l"i~h: .;) 6 / C-! 7

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • PUJ\IS 99: 1 l rrVER ITI MALAYSIA S.L\BA..H

  ~-----------------------~~~~~~~~~~~-=~~~~-------------------------

  ~DUL: &)..(~ keNtfrtJ'~/ fnMIhI).t, Ilrfl?( ,LiMa!;',' c(- 7o~rQJ-o I c(t1iJ ~b4t

  Diefaf'; ~ a.{p..J' V(),r1'R.7i f::.4C/}..(J 7a.AQ.J., IJa.J 0;7-11.//9. '1-7 cit'

 • PENENTUAN KOMPOSISI PROKSIMAT, ASID LEMAK,

  a-TOKOFEROL DAN SERABUT DIETARI KE ATAS

  VARIETI KACANG TANAH YANG DITANAM 01 SABAH

  LAU CHUET NEE

  PERPUSTAKAAN IB1NERSITI MALAYSIA SABAH

  LATIHAN ILMIAH INI DIKEMUKAKAN UNTUK

  MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI11AZAH

  SARlANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI

  MAKANAN DAN BIOPROSES)

  SEKOLAH SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

  UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  2009

 • PENGAKUAN

  Karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  17 April 2009

  ii

  Lau Chuet Nee

  HN200S-1301

 • OIPERAKUI OLEH

  1. PENYELIA (elK HO AI liNG)

  2. PEMERIKSA PERTAMA (PN. NOR QHAIRUL IZZREEN MOHD. NOOR)

  3. PEMERIKSA KEOUA (PROF. MADYA DR. SHARIFUDIN MD. SHAARANI)

  4. OEKAN (PROF. MADYA DR. MOHD. ISMAIL ABDULLAH)

  ~.

  iii

 • PENGHARGAAN

  Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya ingin rakamkan kepada

  penyelia saya Cik Ho Ai Ling atas segala bimbingan, tunjuk ajar, keprihatinan dan masa

  yang diluangkan untuk saya sepanjang tempoh penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih

  juga ditujukan kepada pembantu-pembantu makmal, Pn. Marni dan Pn. Zainab atas

  segala bantuan yang telah diberikan kepada saya semasa perlaksanaan kerja-kerja

  makmal.

  Akhir sekali, jutaan terima kasih saya ingin ucapkan kepada ahli-ahli keluarga

  dan rakan-rakan seperjuangan saya atas segala dorongan dan sokongan moral yang

  diberikan kepada saya untuk menjayakan tesis ini.

  Terima kasih.

  iv

 • ABSTRAK

  Kandungan lembapan, abu, protein kasar, lemak kasar, serabut kasar, karbohidrat,

  komposisi asid lemak, kandungan a-tokoferol dan serabut dietari telah dikaji dalam tiga varieti kacang tanah yang ditanam di Sabah. Kacang Raja, kacang Sandau Triplets dan kacang MGNT Vi yang dikajikan merupakan kultivar Spanish-Valencia. Komposisi

  proksimat kacang tanah tersebut ditentukan dengan merujuk kepada kaedah rasmi AOAC. Keputusan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga varieti kacang tanah tersebut mengandungi lemak yang tinggi iaitu dalam lingkungan 49.44-S1.34%. Varieti kacang Sandau Triplets mempunyai kandungan lemak yang tertinggi (S1.34% 0.29) tetapi tidak berbeza secara signifikan (p>O.OS) dengan Kacang Raja (S1.16%0.09). Kandungan protein dalam Kacang Raja adalah paling tinggi (30.77%+0.03) dan

