72
1

MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

1

Page 2: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

2

MGA SULOD

Ang Iglesia sa Dios sa Tanang mga katuigan.......................... 5

Ang Iglesia sa Dios sa Katapusang mga Adlaw................... 10

Ang Katuyoan sa Dios sa Iyang Iglesia.................................. 15

Ang Misyon sa Iglesia ............................................................. 20

Ang Tumong sa Pag-ebanghelyo..............................................25

Ang Mensahi nga Masentro ngadto kang Kristo...................... 31

Ang Pagkatawo ni Kristo.......................................................... 36

Ang Pagkamatarung ni Kristo................................................. 41

Ang Nagapasaylo nga kamatayon ni Kristo.(I)............................46

Ang Nagapasaylo nga kamatayon ni Kristo (II).........................52

Ang Pagkabanhaw ni Kristo. ..................................................57

Ang Pagkayab ni Kristo.......................................................... 62

Ang Pagkasacerdote ni Kristo................................................ 67

Mga pagtulun-an gikan sa Biblia, usa ka inadlaw’ng programa sa

pagtuon, nga nagabasi lamang sa Biblia ug sa Ispiritu sa Tagna ug

walay ginadugang nga komentaryo. Ang mga kotasyon

gipaningkamutan nga hamugbu lamang para mahatag ang hamubo ug

diretso nga mga kahulugan….

Page 3: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

3

PASIUNA “ Ang iglesia maoy gitudlo sa Dios nga ahensya alang sa kaluwasan sa

mga tawo. Kini gi-organisar alang sa pagserbisyo, ug ang iyang misyon mao

ang pagdala sa ebanghelyo sa kalibutan. Gikan sa sinugdan maoy plano sa

Dios nga pinaagi sa iyang iglesia mosidlak ngadto sa kalibutan ang

kahupnganan sa Iyang kaigo. Ang mga membro sa iglesia, kadtong Iyang

gipanagtawag gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongang kahayag,

sila mopadayag sa Iyang himaya.” The Acts of the Apostles, p. 9.

Ang himaya sa Dios, ang Iyang kinaiya, napadayag sa kahupong sa

dihang Iyang gipadala ang iyang bugtong Anak sa pagtubus kanato gikan

sa tunglo sa sala. Niini napadayag ang gugma sa Dios alang kanato. Karon,

ang kuminikasyon niana nga gugma ngadto sa kalibutan nga wala

makahibalo niini gisalig ngadto sa iglesia. Pinaagi sa iyang mga sakop,

niadtong midawat sa mensahi sa kaluwasan, ug nausab pinaagi niina, ang

kalibutan makadawat sa pagpadayag sa kinaiya sa gugma sa Dios. Apan sa

pagmantala niana nga gugma, kinahanglan kita unang makasabot niana. Kini

serye sa leksyon naga-hunahuna una sa katuyoan ug mission sa iglesia sa

tanang mga katuigan ug naghimo sa hinungdan sa pag-ebanghelyo, ug unya

naghunahuna usab sa sentro nga tema sa mensahe sa ebanghelyo- Si Kristo

nga gilansang. Nagabitay ibabaw sa krus si Kristo mao ang maayong balita.

Karon kita dunay mensahe ‘Tan-awa ang cordero sa Diios nga nagakuha sa

sala sa kalibutan’ ( Juan 1:29) Dili ba ang mga sakop sa atong iglesia

mosentro sa ilang mga mata sa nalansang ug nabanhaw nga manluluwas,

nga kaniya ang ilang mga paglaum sa kinabuhing walay katapusan

nahasentro? Kini mao ang atong mensahe, atong argumento, atong doktrina,

atong pasidaaan ngadto sa mga makakasasala, atong ikapadasig sa mga

nasubo, ang paglaum alang sa matag tumotuo. Kun atong mapamata ang

interes sa hunahuna sa tawo nga maoy hinungdan nga sila motutok kang

Kristo, kita mahimong motupad kanila ug mo-agda kanila sa pagpadayon

lamang sa pagtutok sa ilang mga mata diha sa cordero sa Dios.”( The SDA

Bible Commentary [ E.G. White Comments] vol, 6. p. 1113.

