66
Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla Kirjallisuusselvitys Tiehallinnon selvityksiä 37/2004 Maarit Wiik, Taina Klinga & Emmi Jouslehto

Maarit Wiik, Taina Klinga & Emmi Jouslehto · 2006-02-01 · Maarit Wiik, Taina Klinga & Emmi Jouslehto Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla Kirjallisuusselvitys Tiehallinnon

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla

Kirjallisuusselvitys

Tiehallinnon selvityksiä 37/2004

Maarit Wiik, Taina Klinga & Emmi Jouslehto

Maarit Wiik, Taina Klinga & Emmi Jouslehto

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla

Kirjallisuusselvitys

Tiehallinnon selvityksiä 37/2004

TIEHALLINTO Helsinki 2004

Valokuvat: Timo Huhtinen ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-306-4 TIEH 3200887 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN 1459-1553 ISBN 951-803-307-2 TIEH 3200887-v Edita Prima Oy Helsinki 2004

Julkaisua myy: [email protected] Telefaksi 020 450 2470 Puhelin 020 450 011

Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla. Kirjallisuusselvitys. Helsinki 2004. Tiehallinto, suunnittelu. Tiehallinnon selvityksiä 37/2004. 62 s. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-306-4, TIEH 3200887. Asiasanat: asukkaat, liikkuvuus, paikkatiedot, rakennettu ympäristö, yhdyskuntasuunnittelu Aiheluokka: 10

TIIVISTELMÄ

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella viime vuosikymmeninä vallinneiden yhdyskuntasuunnittelun suuntausten kautta liikkumista rakennetuilla asuin-alueilla ja todentaa samoja teemoja paikkatietoaineistojen avulla. Näitä tar-kasteltavia yhdyskuntasuunnittelun teemoja olivat

• Matala ja tiivis aluerakentaminen • Vuorovaikutteinen suunnittelu • Kulttuuri- ja kulutuskaupunki • Innovatiivinen kaupunki • Kasvukaupunki

Näistä lähtökohdista työ painottui kaupunkiseuduille. Kirjallisuudesta tarkas-teltiin viimeaikaisia tutkimustuloksia asukkaiden liikkumisen kannalta erilaisil-la kaupunkialueilla. Lisäksi työssä tarkasteltiin väestörakenteen muutoksia ja niiden mukanaan tuomia liikkumisen tapojen muutoksia seuraavien näkö-kulmien kautta:

• Muuttoliikkeen keskittyminen • Lasten ja nuorten liikkumisen tavat • Lapsiperheiden sijoittuminen ja liikkuminen • Vanhenevan väestön muuttuvan liikkumisen tavat

Lisäksi kirjallisuustarkastelun avulla nostettiin esiin monimuotoistuvat elä-mäntavat, teemoina erityisesti

• Työmatkaliikkuminen: pendelöinti ja etätyön toinen vaihe • Työttömyyden vaikutukset liikkumiseen • Globaalit liikkumisen tavat, osaajat ja luova luokka

Näiden kirjallisuustarkastelujen jälkeen pyrittiin samat ilmiöt todentamaan empiirisesti paikkatietoaineistojen avulla. Työssä käytettiin hyväksi Tilasto-keskuksen ruutuaineistoa. Analyysi tehtiin tilastollisella SPSS-ohjelmalla ja otantana käytettiin kokonaisotantaa (kaikki kotitaloudet) Uudenmaan ja Hä-meen tiepiirin alueelta. Ryhmittelyanalyysin tulokset siirrettiin kartoille alueel-liseksi ruututarkasteluksi. Tämän menetelmäkokeilun haitaksi muodostui kui-tenkin vaikeus saada sovelluskelpoista ja yhteensopivaa liikkumista koske-vaa tietoa. Yleisesti voidaan todeta, että liikkumista koskevalle paikkatietoaineistolle on kysyntää. Sen kehitystyöhön kaivataan eri tahojen sujuvaa yhteistyötä, jotta kerätyt aineistot olisivat yhteen sovitettavissa. Erilaiset liikkumista koskevat tutkimukset tuottavat tietoa, jossa on usein myös alueellinen ulottuvuus. Jos nämä tulokset voidaan tallentaa paikkatietomuodossa, tietoa voidaan hyö-dyntää suunnitelmissa ja selvityksissä monella taholla.

Mobilitet och samhällsplanering i urbana regioner. En litteraturstudie. Helsingfors 2004. Vägförvaltningen, planering. Vägförvaltningens utredningar 37/2004. 62 s. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-306-4, TIEH 3200887. Nyckelord: invånarna, mobilitet, byggd tätort, samhällsplanering,

SAMMANFATTNING

Målsättningen med den här studien har varit att granska mobilitetsmönster inom byggda miljöer utgående från de trender som varit rådande inom sam-hällsplaneringen under de senaste årtiondena och att verifiera slutledningar-na med stöd av tillgängliga geografiska informationsdata. I forskningsarbetet har man koncentrerat sig på följande teman

• Låg och tät regional byggnation • Interaktiv planering • Kultur- och konsumtionsstaden • Den innovativa staden • Tillväxtstaden

Utgående från dessa premisser har tyngdpunkten kommit att ligga på urba-na regioner. Invånarnas rörelsemönster inom olika stadsmiljöer presenteras mot bakgrunden av genomgången av relevanta och aktuella forskningsrön. Därtill beaktar studien också förändringar i befolkningsstrukturen och de på-följande förändrade rörelsevanorna inom följande kategorier

• Migrationskoncentration • Barns och ungdomars rörelsevanor • Barnfamiljernas bosättning och mobilitet • Förändringar i den åldrande befolkningens rörelsevanor

På basis av litteraturgranskningen behandlas även den allt mer omfattande diversifieringen av livsstilar utgående från följande teman

• Arbetsresor: pendling och fas två inom distansarbete • Arbetslöshetens inverkan på mobiliteten • Global mobilitet bland kreativa befolkningsgrupper

Därefter gjordes försök att empiriskt verifiera dessa företeelser med hjälp av tillgänglig geografisk informationsdata. I arbetet använde man sig av Statis-tikcentralens rutsystemdata. Ett urval bestående av samtliga hushåll i vägdi-strikten i Nyland och Tavastland analyserades med programvaran SPSS. Resultatet av klusteranalysen överfördes till kartor i form av regionala rutcel-ler. Nackdelen med den här metoden var problemen med att få tag på til-lämplig och kompatibel information om mobilitet. Rent allmänt kan man konstatera att det finns en tydlig efterfrågan på geo-grafiskt informationsmaterial (GIS = geografiska informationssystem). Ett fruktbart utvecklingsarbete skulle förutsätta ett smidigt samarbete mellan oli-ka instanser och material med bättre kompatibilitet. De olika studierna om mobilitet innefattar ofta material med även en regional dimension. Om de därtill vore försedda med geografiska koder kunde de nyttjas för planering och utredningsarbete på flera olika områden.

Mobility and Planning in Urban Regions. A literature review. Helsinki 2004. Finnish Road Administration, Finnra Reports. 62 p. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-306-4, TIEH 3200887. Keywords: residents, mobility, built-up area, urban planning

SUMMARY

This study examines mobility patterns in residential areas in the light of ur-ban planning trends of the last few decades and attempts to verify the find-ings with available GIS data. The research specifically focuses on the effects of the following planning strategies:

• Low-rise and dense construction • Communication planning • Planning for culture and commerce • Planning for innovation • Planning for growth

Given these starting points, it was logical to concentrate on urban regions. The mobility patterns of residents in different city environments are based on a survey of the current literature. The study also examines how changes in population structure transform mobility habits in the following categories:

• Concentration of the migration stream • Mobility habits of children and young people • Placement and mobility of families with children • Changes in mobility patterns of the elderly population

Based on the research review, the increasing diversification of lifestyles is also discussed with an emphasis on the following themes:

• Travelling to work: commuting and the second phase of teleworking • Mobility changes imposed by unemployment • Global mobility habits of the creative class

Next, an attempt is made to empirically verify the above findings using avail-able GIS data, i.e. grid square data generated by Statistics Finland. A sam-ple, covering all households within the Uusimaa and Häme Road Districts, was analysed with SPSS software. Results of the clustering analysis were transferred to grid cells based on regional maps. However, this method was hampered by the difficulty of obtaining applicable and compatible data on mobility. To meet the existing demand for GIS data on mobility, it is crucial that coop-eration between the various sectors is increased to help ensure data com-patibility. Studies of mobility frequently produce data with a regional dimen-sion, that if georeferenced could provide highly useful information for plan-ning and assessment work in various fields.

ESIPUHE

Yhdyskuntarakenne ja väestökehitys ovat ne tekijät, jotka muodostavat pe-rustan henkilöliikenteen kysynnälle. Yhdyskuntarakenteessa ja maankäytön suunnittelussa, kuten myös suomalaisten elämäntavoissa, on havaittavissa monia uusia kehityssuuntia. Liikkumisen tavat erilaistuvat alueiden ja elä-mäntapojen monimuotoistuessa. Jotta tulevaisuuden liikkumistarpeita ja tienpitoon kohdistuvia tarpeita pystytään ennakoimaan, on tutkittava uusia ja nousevia trendejä väestön ja maankäytön kehityksessä. Tässä työssä näitä trendejä lähdettiin selvittämään kirjallisuuden ja paikkatietoaineistojen avulla. Alueellisesti työ keskittyy kaupunkiseuduille. Työ on laadittu Sito-konsultit Oy:ssä. Työstä on vastannut VTM Maarit Wiik. Paikkatietoja koskevasta osuudesta ovat vastanneet FM Taina Klinga ja FM Emmi Jouslehto. Työtä ovat ohjanneet Tiehallinnon keskushallinnossa suunnittelupäällikkö Ulla Priha ja ylitarkastaja Tytti Viinikainen. Helsingissä, kesäkuussa 2004 Tiehallinto Palvelujen suunnittelu

8 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla

Sisältö

1 JOHDANTO 9 1.1 Työn tavoitteet ja menetelmät 9

2 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN 12 2.1 Matala ja tiivis aluerakentaminen: kaikki asukkaat liikkuvat 12 2.2 Vuorovaikutteisuus suunnittelussa: kenen liikkumistarpeet

toteutuvat? 15 2.3 Kulttuuri ja kuluttaminen maankäyttöä ohjaamassa: liikkuminen

keskusta-alueille 16 2.4 Kaupunkien sisäinen eriytyminen ja alueiden erilaistaminen: minne

liikutaan? 19 2.5 Aluekehityksen ja elinympäristön haasteet: kahden lain ohjaus 20

3 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN 23 3.1 Muuttoliike: autoliikenne keskittyy 24 3.2 Lapset ja nuoret: liikkumisen tavat omaksutaan pienenä 28 3.3 Lapsiperheet: ikiliikkujan prototyypit 31 3.4 Vanheneva väestö: liikennekulttuuri muuttuu 32

4 MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT 35 4.1 Työmatkaliikkumisen vaihtelut: pendelöinnistä etätyön toiseen

vaiheeseen 35 4.2 Työssäkäynti: työttömyys heijastuu liikkumiseen 37 4.3 Osaajat ja luova luokka: globaalit liikkujat 38

5 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ 41 5.1 Kestävä liikennejärjestelmä: onko sitä? 42 5.2 Megatrendeistä heikkoihin signaaleihin: kohti liikkumisen

tulevaisuutta 44

6 PAIKKATIETOTARKASTELU 48 6.1 Taustaa 48 6.2 Vektori- vai ruutuaineisto? 50 6.3 Kokemukset paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä 51 6.4 Ryhmittelyanalyysi Hämeen ja Uudenmaan tiepiirin aineistosta 52 6.5 Tuloksia 53 6.6 Paikkatietotarkastelun johtopäätökset 56

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 58

8 LÄHTEET 60

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 9 JOHDANTO

1 JOHDANTO Liikkumisen tasa-arvo ja sosiaalinen kestävyys ovat muodostuneet liiken-nesektorin uudeksi tavoitealueeksi. Tiehallinnon näkökulmasta tämä tarkoit-taa maankäytön ja suunnittelun suuntausten tuntemusta ja ennakointia sekä tienkäyttäjien tarpeiden tiedostamista erilaisilla alueilla ja uusista näkökul-mista. Asumisen tarpeiden monimuotoistuessa henkilöautoilla tai kulkuväli-neillä liikkumisen matkasuoritteet kasvavat. Yhdyskuntarakenteen suunnitte-lun avulla voidaan luoda toisistaan poikkeavia elinympäristöjä, joissa väestö-rakenne ja liikkumistavat saattavat poiketa toisistaan selvästi. Alueilla syntyy erilaisia liikkumisen kulttuureja ja tarpeita tienpidon suhteen, joiden tiedos-taminen suunnittelun eri tasoilla tuottaa tyytyväisiä tienkäyttäjiä.

Elinympäristöjen monimuotoistuessa myös elämäntyylilliset seikat vaikutta-vat liikkumiseen: ekologisen elämäntyylin omaavat pyrkivät todennäköisesti liikkumaan kävellen ja pyöräillen, tiukkojen aikataulujen kanssa taistelevat lapsiperheet liikkuvat autoillen tai julkisilla kulkuneuvoilla (mikäli mahdollista). Myös kulttuurinen tausta, esim. kielelliseen vähemmistöryhmään kuuluminen tietyllä alueella, vaikuttaa liikkumiseen. Lisäksi etätyön on esitetty muuttavan liikkumisen tapoja, mutta uusimpien tutkimustulosten mukaan etätyöntekijät käyvät työpaikallaan lähes päivittäin joka tapauksessa.

Lisäksi liikkumisen tapoihin vaikuttaa selkeästi paikallisen tiestön kunto ja yhdyskuntarakenne sekä liikennejärjestelmän tarjontatekijät, mutta myös lii-kennepalvelut. Paikoin alueen yhdyskuntarakenne pakottaa tienkäyttäjät va-litsemaan tietyn liikkumisen tavan tai kulkuneuvon. Suunnittelusuuntausten toteutuminen elinympäristössä saattaa muuttaa koko alueen liikkumistapoja tuoden uusia haasteita tiesuunnittelulle hyvinkin lyhyellä aikavälillä.

1.1 Työn tavoitteet ja menetelmät

Tässä työssä tarkastellaan viimevuosien yhdyskuntasuunnittelun suuntauk-sia kaupunkiseuduilla ja näiden suuntausten mukaisesti rakennetuilla asuin-alueilla asukkaiden liikkumisen tapoja. Tässä työssä ei pyritä tarkastelemaan kaikkia mahdollisia erilaisia alueita, vaan rajaus on tehty viime vuosikymme-nen suunnittelussa vallinneiden trendien puitteissa. Koska suunnittelusuun-taukset ovat keskittyneet kaupunkialueiden suunnitteluun, tämänkin työn ra-jaus on kohdentunut kaupunkiseuduille. Alla olevassa kuviossa on esitetty tämän työn rajaukset: maankäytön, väestörakenteen ja liikkumisen tapojen rajapinnat kaupunkiseuduilla.

10 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla JOHDANTO

Maankäyttö•matala ja tiivis rakentaminen

•vuorovaikutteinensuunnittelu

•kulttuuri- ja kulutus-kaupunki

•erilaistuvat ja eriytyvät alueet

Väestörakenne•ikääntyvä väestö•eläköityvät suuret

ikäluokat•yksinasuvien määrän

kasvaminen•perherakenteen

muutokset

Liikkuminen•liikkumisen tavat

ja tottumukset•kulkumuodot•suoritteet ja mobiliteetti

•alueelliset painotukset•tasapuolisesti

toteutuneet liikkumis-halut

KAUPUNKIALUEETJA

LIIKKUMINEN

Maankäyttö•matala ja tiivis rakentaminen

•vuorovaikutteinensuunnittelu

•kulttuuri- ja kulutus-kaupunki

•erilaistuvat ja eriytyvät alueet

Väestörakenne•ikääntyvä väestö•eläköityvät suuret

ikäluokat•yksinasuvien määrän

kasvaminen•perherakenteen

muutokset

Liikkuminen•liikkumisen tavat

ja tottumukset•kulkumuodot•suoritteet ja mobiliteetti

•alueelliset painotukset•tasapuolisesti

toteutuneet liikkumis-halut

KAUPUNKIALUEETJA

LIIKKUMINEN

Kuva 1. Tässä työssä rajaudutaan tarkastelemaan asukkaiden liikkumista erilaisilla kaupunkialueilla maankäytön, väestörakenteen ja liikkumisen tapojen näkökulmasta.

Yhdyskuntasuunnittelun käytäntöjä ja maankäyttöä tarkastellaan viimeaikais-ten 1990 - 2000 -lukujen kirjallisuudessa ilmenneiden suunnittelusuuntaus-ten kautta. Näitä ovat mm.

• matala ja tiivis aluerakentaminen • asukastarpeista lähtevä vuorovaikutteinen suunnittelu • kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnitteluun • luova, innovatiivinen kaupunki • kulutuskaupunki • kasvukaupunki • tyhjentyvien/taantuvien alueiden erityispiirteet

Väestörakenteen muutoksina tarkastellaan erityisesti seuraavia, liikkumisen ja tienpidon haasteita:

• väestön ikääntyminen megatrendinä • suurten ikäluokkien eläköityminen • yksinasuvien määrän kasvu • perherakenteen muutokset: uusperheet ja suuret ydinper-

heet

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 11 JOHDANTO

Näiden lisäksi myös aluerakenteen muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia liikenteen infrastruktuuriin. Suomessa voidaan selkeästi erottaa keskusseu-tualueet ja harvaanasutut periferia-alueet: laajat kasvukeskukset, paikallista-son maaseutukeskukset ja taantumakeskukset. Väestön on ennustettu muuttavan haja-asutusalueilta taajamiin, pohjoisesta etelään ja idästä län-teen, joskin hidastunut talouskasvu vähentää lähivuosina muuttoliikettä jon-kin verran. Aluerakenteen keskittymiseen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ei tässä työssä paneuduta syvällisesti: sitä on käsitelty run-saasti mm. sisäasiainministeriön julkaisuissa. Tiehallinnon näkökulmasta tämän työn tavoitteet voidaan hahmottaa seu-raavasti:

1) selvitetään kirjallisuuden avulla yhdyskuntasuunnitteluun

liittyviä elinympäristöjen muutoksia, joilla on yhteyksiä tien-pitoon ja tiesuunnitteluun

2) arvioidaan väestörakenteen muutosten myötä tapahtuvia liikkumisen tapojen muutoksia

3) selvitetään ja analysoidaan tilasto- ja paikkatietoaineistojen käyttömahdollisuuksia Tiehallinnon suunnittelua edesautta-vana menetelmänä.

Tässä työssä ei pyritä käsittelemään tai vertailemaan kaikkia erilaisia yh-dyskuntarakenteita toisiinsa, vaan keskitytään tarkastelemaan tiettyjä alue-rakenteita yhdistämällä tarkastelussa alueen maankäyttö, väestörakenne ja liikkumisen tavat.

Menetelminä tässä työssä käytetään kirjallisuusselvitystä ja tilastoaineiston GIS-tarkastelua Uudenmaan ja Hämeen Tiepiirien osalta.

Kuva 2. Erilaisilla alueilla liikutaan eri tavoin.

12 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

2 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

Suomalainen yhdyskuntarakenne on erittäin hajanainen verrattuna esim. muihin pohjoismaihin. Suomalaistaajamissa asuu noin 600 henkeä neliöki-lometriä kohden, Ruotsissa 1 400 ja Norjassa 3 000 (Ojala 2000). Tästä on seurauksena usein epämääräisiä luontoalueita, keskeneräisen näköisiä asuinympäristöjä ja puuttuvia palveluita vähäiselle väestöpohjalle. Kun alu-eet saattavat olla toiminnoiltaan yksipuolisia, eli hiljaisia omakotialueita, ui-nuvia lähiöitä, pieniä teollisuusalueita ja kaupan keskuksia, teiden ja katujen tarve sekä autoliikenteen kysyntä kasvaa. Samalla helposti heikennetään kevyen ja joukkoliikenteen toiminnan mahdollisuuksia. Kaupungeissa asuu Suomessa noin 67 %, verrattuna Ruotsin 83 %, Tanskan 85 %, Norjan 76 % ja Islannin 93 %. Suomessa asutaan hajanaisesti ympäri maata (Ojala-Kokkarinen 2000). Autoistuminen suuren muuton myötä 1960-luvulla edesauttoi hajautuneen rakenteen syntymistä. Vaikka taajamien pinta-ala on kasvanut 15 vuodessa yli 40 %, elinkeinoelämän ja etenkin kaupan toimet ovat hajauttaneet yhdys-kuntarakennetta. Myös kohtuuhintaisten ja tilavien asuntojen puute on ha-jauttanut yhdyskuntarakennetta ja pidentänyt työ- ja muiden matkojen pituut-ta etenkin keskusta-alueilla. Esim. pääkaupunkiseudulle muuttajistakin suuri osa sijoittuu kehyskuntiin käyden keskusta-alueilla töissä. Suunnittelulla, etenkin kaavoituksella, on pyritty puuttumaan yhdyskuntara-kenteen hajautumiseen. Pyrkimys tehokkaampaan maankäyttöön on ilmen-nyt rakenteen tiivistämisellä ja täydennysrakentamisella jo olemassa olevilla alueilla. Matalalla ja tiiviillä pientalorakentamisella, vuorovaikutteisuudella sekä kulttuurin ja kulutuksen tilojen muodostamisella jo olemassa olevaan rakenteeseen pyritään luomaan houkuttelevia ja kysyntää vastaavia moni-puolisia aluekokonaisuuksia, joilla liikkuminen voi perustua joukkoliikentee-seen. Kun arkitoimintojen väliset etäisyydet ovat lyhyitä, on mahdollisuus hoitaa suuri määrä matkoja kevyellä liikenteellä, jolloin nykyihanteen mukai-nen kävelykaupunkikokonaisuus toteutuu.

2.1 Matala ja tiivis aluerakentaminen: kaikki asukkaat liikkuvat

Keskustelu yhdyskuntarakenteen tiiviydestä on ollut yhdyskuntasuunnittelun ja sen taustalla olevan tutkimustyön keskiössä. Ekologisesti kestävän kehi-tyksen tavoitteita koskevassa diskurssissa ydinkysymyksenä on ollut tiiviin ja keskitetyn kaupungin suhde hajautettuun, omavaraisempaan muotoon. Yleistettynä voidaan todeta, että tiiviys on voittanut keskustelussa monessa suhteessa. Alan tutkimuskirjallisuudessa tiivistäminen on ollut keskeisessä roolissa. Pyrkimys tiivistämiseen, kompaktiuteen on virallistunut osaksi kau-punkipolitiikkaa. Myös markkinarationaliteetti näyttää suosivan tiivistä kau-pungin muotoa; keskusta-alueiden tuntumasta on vapautunut teollisuuden ja liikenteen laajoja maa-alueita (Lainevuo 1995, 1997, Kortelainen & Vartiai-nen 2001). Tehokas kaupunki ja tiivis asuminen koetaan helposti epäviihtyisäksi. Teho-rakentamisen yleisesti tunnettuja ongelmia ovat melu- ja saastehaitat, pime-ys, viheralueiden puute ja ruuhkat. Tehokkuutta on kritisoitu siitä, että se vä-hentää yhteyttä luontoon ja eristää rakennusta ympäristöstään. Tiheän asu-tuksen ongelmiksi on todettu vastustajien mukaan jätteiden määrän lisään-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 13 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

tyminen, käyttöveden käsittelykustannukset sekä yleisesti ottaen paineet inf-rastruktuurin ylläpidolle (Lainevuo 199, Kortelainen & Vartiainen 2001). Tehokas, mutta asumisen tarpeita vastaava elinympäristöjen suunnittelemi-nen on konkretisoitunut tiiviin ja matalan aluerakentamisen muodossa. Tiivis ja matala on perinteinen suomalainen kaupunkiasumisen muoto, mutta sen uusi tuleminen on ajoittunut 1990-luvulle ja se on ottanut vahvan aseman asuinalueiden suunnittelussa. Tiivis ja matala rakentaminen ymmärretään ennemminkin uudenlaiseksi suunnittelu- ja toteuttamismalliksi kuin vallitse-van suunnitteluparadigman murroksena (Manninen & Puustinen 2002). Päi-vänen (1997) on todennut, että tiivis ja matala otetaan suunnittelijapiireissä itsestään selvyytenä ja sitä ei voi kyseenalaistaa. Tiiviille ja matalalle rakentamiselle voidaan määritellä sekä mitattavia että kokemuksellisia kriteereitä. Mitattavana fyysisenä kaupunkirakenteena tiivis ja matala on rajattu alue, jossa tonttitehokkuus (et) on vähintään 0,3 ja ker-rosluku enintään kolme (Puustinen & Manninen 2002). Kokemuksellinen määrittely on haastavaa ja sen kautta tiivis ja matala eroaa perinteisestä, esimerkiksi tiiviisti rakennetusta pientaloalueesta. Tiivis ja matala liitetään erityisesti kaupunkimaisuuteen, mikä syntyy tiiviin katutilan, kaupunkimaisen julkisivun ja rakennetun ympäristön synnyttämästä kokonaiskokemuksesta. Katutilassa jatkuva struktuuri merkitsee marginaalisten tilojen karsimista, jol-loin alueelle ei jää epämääräisiä rakentamattomia tontteja. Rakennuksilla luodaan tilaa suojaavaa rakennetta ja aluekokonaisuus pyritään rakenta-maan kerralla. Asuintiloista on pääsääntöisesti suora yhteys piha-alueelle tai kadulle. Tiiviit ja matalat alueet jatkavat puutarhakaupungin hyväksi koettua suunnitteluperinnettä, sillä hoidetut viheralueet pihoilla ja reunoilla ovat olen-nainen osa laadukasta elinympäristöä. Tiiviiseen ja matalaan liitetään määre inhimillinen mittakaava, jonka oletetaan luovan puitteet turvallisuudelle, kol-lektiivisuudelle, yhteisöllisyydelle ja rikkaalle sosiaaliselle elämälle.

