53
UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verín lobios 1 ÍNDICE 1.- METODOLOXÍA. 2.- POBOACIÓN. 2.1.- Evolución Poboacional total. 2.2.- Distribución por sexos. 2.3.- Pirámides de poboación. 2.4.- Saldos vexetativos. 2.5.- Índices de poboación. 2.6.- Poboación segundo nacionalidade. 2.7.- Saldos Migratorios. 3.- MERCADO LABORAL. 3.1.- Poboación Activa/Inactiva. 3.2.- Paro 3.3.- Afiliacións. 3.4.- Contratación. 4.- ESTRATEXIA EMPRESARIAL. 4.1.- Dinámica temporal de creación de empresas. 4.2.- Listado de códigos de clasificación nacional de actividades económicas. 4.3.- Distribución sectorial. 4.4.- Tamaño das empresas.

lobios - updlimiaverin.files.wordpress.com  · Web viewTanto na Construción como en Servizos, os contratos indefinidos seguen ós temporais, ... motocicletas e ciclomotores e artigos

Embed Size (px)

Citation preview

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

1

ÍNDICE

1.- METODOLOXÍA.

2.- POBOACIÓN.

2.1.- Evolución Poboacional total.

2.2.- Distribución por sexos.

2.3.- Pirámides de poboación.

2.4.- Saldos vexetativos.

2.5.- Índices de poboación.

2.6.- Poboación segundo nacionalidade.

2.7.- Saldos Migratorios.

3.- MERCADO LABORAL.

3.1.- Poboación Activa/Inactiva.

3.2.- Paro

3.3.- Afiliacións.

3.4.- Contratación.

4.- ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

4.1.- Dinámica temporal de creación de empresas.

4.2.- Listado de códigos de clasificación nacional de actividades económicas.

4.3.- Distribución sectorial.

4.4.- Tamaño das empresas.

4.5.- Titularidade das empresas.

5.- CONCLUSIÓNS.

6.- ANEXOS.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

2

1.- METODOLOXÍA

Nesta análise socioeconómica do mercado laboral utilizouse diversas metodoloxías.

Fundamental fíxose unha análise cuantitativa. Os datos foron extraídos de múltiples fontes.

No seguinte cadro amósase cales son as principais fontes consultadas.

FONTE DATOS EXTRAÍDOSIGE Padrón municipal de Habitantes

Movemento natural da poboaciónIndicadores de poboaciónContrataciónAfiliaciónActividade empresarial

INE Censo de poboación (2001)Taxa de Actividade

IGCC ParoOfertasContratosAfiliaciónEmpresas

SPEG ContrataciónParoOcupacións

INSS Afiliación

O período de estudo na maioría dos casos pretende ser 2000-2009. Danse varias excepcións. Así, na análise empresarial os datos (extraídos do Instituto Galego de Estatística) están actualizados ata o 2007, ou por exemplo, os datos referentes ó Censo de Poboación son do 2001, debido a que o Censo se renova cada 10 anos.

Hai que sinalar que no tocante á estrutura empresarial, os datos referentes ó 2008-2009 son estimacións, posto que se extraeron das Empresas con maior número de contas de cotización, e estes datos viñan en porcentaxe.

No referente ós indicadores de poboación, calculáronse atendendo ás seguintes fórmulas:

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO: (pob> 64 anos)/ (pob < 20 anos) X100 Í.SOBREENVELLECEMENTO: (pob >84 anos)/ (pob <20 anos) X100 Í. DEPENDENCIA GLOBAL: (pob<20 +pob>64)/(pob 20-64) X100 I. DEPENDENCIA SENIL: (pob> 64)/(pob 20-64) X100

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

3

I. DEPENDENCIA XUVENIL: (pob < 20) / (pob 20-64) X 100 Í. DE RECAMBIO: (pob 60-64) / (pob 20-24) X 100

No caso da poboación activa, tamén hai que facer referencia á maneira de calculala. Posto que os datos existentes eran do ano 2001, optouse por asimilar os afiliados á poboación ocupada.

Os casos descritos son os máis salientables. En cada apartado do informe no que hai algunha metodoloxía en particular, detállanse os pasos a seguir.

Por mor do segredo estatístico, algúns datos inferiores a 3 aparecen ocultos baixo a “X”.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

4

2.- POBOACIÓN

2.1. EVOLUCIÓN POBOACIONAL TOTAL

Gráfica e táboa: Evolución da Poboación Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

Evolución poboación

Fonte: IGE

A variación poboacional entre o ano 2000 e 2008 supuxo unha diminución do 16,09%.

2.2. – DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

Gráfica: Evolución da poboación por sexos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Poboación segundo sexo

HomesMulleres

Fonte: IGE

En canto á distribución por sexos, predominan as mulleres en toda a serie temporal. A diminución, por tanto, é máis significativa no caso masculino (supoñendo un 18,12%).

Anos Total2000 26912001 26582002 26702003 25842004 25472005 24202006 23612007 23212008 2258

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

5

3.3. PIRÁMIDES DE POBOACIÓN

Gráficas: Pirámides de poboación

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-84

85 e máis

2000

MulleresHomes

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-84

85 e máis

2004

MulleresHomes

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-84

85 e máis

2008

MulleresHomes

Fonte: IGE (elaboración propia)

Os tramos de idade máis salientables no ano 2000, nas mulleres, atópanse entre os 65 e 79 anos e nos homes, entre os 60 e 69 e os 25 e 29.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

6

No ano 2008, a franxa de idade predominante nas mulleres é a que comprende dende 70 a 79 anos, sendo nos homes as de 70 a 74 e 60 a 64 anos.

2.4- SALDOS VEXETATIVOS

Gráfico: Evolución dos nacementos e mortes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

10

20

30

40

50

60

70

Nacementos Defuncións

Fonte: IGE (Elaboración propia)

Hai que destacar que as defuncións son moito máis numerosas que os nacementos. Esto fai que o saldo vexetativo sexa negativo. Presenta unha evolución lixeiramente variable. O ano máis salientable foi o 2000 cunha cifra moi negativa.

Gráfico: Evolución do Saldo Vexetativo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Saldo vexetativo

Saldo vexetativo

Fonte: IGE (Elaboración Propia)

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

7

2.5. ÍNDICES DE POBOACIÓN

Táboa: Indicadores de Poboación2000 2008

TOTAL HOMES MULLERES TOTAL HOMES MULLERESEnvellecemento 169,58 149,72 187,44 297,65 261,17 331,82

Sobreenvellecemento 29,37 21,79 36,18 52,58 43,69 60,91Dependencia Global 150,29 135,87 163,90 129,71 111,04 149,37Dependencia Senil 94,54 81,46 106,88 97,09 80,30 114,78

Dependencia Xuvenil 55,75 54,41 57,02 32,62 30,75 34,59Índice de Recambio 119,50 122,37 116,87 179,44 152,38 218,18

Fonte: IGE (Elaboración propia)

Gráfico: Comparativa dos índices de poboación. Anos 2000 e 2008

Enve

llec

emen

to

Sob

reen

vell

ecem

ento

Dep

end

enci

a G

lob

al

Dep

end

enci

a Se

nil

Dep

end

enci

a X

uve

nil

Índ

ice

de

Rec

amb

io

Enve

llec

emen

to

Sob

reen

vell

ecem

ento

Dep

end

enci

a G

lob

al

Dep

end

enci

a Se

nil

Dep

end

enci

a X

uve

nil

Índ

ice

de

Rec

amb

io2000 2008

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

TOTAL

HOMES

MULLERES

Fonte: IGE (Elaboración propia)

O índice de envellecemento mide a relación entre a poboación maior de 64 anos respecto á poboación menor de 20 anos. Cando este índice é inferior a 100 indica que a poboación maior de 64 anos é inferior á de 20 anos, é dicir, estaría rexuvenecida. No caso do concello de Lobios, obsérvase que nos dous anos a poboación maior de 64 anos era moi superior a aquela que contaba con menos de 20. Hai que resaltar que este índice é moito maior no ano 2008, polo que indica un envellecemento na poboación. Por sexos, son os homes os que teñen o índice máis baixo.

