of 44 /44
TREVLIG LV EE SI

LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa...

Page 1: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

TREVLIG LV

EE

SI

Page 2: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,
Page 3: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 5EESTI 17SLOVENŠČINA 29

Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Kasutusjuhendi viimaselt lehelt leiate IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbrid eri riikides.

Za seznam pooblaščenih servisnih centrov IKEA in njihovih lokalnih telefonskih številk glejte zadnjo stran teh navodil za uporabo.

Page 4: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

Min. 5 cm Min. 10 cm

Min. 40 cm

L

Page 5: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

5

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, lai vēlāk varētu tos pārlasīt.Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS. Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

BRĪDINĀJUMS.Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma ir saplaisājusi — pastāv elektrotraumas risks.

BRĪDINĀJUMS. Aizdegšanās risks: neuzglabājiet piederumus uz gatavošanas virsmas.

UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. Neilgs gatavošanas process ir

Drošībasinformācija

Saturarādītājs

nepārtraukti jāuzrauga.BRĪDINĀJUMS.Gatavošana

uz plīts virsmas bez uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt bīstama — aizdegšanās risks. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un noslāpējiet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsības segu.

Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai balstu. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas — pastāv aizdegšanās risks.

Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var uzkarst.

Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās

Drošībasinformācija 5Izstrādājumaapraksts 8Ikdienasizmantošana 8Apkopeuntīrīšana 10Kārīkoties,ja... 11Tehniskiedati 12

Elektriskiesavienojumi 13Videsaizsardzība 14Ražotājs 14IKEAGARANTIJA 15

LV

LATVISKI

Page 6: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 6

tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

Pēc lietošanas ar pogu izslēdziet plīts virsmu un nepaļaujieties uz pannas detektoru.ATĻAUTĀLIETOŠANA

UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās līdzīga tipa apmešanās vietās.

Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei).

Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.MONTĀŽA

Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.

Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.

Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un zāģskaidas.

Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošais panelis (nav iekļauts komplektācijā) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces.

Page 7: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 7

ELEKTRISKIEBRĪDINĀJUMI Jānodrošina iespēja atvienot

ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem.

Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk spraudņu kontaktligzdas, vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām.

Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta.

Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.PIEZĪME: cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu medicīnisko ierīci vajadzētu lietot piesardzību, stāvot pie šīs indukcijas plīts, kamēr tā ir ieslēgta. Elektromagnētiskais lauks var ietekmēt elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu ierīci. Konsultējieties ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora vai līdzīgas medicīniskās ierīces ražotāju, lai iegūtu papildu informāciju par tās ietekmi ar indukcijas plīts elektromagnētiskajiem laukiem.

Page 8: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 8

Izstrādājumaapraksts

PlītsvirsmasIESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANALai plīts virsmu ieslēgtu, nospiediet pogu aptuveni 2 sekundes, līdz iedegas gatavošanas zonas displejs. Lai to izslēgtu, nospiediet to pašu pogu, līdz displejs izslēdzas. Visas gatavošanas zonas ir deaktivizētas.Ja plīts virsma ir bijusi ieslēgta, atlikušā karstuma indikators “H” paliek ieslēgts, līdz gatavošanas zonas ir atdzisušas.Ja 10 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas netiek izvēlēta neviena funkcija, plīts virsma izslēdzas automātiski.PirmslietošanasSvarīgi! Indukcijas gatavošanas zonas neieslēgsies, ja katlu un pannu izmēri nebūs piemērota izmēra.Izmantojiet tikai tos katlus, uz kuriem ir

apzīmējums “INDUKCIJAS SISTĒMA”.Pirms plīts virsmas ieslēgšanas novietojiet katlu uz vajadzīgās gatavošanas zonas.Esošiekatliunpannas:Izmantojiet magnētu, lai pārbaudītu, vai katli un pannas ir piemērotas izmantošanai uz indukcijas plīts virsmas: katli nav piemēroti, ja magnēts pie tiem nelīp.1. Izmantojiet katlus ar līdzenu apakšdaļu,

pretējā gadījumā tie var saskrāpēt plīts stikla keramikas virsmu. Pārbaudiet traukus.

2. Nenovietojiet uz plīts tukšus katlus. Citādi var tikt sabojāta gan stikla keramikas virsma, gan katlu apakšdaļas.

3. Nekādā gadījumā nenovietojiet karstus katlus un pannas uz plīts vadības paneļa. Tā var sabojāt virsmu.

Ikdienasizmantošana

1 Indukcijas gatavošanas zona2 Vadības panelis

A

B C

A Gatavošanas zonas vadības elementi un displejsB Iesl./izsl.C Taustiņu bloķēšana

Vadībaspanelis

Page 9: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 9

GatavošanaszonuieslēgšanaunregulēšanaJaudas indikatora displejs

Izvēlētās gatavošanas zonas rādījums

Gatavošanas zonas atrašanās vieta

Kad sildvirsma ieslēgta un panna ir novietota uz vēlamās gatavošanas zonas, izvēlieties zonu, lietojot attiecīgo pogu: displejā redzams 0 līmenis.Katrai gatavošanas zonai ir atšķirīgs jaudas līmenis, ko var regulēt ar pogām +/- , sākot no “1”: min. jauda, līdz “9”: maks. jauda.DemonstrēšanaŠī sildvirsma ir aprīkota ar demonstrēšanas režīmu, kas ļauj mijiedarboties ar vadības paneli, neaktivizējot attiecīgās gatavošanas zonas. Aktivizācijas un deaktivizācijas procesu jāveic 60 sekunžu laikā kopš ierīces pievienošanas elektropadevei mājās.Lai aktivizētu demonstrācijas režīmu, turiet abas ārējo gatavošanas zonu izvēles pogas nospiestas vienlaikus vismaz 5 sekundes: centrālajā displejā parādās “dE”. Tagad varat pārbaudīt vadības paneļa funkcijas. Lai deaktivizētu demonstrācijas režīmu, atkārtojiet procedūru, neaizmirstot, pirmkārt, atvienot sildvirsmu no elektropadeves un pēc tam to atkal pievienot, procedūru izpildot 60 sekunžu laikā kopš pievienošanas.Skaņassignālaaktivizēšana/deaktivizēšanaPēc plīts virsmas ieslēgšanas vismaz 3 sekundes turiet nospiestu “+” pogu un vienlaikus nospiediet arī labās puses tālākās izvēles pogu (“vadības paneļa bloķēšana”).GatavošanaszonudeaktivizēšanaIzvēlieties gatavošanas zonu, kuru vēlaties izslēgt. Nospiediet attiecīgo pogu (jaudas līmeņa indikatora apakšējā labajā pusē iedegas punkts).Nospiediet taustiņu “-”, lai iestatītu “0” līmeni.Lai izslēgtu nekavējoties, turiet nospiestu zonu izvēles pogu 3 sekundes. Gatavošanas

zona izslēdzas un iedegas paliekošā siltuma indikators “H”.VadībaspaneļabloķētājsŠī funkcija bloķē vadības elementus, lai nepieļautu nejaušu plīts virsmas ieslēgšanu. Lai ieslēgtu vadības paneļa bloķēšanas funkciju, turiet nospiestu pogu D 3 sekundes.Vadības panelis ir bloķēts, izņemot izslēgšanas funkciju. Lai izslēgtu vadības paneļa bloķēšanas funkciju, atkārtojiet funkcijas ieslēgšanas darbības. Gaismas punkts izdzisīs, un plīts virsma atkal būs aktīva.Ūdens, izšļakstījies šķidrums no katliem un priekšmeti uz pogas zem simbola var nejauši ieslēgt vai izslēgt vadības paneļa bloķēšanas funkciju.VadībaspaneļabrīdinājumiAtlikušākarstumaindikators.Plīts virsma ir aprīkota ar atlikušā karstuma indikatoru katrai gatavošanas zonai. Šie indikatori brīdina lietotāju, ja gatavošanas zonas joprojām ir karstas.Ja displejā ir redzams “H”, gatavošanas zona joprojām ir karsta. Ja atlikušā karstuma indikators attiecīgajai gatavošanas zonai ir iedegts, zonu var izmantot, piemēram, lai uzturētu ēdienu siltu vai izkausētu sviestu.Kad gatavošanas zona atdziest, displejs izslēdzas.Indikatorsparnepareizuvaineesošukatlu.Ja izmantojat katlu, kas nav piemērots, nav pareizi novietots vai tā izmērs nav atbilstošs attiecīgajai indukcijas virsmai, displejā parādīsies paziņojums “nav katla” (skatiet attēlu). Ja katls netiek uztverts 60 sekunžu laikā, plīts virsma izslēdzas.