14 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

Kuva 3. Matala ja tiivis asuminen jatkaa jo osin katkennutta kaupunkisuunnittelun perinnettä.

Ympäristöministeriö on perustanut vuonna 2002 valtakunnallisen Tiivis-matala -projektin edistämään matalien ja tiiviiden alueiden rakentamista Suomessa. Ympäristöministeriön mukaan Suomessa on käynnissä tai suun-nitteilla jo lähes 50 tiiviin ja matalan asuinrakentamisen kohdetta. Manninen ja Puustinen (2002) ovat tutkineet tiiviin ja matan asuntotuotannon mahdolli-suuksia pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessa haastateltiin pääkaupunki-seudun kaavoitus- ja asuntoviranomaisia, rakennusliikkeiden edustajia sekä muita alan asiantuntijoita. Tiiviille ja matalalle rakentamiselle tuntuu olevan selkeää tarvetta. Uusia tehokkaita asuinalueita kaivataan hyvien kulkuyhte-yksien varrelle lisäämään pientaloasumisen tarjontaa. Liikenteen kannalta lähtökohtana on, että tiiviit ja matalat asuinalueet tukeutuvat liikkumisessa jo olemassa olevaan joukkoliikenteen tarjontaan. Yhteiskunnan ekotehokkuu-den parantaminen ja pääkaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tehos-taminen yhdistyvät asuntoratkaisujen vaihtoehtojen etsinnässä. Kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien kääntöpuolella saattaa olla vaikutuksia asumisviihtyvyyteen ja kevyeen liikenteeseen: liikenteen melu ja pöly vaati-vat asukkaita sopeuttamaan arkisia toimintojaan liikenteen huippujen mukai-sesti. Tutkimuksessa asukkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksistä asuinalu-eiden terveellisyydestä (Korpela et. al. 2001), liikenteen häiriössä asuvat kertoivat viettävänsä mahdollisimman paljon aikaa rauhallisella kesämökillä ja autoilevansa mökille mahdollisimman usein. Liikenteen paradoksina voi-daan todeta, että asuminen hyvien liikenneyhteyksien äärellä vaatii arjen toimintojen sopeuttamista liikenteen mukaisesti sekä toisaalta myös osaltaan lisää liikennettä mökkipendelöinnin muodossa (mm. Helminen-Halkola et. al. 2000).

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 15 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

Tutkimuksissa on toistunut suomalaisten halu asua omassa pientalossa. Tii-vis ja matala asuntorakentaminen voisi olla ratkaisu pääkaupunkiseudun pientalokysyntään. Tarkoituksena on luoda vaihtoehto omakoti- ja kerrosta-loasumiselle. Tiivistä ja matalaa asuinrakentamista halutaan edistää erityi-sesti asunto- ja tonttipulasta kärsivällä pääkaupunkiseudulla ja muissa kas-vukeskuksissa. Tiivis ja matala rakentaminen edustaa suomalaisessa asu-miskulttuurissa uutta ajattelua, jossa asumisen yksityisyys ja yhteisöllisyys ovat yhdistettävissä. Tiiviitä ja matalia alueita kehitetäänkin ratkaisuksi kunti-en kerrostalotuotannolle ja -tehokkuudelle: niiden tulisi sijaita hyvien liiken-neyhteyksien varrella keskusta-alueilla (Tuokko 2002). Tällöin liikkumisen mahdollisuuksien ja valintojen tulisi olla asukkaille selkeitä: tiiviit ja matalat alueet kaipaavat ehkä täydennyksiä kevyen liikenteen väyliin ja joukkoliiken-teen linjoihin. Uusi tiivis ja matala aluerakenne tukeutuukin sekä liikkumisen että palveluiden suhteen jo olemassa olevaan tarjontaan, jolloin suunnittelun tasolla onnistuessaan sen ei pitäisi lisätä henkilöliikennettä ruuhkaisilla alu-eilla. Toteutuksen onnistuminen riippuu aina kuitenkin alueen sijoittumisesta ja lähiympäristön maankäytöstä sekä joukkoliikenteen yhteyksistä. Puhuttaessa matalasta ja tiiviistä pientalorakentamisesta koko maan tasolla, puhutaan hyvin suhteellisesta käsitteestä etenkin tiiviyden osalta. Tiivis alue-rakentaminen on käytännön toteutukseltaan hyvin erilaista pääkaupunkiseu-duilla kuin pohjoisen kaupunkiseuduilla. Voidaan olettaa, että sekä suunnit-telijat että asukkaat kaipaavat alueellista tiivistä ja matalaa rakentamista: kunkin seudun kulttuuriset ja väestörakenteelliset piirteet määrittävät tiiviy-den asteen. Pientaloasumisen suhteenhan tiedetään, että se on suomalai-sista suurimman osan toiveasumismuoto (Strandell 1998).

2.2 Vuorovaikutteisuus suunnittelussa: kenen liikkumistarpeet toteutuvat?

Vuorovaikutteista tai osallistuvaa suunnittelua voidaan pitää yhdyskunta-suunnittelun yhtenä viimeaikojen näkyvimmistä suuntauksista. 1980-luvulla ruvettiin puhumaan yhä selkeämmin käyttäjien saamisesta mukaan suunnit-teluun edustamaan itseään (Nyman 2003). Suuntauksesta käytettiin nimitys-tä ”suunnittelun kommunikatiivinen käänne”, jossa asiantuntijuus tuli jaetta-vaksi käyttäjien kanssa, toisin kuin aiempaa suunnittelua leimaavassa pater-nalismissa. Suunnittelun vuorovaikutteisuus otettiin yleiseksi periaatteeksi vuonna 2000 voimaan astuneessa Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Vuoro-vaikutteisuus on muuttamassa kaavoittajan ja suunnittelijan ammatinkuvaa, ja myös laki ympäristövaikutusten arvioinnista on osaltaan tuonut uusia haasteita kunnalliseen suunnitteluun. Vuorovaikutteisuudella onkin useita tasoja, joiden käytännön toteutuksesta on käytetty nimityksiä ”lain pykälien tai hengen toteuttaminen” (Nyman 2000). Vuorovaikutteisen suunnittelun osalta on myös puhuttu tarkoituksenmukaisesta dialogista, jossa opitaan asiakkaan kieli ja ollaan mukana tehokkaassa vuorovaikutuksessa (Healey & Gilroy 1990, tässä Taylor 1998). Tämä dialogi vaatii uusien taitojen opettelua suunnittelijakunnalta: aktiivista kuuntelua, tuomitsematonta hyväksyntää ja empatian kykyä. Näiden taitojen opettelu sekä suunnittelupuolella että toi-saalla asukaspuolella vaatii selkeitä yhteisiä tavoitteita ja aikaa. Vuorovaikutteinen suunnittelu ei ole kuitenkaan näytä saavuttaneen liikenne- ja liikkumissuunnittelujärjestelmiä kovinkaan voimakkaasti tutkimusten mu-kaisesti. Toiskallion (2002) mukaan liikennesuunnittelun vahva insinööritie-

16 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

teellinen tietopohja eroaa paradigmaattisesti muusta kaupunki- ja yhdyskun-tasuunnittelusta. Liikennesuunnittelua on kutsuttu positivismiin nojaavaksi rationaaliseksi, teknis-rationaaliseksi tai loogisrationaaliseksi suunnitteluksi. Liikennesuunnittelu perustuu mittauksiin ja tekniikkaan, käsitykseen havain-tojen objektiivisuudesta. Liikennettä suunnitellaan pitkälti yksittäisinä liikkuvi-na elementteinä tai yhteydessä toisiin liikenteen muotoihin, ilman yhteyttä liikkumisen päätöksiä tekeviin ihmisiin. Suljetun järjestelmän näkökulmaa ovat kritisoineet erityisesti ympäristönsuojelun tai ekologisesta ja sosiaali-sesta näkökulmasta liikennetutkimusta tarkastelevat tahot, jotka lähtökohtai-sesti pyrkivät yksinomaan vähentämään yksityisautoilua. Konkreettisimmillaan kritiikki voi kohdistua esim. eri liikennemuotojen epäta-sa-arvoon jo suunnittelupöydällä: autoilun määrän kasvua on pidetty “luon-nollisena” asiana johon on täytynyt valmistautua, kun taas polkupyöräilyä ei ole pidetty varsinaisena liikenteenä, joten sillä ei ole nähty olevan myöskään merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia (Toiskallio 2002, tässä Kallioinen 2002). Tiesektorilla vuorovaikutteisen suunnittelun keinoja on kehitetty erityisesti 1990-luvulla. Tiehankkeissa osallistumisen käytännöt ovat kehittyneet erityi-sesti YVA -menettelyiden kautta. Tiesuunnittelun vuoropuhelussa on tavoi-teltu ratkaisuja, jotka ovat kaikkien osapuolten hyväksyttävissä.

2.3 Kulttuuri ja kuluttaminen maankäyttöä ohjaamassa: liikku-minen keskusta-alueille

Kaupunkikehityksessä on havaittu kahdelta viime vuosikymmeneltä alkaen monia muutoksia, jotka on liitetty postmodernin ajan kaupunkikehitykseen. Tutkijat pitävät postmodernin elämän erityisenä piirteenä uudenlaista kulu-tuskulttuuria, mikä näkyy kaupunkirakenteen tasolla ja heijastuu väistämättä yhdyskuntasuunnitteluun. Kaupunkirakentamisen uutta logiikkaa säätelevät tilan tuottamisen ja kuluttamisen trendit (Andersson 1997). Kaupunkikeskus-tat ovat muuttuneet kulutusta ja elämystarpeita palvelevaksi. Kaupungissa on paljon kulttuurille, vapaa-ajalle ja kulutukselle omistettuja tiloja ja toiminto-ja. Näihin ilmiöihin liittyy elämäntyylien esiintulo ja vapaa-ajan merkityksen lisääntyminen. Esimerkiksi ostosalueet, erilaiset konferenssi-, media, tekno-logia- ja huvikeskukset liittyvät kaupunkitilan tuottamisen trendeihin, jotka kaikki suuntaavat liikkumista laajoiltakin alueilta. Suunnittelulla on yleensä ollut välineellinen asema tiettyjen ongelmien ratio-naalisessa ratkaisemisessa, jolloin on uskottu, että parempi kunnallistekniik-ka, julkiset palvelut ja tiet ovat muokanneet siistimpiä, hygieenisempiä ja kaupunkikuvaltaan selkeämpiä alueita. Suunnittelua ohjanneet oletetut tar-peet on koettu selkeiksi ja konkreettisiksi toteuttamisen kannalta. Keskustelu kaupunkien sosiaalisesta kestävyydestä on nostanut esiin luonnon, fyysisen ympäristön, poliittisen ja taloudellisen ilmapiirin keskinäiset yhteydet. Suun-nittelu- ja kaupunkipolitiikan tavoitteet ovat kohdistumassa estetiikkaan, myös väylien osalta, alueiden koettuun laatuun sekä pyrkimyksen luoda toi-minnallista ympäristöä osana elinympäristöajattelua. Taustalla vaikuttaa ha-vainto yhteiskunnan muuttumisesta hierarkkisesta rakenteesta klusteroiduksi verkostoyhteiskunnaksi (vrt. Vartiainen 1998, Kostiainen 2001). Tällöin kult-tuuripalveluilla luodaan elinympäristön laatua ja kaupungin houkuttelevuutta: kulttuuri tuo mukanaan suuren taloudellisen rattaan myötäilmiöineen. Kult-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 17 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

tuuri toimii aktiivisten asukkaiden vetovoimatekijänä kaupungeissa. Suuryri-tykset ovat myös huomioineet kaupunkien vetovoimatekijöitä asukasnäkö-kulmasta: 2000-luvun yritykset sijoittuvat paikkakunnille, joissa työntekijät viihtyvät (vrt. Espoo, Tampere jne.). Kulttuurista on tullut 1970-luvulta alkaen kaupunkiuudistuksessa yhä suu-rempi osatekijä. Nykyiseen kaupunkipolitiikkaan kuluvassa paikkojen edis-tämisessä (place promotion) kulttuuritoiminnolla on merkittävä osuus. Pai-koille pyritään luomaan identiteettejä ja niistä pyritään tuottamaan myöntei-siä mielikuvia, joita käytetään hyväksi markkinoinnissa. Kansainvälisellä, vilkkaalla kulttuurielämällä on merkittävä markkina-arvo. Tämä on nähtävis-sä monissa kaupunkiuudistushankkeissa (Andersson 1997). Kaupunkien keskusta-alueilla rakennemuutos näkyy teollisuuden väistymisenä, jolloin tilalle on rakennettu asumis- ja liiketiloja (Halme 2000). Kaupunkiuudistuksel-le on ollut tyypillistä erilaisten marginaalisten paikkojen, kuten satama-alueiden kunnostaminen, ja toisaalla yksittäisiä kiinteistöjä on saneerattu uu-siokäytön tarpeisiin. Markkinoinnilla muunnetaan paikkoja kohdeyleisölle so-veltuviksi. Näiden marginaalialueiden käyttöönotto on verrattavissa tiivistä-vään kaupunkirakentamiseen, jossa uudet alueet sijaitsevat jo olemassa ole-vassa infrastruktuurissa. Alueiden uusiokäyttö tuo lisää liikkujia alueille, joissa usein on jo toimiva joukkoliikennejärjestelmä. Kaupallisten alueiden rakentaminen käy esimerkiksi kulutuskaupunkia hei-jastavasta trendisuunnittelusta. Kauppakeskusten rakentaminen alkoi 1980-luvun puolivälissä suurimmissa kaupungeista, jolloin vauhdittaja oli nou-susuhdanne ja rahapolitiikka. Aluksi kauppakeskuksia rakennettiin kaupun-kikeskustoihin, sitten sijainniksi valittiin yhä useammin kaupunkien ulkopuoli-set liikennevirtojen risteysalueet. Autoliikenteeseen perustuva yhdyskunta-malli sai konkretiaa keskusten ulkopuolisten kaupallisten alueiden myötä, ja samalla niiden ympäristövaikutuksista heräsi keskustelua. 1990-luvulla hy-permarketit ovat saaneet yhä hallitsevamman osan, mutta kaupunkikeskus-tojen kehittämistä ei ole syrjäytetty. Keskustat kilpailevat automarkettien kanssa palveluajattelulla ja erilaisilla kulkutavoilla. Keskustauudistukseen kuuluvat kävelykadut ja jalankulkukeskustat (Heikkilä et. al 1994). Suomessa on lähes parikymmentä kävelykeskustaa.

18 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

Kuva 4. Kaupunkikeskustojen viihtyisyyttä lisää keskeisten toimintojen sijoit-tuminen kävelyetäisyydelle toisistaan.

Kaupan keskittymisen vaikutuksia on tutkittu mm. Oulun seudun Zeppelinin, Espoon lippulaivan ja Tampereen hypermarkettien osalta. Kaupan suuryksi-köt ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa kaupunkirakenteen tai sitä oh-jaavien toimintojen tulevaa kehitystä. Tiehallinnon Liikenne ja maankäyttö -projektiin kuuluvat selvitykset eivät osoita suuria muutoksia yhdyskuntara-kenteeseen, mutta korostavat suuryksiköiden lamauttavaa vaikutusta pien-ten myymälöiden alue- ja paikalliskeskuksille. Tutkimukset osoittavat ostos-matkojen vähentymistä, mutta kuitenkin henkilöautoliikenteen kasvamista. Paikallisesti automarket saattaa jopa vähentää liikennettä kaupunkiraken-teen sisällä, kun ostomahdollisuudet löytyvät aiempaa lähempää (Andersson 1997, Tielaitoksen selvitys 20/1997). Uusimmat ostoskeskukset ovatkin muuttaneet muotoaan kauppaparatiisista asukkaita monipuolisesti palvele-viksi, myös kunnallisia palveluja sisältäviksi keskittymiksi, joihin on yhdistetty senioriasuntoja. Tämä kaupan, palvelujen ja asumisen uuden konseptin, varsinkin sijoittuessaan jo olemassa olevaan rakenteeseen, arvellaan syn-nyttävän kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä, ja toisaalta lyhentävän hen-kilöliikenteessä tehtävien matkojen pituutta. Uusimpien kauppakeskusten suunnittelun ja rakentamisen taustatyötä on tehty perusteellisesti ja monien tahojen kanssa: esimerkiksi Espoon Ison Omenan suunnittelua edelsivät neuvottelut ja yhteistyö kaupungin kanssa, asukaskyselyt ja monipuolinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Tätä public-private-partnership –ajattelua on sovellettu laajasti viimeaikoina kaupunkisuunnittelussa ja etenkin julkisten ja kaupan tilojen yhdistämisessä.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 19 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

2.4 Kaupunkien sisäinen eriytyminen ja alueiden erilaistami-nen: minne liikutaan?

Aluerakenne vaikuttaa mikrotasolle eli kaupunkien sisäiseen kehitykseen. Kaupunkien väestönkehityksen alueellisia ulottuvuuksia on tutkittu paljon. Keskustelu on koskenut erityisesti epätoivottavaa kehitystä väestörakenteen suhteen, esimerkiksi huono-osaisuuden tai siirtolaisuuden keskittymistä. Tutkimustulokset pääkaupunkiseudun eriytymisestä ovat olleet osin ristiriitai-sia, vaikka onkin luonnollista, että pääkaupunkiseudun kokoisella alueella eri kaupunginosien statukset ja asukasrakenteet kehittyvät eri suuntiin. Kan-sainvälisestä näkökulmasta pääkaupunkiseutua on luonnehdittu alueellisesti tasapainoiseksi kaupunkikokonaisuudeksi. Ei voida kuitenkaan ajatella, että kaupunkialue olisi suojassa polarisoitumiskehitykseltä aktiivisesta asumispo-litiikasta huolimatta. Polarisoitumiskehitys tuo mukanaan erilaisia alueita liikkumisen suhteen: riippuen alueen sijainnista sekä asukasjakaumasta alueelle muodostuu tietty oma liikkumiskulttuuri, johon alue tukeutuu. Esimerkiksi kieleen perustuvat vähemmistöt saattavat suosia urheilulajeja, teattereita ym. palveluita, joiden perässä ollaan valmiita liikkumaan pitkiäkin matkoja. Näistä erilaista asukas-kulttuureista ja niihin liittyvistä liikkumisentavoista on vain hyvin vähän tutkit-tua tietoa saatavilla. Vaattovaara (1998) on tutkinut pääkaupunkiseudun alueellisen erilaistumi-sen ulottuvuuksia faktorianalyysin avulla. Tarkastelu lähti 40 alueen perusra-kennetta ja elintasoa kuvaavasta muuttujasta. Näiden perusteella pääkau-punkiseutu jakaantui alueellisesti neljälle ulottuvuudelle: elämänvaihe, so-sioekonominen status tai vauraus, koulutus sekä ulkomaalaisuus ja vuokra-asuminen. Tutkijan mukaan ratkaisu syntetisoi pääkaupunkiseudun kehitystä hyvin ja siinä oli paljon yhtenevyyttä saman alan tutkimustietoon. Elämän-vaihe selitti eniten pääkaupunkiseudun erilaistumista: lapsiperheet asuvat etäällä keskustasta pientaloissaan, kun kantakaupungissa asuvat perheet-tömät. Elämänvaihe esiintyi tutkimuksessa vyöhykkeisesti ja sosioekonomi-nen status järjestyi sektoreittain. Elämänvaihe ja vauraus olivat ulottuvuuk-sia, jotka olivat samanlaisia muiden menetelmällisesti samankaltaisten tut-kimusten kanssa. Koulutuksen osalta, ainakin ääripäissä olevien heikosti koulutettujen ja korkeakoulutettujen, pääkaupunkiseudun kehitys on ollut voimakkaasti dualisoiva eli korkeakoulutetut erkanevat omille alueilleen. Ul-komaalaisuus ja vuokra-asuminen ulottuvuutena kertoi taas pääkaupunki-seudun moninaisuudesta. Ulottuvuus kuvasti paitsi klassista etnisyyttä, myös opiskeluelämänvaihetta, työttömyyttä ja nimensä mukaisesti vuokra-asumista. Kun tarkastellaan erikseen maahanmuuttajien segregaatiota, Kauppisen (2000) tutkimuksen mukaan mikään ulkomaalaisryhmä ei ole keskittynyt ää-rimmäisesti eikä alueellisesta eristäytymisestä voida puhua. Toisaalta suuri osa ulkomaalaisista sijoittuu pienituloisten asuntokuntien alueille. Ulkomaa-laisten osuus karkeasti on suurimmillaan juna- ja metroratojen varsilla. Ul-komaalaiset eivät ole missään nimessä homogeeninen ryhmä, vaan korke-ammalla asukasta kohden lasketulla lähtömaan bruttokansantuotteella on yhteys tasaiseen sijoittumiseen. Afrikkalaisten keskittyneisyys on eri ryhmis-tä korkein. Tutkittua tietoa näiden ryhmien liikkumisesta ja liikkumistavoista on vain vähän.