O índice de sobreenvellecemento mide a relación entre a poboación maior de 84 anos respecto á menor de 20 anos. Atendendo a este índice, pódese observar que no ano 2008 é superior ó do ano 2000, tanto na poboación global como en homes e mulleres. Tamén neste índice o sexo masculino presenta uns valores inferiores ó feminino. Esto tamén se debe a que a esperanza de vida das mulleres é maior que a dos homes.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

8

O índice de dependencia global mide a relación existente entre o conxunto da poboación dependente coa que se atopa entre os 20 e os 64 anos.

O índice de dependencia senil sinala a proporción que existe entre a poboación maior de 64 anos coa de entre 20 e 64 anos; e o índice de dependencia xuvenil mide a relación entre ós que teñen menos de 20 anos cos que teñen entre 20 e 64 anos.

Destes tres indicadores o único que aumenta é o de dependencia senil, diminuíndo os outros dous. Desto se deduce que a poboación maior de 64 anos aumenta en menor proporción que diminúe a de menos de 20 anos.

O índice de recambio mide a relación entre a poboación que potencialmente vai saír do mercado laboral e a que potencialmente vai entrar nel. Cando este índice é inferior a 100, indica que hai máis persoas que poden comezar a súa vida laboral e comezan a desenvolver a súa actividade produtiva que persoas a punto de xubilarse. Cando o índice é superior a 100, revela que o territorio se atopa na situación inversa (hai máis xente a punto de xubilarse que comezando a traballar). No caso do concello de Lobios, hai máis xente a punto de xubilarse que en idade de entrar no mercado laboral.

2.6. POBOACIÓN SEGUNDO NACIONALIDADE

Gráfico: Evolución da poboación segundo nacionalidade

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

500

1000

1500

2000

2500

3000

Poboación segundo nacionalidade

EspañolaEstranxeira

Fonte: IGE (Elaboración propia)

No relativo á distribución segundo nacionalidade, aínda que a poboación española é loxicamente moi superior, a estranxeira creceu de forma significativa, cun 3,76% fronte ó decrecemento da poboación española que supuxo un -21,46%.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

9

2.7 SALDOS MIGRATORIOS

Gráfico: Evolución dos saldos migratorios

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-100

-50

0

50

100

150

200Saldo migratorio

Emigración Inmigración SALDO MIGRATORIO

Fonte: IGE (elaboración propia)

A emigración presenta unha evolución variable, para ter un aumento global de todo o período dun 107,46%.

A inmigración presenta un incremento dun 122,22% respecto ó ano de inicio.

O concello de Lobios presenta un saldo migratorio negativo durante tódolos anos (agás no 2001), nos cales a emigración é superior á inmigración.

En canto á emigración, hai que indicar que a interna refírese a cando o destino é outro concello de Galicia; a externa supón desprazarse a un concello do resto de España ou ó estranxeiro.

A inmigración interna dáse cando a orixe é outro concello de Galicia, e a externa cando a orixe é outro concello do resto de España ou do estranxeiro.

No caso de Lobios,

referíndose á emigración hai que

salientar que destaca en case tódolos anos a

interna, agás nos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Emigración

Emigración interna Emigración externa

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

10

anos 2005 e 2007, onde é máis significativa a

emigración externa.

No caso daInmigración, hai que dicir que a interna superou á externa en tódolos anos.

Fonte: IGE (Elaboración propia)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070

50

100

150

200

250

300

350

Inmigración

inmigración interna inmigración externa

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

11

3.- MERCADO LABORAL

3.1. POBOACIÓN ACTIVA/ INACTIVA.

ANO POB (16-64) POB.PARADA POB. OCUPADA POB. ACTIVA POB. INACTIVA2006 1371 122 314 436 9352007 1345 128 341 469 8762008 1319 135 344 479 840

Fonte: IGE (elaboración propia)

Esta é a poboación que se atopa en idade de traballar. Divídese a súa vez en poboación activa e inactiva. Debido a que os datos máis actuais de ocupación son do ano 2001, hai que facer unha aproximación para calcular a taxa de actividade. Por iso, na poboación activa só se inclúen as cifras de paro rexistrado e as afiliacións á Seguridade Social (concepto próximo ó de poboación ocupada). Esto é debido a que a fonte principal que proporciona este dato é a EPA, que realiza o INE, e non desagrega a nivel municipal.

A poboación maior de 16 anos apenas experimentou variación nos 3 últimos anos. Se se analiza a distribución, compróbase que a poboación activa aumentou nun 9,86%, mentres que a inactiva descendeu un 10,16%.

A maior parte da poboación activa é aquela que está ocupada, sendo no ano 2006 un 72,02%. Co transcorrer dos anos, esta porcentaxe descendeu ata o 71,82% da poboación activa.

3.2. PARO

PARO SEGUNDO SEXO E IDADE

Táboa: Paro segundo idade e sexo

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

12

ANO HOME<25 HOME 25-45 HOME >45 MULLER <25 MULLER 25-45 MULLER>45 TOTAL

2000 6 33 38 10 33 19 140

2001 7 28 34 13 38 17 138

2002 9 31 27 8 31 22 127

2003 7 25 32 x 23 23 x

2004 5 27 33 4 27 26 122

2005 6 21 35 6 25 27 121

2006 7 19 34 5 28 29 122

2007 4 23 36 4 28 34 128

2008 6 22 33 4 29 40 135Fonte: IGCC

Ó comezo do período, o paro é superior no caso dos homes. A partires do 2006, as mulleres superan en número á estes.

Na franxa de idade onde o paro masculino é máis considerable atópase entre os que teñen máis de 45 anos (agás no 2002). No caso feminino danse dous períodos: ata o 2004, a franxa máis numerosa era entre 25 e 45 anos, e a partir deste ano pasan a ser salientables as mulleres maiores de 45.

Gráfico: Paro segundo sexo e idade

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Paro x sexo e idade

HOME<25 HOME 25-45 HOME >45 MULLER <25 MULLER 25-45 MULLER>45

Fonte: IGCC (elaboración propia)

PARO SEGUNDO SECTORES

Sector 1: Agricultura, gandería e pesca.

Sector 2: Industria.

Sector 3: Construción.

Sector 4: Servizos.