“Ang kabug-aton sa atong mensahi kinahanglan mao nag misyon ug

kinabuhi ni Jesu-Kristo. Himoa nga dunay luna diha sa pagpaubos,

pagpugong sa kaugalingon, kaaghop, ug kamapa-inubsanon ni Kristo, aron

ang mapahitas-on ug dalo nga mga kasingkasing mahimong makakita sa

kalainan tali kanila ug sa sumbanan, ug mahimong magpaubos.” The Review

and Herald, September 11, 1888.

Kini maoy among pag-ampo nga kining mga leksyon makapadasig

kaninyo uban sa usa ka gugma ug maga-aghat kaninyo sa pagpahat niini nga

mensahe sa tibook kalibutan.

The General Conference Sabbath School Department

Page 4: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

4

Page 5: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

5

Leksyon 1 Sabado, Abril 2, 2016

Ang Iglesia sa Dios sa Tanang mga Katuigan

“ Mao kini ang giingon ni Jehova.... Sundon ninyo ang akong tingog

ug buhata sila[ ang mga pulong niini nga tugon] sumala sa tanang

gisugo ko kaninyo; aron kamo mahimong akong katawhan, ug ako

mahimong inyong Dios” ( Jeremias 11:3,4)

“ Si Kristo adunay iglesia sa matag panahon- The SDA Bible Commentary

[E. G. Comments] vol, 6. P. 1079

Gisugyot nga basahon- Testimonies vol 3. Pp. 428-433

Domingo Marso 27

1. ANG IGLESIA SA DIOS-- ANG MATINUD-ANON

a. Unsa naa sa Dios sa matag panahon, ug unsa ang iyang pagtawag

kanila? Buhat 2;47; Jeremias 7:23; Roma 9:26. Unsa ang ebidensya

sa atong gugma ngadto sa Dios? Juan 14:15

“Si Kristo adunay iglesia sa tanang matag panahon. Pagtuman sa mga

kasugoan sa Dios maoy naghatag kanato ug mga pribilehiyo niini nga

iglesia... Kung kita motuman sa mga kondisyon nga gihimo sa Dios, kita

maka-siguro sa atong pagkapinili n sa kaluwasan. Hingpit nga pagtuman sa

Iyang mga sugo maoy ebidensya nga kita nahiguguma sa Dios.” The Review

and Herald, July 17, 1900

“Gikan sa sinugdan, mga matinud-anong kalag ang gitugyanan ug gahum

sa iglesia sa Dios dinhi sa yuta. Sa matag panahon ang Ginoo dunay Iyang

mag magbalantay, kinsa nagdala ug matinud-anon nga pagpamatuod sa

henerasyon diin sila nagapuyo.” The Acts of the Apostles, p. 11.

b. Bisan pa nga ang iglesia dinhi sa yuta nakita nga dili hingpit, giunsa

sa Dios kini pagtagad? Exudo 19:5; 1 Pedro 2:9.

Maluyahon ug depiktoso ingon sa napadayag, ang iglesia maoy usa ka

tumong nga ang Dios naghatag sa Iyang pinasahe gayud nga pagtagad. Kini

maoy natad sa Iyang grasya, nga diin siya nahimuot sa pagpadayag sa Iyang

gahum sa pag-usab sa mga kasingkasing.” Ibid, p. 12

Page 6: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

6

Lunes Marso 28

2. ANG IGLESIA SA DIOS SA WALA PA ANG LUNOP

a. Taliwala sa mga kaliwatan ni Adan kinsa nag nagpadayon sa

pagsimba sa tinood nga Dios? Genesis 4:25, 26

Sa kang Adan gihatag ang dugang anak nga lalaki , aron mahimong manununod sa

langitnong saad, ang manunonod sa ispirituhanong katungod sa pagkapanganay.