IeteicamiekatluapakšdaļuplatumiZonasØ KatlaØ210 mm 150 - 210 mm180 mm 120 - 180 mm145 mm 100 - 145 mm

Page 10: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 10

Tīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes, lai izvairītos no virsmas sabojāšanas un nepieļautu ēdiena atlieku uzkrāšanos, kuras tad ir grūti notīrīt. Pirms tīrīšanaspārliecinieties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikušā karstuma indikators (“H”) nedeg.

Neizmantojiet tvaika tīrītāju!Regulāri pārbaudiet, vai zem ierīces,

blakus dzesējošā gaisa ievades vai izvades atverēm nav putekļu.Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja.Lai notīrītu plīts virsmu, rīkojieties šādi:1. stikla keramikas plīts virsmām izmantojiet

mīkstu tīru drānu, absorbējošas virtuves salvetes vai specializētu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet abrazīvus un/vai metāla sūkļus.

2. Uz stikla keramikas virsmas izlijušo ēdienu notīriet, pirms tas ir piededzis. Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu bojā stikla keramikas plīts virsmu, tādēļ tie nekavējoties jānotīra ar skrāpi. Uzmanību! Stikla skrāpjiem ir ļoti ass asmens, tādēļ skrāpji jālieto uzmanīgi.

3. Notīriet piekaltušas ēdiena atliekas ar skrāpi vai piemērotiem mazgāšanas līdzekļiem.

4. Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla keramikas plīts virsmu. Nekavējoties satīriet uz plīts virsmas izlijušos šķidrumus.

Apkopeuntīrīšana

Page 11: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 11

Kļūdaskods Problēma Iespējamaiscēlonis RisinājumsPlīts izslēdzas, un pēc 10 sekundēm ik pēc 3 sekundēm atskan skaņas signāls

Nepārtraukta vadības paneļa zonas noslodze

Uz vadības paneļa ir ūdens vai virtuves trauki

Notīriet vadības paneli

C81, C82 Vadības panelis izslēdzas pārmērīgi augstu temperatūru dēļ

Elektronisko daļu iekšējā temperatūra ir pārāk augsta

Ļaujiet plīts virsmai atdzist, pirms atsākat lietošanu

C83 Vadības panelis ziņo par kļūdu elektroniskās shēmas problēmas dēļ

Darbvirsmai pievadīts pārāk augsts elektriskais spriegums

Darbvirsma ir izmantojama, taču ieteicams sazināties ar pēcpārdošanas servisu

C85 Plīts virsma nevar pārvadīt jaudu uz katlu

Katls nav piemērots indukcijas plīts virsmai

Izmantojiet citu indukcijas katlu

F02 or F04 or C84 Savienojuma spriegums nav pareizs vai radusies elektropadeves problēma

Sensors uztver neatbilstību starp ierīces spriegumu un elektrotīkla spriegumu

Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla un pārbaudiet elektrosavienojumu

F42 or F43 Savienojuma spriegums nav pareizs.

Sensors uztver neatbilstību starp ierīces spriegumu un elektrotīkla spriegumu

Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla un pārbaudiet elektrosavienojumu

F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77

Piezvaniet pēcpārdošanas apkopes dienestam un nosauciet kļūdas kodu.

Kārīkoties,ja...

Page 12: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 12

Pirmssazinātiesarpēcpārdošanasapkopesdienestu:1. Skatiet sadaļu “Problēmu novēršanas

norādījumi”, lai noskaidrotu, vai problēmu nevar novērst patstāvīgi.

2. Vēlreiz ieslēdziet plīts virsmu, lai pārbaudītu, vai tā darbojas, kā paredzēts.

3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu.

Norādiet šādu informāciju:• kļūmes veids;• plīts virsmas modelis;• apkopes numurs (proti, numurs pēc

vārda SERVICE uz tehniso datu plāksnītes zem plīts un garantijas sertifikātā);

• savu pilno adresi;• savu tālruņa numuru.Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru, kas norādīts garantijā.Ja pārbaudi vai remontu veic neapstiprināts tehniķis, vienmēr pieprasiet darbu veikšanas apstiprinājumu,kā arī oriģinālo rezerves daļu izmantošanu.Šo norādījumu neievērošana var ietekmēt izstrādājuma drošību un kvalitāti.

TehniskiedatiIzmēriPlatums (mm) 580Augstums (mm) 58Dziļums (mm) 510Spriegums (V) Skatiet sadaļu

Uzstādīšana un elektriskais pieslēgums

Tehniskā informācija atrodas tehnisko datu plāksnītē ierīces apakšā.

Page 13: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 13

ElektriskiesavienojumiBRĪDINĀJUMS. Atvienojiet ierīci no

elektrotīkla. - Uzstādīšanu drīkst veikt kvalificēts

speciālists, kas pārzina pašreizējos drošības un uzstādīšanas normatīvus.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku ievainojumiem un īpašuma bojājumiem, kas radušies, neievērojot šajā nodaļā esošos norādījumus.

- Strāvas kabelim ir jābūt pietiekoši garam, lai plīts virsmu varētu noņemt no darba virsmas.

- Pārbaudiet, vai datu plāksnītē, kas atrodas ierīces apakšpusē, norādītais spriegums atbilst mājas spriegumam.

}

}

}}

}

}

}}

1. Noņemiet spaiļu bloka pārsegu (A), atskrūvējot skrūves un ievietojot pārsegu spaiļu bloka eņģē (B).

2. Ievietojiet barošanas kabeli kabeļa skavā un pievienojiet vadus spaiļu blokam, kā norādīts blakus esošajā elektroshēmā.

3. Nostipriniet barošanas kabeli ar kabeļa skavu.

4. Aizveriet pārsegu (C) un pieskrūvējiet to pie spaiļu bloka ar iepriekš izņemto skrūvi.

5. Plīts virsma pāris sekundes automātiski pārbauda katru no tīkla savienojumiem.

}

}

}}

}

}

}}

= E (dzeltens-zaļš)N1 = N (zils)N2 = N (zils)L1 = R (melns)L2 = S (brūns)

Savienojums ar elektrotīklu

zils/pelēksmelns/brūnsdzeltens/zaļš

Page 14: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 14

IEPAKOJUMAMATERIĀLUUTILIZĀCIJAIepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu .Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBASIERĪČUUTILIZĀCIJAŠī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem.Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.Plašāku informāciju par lietotu sadzīves ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat saņemt vietējā attiecīgajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.

Simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

IkeaSwedenABSE-34381Älmhult,Zviedrija

Videsaizsardzība

Ražotājs

IETEIKUMIENERĢIJASTAUPĪŠANAIIzmantot katlus un pannas, kuru pamatnes platums ir vienāds ar gatavošanas zonu.Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm.Ja iespējams, gatavošanas laikā izmantot katlu vākus.Izmantojiet ātrvārāmo katlu, lai ietaupītu vēl vairāk enerģijas un laika.Novietojiet katlu atzīmētās gatavošanas zonas vidū.

PAZIŅOJUMSPARATBILSTĪBASDEKLARĀCIJUŠī ierīce atbilst Eiropas Regulā Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-2.

Page 15: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 15

CikilgispēkāirIKEAgarantija?Šī garantija ir spēkā piecus gadus no ierīces iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts.Kuršveiksapkopi/remontu?IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/remonta partneru tīkla palīdzību.Koaptveršīgarantija?Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta “Uz ko neattiecas šī garantija?” Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu.KoIKEAdarīs,laiatrisinātuproblēmu?IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci.Uzkoneattiecasšīgarantija?• Uz parastu nolietojumu un novecošanos.• Uz tīši vai neuzmanības dēļ radītiem

bojājumiem, uz bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas

IKEAGARANTIJAdēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, uz bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai uz bojājumiem, kas radušies pārlieka kaļķa daudzuma dēļ ūdens padevē, uz bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ.