20 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

2.5 Aluekehityksen ja elinympäristön haasteet: kahden lain oh-jaus

Tiehallinto kehittää toimintaansa kahden lain ohjauksessa, Alueiden kehit-tämislain sekä Maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti. Tiehallinto pyrkii vastaamaan näissä laissa annettuihin haasteisiin omalla toiminnallaan. Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet perustuvat hallitusohjel-maan sekä alueiden kehittämislakiin, joka tuli voimaan 1.1.2003. Lain lähtö-kohtana on vahvistaa kansallista aluepolitiikkaa. Tarkoituksena on alueiden erilaisuuden tunnustaminen ja erilaisten kehitysmahdollisuuksien tunnista-minen. Lailla parannetaan alueiden kilpailukykyä tukemalla kestävään kehi-tykseen perustuvaa taloudellista kasvua ja elinkeinotoimintaa. Näin paranne-taan alueiden työllisyyttä ja väestön elinolosuhteita sekä hyvinvointia. Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet ovat:

- Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen - Palvelurakenteen turvaaminen koko maassa - Tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen

Alueiden kehittämislain (602/2002) mukaan valtion viranomaiset ottavat toi-minnassaan huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia alu-eiden kehittämisen kannalta. Yhtenä toteuttamisen painopistealueena on edistää liikenteen infrastruktuu-rin mahdollisuuksien hyödyntämistä siten, että sosiaalinen ja alueellinen ta-sa-arvo, kilpailukyky ja tuottavuus sekä hyvinvointi ja elämänlaatu lisäänty-vät. Liikenneyhteyksien tulee mahdollistaa tasapainoinen aluerakenne ja eri alueiden omaehtoisen kehityksen tukeminen sekä kansainväliset yhteydet. Toimenpiteitä infrastruktuurin kehittämiseksi ovat mm. seuraavat: hallitus on asettanut ministerin työryhmän valmistelemaan liikenneväyläpolitiikan ehto-ja, joka laatii kaikkien liikennemuotojen monivuotisen investointiohjelman. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on laatinut mietinnön valtakunnal-lisesti merkittävistä liikenneverkoista. Valtakunnallisesti merkittävät tiet jae-taan verkkoon siten, että jokaiselle liikenneverkolle määritellään ydinverkko. Tieverkoston korkeatasoinen kehittäminen turvataan maankäytön ja väylien suunnittelussa pitkänjänteisellä 15 - 20 vuoden väyläpolitiikalla. Ydinverkko-jen lisäksi myös muita verkkoja kehitetään tasapainoisesti tarpeiden mu-kaan. Liikenneverkkoja ja palveluja kehitetään siten, että ne luovat edellytyk-siä maaseudun asumiseen ja elinkeinotoimintaan. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (§ 5) on suora viittaus Tiehallinnon toimi-alaan: Lain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikut-teiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliiken-teen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Myös muut MRL:n 5 § kohteet liittyvät läheisesti tiehallinnon toimintaan, tai ne tulee huomioida toiminnan vaikutuksia arvioitaessa. Näitä ovat mm. väestöryhmien tarpeet elinympäris-tön suhteen, luonnon monimuotoisuuden säilyminen, yhdyskuntien toimi-vuus, rakennetun ympäristön kauneus ja kulttuuriarvojen vaaliminen.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 21 KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) mukaisesti valtakunnalliset alueiden-käyttötavoitteet on ryhmitelty kuuteen ryhmään seuraavasti:

1) Toimivat aluerakenne 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) Luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun tavoitteissa on keskeistä Tiehallinnon kannalta ”joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen” sekä erityisesti toimivien yhteysverkostojen ja energianhuollon ryhmässä seuraavat tekijät:

• Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä ko-konaisuuksina

• Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantami-nen

• Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen

• Valtakunnallisesti tärkeiden liikenneväylien, satamien ja lentoasemi-en sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen

Lisäksi välillisesti liikkumiseen liittyviä tavoitteita ja erityiskysymyksiä esiintyy muuallakin laissa, kuten esim. Helsingin seudun erityiskysymyksissä määri-tellään joukkoliikenteen ja muiden liikennemuotojen yhteiskäytön edistämi-nen sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen. Elinympäristön laatuun liittyväksi on määritelty mm. seuraavia toimenpiteitä:

• Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan valtioneuvoston periaatepää-töksessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti

• Kaupungeissa ja taajamissa panostetaan kevyen liikenteen väyläs-töön

• Riskikäyttäytymistä liikenteessä vähennetään valvonnalla ja tiedot-tamisella, sekä lisätään liikenneturvallisuustyön yhteistyötä

• Liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi laaditaan ympäristöoh-jelmat, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti

• Liikennemelulle altistuvien määrää vähennetään valmisteilla olevan melustrategian mukaisesti. Joukko- ja kevyenliikenteen toimintaedel-lytyksiä ja kilpailukykyä parannetaan

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu on entistä keskeisempi osa seutu-tasoista yhdyskuntasuunnittelua (Sisäasiainministeriö 2003).

Tiehallinto toimii näiden kahden lain ohjauksessa pyrkien edistämään kum-mankin lain hyvin laajoja tavoitteita. Aluekehityslaki pyrkii turvaamaan tasa-puolista alueellista kehitystä ja kilpailukykyä maan eri osiin, ja Maankäyttö- ja rakennuslaki pyrkii puolestaan hyvien elinympäristöjen luomiseen. Alue-kehityslain näkökulma on elinkeinoelämän kehityksen tukeminen ja kansain-välisten yhteyksien ylläpitäminen, Maankäyttö- ja rakennuslain näkökulma väestöön ja sen hyviin elinehtoihin liittyvä. Tiehallinnon kannalta tämä mer-kitsee sekä tienpidon ja siihen liittyvien laatutekijöiden että väestön liikku-

22 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla KAUPUNKIALUEET JA LIIKKUMINEN

mismahdollisuuksien edistämistä parhaalla mahdollisella tavalla ja laajasta näkökulmasta. Lait asettavat haasteita Tiehallinnon toiminnalle, joihin onkin pyritty edistyksellisesti vastaamaan. Näiden lakien lisäksi sisäasiainministeriön aluekeskusohjelma on osa merkit-tävä kansallista aluepolitiikan kokonaisuutta. Sen perustana ovat hallitusoh-jelma, ohjelman toteuttamiseksi tehdyt valtioneuvoston periaatepäätökset ja aluepoliittinen tavoiteohjelma. Aluekeskusohjelmaa toteutetaan 34 alueella sekä yhdellä verkostopilotti-alueella. Aluekeskusohjelman yhtenä ideana on synnyttää luontevia työssäkäyntialu-eita, jolloin seutukuntien välisten tieyhteyksien ohella korostuu kuntien sisäi-sen tieverkon laatu ja yhdistettävyys (Tiehallinto, toimintaympäristötieto). Ohjelma vastaa Antikaisen (2003b) mukaan työssäkäyntialueita noin puo-lessa aluekeskusohjelman -alueissa. Monilla pienillä ja maantieteellisesti laajemmilla alueilla ohjelma-alue on työssäkäyntialuetta laajempi, mikä hei-jastuu aluekehittämisen arkipäivään. Aluekehitys vaikuttaa liikennemääriin eri alueilla ja heijastuu sitten väistämät-tä tienpitoon. Väestön keskittyminen kaupunkialueille voimistaa olennaisesti seudullista joukkoliikennettä ja kaupunkialueilla tapahtuvaa kevyttä liikennet-tä ja vähäisessä määrin henkilöautoliikennettä kuten arvioitiin Liikenteen tu-levaisuusbarometrissa (Mannermaa & Ahlqvist 2003). Toisaalta alueraken-teen keskittyminen voi vaikeuttaa liikennepalvelujen ja -infrastruktuurin ylläpi-toa haja-asutusalueilla. Suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa alueellinen tasa-arvo on perinteisesti ollut tärkeä tavoite. Alueellisia eroja on tasoitettu tienpidolla jo 1930-luvulla. Liikenteen alueellinen tasa-arvo on nostettu esiin mm. tienpidon resurssien-jaon yhteydessä. Tienpidon resursseja on suunnattu eripuolille maata enim-mäkseen liikennemäärien perusteella. Peruspalvelutason ylläpito tienpidossa etenkin syrjäseuduilla on kuitenkin haastava kysymys, kun kyseessä on pie-net liikennemäärät.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 23 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

Kuva 5. Pyöräily on lisääntynyt myös suomalaisilla keskusta-alueilla.

3 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN Ihmisten liikkumista on selvitetty Tiehallinnossa henkilöliikennetutkimuksen 1998 - 1999 aineiston perusteella yhdyskuntarakenteen ja alueellisen liiken-nesuunnittelun analyysin kannalta (LVM 13/2002). Ihmisten liikkumisen erot aiheutuvat yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän erojen ohella myös elämänvaiheista, jolloin muutokset liikkumisen tavoissa ovat kytköksissä muutoksiin elämäntilanteissa. Yksilötason muutosten tarkastelun myötä erot liikkumisen tavoissa voivat olla suurempia kuin alueellisen tason tuottama tieto osoittaa. Tarkasteltaessa Suomea aluetasolla, huomataan että kaikkien suurten kaupunkien ympäristö koostuu haja-asutusalueista. Yhdistettäessä kaupunkien keskustoissa asuvien ihmisten liikkumista koskeva tieto haja-asutusalueella asuvien ihmisten liikkumista koskevaan tietoon, tulokset ta-soittuvat siten, että keskusta-asukkaiden erityiset liikkumisen tavat ja haja-asutusalueella asuvien erityiset liikkumisen tavat tasoittuvat keskiarvoliikku-miseksi. Tämä keskiarvotieto ei kuvaa täsmällisesti minkään väestöryhmän liikkumista. LVM:n toimesta laadittu selvitys osoittaa myös, että hallinnollista tai tilastollista ryhmittelyä paremmin liikkumisen analysointiin sopisi pienem-män alueen tarkastelu tai esim. toiminnallisuuteen tai saavutettavuuteen pe-rustuva luokittelu.

Keskeisiä havaintoja selvityksessä ovat liikkumisen erot johtuen vastaajan elämäntilanteessa, erityisesti miesten ja naisten liikkumiskäyttäytymisessä tapahtuva voimakas ero lasten syntymisen myötä. Lapsiperheissä miesten ja naisten liikkuminen on selvästi eriytynyttä lasten iästä riippumatta, siten että lapsiperheiden miehet liikkuvat paljon ja naiset huomattavasti vähemmän.

24 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

Eroja on erityisesti matkasuoritteessa ja kulkutapajakaumassa: isät tekevät paljon työhön liittyviä pitkiä matkoja. Pienten lasten isät tekevät paljon työ-hön liittyviä matkoja, jotka ovat selvästi pidempiä kuin työikäisten lapsetto-mien miesten matkat (Kivari et. al. 2002). Lisäksi taajama-asteen mukainen ryhmittely tuottaa liikkumisen tunnuslu-vuissa eroja, jotka tulisi tiedostaa maankäytön suunnittelussa. Erityisesti seutukunta- ja kaupunkiluokka-analyyseissä havaitut erot liittyvät keskeisesti joukkoliikenteen tarjontaan: joukkoliikenteen tarjontaa on siellä missä se on taloudellisesti kannattavaa, eli tiiviisti asutuilla alueilla. Toisaalta vertailukel-poista tietoa joukkoliikenteen palveluista on vaikea saada, koska pääkau-punkiseudun ulkopuolella joukkoliikenne rajoittuu linja-auto- ja junaliikentee-seen. Myöskään joukkoliikenteen käyttäjämääriä ei ole kattavasti saatavilla, koska matkustajamäärätietoja ei ole liikennöitsijöiden välisistä kilpailusyistä saatavilla. Tiedot, jotka ovat käytettävissä, ovat linja-autoliikenteen vuoroti-heys ja kuntien joukkoliikenteen ostot (Kivari et. al. 2002). Väestöryhmittäisten tunnuslukujen tarkastelu tuo esiin liikkumisen alueittai-set erot sekä erot elämänvaiheiden mukaisesti. Tämä tarkastelutapa tarjoaa uusia näkökulmia esim. sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa selvitettäessä.

3.1 Muuttoliike: autoliikenne keskittyy

1990-luvun lama oli käännekohta maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Muut-tovirrat voimistuivat ja kohdentuivat yhä selkeämmin pääkaupunkiseudulle ja muille keskusalueille. Kyse on ollut sekä kotikuntalain muutoksesta ja todel-lisesta muuttoliikkeestä. 1990-luvulla pääkaupunkiseudun muuttovoitto on ollut hyvin korkea ja asukasmäärä lisääntyi vuodessa keskimäärin 1,5 pro-senttia (Nivalainen & Haapanen 2002). Ihmisen käyttäytymistä liikenteessä selitetään monilla yksilöllisillä tekijöillä: tärkeimmäksi ovat osoittautuneet su-kupuoli, tulot, koulutus, asumis- ja työolosuhteet, kotitalouden koko ja mahdollisuus auton käyttöön (Kiiskilä 1998). Yksilöiden tavat, tottumukset arvot ja näitä ilmentävät elämäntyylit vaikuttavat liikkumiskäyttäytymiseen. Näiden ennakoimisella väestötasolla yritetään tavoittaa liikkumisen tulevai-suutta. Väestönkasvu näyttää keskittyvän erityisesti sellaisiin kaupunkiseutuihin, joil-la on monipuoliset koulutusmahdollisuudet yliopistoineen ja tutkimuslaitoksi-neen, sekä osaamiseen perustuvia hyvin menestyviä toimialoja. Näille seu-duille kohdistuvat muutot liittyvät opiskeluun, työhön ja elämänmuutoksiin. Kaupunkiseudut vetävät puoleensa korkeasti koulutettuja. Erityisesti keskit-tyvät kaupallisen ja teknisen koulutuksen saaneiden muutot, joissa muutto-voitot keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja teknisen koulutuksen osalta myös Tampereen ja Oulun seuduille (Halme 2000). Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kasvuvyöhyke sijoittuu akselille Hel-sinki-Hämeenlinna-Tampere. Tämän HHT-vyöhykkeen muodostaa helmi-nauhamaisen taajamaketjun, jonka runkona toimii päärata ja moottoritieksi valmistunut Valtatie 3. HHT-vyöhykkeellä asuu lähes kolmannes suomalai-sista. Merkittävä osa koko 1990-luvun muuttoliikkeestä suuntautui vyöhyk-keen suuriin kaupunkeihin. Kehitystä ovat hallinneet nopeasti kasvaneet pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu. Myös Hämeenlinnan seutu näyttää muodostavan vyöhykkeen keskivaiheille kasvavan seudun. Hämeenlinna, Riihimäki ja Hyvinkää sekä pienemmät kunnat ovat toiminnallisesti löyhästi

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 25 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

sidoksissa toisiinsa. Välialueille luonnehtivat epätasaiset muutostrendit hi-taasti kasvavine tai taantuvine alueineen (Halme 2000). Yhtenä tunnistettuna alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityssuuntana on pää-keskusten kasvun suuntautuminen kehysalueelle. Kun kaupunkiseudut le-viävät pientaloalueina ympäryskuntiin, maankäyttö on luonteeltaan varsin ekstensiivistä. Syitä hajautumiseen on mm. suomalainen pientaloon kohdis-tuva asumisihanne ja vähittäiskaupan palveluiden pyrkimys pois ruuhkautu-neista kaupunkikeskustoista ja asettuminen liikenteellisesti edullisiin paikkoi-hin suuryksikköinä (Andersson 1998). Paineita rakenteen hajautumiseen on erittäin paljon nopeimmin kasvaneiden kaupunkiseutujen tuntumassa, joissa asuntojen hintojen nousu ohjaa etenkin nuoria lapsiperheitä kehyskuntiin. Muuttajat ovat kuitenkin yleensä vakaasti työllistettyjä. Muuttovirta vastak-kaiseen suuntaan on pienempi. Kuitenkin kehyskunnista kaupunkeihin muut-tavat itsenäistyvät lapset, eronneet ja jossain määrin ikääntyneet. On oletta-vissa, että HHT-vyöhykkeen kunnista osa tulee saamaan lähimuutossa muuttovoittoa. Pääkaupunkiseudun kasvu suuntautunee jatkossa osittain HHT-vyöhykkeelle. Helsinki on jo menettänyt lapsiperheitä paitsi Espooseen ja Vantaalle myös kehyskuntiin (mm. Halme 2000). Kasvualueiden kääntöpuolena ovat taantuvat alueet, joiden erityiskysymyk-set ovat olleet suomalaisen aluepolitiikan ongelmakohtia. Maaseutualueet ovat kärsineet muuttotappiosta jo pitkään, ja luonnollinen väestönkehitys on ollut negatiivista. 1990-luvun laman jälkeen maaseutualueiden muuttotappio syveni ja väestö alkoi vähetä aiempaa huomattavasti nopeammin. Väestöka-toa on kiihdyttänyt jatkuva syntyneiden vähemmyys (Nivalainen & Haapanen 2002). Taantuvia alueita luonnehtii ikärakenteen vanhentuminen. Perintei-sesti taantuviin alueisiin on liitetty syrjäisiä maaseutukuntia, mutta ryhmään kuuluu myös lukuisia pieniä taajamia ja vanhoja teollisuusseutuja, joista osa sijaitsee myös HHT-vyöhykkeellä. Perusteollisuudessa työvoiman tarve on vähentynyt, mikä on yhteydessä teollisuuskaupunkien väestökatoon. Kasvu on hidastunut myös edellisinä vuosikymmeninä voimakkaasti kasvaneissa palvelu- ja hallintovaltaisissa kaupungeissa. Aluerakenne on muuttumassa mosaiikkimaiseksi, sekä kasvavia että taantuvia alueita on eripuolilla maata Halmeen (2000) mukaan. Kun aluekehityksen tulevaisuutta tarkastellaan Tilastokeskuksen (2001) trendiennusteen valossa, erittäin voimakas keskittyminen jatkuu. Trendien-nuste perustuu siihen, että väestönkehityksen osailmiöiden syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen suunta jatkuu nykyisen kaltaisena. Muutto-liikkeen määrän merkitys alueellisessa väestönkehityksessä korostuu, kun luonnollinen väestönkehitys on hidastunut. Trendiennusteen 2001–2030 mukaan väkiluku kasvaa vain Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, pysyy Kanta-Hämeessä ennallaan ja muissa maakunnissa vähenee. Kaikille kasvumaakunnille on yhteistä voimakas kaupunkikeskus eli Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu (Myrskylä 2002).

26 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

Kuva 6. Maakuntien väestönkehitys indekseinä 2001 – 2030. Väestöltään kasvavat maakunnat. (Lähde: Tilastokeskus 2004)

Ennusteeseen perustuvan skenaarion mukaan pääkaupunkiseudulla on vuonna 2030 jopa 1,2 miljoonaa asukasta, mikä on neljännes vuosituhannen alkuvuosia enemmän. Keskittymistä kuvaa hyvin se, että neljäsosa maan työikäisestä väestöstä asuu pääkaupunkiseudun neljän kunnan alueella (Ni-valainen & Haapanen 2002). Muissa keskuksissa väestömäärä pysyy nykyi-sellään jaksolla 2001 - 2030, kun taas kaupunkien ja maaseudun vuorovai-kutuskunnissa1 asuu noin 1,4 miljoonaa asukasta eli 10 prosenttia nykyistä enemmän. Maaseudun väestömäärä pienenee voimakkaasti. Ydinmaaseu-dulla2 on vuonna 2030 noin puoli miljoona asukasta eli viidennes nykyistä vähemmän, harvaanasutulla maaseudulla asukkaita on noin 300 000 (Niva-lainen & Haapanen 2002). Myrskylä (2002) jakaa artikkelissaan Suomen alueet neljään luokkaan 1990-luvun muuttoliike- ja syntyvyyserojen perusteella, ja tarkastelee niiden tule-vaisuutta vuoteen 2030 asti ennusteen mukaisena:

1. Lapsiperhealueita ovat suurten kaupunkien ympäryskunnat, jotka saavat muut-tovoittoa nuorista lapsiperheistä. Vuonna 2002 niissä asukkaita 1,41 miljoonaa, ja vuonna 2030 asukkaita on 1,63 miljoonaa. Suomen väkiluvun kasvu tapahtuu pääosin näissä kunnissa. Ympäryskuntien väestöpyramidissa ovat lapsi-ikäluokat vahvoja ja muutenkin väestörakenne tasapuolinen. Vahvasti kasvavat kunnat (esim. Vantaa) menettävät ikäryhmässä 20 - 24-vuotiaiden ikäluokkaa yliopisto-kaupunkeihin. 2. Yksinäisten tuloalueina voidaan pitää kymmentä suurta yliopistokaupunkia, joissa asuu nyt 1,4 miljoonaa asukasta ja vuonna 2030 heitä on 1,58 miljoonaa. Korkean asteen oppilaitokset vetävät alueelle nuoria aikuisia, jotka perheellistyt-tyään muuttavat pois. Näiden kuntien väestöpyramidi pyöristyy juuri 20 - 24 vuo-

2 Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmien esitys kaupunki- ja maaseutu-jaoksi ja yhteisiksi vuorovaikutusalueiksi (Nivalainen & Haapanen 2001).

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 27 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

tiaiden luokassa. Väestössä paljon opiskelijoita, perheettömiä sinkkuja ja eläke-läisiä ja syntyvyys on alhainen (esimerkiksi Helsinki, Turku, Tampere, Oulu). 3. Väestökatoalueita ovat suurista keskuksista hieman etäämmällä olevat kunnat, jotka kärsivät jatkuvista muuttotappioista ja joissa jo kuolee enemmän väestöä kuin syntyy. Tällaisia kuntia oli 338 vuonna 2000 ja niissä väestöä 2,046 miljoonaa. Vuoteen 2030 mennessä niiden väkiluku putoaa 1,762 miljoonaan. Näiden Lapin, Kainuun ja Itä-Suomen kuntien suurimmat ikäryhmät ovat silloin yli 70-vuotiaita eläkeläisiä. Niissä on jäljellä eläkkeelle siirtynyttä maatalousväestöä. 4. Lasten ”kasvattamot” ovat 38 erittäin korkean syntyvyyden kuntaa Pohjan-maalla ja Lapissa. Kunnissa asuu 0,31 miljoonaa asukasta eikä väkiluku muutu vuoteen 2030 mennessä, lapsi-ikäluokat ovat ikäluokista suurimpia. Nuoret kui-tenkin muuttavat muualle opiskelemaan.

Väestö- ja väestörakennemuutokset merkitsevät pitkällä aikavälillä huomat-tavaa muutosta liikenteen alueelliseen sijoittumiseen ja huomattavia eroja liikenteen alueellisessa kasvussa. Erilaiset alueelliset liikennetarpeet määrit-tävät myös tie- ja muiden infrastruktuurihankkeiden kohdentamista. Väestön keskittyminen kaupunkien keskusta-alueille aiheuttaa paineita erityisesti suurten kaupunkien liikennehankkeisiin. Maassamuuton vaikutus näkyy henkilöautoliikenteessä viiveellä. Muuttajat ovat elämänvaiheissa, joissa ei omisteta välttämättä autoja. Määrällisten muutosten lisäksi erilaiset ikärakenteet vaikuttavat liikenteen kehitykseen. Kasvukeskuksiin muuttavat ihmiset ovat liikkumisen kannalta aktiivi-iässä, vastaavasti muuttotappioalueille jää passiivisempia ikääntyneitä (Tiehallinto, toimintaympäristö 2003). Autoliikenteen tuleva kasvu keskittyy Suomessa selvästi vain muutamille alueille, ja suurimmassa osassa maata kasvu on hyvinkin vähäistä. Kokkari-nen (2002) on eritellyt liikenteen kehitystä tulevaisuudessa edellä käsitellyillä neljällä väestönkehitykseltään erottuvalla alueella (Myrskylä 2002). Tarkas-telu on suoritettu kunnittain ja niistä on koottu alueittainen tuotos, joten ky-seessä ei ole varsinainen ennuste:

1. Lapsiperhealueilla kasvavissa kehyskunnissa sekä autojen määrä että au-toliikenne kasvavat. Nopeasti kasvavan henkilöautoliikenteen liikennetuotos kasvaa 46 prosentilla vuoteen 2020 ja 56 prosentilla vuoteen 2030, mutta alu-eiden välillä on suuria eroja. Kehyskunnissa on työpaikkoja vähän, joten työs-säkäynti keskuksissa on tavallista. Kehyskuntien väestö on aktiivi-ikäistä ja työmatkojen lisäksi syntyy runsaasti asiointi- ja harrastusmatkoja, joita ei taval-lisesti suoriteta joukkoliikenteellä. Lapsiperheissä autoa myös käytetään selväs-ti keskimääräistä enemmän. Kehyskunnissa alueen väestöstä valtaosa on 30 - 54-vuotiaita, autonkäyttö on tuolloin suurimmillaan. Kehyskuntien suuri henkilö-autotiheys on kasvamassa, kun perheisiin hankitaan vielä lisäautoja. Alueen autokantaa kasvattaa myös alueelle muuttavien nuorten autonhankinta. 2. Suurille kaupungeille on ominaista joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen runsas käyttö. Kasvavan väestömäärän takia on mahdollista kehittää joukkolii-kennettä entistä paremmaksi. Henkilöautoliikenne kasvaa nopeasti varsinkin suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Kevyen liikenteen liikennetuotos kas-vaa 33 prosentilla vuoteen 2020 ja 48 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Pendelöinti kehyskunnasta lisää osaltaan suurien kaupunkien henkilöautolii-kennettä. Useimmissa Suomen kaupungeista henkilöautotiheys on vain vähän pienempi kuin muissa kunnissa. Poikkeuksena on Helsinki, jonka autotiheys on selvästi muuta maata matalampi mm. hyvän joukkoliikenteen tarjonnan ansios-

28 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

ta. Suurten kaupunkien keskimääräiseen ajosuoritteeseen on Helsingillä suuri vaikutus. Alueen kunnissa ajosuorite vaihtelee mm. väestörakenteen perusteel-la. 3. Väestökatoalueilla henkilöauton pitäminen on liikkumisen kannalta lähes välttämätöntä. Autotiheys on suuri, ja vaikka autotiheys vielä kasvaakin, vähe-nevän väestön takia autojen määrä ei juuri enää kasva. Ikärakenne vähentää autonkäyttöä, joten autoliikenteen kasvu on näillä alueilla vähäistä. Väestöka-toalueiden henkilöautotiheyden arvioidaan olevan jatkossakin hiukan maan keskimääräistä autotiheyttä suuremman. Ikääntyneiden suuresta osuudesta johtuen ajosuorite jää 17 500 kilometriin vuodessa. Liikennesuoritteen kasvu on hidasta kasvaen 6 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja pysähtyen sen jäl-keen ennalleen.