Ang pangalang Seth, ang gihatag niini nga anak, nga dunay kahulogan “ tinudlo’o

kompensasyon” tungod’kay nag-ingon nga inahan ‘ang Dios ngahatag kanako ug

dugang binhi gawas kang Abel nga gipatay ni Cain’( Genesis 4:25).Si Seth mas labi

ambongan ug pamayhon kay sa kang Cain ug Abel ug mas liwat kang Adan kaysa

uban pa niyang mga anak. Siya maoy takus nga kinaiya, nga ngasunod sa mga

lakang ni Abel. Apan siya wala ma makapanunod sa natural nga kaayohan labaw

nga labaw kang Cain. ..... Samtang si Adan gilalang nga walay sala, susama sa Dios,

si Seth , sama kang Cain, nakapanunod sa nahulog nga kinaiya sa iyang mga

ginikanan. Apan siya nakadawat usab sa kahibalo sa Manunubos ug sa mga

pagtudlo diha sa pagkamatarung. Pinaagi sa langitnong grasya, siya nag-lagad ug

nagtahud sa Dios; ug siya mibuhat ingon sa gibuhat ni Abel, siya nagkinabuhi sa

pagpabalik sa mga hunahuna sa mga tawong makasasala sa pagtahud ug pagsunod

sa Manlalalang.

“Ang mga matinumanon nagsimba sa Dios kaniadto; apan sa pagdaghan sa

tawo, ang timailhan taliwala niining duha ka matang maila na kaayo. Dunay dayag

nga pag-angkon ug pag-unong sa Dios sa usa ka bahin, ug dunay paghimaraot ug

dili pagsunod sa pikas nga bahin.” Patriarch and Prophets, p. 80

b. Sa pagsunod sa ihemplo ni Abel, unsa ang paglaum ang gikuptan sa

kaliwatan ni Seth? Hebreohanon 11:13, 16. Unsa ang kasagaran nga

gikinahanglan aron sa pagpreserbar sa pagtoo sa mga anak sa Dios? 2

Corinto 6:17,18

“Si Abel nagiya sa usa ka magpapastor nga kinabuhi, nagpuyo sa balongbalong

ug payagpayag, ug mga kaliwat ni Seth misunod sa susama nga kahimtang, nga

nagahimo sa ilang mga kaugalingon ‘nga mga dumoloong ug langyaw dinhi sa

yuta’nagapangita sa mas maayong dapit, nga mao, ang langitnon.’(Hebreohanon

11:13, 16)

“Sa pipila nga mga panahon ang duha ka matang nagpabilin nga nanagbulag.

Ang kaliwatan ni Cain, nikuyanap gikan sa lugar nga ilang unang napuy-an, ug

nagkatag ibabaw sa kapatagan, kawalogan, diin didto usab nagapuyo ang mga anak

ni Seth.; ug sa ulahi aron sa paglikay gikan sa ilang makatakod nga inpluwensya,

mingadto sa kabukiran ug naghimo sa ilang mga pinuy-anan. Samtang nga ang

panagbulag nagapadayon, sila nagapadayon usab sa pagsimba sa Dios diha sa

kaputli.” Ibid. 81.

Page 7: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

7

Martes Marso 29

3. ANG IGLESIA SA DIOS HUMAN SA LUNOP

a. Kinsa gikan sa tulo ka mga anak nga lalaki ni Noe ang nagpadayon

sa pagsimba sa matuod nga Dios? Genesis 9:18-27. Human sa

mikuyanap pag-usab ang pagsimba sa mga diosdios, kinsa ang

gitawag aron sa pagpreserba sa prinsipyo sa tinood nga relihiyon

taliwala sa kaliwat ni Sem? Genesis 12:1-3.