• Uz palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas.

• Uz nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādus skrāpējumus un krāsas izmaiņas.

• Uz nejaušiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, noteksistēmu vai ziepju atvilktņu tīrīšanu.

• Uz bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ.

• Tad, kad tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājums.

• Uz remontu, ko nav veikuši ieceltie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas.

• Uz remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifikācijai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ.

• Uz ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis mājsaimniecībā.

• Uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties

Page 16: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

LATVISKI 16

transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA.

• Uz IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksām. Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci.

Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām.KātiekpiemērotivalststiesībuaktiIKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.PiemērošanasteritorijaAttiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem.Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem:- tās valsts tehniskajām specifikācijām,

kurā veikts garantijas pieprasījums;- montāžas norādījumiem un lietotāja

rokasgrāmatas drošības informācijai.SpecializētieIKEAierīčuPĒCPĀRDOŠANASAPKALPOŠANASCENTRILūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju, lai

• saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu;

• lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs;

• lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām.

Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu.Kāarmumssazināties,janepieciešamimūsupakalpojumi

Pilnu IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Laipakalpojumusniegtupēciespējasātrāk,iesakāmizmantotšajārokasgrāmatāattiecīgajaivalstijnorādītostelefonanumurus.Vienmēr,lūdzotpalīdzībuattiecībāuzkāduierīci,nosaucietnumurus,kasnorādītiattiecīgāsierīcesbukletā. VienmērnosaucietarīIKEAartikulanumuru(8ciparukods)un12ciparuservisanumuru,kasatrodasuzierīcesnomināluplāksnītes.

SAGLABĀJIETPIRKUMAČEKU! Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei.

Vaivajadzīgapapildupalīdzība?Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.

Page 17: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

17

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatud seaded.

HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kütteelementide puudutamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui nende tegevust pidevalt ei jälgita.

HOIATUS:Kui pliidiplaat on pragunenud, ei tohi seadet kasutada, sest tekib elektrilöögioht.

HOIATUS: Süttimisoht: ärge hoidke toiduvalmistamispindadel esemeid.

ETTEVAATUST! Küpsetamist tuleb jälgida. Lühidat küpsetamist tuleb jälgida pidevalt.

HOIATUS:Pliidi õli või rasvaga küpsetamise ajal järelevalveta

Ohutusteave

Sisukord

jätmine võib olla ohtlik – tuleoht.ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, selle asemel lülitage seade välja ja katke seejärel leegid kinni, kasutades näiteks kaant või tuletekki.

Ärge kasutage pliidiplaati töö- või tugipinnana. Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult maha jahtunud, vastasel juhul võib tekkida tuleoht.

Pliidipinnale ei tohi asetada metallist esemeid nagu nuge, kahvleid, lusikaid ja kaasi, kuna need võivad muutuda kuumaks.

Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta, võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad

Ohutusteave 17Tootekirjeldus 20Igapäevanekasutamine 20Hooldaminejapuhastamine 22Midateha,kui... 23

Tehnilisedandmed 24Elektriühendus 25Keskkonnanõudmised 26Tootja 26IKEAGARANTII 27

EE

EESTI

Page 18: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 18

sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Lülitage plaadielement peale kasutamist välja ja ärge lootke ainult panniandurile.LUBATUDKASUTUS

ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer või eraldi kaugjuhtimissüsteem.

See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes, nagu : kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusööki pakkuvates asutustes ja teistes majutustüüpi keskkondades.

Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) pole lubatud.

See seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.PAIGALDAMINE

Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste oht. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide korral võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamistöid tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

Tehke mööblis kõik vajalikud sisselõiked enne ahju paigaldamist ja eemaldage kõik puulaastud ja saepuru.

Kui seadet ei paigaldata ahju kohale, tuleb seadme all olevasse ruumi paigaldada eralduspaneel (ei ole komplektis).

Page 19: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 19

ELEKTRIGASEOTUDHOIATUSED Seadet peab olema võimalik

vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetav. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.MÄRKUS: Inimesed, kellel on südamestimulaator või muu sarnane meditsiiniseade, peaksid selle induktsioonpliidi läheduses seistes olema ettevaatlikud. Elektromagnetiline väli võib mõjutada südamestimulaatorit või muud sarnast seadet. Lisateavet selle mõju kohta induktsioonpliidi elektromagnetiliste väljadega saate arstilt või südamestimulaatori või muu sarnase meditsiiniseadme tootjalt.

Page 20: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 20

Tootekirjeldus

PliidiplaadiSISSE/VÄLJAlülitamineVajutage pliidiplaadi sisselülitamiseks nuppu umbes 2 sekundit, kuni süttib keeduala näidik. Väljalülitamiseks vajutage samale nupule kuni näidik lülitub välja. Kõik keedualad on inaktiveeritud.Kui pliidiplaat on olnud kasutuses, jääb jääkkuumuse näidik „H” põlema, kuni kõik keedualad on maha jahtunud.Kui 10 sekundi jooksul peale sisselülitamist ei valita ühtegi funktsiooni, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.EnnekasutamistTähelepanu: Induktsioonkeedutsoonid ei lülitu sisse, kui potid ja pannid pole õigete mõõtmetega.Kasutage ainult potte, millel on sümbol “INDUKTSIOONSÜSTEEM”.

Enne pliidiplaadi sisselülitamist asetage pott soovitud keedutsoonile.Olemasolevadpotidjapannid:Kasutage magnetit, et kontrollida, kas potid või pannid sobivad induktsioonpliidil kasutamiseks: potid ei sobi, kui neid pole võimalik magnetiliselt tuvastada.1. Veenduge, et pottidel oleks sile põhi,

vastasel juhul võivad need pliidiplaadi klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kontrollige toidunõusid.

2. Ärge kasutage pliidiplaadil tühje potte. See võib kahjustada nii klaaskeraamilist pinda kui ka pottide põhja.

3. Ärge asetage kuumasid potte või panne pliidiplaadi juhtpaneelile. See võib tekitada kahjustuse.

Igapäevanekasutamine

1 Induction cooking zone2 Control panel

A

B C

A Keedualade juhtseaded ja vastavad näidikudB Sisse/väljaC Nupulukk

Juhtpaneel

Page 21: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 21

Keedualadesisselülitaminejareguleerimine

Võimsusnäidik

Valitud keeduala näidik

Keeduala asukoht

Kui pliidiplaat on sisselülitatud ja pann on asetatud valitud keedualale, valige tsoon, kasutades vastavaid asendinuppe: ekraanil kuvatakse tase “0”.Igal keedualal on erinevad võimsustasemed, mis on reguleeritavad +/- ja nuppudega, alustades “1”: min. võimsus, kuni “9”: max. võimsusDemorežiimSee pliidiplaat on varustatud demo režiimiga, mis võimaldab teil kontrollida juhtpaneeli ilma vastavate keedutsoonide aktiveerimiseta. Protseduuri aktiveerimine ja deaktiveerimine peab toimuma 60 sekundi jooksul ning seade peab olema ühendatud vooluvõrku.Demo režiimi aktiveerimiseks hoidke kahte välise keedutsooni valikunuppu korraga all vähemalt 5 sekundit: keskekraanile ilmub “dE”. Nüüd võite tutvuda juhtpaneel funktsioonidega. Demo režiimi deaktiveerimiseks korrake protseduuri, pidades meeles, et esmalt tuleb pliidiplaat elektrivõrgust eemaldada ning taasühendada, viies protseduuri läbi 60 sekundi jooksul alates ühendamisest.Helisignaalisisselülitamine/väljalülitaminePärast pliidiplaadi sisselülitamist hoidke samal ajal vähemalt 3 sekundit all paremas ääres olevat nuppu „+“ („juhtpaneeli lukustus“)KeedualadedeaktiveerimineValige keedutsoon, mida te soovite välja lülitada. Vajutage vastavat nuppu (võimsustaseme indikaatori paremas alanurgas süttib punkt).Vajutage nupule „-“määramaks „0“ taseme.Koheseks väljalülitamiseks hoidke tsooni

