Liber Zelotes

Embed Size (px)

Text of Liber Zelotes

O R D O T H E L E M A

Privatno tampano izdanje. Verzija 2.1 S.krbi 25. 7. 2002. e.v. AH. XCVIII

2

ORDO

T HE LE M A

aa Publikacije u klasi B i C Publikacije Reda Telemita IMPRIMATUR: Fr.161 T

L I B E R

Z E L O T E SSADRAJ:

ZVEZDA ARGOSOVA ARGENTUM ASTRUM ALCHEMIA ARCANORUM NEKA PITANJA I ODGOVORI - 1. PISMO BRATU O NEKIM STVARIMA U KRALJEVSTVU DOPISNICE ZA ISKUENIKE AA O ODORAMA ALTA ASTRA NEKA PITANJA I ODGOVORI - 2 JO O AA O TOME KAKO ZAVETE NAEG REDA PREPOZNATI U RITUALU PENTAGRAMA I RITUALU KUVANJA AJA NEKA PITANJA I ODGOVORI - 3 NEKE IDEJE O NAOJ HIJERARHIJI I RITUALU RUBINOVE ZVEZDE O LOKNAMA NIE I VIE BRADE JO JEDNO PISMO BRATU... LIBER TESTIS TESTITUDINIS VEL DALETH AYIN SUB FIGURA LXXIV O SFINGINOJ ZAGONETKI JEDNA OD OBJAVA AA I JO JEDNO PISMO BRATU... RS OFICIRI U AA LOZINKE RANGOVA JOGE O VRLINI POGODNOSTI TA JE TO AA? VELIKI ZAVET BEZDANA NEKA PITANJA I ODGOVORI - 4 ANYTARRA AMNAYA - O IMENU REDA AA RITUAL PIRAMIDE DODACI - ZAVETI RANGOVA I ISPITI ZA SPOLJANJI RED AA

3

UVODNA RE UZ LIBER ZELOTES ini po svojoj volji e biti sav zakon. U ime Inicijacije AMEN! Izaberite ostrvo! Utvrdite ga! Zasejte ga ratnim spravama! Ja u vam dati ratnu-spravu. S tim ete smrviti narode; i niko nee stati pred vas. Liber Zelotes i Liber Adeptus su dati svetu u devedeset sedmoj godini Horusovog Eona. Oba Libera predstavljaju deo, dve treine, cele Knjige o Redu Telemita koju su Majstori naloili Frater ALION-u da napie za Red. Ova dva Libera su data od AA za OTTT i samo su praktina razrada i primena uputstava datih u Knjizi Zakona, Komentarima na AL, i ostalim spisima datim od AA. Oni ni u kom sluaju ne predstavljaju delo samo jednog oveka ve je u njih ugraena sila mnogih Telemita. Trei deo Knjige, Liber Magistri jo nije manifestovan i nije poznata njegova sadrina. Red Telemita je ostrvo. To ostrvo je utvreno u Zakonu Teleme. Knjiga Reda Telemita jeste Ratna Sprava. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Frater ALIONT