Táboa: paro segundo sectores

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

13

ANO SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SEN EMPREGO ANTERIOR

TOTAL

2000 21 12 35 67 7 1422001 24 11 32 66 9 1412002 19 10 32 60 9 1292003 18 5 30 55 7 1152004 26 4 27 61 7 1242005 19 7 26 57 11 1212006 22 5 24 58 13 1222007 20 11 26 62 10 1282008 21 11 28 63 12 135

Fonte: IGCC

No concello de Lobios, o sector que recolle un maior número de desempregados é Servizos, seguido do sector Construción e Agrario.

Ó longo dos anos, o paro, tras ir variando lixeiramente, rematou descendendo no 2008 en tódolos sectores, agás en “Sen emprego anterior”.

Gráfico: paro por sectores

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

10

20

30

40

50

60

70 Paro x sectores

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SEN EMPREGO ANTERIOR

Fonte: IGCC

ANÁLISE 2009

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

14

Xaneiro 2009

Febreiro 2009

Marzo 2009

Abril 2009

Maio 2009

Xuño 2009

Xullo 2009

Agosto 2009

Setembro 2009

muller Home

Ata setembro do ano 2009, as cifras de paro de homes e mulleres son similares en tódolos meses.

Se se compara o paro de setembro respecto ó de xaneiro obtense que os valores son os mesmos que os do mes de inicio.

PARO LONGA DURACIÓN

Táboa: parados de longa duración Xaneiro

2009 Febreiro

2009 Marzo 2009 Abril 2009 Maio 2009 Xuño

2009 Xullo 2009 Agosto 2009

Setembro 2009

Muller 34 34 33 33 35 36 35 33 33

Home 27 27 27 26 23 23 24 25 26

TOTAL 61 61 60 59 58 59 59 58 59Fonte: IGCC

Atendendo á metodoloxía utilizada no Observatorio ocupacional, considérase parado de longa duración todo demandante parado menor de 25 anos que leva máis de 180 días inscrito como tal, ou ben o que ten 25 ou máis anos e leva inscrito máis de 365 días.

Como se comproba na táboa anterior, o total de parados de longa duración diminúe nun 3,28% dende xaneiro do 2009 ata setembro do mesmo ano. O decrecemento é similar nos dous sexos.

Gráfico: parados de longa duración

Muller Home TOTAL

Xaneiro 2009 64 65 129

Febreiro 2009 66 66 132

Marzo 2009 73 70 143

Abril 2009 68 71 139

Maio 2009 73 73 146

Xuño 2009 68 64 132

Xullo 2009 60 62 122

Agosto 2009 62 65 127

Setembro 2009 65 64 129

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

15

Xaneiro 2009 Febreiro 2009 Marzo 2009 Abril 2009 Maio 2009 Xuño 2009 Xullo 2009 Agosto 2009 Setembro 2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Muller

Home

Fonte: IGCC

PARO CURTA DURACIÓN

Táboa: parados de curta duración Xaneiro

2009 Febreiro

2009 Marzo 2009 Abril 2009 Maio 2009 Xuño

2009 Xullo 2009 Agosto 2009

Setembro 2009

Muller 25 27 34 27 27 19 13 19 21

Home 32 32 35 35 36 27 25 26 22

TOTAL 57 59 69 62 63 46 38 45 43Fonte: IGCC

Percíbese que o paro de curta duración decrece un 24,56 nos 9 meses analizados. Nos homes é nos que esta baixada é máis salientable, supoñendo unha diminución do 31,25%.

Comparando o paro segundo a duración, o descenso no número de parados é máis acusado no caso de curta.Gráfico: parados curta duración

Xaneiro 2009 Febreiro 2009 Marzo 2009 Abril 2009 Maio 2009 Xuño 2009 Xullo 2009 Agosto 2009 Setembro 20090

5

10

15

20

25

30

35

40

MullerHome

Fonte: IGCC

PARO SEGUNDO ESTUDOS

Táboa: paro segundo estudos Xaneiro

2009 Febreiro

2009 Marzo 2009

Abril 2009

Maio 2009

Xuño 2009

Xullo 2009

Agosto 2009

Setembro 2009

Ata Certificado de 81 80 86 89 89 87 81 87 84

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

16

Escolaridade*Titulación Ensinanza

Obrigatoria 32 34 38 37 42 34 31 32 32

Formación Profesional 8 10 11 5 7 5 5 5 4B.U.P / Bacharelato

Superior / C.O.U 6 6 5 5 5 X X X 6

Titulados Universitarios X X X X X X X X XTOTAL X X X X X X X X X

Fonte: IGCC

Atendendo ó nivel de estudos alcanzado, obsérvase que a medida que se incrementa a educación diminúe o número de persoas desempregadas. Esto tamén é debido a que a medida que aumenta a titulación diminúe o número de persoas nesa franxa.

O maior número de parados atópase naquelas persoas que a súa educación é tan só ata o certificado de escolarización.

Gráfica: paro segundo estudos.

Xaneiro 2009 Febreiro 2009 Marzo 2009 Abril 2009 Maio 2009 Xuño 2009 Xullo 2009 Agosto 2009 Setembro 2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ata Certificado de Esco-laridade*

Titulación Ensinanza Obrigatoria

Formación Profesional

B.U.P / Bacharelato Superior / C.O.U

Titulados Universitarios

Fonte: IGCC

PARO SEGUNDO SECTORES

S. PRIMARIO S.SECUNDARIO S. CONSTRUCIÓN S.SERVIZOS SEN ACTIVIDADE TOTAL

1 Trimestre 09 10 13 31 77 12 143

2 Trimestre 09 8 11 30 69 14 132

3 Trimestre 09 8 8 30 65 18 129

Atendendo ós sectores, compróbase que segue sendo o sector servizos o que ten máis desempregados con máis do 50% dos parados totais en tódolos trimestres. O seguinte sector con maior número de parados continúa a ser a construción, cun 21,68% no primeiro trimestre, e pasando a contar no terceiro cun 23,26% dos desempregados totais.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

17

1 Trimestre 09

2 Trimestre 09

3 Trimestre 09

0 10 20 30 40 50 60 70 80

SEN ACTIVIDADE S.SERVIZOS S. CONSTRUCIÓN S.SECUNDARIO S. PRIMARIO

3.3.- AFILIACIÓNS

Táboa: Evolución dos afiliados no concello de LobiosANOS XERAL AGRARIO FOGAR AUTÓNOMOS AFILIADOS TOTAIS2004 207 74 X 84 X2005 151 69 X 90 X2006 137 58 5 114 3142007 161 52 6 122 3412008 170 0 5 169 344

Fonte: INSS

Como se pode observar na táboa anterior, o número de afiliados no concello de Lobios apenas experimentou variación nos últimos anos. O réxime de afiliación que maior crecemento experimentou neste período foi o de autónomos (101,19%). Esto foi debido en parte á Lei 18/2007 do 4 de Xullo, pola que se equipara ós traballadores por conta propia do Réxime Especial Agrario cos encadrados no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. Esto tamén explica que no 2008 haxa un 100% menos de Afiliados no Réxime Agrario.

A continuación desglósase a afiliación segundo o sector de Actividade.