valikuklahvi 3 sekundit all. Keedutsoon lülitub välja ning süttib jääksoojuse indikaator „H“.JuhtpaneelilukkSee funktsioon lukustab juhtseadmed, et vältida pliidiplaadi juhuslikku sisselülitumist. Juhtpaneeli lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu D 3 sekundit all.Juhtpaneel on lukustatud, ainsana toimib väljalülitamise funktsioon. Juhtpaneeli deaktiveerimiseks korrake aktiveerimistoimingut. Helendav punkt kustub ja pliidiplaat on uuesti aktiivne.Vee olemasolul, pottidest maha läinud vedelik või sümboli all oleva nupu peale toetuvad esemed võivad juhtpaneeli lukustusfunktsiooni juhuslikult kas sisse või välja lülitada.JuhtpaneelihoiatusedJääkkuumusenäidik.Pliidiplaat on varustatud iga keeduala jääkkuumuse näidikutega. Need indikaatorid hoiatavad kasutajat, kui keedutsoonid on endiselt kuumad.Kui näidikul kuvatakse H, on keeduala jätkuvalt kuum. Kui vastava keeduala jääkkuumuse näidik põleb, saab seda keeduala kasutada näiteks toidu soojana hoidmiseks või või sulatamiseks.Kui keeduala jahtub maha, näidik kustub.Valevõipuuduvapotinäidik.Kui kasutate potti, mis ei ole sobiv, pole õigesti kohale asetatud või pole õigete mõõtmetega induktsioonpliidi jaoks, kuvatakse näidikule kirje “no pot” (pott puudub) (vt joonist). Kui 60 sekundi jooksul potti ei tuvastata, lülitub pliidiplaat välja.

RecommendedpotbottomwidthsØZone ØPot210 mm 150 - 210 mm180 mm 120 - 180 mm145 mm 100 - 145 mm

Page 22: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 22

Puhastage pliidiplaat pärast igat kasutamist, et vältida pinna kahjustamist ja raskesti eemaldatavate küpsetatud sademete teket. Enne koristamist,veenduge enne puhastamist, et keedualad on välja lülitatud ja jääkkuumuse näidik (“H”) ei oleks kuvatud.

Aurupuhastit ei tohi kasutada!Kontrolilige regulaarselt seadme

alt, jahutusõhu sisselaskeava või väljalaskeavade läheduses tolmu olemasolu.See võib takistada elektroonilise mooduli ventilatsiooni ja jahutamist ning vähendada pliidiplaadi efektiivsust.Pliidiplaadi puhastamiseks toimige järgmiselt:1. klaaskeraamiliste pliidiplaatide

jaoks kasutage pehmet puhast lappi, absorbeerivaid köögirätikuid või patenteeritud puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiivseid švamme ja/või küürimispatju.

2. Maha läinud toit tuleb puhastada ära enne, kui see klaaskeraamilisele pinnale kinni kõrbeb. Suhkur ja suure suhkrusisaldusega toidud kahjustavad klaaskeraamilist pinda ja need tuleb klaasi kaabitsa abil kohe eemaldada. Ettevaatust! Klaaskaabitsal on väga terav tera ja seda tuleb käsitseda ettevaatlikult.

3. Eemaldage kõik kangekaelsed toidujäägid kaabitsa või spetsiaalsete puhastusvahenditega.

4. Sool, suhkur ja liiv võivad kriimustada klaaskeraamilist pliidiplaati: puhastage pliidiplaadil tekkinud plekid viivitamatult.

Hooldaminejapuhastamine

Page 23: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 23

Veakood Probleem Võimalikpõhjus LahendusPliidiplaat lülitub välja ja annab 10 sekundi pärast iga 3 sekundi tagant helisignaali

Pidev surve juhtpaneeli alale

Vesi või nõud juhtpaneelil

Puhastage juhtpaneeli

C81, C82 Juhtpaneel lülitub liigkõrgete temperatuuride tõttu välja

Elektroonikaosade sisetemperatuur on liiga kõrge

Lasta pliidiplaadil maha jahtuda, enne kui seda uuesti kasutada asuda

C83 Juhtpaneelil on veakood, mis näitab, et pliit on välja lülitatud elektroonikaahela rikke tõttu

Pliidi vooluvarustuses on tekkinud ülepinge

Pliiti saab küll kasutada, kuid võtke ikkagi ühendust teenindusega

C85 Pliit ei hakka keedunõu kuumutama

Nõu ei sobi induktsioonpliidil kasutamiseks

Kasutage teist, induktsioonpliidile sobivat nõu

F02 or F04 or C84 Ühenduspinge on vale või on mingi probleem toitega

Sensor on tuvastanud seadmele ettenähtud toitepinge ja vooluvõrgu toitepinge erinevuse

Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust ning kontrollige elektriühendust

F42 or F43 Ühenduspinge on vale

Sensor on tuvastanud seadmele ettenähtud toitepinge ja vooluvõrgu toitepinge erinevuse

Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust ning kontrollige elektriühendust

F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77

Pöörduge garantiiremonditeenindusse ja öelge konkreetne veakood

Midateha,kui...

Page 24: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 24

Enneteeninduskeskusessehelistamist:1. Kontrollige „Tõrgete kõrvaldamise

juhendit“, vaatamaks, kas te saate probleemi ise lahendada

2. Lülitage pliidiplaat uuesti sisse, et kontrollida, kas korrektne töö on taastunud.

3. Kui rike püsib, võtke ühendust teenindusega.

Andke järgmine informatsioon:• rikke tüüp;• pliidiplaadi mudel;• hooldusnumber (s.o pliidiplaadi all

oleval andmesildil ja garantiitunnistusel sõna SERVICE (hooldus) järel olev number);

• teie täielik aadress;• teie telefoninumber.Remonditööde korral pöörduge garantiisse märgitud volitatud hoolduskeskuse poole.Kahtluse korral, et operatsiooni või remonti teostab volitamata tehnik, küsige alati sertifikaatiteostatud töödest ja nõudke originaalvaruosade kasutamist.Nende juhiste eiramine võib kahjustada toote turvalisust ja kvaliteeti.

TehnilisedandmedDimensionsWidth (mm) 580Height (mm) 58Depth (mm) 510Voltage (V) Vt Elektriühenduse

paigaldamine

Tehnilised andmed paiknevad seadme põhjal oleval plaadil.

Page 25: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 25

ElektriühendusHOIATUS! Võtke pistik

seinakontaktist välja. - Paigalduse peavad teostama

kvalifitseeritud töötajad, kes tunnevad kehtivaid ohutus- ja paigalduseeskirju.

- Tootja loobub igasugusest vastutusest inimestele või loomadele tekitatud vigastuste või varalise kahju eest, mis tulenevad käesolevas peatükis mainitud kasutusjuhiste eiramisest.

- Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et oleks võimalik pliidiplaat tööpinnast eemaldada.

- Veenduge, et seadme põhjal olevale andmeplaadile märgitud pinge vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

}

}

}}

}

}

}}

1. Eemaldage klemmikate (A), keerates kruvi lahti ja pannes katte klemmiploki hingele (B).

2. Pange toitekaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed klemmiplokiga vastavalt selle lähedal asuvale ühendusskeemile.

3. Kinnitage toitekaabel kaabliklambriga.

4. Sulgege kate (C) ja kruvige see eelnevalt eemaldatud kruviga klemmiplokile.

5. Igal vooluvõrguga ühendamisel teeb pliit mõne sekundi pikkuse automaatkontrolli.

}

}

}}

}

}

}}

= E (kollane-roheline)N1 = N (sinine)N2 = N (sinine)L1 = R (must)L2 = S (pruun)

Ühendus vooluvõrguga

sinine/hallmust/pruunkollane/roheline

Page 26: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 26

PAKKEMATERJALIDEÄRAVISKAMINEPakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise sümboliga .Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

MAJAPIDAMISSEADMETEUTILISEERIMINESee seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest.Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL.Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

RootsiABIkeaSE-34381Älmhult,Rootsi

Keskkonnanõudmised

Tootja

ENERGIASÄÄSTUNIPIDKasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on võrdne keedualaga.Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.Võimaluse korral valmistage toitu kaane all.Kiirkeedupoti abil säästate veel rohkem aega ja energiat.Asetage pott pliidiplaadile märgitud keeduala keskele.