“Human sa pagkatibulaag gikan sa Babel, ang pagsimba ug mga diosdios halos

milukop sa tibbok kalibutan, ug gipasagdan na sa Dios ang nagmagahi nga

maglalapas sa pagsunod sa ilang dautang mga dalan, samtang iyang gipili si

Abraham, gikan sa linya ni Shem, ug gihimo nga magbalantay sa iyang kasugoan

alang sa mosunod nga mga kaliwatan. Si Abraham nagdako sa taliwala sa mga

tuotuo sa mga walay Dios. Bisan gani sa balay sa iyang amahan, pinaagi kang kinsa

ang kaalam sa Dios napreserba, miduko sa malimbungong mga impluwensya sa

mga nagapalibot kanila, ug sila nag-alagad sa laing dios gawas kang Jehovah. Apan

ang matuod nga pagtuo wala mawala. Ang Dios dunay gitipigan nga usa ka salin

aron nga moalagad kaniya. Si Adan,Seth, Enok, Methuselah, Noe, Sem, sa wala

maputol nga kutay nagapreserbar gikan sa matag panahon sa hamili nga pagpadayag

sa Iyang kabubut-on. Ang anak ni Terah nahimong manununod niining balaan nga

bulohaton. Ang pagsimba ug mga diosdios naga-agni kaniya sa matag tampi, apan

walay nahimo. Matinud-anon taliwala sa mga walay pagtuo, wala madunot sa

naglukop nga pagka-apostasya, siya sa kalig-on nagbantay sa tinood nga pagsimba

sa Matuod nga Dios. “Ang Dios haduol sa tanan kanila nga nagatawag Kaniya,

ngadto sa tanan nga nagtawag kaniya sa kamatuoran. ( Salmo 145:18). Iyang gisulti

ang iyang kabubut-on ngadto kang Abraham ug naghatag kaniya ug pinasahing

kaalam nga gikinahanglan sa Iyang kasugoan ug sa kaluwasan nga mahimo pinaagi

kang Kristo.”Patriarch and Prophets, p. 125.

b. Unsang nasud gikan sa kaliwat ni Abraham ang nahimong iglesia sa

Dios sa gatosan nga mga katuigan hangtud sa pag-abot ni Jesu-

Kristo? Exudo 3:10, Deutoronomeo 7:6-8; 14:2; Buhat 7:38.

“Gipili sa Dios ang Israel aron sa pagpadayag sa Iyang mga kinaiya sa

katawhan. Iyang gitinguha kanila nag mahimong tuburan sa kaluwasan dinhi

sa kalibutan. Ngadto kanila gitugyan ang mga orakulo sa langit, ang

pagpadayag sa iyang kabubut-on. Sa sayong kaadlawan sa Israel ang mga

nasud sa kalibutan, pinaagi sa dunot nga pagkinabuhi, nawala ang pagkaila

sa Dios... Apan sa Iyang kaluoy ang Dios wala magtibawas kanila sa ilang

paglungtad. Iyang gituyo ang paghatag kanila ug kahigayonan pag-usab sa

pagkhimong suod Kaniya pinaagi sa Iyang pinili nga katawhan.” The Acts

of the Apostles. P. 14.