1.- AGRICULTURA

ANOS XERAL AGRARIO FOGAR AUTÓNOMOS AFILIADOS TOTAIS

2004 34 74 0 12 120

2005 28 69 0 15 111

2006 23 58 0 14 95

2007 17 48 0 19 83

2008 12 0 0 59 71

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

18

2004

2005

2006

2007

2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80

AUTÓNOMOS FOGAR

AGRARIO XERAL

Non existe ningún afiliado no réxime do fogar neste sector. Como se comentou anteriormente, a afiliación de autónomos incrementouse neste período grazas á equiparación do Réxime Agrario ó de Traballadores por Conta Propia.

Analizando a táboa anterior, compróbase que neste sector a afiliación caeu nun 40,83% no período 2004-2008.

No 2006, o réxime xeral representaba un 24,21% dos afiliados totais, o agrario supuña un 61,05% e autónomos un 14,74%. No ano 2008 a afiliación repartíase da seguinte maneira:

- 16,90% estaban afiliados ó réxime Xeral- 0% atopábanse no Agrario- 83,10% eran Autónomos.

2.- INDUSTRIA

2004 2005 2006 2007 20080

2

4

6

8

10

12

14

16

XERAL AGRARIO

FOGAR AUTÓNOMOS

Unha das características deste sector é que os afiliados se reparten en dous Réximes de afiliación: Xeral e Autónomos. Predomina sobre todo ó primeiro ata o 2007, pasando a equipararse no 2008.

ANOS XERAL AGRARIO FOGAR AUTÓNOMOS AFILIADOS TOTAIS

2004 16 0 0 5 21

2005 15 0 0 5 20

2006 15 0 0 8 23

2007 14 0 0 9 23

2008 11 0 0 11 23

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

19

No concello de Lobios, aumentou lixeiramente o número de afiliados totais neste sector.

Este sector tivo un número de afiliados no 2006 similar ó longo dos cinco anos.

3.- CONSTRUCCIÓNGráfico: Afiliación no Sector Construcción

20042005

20062007

2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

XERAL AGRARIO

FOGAR AUTÓNOMOS

Fonte: INSS

Neste sector non existe ningún afiliado nos réximes Agrario e do Fogar, ó igual que no sector anterior. O peso do réxime xeral sobre os afiliados totais supuña un 44,44% no ano 2004, e foi diminuíndo ata chegar a ser no 2008 un 21,95%.

Como se pode observar, a afiliación decrece nun 8,89%. Hai que sinalar que este descenso está provocado pola caída do número de afiliados no réxime xeral (-55%), xa que os autónomos aumentaron nun 28%.

4.- SERVIZOS

ANOS XERAL AGRARIO FOGAR AUTÓNOMOS AFILIADOS TOTAIS

2004 20 0 0 25 45

2005 20 0 0 24 43

2006 16 0 0 36 52

2007 12 0 0 36 48

2008 9 0 0 32 41

ANOS XERAL AGRARIO FOGAR AUTÓNOMOS AFILIADOS TOTAIS

2004 137 0 X 41 X

2005 89 0 X 47 X

2006 83 0 5 57 145

2007 118 0 6 63 187

2008 138 0 5 66 209

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

20

2004 2005 2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

XERAL FOGAR

AUTÓNOMOS

Aparecen afiliados en Réxime do fogar.

Obsérvase que a afiliación neste sector creceu nun 150% nestes últimos anos. Este crecemento é debido ó incremento no réxime de autónomos.

O réxime xeral supuña no ano 2004 un 75,69% dos afiliados totais, os autónomos un 22,65% e o réxime do fogar un 1,10%.

No ano 2008 diminúe a proporción de afiliados no primeiro réxime, pasando a ser esta do 66,03%. Os outros dous réximes aumentan o seu peso respecto do total, sendo dun 31,58% no de autónomos e un 2,39 no de fogar.

3.4. CONTRATACIÓN

A continuación, analízase a contratación atendendo a diversas variables, como son a tipoloxía de contratos, nivel de estudos, sexo, idade, por actividade económica, finalmente por código de ocupación. Debido á utilización das diversas fontes, os datos poden variar, por mor das distintas metodoloxías empregadas en cada organismo.

CONTRATACIÓN SEGUNDO TIPO DE CONTRATO E NIVEL DE ESTUDOS.

Táboa: Tipo de contratos

Lobios Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total contratos iniciais 182 108 149 170 214 x 159

Indefinido ordinario x 10 x x x x x

Fomento do emprego x 4 7 x 7 5 6

De obra ou servizo 123 56 74 67 88 94 63

Eventual por circunstancias da produción 28 16 36 74 71 69 74

Interinidade x 18 4 x 2 6 7

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

21

En prácticas 0 0 0 0 x 0 0

Para a formación x x x x 36 5 x

Outros 19 x 23 7 8 4 6 Fonte: IGE.

A contratación presenta ó longo dos anos unha evolución irregular. O saldo global é unha diminución dun 12,64%. Pódese dicir que: o tipo de contrato predominante en tódolos anos, agás no 2004 e 2006, é Obra ou servizo. A continuación, a modalidade máis representativa é “eventual por circunstancias da produción”, aínda que nos anos citados é a maioritaria.

Séguenlle en número a tipoloxía “Outros”, aínda que no 2005 a de “para a formación” representa un 24,16% da contratación.

Na seguinte táboa, cruzando as variables tipo de contratación e nivel de estudos, obtense as seguintes conclusións:

Táboa: Contratación segundo tipo de contrato e nivel de estudos.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Analfabetos E. primarios E secundarios E superiores

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Outros

Para a formación

En prácticas

Interinidade

Eventual por circun-stancias da produción

De obra ou servizo

Indefinido ordinario e fomento do emprego

Fonte: IGE

Os analfabetos son contratados principalmente mediante un contrato de “obra ou Servizo”, seguido de “eventuais por circunstancias da produción”.

As persoas con estudos primarios, contrátanse prioritariamente por Obra ou servizo ó longo dos anos, seguido de contratación Eventual por circunstancias da produción.

Con estudos secundarios firman contratos por Obra ou servizo durante tódolos anos, seguido de Eventual por circunstancias da produción.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

22

Por último, os traballadores que teñen estudos superiores son contratados principalmente por “obra ou servizo”, seguido de “outras modalidades de contratación”

Conclúese que as persoas máis contratadas son as que posúen estudos secundarios seguidas de superiores; nos primeiros o tipo de contratos que lles ofrecen maioritariamente son os de Obra ou servizo, seguido a gran distancia de Eventuais por circunstancias da produción, e nos segundos, son os de “obra ou servizo”.

CONTRATOS CNAE (ACTIVIDADE ECONÓMICA) Táboa: contratos totais.

CONTRATOS TOTAISANO HOME MULLER TOTAL TIP.1 TIP.2 TIP.3 TOTAL2000 160 56 216 13 196 7 2162001 151 33 184 9 173 2 1842002 82 30 112 18 93 1 1122003 98 53 151 11 137 3 1512004 101 73 174 7 166 1 1742005 130 90 220 14 170 36 2202006 109 77 186 10 171 5 1862007 83 86 169 16 151 2 1692008 77 85 162 26 135 1 162

Fonte: SPEG

A Contratación no período temporal 2000-2008, ten un comportamento irregular (con importantes subidas e baixadas), pero se se compara o ano 2000 co 2008, apréciase un descenso dun 25%.

