kaki yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu ialah 3 8 U P S R 1 9 9 6 RAJAH 16 10. Berapakah perlu ditambah kepada hasil darab 7 dengan 12 supaya menjadi 115? 7 x 12= 84 ( Hasil darab ) +84= 115 =115 84 =31 ? U P S R 1 9 9 8 11. 56 P 9 25 27 Q Rajah 1 menunjukkan sebuah segi tiga. Tentukan nilai P dan Q supaya jumlah tiga nombor pada setiap sisi segi tiga itu adalah sama. RAJAH 1 U P S R 1 9 9 8 12. Tentukan jumlah satu sisi iaitu9+56+25=90 P=90 27 9=54 Q=90 27 25=38 U P S R 1 9 9 8 13. Yunus mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal 50 km. Selepas 14% perjalanan, basikalnya rosak. Berapakah baki jarak, dalam km, yang tidak dapat disempurnakan? Baki jarak=100 % 14 %=86 % 14% 86 %86 100 502 43 =43 U P S R 1 9 9 8 14. Berat beg sekolah Fairuz ialah 2 kg 35 g. Dia masukkan beberapa buah buku lagi dan berat begnya menjadi 3.2 kg. Berapakah jumlah berat, dalam g, buku yang dimasukkan itu? 2 kg 35 g=( 2 x 1 000 )+35= 2 035 g3.2 kg=( 3.2 x 1000 )=3 200 g 3 200 g 2 035 g=1 165 g U P S R 2 0 0 2 15. Cikgu Kamal menganggarkan 80% daripada 40 orang muridnya akan menyertai suatu perkhemahan. Pada hari perkhemahan itu, bilangan murid yang menyertainya ialah empat orang lebih daripada anggaran Cikgu Kamal. Berapa peratuskah bilangan sebenar murid yang menyertai perkhemahan itu ? 16. Seorang pekerja diberi gaji sebanyak RM600 sebulan pada bulan Januari dan Februari. Gajinya bertambah sebanyak 20% pada bulan Mac. Berapakah jumlah gajinya untuk ketiga-tiga bulan itu ? 17. UPSR 1996 Diberi purata empat nombor ialah 8. Nombor pertama dan nombor kedua masing-masing ialah 9 dan 11, manakala nombor ketiga dan nombor keempat sama. Apakah nombor yang sama itu ? A 6 C 8 B 7 D 12 18. Jumlah harga 5 batang pen dan 4 buah buku ialah RM31. Sebatang pen itu berharga 60 sen. Berapakah harga 9 buah buku itu ? 19. Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya antara 500 g dan 800 g seekor. Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, semua ikan itu ? A 1.05 B 10.5 C 105 D 1 050 20. Kim membelanjakandaripada gajinyauntuk keperluan harian. Diberi baki gaji Kim ialah RM150, berapakah gajinya ? Harga kos sebatang pen ialah RM60. Jika seorang pekedai hendak mendapat keuntungan sebanyak 20% daripada harga kos pen itu, berapakah harga jual pen itu ? 21. UPSR 1997 Berapakah mesti ditambah kepada 33.46 supaya menjadi 40 ? 54 060 g dibundarkan kepada puluh kg yang hampir ialah Tukarkankepada nombor perpuluhan 22. 6+2 21 Lam ada 40 biji jambu. Tina ada 2 kali lebih banyak jambu daripada Lam. Mereka memberikan 30% daripada jambu masing-masing kepada Sani. Berapakah jumlah jambu yang Sani terima ? 23. Sebuah bekas mengandungi 4.5l air.daripada air itu diminum. Berapakahbaki air, dalam m l , yang masih ada dalam bekas itu ? Dalam satu temuduga, 10 orang calon yang ditemuduga lulus dan 75% gagal. Berapa orangkah jumlah calon yang ditemuduga itu ? 24. MATEMATIK KERTAS 2 UPSR1 2 417+328= 2 1 294 68= 3 7.008 4=5Nyatakan nilai tempat bagi angka 8dalam nombor 28 034 4 = 25. 6 Bundarkan 5 364 kepada ratus yangterdekat. 7 Rajah di sebelah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.Tuliskan pecahan, dalam bentuk termudah, yang mewakili kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu. 26. 9 120+15 3= 103.9m l +4.25m l = 12 3.64 kg 2.5 kg= 11 813 km= 8 Tukarkan 6kepada bentuk perpuluhan 27. 