12
Onderhoud je geluk... ONDERHOUDSGIDS ... Begin met tuinmeubelen & terras

Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

Onderhoud je geluk...

ONDERHOUDSGIDS

... Begin met tuinmeubelen & terras

Page 2: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

2

Tips voor een perfect onderhoud

•Leesaandachtigdegebruiksaanwijzingopdeverpakking.

•Maakdetebehandelendedelenschoon,stof-envetvrij.

•Werkbijkamertemperatuur.

•Nagebruikdeproductrestenonmiddellijkverwijderen.

•Bewaardeproductenopeendroge,koeleenvorstvrijeplaats.

RectavitTOTALE BESCHERMING… tegen veroudering, verkleuring en vervuiling

Houten tuinmeubelen vragen een regelmatig onderhoud.Zon,regen,vocht,schimmels,insecten,uitwerpselenvanvogels…tastenhethoutaan.Harderehoutsoortenzoalsteak,ceder,bangkiraïzijnhiertegenbeterbestand,maarverkleurenbijvoorbeeldnaargrijsonderinvloedvandezon.UVstralenzorgenvooreenmooiegrijstintenpatine,maarmakenhethoutookporeus.Hetvochtdringtinhethout,metdevormingvanalgenenmostotgevolg.Vochtkringenenvetvlekkenwordenbeterzichtbaar.

Rectavitisalbijna50jaardéspecialistinhetonderhoudvan tuinmeubelenen terrassen.Rectavitbiedteenuitge-breidassortimentkwaliteitsproductenaan,dieperfectopelkaarzijnafgestemdendaardooreenbeterresultaatga-randeren:

• een grondige reiniging, zonder de grijze patine aan tetasten.

• eentotalebeschermingmetbehoudvandegrijzekleurofopfrissenvandebruinekleur.

Wie kiest voor tuinmeubelen die langer meegaan en er langer “goed” uitzien, kiest Rectavit.

Onzetechnischediensthelptugraagverder.Raadpleegookonzewebsite:[email protected]•Tel:+32(0)92168520•Fax:+32(0)92168530

Legende

Onderhoudsproductenvoortuinmeubelsentoebehoren

Reinigen

Beschermen

Voeden

Vernieuwen

Page 3: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

3

Teak Cleaner 0,5 L 1 L

Solventvrijedieptereiniger,specifiekontwikkeldvoorhetschoonmakenvantuinmeubelen.Geschiktvoordereinigingvanallehardehoutsoortenzoalsteak,azobé,afzelia,bangkiraï,iroko…

Verwijdertalhetaanwezigevuil, inclusiefaardeendierlijkeuitwerpselen.

Verdunning: waterReiniging: waterGereedschap:borstel,hardeschuurborstel ofschuurspons

Reinigen

Teak Protector 0,5 L 1 L

Biedteentotalebeschermingvanalletuinmeubelenindemeestdiversehardehoutsoorten(teak,afze-lia,azobé,iroko…).

Laathethoutopeennatuurlijkewijzevergrijzenenzorgt voor het verkrijgen en het behoud van eenzachte,beigetotgrijzetint.

Door zijn voedende eigenschappen verlengt TeakProtector de levensduur van het hout. Maakt detuinmeubelenvuilafstotend,water-enweersbesten-dig.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: waterGereedschap:langharigesoepeleborstel

BeschermenVoeden

Page 4: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

4

VoedenVernieuwen VoedenBeschermen Beschermen

Zorgtervoordattuinmeubelen(inteak,iroko,bang-kiraï,merbau,e.a.)hunwarme,bruinekleurterug-krijgenenbestandzijntegenalleweersinvloeden.

Product is waterafstotend, zelfreinigend en voor-komteensnelleaanhechtingvannieuwvuil (blade-ren,uitwerpselen).

Wordtsnelgeabsorbeerdmaar laathethoutade-men. Vertraagt de natuurlijke vergrijzing van hethout.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: whitespiritGereedschap:langharigesoepeleborstel

Zorgtvoordenatuurlijkeafwerkingvanallebuiten-hout.Ideaalvoortuinmeubeleninteakofanderhard-hout.

