Click here to load reader

List of Habitation of Tamil Nadu · PDF file List of Habitation of Tamil Nadu District Code District Name Block Code Block Name Village Code Village Name 1 காஞ் ர ம்

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of List of Habitation of Tamil Nadu · PDF file List of Habitation of Tamil Nadu District Code...

 • List of Habitation of Tamil Nadu

  District Code District Name Block Code Block Name Village Code Village Name

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 1 அங்கம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 1 அங்கம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 1 அங்கம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 1 அங்கம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 2 ஆரியெப�ம்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 3 ஆற்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 3 ஆற்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 3 ஆற்பாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 4 ஆ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 5 அவ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 6 அய்யங்கார�்ளம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 6 அய்யங்கார�்ளம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 6 அய்யங்கார�்ளம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

 • 1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 7 தாமல்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 8 இைளயனாரே்வ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 8 இைளயனாரே்வ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 8 இைளயனாரே்வ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 8 இைளயனாரே்வ�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 9 களக்காட�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 9 களக்காட�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 9 களக்காட�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 10 கா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 10 கா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 10 கா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 10 கா�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 11 கம்பராஜ�ரம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 11 கம்பராஜ�ரம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 12 க�ப்ப�தடட்ைட

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 13 காவாந்தண்டலம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 14 �ழம்�

 • 1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 15 �ளார்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 15 �ளார்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 15 �ளார்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 15 �ளார்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 16 �ழ்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 16 �ழ்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 16 �ழ்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 16 �ழ்க�ர�்ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 17 �ழ்ேபரமநல்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 17 �ழ்ேபரமநல்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 17 �ழ்ேபரமநல்�ர்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 18 ேகாளிவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 18 ேகாளிவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 18 ேகாளிவாக்கம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்�ப்பம்

  1 காஞ்��ரம் 1 காஞ்��ரம் 19 ேகாேனரிக்