Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev Klju¤†ne

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev...

 • Fakulteta za elektrotehniko,

  računalništvo in informatiko

  Smetanova ulica 17

  2000 Maribor, Slovenija

  IRIS HUDE

  MEDIJSKA PISMENOST UPORABNIKOV

  RUMENIH MEDIJEV

  Magistrsko delo

  Maribor, avgust 2017

 • ii

  MEDIJSKA PISMENOST UPORABNIKOV RUMENIH

  MEDIJEV

  Magistrsko delo

  Študentka: Iris Hude

  Študijski program: študijski program 2. stopnje

  Medijske komunikacije

  Mentor: doc. dr. Darinka Verdonik

 • iii

 • iv

  ZAHVALA

  Hvala staršema in Sari za podporo.

  Hvala doc. dr. Darinki Verdonik za nasvete in strokovno znanje.

  Hvala tudi vsem, ki ste rešili anketo ali na

  kakršenkoli način pripomogli k nastajanju te naloge.

 • v

  Medijska pismenost uporabnikov rumenih medijev

  Ključne besede: medijska pismenost, rumeni mediji, resni mediji, uporabniki medijev

  UDK: 366.636(043.2)

  Povzetek

  Magistrsko delo raziskuje značilnosti slovenskega rumenega medijskega prostora in odnos

  uporabnikov do teh medijev v povezavi z medijsko pismenostjo. Medijska pismenost

  uporabnikom omogoča sposobnost razumevanja in kritičnega presojanja medijskih

  informacij. Rumeni mediji v svoje vsebine vključujejo svojevrstne značilnosti po katerih se

  ločijo od nerumenih (resnih) medijev. S pomočjo strokovne literature in analize vsebin

  izbranih slovenskih medijev smo preverjali, katere so te značilnosti in kako se kažejo v

  objavljenih vsebinah. Vzorce uporabniškega znanja smo pridobivali s pomočjo spletne

  ankete.

 • vi

  Media literacy of tabloid users

  Key words: media literacy, tabloid media, traditional media, media users

  UDK: 366.636(043.2)

  Abstract

  This master’s thesis studies the characteristics of the Slovenian tabloid media space and

  the attitude of its users towards these media relating to media literacy. Media literacy

  enables users to understand and critically evaluate media information. Tabloid media in

  their content include unique features that differentiate them from non-tabloid media. With

  the help of scientific literature and analysis of the contents of selected Slovenian media, we

  explored which features they include and how are they reflected. We acquired user’s

  knowledge using a web survey.

 • vii

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ........................................................................................................................ 1

  1.1 Predstavitev osrednjega predmeta magistrskega dela ........................................ 1

  1.2 Cilji in hipoteze magistrskega dela ...................................................................... 2

  1.3 Metodologija ....................................................................................................... 3

  2 MEDIJSKA PISMENOST ........................................................................................... 4

  2.1 Portal o medijski pismenosti ............................................................................... 4

  2.2 Opredelitev pojma............................................................................................... 4

  2.3 Raziskave medijske pismenosti .......................................................................... 7

  2.4 Usvajanje medijske pismenosti ........................................................................... 8

  2.5 Kritično presojanje medijskih vsebin ................................................................... 9

  3 RUMENI MEDIJI .......................................................................................................11

  3.1 Opredelitev pojma..............................................................................................11

  3.2 Zgodovina ..........................................................................................................13

  3.3 Rumeni tisk v slovenskem medijskem prostoru ..................................................14

  3.4 Tabloidizacija .....................................................................................................16

  3.5 Značilnosti rumenih vsebin ................................................................................17

  3.5.1 Jezik rumenih medijev ................................................................................17

  3.5.2 Naslovi v rumenih medijih ...........................................................................19

  3.5.3 Vizualizacija rumenih medijev .....................................................................20

  3.5.4 Primerjava z nerumenimi mediji ..................................................................20

  4 MEDIJSKA PISMENOST V POVEZAVI Z RUMENIMI MEDIJI .................................23

  4.1 Vloga medijev v družbi .......................................................................................23

  4.2 Odnos občinstva do rumenih novic ....................................................................24

  4.3 (Ne)uveljavljanje medijske pismenosti ...............................................................25

  5 ANALIZE IN REZULTATI ..........................................................................................27

  5.1 Analiza značilnosti izbranih slovenskih rumenih medijev....................................27

 • viii

  5.1.1 Namen analize ............................................................................................27

  5.1.2 Metode dela ................................................................................................27

  5.1.3 Ugotovitve ..................................................................................................28

  5.1.4 Rezultati analize .........................................................................................41

  5.2 Analiza podatkov z anketnih vprašalnikov ..........................................................45

  5.2.1 Namen ankete ............................................................................................45

  5.2.2 Ciljna skupina .............................................................................................46

  5.2.3 Ugotovitve ..................................................................................................47

  6 DISKUSIJA REZULTATOV .......................................................................................59

  6.1 Preverjanje hipotez ............................................................................................60

  7 SKLEP ......................................................................................................................63

  7.1 Omejitve magistrskega dela ...............................................................................64

  VIRI IN LITERATURA ......................................................................................................66

  Priloga A: Vprašalnik spletne ankete ................................................................................69

 • ix

  KAZALO GRAFOV

  Grafikon 1: Rezultati 1. vprašanja ....................................................................................47

  Grafikon 2: Rezultati 2. vprašanja ....................................................................................49

  Grafikon 3: Rezultati 3. vprašanja (1. podvprašanje) ........................................................51

  Grafikon 4: Rezultati 3. vprašanja (2. podvprašanje) ........................................................52

  Grafikon 5: Rezultati 3. vprašanja (3. podvprašanje) ........................................................53

  Grafikon 6: Rezultati 3. vprašanja (4. podvprašanje) ........................................................54

  Grafikon 7: Rezultati 3. vprašanja (5. podvprašanje) ........................................................55

  Grafikon 8: Rezultati 3. vprašanja (6. podvprašanje) ........................................................56

  Grafikon 9: Rezultati 4. vprašanja ....................................................................................57

 • 1

  1 UVOD

  1.1 Predstavitev osrednjega predmeta magistrskega dela

  Medijska pismenost se nanaša na sposobnosti, znanja in razumevanje, ki uporabnikom

  omogočajo učinkovito in varno rabo medijev. Medijsko pismene osebe so sposobne kritično

  izbirati in razumeti vsebine ter presojati informacije, ki jih dobijo prek medijev. Ocenjujemo

  jo preko dveh vrst indikatorjev, in sicer po kompetenci posameznikov glede uporabe

  medijev (tehnična znanja o uporabi medijev, zmožnost kritičnega razumevanja in

  sposobnosti komuniciranja) in glede na dejavnike okolja (dosegljivost tehnologije,

  izobraževanje o medijih, iniciative s strani regulatorja, industrije oz. civilne družbe itd.). Ker

  uporaba medijev, predvsem digitalnih, med uporabniki narašča, se v zadnjem času

  vprašanju medijske pismenosti namenja vse več pozornosti in predstavlja zelo aktualno

  raziskovalno področje.

  Rumene medije postavljamo nasproti resnim in jih