4. Lasten kasvattamoissa Pohjanmaan ja Lapin lapsirikkaissa kunnissa henki-löautotiheys on hiukan maan keskiarvoa suurempi. Samoin ajosuorite on lähes yhtä suuri kuin kehyskunnissa eli 18 900 kilometriä vuodessa.

Taulukko 1. Henkilöautotiheys autoa/1000 asukasta ja henkilöauton ajosuorite eri väestörakennealueilla vuonna 2020 ja 2030 (Kokkarinen 2002). Väestörakennealue 2020 2030 Ajosuorite

2020 ja 2030 Kehyskunnat 530 545 19 000 Suuret kaupungit 450 480 18 000 Väestökatoalueet 525 535 17 500 Suurperhealueet 520 540 18 900 Koko maa 510 525 8 500 Taulukko 2. Liikenteen kasvukertoimet (kevyet, raskaat ajoneuvot) väestörakenne alueittain vuosina 2000 - 2020 ja 2000 - 2030 (Kokkarinen 2002). Kevyet ajo-

neuvot Raskaat ajo-

neuvot

Väestörakennealue 2000-2020 2000-2030 2000-2020 2000-2020 Kehyskunnat 1,46 1,56 1,43 1,68 Suuret kaupungit 1,33 1,48 1,43 1,69 Väestökatoalueet 1,06 1,06 1,13 1,24 Suurperhealueet 1,35 1,41 1,34 1,49 Koko maa 1,25 1,30 1,28 1,45

3.2 Lapset ja nuoret: liikkumisen tavat omaksutaan pienenä

Lasten edellytykset liikkua liikenteessä muuttuvat fyysisten ja liikunnallisten, sekä henkisten valmiuksien kehittyessä. Esimerkiksi lasten pituus vaikuttaa liikenteessä sekä näkemiseen että näkymiseen. Vaihtelut ikäryhmien sisällä-kin ovat suuria ja riippuvat monista eri tekijöistä. Koulunkäynti vaikuttaa olennaisesti lasten liikkumisympäristön laatuun ja laajuuteen. Lapset käyttä-vät koulumatkoihin keskimäärin 20 minuuttia päivässä. Koulumatkojen pituus kasvaa iän myötä, siirryttäessä yläasteelle, sillä ala-asteet sijaitsevat useimmiten kodin läheisyydessä. Henkilöliikennetutkimuksen (HLT 1998 - 1999) mukaan lapset tekevät vuo-rokaudessa keskimäärin noin 3 matkaa, mikä on sama määrä kuin aikuisilla. Matkojen keskipituus lapsilla on sen sijaan lyhyempi kuin aikuisilla. Päivittäi-seen liikkumiseen kuluva aika on henkilöliikennetutkimuksen mukaan 6 - 12 vuotiailla 75 minuuttia, 13 - 17-vuotiailla tytöillä 95 minuuttia ja saman ikä-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 29 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

ryhmän pojilla noin 80 minuuttia. Lapset liikkuvat matkustajina henkilöau-toissa, kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennevälineillä muita ikäryhmiä enem-män, mikä on luonnollista ennen ajokortti-ikää. Alle 12-vuotiaat ovat henkilö-autossa useammin matkustajina kuin 13 - 17-vuotiaat, jotka käyttävät merkit-tävästi jo joukkoliikennettä. Tytöt matkustavat henkilöautoissa enemmän kuin pojat, kun taas pojat suosivat polkupyörää enemmän kuin tytöt. Lasten erityistarpeena liikkumisessa nousee esille liikenneturvallisuus. Louk-kaantuneiden määrä on laskenut 1990-luvulla kaikissa alle 16-vuotiaiden ikäryhmissä. Onnettomuuksille alttein ryhmä lapsista on 7 - 12-vuotiaat pojat, vaikka pyöräilijöinä loukkaantuneiden ikäryhmän poikien määrä on vähenty-nyt miltei puoleen tarkasteluvälillä 1995 - 2001. Aarnikko, Kyttä ja Myllymäki (2003) ovat kartoittaneet tietoa lasten liikkumi-sesta ja sen merkityksestä lasten kehittymiseen sekä arvioineet Tiehallinnon nykyistä toimintatapaa lapsia koskevissa asioissa. Lasten liikkumisympäristö on viime vuosikymmeninä kaventunut huomattavasti. Lisääntynyt liikkuvuus ja yhdyskuntarakenteen hajaantuminen ovat lisänneet autoliikennettä. Auto-liikenteen kasvu on merkittävä syy lasten liikkumisvapauksien rajoittamiseen. Vanhempien huoli lasten turvallisuudesta on lisännyt lasten kuljettamista kouluun ja harrastuksiin. Lasten liikkumisen vähentymisellä on moninaisia seurauksia: arkiliikkumisen vähentyessä lasten kestävyyskunnon heikke-neminen ja ylipainoisuus lisääntyy. Lasten kuljettaminen lisää autoliikennet-tä, mikä edelleen lisää koulujen, päiväkotien ja harrastuspaikkojen lähiympä-ristössä koettua turvattomuutta. Suomalaisilla lapsilla on suurempia vapauksia liikkumisen suhteen kuin Poh-joismaiden ulkopuolella. Suomalaiset lapset ovat perinteisesti tehneet itse koulumatkansa. Tämä voi muuttua, kun tuntemukset turvattomuudesta li-sääntyvät tai perheet valitsevat koulun lasten eritysten taipumusten tai kiin-nostuksen perusteella, jolloin valinta kohdistuu usein muuhun kuin lähikou-luun (em). Useissa Euroopan maissa on ryhdytty toimenpiteisiin lasten liikkumismah-dollisuuksien turvaamiseksi esimerkiksi järjestämällä kampanjoita tai muulla tavalla tukemalla itsenäistä liikkumista. Näistä esimerkkinä voidaan mainita Ruotsissa kehitteillä ollut hanke, jossa lapsen vaateisiin kiinnitettävällä napil-la vaikutetaan alueen nopeusrajoituksiin. Tulevaisuudessa tiedon keruussa ja turvallisuuden edistämisessä voidaan hyödyntää paikallistamistekniikkaa. Keski-Euroopassa yleiset "woonerf"- kadut näyttävät selvästi pidentävät sitä aikaa, jonka lapset viettävät asuinalueellaan ulkona leikkien. Woonerf on termi pihakadulle, joka salli leikkimisen. Woonerfiä käyttävät myös kävelijät, pyöräilijät kuin moottoriajoneuvotkin, joiden suurin sallittu nopeus on hyvin alhainen (alle 16 km/h). Woonerfillä ei yleensä ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä tai kiveyksillä erotettuja jalkakäytäviä (em). ”Lapsen on sopeuduttava liikenteeseen” -malli on ollut perinteinen ajattelu-tapa, joka on nyt murtumassa. Tutkijat ovat todenneet, että toistaiseksi tien-pidossa ei ole tiepiireittäin yhtenäistä käytäntöä lasten näkökulman huomi-oimiseksi (Aarnikko et.al. 2003). Tästä huolimatta lasten omaehtoista liikku-mista ja turvallista liikkumisympäristöä on pyritty tukemaan. Ohjelmatasolla Tiehallinnossa tunnustetaan lasten oikeudet tulla huomioiduksi omana tien-käyttäjäryhmänään. Lapset eivät kuitenkaan muodosta omaa asiakasryh-määnsä Tiehallinnon prosesseissa. Lapsi asiakkaaksi – edellyttää lap-

30 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

sinäkökulman sisäistämistä kaikkiin Tiehallinnon prosesseihin. Lapsiin koh-distuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiallisesti osana kevyen liikenteen ryh-mää tai yhtenä nk. heikoista ryhmistä. Tienpidon vaikutusten arvioinnin laa-jentaminen lapsiin edellyttää lasten osallistumismenetelmien kehittämistä, esim. Ruotsissa on otettu käyttöön monenlaisissa hankkeissa erillinen lapsi-vaikutusten arviointi (Em).

Kuva 7. Turvallisessa lähiympäristössä lapset voivat varhain liikkua itsenäisesti. Esimerkkinä vahvasti liikkumisen tapoihin kytkeytyvästä elämäntavasta voi-daan tarkastella nuorten miesten autoharrastusta. Nuoret kaahailevat miehet on kooltaan pieni ryhmä, mutta nopeutta ihannoivaan elämäntapaan liiken-neturvallisuudella on merkittäviä näkökohtia. Nuorten kaahailijoiden, kaaha-riklubilaisten, elämää on tutkinut sosiologi Vaaranen (esim. 2001). Vaarasen mukaan ryhmän autoharrastus merkitsee jatkuvaa autoilua ja autonrakenta-mista, autoihin laitetaan kaikki vapaa-aika ja taloudelliset resurssit. Näille nuorille miehille tulee ajokilometrejä pari sataa viikonloppua kohden. Kortteli-rallin synkkänä kääntöpuolena ovat nuorten kohtalokkaat onnettomuudet vii-konloppuliikenteessä.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 31 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

3.3 Lapsiperheet: ikiliikkujan prototyypit

Kehyskuntien lapsiperhealueet (Myrskylä 2002) ovat tyypillisiä henkilöauto-liikenteen alueita. Henkilöautotiheys lapsiperheissä on yleensä suuri: jopa 95 prosenttia lapsiperheitä on autollisia ja perhettä kohden on keskimäärin 1,3 autoa. Autotiheys on edelleen kasvamassa, kun perheisiin hankitaan lisää autoja (Kokkarinen 2002). Pääkaupunkiseudun asuntotuotannolla on selkeä yhteys etenkin lapsiper-heiden sijoittumiseen: asuntoon liittyvän ulko- ja sisätilan tarve (Kytö 1998) sekä lähiympäristön viihtyisyys ohittaa valintakriteereissä usein liikenteeseen liittyvät tekijät. Lapsiperheissä kuljetetaan perheenjäseniä valituissa vapaa-ajan toiminnoissa yleensä henkilöautoilla, jolloin perheissä on usein vähin-tään yksi auto työmatkaliikenteen järjestämiseen. Lapsiperheet arvostavat etenkin alueen rauhallisuutta ja turvallisuutta, sekä pientalovaltaisuutta, ei niinkään kulkuyhteyksiä. Vain aivan nuorimmille lapsiperhemuuttajille hyvät julkiset liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä asuinpaikan valinnassa. (Kytö 1998.) Haja-asutus-alueella asuminen on yleensä voimakkaasti henkilöauto-riippuvaista. Maalla asumisessa hajanaisen yhdyskuntarakenteen tunnetut haitat koskettavat työssäkäyviä, sekä paikoitellen pitkiä päiväkoti- ja koulu-matkoja. Kaikilla vapaa-ajan asuminen ei riitä tyydyttämään kaipuuta maaseudulle. Viimevuosina maallemuuttoa on tarkasteltu useassa tutkimuksessa (Viini-kainen & Puustinen 2000; Heikkinen et. al. 2003). Maallemuuton motiivit liit-tyvät luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen. Maallemuutto liittyy vahvasti myös pientaloasumisen suosioon; haja-asutusalueella on mahdollisuus edul-lisiin ja suuriin tontteihin. Muuttajat ovat pääasiassa työssäkäyviä. Nuoret lapsiperheet ovat tavallinen maallemuuttajaryhmä ja maaseutumarkkinoille on ilmaantunut viime vuosikymmeninä jo ensiasunnon ostajia (Mäntylä & al.1998). Pekkanen (1997) tarkasteli tutkimuksessaan Uudenmaan haja-asutusalueille muuttaneita, joiden toimeentulon lähde oli muualla kuin maa- ja metsätalou-dessa. Haastateltavat olivat monenlaisissa elämäntilanteissa. Suuri osa asukkaista eli kuitenkin sellaista vaihetta, jolloin julkisten palvelujen tarve oli vähäisimmillään ja elämä ei ollut kovin kulutuskeskeistä. Tästä huolimatta auton omistaminen oli elinehto maalla asuttaessa, eikä siitä voitu luopua, vaikka kustannukset nousivat huomattavasti. Monessa perheessä tarvittiin kahta autoa. Tutkimuksessa nousi lisäksi esiin kasvavien lapsiperheiden kohdalla koettuja ongelmia. Lasten sujuva liikkuminen kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo oli täysin vanhempien tarjoamien kyytien varassa. Useam-pilapsisessa perheessä vanhempien vapaa-aika saattaa kulua vuosikausia kuljetusruljanssiin. Haja-asutusalueiden teiden kunto ja kunnossapito eivät useinkaan vastaa taajamia. Liikkumista pyrittiin rationalisoimaan yhdistämäl-lä palveluiden käyttö työmatkoihin. Julkisen liikenteen tarjontaa pidettiin vä-häisenä ja tarpeita vastaamattomana, mutta toisaalta kehittämistä voidaan pitää mahdottomana ja jopa järjettömänä tehtävänä. Liityntäpysäköinnille sen sijaan olisi käyttöä haastateltavien mielestä.

32 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

3.4 Vanheneva väestö: liikennekulttuuri muuttuu

Liikenteen tulevaisuusbarometri -tutkimuksessa (Mannermaa & Ahlqvist 2003) arvioitiin väestö-, alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä koskevista teeseistä selvästi uskottavimmaksi väestön ikärakenteen muuttuminen van-husvaltaisemmaksi muuttoliikkeestä riippumatta. Väestön ikääntyminen on väistämätön kehityskulku, ja tämä suuntaus tulisi huomioida itsestään sel-västi liikennettä koskevissa tulevaisuustarkasteluissa (mm. Heinonen et. al 2000, Mannermaa 1998, Meristö 2000). Koko maan tasolla työikäisten määrä vähenee 180 000:lla ja eläkeikäisten määrä kasvaa 610 000:lla tarkastelujaksolla 2010 - 2030 tilastokeskuksen trendiennustuksen mukaan (tässä Myrskylä 1998, Nivalainen & Haapanen 2001). Suurimmat ikäluokkamme siirtyvät väestöpyramidin vanhimpiin ikä-luokkiin kaikilla alueilla. Eläkeikäisten määrä kasvaa kaikkialla, mutta keskit-tyvä aluekehitys kärjistää alueiden välisiä eroja. Alueittain tarkasteltuna ikääntyminen on voimakkainta Pohjois-Savossa, jossa työikäisten ja lasten määrä vähenee melkein 60 000:lla, mutta eläkeikäisten määrä kasvaa 25 000:lla. Suhteellisesti suurimmat muutokset tapahtuvat Pohjois-Karjalas-sa ja Kainuussa, joissa eläkeikäisten osuus kasvaa 18 % ja työikäisten mää-rä vähenee 14 %. Maaseudulla ikääntyneiden määrän kasvu on suhteellisen hillittyä, sillä ikärakenne on vanha tällä hetkellä.

Kuva 8. Väestö iän mukaan indekseinä (vuosi 2000 = 100) (Lähde: Tilasto-keskus 2004 ).

Pääkaupunkiseudulla yli 65-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Muista alueista poiketen pääkaupunkiseudulla on eläkeikää lä-hestyviä vielä vuonna 2030 huomattavasti nykyistä enemmän. Ikääntyneiden osuus pysyy kuitenkin maan keskiarvon alapuolella, sillä jatkuva muuttovoit-to pitää ikärakenteen nuorena. Myös muissa alueellisissa keskuksissa ja nii-den lähialueilla yli 65-vuotiaiden määrä nousee noin kaksinkertaiseksi (em). Väestön ikääntymisen myötä myös autoilijat ikääntyvät. Suurista ikäluokista enemmistöllä on ajokortti ja tällä hetkellä autokin käytössään. Eläkeikäisten

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 33 VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

autoilijoiden määrä alkaa kasvaa voimakkaasti jo tällä vuosikymmenellä. Monilla alueilla enemmistö autoilijoista on eläkeikäisiä (Myrskylä 2002). Tulevaisuuden eläkeläisten on arveltu olevan nykyistä terveempiä ja liikku-vampia. Osalle iäkkäistä autoilu ja vapaa-aikaan liittyvä matkailu tulee ole-maan luontevaa eläkkeelläkin (Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 2001). Lii-kenteen tulevaisuusbarometri -tutkimuksessa (Mannermaa & Ahlqvist 2003) vanhusvaltaistumisen seurauksena saattaa olla työmatkojen väheneminen ja toisaalta vapaa-aikaan ja asioimiseen liittyvän liikkumisen tarpeen lisäänty-minen. Väestön ikääntyminen lisää esteettömän joukkoliikenteen tarvetta. Asiantuntijoiden mielipiteet erosivat ikääntymisen vaikutuksesta kevyen lii-kenteen, kansainvälisen ja kotimaan liikenteen määriin. Matkasuorite vähe-nee iän myötä sekä miehillä että naisilla. Väestön vanheneminen merkitsee että matkat kohdistuvat yhä vähemmän kouluihin, päiväkoteihin ja työhön (Kiiskilä 1998).

Kuva 9. Ikääntyvien määrän lisääntyminen muuttaa liikennekulttuuria.

Tienpidon näkökulmasta ikääntyminen luo paineita itsenäisen asumisen ja liikkumisen tukemiseen. Yksilötasolla iän myötä ihmiselle tulee monia rajoi-tuksia liikkumisen suhteen. Alentunut fyysinen suorituskyky merkitsee vaike-uksia ja turvattomuutta liikenteessä. Henkilöliikennetutkimuksen (HLT 1998 -1999) mukaan matkojen lukumäärä vähenee, matkat lyhenevät ja liikentees-sä kulutetaan yhä vähemmän aikaa. Tutkimuksissa on havaittu, että iäkkään henkilön liikkuvuuden väheneminen ei ole henkilön oma valinta, vaan se joh-tuu nimenomaan liikkumismahdollisuuksien vähentymisestä (Sanasvuori 1996). Iäkkäiden liikkumiseen liittyy ns. subjektiivinen turvallisuusriski: mat-koja saatetaan jättää tekemättä, kun pelätään onnettomuuksia (Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 2001). Selkeästi selvitettävä aihe iäkkäiden piirissä onkin liikkumisenhalujen ja toteutuneen liikkumisen suhde erilaisilla alueilla.

34 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET LIIKKUMISEEN

Ikääntymisen keskittyessä erityisesti alueellisesti kysymys sosiaalisesta ta-sa-arvosta yhdistyy alueelliseen tasa-arvoon. Yhdyskuntarakenteen hajau-tuminen ja vähäliikenteisten syrjäseutujen väestökato heikentävät iäkkäiden liikkumismahdollisuuksia. Palvelujen saavutettavuutta heikentävät kaupan yksikkökoon kasvuvaatimukset ja keskittyminen saavutettavuuden kannalta keskeisille paikoille. Iäkkäiden tarpeisiin kuuluvat esteettömät joukkoliiken-neyhteydet, palvelu- ja kutsuliikennemahdollisuudet, matalalattiainen kalus-to, mikä asettaa uusia vaatimuksia infrastruktuurille. Itsenäisen liikkumisen lisäksi kotona asumisen tukeminen edellyttää kotipalvelun esteetöntä pää-syä ikääntyneiden luokse (Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 2001). Väestön ikääntyessä tarve esteettömään liikkumisympäristöön korostuu erilaisilla alueilla. Liikkumisympäristöistä etenkin kevyen liikenteen väylien tulisi olla esteettömiä ja niiden talvikunnossapitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Useimmat ikääntyneiden vammat syntyvät talvisin tapahtuneista liukastumi-sista ja vanhukset saattavat jättää matkoja tekemättä liukastumisen ja kaa-tumisen pelossa. Joukkoliikenteen ongelmina iäkkäille on nostettu esiin mm. liikennevälineiden ergonomiset yksityiskohdat, joissa iäkkäät on usein unoh-dettu (Lehmuskoski et. al. 2002). Näitä ovat mm. korkeat kynnykset ja as-kelmat, kaatumiset bussin sisällä, vanhuspaikkojen poistaminen, väärällä korkeudella olevat istuimet ja painonapit ym. Myös iäkkäiden arkuus ja pelot liikkumisen suhteen ovat todellisia joukkoliikenteen käyttämisen esteitä, jotka tulisi ottaa vakavasti.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 35 MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

4 MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

Ihmisten erilaiset arvot ja elämäntavat heijastuvat suoraan liikkumiseen: ar-vojen ja usein taloudellisten resurssien mukainen sijoittuminen tietylle alueel-le määrittää ihmisten liikkumisen tapoja. Elämäntavasta muodostuu yleensä ensisijaisesti tapa, jonka avulla hän luo elämänsä ja identiteettinsä. Se voi olla samanlainen kun muiden ihmisten elämäntavat, mutta ei välttämättä ole sitä. Vaihtoehtoiset yksilölliset valinnat ja mahdolliset teot lisääntyvät koko ajan. Elämäntapaan ja sen kehittämiseen vaikuttavat yksilötasolla hakeutu-minen tai sijoittuminen tietynlaiselle asuinalueelle, tämän alueen sijainti sekä väestörakenne (Lundgren 1999). Lähtökohtana on, että elämäntavat muo-dostuvat ja ilmenevät yksilön arvoissa, asenteissa ja teoissa. Yhdyskuntarakenteessa yksilön valintojen seuraukset ilmenevät asumisen ja liikkumisen valintojen kautta: asunnon sijainti suhteessa päiväkodin, koulun, työpaikan ja palvelujen sijaintiin määrittää liikkumista. Mahdollisuus asioiden hoitamiseen kävelyetäisyydellä vähentää autoriippuvuutta ja sujuvat kevyen liikenteen väylät mahdollistavat pyöräilyn. Kuitenkin ihmiset asettuvat tietylle alueelle esim. ollakseen alueella asuvien kaltaisia tai välttelevät tiettyjä aluei-ta alueen rauhattomuuden pelossa (Jallinoja 1997). Asumisen, muuttamisen ja liikkumisen valintojen syyt saattavat johtua enemmän yksilön ja perheen elämäntilanteesta kuin alueen peruspalveluista ja liikenneyhteyksistä. Yksi-löiden ja läheisten yhteisöjen valinnat eivät kuitenkaan ole aina seurausta rationaalisesta valinnasta, vaan useimmiten erilaisissa tilanteissa tehtyjä päätöksiä, joista muodostuu jatkuvampi kuvio. Seuraavassa tarkastellaan viimeaikaisessa keskustelussa esillä olleita työn tekemiseen liittyviä elämän-tapoja ja -tilanteita, joilla on merkitystä liikkumisen valintojen kannalta. Näitä ovat pitkienkin matkojen päivittäinen pendelöinti, etätyön toinen vaihe, työt-tömyys sekä nk. luovan luokan tarkastelut elämäntapana.

