Mang Final

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang IP

Text of Mang Final

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 1

  LI CM N

  u tin, chng em xin gi li cm n su sc n ging vin hng dn ca nhm, Tin s Lu Thanh Tr v nhng s gip nhit tnh v tn ty ca thy trong qu trnh lm bi tiu lun ny.

  Chng ti cng gi li cm n n cc thnh vin lp VP2009 v gii quyt cho chng ti nhiu khc mc, khin cho bi tiu lun ny ny c hon thnh thun li.

  L Thc Trnh

  Trng Hong Tr

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 2

  MC LC

  Giao thc khi to phin (SIP) ................................................................................... 3 CHNG 1.

  1.1 Vi nt v giao thc khi to phin ....................................................................................... 3

  1.2 Mt s khi nim trong SIP ........................................................................................................ 4

  1.3 Mt cch thit lp phin n gin: ......................................................................................... 6

  1.4 SIP Clients v Server ...................................................................................................................12

  1.4.1 User Agent (UA) ......................................................................................................................13

  1.4.2 SIP Server ..................................................................................................................................14

  1.4.3 SIP URI ........................................................................................................................................16

  1.4.4 Bn tin SIP .................................................................................................................................17

  1.5 Tnh nng ca SIP .........................................................................................................................37

  Giao thc m t phin ..................................................................................................39 CHNG 2.

  2.1 Vi nt v giao thc m t phin ...........................................................................................39

  2.2 M t cc trng ca SDP: .......................................................................................................41

  2.3 M hnh Offer Answer ................................................................................................................44

  2.3.1 Quy tc to mt yu cu ................................................................................................45

  2.3.2 Quy tc to mt thng ip tr li..................................................................................45

  Ti liu tham kho: ........................................................................................................................................46

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 3

  GIAO THC KHI TO PHIN (SIP) CHNG 1.

  1.1 Vi nt v giao thc khi to phin

  Giao thc khi to phin (Session Initiation Protocol) l mt giao thc bo hiu c s dng thit lp, thay i, kt thc cc phin trong mng IP, mt phin c th n gin l mt cuc gi in thoi 2 chiu, mt thng bo danh sch cc tin nhn hoc mt hi ngh s dng truyn thng a chiu

  SIP c pht trin bi SIP working Group trong IETF. Phin bn u tin c ban hnh vo nm 1999 trong ti liu RFC 2543. Sau , SIP tri qua nhiu thay i v ci tin. Phin bn mi nht hin nay c ban hnh theo IETF RFC 3261, do cc h thng thc thi theo RFC 2543 hon ton c th s dng vi cc h thng theo RFC 3261. T khi SIP c cng b, hng trm nh sn xut bt u bn ra trn ton cu my ch v in thoi c tnh nng SIP.

  th c hi n ch c na ng i u khi n phi n, SIP ho tr 5 ch c na ng sau

  nh v ngi dng (User Location) Xc nh v tr thi t bi a u cuo i kha ch ha ng

  Nng lc ngi dng (User capabilities): Xc nh phng tin v cc thng s

  c s dng.

  ng ng ng User availability): Xc nh trng thi v tnh sn sng ca

  thu bao b gi bt u thit lp ng truyn.

  l n ion setup): Thit lp cc thng s ca phin cho c thu bao

  ch gi v thu bao b gi.

  n l n Session management): To, kt thc, v sa i phin.

  SIP l mt phn trong b giao thc chun cho truyn dng tin a phng thc do

  IETF khuyn ngh nh RSVP (giao thc gi trc ti nguyn), RTP (giao thc truyn

  ti theo thi gian thc), RTCP (giao thc iu khin truyn ti thi gian thc), SAP

  (giao thc thng bo phin), SDP (giao thc m t phi n . SIP kho ng pha i la mo t giao

  th c hoa t o ng o c la p.

  Vi tr cu a SIP trong nga n p giao th c a phng ti n SIP la mo t giao th c thuo c l p

  ng du ng trong mo h nh TCP IP.

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 4

  SDP Media coding

  SIPH.323 RTP/RCTP DNS DHCP

  TCP UDP

  IP

  AALx

  ATM

  PPP

  V.90 Ethernet 802.11

  Lp ng dng

  Lp truyn ti

  Lp mng

  Lp vt l/

  lin kt

  Bo hiu Phng tin Tin ch

  HNH 1 : S IP TRO NG M H NH T CP/ I P

  1.2 Mt s khi nim trong SIP

  Cuo c go i (call mo t cuo c go i la mt giao tip gia ta t ca ca c tha nh vi n trong phi n

  c m i b i mo t ta i nguy n chung.

  Client: l mt chng trnh ng dng gi i nhng yu cu SIP. Client c th nh

  hng trc tip hoc khng n ngi s dng. Cli nt c cha trong cc Proxy v

  UA (Uers Agent).