6

ZVEZDA

ARGOSOVA

U jednom od mitova stare Grke se kae da je Zevs hteo da obljubi prelepu Io ali je Hera za to saznala i pola u potragu za njima. On se sakri u oblake koje je sam stvorio, a poto to bee sumnjivo Heri ona krenu ba tu da ga trai. U odsudnom momentu Zevs pretvori Io u tele i pokloni je Heri na dar. Hera dade to tele Argosu na uvanje jer je on bio savren za to - imao je mnotvo oiju i nijedna stvar niti pokret nije mogla da mu promakne budui da je on mogao i da spava a da mu neka od oiju budu otvorena i budna. Zevs pak ode do sina mu Hermesa, glasnika bogova, i ree mu da mora da nae nain da ubije Argosa i da nema pametnijeg od njega za taj zadatak. Hermes sleti do zemlje odbacujui sva odlija boga te se pretvori u deaka iz polja koji neno i veselo svira na fruli. Argos je bio ganut kad je uo muziku te pozva deaka da mu svira. To je bilo savreno za Hermesov plan. Seo je kraj Argosa i svirao, ali nikako nije mogao da potpuno uspava uvara, jer su neke njegove oi i dalje budno bdile. Naposletku Hermes zapeva jednu pesmu kako je Pan zavoleo nimfu Sirinkskoja mu pobee, a kad on bee na dohvatu da je uhvati njene sestre je pretvorie u stabljiku trske. Pan ree: Ipak e biti moja! i naini od nje svoju frulu. I ba ova pria uspava Argosa, sve njegove oi se sklopie te ga Hermes u istom asu ubi. Hera koja je bila naklonjena Argosu uze njegove oi i postavi ih u pera paunovog repa koja joj bee najdraa ptica.... Isti taj Argos je sainio uveni brod Argo kojim su plovili drevni junaci Argonauti u potrazi za Zlatnim Runom. Jedna od naih Svetih Knjiga o ovome kae: Nemogue je ispriati o divotama toga to su oni postigli. Malo po malo, kako va vid bude jaao, otkriemo vam neopisivi sjaj Staze Posveenika, i njen bezimeni cilj. Ba kao to oveka koji se penje uz strmu planinu izgube iz vida njegovi prijatelji u dolini, takav je sluaj i sa Adeptom. Oni e rei: On se izgubio u oblacima. Meutim, on e uivati u sunevoj svetlosti iznad njih, i dospeti do venih snegova. Ili, kao to naunik moe da naui neki tajanstveni jezik starih naroda, njegovi prijatelji e rei: Gle! On se pretvara da ita tu knjigu. A ona je nerazumljiva - to je ludost! Pa ipak, on uiva u Odiseji, dok oni itaju prazne i vulgarne stvari. Mi e mo vas dovesti do Apsolutne Istine, Apsolutne Svetlosti, Apsolutnog Blaenstva. ... Zbog toga, mi koji smo osloboeni okova neznanja, paljivo gledamo u srce tragaa i vodimo ga stazom koja najvie odgovara njegovoj prirodi ka konanom cilju svega, ka najviem ostvarenju, ka ivotu koji boravi u Svetlosti, da, ivotu koji boravi u Svetlosti.

7

ARGENTUM

A S T R U M - AA

ini po svojoj volji e biti sav zakon. je podeljen u tri dela po Drvetu ivota. Prvi je 'Zlatna Zora', koju ne treba meati sa MekGregor Metersovim 'Hermetikim Redom Zlatne Zore'. Krouli nikada u potpunosti nije, za ivota, uspostavio ovaj spoljanji Red da funkcionie, pa se ini da je OTO za njega imao tu ulogu. Sledee nad tim je 'Rose Croix' Trei i najvii Red je 'Srebrna Zvezda'. Samo u 'Srebrnoj Zvezi' se postaje istinski inicijat AA. I to pravom postignua dveju Pravih Inicijacija koje se odnose na postignue Znanja i Razgovora sa Svetim Anelom uvarem i na postignue 'prelaska Ambisa' na Drvetu ivota.AA

Ustvari, svaki od spoljanjih Redova i moe sluiti postignuu ovim Inicijacijama, na svoj inicijatski nain, svojim metodama i razliitim ritualima budui da su svi ti Redovi pokretani od strane AA da bi tom razliitou pokrili mnogostruke puteve Inicijacije koji svi vode do jednog velikog Trona i Krune. Majstor Terion, je za ivota uspostavio celu Hijerarhiju Reda i uspostavio kontakt sa Tajnim Majstorima Velikog Belog Bratstva, koji su kroz Svete Knjige Teleme, pogotovo kroz Liber AL dali sutinska uenja o Misterijama Inicijacije. Ovde emo se osvrnuti na neke od poznatih lanova naeg Bratstva, koji su svojim radom uticali na razvoj Duhovnih i Inicijatskih tela koji su prenosili Zakon dat od AA. Dokumentovano je da je Majstor Terion inicirao bar osamdesetoro Brae i sestara, a pretpostavlja se da broj see i do par stotina. Neki su svojim Radom postali poznati, neki rade u tiini, svako sledei vlastitu Svetlost Istine. Kako se danas manifestuje AA se naziva linijama naslea, te iako 'linija' odreenog Majstora ne garantuje i kvalitet ipak Svi Rade po sistemu datom po AA. Linije predstavljaju grane koje se ire svetom, u razliitim podrujima, ije su grane ljudi povezani istim Zavetima o ostvarenju Velikog Dela. Mnogo je onih koji su se iskuali u ovom sistemu, mnogo onih koji su istrajali vredno, mnogo je onih koji su ostvarili i izvesne uspehe, a postoji izvestan broj onih koji su ostvarili i Majstorstvo potvrujui svoje mesto u AA Po reima Majstora Abuldiz-a AA je Sve, stoga svi mi, jedinstveni 'delovi' tela Boanstva, nae Nuit, jesmo nepobitno svojom prirodom 'lanovi' AA, jer reeno je i :Svaki mukarac i svaka ena je zvezda' a na Put je ostvarenje Velikog Dela koje je Inicijacija Spoznaje i Manifestacije Duha.