Ó longo dos anos, a maioría dos contratados son homes ata o 2007, no que o sexo feminino pasa a superar ó masculino; sen embargo, nas mulleres o número de contratos aumenta nun 53,57% ata o 2007, mentres que nos homes diminúe nun 48,13% ata o mesmo ano.

No ano 2008, a contratación feminina diminúe respecto do ano anterior, ó igual que no sexo masculino.

Predominio da contratación temporal superando o 83% dos contratos en tódolos anos, seguida a gran distancia da indefinida; agás no ano 2005 onde lle seguiría a de Formación, representando un 16,36% dos contratos.

CONTRATACIÓN POR SECTORES

A evolución da contratación por sectores amósase na seguinte táboa:

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

23

Táboa: contratación por sectores.CNAE

ANO AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCIÓN SERVIZOS TOTAL2000 57 16 58 85 2162001 49 9 74 52 1842002 33 7 25 47 1122003 56 10 26 59 1512004 70 5 19 80 1742005 52 2 32 134 2202006 39 5 33 109 1862007 30 2 10 127 1692008 12 2 5 143 162

Fonte: SPEG

Excluíndo o ano 2008 onde hai un descenso xeneralizado das contratacións, obsérvase que no sector no que se incrementan considerablemente os contratos é no sector Servizos.

CONTRATOS POR SECTOR E SEXO (ANO 2008)

Gráficas: contratos x sector e sexo.

HOME MULLER TIP. 1 TIP. 2 TIP. 3Sexo Tipoloxía

0

2

4

6

8

10

12

14

Agricultura

HOME MULLER TIP. 1 TIP. 2 TIP. 3Sexo Tipoloxía

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Industria

HOME MULLER TIP. 1 TIP. 2 TIP. 3Sexo Tipoloxía

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Construción

HOME MULLER TIP. 1 TIP. 2 TIP. 3Sexo Tipoloxía

0

20

40

60

80

100

120

140

Servizos

Fonte: SPEG

Ó analizar os distintos sectores obsérvase que:

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

24

No de Servizos, predomina a contratación ás mulleres. En Industria, os contratos masculinos son equiparables ós das mulleres. No da Construción, a contratación feminina é inexistente. E no sector agrario, hai maior número de contratos masculinos, cunha

diferenza moi significativa con respecto ás mulleres.

CONTRATOS POR SECTOR E TIPOLOXÍA (ANO 2008)

A modalidade predominante en tódolos sectores é a temporal.

Hai que salientar que no sector agrario, non existe outra modalidade de contratación.

No sector industria non existe ningún contrato de formación nin indefinido.

Tanto na Construción como en Servizos, os contratos indefinidos seguen ós temporais, non existindo contratos de formación.

CONTRATACIÓN POR SECCIÓNS NO SECTOR DA INDUSTRIA

SECTOR 2 HOME MULLER Indefinidos Temporais Formación TOTALC 0 0 0 0 0 0D 50% 50% 0 100% 0 100%E 0 0 0 0 0 0

Fonte: SPEG

Como se pode observar na táboa, as Industrias extractivas e as de produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga non teñen presenza no Concello de Lobios.

Analizando as Industrias manufactureiras que teñen maior representación no Concello obsérvase que:

- Os contratos no ano 2008 repártense de forma equitativa entre homes e mulleres.

- Os temporais ocupan a totalidade da contratación nesta Sección.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

25

CONTRATACIÓN POR SECCIÓNS NO SECTOR SERVIZOS

En primeiro lugar procédese a unha enumeración das distintas seccións que compoñen o sector e teñen presenza no Concello de Lobios:

G.- Comercio, reparación de vehículos e venda de combustible.

H.- Hostalería

I.- Transporte, almacenamento e comunicacións.

K.- Actividades inmobiliarias e de alugueiro; servizos empresariais.

L.- Administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria.

N.- Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais.

O.- Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade; servizos persoais.

Táboa: seccións sector servizos

SECTOR 4 HOME MULLER Indefinidos Temporais Formación TOTALG x 5 4 x x xH 32 54 19 67 0 86I x 0 0 x 0 xK 5 x 0 7 0 xL 16 13 0 29 0 29N 0 x 0 x 0 xO x 7 x 8 0 x

Fonte: SPEG

Como se pode observar na táboa a Sección na que se firman máis contratos no Concello de Lobios é fundamentalmente a H, seguida en importancia numérica pola L e a O.

As seccións restantes, aínda que importantes non son significativas.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

26

Fonte: SPEG

Ó analizar as seccións por sexo, obsérvase que o número de contratos é superior no caso das mulleres, agás nas seccións I, K e L onde os homes son maioritarios.

Con respecto á tipoloxía dos contratos, en tódalas seccións os temporais superan o 77% dos contratos agás na G, onde este é dun 37,50%.

A contratación indefinida acada os seus valores máximos nas seccións G e O, cun 50% e un 20% respectivamente.

Os contratos de formación son pouco significativos, tendo unha representación dun 12,50% na sección G.

Como xa se comentou anteriormente as seccións nas que se firma maior número de contratos son a H, L e O.

SECCIÓN H.- Como xa se dixo anteriormente, existe un predominio da contratación feminina (62,79%) e os contratos temporais acadarían un 77,91% da contratación fronte o 22,09% dos indefinidos.Nesta sección os contratos de formación son inexistentes.

SECCIÓN L.- Existe un lixeiro predominio de contratos a homes cun 55,17% fronte o 44,83% das mulleres.En canto á tipoloxía, os contratos temporais representan a totalidade da contratación.

SECCIÓN O.- Dentro desta sección atópanse as seguintes subseccións:

o 92.- Actividades recreativas, culturais e deportivas.o 93.- Actividades diversas de servizos persoais.

SECCIÓN O HOME MULLER Indefinidos Temporais Formación Totais

G H I K L N O0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

contratos por sección

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

27

92 57,14% 42,86% 0% 100% 0% 100%93 0% 100% 66,67% 33,33% 0% 100%

Fonte: IGE

A subsección con maior número de contratos é a 92, onde existe un predominio do sexo masculino (57,14%), e unha totalidade de contratos temporais.

A 93 ten un comportamento diferente en canto a tipoloxía, cun predominio de contratos indefinidos e sexo, cun predominio de contratos a mulleres.

CONTRATOS POR OCUPACIÓN

A evolución total da contratación, ó coincidir o número de contratos coa clasificación por actividade económica, obviase volver a comentala.

EVOLUCIÓN DA CONTRATACIÓN POR OCUPACIÓN

Anos TOTAL SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 92000 216 0 6 7 x 57 17 57 11 582001 184 0 6 x x 51 17 54 17 352002 112 0 4 x x 50 4 19 5 252003 151 x 9 6 8 47 9 29 x 392004 174 0 10 8 10 59 9 17 6 552005 220 0 10 8 17 66 8 63 10 382006 186 0 11 6 16 44 8 34 7 602007 169 0 9 16 11 52 x 13 8 582008 162 0 14 9 9 68 0 6 9 47

Fonte: SPEG.