4.1 Työmatkaliikkumisen vaihtelut: pendelöinnistä etätyön toi-seen vaiheeseen

Työssäkäyntialuetta voidaan käyttää parhaana vastineena toiminnalliselle kaupunkiseudulle (Antikainen 2003b). Työssäkäyntialue merkitsee yksilön näkökulmasta päivittäisen toiminnan ympäristöä. Alue- ja yhdyskuntarakenteessa tapahtuneet muutokset viimeisen parin vuo-sikymmenen aikana ovat johtaneet yhä laajempiin työ- ja asuntomarkkina-alueisiin. Työvoiman liikkuvuus on kasvanut 1990-luvun työttömyyden ja maaseudun rakennemuutoksen myötä. Vuonna 1998 työmatkojen keskipi-tuus oli jo 10,0 kilometriä. Pitkien asuinpaikalta tehtävien työmatkojen (20 -150 km) osuus vuonna 1998 oli 12 %, mutta ne aiheuttivat yli puolet (57 %) koko maan työmatkakilometreistä. Etenkin suuria kaupunkeja ympäröivillä alueilla pitkien työmatkojen osuus on korkea, jolloin työssäkäyntialueeseen voi kuulua useamman kunnan ketjuja. Pääkaupunkiseudun pendelöintialue ulottuu Hyvinkäälle asti lähes 20 % pendelöintiasteena. Myös Tampereen ja pääkaupunkiseudun välinen pendelöinti on merkittävää pitkästä välimatkasta huolimatta (Halme 2000; Helminen & al 2003). Pendelöintiä tapahtuu myös keskuksesta kehyskuntiin. Monilla alueilla mer-kittäviä suuria työllistäjiä sijaitsee myös kehyskunnissa. Antikainen (2003) antaa konkreettisen esimerkin Kajaanin seudulta: Kajaanin kupeessa sijait-

36 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

sevassa Vuolijoen kunnassa sijaitsee teollisuuslaitos, joka tarjoaa puolet kunnan 1 000:sta työpaikasta. Puolet tämän yrityksen henkilöstöstä tulee Kajaanin kunnasta. Antikaisen mukaan vastapendelöinnin määrä lisäänty-nee tulevaisuudessa entisestään. Tämä liittyy erityisesti perhekohtaisiin työmarkkinoihin, mutta myös elinympäristölle asetettaviin vaatimuksiin, kuten tiettyyn anonymiteetin tavoitteluun. Toiminnallisten ja vuorovaikutteisten alu-eiden määrittelyssä on vastaisuudessa otettava vahvemmin huomioon myös vastapendelöinti. Halme (2000) huomauttaa, että pelkän pendelöinnin varaan kehittyvä kasvu on matkakustannuksiin sisältyvän riskin vuoksi epävarma kehitysvaihtoehto, joka voi kustannusten noustessa johtaa muuttotappioon ja pienten kuntien vetovoimaisuuden heikkenemiseen. Käytännössä matkustamisen hinta muo-dostaa keskusten päivittäiset toiminnalliset alueet. Pendelöinnin vaihtoehdoksi on esitetty etätyön tekemistä. Tietoliikenteen kehittymisen ja yleistymisen on ajateltu korvaavan fyysistä liikennettä ja etä-toimintojen vähentäessä liikkumistarvetta. Tietoliikenteen kautta on mahdol-lista hoitaa päivittäisasioita ja työstä tulee vähemmän paikkariippuvaista. Etätyö luo mahdollisuuksia liikenneyhteyksien paranemiseen ja vyöhykemäi-seen aluerakenteen kehitykseen. Keskusseutujen välisen etätyön tai jousto-työn tekeminen voi voimistua, mikä kuvastaa seutujen välistä verkostoitumis-ta. Helmisen, Ristimäen ja Oinosen (2003) tutkimuksen haastatteluaineiston pe-rusteella etätyötä tekee Suomessa säännöllisesti tai satunnaisesti työllisten oman käsityksen mukaan noin 5 prosenttia työllisistä (n. 100 000). Alle 60 kilometrin matkoilla etätyöntekijöiden osuus pysyy 5 prosentin tuntumassa. Työmatkan pidetessä etätyön osuus kasvaa: yli 100 kilometrin matkoilla noin 20 prosenttia tekee etätyötä. Etätyötä tekevät ovat useimmiten hyvin koulu-tettuja ylempiä toimihenkilöitä. Tämä merkitsee sitä, että etätyö on mahdol-lista niille, joilla on päätäntävaltaa oman työnsä suhteen. Etätyötä tekevien osuus on valtakunnallisesti suurin Helsingin ja Tampereen työssäkäyntialu-eilla ja työpaikat ovat keskustahakuisia. Tärkein peruste etätyön tekemiselle on työn luonne. Etätyötä ei tehdä ajankäytön tai rahan säästymisen vuoksi. Tätä selittää se, että määrällisesti suurimmalla osalla etätyötä tekevistä on lyhyt, alle 20 kilometrin työmatka. Yli 50 kilometrin työmatkaa tekevillä pitkä tai hankala työmatka on kuitenkin merkittävin syy etätyöhön. Kaikkein pisim-piä työmatkoja tekevät ratkaisevat työmatkaongelmansa useimmiten käyt-tämällä työpaikan läheisyydessä sijaitsevaa kakkosasuntoa. Yli 120 kilomet-rin työmatkaa tekevistä yli puolella on käytössään tällainen kakkosasunto. Etätyön vaikutuksesta liikkumiseen on esitetty monenlaisia arvioita. Yleisesti etätyökeskusteluun on liitetty ajatus liikenteen vähenemisestä. Liikenteen tulevaisuusbarometrin (Mannermaa & Ahlqvist 2003) perusteella etätyösken-tely ei juuri vähennä liikkumista. Asiantuntijat eivät pitäneet etätyön merkittä-vää lisääntymistä uskottavana kehityksenä ja sen arvioidaan jäävän melko marginaaliseksi osaksi työkulttuuria. Etätyön ei siten nähdä vaikuttavan liik-kumisen määrään. Tähän liittyvänä tuloksena voidaan pitää sitä, että arvi-oissa ei myöskään pidetty uskottavana globalisaatiolle rinnakkaista kehitys-ilmiötä, lokalisaatiota, ja suurten ikäluokkien paluumuuttoa juurilleen maalle, eikä edes pieniin keskuksiin.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 37 MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

Vaikutukset voivat olla ristiriitaisia. Halmeen (2000) mukaan etätyö saattaa vähentää rutiiniliikkumista, mutta toisaalla työn luonteen muuttuminen kohti lyhytaikaisia työsuhteita muuttaa asumisen ja työpaikan jo nyt heikkenevää suhteetta. Helmisen, Ristimäen ja Oinosen (2003) tutkimuksen perusteella etätyö ei paljon vähennä työmatkoja, sillä työpaikalla käydään siitä huolimat-ta lähes jokaisena työpäivänä. Kotona työskentely vähensi työmatkojen ko-konaiskilometrisuoritetta vain 0,8 prosenttia. Alle 150 kilometrin työmatkoilla kotona tehty etätyö vähentää työmatkojen pituuden perusteella laskettuna Suomen 190 miljoonan kilometrin viikoittaista kokonaissuoritetta siis vain noin 1,3 miljoonalla kilometrillä. Lisäksi etätyö on usein satunnaista ja osa-päiväistä. Kiiskilän (1998) tutkielman mukaan etätyön lisääntyminen kasvat-taa hieman tehtyjen matkojen kokonaismäärää, kun tarkastelualueena on Tampereen seutu vuonna 2010 ja 2020. Työmatkojen tilalle tulevat asiointi- ja vierailumatkat. Kulkumuotojakaumaan etätyöllä ei ole vaikutusta.

4.2 Työssäkäynti: työttömyys heijastuu liikkumiseen

Työllisyyden ja työttömyyden suhdanteet vaikuttavat merkittävästi yleensä koko liikenteeseen. Työpaikkakehityksessä tapahtui 1990-luvulla suuria mul-listuksia, joista osa oli lamakauden aiheuttamia, osa myös suurta rakenne-muutosta. Tuolloin menetettiin puoli miljoonaa työpaikkaa muutamassa vuo-dessa, joista 90 000 oli maataloudesta. Kun työpaikkakasvu jälleen alkoi vuonna 1994, eivät uudet työpaikat syntyneetkään menetettyjen tilalle. Osa työvoiman poistumasta päätyi eläkkeelle, kotitaloustyöhön tai opiskeluun, mutta osa työnsä menettäneistä jää työttömiksi. Useiden työttömäksi jäänei-den uudelleen työllistyminen on osoittautunut vaikeaksi, ongelmina oli heikko koulutus sekä ikääntyminen (Myrskylä 2002). Laman jälkeinen kehitys merkitsi työpaikkojen voimakasta keskittymistä. Suomen työpaikkamäärä kasvoi 304 000:lla vuosina 1995 - 2000, josta pää-osan jakoivat 10 kärkiseutukuntaa. Pelkästään Helsingin seutukunta sai 136 000 työpaikkaa eli 45 prosenttia kokonaislisäyksestä. Muuttovirtojen kohdistuminen on tämän valossa melkoisen luonnollista. Valmistuneet ja työttömät siirtyvät sinne, missä työtä on tarjolla (em). Laman aikana Suomessa syntynyt suurtyöttömyys ja työelämän muutokset merkitsivät tulevaisuuden näkymien käymistä aikaisempaa epävarmemmiksi, mikä näkyi erityisesti uusien autojen vähäisenä hankintana. 1990-luvulla Suomessa hankittiin uusia autoja väkilukuun suhteutettuna kaikkein vähiten muihin autoistuneisiin maihin verrattuna (Kokkarinen 1999). Yksilötasolla työttömyys merkitsee työmatkojen loppumista. Toisaalta tulotason muutos saattaa merkitä liikkumisen vähentymistä ja oman auton käytön rajoittamista tai siitä luopumista. Henkilöliikennetutkimuksen (HLT 1998 - 1999) mukaan kokopäivätyötä tekevien työmatkat ovat pitkiä ja ne kasvattavat matkasuori-tetta merkittävästi. Lukumääräisesti eniten matkoja tekivät osa-aikatyössä olevat, joiden elämäntilanteeseen mahtuu paljon myös ostos- ja asiointimat-koja sekä vapaa-ajan matkoja. Myös työttömät tekivät kokopäivätyöläisiä enemmän ostoksiin, asiointiin ja vapaa-aikaan liittyviä matkoja. Työttömien todettiin liikkuvan selvästi eniten jalan tai polkupyörällä. Liikenteen tulevaisuusbarometri -tutkimuksessa (Mannermaa & Ahlqvist 2003) yksi teeseistä kuului: ”tietoyhteiskunnan ja varallisuuden nousun myö-tä ihmisten tarpeet erilaistuvat voimakkaasti, erilaiset harrastukset kukoista-

38 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

vat, työnteon mallit vaihtelevat ja kaikkinainen vauraus ja mosaiikkisuus val-litsee yksilöllisyyttä korostavien arvojen ryydittämänä.” Tämä ns. positiivinen teesi merkitsee liikenteen olennaista lisääntymistä sekä henkilöliikenteessä että tieliikenteessä kaupunki- ja haja-asutusalueilla. Yhteiskuntaan, elämän-tapaan ja arvoihin liittyvien ilmiöiden uskottavuutta arvioitaessa uskottavim-miksi arvioitiin ekologisten, ympäristöä korostavien arvojen, eurooppalaisuut-ta ja kansainvälisyyttä korostavien arvojen sekä henkistä hyvinvointia koros-tavien arvojen voimistuminen tulevaisuudessa. Ekologisten arvojen voimistumisen arvioidaan lisäävän julkista ja kevyttä lii-kennettä ja vaikuttavan jossain määrin vähentävästi liikkumisen tarpeeseen ja muihin liikennemuotoihin. Eurooppalaisuutta ja kansainvälisyyttä korosta-vat arvot lisäävät liikkumista kautta linjan, erityisen suuri voimistava vaikutus on kansainvälisen liikenteen kohdalla. Henkistä hyvinvointia korostavien ar-vojen voimistuminen lisää liikkumisen tarvetta asioinnin ja vapaa-ajan osalta sekä julkista ja kevyttä liikennettä, vaikutuksen ollessa vähäinen muihin lii-kennetekijöihin verrattaessa.

4.3 Osaajat ja luova luokka: globaalit liikkujat

Viime vuosina on keskusteltu osaamisen keskittymisestä sekä innovatiivisis-ta yhteisöistä sekä nk. luovasta luokasta. Nämä termit liittyvät yritysmaail-man ja yliopistojen toisiaan hyödyntävään yhteistyöhön makrotasolla ja toi-saalta mikrotasolla koulutettujen ja innovatiivisten ihmisen sijoittumisesta kaupunkiseuduilla. Osaamisen maankäyttöstrategia -selvityksessä (Rönkä et. al. 2001a, 2001b) selvitettiin mm. mitä tarpeita osaamiskeskusten käyttäjillä on maankäytön ja liikenteen suhteen. Yliopistojen ja yritysmaailman rajapinnassa toimivat tie-de- ja teknologiakeskukset ovat paikkoja, joissa yritysmaailma ja tiedeyhtei-sö tekevät keskinäistä ja toisiaan hyödyntävää yhteistyötä. Olennaista inno-vaatioiden syntymisessä on tiedon ja erilaisten ihmisten, opiskelijoiden, tutki-joiden, opetushenkilökunnan ja yritysten työntekijöiden kohtaaminen. Selvityksessä puhutaan osaamisen infrastruktuurista, jossa liikenteen ja maankäytön ratkaisut luovat puitteet huippuosaamiseen perustuvalle tieteen harjoittamiselle sekä yritystoiminnalle. Osaamisen infrastruktuuriin kuuluu sujuvan liikkumisen mahdollistava liikennejärjestelmä. Osaamiskeskusten ja niiden yhteyksien suunnittelussa on olennaista tuntea kohderyhmän elämän-tavat ja tarpeet liikkumiselle. Työpäivän luonne ja ajankäyttö on muuttunut perinteisestä, kun työn ja opiskelun raja on hämärtynyt. Erityisesti nuorten, alalleen omistautuneiden osaajien työpäivät ovat pitkiä ja elämänrytmi on epäsäännöllinen. Osaamiskeskusten toimijoiden liikkumistarpeet jakautuvat yleensäkin myöhäisempään iltaan. Osaamiskeskittymissä liikenne on perin-teistä teollisuusaluetta henkilöpainotteisempaa.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 39 MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

Kuva 10. Opiskelijoiden päivään kuuluu useita siirtymisiä paikasta toiseen.

Osaamisen maankäyttöstrategiassa (2001) kehittämistarpeeksi joukkoliiken-teen osalta todettiin liikkumisketjun laatutaso ja yksilöllinen saavutettavuus. Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulusuunnittelussa on tehtävä osaamiskeskit-tymien verkottumista tukevia strategisia valintoja, vaikka liikennemäärät eivät nykytilanteessa olisi riittäviä. Viime vuosikymmeninä yhteiskuntatieteissä on tunnistettu kommunikoiva, koulutettu ja ammattitaitoinen väestöryhmä, jonka on todettu luovan oman-laista elämäntyyliään. Tässä yhteydessä on puhuttu professionalisaatiosta, mikä viittaa tämän osaavan väestöjoukon kasvuun. Tämän usein ns. uudeksi keskiluokaksi luokitellun joukon edustajiksi on mainittu perinteisesti tieteen-tekijöitä, johtajia ja tekniikan alan ammattilaisia. Usein erityiseksi ryhmäksi nostetaan ns. luovissa ammateissa toimivat, jotka on tunnistettu eräänlaisina kulttuurisina edelläkävijöinä. Uutta väestöryhmää on kutsuttu symbolianalyy-tikoiksi, kognitiiviseksi eliitiksi ja luovaksi luokaksi. Elämäntyylin tunnistettuja piirteitä ovat olleet joustava liikkuminen, paikattomuus ja kansainvälisyys (Ilmonen & al 2003). Yhdysvaltalainen tutkija Richard Florida on kehitellyt luova luokka -käsitettä teoksessaan The Rise of the Creative Class (2000). Floridan määritelmän mukainen luova luokka on laaja: siihen kuuluvat ammattiryhmät, joiden työ-hön liittyy innovaatioiden tuottaminen ja uuden tiedon luominen ts. luovuus. Floridan määrittelemään luovaan luokkaan kuuluu 38 miljoonaa yhdysvalta-laista eli 30 % työvoimasta. Luovasta luokasta voidaan erottaa superluova ydin (super-creative core), jonka edustajia ovat insinööritieteiden, sosiaalitie-tieteiden, muotoilun, viestinnän ja koulutuksen ammattilaiset. Luoviin ammat-tilaisiin (creative professionals) kuuluvat liike-elämän, lainsäädännön, ter-veydenhuollon sekä hallinnon edustajat.

40 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla MONIMUOTOISTUVAT ELÄMÄNTAVAT

Luovalle luokalle tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyys, elämykset, kulttuurinen monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus. Sen edustajat hakeutuvat kaupunkiseu-duille, joissa on mahdollista elää näiden arvojen mukaisesti. Asuinpaikan va-lintatekijät voi koota käsitteeseen paikan laatu (vrt. elämänlaatu). Luovan luokan liikkeistä riippuu, mitkä kaupunkiseudut menestyvät taloudellisesti ja mitkä ovat häviäjiä. Yritykset tarvitsevat luovaa luokkaa ja sijoittuvat alueille, joissa on työvoimaa. Florida on mitannut Yhdysvaltain alueiden vetovoimaa indikaattoreinaan luovan luokan osuus työvoimasta, patenttien määrä per capita ja huipputeknologiatyöpaikkojen osuus. Erityinen seurattava suvaitse-vuusindikaattori on homoseksuaalien osuus väestöstä. Luova luokka ei ole edeltävän sukupolven tavoin uskollinen työantajilleen, vaan henkilökohtaisesti tärkeitä asioita ovat ne, jotka todella merkitsevät elämänvalinnoissa. Työuraa ei enää kuvaa vertikaalisuus. Muutokset työ-elämässä tapahtuvat työpaikkojen kesken, ei niiden sisällä perinteiseen mal-liin. Rauhaa ja karnevaaleja -tutkimuksessa (Ilmonen et. al. 2000) pääkaupunki-seudun tieto- ja taitoammattilaiset nimettiin varauksella uudeksi ammatilli-seksi eliitiksi, jolla on erityisesti sosiokulttuurista pääomaa. Tieto- ja taito-ammattilaiset ovat asumisen avainryhmiä ja suunnan näyttäjiä. Sisäiset ar-vot osoittautuivat ryhmille tärkeämmäksi kuin ulkoiset: tasa-arvoa, suvaitse-vaisuutta, työtä, perhettä ja ystäviä arvostettiin menestystä ja statussymbole-ja enemmän. Kuitenkin tutkittavat hakivat elämyksiä ja lumoa elämäänsä kaupunkikulttuurista ja kuluttamisesta. Kuluttaminen oli tutkittaville yhä enemmän tapa olla olemassa, todetaan tutkimuksen johtopäätös-osiossa. Tutkimuksen mukaan taideammattilaiset viihtyivät keskustassa ja arvostivat kaupunkimaista asumista, kun taas tietotyöläiset kaipasivat enemmän tilaa ja suosivat ennemmin esikaupunkia. Taitoammattilaisia kuvattiin keskus-taurbaaneiksi ja tietoammattilaisia luontourbaaneiksi. Tämän mukaisesti tie-toammattilaisten työmatkat osoittautuivat taideammattilaisia huomattavasti pidemmiksi ja autonomistus oli tavallista (Ilmonen et al. 2000). Taideammat-tilaisilla autoa omistamattomien osuus osoittautui suureksi (32 %), kun ryh-mä kuuluu periaatteessa kuitenkin kaikkein autoistuneimpiin ikäluokkiin. Tä-mä viittaa autottoman urbaanin elämäntyylin arvostukseen. Taideammattilai-sista yli viidennes työskenteli kotinsa yhteydessä tai läheisyydessä ja oletet-tavasti lyhyillä matkoilla kevyen liikenteen osuus on keskeinen. Joukkolii-kennettä työmatkoilla käytti joka toinen taideammattilainen ja ATK-suunnittelija, mutta insinöörivastaajista vain joka neljäs.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 41 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

5 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

Liikenne ja maankäyttö ovat molemmin suuntaisessa vuorovaikutuksessa: yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikenteeseen ja liikenne maankäyttöön sekä yhdyskuntiin. Tätä vuorovaikutussuhdetta on tutkittu Tielaitoksen ja sen yh-teistyötahojen toteuttamassa tutkimus- ja kehittämisprojektissa Liikenne ja maankäyttö. Projektissa tuotettiin perustietoa liikenteen ja maankäytön väli-sestä vuorovaikutuksesta ja selvitettiin erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia. Projektin tuloksena oli lähes 90 erillistä raporttia, artikkelia tai ohjeistoa. Pe-rinteinen liikennesuunnittelu ei ole aiemmin paljon kyseenalaistanut ongel-mien lähtökohtia (Sanasvuori 1996). Sanasvuoren mukaan liikennejärjestel-mä onkin ollut vielä 1990-luvulla suunniteltu antamaan suurimmat liikkumis-mahdollisuudet niille yhteiskunnan jäsenille, joilla on rahaa, hyvä terveys ja kestävyys sekä nopea käsitys- ja reagointikyky. Suurin osa väestö ei täytä vaatimuksia, joita liikennejärjestelmä sille asettaa. Liikennesuunnittelulla luodaan puitteet matkustusvalinnoille. On tärkeää tarkastella yksittäisten kul-kumuotojen ja matkaketjujen painoarvoja suhteessa koko liikennejärjestel-män palvelutasoon, mikäli tavoitellaan kestävää liikennejärjestelmää. Paran-tunut palvelutaso nostaa kysyntää, mikä koskee niin yksityisautoilun, joukko-liikenteen kuin kevyen liikenteen puitteita, kuten Sanasvuori (1996) toteaa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on ollut vastauksena kokonaisvaltaiseen, sa-manaikaiseen suunnitteluun ja eri tekijöiden huomioimiseen. Liikennejärjes-telmäsuunnittelu on yleistynyt koko liikennepolitiikassa 1990-luvulta alkaen. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla viitataan maankäytön suunnittelun ja liiken-teen yhteensovittamiseen. Se on luonteeltaan strategista suunnittelua, mutta antaa lähtökohtia myös hankekohtaiselle suunnittelulle. Liikennejärjestelmä-suunnittelussa on oleellista ottaa huomioon kaikki liikennemuodot ja matka-ketjut. Liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyy ajatus moniarvoisesta, kaikki intressiryhmät huomioon ottavasta suunnittelusta (Liikenne ja maankäyttö 1997). Suurilla kaupunkiseuduilla liikennejärjestelmäsuunnittelu on entistä keskei-sempi osa seututasoista yhdyskuntasuunnittelua. Liikenne- ja viestintäminis-teriö osallistuu neljän suurimman kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ja valtion kesken on sovittu seudun lii-kennejärjestelmän kehittämisestä. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus näyttäytyy monella tasolla. Merkit-tävien alueellisten liikennereittien vaikutukset ilmenevät vasta pitkällä aikavä-lillä niin aluerakenteessa, kuin myös lähialueensa yhdyskuntarakenteessa. Suurten kaupunkien vaikutusalueen kasvu saattaa laajentaa myös taloudel-listen kasvuvaikutusten leviämistä. Tämä kehitys on sidoksissa liikenneyhte-yksien paranemiseen ja sitä kautta myös vyöhykemäiseen aluerakenteen kehitykseen. Pääradan yli 100 vuoden vaikutus näkyy selvänä niin alue- kuin yhdyskuntarakenteessakin. Sitä voidaan pitää keskeisenä tekijänä HHT-vyöhykkeen nykyisen taajamaketjun kehityksessä (Halme 2000). Toiminnal-lisuuden ja kehityksen lisäksi vuorovaikutus näyttäytyy myös konkreettisella tasolla: liikennerakenteiden maankäyttö vaikuttaa suuresti ja suoraan yhdys-kunnan rakenteeseen, toimintaan ja tunnelmaan (Toiskallio 2002). Tehokkailla liikennereiteillä on suuri merkitys alueen kehitykseen ja tästä johtuen mm. Hämeenlinnan seudun asema on vahvistunut. Esimerkiksi Hä-meenlinnan seudun ajallinen etäisyys pääkaupunkiseudusta on supistunut ja

42 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

uusien liikenneyhteyksien myötä kehitys jatkuu, mikä saattaa liittää seudun yhä kiinteämmin pääkaupunkiseudun kasvuvyöhykkeeseen. Uuden moottori-tien vaikutukset aluerakenteessa ovat vielä pieniä, sillä tie valmistui Hä-meenlinnan tasolle syvän taloudellisen taantuman aikana (Halme 2000). Valtatien 3 vaikutusta kaavoitukseen on selvitetty osana Liikenne ja maan-käyttö -hanketta. Helsingissä ja Hämeenlinnassa VT3 -suunnitelma ei vaikut-tanut maankäytön kasvusuuntiin eikä synnyttänyt erityisiä toimintoja. Van-taan yleiskaavoituksessa tiesuunnitelma huomioitiin työpaikka- ja teollisuus-alueiden lisäämisenä moottoritien vaikutusalueella. Tie eritasoliittymineen on liikennehakuisille toiminnolle arvokasta aluetta: esim. Valkeakoskelle moot-toritie olisi merkinnyt kiinnostavia teollisuusalueita mutta tämä vaihtoehto jä-tettiin pois suunnittelusta. Tutkimuksen yhteenvetoteeseissä todettiin, että merkittävän tiesuunnitelman seurauksena kunnat joutuvat kilpailutilantee-seen. Tielinja ja eritasoliittymät määräävät pienempien kuntien maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Kilpailuna toteutettujen toimitilojen toteuttaminen voi vaikuttaa keskustaajamien toimintaan ja koko aluerakenteeseen. Esimerkiksi Hyvinkään ja Riihimäen painopisteen on todettu siirtyneen tien suuntaan moottoritien myötä. Selvityksen mukaan noin 1,5 kilometrin säteellä tienris-teyksestä työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti, kun suhteellisesti eniten työpaikkoja katosi 10 kilometrin päästä (Tielaitos 65/92, 22/93).