  mempunyai perbezaan signifikan (p

 • ABSTRACT

  DETERMINATION OF PROXIMATE COMPOSITION, FA TTY ACID, 0-TOCOFEROL AND DIETARY FIBER OF GROUNDNUT VARIETIES

  CUL TIVATED IN SABAH

  Moisture, ash, crude protein, crude fat, crude fibet; carbohydrate content, fatty acid composition, a-tocopherol dan dietary fiber content were studied in three varieties of groundnuts cultivated in Sabah. Kacang Raja, Bandau Triplets and MGNT Vl tested in this study are cultivars of Spanish-Valencia. Proximate compositions of the ground nuts were determined according to AOAC official methods. Results from this study showed that a/l these three varieties of ground nuts contained high fat content in the range of 49.44-51.34%. The variety of Bandau Triplets has highest fat content (51.34%J:0.29) but does not significantly differ (p>0.05) with Kacang Raja (51.16%J:0.09). Kacang Raja showed highest protein content (30.77%J:0.03) and has Significant difference

  (p

 • SENARAIKANDUNGAN

  TAJUK

  PENGAKUAN

  PENGESAHAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  SENARAIKANDUNGAN

  SENARAIJADUAL

  SENARAI RAJAH

  SENARAI SIMBOL, UNIT &: SINGKATAN

  SENARAI LAMPIRAN

  BAB 1: PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  BAB 2: ULASAN KEPUSTAKAAN

