Mediji i Prava Nacionalnih Manjina

  • View
    991

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Mediji i Prava Nacionalnih Manjina

MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 2 ( drugo predavanje )

Nacije i mit o nacijamaJedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Termin nacija esto se upotrebljava kao sinonim za etniku grupu. Pogreno je staviti znak jednakosti izmeu nacije i drave. Ljudi zajednikog etnikog porekla mogu da ive u razliitim dravama ( Nemci u Nemakoj i Nemci u vajcarskoj ili Austriji, na primer ) i da se zbog toga tretiraju kao ljudi razliite nacionalnosti ( nemake ili austrijske ). Zajednike odlike koje odreuju nacionalni identitet: - zajedniko etniko poreklo ( to nije uvek sluaj DNK pokazuje da je samo 30 odso stanovnika Hrvatske slovenskog porekla ) - zajedniki jezik ( Indija ima vie od 20 slubenih jezika, a ipak Indijci smatraju da imaju zajedniki nacionalni identitet ) - zajednika kultura ( nacija je tradicionalno monokulturna, ali moe da bude i multikulturna Srbi na Kosovu i Srbi u Vojvodini ) - zajednika religija ( Irci su uglavnom katolici, ali ima i protestanata ) Nacionalne drave Skoro sve nacije su vezane za odreenu teritoriju domovinu. Drava koja se oznaava kao domovina odreene nacije jeste nacionalna drava. Veina modernih drava spadaju u tu kategoriju. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Poimanje nacije u antici Evropska etnografska razmiljanja vode poreklo u Herodotovim Istorijama, pisanim sredinom petog veka pre nove ere. Prema Herodotu, ljudi o kojima on pie su se razlikovali geografski i kulturoloki. U njegovim Istorijama pojedini narodi su naseljavali odreena geografska podruja ( Egipani naseljavaju Egipat, Asirci Asiriju i tako dalje ). Delovi Herodotovog sveta su narodi ( etne, sing. etnos ), koji su bili podeljeni u plemena i rodove ( gene, sing. genos ). Biblija daje dva modela naroda: jedan utemeljen u biolokom korenu (u Knjizi o postanku ), a drugi u ideji Bojeg naroda ( Novi Zavet ). Novi Boji narod kida vezu sa tradicionalnim etnicitetom i socijalnim razlikama. Hristova poruka glasi: Idite i uinite sve narode uenicima mojim ( Mateja, 28,16 ). Apostol Pavle u istom duhu poruuje: Nema tu vie ni Jevreja ni Grka; nema vie ni roba ni slobodnjaka; nema vie ni mukog ni enskog, jer ste svi samo jedan u Isusu Hristu ( Galaanima poslanica 3, 28 ).

Poimanje nacije u srednjem veku Stanovnici gradova razlikovali su se od lokalnog stanovnitva. itelji grada bili su vladari, vojne stareine, inovnici i trgovci iz celog carstva. Na Balkanu, na primer, trgovci iz Sirije i Male Azije, Jevreji, Sasi ( eksploatisali rudnike na Novom Brdu ). ena kralja Milutina Jelena Anujska... U srednjem veku politike elite su esto govorile jezike koji su bili potpuno razliiti od onog koji su govorili njihovi podanici ( latinski u Zapadnoj Evropi, grki i latinski na dvoru kralja Stefana Prvovenanog )

Mit o nacijiMitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta evropskih naroda po amerikom istoriaru Petriku Geriju ( Patrick Gery ) Geri dokazuje da nacija ni kao pojam ni kao fenomen nije postojala do 18. veka. Po njemu, nacija u dananjem smislu rei, predstavlja, zapravo, vetaku konstrukciju koju su stvorili intelektualci i politiari za mobilizaciju i homogenizaciju ljudi u ekonomske i politike svrhe. Geri pokazuje kako su plemenski mitovi iz prolosti posluili kao podloga za stvaranje ideje o naciji. Nacionalna ideologija je onda uputrebljena da se oformi kolektivna svest o nacionalnom zajednitvu, a to je onda omoguilo vladarima da lake vladaju nad podanicima i vode ratove. Geri pokazuje da nai balkanski nacionalizmi i ovinizmi nisu nikakav izuzetak i da su esto samo replike evropskih iskustava. Kosovski mit Kriza evropskog identiteta Menjanje etnike i kulturoloke slike Evropske unije pod uticajem imigrantskih talasa sa Balkana, Bliskog Istoka, Azije i Afrike. Kriza evropskog identiteta kao generator oivljavanja nacionalizma, etnocentrizma i rasizma. Geri upozorava da ispod oblande nadnacionalne Evropske unije potmulo tutnje nacionalistiki, rasistiki i separatistiki talasi. Literatura: Gery, Patrick ( 2007 ), Mit o nacijama srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad, Cenzura

MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA uvodno predavanje Nacionalne manjine definicija i pojam Nacionalne manjine u jednom drutvu su etnike grupe koje se razlikuju od dominantne etnike grupe po nacionalnosti, jeziku, religiji i kulturi. Nacije i mit o nacijama Jedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Mitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta pojedinih evropskih naroda. Kriza evropskog identiteta kao generator oivljavanja nacionalizma, etnocentrizma i rasizma. Nacionalne manjine u Srbiji Broj i distribucija pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji Nacionalne manjine u Vojvodini Odnos veine i manjine u Srbiji Multikulturalnost i interkulturalnost Stereotipi o prirodi odnosa veine i manjine: - stereotip o automatskom pravu veine da vlada nad manjinom - streotip zasnovan na verovanju o inferiornosti manjine - stereotip zasnovan na verovanju da su u politikoj borbi protiv manjina sva sredstva dozvoljena Prava nacionalnih manjina kao deo korpusa ljudskih prava Zatita nacionalnih manjina u meunarodnom pravu Domaa zakonska regulativa u pogledu prava nacionalnih manjina Pravo nacionalnih manjina na obrazovanje i kulturu