En primeiro lugar procédese a facer unha enumeración das distintas ocupacións:

o 0.- Forzas armadaso 1.- Dirección de empresas e das administracións públicas

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

28

o 2.- Técnicos e profesionais científicos e intelectuaiso 3.- Técnicos e profesionais de apoioo 4.- Empregados de tipo administrativoo 5.- Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e

vendedores dos comercioso 6.- Traballadores cualificados na agricultura e na pescao 7.- Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras,

a construción, e ao 8.- Operadores de instalacións e maquinaria, e montadoreso 9.- Traballadores non cualificados

SECTOR 1.- Nesta ocupación tan só aparece unha ocupación mínima no ano 2003.

SECTOR 2.- A contratación neste sector ocupacional presenta cifras ascendentes ó longo dos anos (agás no anos 2002 e 2007 onde sofre unha pequena caída), para rematar sendo o 2008 o ano no que se firma maior número de contratos.

SECTOR 3.- A pouca uniformidade na súa evolución é a característica desta ocupación, alternándose ascensos e descensos durante todo o eixo temporal. No ano 2007 acada o seu nivel máis alto de contratación, para pasar a decrecer no 2008. Non obstante a variación, con respecto o ano 2000, é positiva (28,57%).

SECTOR 4.- Pódese dicir, en termos xerais, que a contratación aumenta ata o ano 2005, no que acada o seu máximo, para a partir do ano seguinte descender progresivamente finalizando con valores superiores ós do comezo do período.

SECTOR 5.- Ocupación que presenta as cifras máis altas do concello de Lobios, e na que o número de contratos se incrementa ó longo dos anos, aínda que con pequenos recesos, como nos anos 2003 e 2006, rematando cunha variación dun 20% de incremento.

SECTOR 6.- Presenta cifras de ocupación pouco relevantes no ámbito do Concello, sendo tan só destacables os datos de ocupación presentados nos primeiros anos, e presentando unha clara tendencia descendente que acaba coa inexistencia de contratación no 2008.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

29

SECTOR 7.- Ocupación que comeza o período sendo das máis contratadas, para finalizar sendo das menos; do cal se desprende que experimentou unha diminución considerable supoñendo un 89,47%.

SECTOR 8.- Evolución pouco uniforme con continuos ascensos e descensos no número de contratos realizados. No 2001 sitúase o seu máximo, para descender ata o 2003, aumentar ata o 2005, e volver a decrecer para finalizar no ano 2008 con valores lixeiramente inferiores ós iniciais.

SECTOR 9.- Este sector de ocupación rexistra un número importante de contratos no ámbito do Concello de Lobios e presenta unha evolución pouco uniforme, marcando os seus niveis máis altos de contratación nos anos 2000, 2006 e 2007. Sen embargo, ó tomar como referencia o ano 2008 obsérvase que existe unha diminución dun 18,97% respecto ó 2000.

Atendendo ó ano 2008, dado que son os datos máis actuais dos que se dispón, a distribución dos contratos por ocupacións quedaría definida do seguinte xeito:

9%

6%

6%

42%

4%6%

29%

Contratos por ocupación

S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9

Fonte: SPEG

A ocupación na que hai un maior número de contratos, tal e como se amosa no gráfico é no sector 5, seguido polo sector 9 e xa a gran distancia polo 2.

CONTRATOS POR OCUPACIÓN: TIPOLOXÍA E SEXO (ANO 2008)

SECTOR Homes Mulleres Indefinidos Temporais Formación Totais1 0 0 0 0 0 02 10 4 0 14 0 143 x 8 x 6 0 x

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

30

4 2 7 4 5 0 95 35 33 11 56 1 686 0 0 0 0 0 07 4 x x 5 0 x8 9 0 0 9 0 99 16 31 7 40 0 47

Fonte: SPEG

o Sector 1 .- Non existe ningún contrato neste sector de ocupación.

o Sector 2 .- Caracterízase porque un 71% dos contratos son á poboación masculina.

71%

29%

Sector 2

Home Muller

Sector 2

Indefinidos Temporais Formación

Fonte: SPEG

No que respecta á tipoloxía dos contratos, o 100% son temporais, non existindo ni os indefinidos nin os de formación.

o Sector 3 .- A contratación feminina ocupa a maioría desta ocupación cun 89%.

33%

67%

Sector 3

Indefinidos Temporais Formación

11%

89%

Sector 3

Homes Mulleres

Fonte: SPEG

Predominio da tipoloxía temporal, acadando a indefinida un 33% e sendo inexistente a de formación.

o Sector 4 .- A contratación feminina é a maioritaria chegando incluso ó 78%.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

31

44%

56%

Sector 4

Indefinidos Temporais Formación

22%

78%

Sector 4

Homes Mulleres

Fonte: SPEG

A contratación temporal é a predominante, se ben a indefinida case se lle aproxima, representando un 44% dos contratos rexistrados neste sector.

o Sector 5 .- Nesta ocupación aínda que predomina a contratación de homes, a de mulleres é practicamente equiparable ocupando un 49%.

51%49%

Sector 5

Homes Mulleres

16%

82%

1%

Sector 5

Indefinidos Temporais Formación

Fonte: SPEG

A tipoloxía de contratos presenta unha ampla maioría de temporais, ocupando os indefinidos tan só un 16% da contratación e sendo os de formación os menos representativos nesta ocupación.

o Sector 6 .- Esta ocupación non rexistra ningún contrato no ano 2008.

o Sector 7 .- A contratación masculina é maioritaria nesta ocupación, acadando a feminina un 33% de representación.

17%

83%

Sector 7

Indefinidos Temporais Formación

67%

33%

Sector 7

Homes Mulleres

Fonte: SPEG

Case a totalidade dos contratos corresponden á tipoloxía temporal, acadando a contratación indefinida unha presenza dun 17% e sendo a de formación inexistente.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

32

o Sector 8 .- A contratación masculina ocupa a totalidade desta ocupación.

Sector 8

Homes Mulleres

Sector 8

Indefinidos Temporais Formación

Fonte: SPEG

No que respecta á tipoloxía dos contratos, dicir que non existe contratación indefinida nin de formación, predominando amplamente a temporal.

o Sector 9 .- Nesta ocupación predomina a contratación de homes cun 66%.

15%

85%

Sector 9

Indefinidos Temporais Formación

34%

66%

Sector 9

Homes Mulleres

Predominio da contratación temporal no que respecta á tipoloxía dos contratos , acadando a contratación indefinida unha presenza dun 15%.

CONTRATOS NO ANO 2009

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

CONTRATOS 2009

Home Muller

Como se pode observar na táboa e na gráfica, a evolución trimestral

amosa un decrecemento de contratos no segundo e terceiro trimestre respecto

Nº CONTRATOS

1º trimestre 2009 2º trimestre 2009 3º trimestre 2009

Muller 39 16 18

Home 22 17 30

TOTAL 61 33 48

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

33

do primeiro (cunha variación negativa dun -45,90% e -21,31% respectivamente), sendo este descenso máis acentuado no segundo.

Por sexo, a maioría dos contratos son firmados por mulleres no primeiro trimestre.

Cabe salientar que o descenso da contratación incide na diminución dos contratos firmados polas mulleres, posto que no sexo masculino estes experimentan un crecemento.