  2.1 Kacang tanah

  2.1.1 Asal usul

  2.1.2 Ciri-ciri botani

  2.1.3 Klasifikasi dan varieti kacang tanah

  a) Kacang tanah Virginia

  b) Kacang tanah Runner

  c) Kacang tanah Valencia

  d) Kacang tanah Spanish

  2.2 Pengeluaran kacang tanah dunia

  2.3 Kandungan nutrien dalam kacang tanah

  2.4 Manfaat kesihatan yang dibekalkan oleh kacang tanah

  2.5 Asid lemak

  2.5.1 Asid lemak tepu

  VII

  Halaman

  ii

  iii

  iv

  v

  vi

  vii

  x

  xi

  xii

  xiii

  1

  1

  5

  5

  5

  6

  7

  8

  8

  8

  9

  9

  11

  12

  13

  14

 • 2.5.2 Asid lemak poli tak tepu 15

  2.5.3 Asid lemak mono tak tepu 16

  2.6 Tokoferol 17

  2.6.1 Kebaikan to kofe ro I terhadap kesihatan manusia 19

  2.7 Sera but dietari 20

  2.7.1 serabut dietari boleh larut 20

  2.7.2 serabut dietari tak larut 21

  2.7.3 Kebaikan sera but dietari terhadap kesihatan manusia 21

  BAB 3: METODOLOGI 23

  3.1 Persampelan 23

  3.2 Analisis Proksimat 23

  3.2.1 Penentuan kandungan lembapan dengan pengeringan oven 24

  3.2.2 Penentuan kandungan abu 24

  3.2.3 Penentuan protein kasar dengan kaedah Kjeldahl 25

  3.2.4 Penentuan lemak kasar dengan kaedah soxhlet 26

  3.2.5 Penentuan sera but kasar 26

  3.2.6 Penentuan kandungan karbohidrat 28

  3.3 Penentuan komposisi asid lemak dengan kromatografi gas 28

  3.3.1 Pengekstrakan lemak 28

  3.3.2 Penyediaan meti l ester asid lemak (FAME) 28

  3.3.3 Analisis sampel dengan kromatografi gas 28

  3.3.4 Kualitifikasi dan kuantifikasi 29

  3.4 Penentuan kandungan a-tokoferol dengan kromatografi gas 29

  3.4.1 Proses saponifikasi 30

  3.4.2 Pengekstrakan a-tokoferol 30

  3.4.3 Pemerolehan sampel dengan campuran trimethylsilyl 30

  3.4.4 Analisis sampel dengan kromatografi gas 30

  3.4.5 Kualitifikasi dan kuantifikasi 31

  3.5 Penentuan sera but dietari 31

  3.6 Analisis data 34

  viii

 • BAB 4: KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

  4.1 Analisis proksimat kacang tanah

  4.2 Komposisi asid lemak dalam kacang tanah

  4.3 Kandungan a-tokoferol dalam kacang tanah

  4.4 Kandungan serabut dietari dalam kacang tanah

  BAB 5: KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Kesimpulan

  5.2 Cadangan

  RU1UKAN

  LAM PI RAN

  ix

  35

  35

  38

  45

  46

  49

  50

  51

  59

 • SENARAIJADUAL

  Halaman

  Jadual 2.1: Pengklasifikasian subspesies, varieti dan kultivar kacang tanah 7

  Jadual 2.2: Asid-asid lemak tepu (SFA) 14

  JaduaI2.3: Asid-asid lemak poli tak tepu (PUFA) 15

  Jadual 2.4: Asid-asid lemak mono tak tepu (MUFA) 16

  JaduaI4.1: Komposisi nutrien untuk tiga varieti kacang tanah 35

  Jadual 4.2: Komposisi asid lemak dalam tiga varieti kacang tanah 39

  JaduaI4.3: Kandungan a-tokoferol dalam tiga varieti kacang tanah 45

  Jadual 4.4: Kandungan serabut dietari dalam tiga varieti kacang tanah 47

  x

 • SENARAI RAJAH

  Halaman

  Rajah 2.1: Pengeluaran kacang tanah dunia 10

  Rajah 2.2: Negara-negara pengeluar dan pengeksport kacang tanah

  yang utama di dunia pada tahun 2004 10

  Rajah 2.3: Bentuk-bentuk Vitamin E yang wujud secara semula jadi 18

  xi

 • SENARAI SIMBOL, UNIT & SINGKATAN

  em Sentimeter

  9 Gram

  mg Milligram

  ml M iii liter

  mljmin - Mililiter per minit

  mm Milimeter

  mol/L Mol per liter

  ng/IJI Nanogram per mikroliter

  MUFA Asid lemak mono tak tepu

  N Normaliti

  ppm Sahagian per million

  PUFA Asid lemak poli tak tepu

  SFA Asid lemak tepu

  subsp. - Subspesies

  var. Varieti

  v/v Isipadu per isipadu

  w/v Jisim per isipadu

  1.11 Mikroliter

  IJm Mikrometer

  Darjah

  C Darjah Celsius

  C/min - Darjah Celsius per minit

  % Peratus

  > Lebih daripada

  ~ Kurang atau sama dengan

  + Lebih atau kurang

  xii

 • SENARAI LAMPIRAN

  Halaman

  Lampiran A: Gambar Sampel Kacang Tanah 59

  Lampiran B: Kromatogram Komposisi Asid Lemak 61

  Lampiran C: Graf Piawai a-Tokoferol 64

  Lampiran D: Kromatogram Kandungan a-To kofe ro I 65

  Lampiran E: Data Analisis Statistik Proksimat 68

  Lampiran F: Data Analisis Statistik Komposisi Asid Lemak 72

  Lampiran G: Data Analisis Statistik a-To kofe ro I 84

  Lampiran H: Data Analisis Statistik Serabut Dietari 85

  xiii

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) ialah sejenis legum dalam famili Leguminosae

  yang berasal dari Amerika Selatan (Mohd. Idris et al., 1982). Kacang tanah

  memerlukan iklim yang panas semasa pertumbuhan dengan jumlah hujan atau

  pengairan yang sederhana dan sinaran matahari yang mencukupi. Ini menjadikan

  kacang tanah sesuai ditanam di tropikal, subtropikal, Mediterranean dan kawasan

  beriklim sederhana panas (Pirie, 1995).

  Arachis hypogaea L. boleh dikelaskan kepada dua subspesies iaitu A. hypogaea

  spp. hypogaea dan A. hypogaea spp. fastigiata. Daripada dua subspesies tersebut,

  kacang tanah boleh dikategorikan kepada empat varieti yang berlainan: Virginia,

  Runner, Valencia dan Spanish (Putnam et al., 1991).

  Kacang tanah telah ditempatkan pada kedudukan ke-5 di antara tanaman

  penghasilan minyak seduni