5.1 Kestävä liikennejärjestelmä: onko sitä?

Liikennettä pidetään ekologisten ongelmien näkyvimpänä osatekijänä, kun teollisuuden aiheuttamat ongelmat ovat vähentyneet savupiipputeollisuuden myötä. Liikennettä voidaan kutsua diffuusiksi ja kompleksiseksi ympäristöä muuttavaksi ja hallitsevaksi tekijäksi (Koskiaho 1997). Kärjistetyn näkemyk-sen mukaan liikennesuunnittelun ongelma onkin, että suunnittelu on keskit-tynyt loogisrationaalista suunnittelua harjoittavien tieinsinöörien käsiin, vaik-ka yhdyskuntasuunnittelussa kaivattaisiin toisenlaista otetta. Kuitenkin esim. YVA-prosessi on ”pakottanut” tiesuunnittelijat huomioimaan ekologisia, eko-nomisia, kulttuurisia ja sosiaalisia aspekteja tieliikenteen suunnittelussa. Kui-tenkin Koskiahon määrittämä ”pahin paha” ekopoliksen suunnittelussa on liikenne. Ajatusta on kritisoitu rakentavan näkemyksen puutteesta: suunnitte-lun kentän kannalta julistetaan jokin osa-alue pahaksi, jokin pyhäksi. Kaski-sen mukaan liikenne on aina osa globaalia tuotantotapaa, eikä sitä lakkaute-ta pelkästään liikennettä vähentämällä (Kaskinen 1999). Kestävän kehityksen periaatteet ovat olennainen osa tämän päivän liikenne-suunnittelua ja tienpitoa. Tielaitos kantaa omalta osaltaan vastuun tienpidon ja tieliikenteen ympäristövaikutuksista. Tämä on kirjattu Tienpidon linjaukset 2015-strategiaan. Tienpidossa otetaan huomioon ihmiseen kohdistuvien haittojen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, luonnonva-rojen säästeliäs käyttö sekä arvokkaiden luonto- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelu. Strategian toteutuskeinoja ovat mm. ympäristövaikutusten arvioinnit, ympäristöauditointi, melu- ja pohjavesisuojaukset ja tiesuolan käy-tön vähentäminen. OECD:N päästöryhmän (Group on Pollution Prevention And control) projek-tissa Environmentally sustainable transport etsittiin kriteereitä, joilla arvioitiin liikennejärjestelmän kestävyyttä ja etsittiin skenaariota kestävän liikennejär-jestelmän saavuttamiseksi. Kestävä liikennejärjestelmä määritellään työryh-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 43 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

mässä seuraavasti: Liikkuvuuden tarpeita täyttävä liikenne, joka ei vaaranna kansanter-veyttä tai ekosysteemejä, ja johon ei käytetä uusiutuvia luonnonvaro-ja niiden uusiutumistahtia nopeammin tai uusiutumattomia luonnon-varoja niitä korvaavien uusiutuvien aineiden kehittämistä nopeammin.

Käytännössä voidaan sanoa, että liikenne yleensä ei täytä kriteerejä edes osin, kävelyä lukuun ottamatta. Kestävä liikenne on pitkän tähtäyksen tavoi-te, jonka saavuttamiseen tarvitaan useita välivaiheita (Ympäristöön sopeutu-va liikennejärjestelmä ja kaupungit). Liikenne ja maankäyttö -projektin esiselvityksessä asiantuntijahaastattelu-kierrolla kestävä kehitys liitettiin pitkälti kaupunkirakenteeseen ja maankäyt-töön: Ehjä kaupunki minimoi liikkumista ja on edullinen joukkoliikenteen jär-jestämisen kannalta. Asunto- ja työpaikka-alueiden suunnittelu toistensa yh-teyteen vähentää liikkumistarvetta. Kestävyys merkitsee kilpailukykyisiä kaupunkikeskustoja ja hallittujen joukkoliikenneyhteyksien varassa toimivia aluekeskuksia.

Kuva 11. Kaupungin kestävyys syntyy vetovoimaisista keskustoista ja toimi-vista joukkoliikenneyhteyksistä.

Tiehallinnossa kestävän kehityksen näkökulma on laajentunut luontonäkö-kulmasta eri osapuolten, kuten maankäytön ja käyttäjien, tarpeiden tyydyt-tämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä näkökulmia on esitetty Tie-hallinnon visiossa ja ne kattavat seuraavat osa-alueet

• Ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet • Elinkeinoelämän kuljetukset ja logistiikka • Alueiden kehittyminen • Turvallisuus • Toimintaympäristö • Taloudellisuus.

44 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

Tiehallinto on toiminut edelläkävijänä kestävän kehityksen näkökulman tar-kentamisessa ja laajentamisessa moneen eri tarkastelutapaan. Enää ei niin-kään puhuta kestävästä kehityksestä kuin laajasta, eri osapuolet huo-mioivasta toimintavasta, jossa makrotasolla toteutetaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja toisaalta mikrotasolla operatiivista vuorovaikutusta. Tiehallinnon toiminta-ajatus on määritelty tarjoamaan asiakkaitten liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sujuvia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tieyhteyksiä yhteistyössä liikenteen eri osapuolten kanssa. Tiehallinnon keskeisimmät kohteet liittyvät yleisiin teihin, tieyhteyksiin, liikkumiseen ja kuljetuksiin, liiken-teen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin sekä yhteistyöhön liikenteen eri osapuolten kanssa (Tiedon hallinnan visio ja strategia 2002). Asiakkaiden tarpeet ja tyytyväisyys määritellään työn perustaksi lähtökohta-naan yhteiskunnan tarpeet.

5.2 Megatrendeistä heikkoihin signaaleihin: kohti liikkumisen tulevaisuutta

Tulevaisuuden muutospaineen arvioimiseksi yhdyskuntarakennetta, liikku-misen tulevaisuutta ja siihen johtavaa kehitystä on lähdetty avaamaan use-assa tutkimuksessa skenaarioiden avulla (mm. Heinonen et. al. 2000, Man-nermaa 1998, Meristö 2000). Skenaarioiden lähtökohtana käytetään vallitse-via yhteiskunnallisia kehitysilmiöitä. Megatrendillä tarkoitetaan ilmiötä, joka hahmotetaan riittävän laajasti ja ymmärretään, että megatrendi itsessään voi sisältää useita ilmiöitä ja vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Edellytyksenä on, et-tä nämä yhteiskunnalliset ilmiöt muodostavat riittävän koherentin kokonai-suuden. Tulevaisuuden tutkija Mannermaa (1998) on koonnut yhteen aikamme kes-keisiä megatrendejä valtakunnallisen alueiden käytön perustaksi. Näkökul-massa on painottunut erityisesti kestävä kehitys ja tietoyhteiskunta. Mega-trendeiksi Mannermaa tunnistaa väestönkasvun ongelmallisuuden ja ympä-ristöongelmien kärjistymisen. Monimutkaistumisella tarkoitetaan yhteiskun-nallisten ja teknologisten järjestelmien, verkostojen ja riippuvuuksien muut-tumista entistä kompleksisemmiksi ja riskialttiimmiksi. Muita megatrendejä ovat globalisoituminen ja alueellistuminen sekä Venäjä ja lokalisoituminen. Erityisesti tietoyhteiskuntaa voidaan pitää megatrendinä, vaikka monin ta-voin paradoksaalinenkin ilmiö voi kehittyä moneen suuntaan. Toisenlaisesta näkökulmasta yhteiskunnallisia kehitystrendejä on koonnut ympäristöjärjestö Dodon kaupunkiryhmä. Trendit liittyvät LYYLI-hankkeen yhteydessä toteutettuun Mihin elämä tarttuu -tutkimushankkeeseen, joka kä-sitteli yhdyskuntarakenteen ja liikenteen ekologisesta kestävyyttä. Työn läh-tökohtana käsiteltiin seuraavia kehitystrendejä:

1. Työkulttuurin muutos 2. Kaupunkilaistuminen/kaupunkimaistuminen 3. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 4. Nuoruuden pidentyminen 5. Yhteisöasumisen yleistyminen 6. Individualisoituminen 7. Kosmopolitisoituminen 8. Kaipuu yhteisöä vahvistaviin yhteisiin päämääriin

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 45 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

9. Asuinalueiden positiivisen eriytymisen mahdollisuus 10. Sinkkuuntuminen 11. Esteettömyys

Skenaarioiden avulla tutkimuksissa on tavoiteltu liikkumisen osatekijöiden mahdollisimman kokonaisvaltaista huomioimista. Skenaariot ovat mahdolli-sia, vaihtoehtoisia kehityspolkuja, joissa otetaan lähtökohtana huomioon val-litsevat megatrendit, muutosvoimat ja epävarmuustekijät. Skenaariotekniikoi-ta on monenlaisia. Usein lähtöskenaarioista jalostetaan lopulliset skenaariot erilaisin menetelmin. LYYLI-tutkimusohjelman osana on tutkittu kaupunkiseutujen yhdyskuntara-kenteessa ja liikennetarpeessa tapahtuvia muutoksia vuosina 1997 – 2020 (Heinonen & al 2000). Kohdekaupunkiseutuja olivat Helsingin, Tampereen, Oulun, Lahden, Porin, Kuopion, Seinäjoen ja Kajaanin seudut. Kohdekau-punkiseuduille on laadittu skenaariokohtaiset väestö-, tuotanto- ja palvelura-kenne-ennusteet, joiden perusteella on arvioitu kaupunkiseutujen yhdyskun-tarakenteessa ja liikennetarpeessa tapahtuvia muutoksia. Skenaarioilla ku-vataan mahdollisia päätetiloja vuonna 2020. Tutkimuksen lähtökohtana ovat seuraavat perusskenaariot

• Virtuaaliyhteiskunta • Ekoyhteiskunta • Elämysyhteiskunta.

Virtuaali- ja elämysyhteiskunnissa suurimmat kaupunkiseudut kasvavat ja laajenevat edelleen, valtakunnallinen muuttoliike on voimakasta. Hajautu-vassa elämysyhteiskunnassa suurten kaupunkiseutujen kasvu on suurem-paa kuin virtuaaliyhteiskunnassa. Sekä virtuaali- että elämysyhteiskunnassa keskeisten kaupunkiseutujen ulkopuoliset keskikokoiset kaupunkiseudut ei-vät kasva juuri ollenkaan ja maaseutu sekä useimmat pikkukaupungit tyh-jenevät edelleen. Keskittyminen ja hajautumisen voimat ovat huomattavasti maltillisempia Ekoyhteiskunnassa. Siinä väestön muuttoliike suuriin keskuk-siin pienenee merkittävästi, ja myös poismuuttoa suurilta kaupunkiseuduilta tapahtuu. Suurten kaupunkiseutujen kasvu on hyvin maltillista. Merkittävim-mät väestönmuutokset aiheutuvat luonnollisesta väestönkasvusta. Maaseutu pysyy asuttuna. Tutkimuksen keskeisenä teemana oli tarkastella liikkumisen muutoksia eri-laisissa yhteiskuntavaihtoehdoissa. Muutoksia arvioitiin matkatuotoksissa, kulkumuotojakaumassa ja liikennesuoritteessa. Kaupunkiseutujen matkojen kokonaismäärä ja päivittäinen matkustussuorite kasvavat eniten elämysyh-teiskunnassa, jossa kaupunkiseutujen kasvu on suurinta. Matkojen määrä kasvaa noin 35 %:lla ja seudun sisäinen liikennesuorite lähes 70 %:lla nyky-tilanteeseen verrattuna. Elämysyhteiskunnassa liikkumisen kasvulle on mo-ninaiset syyt: yhdyskuntarakenne, talouskasvu ja elämäntapamuutokset. Kasvu on pienillä kaupunkiseuduilla maltillisempaa kuin suurissa kasvukes-kuksissa. Kasvu suuntautuu pääosin henkilöautoliikenteeseen. Matkojen määrä kasvaa elämys- ja ekoyhteiskunnassa väestön määrään nähden enemmän kuin virtuaaliyhteiskunnassa. Ekoyhteiskunnassa kaupunkiseutu-jen sisäinen matkustussuorite kääntyisi laskuun erityisesti pienimmillä kau-punkiseuduilla.

46 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

Päivittäinen liikkuminen henkilöä kohti laskettuna kasvaa vähiten ekoyhteis-kunnassa ja eniten elämysyhteiskunnassa, jossa taas matkojen pituudet kasvavat eniten. Elämysyhteiskunnassa matkojen pituus kasvaa kaupunki-seudusta ja matkaryhmästä riippuen 10 - 30 %. Suoritteen kasvua korostaa haja-asutusalueella asuvan väestön osuuden kasvu. Eniten kasvavat työ-matkojen ja vapaa-ajanmatkojen pituudet. Virtuaaliyhteiskunnassa matkojen pituus kasvaa keskimäärin 10 %, mutta pienentynyt matkaluku kompensoi pituuksien kasvun suoritetta lisäävää vaikutusta. Ekoyhteiskunnassa matko-jen pituudet lyhenevät 10 - 25 % eri kaupunkiseuduilla. Päivittäisen liikkumi-sen määrän kasvuun vaikuttavat eniten elämäntapojen ja ikärakenteen muu-tokset, mutta myös yhdyskuntarakenteen merkitys on huomattava. Esimer-kiksi virtuaaliyhteiskunnassa yhdyskuntarakenteen ja väestönkasvun aiheut-tamat vaikutukset vastaavat noin 75 % tapahtuvista muutoksista ja elämän-tapoihin liittyvät muutokset 25 % muutoksista. Liikeministeriön Liikenneskenaariot 2025-tutkimuksessa tarkasteltiin liiken-teen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja niiden taustalla olevia yhteiskuntaskenaa-rioita (Meristö 2003). Tavoitteena oli tuottaa skenaarioita Suomen liikentees-tä vuosille 1998 - 2025 käytettäväksi Liikenneministeriön pitkän aikavälin strategiatyössä. Tutkimus perustui asiantuntijahaastatteluihin, seminaarityö-hön sekä kirjallisuuteen. Skenaariot ovat seuraavat:

A: Jatketaan kuten aiemmin A+: Parannetaan hieman B: Markkinavetoinen optimismi B-: Hallitsematon aineellinen kasvu C: Hajautuva tietoyhteiskunta D: Keskittyvä laadullinen kasvu E: Ekologinen elämäntapa E-: Yhteiskunnan romahdus

Vaihtoehtoiset liikenneskenaariot vuoteen 2025 ovat talouskasvulähtöiset skenaariot (A, A+, B, B), rakennemuutosskenaariot (C, D), sekä arvomuu-toskenaario (E) ja romahdusskenaario (E-). Lähtökohtana talouskasvuske-naariolle on, että yhteiskunnallinen päätöksenteko säilyy entisellään ja sen taustalla olevat arvot perustuvat talouspoliittisiin prioriteetteihin, joissa talo-uskasvu on ensisijainen tavoite. Talouskasvulähtöistä skenaariota luonnehtii nopeus ja hektisyys, jolloin kulkuneuvoja ovat auto ja lentokone. Rakenne-muutosskenaarioissa lähtökohtana on oletus ohjatusta ja hallitusta muutos-halusta. Taustalla on tietoisuus ihmisen toiminnan ja kulutuksen epäekologi-suudesta ja ristiriidoista kehitysmaailman ja muun maailman kesken. Ra-kennemuutosskenaarioissa ihmiset vähentävät ”turhaa” liikkumista tietotek-niikan ja verkottumisen avulla, jolloin kulkuneuvoiksi valikoituvat joukkolii-kenne ja kevyt liikenne. Arvomuutosskenaario lähtee ajatuksesta, että ihmi-set tiedostavat toimintansa seuraukset luonnolle, ja muuttavat elämäntapo-jaan vähemmän kulutuskeskeisiksi. Arvojen muuttuminen on kuitenkin hidas prosessi, eikä tämän skenaarion toteutumiseen uskota ilman suurta luon-nonkatastrofia tai ympäristöonnettomuutta, joka pakottaa arvomuutoksen liikkeelle. Liikenteen kannalta tämä skenaario suosii kevyttä liikennettä. Vii-meisenä romahdusskenaario lähtee liikkeelle oletuksesta, että yhteisen toi-minnan mukaiset arvot eivät päde ja syntyvän eloonjäämistaistelun myötä liikenneratkaisujakaan ei ole. Kaikki kulkevat miten pystyvät, symboliseksi liikennevälineeksi on tälle skenaariolle nimetty mopo. Jokainen näistä ske-naarioista kaipaa toteutuakseen lopullista valintaa siitä visiosta, minkä halu-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 47 LIIKENNE OSANA MAANKÄYTTÖÄ

amme: tulevaisuuden visio on motivoinnin perusta. Ei kuitenkaan ole toden-näköistä, että mikään visio toteutuisi puhtaasti ja yksinään, vaan alueittaiset muutokset ja yhdistelmät sekä skenaarioiden klusterit ovat hyvinkin mahdol-lisia toteutumistapoja. Huomiota tulisikin kiinnittää erityisesti ei-toivottujen skenaarioiden lähtökohtatilanteisiin ja pyrkiä ohjaaman kehitystä oikeaan suuntaan niiden avulla. Kiiskilä (1998) on tarkastellut Tampereen seudulla muutoksia matkojen mää-rässä sekä kulkumuoto- ja paikkajakaumassa vuoteen 2010 ja 2020 men-nessä. Menetelmänä käytettiin ryhmämallia ja ennustemenetelmänä skenaa-riotekniikkaa, ja taustatieto koostui väestö-, talous- sekä liikennetiedoista. Tutkimuksessa käytettiin myös tietoa arvojen ja asenteiden muutoksista. Matkoja tehdään vuosina 2010 ja 2020 kaikilla kulkumuodoilla enemmän kuin vuonna 1996. Henkilöä kohden matkoja tehdään kuitenkin vähemmän kuin vuonna 1996 kaikilla kulkumuodoilla, linja-autoa lukuun ottamatta. Tienpidon ohjauksen ja tehtävien ratkaisujen kannalta signaalit tulevasta ovat keskeisiä lähtökohtia. Tienpidon linjaukset 2015 on tienpidon pitkän ai-kavälin strateginen suunnitelma, jonka Tielaitoksen johtokunta hyväksyi vuonna 2000. Strategiassa on huomioitu yhteiskunnan muutokset, jotka hei-jastuvat voimakkaasti liikenteeseen:

• Muuttoliike jatkuu. Väestö keskittyy suuriin kaupunkeihin, kasvukeskuksiin ja taajamiin. Samaan aikaan yhdyskuntien rakenne hajoaa. • Väestö ikääntyy. Tienkäyttäjien ikäjakautuma muuttuu. • Arvostukset ja elämäntavat muuttuvat, vaikka ihminen ei muutu perusolemukseltaan ja inhimillisiltä piirteiltään. • Autoistuminen kasvaa ja liikkuvuus lisääntyy. • Ympäristöarvojen merkitys kasvaa. • Tietoyhteiskunta muuttaa toimintatapoja sekä liikkumis- ja kuljetustarpeita. • Informaatioteknologia helpottaa ja tehostaa liikenteen hallintaa ja ohjausta. • Talous jatkaa kasvuaan. Liikenne kasvaa talouskasvun myötä. • Elinkeinorakenne muuttuu. Tietoteknisen ja elektroniikkateol-lisuuden merkitys kasvaa. Kuljetuksia ohjataan entistä tehokkaammin. • Kansainvälistyminen jatkuu. Kansainvälinen liikenne lisääntyy ja liikenneyhteyksien merkitys kilpailutekijänä voimistuu. • Kansainväliset sopimukset vaikuttavat entistä enemmän myös liikennesektorilla.

48 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla PAIKKATIETOTARKASTELU

6 PAIKKATIETOTARKASTELU

Tiehallinto on merkittävä sijaintipohjaisen paikkatiedon eli GIS-aineistojen (GIS = Geographical Information System) käyttäjä. Tärkeimmät Tiehallinnon ylläpitämät paikkatietovarannot ovat tie-, silta- ja onnettomuusrekisterit. Näi-den lisäksi käytössä on muilta toimijoilta hankittuja paikkatietoaineistoja mm. ympäristön tilaan, luonnonvaroihin sekä väestöön liittyen. Tiehallinnossa on seurattu sijaintitietoon perustuvan paikkatiedon käyttömahdollisuuksia suun-nittelun ja seurannan apuvälineinä 1990-alkupuolelta lähtien. Vuoden 2003 kehitystyöhön Tiehallinnossa on kuulunut mm. paikkatietojen kehittämis-suunnitelma ja paikkatietoaineistojen päivityssuunnitelma (Hätälä 2003; Tie-hallinto 2003). Tiehallinnon näkökulmasta paikkatietopohjaiset tutkimusmenetelmät sovel-tuvat erityisen hyvin tieverkon sijaintiin perustuviin analyyseihin (Tielaitos 1993). Näistä voidaan mainita seuraavat analyysit ja esimerkkikysymykset:

• Visuaaliset tarkastelut karttapohjalla (ilmiöiden alueellisen jakauman graafinen tarkastelu)

• Vaikutusalueanalyysit • Kuinka suuri väestömäärä asuu valitusta paikasta 1 tunnin ajomatkan

päässä? • Millä verkon osalla tietystä paikasta lähtien tavoitetaan 100 000 asu-

kasta? • Sijainnin optimointimenetelmät • Millainen vaikutus tieverkon muutoksilla on optimisijaintipaikkaan? • Geometriset analyysimenetelmät • Kuinka paljon ihmisiä asuu tien melualueella? (vyöhykeanalyysi) • Kenen omistamia ovat maa-alueet joiden kautta tie kulkee? (spatiaa-

linen poiminta) • Maankäytön kehittymismallien riippuvuus tieverkon kehityksestä • Kehitystrendien tarkastelu historiatietojen avulla

Seuraavassa on tarkasteltu esimerkkien kautta paikkatietotekniikan tarjo-amia mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen muutosten seurantatyöhön. Tä-hän voidaan käyttää ympäristöhallinnon YKR-aineistoa käyttöoikeuksien laa-jenettua. Työssä esitellään myös esimerkeissä käytettyjä paikkatietoaineisto-jen analysointiin soveltuvia tutkimusmenetelmiä.