Doorzijnvoedendewerkingenzijngoedeweerstandtegen weersinvloeden voorkomt het de vergrijzingvanhethout.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: whitespiritGereedschap:langharigesoepeleborstel, niet-pluizendedoek

Teak Renovator 0,5 L 1 L

Teak Oil 0,5 L 1 L

Page 5: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

5

Voeden Beschermen Reinigen

Gebruiksklare,watergedragenpatinevoordemees-tensoortenhardhoutzoalsteak,cedar,iroko,bang-kiraï,enz.diehethoutde lookgeeftvannatuurlijkvergrijsdhout.

Ondertussen beschermt het product ook het houttegen weersinvloeden en heeft het een voedendewerking.Kanopzowelnieuwalsverweerdhoutge-bruiktworden,zowelbinnenalsbuiten.

Verdunning: waterReiniging: waterGereedschap:kwalitatieveborstelmet zachtsynthetischhaaren niet-pluizendedoek

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinhoutzoalsvlechtschermen,pergola’s,afsluitingenterras-sen…inteakofinanderehardehoutsoorten.

Heefteenuitstekendedieptewerkingzonderdathetzurenofschurendebestanddelenbevat.Verwijdertallevuilengeeftgeenverkleuringvanhethout.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: waterGereedschap:borstel,hardeschuurborstel ofschuurspons

Hout Vergrijzer

1 L

Wood Cleaner

2,5 L

Page 6: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

6

Reinigen

Uitstekendvoorhetverwijderenvanvergrijzing,vlek-ken, vuil, aarde en dierlijke resten op hardhoutenterrassen(Bangkiraï,Bilinga,Padoek,Azobé…).

Ook tegebruikenbijhet reinigenvangeveltimmer-werkincedar.Zowelvoornieuwalsverweerdhout.

Verdunning: waterReiniging: waterGereedschap:borstel,hardeschuurborstel ofschuurspons

Productopbasisvanharsenenoliën.Geefthethoutzijnnatuurlijkebruinekleurterug.Beschermttegenvergrijzing,vervuilingenvlekkenophardhoutenter-rassen(Bangkiraï,Bilinga,Padoek,Azobé…).

Dit product heeft een vernieuwende, voedende enzelfreinigendewerking.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: whitespiritGereedschap:langharigesoepeleborstel

Bangkiraï & Cedar Cleaner

2,5 L

Bangkiraï Renovator

2,5 LVoedenVernieuwen Beschermen

Page 7: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

7

Productopbasisvanharsenenoliën,terbescher-ming van gevelbekleding, tuinschermen, tuinmeu-bels,bloembakkene.a.incederhout.

Behoudtdebruinekleurenvoorkomtdenatuurlijkevergrijzingvanhethout.

Wordtgemakkelijkdoorhethoutgeabsorbeerdenbeschermthettegenalleweersinvloedenentegensnelleaanhechtingvanvuil.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: whitespiritGereedschap:langharigesoepeleborstel

Cedar Renovator

2,5 LVoedenVernieuwen Beschermen

Page 8: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

8

ReinigenReinigen

Reinigingsmiddel, specifiek ontwikkeld voor hetschoonmakenvandemeestvoorkomendekunststof-materialen(PVC,polyethyleen,polypropyleen,...).

Het product reinigt grondig en diep en verwijdertallevuilenvetvlekken.Daarenbovenbeschermthetdeondergrondenzorgtervoordathetbehandeldemateriaaleenvernieuwendeglanskrijgt.

Kangebruiktwordenvoorhetreinigenvantuinmeu-belen,rolluiken,...zowelbinnenalsbuiten.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: waterGereedschap:doek,schrobspons

Krachtig reinigingsmiddel voorhet verwijderen vanolie,vetensmeer.

Mag toegepast worden op alle gebruikelijkemate-rialenzoalshardhout,beton,baksteen, tegels,ce-ment,...

Kanzowelbinnenalsbuitendewoninggebruiktwor-den.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: waterGereedschap:doek,schrobspons

Plasti Clean

0,5 L

Vlekverwijderaar: Vet en Olie

0,5 LVernieuwenBeschermen

Page 9: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

9

Milieuvriendelijke, alkalisch geconcentreerde inten-siefreinigervoorterrasvloeren.