4.- ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

4.1.- DINÁMICA TEMPORAL DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Gráfica: Altas, baixas e saldo en Lobios

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

SaldoAltaBaixa

Fonte: IGE

En Lobios ó longo dos anos, as Altas e Baixas, foron aumentando e diminuíndo, para concluír finalmente cun aumento considerable de altas, e en canto a baixas salientar que se incrementaron, aínda que máis lixeiramente que as altas. As permanencias varían ano tras ano, para finalizar no 2007 con valores practicamente similares respecto do ano inicial.

Gráfica: Permanencias

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

34

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200765

70

75

80

85

90

Permanencia

Fonte: IGE

O saldo de creación de empresas comeza sendo negativo ata o ano 2003, onde as altas igualan ás baixas. Sen embargo, no ano 2004 este saldo se converte en positivo ata o final do período obxecto de estudo.

No ano 2007 hai un importante incremento do número de altas, sendo o ano no que o saldo presenta valores máis positivos.

4.2.- LISTADO CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

(VER ANEXO I)

4.3.- DISTRIBUCIÓN SECTORIAL.

Táboa e gráfico: distribución sectorial

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

35

9.01%

33.33%

57.66%

Distribución Sectorial

2 Industria, incluida a enerxía 3 Construcción

4 Servicios

Fonte: IGE

Por sectores:

O sector Servizos, como se pode observar na gráfica, ocupa a meirande parte das empresas do Concello cun 57,66%, seguido a gran distancia polo sector da construción cun 33,33% e o da industria cun 9,01%.

1.4.- TAMAÑO DAS EMPRESAS.

Neste apartado divídense as empresas do seguinte xeito:

Microempresa: nesta categoría estarán aquelas que teñen entre 0 e 9 asalariados.Pequena empresa: contan entre 10 e 49 asalariados.Mediana empresa: entre 50 e 249 asalariados.Gran empresa: aquelas que teñan máis de 250 asalariados.

Se se analiza o tamaño das empresas polo número de asalariados compróbase que, nos tres sectores a totalidade conta con menos de 9 traballadores, agás no sector da industria onde a porcentaxe que acada é dun 90%.

Táboa: tamaño das empresas.

Todos 0-9 asalariados de 10 a 49 asalariados2007 Tódalas actividades 111 110 1

Actividades Nº empresas

2 Industria, incluida a enerxía 10

3 Construcción 37

4 Servicios 64

Total 111

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

36

2 Industria, incluida a enerxía 10 9 1C Industrias extractivas 0 0 0

D Industria manufactureira 10 9 1E Producción e distribución de enerxía eléctrica,

gas e auga 0 0 0

3 Construcción 37 37 04 Servicios 64 64 0

G Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e artigos persoais e

de uso doméstico27 27 0

H Hostalería 23 23 0I Transporte, almacenamento e comunicacións 5 5 0

J Intermediación financeira 1 1 0K Actividades inmobiliarias e de alugueiro;

servicios empresariais 5 5 0

M Educación 0 0 0N Actividades sanitarias e veterinarias, servicios

sociais 0 0 0

O Outras actividades sociais e de servicios prestados á comunidade; servicios persoais 3 3 0

Fonte: IGE.

A pequena empresa só ten presenza no sector 2, onde tan só supón un 10%.

Nos tres sectores a mediana e a gran empresa, non teñen presenza no Concello de Lobios.

Ó facer un estudo das seccións que compoñen o sector da industria vese que, a totalidade das empresas atópanse concentradas na sección D (Industria manufactureira), sendo inexistentes na C (Industria extractiva) e a E (Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga).

O sector Servizos concentra a maior parte das súas empresas na Sección G (Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e artigos persoais e de uso doméstico) cun 42,19%, e na H (Hostalería) cun 35,94%. As seccións K (Activid. Inmobiliarias e de alugueiro; servizos empresariais) e I (Transporte, almacenamento e comunicacións) superan lixeiramente o 7%.

Segundo o tamaño das empresas que integran as seccións do sector servizos obsérvase que:

A totalidade correspóndense con microempresas.A pequena empresa non ten presenza.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

37

Non existen medianas nin grandes empresas en ningunha das seccións que integran o sector Servizos.

4.5.- TITULARIDADE DAS EMPRESAS.

Ó analizar as empresas do Concello segundo a titularidade, no ano 2007 obsérvanse os seguintes datos:

Táboa: titularidade das empresas.

Total Persoas físicas S.R.L. Cooperativas Outros

2007 Tódalas actividades 111 82 24 0 5

2 Industria, incluida a enerxía 10 4 6 0 0C Industrias extractivas 0 0 0 0 0

D Industria manufactureira 10 4 6 0 0E Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e

auga 0 0 0 0 0

3 Construcción 37 30 6 0 14 Servicios 64 48 12 0 4

G Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e artigos persoais e de

uso doméstico27 21 4 0 2

H Hostalería 23 17 4 0 2I Transporte, almacenamento e comunicacións 5 4 1 0 0

J Intermediación financeira 1 1 0 0 0K Actividades inmobiliarias e de alugueiro; servicios

empresariais 5 2 3 0 0

M Educación 0 0 0 0 0N Actividades sanitarias e veterinarias, servicios

sociais 0 0 0 0 0

O Outras actividades sociais e de servicios prestados á comunidade; servicios persoais 3 3 0 0 0

Fonte: IGE

En termos xerais, na maioría de empresas a forma xurídica que predomina é a de Persoas Físicas, acadando unha porcentaxe dun 73,87% seguida das S.R.L cun 21,62% e correspondendo o 4,51% restante a “outros tipos de titularidade”.

Ó facer un estudo por sectores e comparar as distintas formas de titularidade, despréndese que:

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

38

As Persoas Físicas no sector no que son maioritarias son no da Construción, dado que ocupan o 81,08% das empresas adicadas a este sector, seguido do de Servizos, cun 75%.As S.R.L son a forma de titularidade máis relevante no sector da Industria acadando un 60%, “Outras formas de titularidade”, só teñen representación nos sectores da Construción e Servizos cun 2,70% e 6,25% respectivamente.As S.A. son inexistentes no Concello de Lobios.As Sociedades Cooperativas non teñen presenza en ningún dos tres sectores.

TITULARIDADE DE EMPRESAS POR SECCIÓN

INDUSTRIA.- Como se observa nas táboas anteriores, as empresas do concello de Lobios atópanse concentradas na Sección D, co cal a análise da Sección corresponderíase integramente coa do Sector.

SERVIZOS.- Os datos de titularidade correspondentes as distintas seccións son os que se amosan na táboa anterior:

A titularidade de Persoas Físicas é maioritaria en tódalas seccións superando o 70% agás na K, e chegando nas Seccións I e O a ocupar o 100%.As S.R.L predominan na Sección K cun 60%, e aínda que teñen presenza tamén nas seccións G, H e I, estas non superan o 20%.“Outros tipos de titularidade” tan só teñen presenza nas seccións G e H, cun 7,41% e 8,70% respectivamente.

As outras modalidades (S.A e Sociedades Cooperativas) non teñen presenza dentro do Sector Servizos.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

39

5.- CONCLUSIÓNS

O concello de Lobios perde poboación ó longo dos anos, sendo este decrecemento máis significativo no caso do sexo masculino.

Nos tramos de idade máis numerosos no ano 2008, predominan as mulleres entre os 70 e 79 anos e os homes comprendidos entre 70 e 74 e 60 e 64.

o Se se compara con anos anteriores, como se pode observar nas pirámides de poboación, a xente nova foi diminuíndo.