6.1 Taustaa

Tietoteknisten valmiuksien ja helppokäyttöisten GIS-ohjelmistojen läpimurto 1990-luvulla on tehnyt mahdolliseksi monipuolisen aluerakenteen ja sen muutosten tutkimuksen. Kohteiden ja ilmiöiden alueelliseen jakautumiseen ja vuorovaikutukseen perustuvat analyysit ovat kiinnostaneet sekä luonnon- että ihmistoiminnan tutkijoita. Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa molem-mat näkökulmat ovat merkittävässä roolissa luonnonolojen vaikuttaessa mm. maankäyttömuotoihin ja ihmistoiminnan vaikuttaessa vastaavasti ympäristö-tekijöihin. Vaattovaara (1995) onkin todennut, että asutus ei jakaudu alueelle sattumanvaraisesti. Sen sijaan sitä ohjaavat erilaisten faktoreiden aikaan-saamat säännönmukaisuudet ja spatiaaliset rakenteet. Ympäristötekijöiden

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 49 PAIKKATIETOTARKASTELU

ohella tällaisia faktoreita ovat alueen taloudellisten, sosiaalisen, poliittisen ja kulttuuristen ominaisuuksien kuvaajat. Paikkatietoihin perustuva tarkastelu tarjoaa tilastollisiin menetelmiin verrat-tuna merkittävän edun eli mahdollisuuden tarkastella visuaalisesti ilmiöiden ja niiden muutosten jakautumista kohdealueella. Graafinen esitystapa hel-pottaa asioiden havainnointia sekä kokonaisuuksien ja alueellisten muutos-trendien havainnointia. GIS-menetelmien avulla saadaan vastauksia kysy-myksiin, jotka liittyvät

• sijaintiin (Mitä kohteita/ilmiöitä on paikassa x?) • ehtoihin/olosuhteisiin (Missä esiintyy kohde/ilmiö x?) • trendeihin (Mikä on muuttunut alueella x?, Miten muutos vaihtelee eri

alueilla?) • reitteihin (Mikä on lyhin/nopein reitti paikasta a paikkaan b?) • rakenteisiin/malleihin (Millainen spatiaalinen rakenne on alueella x?) • mallintamiseen (Mitä jos…?)

Suomessa paikkatietotutkimuksen pääpaino on ollut alueellisten vuorovaiku-tussuhteiden ja väestömuutosten tarkastelussa. Tutkimuskohteina ovat ol-leet mm.

• työmatkaliikkuvuus eli pendelöinti (Helminen et al. 2003) • muuttoliike (mm. Kauppinen 2000) • liikenne (Halme 1992 - 1993) • yhdyskuntarakenne (mm. Vaattovaara 1998, Halme 1999) • kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus (mm. Keränen 2002) • väestörakenteen muutokset (mm. Naukkarinen et al. 1991, Rusanen

et al. 1998 ja Rusanen et al. 2001) Vaikka GIS-ohjelmistot tarjoavatkin mahdollisuuksia alueellisiin analyyseihin ja tulosten visuaaliseen tarkasteluun, niiden tarjoamat toiminnot aineistojen tilastolliselle tarkastelulle ja analysoinnille ovat melko alkeellisia (Rusanen et al 1995). Paikkatieto-ohjelmistoilla voidaan tyypillisesti suorittaa yksinkertai-sia aritmeettisia operaatioita, kuten tuottaa useasta eri muuttujasta summa-muuttujia tai muuttaa aineistoja suhdeluvuiksi. Myös aineistojen luokittelu on ohjelmistoissa yleensä mahdollista. Nämä riittävät hyvin tilanteissa, joissa tärkeintä on aineiston alueellisen jakautumisen havainnointi karttapohjalla tai halutaan tuottaa yksinkertaisia teemakarttoja. Perusteellinen yhdyskuntarakenteen seurantatutkimus edellyttää kuitenkin yleensä aineiston syvällisempää tilastollista tarkastelua. Perustiedot aineis-ton tilastollisista ominaisuuksista kuten keskihajonnasta, luokitteluasteikosta, normaalijakauman noudattamisesta sekä muuttujien välisistä riippuvuuksista auttavat tutkijaa oikeiden työmenetelmien valinnassa. Myös muuttujajoukon tiivistäminen monimuuttujamenetelmien avulla muutamiksi uusiksi muuttujik-si selkeyttää aineiston käsittelyä ja antaa tietoa perusaineistoon kätkeytyvis-tä ns. piilevistä vaikuttimista (Vaattovaara 1995). Tutkimusmenetelmien valintaan vaikuttaa käytössä olevan paikkatietoaineis-ton tilastollinen rakenne ja topologinen muoto. Topologialla tarkoitetaan koh-teiden välisiä maantieteellisiä kytkentöjä eli sitä, miten kohteet sijaitsevat

50 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla PAIKKATIETOTARKASTELU

suhteessa toisiinsa alueellisessa tarkastelussa. GIS- aineistot ovat muodol-taan joko vektoriaineistoja ja ruutuaineistoja.

6.2 Vektori- vai ruutuaineisto?

Yleensä yhdyskuntarakenteen seurantatutkimuksessa käytetään sekä vekto-ri- että ruutuaineistoja. Vektoriaineistoissa kohteet ovat tyypiltään pisteitä (esim. rakennukset), viivoja (esim. tieverkko) tai alueita (esim. äänestys-alue). Jokaista kohdetta voidaan tarkastella ja muokata yksilötasolla. Ruutu- eli grid-aineistot muodostuvat puolestaan määrätyn kokoisesta koor-dinaatistoon sidotusta ruutumatriisista, jossa analysoitava tieto on ilmoitettu yhden ruudun arvona. Ruutujen koko vaihtelee tutkimusalueen laajuudesta ja analyysin tarkkuudesta riippuen. 1km x 1km koon ruutujaotukseen ovat tutkimuksissaan päätyneet mm. Rusanen (1995) haja-asutusalueiden väes-törakenteen analysoinnissa sekä Kauppinen (2000) selvittäessään Suomes-sa tapahtunutta muuttoliikettä vuosina 1989 - 1994. Pääkaupunkiseudun so-siaalista erilaistumista koskevassa tutkimuksessaan Vaattovaara (1998) on puolestaan päätynyt käyttämään ruutuja, joiden sivun pituus on 250 metriä. Ruutuaineistoja käytettäessä on huolehdittava yksilön tietosuojan toteutumi-sesta. Tästä syystä tarkkaa 250 m x 250 m aineistoa voidaan käyttää vain kaupunkiseuduilta. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä yhdyskuntara-kenteen seuranta-aineisto (YKR) on sidottu 250m x 250m ruutukokoon, jon-ka lisäksi tiheimmin asutuilta alueilta aineistoa on tarjolla ruutukoossa 125 m x 125 m (Kuusinen & Tornivaara-Ruikka 2000). Suurten paikkatietoaineistojen käsittelyssä aineistoon perehtyminen aloite-taan usein tarkastelemalla aineiston muuttujien kuvaamien ilmiöiden alueel-lista jakautumista yksinkertaisesti graafisen karttaliittymän kautta. Visuaali-nen perustarkastelu antaa tutkijalle karkean yleiskuvan käsiteltävästä aineis-tosta, mutta ei vielä paljasta laajaan aineistoon kätkeytyviä trendejä ja eri-koispiirteitä. Seuraavana työvaiheena on usein aineiston rakenteen tarkastelu tilastollis-ten perusmenetelmien avulla tilastotietojen käsittelyyn erikoistuneella ohjel-mistolla (esim. SAS, SPSS). Analyyseissä selvitetään aluksi noudattaako aineisto normaalijakaumaa ja onko muuttujien välillä olemassa riippuvuuksia eli korrelaatioita. Riippuvuussuhteet saadaan selville ristiintaulukoinnin avul-la, jonka tuloksena syntyvästä korrelaatiomatriisista käy ilmi mitkä muuttujis-ta korreloivat eli ovat toisistaan riippuvaisia. Samassa yhteydessä suorite-taan usein X2-testi, joka kertoo onko riippuvuus tilastollisesti merkittävää (Vaattovaara 1995). Vyöhyke-analyysit ovat yleisesti käytettyjä GIS-analyysimenetelmiä. Vyöhy-ke luodaan jonkin vektorimuotoisen kohteen ympärille, jonka jälkeen voidaan tarkastella alueen sisälle tai ulkopuolelle jääviä kohteita. Toisinaan vyöhyk-keitä on useampia ja niitä halutaan tarkastella suhteessa toisiinsa. Käytettä-vä menetelmä on tällöin overlay-analyysi ja sen tukena käytettävät Boolean operaatiot. Vaattovaara (1995) käytti overlay-analyysiä tutkiessaan millainen vaikutus vesistöillä ja puistoilla on alueen maankäyttöön ja erityisesti asuin-alueiden sijoittumiseen. Vesi- ja puistoalueiden ympärille muodostettiin tut-kimuksessa kolme eri etäisyyksillä olevaa vyöhykettä. Tämän jälkeen kaikki saman etäisyyden vyöhykkeet yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi jonka

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 51 PAIKKATIETOTARKASTELU

jälkeen voitiin laskea kuinka paljon asuinkiinteistöksi luokiteltavia tontteja si-jaitsi kunkin vyöhykkeen sisäpuolella.

6.3 Kokemukset paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä

Tämän työn empiirisen osuuden tavoitteena oli selvittää tienpidon näkökul-masta, mitä sovelluskelpoista paikkatietoaineistoa on olemassa ja saatavis-sa sekä mahdollisia menetelmiä tiedon soveltamiseen. Työn empiirisen osuuden tavoitteena oli paikkatietotarkastelujen avulla valottaa väestön kir-jallisuudesta löytyneitä liikkumisen tapoja kaupunkialueilla. Empiirisen osuu-den tavoitteena oli tehdä menetelmäkokeilu paikkatietoaineistoilla tukemaan työn kirjallisuusselvitystä. Ruutujen lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin alueellisina yksikköinä Tiehal-linnon tiepiirejä. Tutkimusalueen määrittämisessä punnittiin väestörakenteen tarkastelua yksittäisen tiepiirin ja muutaman kohdekunnan tasolla, ja toisaal-ta koko Suomen osalta. Hankeryhmässä käytyjen keskustelujen ja kokeilu-jen seurauksena tarkastelualueeksi valittiin Uudenmaan ja Hämeen tiepiirit. Tämä edustaa pääväyliä valtateitä 3 ja 4 myötäileviä kasvualueita sekä näi-den katvealueita. Perusaineistoksi valittiin Tilastokeskuksen tuottama valmis ruututietokanta koko Suomesta 1x1 km ruutukoossa. Selvitykseen kuului alkuvaiheessa Tiehallinnon paikkatietoaineiston kartoittaminen. Tässä yhteydessä huomat-tiin kuitenkin, että Tiehallinnossa käytössä oleva Tilastokeskuksen väestötie-toa sisältävä ruutuaineisto oli vuodelta 1996. Koska uudemman aineiston hankinta oli järkevintä toteuttaa laitostasoisesti, päätettiin tutkimusalue sa-malla laajentaa koko maata kattavaksi. Laitostason tilasto- ja paikkatietoai-neistojen kartoituksessa yhteydessä myös ruututietokanta päivitetään vuo-den 2004 aikana. (Tätä selvitystä varten hankittu aineisto on pääosin päivät-ty vuoden 2002 viimeiselle päivälle.) Tilastokeskuksen aineisto sisälsi muuttujia kahdeksasta eri teemasta

• Asukasrakenne • Asukkaiden koulutustaso • Asukkaiden kuluttajarakenne • Talouksien koko ja elämänvaihe • Talouksien kuluttajarakenne • Rakennukset ja asuminen • Työpaikat (ruudussa sijaitsevat työpaikat) • Työvoima

Tiehallinnon omasta tierekisteristä saatiin tarkoitusta varten koko maan tie-verkko ominaisuustietoineen, tiepiiri- ja kuntajako aluemuotoisena sekä linja-autojen pysäkit pistetietona koko maasta. Koska tarkastelu keskittyi asutuil-le, keskeisille alueille tierekisterin aineiston käyttö ei ollut tarpeellista tässä selvityksessä. Valmistella oleva Digiroad-aineisto olisi lisäksi sisältänyt mah-dollisesti lisäarvoa tuovaa tietoa liikenteen palveluvarustuksesta eri tie-osuuksilla, mutta aineisto ei ollut vielä käytettävissä projektin toteutusvai-heessa syksyllä 2003.

52 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla PAIKKATIETOTARKASTELU

Tilastolliset tarkastelut toteutettiin SPSS 11.5 ohjelmistolla, spatiaalisen tar-kastelun laatimisessa työympäristönä oli puolestaan ArcGIS 8. ArcGIS-tuotteet ovat käytössä myös Tiehallinnossa. Tilastokeskuksen ruutuaineisto toimitetaan useassa tiedostossa. Tilastolliset menetelmät kuitenkin edellyttävät, että tarkasteltavat muuttujat sijaitsevat kaikki samassa taulukossa, joten valmisteleviin toimenpiteisiin kuuluu aineis-tojen yhdistäminen samaan tietokantaan. Tämä ei onnistu ilman ruudut yksi-löivää tunnuslukua, joka puuttui tilastokeskuksen ensimmäisenä toimitta-masta aineistosta. Lopullisessa aineistossa oli mukana koko maan kattava ruutumatriisi eli hila, jossa jokaisella ruudulla oli oma yksilöllinen tunnuslu-kunsa. Vastaava tunnus on lisätty myös ominaisuustietotauluihin ja sen avul-la valitut muuttujat voitiin yhdistää samaan tietokantaan ja myöhemmässä vaiheessa liittää tilastoanalyysin tuloksena syntyneet tiedot uudelleen ruutu-hilaan oikeisiin ruutuihinsa. Tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla voidaan myös korvata alkupe-räismuuttujien suuri määrä uusilla yhdistelmämuuttujilla. Monimuuttujamene-telmän valinnassa tulee huomioida aineiston yleiset tilastolliset ominaisuudet kuten yllä mainitut normaalisuus, muuttujien väliset riippuvuudet ja niiden tilastollinen merkitsevyys. Yleisimpiä monimuuttujamenetelmiä ovat

• varianssianalyysi • faktorianalyysi • regressioanalyysi ja • ryhmittelyanalyysi

6.4 Ryhmittelyanalyysi Hämeen ja Uudenmaan tiepiirin aineis-tosta

Selvityksen tavoitteena oli nostaa ruutuaineistosta esille väestöryhmiä, jois-sa tietyt sosioekonomiset ja elämänvaihetta kuvaavat muuttujat korostuvat ja tarkastella näitä Uudenmaan ja Hämeen tiepiirien tasolla. Tässä työssä käy-tettiin tilastollisena perusanalyysinä ryhmittelyanalyysiä. Tilastollisten mene-telmien eteneminen suunniteltiin hierarkkisesti siten, että ryhmittelyanalyysin jälkeen selvitettyihin asukasryhmiin yhdistetään liikkumista koskevaa paikka-tietoaineistoa siten, että esille saadaan erilaisia liikkujaprofiileja eri tavoin to-teutetuilla kaupunkialueilla. Ryhmittelyanalyysi ei tarkemmin määritettynä ole yksi tietty menetelmä vaan nimikkeen alle kuuluu joukko erilaisia aineistoa ryhmitteleviä analyysimene-telmiä. Menetelmän valinta riippuu lähinnä analysoitavan aineiston suuruu-desta ja muista ominaisuuksista. Tässä selvityksessä ryhmittelymenetel-mäksi valittiin K-Means-ryhmittelyanalyysi. Sen on todettu soveltuvan hyvin erittäin laajojen, tuhansia havaintoyksikköjä sisältävien aineistojen käsitte-lyyn. Uudenmaan ja Hämeen tiepiirissä on yhteensä 21 654 ruutua. Nimensä mukaisesti K-Means-analyysi perustuu aineistojen keskiarvotietoi-hin. Tässä menetelmässä käyttäjän tulee ennalta määrittää tuotettavien uu-sien ryhmien määrä (Metsämuuronen 2001). Ryhmien määrän suhteen suo-situs on suorittaa ryhmittely eri määrillä haluttuja ryhmiä ja tulosten tarkaste-lun avulla optimaalisin ryhmämäärä (Kinnunen & Rusanen 1996). Tässä sel-vityksessä kokeiltiin sekä kolmen, neljän että viiden ryhmän vaihtoehtoja, joista valittiin jatkoanalysoinnin pohjaksi kolmen ryhmän menetelmä. Tilastol-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 53 PAIKKATIETOTARKASTELU

listen analyysien lopputuloksena syntyneet uudet ryhmämuuttujat siirrettiin spatiaalista jatkokäsittelyä varten ArcMap-paikkatietosovellukseen. Tiedot yhdistettiin oikeisiin ruutuihin yksilöllisen ruutukoodin avulla.

6.5 Tuloksia

Tilastokeskuksen aineiston muuttujien kokonaismäärä oli yli 80. Osittain muuttujat olivat päällekkäisiä, sillä esim. ikäluokituksia oli useita. Näin suu-ren muuttujajoukon käsittely ei olisi soveltunut ryhmittelyanalyysin pohjaksi. Lopullisessa analyysissä keskityttiin yksittäisten asukkaiden sijaan kotitalo-uksiin, jolloin muuttujien määrä oli rajallisempi. Ryhmittelyanalyysin muuttu-jajoukko sisälsi seuraavat muuttujat:

• perusasteen suorittaneet • ylioppilastutkinnon suorittaneet • ammatillisen tutkinnon suorittaneet • akateemisen tutkinnon suorittaneet • talouksien keskikoko • yksinasuvien nuorten taloudet (alle 34-v) • lapsettomat nuorten parien taloudet (alle 34-v) • alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7-vuotiaita lapsia) • kouluikäisten lasten taloudet (7 - 12-vuotiaita lapsia) • teini-ikäisten taloudet (13 - 17-vuotiaita lapsia) • aikuisten taloudet • eläkeläisten taloudet • talouksien keskitulot • pienituloiset taloudet (alle 25 999€/vuosi) • keskituloiset taloudet (26 000€ - 45 999€/vuosi) • hyvätuloiset taloudet (yli 46 000€/vuosi) • talouksien keskiostovoima • asumisväljyys • pientaloasunnot • kerrostaloasunnot • työttömyysaste

Tilastollisten perusanalyysien avulla selvitettiin valittujen muuttujien minimi- ja maksimiarvoja, keskiarvoja sekä huipukkuutta ja vinoutta eli sitä kuinka hyvin aineisto noudattaa normaalijakaumaa. Muuttujista tuotettiin myös kor-relaatioanalyysi, jonka avulla saatiin tietoa muuttujien keskinäisistä riippu-vuussuhteista. Käytettävät aineistot perustuvat tilastotietoihin kaikista tarkas-telualueen yksiköistä. Lähtökohdat aineiston testaamiseen olivat erilaiset kuin otokseen perustuvien havaintoaineistojen kohdalla, koska Tilastokes-kuksen aineisto on nk. kokonaisotanta-aineisto eli se sisältää tiedot kaikista talouksista koko alueella. Kokonaisotanta-aineiston ollessa kyseessä merkit-sevyystestit eivät ole tarpeellisia, toisin kuin otanta-menetelmillä tehdyssä aineistossa. Mukana analyysissä kaikki ruudut, joissa vähintään 1 kotitalous. Asumatto-mat ruudut karsittiin aineistosta jo alkuvaiheessa. Uudenmaan ja Hämeen tiepiirien osalta ryhmiteltäväksi jäi alle kolmannes ruuduista. Tilastokeskuk-sen ruutuaineistossa tietoja on suojattu koulutusrakennetta, kuluttajaraken-netta ja työvoimaa koskevissa tietoryhmissä. Jos perusjoukko näissä ryh-missä on pienempi kuin 10, tieto on merkitty -1:llä. Tilastollisissa analyyseis-sä negatiivinen arvo aiheuttaa kuitenkin vääristymiä, joten kaikki -1 arvoiset

54 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla PAIKKATIETOTARKASTELU

solut muutettiin puuttuviksi havainnoiksi toiminnolla. Tämän vuoksi asuttu maaseutu jäi ryhmittelyn ulkopuolelle aineistojen suojauksen vuoksi. Ryhmittelyanalyysi edellä mainituilla ryhmillä tuotti tulokseksi seuraavat kol-me toisistaan poikkeavaa asukasryhmää Uudenmaan ja Hämeen tiepiirin alueella. Ryhmien kuvaukset on esitetty taulukon alla ja alueellinen sijoittu-minen on esitetty kuvissa 10 ja 11.

Ryhmät Lopulliset klusterikeskukset

1 2 3 Työttömyysaste 5,79 10,72 3,35 Talouden keskikoko 2,83 2,37 2,83 Yksinasuvien nuorten taloudet 2,50 4,89 3,73 Lapsettomat nuoret taloudet 3,50 3,30 2,84 Alle 7v. lasten taloudet 19,63 13,88 21,86 Kouluikäisten lasten taloudet 20,43 14,25 22,18 Teini-ikäisten lasten taloudet 16,41 12,07 14,27 Aikuisten taloudet 41,86 44,35 38,63 Eläkeläisten taloudet 18,41 27,23 19,79 Asumisväljyys 39,39 38,50 52,58 Pientaloasuminen 92,61 79,62 89,03 Kerrostaloasuminen 5,41 16,95 9,07 Omistusasuntojen osuus 81,03 69,89 70,01 Vuokra-asuntojen osuus 9,82 19,29 13,93 Perusaste tutkinto 32,04 41,72 19,50 Ylioppilastutkinto 7,27 5,18 11,54 Ammattitutkinto 45,15 45,18 28,05 Akateeminen tutkinto 15,54 7,91 40,91 Talouksien keskitulot 53345 33544 154800 Talouksien keskiostovoima 38420 25536 99662 Pienituloiset 22 44 13 Keskituloiset 27 31 16 Hyvätuloiset 51 25 71

Ryhmä 1. Keskituloiset lapsiperheet pientaloissa (1723 ruutua) Ruuduissa keskimäärin on 140 taloutta. Ryhmään 2 verrattuna ruudut sijait-sevat jonkin verran enemmän kaupunkialueiden liepeillä. Pientaloasumisen osuus korostuu tässä ryhmässä. Lapsiperheitä on suhteellisen paljon. Kor-keahko ostovoimakertymä ja talouksien keskitulot Ryhmä 2: Pienituloiset aikuistaloudet kerrostaloissa (3099 ruutua) Ruuduissa keskimäärin on 226 taloutta. Tässä ryhmässä korostuvat eläke-läistaloudet sekä yksin asuvia nuoret. Ostovoimakertymä/kotitalous on alhai-sin, samoin asumisväljyys. Kerrostaloasumisen ja vuokra-asumisen osuus on ryhmistä suurin. Tulot ja ostovoima ovat alhaisimmat ryhmistä, työttö-myysaste on korkein. Perusasteen tutkintojen osuus on suuri. Ryhmä on ja-kautunut kaupunkien keskusta-alueille sekä haja-asutusalueille. Asumisväl-jyydeltään ryhmä ei eroa paljoa keskituloisten ryhmästä. Ryhmä 3. Rantavyöhykkeen varakkaat hyvätuloiset (30 ruutua) Koulutusta, tulotasoa ja ostovoimaa kuvaavat muuttujat erottavat tämän ryhmän omaksi ryhmäkseen. Ruutuja ryhmään kuuluu ainoastaan kolme-kymmentä ja niistä lähes kaikki sijaitsevat Helsingin ja Espoon rantavyöhyk-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 55 PAIKKATIETOTARKASTELU

keellä. Ruuduissa suuressa osassa on suhteellisen paljon lapsia. Asumista-soa kuvaa ryhmän suuri asumisväljyys.

Kuva 12. Ryhmittelyanalyysin tulokset Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä.