Pravo nacionalnih manjina na upotrebu svog jezika i pisma Pravo nacionalnih manjina na delotvornom ueu u javnom ivotu Mediji na jezicima nacionalnih manjina Primer Vojvodine Pristup nacionalnih manjina medijima u javnom vlasnitvu na dravnom, regionalnom i lokalnom nivou Primer TRS-a Meuredakcijska saradnja medija veinskog naroda i medija nacionalnih manjina Negovanje multikulturalnosti i interkulturalnosti u medijima Politiki korektan jezik u medijima kada su u pitanju nacionalne manjine Literatura: Gery, Patrick ( 2007 ), Mit o nacijama srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad, Cenzura , , (1997) , , , , , -, (1999), , , International Journal on Minority and Group Rights, Volume 4, No. 2 (1996/97), Washington, The George Washington University , ,

MEDIJI I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 2 ( drugo predavanje )

Nacije i mit o nacijamaJedno od najuticajnijih uenja u istoriji je ono po kojem su ljudi podeljeni u grupe koje se nazivaju nacije. Termin nacija esto se upotrebljava kao sinonim za etniku grupu. Pogreno je staviti znak jednakosti izmeu nacije i drave. Ljudi zajednikog etnikog porekla mogu da ive u razliitim dravama ( Nemci u Nemakoj i Nemci u vajcarskoj ili Austriji, na primer ) i da se zbog toga tretiraju kao ljudi razliite nacionalnosti ( nemake ili austrijske ). Zajednike odlike koje odreuju nacionalni identitet: - zajedniko etniko poreklo ( to nije uvek sluaj DNK pokazuje da je samo 30 odso stanovnika Hrvatske slovenskog porekla ) - zajedniki jezik ( Indija ima vie od 20 slubenih jezika, a ipak Indijci smatraju da imaju zajedniki nacionalni identitet ) - zajednika kultura ( nacija je tradicionalno monokulturna, ali moe da bude i multikulturna Srbi na Kosovu i Srbi u Vojvodini ) - zajednika religija ( Irci su uglavnom katolici, ali ima i protestanata ) Nacionalne drave Skoro sve nacije su vezane za odreenu teritoriju domovinu. Drava koja se oznaava kao domovina odreene nacije jeste nacionalna drava. Veina modernih drava spadaju u tu kategoriju. Ideja nacije s politikim znaenjem u svojoj osnovi javlja se u Evropi s kraja 18. veka. Ranije je nije bilo. Prekretnicom se smatra Francuska buroaska revolucija 1789. godine. Do kraja 19.veka u Evropi je nadvladala ideja da su njeni narodi podeljeni na nacije i u njoj danas dominiraju nacionalne drave. Poimanje nacije u antici Evropska etnografska razmiljanja vode poreklo u Herodotovim Istorijama, pisanim sredinom petog veka pre nove ere. Prema Herodotu, ljudi o kojima on pie su se razlikovali geografski i kulturoloki. U njegovim Istorijama pojedini narodi su naseljavali odreena geografska podruja ( Egipani naseljavaju Egipat, Asirci Asiriju i tako dalje ). Delovi Herodotovog sveta su narodi ( etne, sing. etnos ), koji su bili podeljeni u plemena i rodove ( gene, sing. genos ). Biblija daje dva modela naroda: jedan utemeljen u biolokom korenu (u Knjizi o postanku ), a drugi u ideji Bojeg naroda ( Novi Zavet ). Novi Boji narod kida vezu sa tradicionalnim etnicitetom i socijalnim razlikama. Hristova poruka glasi: Idite i uinite sve narode uenicima mojim ( Mateja, 28,16 ). Apostol Pavle u istom duhu poruuje: Nema tu vie ni Jevreja ni Grka; nema vie ni roba ni slobodnjaka; nema vie ni mukog ni enskog, jer ste svi samo jedan u Isusu Hristu ( Galaanima poslanica 3, 28 ).

Poimanje nacije u srednjem veku Stanovnici gradova razlikovali su se od lokalnog stanovnitva. itelji grada bili su vladari, vojne stareine, inovnici i trgovci iz celog carstva. Na Balkanu, na primer, trgovci iz Sirije i Male Azije, Jevreji, Sasi ( eksploatisali rudnike na Novom Brdu ). ena kralja Milutina Jelena Anujska... U srednjem veku politike elite su esto govorile jezike koji su bili potpuno razliiti od onog koji su govorili njihovi podanici ( latinski u Zapadnoj Evropi, grki i latinski na dvoru kralja Stefana Prvovenanog )

Mit o nacijiMitoloko poreklo stvaranja grupnih i nacionalnih identiteta evropskih naroda po amerikom istoriaru Petriku Geriju ( Patrick Gery ) Geri dokazuje da nacija ni kao pojam ni kao fenomen nije postojal

Recommended

View more >