VASTAVUSDEKLARATSIOONSeade täidab Euroopa Liidu määruse nr 66/2014 ökodisaini nõudeid kooskõlas Euroopa standardiga EN 60350-2.

Page 27: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 27

KuikauaIKEAgarantiikehtib?Garantii kehtib viis (5) aastat seadme IKEAst ostmise hetkest. Ostu tõendamiseks tuleb esitada ostukviitungi originaal. Garantii ajal teenindustööde teostamine ei pikenda seadme garantiiaega.Kesteostabteenindustöid?Teenindusega tegeleb IKEA teenuseosutaja kas enda teenindussüsteemi või volitatud teeninduspartnerite võrgu kaudu.Midagarantiihõlmab?Garantii hõlmab seadme defekte, mille põhjus on konstruktsiooni- või materjalivead, mis on tekkinud enne seadme IKEAst ostmist. Garantii hõlmab ainult seadme kodutingimustes kasutamist. Erandid leiab jaotisest pealkirjaga „Mida garantii ei hõlma?“. Garantiiperioodil kaetakse vea kõrvaldamisega seotud kulud, st remondi, osade, töö ja kohaletulekuga seotud kulud, tingimusel et seadmele on võimalik ilma lisakuludeta parandamiseks juurde pääseda. Nende tingimuste täitmisel kehtivad ELi suunised (määrus nr 99/44/EÜ) ja vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud osad kuuluvad IKEA-le.MidaIKEAprobleemikõrvaldamiseksteeb?IKEA nimetatud teenuseosutaja uurib toodet ja otsustab omal äranägemisel, kas tootele see garantii kehtib. Kui kehtib, siis IKEA teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner omal äranägemisel kas parandab defektse toote oma teenindussüsteemi kaudu või asendab selle samaväärse või võrreldava tootega.Midagarantiieihõlma?• Normaalne kulumine.• Tahtlikud või hooletusest tingitud

kahjustused, kasutusjuhiste eiramisest tingitud kahjustused, valest paigaldamisest või valge pingega ühendamisest, keemilistest või elektrilis-keemilistest

IKEA GARANTIIreaktsioonidest põhjustatud kahjustused, rooste-, korrosiooni- või veekahjud, sealhulgas (kuid mitte ainult) kahjustused, mille on põhjustanud liigne katlakivi veesüsteemis või ebanormaalsed keskkonnatingimused.

• Äratarvitatavad osad, sh patareid ja lambipirnid.

• Mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme normaalset toimimist, muu hulgas kriimustused või võimalikud värvimuutused.

• Juhuslikud kahjustused, mille on põhjustanud võõrkehad või ained, filtrite puhastamine või neist ummistuste eemaldamine, äravoolusüsteemid või seebilahtrid.

• Järgmiste osade kahjustused: keraamiline klaas, tarvikud, fajanssnõud, söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, lambid ja lambikatted, sõelad, nupud, raam ja selle osad. Erandiks on see, kui tõendatakse, et kahjustuse põhjus on tootmisvead.

• Juhtumid, kui kohalekutsutud tehnik vigu ei leidnud.

• Remont, mida teostas isik, kes ei ole meie määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepinguline teenuspartner, või kui on kasutatud osi, mis ei ole originaalvaruosad.

• Remont, mille põhjus on vigane või spetsifikatsiooni eirav paigaldamine.

• Seadme kasutamine mujal kui kodus, st tööstustingimustes kasutamine.

• Transpordikahjustused. Kui klient transpordib seadme koju või muule aadressile, siis ei vastuta IKEA transpordi ajal tekkinud kahjustuste eest. Kuid kui IKEA ise toimetab toote kliendi aadressile, siis kannab toote transpordikahjustused IKEA.

• IKEA seadme esmase paigaldamisega seotud kulud.

Page 28: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

EESTI 28

• Kuid kui IKEA määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandab või asendab seadme kooskõlas garantii tingimustega, siis vajaduse korral paigaldab määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandatud seadme uuesti või paigaldab asendatud seadme.

• Seda ei kohaldata Iirimaal, kus klient peaks täiendava teabe saamiseks võtma ühendust kohaliku IKEA müügijärgse teeninduse või määratud teenuseosutajaga. (AinultÜhendkuningriigitarbeks.)

Neid piiranguid ei kohaldata originaalosasid kasutanud kvalifitseeritud spetsialisti veatult teostatud tööde suhtes, et viia seade vastavusse teise ELi riigi tehnilise ohutuse spetsifikatsioonidega.RiigiõigusekohaldatavusIKEA garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused, mis vastavalt kohalikele õigusnõuetele või ületavad neid. Nende tingimustega ei piirata siiski kohalikes õigusaktides ettenähtud tarbijaõiguseid.KehtivuspiirkondELi liikmesriigist ostetud ja sealt teise ELi liikmesriiki viidud seadmete puhul osutatakse teenuseid uues riigis kehtivate tavapäraste garantiitingimuste raamistikus.Garantiiteenuste osutamise kohustus tekib ainult juhul, kui seade vastab järgmistele nõuetele ja on paigaldatud vastavalt järgmistele nõuetele: - selle riigi, milles garantiinõue esitatakse,

tehnilised spetsifikatsioonid; - kokkupanemisjuhised ja kasutusjuhendi

ohutusteave.IKEAseadmetespetsiaalnemüügijärgneteenindusVõtke ühendust IKEA määratud volitatud teeninduskeskusega, et:• esitada teenindustaotlus vastavalt sellele

garantiile,

• paluda selgitusi IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA mööblisse;

• paluda selgitusi IKEA seadmete funktsioonide kohta.

Et saaksime teile tagada parima abi, tutvuge põhjalikult kokkupanemise juhiste ja/või kasutusjuhendiga enne, kui meiega ühendust võtate.Kuidasmeidleida,kuivajatemeieteenuseid

Kasutusjuhendi viimaselt lehelt leiate IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbrid eri riikides.

Kiiremateenindusehuvidessoovitamekasutadakasutusjuhendistoodudspetsiaalseidtelefoninumbreid.Kasutagealatiselleseadme,millegaseosesabivajate,kohtajuhendistoodudtelefoninumbrit. KontrolligealatiIKEAtootenumbrit(8kohalinekood)ja12kohalistteenindusnumbrit,milleleiateseadmeandmeplaadilt.

HOIDKEMÜÜGIKVIITUNGALLES! See tõendab ostu tegemist ja ilma

selleta garantii ei kehti. Ostukviitungil on toodud ka ostetud seadme IKEA-poolne nimetus ja tootenumber (8kohaline kood).

Kasvajatetäiendavatabi?Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, mis ei puuduta seadme müügijärgset teenindamist, võtke ühendust lähima IKEA kaupluse kõnekeskusega. Enne ühenduse võtmist soovitame seadme dokumentatsiooni läbi lugeda.

Page 29: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

29

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na dosegu roke za prihodnjo uporabo.V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.

OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnikov. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini aparata, če niso pod stalnim nadzorom.

OPOZORILO: Nevarnost požara: ne hranite predmetov na kuhalni površini.

OPOZORILO: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba nenehno nadzorovati.

Varnostneinformacije

Kazalovsebine

POZOR: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba nenehno nadzorovati

OPOZORILO:Kuhalne plošče ne puščajte brez nadzora med kuhanjem z mastjo ali oljem, saj lahko pride do požara. Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovom ali požarno odejo.

Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovni pult ali podlago. Pazite, da aparat ne pride v stik s krpami ali drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vse komponente povsem ne ohladijo, saj lahko pride do požara.

Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne spadajo na površino kuhalnika, ker se lahko segrejejo.

Zelo majhni otroci (0–3 let) ne smejo biti v bližini aparata. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi

Varnostneinformacije 29Opisizdelka 32Vsakodnevnauporaba 32Vzdrževanjeinčiščenje 34Kajstoritevprimeru... 35

Tehničnipodatki 36Priključitevnaelektričnoomrežje 37Nasvetizavarovanjeokolja 38Proizvajalec 38GARANCIJAIKEA 39

SLOVENŠČINA

Page 30: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 30

sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

Kuhališče na kuhalni plošči po uporabi izklopite z upravljalnim elementom in se ne zanašajte na detektor posod.DOVOLJENAUPORABA

POZOR: aparat ni namenjen temu, da bi ga upravljali z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, kot so: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

Druga uporaba ni dovoljena (npr. segrevanje prostorov).

Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.

NAMESTITEV Za premikanje in namestitev

aparata sta potrebni najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin.

Namestitev aparata, vključno z dovodom vode (če je ta prisoten), električnimi priključki ter popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehniki. Ne popravljajte ali zamenjujte delov aparata, razen če to ni izrecno navedeno v uporabniškem priročniku. Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližjo servisno službo.Ko je aparat nameščen, ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve. Preden aparat namestite, ga zaradi nevarnosti električnega udara odklopite z električnega omrežja. Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do požara ali povzroči električni udar. Aparat vklopite šele, ko je namestitev končana.

Page 31: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 31

Vse potrebne izreze v element izvedite pred vgradnjo aparata ter odstranite vse lesene trske in žagovino.

Če aparat ni vgrajen nad pečico, je treba v predel pod aparatom vgraditi ločevalno ploščo (ni priložena).OPOZORILAGLEDEELEKTRIČNEGATOKA

Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščeno na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z državnimi standardi glede električne varnosti.

Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel.

Poškodovan napajalni kabel sme z enakim kablom nadomestiti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, saj obstaja možnost električnega udara. Na ta način se prepreči ogrožanje uporabnika.OPOMBA:Ljudje s srčnim spodbujevalnikom ali podobnimi medicinskimi pripomočki morajo biti previdni, ko stojijo v bližini te indukcijske kuhalne plošče, ko je vklopljena. Elektromagnetno polje lahko vpliva na spodbujevalnik ali podobno napravo. Za dodatne informacije o njegovih učinkih z elektromagnetnimi polji indukcijske plošče se posvetujte s svojim zdravnikom ali proizvajalcem srčnega spodbujevalnika ali podobnega medicinskega pripomočka.

Page 32: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 32

Opisizdelka

VKLOP/IZKLOPkuhalneploščeČe želite vklopiti kuhališče, približno 2 sekundi držite gumb , bdokler prikazovalniki kuhalnega območja ne zasvetijo. Za izklop držite isti gumb, dokler se prikazovalniki ne izklopijo. Vsa kuhalna polja so izklopljena.Če je bila pečica v uporabi, indikator preostale toplote “H” ostane prižgan, dokler se kuhalna območja ne ohladijo.Če 10 sekund po vklopu ne izberete funkcije, se kuhalnik samodejno izklopi.PredprvouporaboPomembno: indukcijska kuhalna polja se ne vklopijo, če posoda ni primerne velikosti.Uporabljajte samo posodo s simbolom za „INDUKCIJSKI SISTEM“.Pred vklopom kuhalne plošče, postavite

posodo na želeno kuhalno polje.Obstoječilonciinponve:Uporabite magnet, da preverite, ali je posoda primerna za uporabo na indukcijskih kuhalnih ploščah: če magneta ne privlači, ni primerna.1. Prepričajte se, da imajo lonci

gladko dno, sicer lahko poškodujejo steklokeramično površino kuhalne plošče. Preverite posode.

2. Na kuhališču ne uporabljajte praznih posod. To bi lahko poškodovalo tako steklokeramično površino kot dno posode.

3. Na upravljalno ploščo nikoli ne postavljajte vroče posode. To bi lahko povzročilo gmotno škodo.

Vsakodnevnauporaba

1 Indukcijsko kuhališče2 Upravljalna plošča

A

B C

A Krmilni elementi kuhalnega območja in ustrezen prikazovalnikB Vklop/izklopC Zaklep tipk

Upravljalnaplošča

Page 33: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 33

VklopinprilagajanjekuhalnihobmočijPrikazovalnik moči

Kazalnik izbranega kuhalnega območja

Postavljanje kuhalnega območja

Ko je kuhalnik vklopljen in je posoda postavljena na določeno kuhalno območje, izberite območje z ustreznim gumbom: prikazovalnik kaže raven 0.Vsako kuhalno območje ima različne ravni moči, ki jih nastavite z gumbi +/-, in segajo od “1”: najmanjša moč, do “9”: največja moč.DemonstracijskinačinKuhalnik je opremljen z demonstracijskim načinom, s katerim lahko interagirate z upravljalno ploščo, ne da bi aktivirali ustrezna kuhalna območja. Postopek aktivacije in deaktivacije morate izvesti v 60 sekundah od takrat, ko aparat priklopite na napajanje v domu.Če želite aktivirati demonstracijski način, hkrati vsaj 5 sekund držite dva zunanja gumba za izbiro kuhalnega območja: Na prikazovalniku se prikaže “dE”. Sedaj lahko raziskujete funkcije upravljalne plošče. Če želite deaktivirati demonstracijski način, ponovite postopek, pri tem pa upoštevajte, da morate odklopiti kuhalnik z napajanja in ga znova vklopiti, postopek pa morate izvesti v 60 sekundah po priklopu.Aktivacija/deaktivacijaakustičnegasignalaPo vklopu kuhališča držite gumb „+“ in skrajni zunanji izbirni gumb na desni strani („zaklepanje upravljalne plošče“) pritisnjen istočasno vsaj 3 sekunde.IzklopkuhalnihobmočijIzberite kuhalno območje, ki ga želite izklopiti. Pritisnite ustrezni gumb (na spodnji desni strani kazalnika moči se prižge pika).Pritisnite tipko „–“, da nastavite raven „0“.Za takojšnji izklop 3 sekunde držite gumb izbire območja. Kuhalno območje se izklopi, prižge pa se kazalnik preostale toplote “H”.

ZaporaupravljalneploščeTa funkcija zaklene krmilne elemente, da prepreči nenamerni vklop kuhalnika. Če želite vklopiti funkcijo zaklepanja upravljalne plošče, držite gumb D 3 sekunde.Upravljalna plošča je razen funkcije deaktivacije zaklenjena. Če želite deaktivirati zaporo upravljalne plošče, ponovite postopek aktivacije. Svetleča pika se izklopi, kuhalnik pa je znova aktiven.Voda, tekočina iz posod ali predmeti na gumbih pod simbolom lahko nenamerno aktivirajo ali deaktivirajo funkcijo zapore upravljalne plošče.OpozorilaupravljalneploščeIndikatorpreostaletoplote.Kuhalna plošča je opremljena z indikatorjem preostale toplote za vsako kuhalno polje. Ti indikatorji opozarjajo uporabnika, da so kuhalna polja še vedno vroča.Če prikazovalnik kaže H, je kuhalno polje še vedno vroče. Če je indikator preostale toplote določenega kuhalnega območja prižgan, lahko območje na primer uporabite za gretje hrane ali topljenje masla.Ko se kuhalno območje ohladi, se prikazovalnik izklopi.Kazalniknepravilneposodealimanjkajočeposode.Če uporabljate posodo, ki ni primerna, ni pravilno postavljena ali nima ustreznih dimenzij za indukcijsko kuhališče, se bo na prikazovalniku pojavilo sporočilo „ni posode“ (glejte sliko). Če v 60 sekundah ni zaznana posoda, se kuhalnik izklopi.

PriporočeneširinednaposodeØobmočja Øposode210 mm 150 - 210 mm180 mm 120 - 180 mm145 mm 100 - 145 mm

Page 34: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 34

Kuhalno ploščo očistite po vsaki uporabi, da se izognete poškodbam površine in preprečite nastanek zapečenih madežev, ki se le s težavo odstranijo. Pred čiščenjemse prepričajte, da so kuhalna območja izklopljena in da kazalnik preostale toplote („H“) ni prikazan.

Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilca.

Redno preverjajte, če je pod aparatom, v bližini odprtine za dovod zraka ali izhodnih odprtin prisoten prah.Prah lahko ovira prezračevanje in hlajenje elektronskega modula in zmanjša učinkovitost kuhalne plošče.Opis postopka čiščenja kuhalne plošče:1. Uporabljajte mehko čisto krpo, vpojne

kuhinjske krpe ali posebno čistilo za steklokeramične kuhalne plošče. Ne uporabljajte abrazivnih in/ali žičnatih gobic.