  Ho i nghi (Con r nc hi ngh l mt phi n a phng ti n. t hi ngh c th

  khng c hoc c nhiu thnh vin v bao gm cc trng hp nh hi ngh a

  phng, thoa i hai tha nh vi n.

  oa n thoa i (dialog mo t oa n gi a ca c co uan h ngang ha ng va no c duy

  tr trong mo t khoa ng th i gian. o t oa n thoa i c thi t la p b i ca c ba n tin SIP,

  cha ng ha n nh 2 a p ng cho y u ca u INVIT .

  a p ng k t thu c (Final R spon la a p ng kt thc mt phin giao dch SIP, bao

  gm ca c l p a p ng sau: 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx.

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 5

  L i m i (invitation la y u cu gi t User hoc S rvic ngh tham gia vo mt

  phin hi thoi. Mt li mi y gm mt yu cu INVITE ngay sau mt yu cu

  ACK.

  T m ki m song song (Parall l s arch trong mt qu trnh tm kim song song, mt

  pro y a ra mt vi yu cu ti ngi dng hin ti trong khi nhn mt yu cu

  n.

  a p ng ta m th i (provisional r spon a p ng tm thi l p ng c Server

  dng thng bo tin trnh gi nhng cha kt thc mt phin giao dch SIP, p

  ng 1 la a p ng ta m th i.

  Server: l mt chng trnh ng dng c nhim v nhn cc yu cu hp l t cc

  dch v v gi tr li cc p ng. Server c th l Proxy, Redirect, UAS, Registrars.

  Phin (s ssion th o c t ca SDP th mt phin a truyn thng l tp hp nhng

  ngi gi v nhn cng vi dng d liu t ni gi n ni nhn. N c c nh

  bi chui t n ng i du ng, phi n nha n da ng, kiu mng, kiu a ch v a ch cc

  phn t trong trng ngun.

  Giao di ch SIP (SIP transaction giao di ch SIP la ua tr nh y ra gia mt Client v

  mt Server gm tt c cc bn tin t yu cu u tin gi i t cli nt n server cho

  n p ng k t thu c t Server gi tr li Cli nt. N c nhn bit bi s th t

  CSeq. Yu cu ACK c cng s CSeq vi yu cu INVIT tng ng nhng cha mt

  giao dch ca ring n.

  a n tin d li u g i gi a ca c pha n t SIP, no nh la mo t pha n cu a giao th c. Co hai

  loa i ba n tin o la ba n tin y u ca u va ba n tin a p ng.

  Yu cu la mo t ba n tin SIP c g i t cli nt t i s rv r nha m mu c ch y u ca u hoa t

  o ng.

  a p ng la ba n tin SIP c g i t s rv r t i cli nt, no ch ra tra ng tha i cu a y u ca u

  g i t cli nt t i s rv r.

  Pro y h ng ra mo t pro y ma nha n y u ca u t mo t cli nt. Tho ng th ng, ca u

  h nh v i pro y h ng ra, hoa c la no co th ho c tho ng ua vi c ca u h nh t o ng.

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 6

  Pro y, Pro y S rv r no la pha n t trung gian, hoa t o ng gio ng nh la s rv r va

  client.

  Stat ul Pro y la pro y co duy tr tra ng tha i giao di ch cli nt va s rv r trong ua

  tr nh ly y u ca u.

  Stat l ss Pro y la pro y ma kho ng duy tr tra ng tha i giao di ch cli nt va s rv r khi

  no ly y u ca u.

  R dir ct S rv r ma y chu chuy n ti p, no la S va pha t ca c tho ng ip tr li 3

  a p la i ca c y u ca u ma no nha n c.

  T (Transaction s r giao di ch ng i du ng la ua tr nh ly l p giao th c ma na m

  tr n l p giao di ch.

  C ( s r g nt Cli nt la th c th ta o y u ca u m i, du ng c ca u tra ng tha i giao

  di ch cli nt g i y u ca u.

  S ( s r g nt S rv r la th c th pha t a p ng tra l i y u cu SIP. a p ng co

  th la cha p nha n, t cho i, chuy n ti p y u ca u.

  1.3 Mt cch thit lp phin n gin:

  Hnh di y ch ra cc thng ip SIP c trao i gia 2 thit b s dng SIP. 2

  thit b c th l in thoi SIP hoc my tnh chy ng dng SIP (softclients).

  Chng ta gi thit rng c 2 thit b c kt ni vo mng Int rn t v cc a ch IP

  ca cc thit b u bit.

 • TM HIU V GIAO THC SESSION INITIATION PROTOCOL V SESSION DESCRIPTION PROTOCOL June 29, 2013

  GVHD: TS Lu Thanh Tr | 7

  HNH 2: THIT LP PHIN N GIN

  bt u cuc gi, Tesla gi SIP INVIT m ssag n Marconi. INVITE cha ng nhng chi tit nh k