Verdunning: waterReiniging: waterGereedschap:dweil,trekkerenschuurborstel

Gebruiksklareoplossingvoorcuratieveenpreventie-vebehandelingen,voorhetreinigenvanallegroen-aanslag veroorzaakt door micro-organismen zoalsmossen,korstmossenenalgen.

Voor binnen- en buitentoepassingen op steen, be-ton,cement,witseen,arduin,hout.

Verdunning: gebruiksklaarReiniging: waterGereedschap:hardeborstel,bezem,tuinsproeier

Reinigen Reinigen

Terrasreiniger

2,5 L

Groene aanslagver- wijderaar 0,5 L 1 L 5 L 10 L

Page 10: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

10

Teak Protector

Indien u de grijze patine wilt behouden/bekomen

•Nieuwetuinmeubelen Stofverwijderen,eventueellichtschuren(schuurpapier)enbehandelenmetTeak Protector. Latendrogen.

•Nietvervuildetuinmeubelen Stofverwijderen. BehandelenmetTeak Protector.

•Vervuildetuinmeubelen Vet-enolievlekkenverwijderen(Vlekkenverwijderaar). Reinigen met Teak Cleaner. Bijsterkvervuildmeubilair2demaalreinigen. Latendrogen(min.24uur)inbeschutteplaats. Daarna 2 lagen Teak Protector aanbrengen. Droogtijdtussendelagen:4uren.

•Reedsbehandeldetuinmeubelen

MeTTeAK-OLIe 1seizoennietbehandelen. AlgemeenreinigenmetTeak Cleaner. Latendrogen. 1laagTeak Protector aanbrengen.

MeTGePIGMeNTeeRDePRODUCTeN Goedschuren(schuurpapier). Stofverwijderen. 1laagTeak Protector aanbrengen.

MeTTeAKPROTeCTOR Reinigen met Teak Cleaner. Latendrogen. 1laagTeak Protector aanbrengen.

Indien u het hout versneld een mooie grijze patine wil geven

Stofverwijderen,lichtopschurenenbehandelenmetHout Vergrijzer.

evenlatenindringenenovertolligproductverwijderenmeteendoek.

Latendrogen(min.48uur),afgeschermdvanderegen.

Page 11: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

11

Teak Renovator

Indien u de originele houtkleur wilt behouden/bekomen

•Nieuwetuinmeubelen Stofverwijderen,eventueellichtschuren(schuurpapier)enbehandelenmetTeak Renovator. Latendrogen.

•Nietvervuildetuinmeubelen Stofverwijderen. BehandelenmetTeak Renovator.

•Vervuildetuinmeubelen Vet-enolievlekkenverwijderen(Vlekkenverwijderaar). AlgemeenreinigenmetTeak Cleaner. Bijsterkvervuildmeubilair2demaalreinigen.Latendrogen(min.24uur)inbeschutteplaats. Lichtschurenomvergrijsdeopstaandevezelsteverwijderen. Naargelangdetoestandvanhethout(verweringsgraad)1à2lagenTeak Renovator aanbrengen. 2delaagaanbrengenbinnende12uren.

•Reedsbehandeldetuinmeubelen

MeTTeAK-OLIe 1seizoennietbehandelen. AlgemeenreinigenmetTeak Cleaner. Latendrogen. 1laagTeak Renovator aanbrengen.

MeTGePIGMeNTeeRDePRODUCTeN Goedschuren(schuurpapier). Stofverwijderen. 1laagTeak Renovator aanbrengen.

MeTTeAKReNOVATOR Reinigen met Teak Cleaner. Latendrogen. 1laagTeakRenovatoraanbrengen.

Page 12: Lerou ijzerwaren - Rectavit Onderhoudsgids voor tuin en terras

RectavitNVAmbachtenlaan4•B-9080LochristiTel.+32(0)92168520•Fax+32(0)92168530www.rectavit.be

Uwverdeler:

ReCTA243