2. Razlito hrano takoj očistite, preden se prismodi na steklokeramično površino. Sladkor in živila z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujejo površino steklokeramične plošče, zato te snovi takoj odstranite s strgalom za steklo. Pozor! Strgala za steklo imajo ostra rezila zato bodite pri uporabi previdni.

3. Trdovratne ostanke odstranite s strgalom ali posebnim čistilnim sredstvom.

4. Sol, sladkor in pesek lahko opraskajo steklokeramično kuhalno ploščo: morebitne ostanke teh snovi takoj odstranite.

Vzdrževanjeinčiščenje

Page 35: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 35

Kodanapake Motnja Moženvzrok RešitevKuhališče se izklopi, po 10 sekundah pa se na vsake 3 sekunde oglasi zvočni signal

Stalen pritisk na področje upravljalne plošče

Voda ali kuhinjski pripomočki na upravljalni plošči

Očistite upravljalno ploščo

C81, C82 Upravljalna plošča se izklopi zaradi previsokih temperatur

Notranja temperatura elektronskih delov je previsoka

Pred ponovno uporabo počakajte, da se kuhalna plošča ohladi

C83 Na upravljalni plošči se prikaže koda napake „hob off“ (kuhalna plošča izključena) zaradi napake na tokokrogu

Kuhalna plošča je bila priključena na previsoko napetost

Kuhalno ploščo je mogoče še vedno uporabljati, vendar pokličite servisno službo

C85 Kuhalna plošča ne segreva posode

Posoda ni primerna za indukcijsko kuhalno ploščo

Uporabite drugo posodo, ki je primerna za kuhanje z indukcijo

F02 or F04 or C84 Napačna priključna napetost ali težava z napajanjem

Senzor zazna odstopanje med napetostjo aparata in napajalno napetostjo

Odklopite kuhalnik z napajanja in preverite priklop na električno omrežje

F42 or F43 Priklopna napetost je napačna

Senzor zazna odstopanje med napetostjo aparata in napajalno napetostjo

Odklopite kuhalnik z napajanja in preverite priklop na električno omrežje

F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77

Pokličite servisno službo in podajte kodo napake

Kajstoritevprimeru...

Page 36: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 36

Predklicanjemservisneslužbe:1. preberite „Vodnik za odpravljanje

težav“ in preverite, ali lahko težavo odpravite sami.

2. Ponovno vklopite kuhališče in preverite, ali je obnovljeno pravilno delovanje.

3. Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo.

Navedite naslednje podatke:• vrsto napake;• model kuhališča;• servisno številko (to je številka za besedo

SERVICE na tipski ploščici pod kuhališčem in na garancijskem listu);

• točen naslov• svojo telefonsko številko.Če je potrebno kakršnokoli popravilo, se obrnite na pooblaščeni servisni center, ki je naveden v garancijskem listu.V sicer malo verjetnem primeru, da poseg ali popravilo izvede nepooblaščeni tehnik, vedno zahtevajte potrdiloo opravljenem delu in vztrajajte pri uporabi originalnih nadomestnih delov.Neupoštevanje teh navodil lahko vpliva na varnost in kakovost izdelka.

TehničnipodatkiDimenzijeŠirina (mm) 580Višina (mm) 58Globina (mm) 510Napetost (V) Glejte poglavje

Vgradnja in električna povezava

Tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici na spodnji strani aparata.

Page 37: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 37

PriključitevnaelektričnoomrežjeOPOZORILO! Aparat izklopite iz

električnega napajanja. - Namestitev mora izvajati kvalificirano

osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in namestitve.

- Proizvajalec zavrača vso odgovornost za poškodbo ljudi ali živali in za gmotno škodo, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisov v tem poglavju.

- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da lahko kuhalnik odstranite iz delovne površine.

- Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu aparata, ista kot v vašem domu.

}

}

}}

}

}

}}

1. Odstranite pokrov terminala (A), tako da odvijete vijak, in vstavite pokrov v tečaj (B) priključnega terminala.

2. Napajalni kabel vstavite v objemko in žice povežite s priključki, kot je prikazano na diagramu ob priključkih.

3. Pritrdite napajalni kabel z objemko za kable.

4. Zaprite pokrov (C) in ga privijte na priključni terminal z vijakom, ki ste ga odstranili.

5. Kuhalna plošča nekaj sekund samodejno preverja vsako povezavo z omrežjem.

}

}

}}

}

}

}}

= E (rumena-zelena)N1 = N (modra)N2 = N (modra)L1 = R (črna)L2 = S (rjava)

Povezava z omrežjem

modra/sivačrna/rjavarumeno/zeleno

Page 38: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 38

ODSTRANJEVANJEEMBALAŽNEGAMATERIALAEmbalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje .Dele embalaže zato zavrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJEGOSPODINJSKIHAPARATOVAparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.Aparat zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol na aparatu ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

IkeaofSwedenABSE–34381Älmhult,Sweden

Nasvetizavarovanjeokolja

Proizvajalec

NASVETIZAVARČEVANJEZENERGIJOUporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot kuhalno območje.Uporabljajte samo posode z ravnim dnom.Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.Z ekonom loncem prihranite še več energije in časa.Postavite posodo na sredino kuhalnega območja, ki je označeno na kuhalniku.

IZJAVAOSKLADNOSTITa aparat izpolnjuje zahteve po okoljsko primerni zasnovi Ecodesign iz evropske uredbe št. 66/2014, v skladu z evropskim standardom EN 60350-2.

Page 39: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 39

KakodolgoveljagarancijaIKEA?Ta garancija velja pet let od datuma prvega nakupa aparata pri IKEI. Kot dokazilo o nakupu se šteje originalni račun. Če se servisna opravila izvajajo v sklopu garancije, potem se s tem garancijska doba za aparat ne podaljša.

Kdoboizvajalstoritvevokvirugarancije?Storitve bo v okviru svojih servisnih storitev izvedel serviser IKEA oz. pooblaščena partnerska servisna mreža.Katereokvaresokritevokvirutegarancije?Garancija zajema vse okvare aparata, do katerih je prišlo zaradi napak pri izdelavi oz. materialnih napak od dneva nakupa izdelka v poslovalnici IKEA. Garancija velja samo za gospodinjsko uporabo. Izjeme so določene pod naslovom „Česa ta garancija ne zajema?“ V garancijskem roku bomo pokrili vse stroške za odpravo okvare tj. stroške za popravila, rezervne dele, delo in transportne stroške, pod pogojem, da je popravilo aparata mogoče izvesti brez posebnih dodatnih stroškov. Pod temi pogoji veljajo direktive EU (št. 99/44/ES) in veljavni lokalni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.KakoboIKEAodpravilatežavo?Serviser, ki ga določi IKEA, bo pregledal izdelek in se po svoji presoji odločil, ali se lahko napaka odpravi v okviru garancije. Če se odloči, da za napako velja garancija, bo serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner v okviru svojih servisnih storitev in po svoji presoji izdelek popravil ali pa ga zamenjal z enakim oz. primerljivim izdelkom.Vkaterihprimerihobičajnogarancijanevelja?• V primeru normalne obrabe.• V primeru namernih poškodb ali poškodb

iz malomarnosti, poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne namestitve ali zaradi priključitve na neprimerno napetost, poškodb, ki nastanejo zaradi kemičnih

GARANCIJAIKEAali elektrokemičnih reakcij, rje, korozije ali vode, vključno s, a brez omejitev na poškodbe, ki nastanejo zaradi prevelike trdote vode ter poškodbe zaradi neobičajnih vremenskih pogojev.

• Za obrabne dele, kot so baterije in žarnice.

• Za nefunkcionalne in dekorativne dele, ki ne vplivajo na normalno uporabo aparata, vključno s praskami in morebitnimi razlikami v barvi.

• Za nenamerne poškodbe, ki nastanejo zaradi vpliva tujkov ali drugih snovi, čiščenja ali praznjenja filtrov, drenažnih sistemov ali prekatov za čistilna sredstva.

• Za poškodbe naslednjih delov: keramičnega stekla, pribora, jedilnega pribora in košar za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov lučk, zaslonov, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko je mogoče dokazati, da so te poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.

• V primerih, kadar serviser ni prepoznal nobene napake na aparatu.