56 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla PAIKKATIETOTARKASTELU

Kuva 13. Ryhmittelyanalyysin tulokset tarkennettuna pääkaupunkiseudulle.

Eri muuttujien vaihtelut kolmessa ryhmässä on kuvattu osalta taulukossa 1. Muuttujia kuvaavat arvot ovat keskiarvotietoja eli esim. ryhmään 1 kuuluvis-sa ruuduissa on keskimäärin 2,83 henkeä/kotitalous ja talouden keskitulot ovat 53345 €/vuosi. Ruutuaineiston tarkastelussa tulee pitää mielessä, että ryhmät eivät edusta yksittäisiä henkilöitä tai henkilöryhmiä vaan ruutuja. Ruudun kuuluminen tiettyyn ryhmään ei tarkoita, ettei siellä voisi asua elin-tavoiltaan myös muihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä. Keskiarvotietojen perus-teella ruutu kuitenkin edustaa tiettyä ryhmää. Ryhmittelyanalyysin tuloksena saatiin siis erilaisia ruutujoukkoja, joissa tietyt ominaisuudet kasautuvat. Onnistuneen analyysin tuloksena syntyneissä uusissa ryhmissä samaan ryhmään kuuluvat yksiköt (tässä tutkimuksessa ruudut) ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia ja vastaavasti ryhmien väliset erot mahdolli-simman selkeitä. Tutkittavat ruudut erosivat selkeästi toisistaan erityisesti perinteisten elintasoa ja hyvinvointia kuvaavien muuttujien osalta. Ruutujen-jakauma osoittautui kuitenkin epätasaiseksi. On oletettavaa, että suurin ryh-mä pienituloiset aikuistaloudet jakautuu kahteen erilaiseen väestöryhmään, mutta ryhmittelyanalyysillä tätä eroa ei tullut esille.

6.6 Paikkatietotarkastelun johtopäätökset

Ruututason tarkastelun täydentäminen Tiehallinnon tierekisterin tieverkko-tiedoilla mahdollistaa tienpidollisten näkökulmien huomioimisen tutkimuk-sessa. Ohjelmiston tarjoamien sijaintitietoa hyödyntävien analyysimenetel-mien perusteella voidaan tarkastella eri ryhmiin kuuluvien ruutujen alueellista sijoittumista sekä etäisyyttä tieverkosta ja liikenteen palveluista. Yhdistämäl-

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 57 PAIKKATIETOTARKASTELU

lä esimerkiksi väestön tunnuslukuja käsittävään ruutuaineistoon tieverkko, voidaan GIS-ohjelmistojen avulla selvittää esim. kuinka paljon ihmisiä asuu tietyllä etäisyydellä vilkasliikenteisistä teistä tai kuinka paljon alueella on asukkaita matalan talvikunnossapidon tieverkon välittömässä läheisyydessä. Tätä tietoa onkin selvitetty Tiehallinnon omissa paikkatietohankkeissa. Tien-pidon kehitystarpeiden näkökulmasta todellista tutkimuksellista tarvetta olisi aineistolle, joka kuvaisi ihmisten liikkumista ja liikkumistarpeita. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on ympäristöhallinnon kehittämä ja ylläpitämä paikkatietopohjainen tietojärjestelmä. YKR-aineisto sisältää vä-estö-, työpaikka- ja työvoimatietoa, tiedot rakennuksista, huoneistoista, toi-mitiloista, autonomistuksesta ja työmatkoista. Tiedo on pääasiassa tilasto-keskuksen tuottamaa ruutuaineistoa koko maan alueelta. Toistaiseksi YKR-aineisto on ollut käytössä vain ympäristöhallinnossa, kunnilla ja maakuntien liitoilla, mutta YKR-aineiston käyttöoikeudet ovat viimeisimmän tiedon mu-kaan laajenemassa. Tiehallinto on käynyt neuvotteluja Suomen ympäristö-keskuksen kanssa aineiston saamisesta myös Tiehallinnon käyttöön. Liikkumista koskeva paikkatietoaineistoa on vain vähän olemassa, aineistot eivät ole yhteen sovitettavissa ja aineistoja on vaikea saada käyttöön. Ai-neistojen käyttöä rajoittaa aineiston korkea hinnoittelu sekä toisaalta käyttö-oikeusrajoitukset. Ongelmia on ilmennyt myös aineistojen pirstaleisuuden vuoksi ja toisaalta alueellinen kattavuus on puutteellista. Ainoat liikkumista kuvaavat ruutuaineistot koskevat pendelöintiä, työmatkalii-kennettä ja auton omistusta, eikä näitä muuttujia ollut tässä selvityksessä käytettävissä. Toisaalta työmatkat ja pendelöinti -aihepiiriin kokonaisuutta on tutkittu Suomessa suhteellisen paljon, menetelmänä on käytetty myös paik-katietoanalyysiä (mm. Helminen & al. 2003). Monimuuttujamenetelmien avulla on mahdollista etsiä tiettyjä väestömuutok-seen liittyviä liikkujaryhmiä ja tarkastella paikkatieto-ohjelmilla niiden alueel-lista jakautumista. Monimuuttujamenetelmistä ryhmittelyanalyysi sopii esi-merkiksi aineiston alustavaan tarkasteluun tai faktorianalyysin tulosten ryh-mittelyyn. Perinteisemmin muuttujien ryhmittymistä toistensa kanssa etsitään pääkomponenttianalyysin kautta (Metsämuuronen 2001). Menetelmien valin-taa rajoittavat teoreettiset rajoitukset ja vaatimukset aineistojen jakautumista. Yleisesti on tämän työn myötä noussut esiin, että liikkumista koskevalle paikkatietoaineistolle on kysyntää. Sen kehitystyöhön kaivataan eri tahojen sujuvaa yhteistyötä, jotta kerätyt aineistot olisivat yhteen sovitettavissa. Laa-jempi liikkumista koskeva, alueittainen tilastollinen aineisto voisi myös täy-dentää tai korvata osia henkilöliikennetutkimuksesta. Liikkumista koskevat tutkimukset tuottavat tietoa, jossa on usein myös alueellinen ulottuvuus. Kun tulokset on mahdollista tallentaa paikkatietomuodossa, tietoa voidaan jalos-taa eteenpäin uusissa suunnitelmissa ja selvityksissä monien tahojen hyö-dyntäen.

58 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla JOHTOPÄÄTÖKSET

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän työn tuloksena voidaan todeta, että erilaisten liikkumistarpeiden to-teuttaminen kaupunkialueella asettaa Tiehallinnon uudenlaisten haasteiden eteen: miten toteuttaa kahden lain ohjauksessa parhaalla mahdollisella ta-valla ihmisten, elinkeinoelämän, alueiden tasapainoisen kehittymisen sekä turvallisuuden, ympäristön ja taloudellisuuden näkökulmasta toimintaa siten, että sen kautta osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitetään suunnittelua ja hankintaa samanaikaisesti. Liikkumisen valinnat sekä yksilö- että ryhmätasolla ovat yhteydessä alueen yhdyskuntarakenteeseen ja palvelutarjontaan. Yhdyskuntarakenne muovau-tuu suunnittelusuuntausten mukaisesti kulloinkin vallitsevaa ”yhteistä hyvää” toteuttaen. Viime aikoina suunnittelusuuntaukset ovat painottuneet matalaan ja tiiviiseen aluerakentamiseen, vuorovaikutteisuuteen, kulttuurin ja kulutuk-sen tilojen suunnitteluun sekä kaupunkiseutujen sisäiseen erilaistamiseen. Näitä suuntauksia on toteutettu erityisesti kaupunkiseuduilla. Myös väestönkehityksellä on selkeät yhteydet liikkumisen tapojen muuttumi-seen kaupunkiseuduilla. Muuttoliike suuntaa autoliikenteen keskittymistä tie-tyille kaupunkialueille, lapset ja nuoret omaksuvat alueelle soveltuvat liikku-misen tavat jo nuorina ja lapsiperheet liikkuvat paljon alueellisen joukkolii-kenteen tarjoamissa puitteissa tai henkilöautolla. Lisäksi väestön ikääntymi-nen on muuttamassa liikennekulttuuria ja liikkumisen tapoja, mutta skenaa-rioista on esitetty erilaisia arvioita. Myös elintason nousu ja monimuotoistuvat elämäntavat muokkaavat liikku-mista etenkin kaupunkialueilla, jossa on laajat mahdollisuudet valita miten liikutaan. Mikäli yhdyskuntarakennetta kehitetään henkilöautoliikennettä edistäväksi, kaupunkiseutujen taloudellinen ja väestöllinen kehitys saattaa hyvinkin tukea tätä kehitystä. Kirjallisuudesta löytyi runsaasti tietoa eri ryhmien liikkumisesta kaupunkialu-eilla, väestökehityksen yhteyksistä muuttuviin liikkumisen tapoihin sekä tie-toa elämäntapojen monimuotoistumisesta. Näitä asioista voidaan tarkastella perinteisesti kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla, mutta paikkatietoaineistot eivät vielä tämän selvitykseen mukaan tällaiseen tarkasteluun taivu. Liikku-mista koskevaa paikkatietoaineistoa ei joko ole olemassa tai erilaiset aineis-tot eivät ole yhteen sovitettavissa. Tilastollisten aineistojen avulla päästään asukasryhmittelyihin saakka, mutta liikkumisen tapoja koskevia muuttujia ei voida näihin ryhmiin yhdistää, koska niitä ei ole olemassa.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 59 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuva 14. Tutkimus- ja selvitystietoa sekä paikkatietoa löytyy runsaasti maankäytön ja väestörakenteen osalta, mutta liikkumisen paikkatietomuotoista, yhteen sovitetta-vaa tietoa on vain vähän.

Yleisesti ottaen tämän työn myötä on noussut esiin, että liikkumista koske-valle paikkatietoaineistolle on laajempaakin kysyntää. Sen kehittämiseen kaivataan useiden eri tahojen yhteistyötä, jotta kerätyt aineistot voidaan so-vittaa yhteen. Alueellisen ulottuvuuden sisältävät liikkumista koskevat tutki-mukset olisi hyvä olla tallennettavissa myös paikkatietomuodossa, jolloin tie-toa voidaan jatkossa hyödyntää ja jalostaa uusissa suunnitelmissa ja hank-keissa usealla taholla. Helpotusta aineistojen käyttöön on odotettavissa jo lähiaikoina, kun ympäristöhallinnon YKR-aineisto on vapautumassa julkishal-linnon käyttöön.

Maankäyttö-paljon olemassa

olevaa tutkimus- ja selvitystietoa

-paljon paikkatietomuotoistaja tilastollista

alueellista tietoa esim. kaavoituksesta,

yhdyskuntarakenteesta jaelinympäristöstä

Väestörakenne-paljon selvitys- ja tutkimus-

tietoa-paljon paikkatietomuotoista

alueittaista tilastoa

Liikkuminen-paljon tutkimus- ja

selvitystietoa-vain vähän olemassa

olevaa paikkatietoa

KAUPUNKIALUEETJA

LIIKKUMINEN

Maankäyttö-paljon olemassa

olevaa tutkimus- ja selvitystietoa

-paljon paikkatietomuotoistaja tilastollista

alueellista tietoa esim. kaavoituksesta,

yhdyskuntarakenteesta jaelinympäristöstä

Väestörakenne-paljon selvitys- ja tutkimus-

tietoa-paljon paikkatietomuotoista

alueittaista tilastoa

Liikkuminen-paljon tutkimus- ja

selvitystietoa-vain vähän olemassa

olevaa paikkatietoa

KAUPUNKIALUEETJA

LIIKKUMINEN

60 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla LÄHTEET

8 LÄHTEET Aarnikko, Heljä, Marketta Kyttä & Tiina Myllymäki (2002). Lasten näkökulma

tienpidossa. Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 53/2002. Andersson, Harri (1997). Kulttuuri ja paikan politiikka kaupunkiuudistuksessa.

Teoksessa Haarni, Tuukka, Marko Karvinen, Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka, maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantietee-seen.Vastapaino 1997.

Andersson, Harri (1998). Liikenne ja maankäyttö - jälkiarviointi. S1 Tielaitoksen strateginen projekti. Tielaitoksen selvityksiä 6/1998.

Antikainen, Janne (2003). Aluekeskukset - koko kuva. Sisäasiainministeriö, kau-punkikehitys- ja aluepolitiikka. Julkaisu 2/03.

Antikainen, Janne (2003). Työssäkäynnin suuntautuminen aluekeskuksissa. AKO-katsaus 3/2003.

Dodo ry/ Kaupunkiryhmä (2002) Mihin elämä tarttuu. LYYLI-raporttisarja 35. Florida, Richard (2002). The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York,

2002. 404 s. Gode boligområder. Den Norske Stats Husbank 2000. Halme, Timo (1999). Muuttuva alue- ja yhdyskuntarakenne. Paikkatietoon perus-

tuva tulkinta. Nordia Geographical Publications vol. 28:1. Halme, Timo (2000) Helsinki-Hämeenlinna-Tampere, alue- ja yhdyskuntarakenne

HHT-vyöhykkeellä. LYYLI-raportti-sarja, VTT Yhdyskuntatekniikka. Heikkilä, Rauno, Tiia Myyryläinen & Juha Pelkonen (2002). Oulun kaupungin

asuntotuotannon kehittäminen. Toppilansaaren asukaslähtöinen rakennuttami-nen. Oulun Yliopisto. Rakentamisteknologian tutkimusryhmä. Oulun kaupun-gin tekninen keskus.

Heinonen, Sirkka (1998) Tietoyhteiskunta ja fyysisen liikenteen muutospaineet, osa II. Tulevaisuuden näkymiä 3/1998. Tiehallinto.

Heinonen, Sirkka, Huhdanmäki Aimo, Hanna Kalenoja &Kati Kiiskilä, (2000). Yhdyskuntarakenteen ja liikennetarpeen muutokset suomalaisissa kaupungeis-sa vuoteen 2020. LYYLI- raporttisarja 19.

Helminen, Ville, Mika Ristimäki, Kari, Oinonen (2003). Etätyö ja työmatkat Suomessa, Suomen Ympäristö 611, Ympäristöministeriö.

Hätälä. Esko (2003). Tiehallinnon paikkatietolomakkeet ja aineistojen päivitys-suunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja.

Ihamäki, Veli-Pekka (1997). Paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö palo- ja pelas-tustoimen yhteistoiminnan suunnittelussa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yli-opisto, maantieteen laitos.

Ilmonen, Mervi, Jukka Hirvonen, Liisa Knuuti, Heli Korhonen & Markku Lanki-nen (2000). Rauhaa ja Karnevaaleja. Tieto- ja taitoammattilaisten asumista-voitteet Helsingin seudulla. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-kuksen julkaisuja B 78. 240 s.

Jallinoja, Riitta (1997) Asumisen tavat ja tyylit. Artikkeli teoksessa Koti Helsin-gissä, urbaanin asumisen tulevaisuus. Toim. Kaarin Taipale ja Harry Schul-man. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Kaskinen, Juha (1999) Liikenne Euroopan kaupunkien näkyvin ympäristöongel-ma? Kirja-arvostelu Sosiologia 3/99, s.260-261.

Kauppinen, Jarkko (2000) Muuttoliike Suomessa vuosina 1989-1994. Koordi-naattipohjaisten paikkatietojen perusteella. Siirtolaisuustutkimuksia A. nro 22. Siirtolaisuusinstituutti.

Kauppinen, Jarkko (1997) Muuttuva maaseutu paikkatiedon perusteella. Nordia Tiedonantoja 2.

Kauppinen, Timo (2000) Maahanmuuttajien segregaatio pääkaupunkiseudulla 1990-luvun lopussa. Kvartti No 3.

Keränen Heikki (2002). Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus paikkatietojen valossa. Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus. Oulu

Kiiskilä, Kati (1998) Tulevaisuuden väestörakenne ja liikennetarve Tampereen seudulla. TTKK, liikenne- ja kuljetustekniikka, tutkimuksia 26.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla 61 LÄHTEET

Kinnunen, Ismo ja Jarmo Rusanen (1996). Alueellisen tiedon tilastolliset ana-lysointimenetelmät SAS609-ohjelmistolla UNIX-ympäristössä. Oulun yliopis-ton maantieteen laitoksen opetusmoniste No. 23.

Kivari, Markku, Pastinen, Virpi, Korhonen, Annu (2002) Liikkumisen tunnusluvut aluetasolla. Liikenne- ja viestintäministeriö, julkaisuja 13/2002.

Kokkarinen, Veijo (1999). Liikenne ja kansantalous. Tulevaisuuden näkymiä 3/2002.

Kokkarinen, Veijo (2002). Tieliikenteen kasvu keskittyy Suomessa muutamille alueille. Tulevaisuuden näkymiä 3/2002.

Korpela, Kalevi, Jani Päivänen, Satu Tienari, Marjut Wallenius & Maarit Wiik (2001) Melukylä vai mansikkapaikka? Asukkaiden ja asiantuntijoiden näke-myksiä asuinalueiden terveellisyydestä. Suomen Ympäristö 467, Ympäristö-ministeriö.

Kortelainen, Jarmo & Perttu Vartiainen (2000). Kohti ekomodernia kaupunkiseu-tua. Teoksessa Jarmo Kortelainen (toim.): Vihertyvä kaupunkiseutu. Suunnit-telun ja Hallinnan ekomoderni käänne.

Koskiaho, Briitta (1997). Kaupungista ekokaupungiksi. Urbaanin ekologian Eu-rooppa. Tampere, Gaudeamus.

Kuusinen, Kaisu, Riitta Tornivaara-Ruikka (2000). Yhdyskuntarakenteen seuran-tajärjestelmän alueellisia käyttömahdollisuuksia. Suomen ympäristö 338. Hel-sinki.

Kytö, Hannu (1998). Muuttajan muuttuvat motiivit eräissä suomalaisissa kaupun-geissa 1980- ja 1990-luvuilla. Muuttoaikeet hyvinvointiteorian näkökulmasta. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Lehmuskoski, Ville, Kimmo Rönkä, Maarit Wiik & Kallio, Riikka (2002). Ikään-tyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14.

Liikenne ja maankäyttö. Tielaitoksen strateginen tutkimus- ja kehittämisprojekti (1997). Tielaitoksen selvityksiä 20/1997.

Liikenne palvelee ja muuttaa yhdyskuntaa – maankäytön ja liikenteen vuorovaiku-tus (1994). Tielaitoksen selvityksiä 18/1994.

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo (2001). Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 24/2001.

Lundgren, Lars J. (1999) redaktör. Livstil och Miljö. Värderingar, val, vanor. En antologi utgiven av Byggforksningsrådet, Energimyndigheten, Forsknings-nämden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Kommunika-tionsforskningsberedningen, Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Förlag.

Mannermaa, Mika & Toni Ahlqvist (2000). Liikenteen tulevaisuusbarometri 2020. Tielaitoksen selvityksiä 11/2000.

Mannermaa, Mika (1998). Megatrendejä ja skenaarioita valtakunnallisen aluei-denkäytön perustaksi, Ympäristöministeriö. Suomen Ympäristö 225.

Manninen, Rikhard & Sari, Puustinen (2002). Tiivistä ja matalaa Helsingin seu-dulle. Rakennustieto.

Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto. <http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/>. Päivitetty 28.1.2004. Meristö, Tarja (2000). Liikenneskenaariot 2025, LVM 25/2000. Metsämuuronen, Jari (2001). Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. Metodologia-sarja 7. International Methelp Ky, Viro. Myrskylä Pekka (2002). Väestö jatkaa keskittymistä samoin työpaikat. Tulevai-

suuden näkymiä 2/2002. Tiehallinto. Mäenpää, Pasi (2000) Kantakaupungin uudet ranta-alueet, rakentamisen sosiaali-

sia ulottuvuuksia (& Mikael Sundman et al.). Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-raston julkaisuja 2000:1.

Naukkarinen, Arvo, Jarmo Rusanen & Alfred Colpaert (1991). Maaseutu kartta-ruututietojen perusteella 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Terra 103:3, 184-199.

Nivalainen, Satu & Mika Haapanen (2002). Ikääntyvä ja keskittyvä Suomi. Kau-punkien, maaseudun ja vuorovaikutusalueiden väestökehitys 1975-2030. Aluekeskus ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 1/2002.

62 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne kaupunkiseuduilla LÄHTEET

Nyman, Kaj (2000). Maankäyttö- ja rakennuslaki: henki vai kirjain. Artikkeli Yh-teiskuntasuunnittelu-lehdessä 2002:2. vol. 38. s. 6-17.

Nyman, Kaj (2003). Sinisilmäisyyden aika, suunnittelun myyttejä 1950-2000. RAK.

Ojala, Karin (2000). Kestävän yhdyskunnan käsikirja. KL-kustannus, 2000 (Gummerus)

Ristimäki, Mika (1999). Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä - ehdotus yh-dyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suomen ympä-ristö 344.

Rusanen, Jarmo, Alfred Colpaert, Arvo Naukkarinen & Satu Räisänen (1995). Grid-based

Rusanen, Jarmo, Toivo Muilu, Alfred Colpaert & Arvo Naukkarinen (1998). Erakkoasutus kasvaa. Tietoaika 11/1998, 11-13.

Rusanen, Jarmo, Toivo Muilu, Alfred Colpaert & Arvo Naukkarinen (2001). Tu-loerojen alueellinen ja paikallinen dynamiikka Suomessa vuosina 1989-1997. Nordia Tiedonantoja, 2/2001. Oulun yliopistopaino.

Rönkä, Kimmo, Minna Fontell & Miia Lehmuskoski (2001). Uudenmaan 2000-luvun osaamisen maankäyttöstrategia. Uudenmaanliiton julkaisuja B28 - 2001

Rönkä, Kimmo, Minna Fontell, Miia Lehmuskoski & Jani Päivänen (2001). Osaa-van kaupungin infrastruktuuri. Teoksessa: Uuden ajan aurankärki. Pääkaupun-kiseudun julkaisusarja B 2001:14.

Sanasvuori, Elisa (1996). Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen kaupunki-seudulla. Tielaitoksen selvityksiä 81/1996.

Sisäasiainministeriö 2003. Valtioneuvoston päätös alueiden kehittämislain mukai-sista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Julkaisematon luon-nos 1.10.2003.

Statistical data for regional research – Finnish experiences. NGP Yearbook 1995, Nordia Geographic Publications Vol. 24:2, 81-89. Oulun yliopistopaino.

Taylor, Nigel (1998) Urban Planning Theory since 1945. Sage Publications Lon-don.

Tiedon hallinnan visio ja strategia (2002). Tieto-projekti, Tiehallinto. Tiehallinto (2003). Tiehallinnon paikkatietojen hallintaprosessi ja kehittämissuun-

nitelma. Tielaitos (1993). Tierekisteri- ja paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen. Tielai-

toksen sisäisiä julkaisuja 20/1993. Helsinki. Tilastokeskus (2001). Väestöennuste kunnittain 2000-2030. Väestö 2001:10. Hel-

sinki. Tilastokeskus (2004). Väestöennuste.

<http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_ennuste.html.> päivitetty 8.1.2004. Toiskallio, Kalle (2002) Liikenteen sosiologiaa. Helsingin Yliopiston sosiologian

laitos. Väitöskirja. Tuokko, Lauri (2002) Tiivis ja matala –luento Kuntaseminaarissa YIT:ssä 19.11. Vaaranen, Heli (2001). Kaahariklubin pojat. Kuvaus kaahailusta, unelmista ja pus-

sikaljasta. Teoksessa Toiskallio, Kalle (toim.): Viettelysten vaunu. Autoilu-kulttuurin muutos Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.

Vaattovaara Mari (1995). Applying GIS in modelling urban patterns. NGP Year-book 1995, Nordia Geographic Publications Vol. 24:2, 81-89. Oulun yliopisto-paino.

Vaattovaara, Mari (1998) Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen: ympä-ristö ja alueellisuus. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 7/1998.

Ympäristöön sopeutuva liikennejärjestelmä ja kaupungit (1996). S1 Tielaitoksen strateginen projekti. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 51/1996.

ISSN 1457-9871ISBN 951-803-306-4TIEH 3200887