8

Poto AA nije 'ovozemaljski' Red (u uobiajenom smislu rei) sve 'linije' i svi ljudi koji tvrde da su AA i jesu to. AA je manifestacija Velikog Belog Bratstva a kolektivno telo pojedinaca se irilo tokom vremena delujui kao srce inicijacije oveanstva. Postoji ceo panteon onih Adepata koji su pokazali sebe kao 'lanove' ovog Svetog tela jo od pamtiveka, a izgleda da je ostavljeno svakoj generaciji da odri svoje vlastite veze sa tokom, uz sve vei broj ljudi koji imaju Duhovnu aspiraciju u sebi. Ove velike Adepte nazivamo i 'Gnostikim Svecima' a oni jesu Majstori Velikog Bratstva. Moda e neko prigovoriti poneto na raun ovih jednom inkarniranih bia koja se smatraju da su meu Tajnim Voama koji posveuju i vode Red. Zasigurno postoje i kontakti sa unutarnjim planovima koji konzistentno prezentuju novo znanje koje korespondira sa trenutnim stanjem razvoja oveanstva. Jasno moemo prepoznati za proroke i Adepte sledee ljude: Kristijan Rozenkrojc, Elifas Levi, Don Di, Edvard Keli, Fransoa Rable, S.L. mekGregor Meters, H.P.Blavatska, Gurief, Alen Benet, Alister Krouli, .S.Dons, Lejla Vadel, Frida Haris, Dek Parsons, Merdori Kameron, Frenk Benet, Kenet Grant, Dajon Forn, M.R.Mota, Euklides de Lacierda, Viliam Barden, Daniel Stoun, Heri Smit, V.T.Smit, Arnold KrumHeler, C.F.Rasel, Luis Kaling, F.Melinger, H.J.Mecger, Izrael Regardie, Filis Sekler, Dejn Vulf, V.V.Veb, Karlos Kastaneda, Rej Ils, Dejvid Berson, G.M.Keli, Dejms Eelman, Dejvid Kerubim, Gregori von Sivald, P.J.Roveli, Deri Kornelius, Merselo Santos, Gradi mekMarti, Viliem Briz, Bil Hejdrik, J.D.Ganter, Martin Star, Derald Jork, Derald Saster,...itd. Ovo su samo neki koji su dali od svoje svetlosti svetu, a koliko ih je koji su inicirani od njih i koji idu 'mirno' svojim putem i koji se ne eksponiraju javno. Nije neophodno ovde da navodimo dela i radove, veze i uinak svih ovih Adepata. Oni su manje ili vie poznati tragaima za Lui, a njihov uinak je vie nego vaan i oit. Majstor Terion je sve materijale AA dao svetu. Informacije nikad i nisu trebale da budu skrivene, a to je uinio iz jednostavnog razloga jer je verovao da ak i ako osoba nikad ne bude u prilici da (fiziki) sretne nekoga iz Reda da moe, radei odreene prakse, ostvariti veze sa Tokom koji istie iz Reda. Jedino to je traeno je: Uspeh je tvoj dokaz. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

9

Sedam stanja alhemijske operacije datih kroz Spoljanji Red AA Spoljanji rangovi naeg Reda mogu se simbolino povezati sa Velikom formulom VITRIOL, te iako smo na jednom drugom mestu ire analizirali njeno puno znaenje, ovde upuujemo na stanja i faze rada Aspiranta Spoljanjeg Reda. V. I. T. R. I. O. L. Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem Posetivi Unutranjost Zemlje Otkrie Skriveni Kamen. Prva faza je alhemijska 'Kalcinacija' za Stepen Iskuenika. Predstavlja sagorevanje prethodne strukture u inicijalnoj i otvorenoj vatri. Izuavanje Liber LVX pokree taj proces. Druga faza je alhemijska 'Disolucija' za stepe