• Za popravila, ki niso bila opravljena pri določenem serviserju in/ali pooblaščenem pogodbenem servisnem partnerju oz. kadar niso bili uporabljeni originalni deli.

• Za popravila, do katerih je prišlo zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni bila izvedena v skladu s specifikacijami.

• Za škodo, ki je nastala zaradi uporabe aparata v namene, ki presegajo gospodinjsko uporabo, tj. v profesionalne namene.

• Za poškodbe, ki so nastale zaradi transporta. Če je stranka izdelek domov ali na drugi naslov prepeljala sama, potem IKEA ne nosi nobene odgovornosti za morebitne poškodbe med transportom. V primeru, da izdelek na domači naslov stranke pripelje IKEA, bo za škodo, ki je nastala med transportom, odgovarjalo podjetje IKEA.

• Garancija ne krije stroškov za prvo

Page 40: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

SLOVENŠČINA 40

namestitev aparata IKEA. Če za popravilo ali nadomestilo aparata v okviru garancijskih določil poskrbi izbrani serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner, bo za ponovno namestitev popravljenega aparata ali namestitev nadomestnega aparata po potrebi poskrbel serviser ali pooblaščeni servisni partner.

Te omejitve ne veljajo za pravilno opravljeno delo, ki ga je izvedel usposobljen specializiran serviser z uporabo naših originalnih delov, s katerimi je aparat prilagodil varnostnim specifikacijam druge države EU.VeljavnostdržavnezakonodajeGarancija IKEA vam daje specifične pravne pravice, ki krijejo ali presegajo vse lokalne pravne zahteve. Vendar pa ti pogoji v nikakršnem pogledu ne omejujejo potrošniških pravic, ki so določene z lokalno zakonodajo.ObmočjeveljavnostiZa aparate, ki so bili kupljeni v eni izmed držav EU in nato prepeljani v drugo državo EU, so storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v tej državi.Zaveza do izvedbe storitev v okviru garancijskih določil obstaja samo, če aparat ustreza in je nameščen v skladu z:- tehnično specifikacijo države, v kateri je

bil vložen garancijski zahtevek,- navodili za sestavo in varnostnimi

informacijami v navodilih za uporabo.SERVISNASLUŽBAzaaparateIKEAV primeru težav in vprašanj se lahko nemudoma oglasite pri ponudniku servisnih storitev, kjer boste lahko:• zaprosili za popravilo v skladu s to

garancijo,• zaprosili za pojasnila glede namestitve

aparata IKEA v primeru namestitve skupaj s kuhinjskim pohištvom IKEA,

• zaprosili za pojasnila glede funkcij aparatov IKEA.

Za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev vas prosimo, da si pred tem natančno preberete Navodila za namestitev in/ali Navodila za uporabo.Kakostopitivstikznami,čepotrebujete

našestoritve

Na zadnji strani tega priročnika je seznam vseh določenih ponudnikov servisnih storitev IKEA, vključno z njihovimi telefonskimi številkami.

Davambomolahkoomogočiličimhitrejšoizvedbostoritev,vampriporočamo,dazavzpostavitevstikaznamiuporabitetelefonskeštevilkeiztegapriročnika.Medklicemsevednosklicujtepoštevilkah,kisonavedenevpriročnikuzaaparat,zakateregapotrebujetepomoč. Prosimovas,dasevednosklicujetepoštevilkiartiklaIKEA(8-mestnašifra)in12-mestniservisništevilki,kijenavedenananapisniploščiciaparata.

SHRANITERAČUN! Račun je vaše potrdilo o nakupu in je nujno potreben pri uveljavljanju garancije. Na računu je prav tako naveden naziv izdelka IKEA in številka artikla (8-mestna šifra) aparata, ki ste ga kupili.

Alipotrebujetedodatnopomoč?Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisiranjem vašega aparata, vas prosimo, da stopite v stik s klicnim centrom najbližje poslovalnice IKEA. Preden stopite v stik z nami, vam priporočamo, da natančno preberete priloženo dokumentacijo aparata.

Page 41: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

41BELGIË-BELGIQUE-BELGIENTelefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/OrtstarifOpeningstijd:Heures d’ouverture:Öffnungszeiten:

Maandag - VrijdagLundi - VendrediMontag - Freitag

8.00 - 20.008.00 - 20.008.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯТелефонен номер:Тарифа:Работно време:

02 4003536Локална тарифапонеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁREPUBLIKATelefonní číslo:Sazba:Pracovní doba:

225376400Míst ní sazbaPondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARKTelefonnummer:Takst:Åbningstid:

70150909Lokal takstMandag - fredagLørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

9.00 - 20.009.00 - 18.00

DEUTSCHLANDTelefon-Nummer:Tarif:Öffnungszeiten:

06929993602OrtstarifMontag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑΤηλεφωνικός αριθμός:Χρέωση:Ώρες λειτουργίας:

2109696497Τοπική χρέωσηΔευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑATeléfono:Tarifa:Horario:

913754126 (España Continental)Tarifa localLunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTIhttp://www.ikea.comFRANCENuméro de téléphone:Tarif:Heures d’ouverture:

0170480513Prix d’un appel localLundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKABroj telefona:Tarifa:Radno vrijeme:

0800 3636Lokalna tarifaPonedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLANDSímanúmer:Kostnaður við símtal:Opnunartími:

5852409Almennt mínútuverðMánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIATelefono:Tariffa:Orari d’apertura:

0238591334Tariffa localeLunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJAhttp://www.ikea.comLIETUVIŲTelefono numeris:Skambučio kaina:Darbo laikas:

(0) 520 511 35Vietos mokestisNuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURGNuméro de téléphone:Tarif:Heures d’ouverture:

035220882569Prix d’un appel localLundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁGTelefon szám:Tarifa:Nyitvatartási idő:

(06-1)-3285308Helyi tarifaHétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGETelefon nummer:Takst:Åpningstider:

23500112Lokal takstMandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLANDTelefoon:

Tarief:Openingstijd:

0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA0031-50 316 8772 internationalGeen extra kosten. Alleen lokaal tarief.Maandag t/m - VrijdagZaterdagZondag / Feestdagen

8.00 - 21.009.00 - 21.00

10.00 - 18.00ÖSTERREICHTelefon-Nummer:Tarif:Öffnungszeiten:

013602771461OrtstarifMontag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKANumer telefonu:Stawka:

Godziny otwarcia:

225844203Koszt połączenia według taryfy operatoraMontag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGALTelefone:Tarifa:Horário:

213164011Tarifa localSegunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIANumăr de telefon:Tarif:Orar:

021 2044888Tarif localLuni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯТелефонный номер:Стоимость звонка:Время работы:

84957059426Местная стоимость звонкаПонедельник - Пятница(Московское время)

9.00 - 21.00

SCHWEIZ-SUISSE-SVIZZERATelefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa localeÖffnungszeiten:Heures d’ouverture:Orario d’apertura:

Montag - FreitagLundi - VendrediLunedì - Venerdì

8.00 - 20.008.00 - 20.008.00 - 20.00

SLOVENSKOTelefónne číslo:Cena za hovor:Pracovná doba:

(02) 50102658Cena za miestny hovorPondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJAhttp://www.ikea.comSRBIJAБрој телефона:cтопа:Радно време:

011 7 555 444lokalna курсПонедељак - суботанедеља

9.00 - 20.009.00 - 18.00

SUOMIPuhelinnumero:Taxa:Aukioloaika:

0981710374YksikköhintaMaanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGETelefon nummer:Taxa:Öppet tider:

0775-700 500Lokal samtalMåndag - FredagLördag - Söndag

8.30 - 20.009.30 - 18.00

UNITEDKINGDOM-IRELANDPhone number:Rate:Opening hours:

02076601517Local rateMonday - FridaySaturdaySunday

8.00am - 6.00pm8.30am - 4.30pm9.30am - 3.30pm

Page 42: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,
Page 43: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,
Page 44: LV EE SI · Pretējā gadījumā var tikt bloķēta ventilācija un elektronikas moduļa dzesēšana, kā arī samazināta plīts virsma darbspēja. Lai notīrītu plīts virsmu,

4000

1140

4744

© Inter IKEA Systems B.V. 2019 18535 AA-2172054-1