Saldo vexetativo negativo; dado que o número de defuncións é superior ó número de nacementos.

Envellecemento da poboación co transcorrer dos anos, e este afecta ás mulleres en maior medida.

Diminución da dependencia global producida polo aumento da poboación maior de 64 anos (d. senil), e o descenso da poboación menor de 20 anos (d. xuvenil), sendo este último o que máis incide nesta diminución.

No concello de Lobios, hai máis xente a punto de xubilarse que a punto de entrar no mercado laboral.

Incremento significativo da poboación estranxeira. Saldo migratorio negativo durante todo o eixo temporal, posto que as

saídas de poboación superan ás entradas. Os habitantes de Lobios cando emigran prefiren outros concellos de Galicia en tódolos anos (agás no 2005 e 2007), pola contra, os inmigrantes que veñen doutro concello de España ou do estranxeiro son inferiores ós procedentes doutros concellos de Galicia en tódolos anos.

Descenso da poboación que non se ve compensada coa entrada de inmigrantes.

Lixeira diminución do paro na franxa temporal 2000-2008. Por tanto, a variación de descenso supón un -3,57%.

En canto ó paro en función de sexo, afecta fundamentalmente ó feminino a partires do ano 2006.

As franxas de idade onde o paro é superior é nos maiores de 45 anos, agás no caso das mulleres, no que ata o ano 2004, a franxa máis numerosa era a comprendida entre 25 e 45 anos.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

40

O sector que recolle un maior número de desempregados é Servizos, seguido da Construción e do Sector Agrario.

No tocante ó paro dos tres trimestres do 2009, se se compara o paro de setembro respecto ó de xaneiro, obtense que se rexistran os mesmos valores.

o Segundo o tempo, o número de parados é superior nos de longa duración que nos de curta, descendendo nos dous, aínda que de forma máis significativa nos de curta duración.

o En canto o paro atendendo ó nivel de estudos acadado, obsérvase que a medida que aumenta a titulación diminúe o número de persoas desempregadas.

O sector que concentra a maioría de desempregados é o servizos, posto que tamén é o que acolle un maior número de traballadores.

O número de afiliados apenas oscilou, experimentado unha variación no 2008 respecto ó 2004 dun -6,27%. O réxime de afiliación predominante é o Xeral, aínda que en descenso, e o réxime que maior crecemento experimentou foi o de autónomos (101,19%) debido ó transvase dos afiliados do réxime agrario segundo Lei 18/2007 (1).

O sector servizos concentra a meirande parte dos afiliados no Concello. Séguelle o sector da agricultura, e por último os da Construción e Industria.

Evolución irregular da contratación, cun resultado final de diminución no eixo temporal 2000-2008 dun 25%.

Ó longo dos anos a maioría dos contratados son homes, ata o 2007,no que o sexo feminino pasa a superar ó masculino. En canto a diminución da contratación, esta é máis acusada no caso dos homes cun 51,88%, posto que o número de contratos a mulleres increméntase na mesma porcentaxe.

Predominio da contratación temporal superando o 83% dos contratos en tódolos anos.

Os intentos de incentivar a contratación indefinida, en principio, no deron tan bo resultado, posto que a contratación temporal, segue sendo moi maioritaria. Isto implica que, dende as distintas administracións se debería seguir a traballar nesta problemática.

As persoas máis contratadas son as que posúen estudos secundarios seguidas de superiores e o tipo de contrato que se lles ofrece maioritariamente é de obra ou servizo seguido de eventual por circunstancias da produción.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

41

O sector con maior número de contratación é o de servizos, agás no ano 2001 onde predomina a Construción e no 2008 onde case se lle equipara o Sector Agrario.1

No 2008 existe un predominio de homes na contratación, agás no sector Servizos e no da Industria (onde practicamente existe paridade).

Os sectores con maior contratación indefinida no ano 2008 son o da construción e Servizos.

Dentro da Industria a sección con maior volume de contratación e a Manufactureira.

As seccións máis representativas do sector Servizos no 2008 son:

H.-Hostalería. L.- Administración pública, defensa e seguridade social

obrigatoria. O.- Outras actividades sociais e de servizos prestados á

comunidade; servizos persoais.

As ocupacións predominantes no Concello de Lobios no 2008 son:

o Traballadores dos servizos de restauración, persoais, de protección e vendedores de comercios.

o Traballadores non cualificados.o Técnicos e profesionais científicos e intelectuais.

As ocupacións representadas maioritariamente por mulleres:

Técnicos e profesionais de apoio. Empregados de tipo administrativo. Traballadores non cualificados.

Predominio da temporalidade en canto á tipoloxía de contrato. Os maiores índices de contratación indefinida danse nas ocupacións (excluíndo o Sector 1, dada a pouca representatividade):

o Empregados de tipo administrativo.o Técnicos e profesionais de apoio.

En canto ós contratos de formación, tan só teñen unha representación dun 2% no Sector 5 (Traballadores dos servizos de restauración, persoais, de protección e vendedores de comercios).

1 Lei 18/2007 do 4 de Xullo coa que se equipara ós traballadores por conta propia do réxime especial agrario con encadrados no réxime especial dos traballadores por conta propia o autónomos.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

42

Atendendo á evolución dos tres primeiros trimestres do ano 2009, a contratación experimentou un decrecemento dun 21,31%. Diminución que afectou ó sexo feminino, posto que o masculino experimentou un aumento.

A variación da contratación dos tres primeiros trimestres do ano 2009 é dun -21,31% como se indicou anteriormente , crecendo no terceiro respecto o segundo, pero decrecendo en ambos respecto ó primeiro.

Respecto á creación de empresas, O saldo de creación de empresas é variable ó longo dos anos, existindo anos onde é negativo como ata o 2002, e anos onde as altas igualan ás baixas como no 2003. Nos anos restantes este saldo é positivo.

O Sector Servizos ocupa a meirande parte das empresas do Concello, seguido a gran distancia polo sector da Construción e o da Industria.

Dentro do sector da Industria, a sección con maior presenza é a Manufactureira.

No sector Servizos as seccións con maior número de empresas en orde de importancia son:

G.- Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores.

H.- Hostalería. Nos tres sectores a totalidade de empresas contan con menos de nove

traballadores, agás no sector da industria onde a porcentaxe que acada e dun 90%, o que se traduce nunha maioría de Microempresas.

En función da titularidade, a que ten maior presenza no Concello é a de Persoas Físicas.

A maioría das empresas do concello de Lobios, concéntrase no sector servizos e fundamentalmente, nas seccións de comercio e hostalería, como consecuencia da súa situación fronteiriza, xa que tradicionalmente estas zonas limítrofes adicáronse na meirande parte a estas actividades económicas.

O predominio de microempresas débese a escasa iniciativa privada, dado que existe unha mentalidade que implica que as inversións sexan pequenas, e as miras do negocio estean orientadas principalmente para subsistir e non para inverter e crear beneficio.Co cal, se traduce que esta creación de empresas pequenas (negocios familiares en moitos casos) adopten na súa maioría, a forma de titularidade de persoas físicas.

UPD Pacto Territorial de Emprego Limia- Verínlobios

43