12 6 3 9 Jam di sebelah menunjukkan waktu Ali pulang dari sekolah. Tuliskan waktu yang ditunjukkan itu dalam sistem 24 jam 28. 10SEN50SEN 1RINGGIT10SEN50SEN 20SEN 5SENBerapakah jumlah wang dalam rajah di atas ? 29. Rajah di bawah menunjukkan pelan tempat duduk 30 orang murid di dalam sebuah kelas. Berapa peratuskah bilangan murid perempuan daripada jumlah murid dalam kelas itu ? Murid perempuan Papan Hitam Meja guruP P P L P P L L L L L L P L L P L L P L P L L P L L L L P P Petunjuk : L Murid lelaki P 30. NAK LAGISOALAN-SOALAN Lihat MW ..My DocumentsUPSR 2007Latihan.doc 31. Tukarkankepada nombor perpuluhan Dua batang pen berharga RM2.80. Berapakah harga tiga batang pen yang sama seperti itu ? 32. UPSR 1998 Berapakah perlu ditambah kepada hasil darab 7 dengan 12 supaya menjadi 115 ? RM700 dikurangkan sebanyak 25% menjadi 4 biji limau berharga RM1.80 maka9 biji limau yang sama berharga 33. Jumlah harga sebatang pen dan 4 batang pensel ialah RM12.90. Harga sebatang pen itu ialah RM11.50, berapakah harga 20 batang pensel itu ? Seorang penjaja membeli 72 biji oren dengan jumlah harga RM36. Didapati 6 biji daripadanya busuk dan dibuang. Bakinya dijual dengan harga 60 sen sebiji. Berapakah peratus untung daripada harga beli 34. SOALAN-SOALAN MT K2 UPSR 1 Nyatakan nilai digit bagi 5 dalamnombor 45 306. 2 Tukarkan 3.09 kepada nomborbercampur. 4 35% daripada 3000 g = 3 98= 35. 5 Rajah 1 terdiri daripada beberapasegitiga sama sisi yang sama besar. Berapakah pecahan daripadaseluruh rajah itu dilorek? 6 43.52.76= Rajah 1 36. 7 4 jam 15 minit+ 1 jam 50 minit = 8 Jadual 1 menunjukkan bilanganwang kertas dan syiling. Hitungkan jumlah nilai wang itu. 3 50 sen 4 RM5 Bilangan Wang Jadual 1 37. 9 103 56 4= 10 Ramli ada 380 keping setem. 30%daripada jumlah setem itu adalahsetem dalam negeri dan selebihnyasetem luar negeri. Berapakah bilangan setem luarnegeri yang Ramli ada? 11 8.0 kg 5.04 kg= 38. 12 Jadual 2 menunjukkan panjang 4helai reben yang dibeli oleh Karina. Jadual 2 Hitungkan purata panjang, dalam m,sehelai reben itu. 2.25 m Merah 0.5 m Kuning 1.25 m Hijau 4.2 m Biru Panjang Reben 39. P K Q R S M L 3 cm 7 cm 12 cm 13 Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat tepatPQRSdan sebuah segiempat samaPKLM . Hitungkan luas, dalam cm 2 , kawasanberlorek. Rajah 2 40. 14 Rajah 3 menunjukkan harga sekotakpencuci. Serbuk Pencuci Harga : RM11.90 Ramli ada sejumlah wang. Diamenggunakan wang itu untuk membeli 2kotak serbuk pencuci itu dan bakinyaialah RM6.20. Berapakah jumlah wangyang dia ada sebelum membeli serbukpencuci itu? Rajah 3 41. 15 Rajah 4 menunjukkan air dalamsebuah bikar. 500 m l 1000 m l Air daripada bikar itu dituang samabanyak ke dalam 2 biji gelas.Hitungkan isi padu air, dalam m l ,setiap gelas itu? Rajah 4 42. 16 Rajah di bawah menunjukkan pelantempat duduk 30 orang murid didalam sebuah kelas. Berapaperatuskah bilangan muridperempuan daripada jumlah muriddalam kelas itu ? Papan Hitam Meja guru P P P L P P L L L L L L P L L P L L P L P L L P L L L L P P Petunjuk: L Muridlelaki P Murid perempuan 43. 17 Jumlah bilangan pensel dalam 5kotak ialah 225. Setiap kotak itumengandungi pensel yang sama. Berapakah jumlah bilangan penseldalam 8 kotak yang sama? 18 Musa ada RM100. Dia membelisepasang kasut berharga RM72.90dan 3 batang pen berharga RM4.50setiap satu. Berapakah baki wang Musa? 44.

 • INTAN BERLIAN
 • BUNGA SELASIH
 • SEKIAN
 • TERIMA KASIH

[email_address]