Page 8: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

8

Miyerkules Marso 30

4. ANG IGLESIA SA DIOS SA BAG-ONG TUGON

a. Tungod sa ilang pagka-apostasya ug pagsalikway kang Kristo,

Unsang paghukom ang gihatag sa Dios batok sa Hudeonhong

Iglesia. Mateo 23:37,38

“Pinaagi sa pagka dili matinuohon ug pagsalikway sa langitnong alang

kaniya, ang israel iongon nga usa ka nasud nagwagtang sa iyang

pakigdugtong sa Dios.- The Acts of the Apostles, p.377

“Apan ang Israel ingon nga nasud nakigbulag sa kaugalingon sa gikan sa

Dios. Ang natural nga sanga sa olivo nga kahoy nabanggi. Naglantaw alang

sa katapusang panahon ibabaw sa sulod sa templo, si Jesus miingon uban sa

kasubo, tan-awa ang imong balay pagabiyanan kanimo nga gun-ob. ( Mateo

23:38).... Gikan pa kaniadto Iyang gitawag ang templo nga balay sa Iyang

Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga

mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo

nga gitukod alang sa Iyang himaya,” The Desire of Ages p. 620

b. Unsa ang importanteng kamatuoran ang atong makat-onan gikan

sa pagsalikway sa iglesia sa mga Hudeo? 2 Cronicas 15:2; Jeremias

18:7-10

“ Walay samang butang sa pulong sa Dios ingon nga waly kondisyon nga

pagkapinili.- makausa sa grsya, kanunay nalang sa grasya.” The Faith I live

By. P.157

Ang tanang mga saad Dios gihimo ibabaw sa kondisyon.”FW p. 47

“Sa dihang ang usa ka iglesia nagaproyba nga dili matinud-anon sa

bulohaton sa Dios, bisan unsa pa ang iyang posisyon, unsa pa man ang iyang

pagkatinawag, ang Ginoo dili na makabuhat uban kanila. Ang uban unya

pagapilon lang sa pagdala sa importanteng kapangakuhan.”The Upward

Look, p. 131.

c. Unsang iglesia ang gitukod ingon puli sa iglesia sa Hudeo? 1 Pedro

2:5-10, Roma 11:20-22; Buhat 11:26

“Ingon nga katawhan ang mga Hudeo napakyas sa pagtuman sa katuyoan

sa Dios, ug unya ang parasan gikuha gikan kanila, ang kahigayonan nga

ilang gi-abusaran, ang bulohaton nga ilang gisalikway, gitugyan ngadto sa

uban.” Christ Object lessons, p. 296

Page 9: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

9

Huwebes Marso 31

5. ANG PAGANISMO NAGDUNOT SA IGLESIA

a. Human sa kamatayon sa mga apostoles, unsang panghitabo ang

nasinatian sa Kritohanong iglesia? 2 Tessalonica. 2:3-8

“Kini ga kumpormeso taliwala sa paganismo ug sa mga kristohanon

miresulta sa pagkaporma sa “tawo sa sala”nga gisulti sa tagna ingon

nagpataas sa iyang kaugalingon labaw kay sa Dios. Kanang higanti nga

sistema sa bakak nga relihiyon mao ang batid nga buhat sa gahum ni

Satanas- usa ka monumento sa iyang paningkamot sa paglingkod ibabaw sa

trono sa pagdumala sa yuta sumala sa iyang kabubut-on..” The Great

Contraversy. P. 50

b. Giunsa ni Satanas sa kamalampuson naghimo sa iglesia nga

mahimong dunot? Jacobo 4:4; 1 Juan 2:15; Amos 3:3

“Ang dakong kaaway karon naningkamot sa paglampos pinaagi sa kahanas kun

unsa ang wala niya madala pinaagi sa pagpugos. Ang paglutos nahunong, ug dinhi

niini nga bintaha napuli ang makatalagmanong paglingla sa temporal nga paglambo

ug kalibutanong dungog. Masimbahon sa dios-dios.... Nag-angkon sa pagdawat

kang Jesus ingon nga anak sa Dios .... Apan walay silay pag-ila sa sala ug wala

mibati sa panginahanglan sa paghinulsol o pagbag-o sa kasingkasing....

“Kadaghanan sa mga kristohanon sa ulahi misugot sa pag-us-os sa estandarte,

ug usa ka panaghiusa ang naporma taliwala sa Kristyanismo ug paganismo... Dili

tinood nga mga doktrina, tinomo-tumo nga katungod, ug pagsimba sa dios-dios nga

mga seremonyas gikuyog sa iyang pagtuo ug pagsimba. Sa Ingon ang mga

sumusunod ni Kristo, nahiusa uban sa nagsimba ug mga dios-dios. Ang

Kristyanismong relihiyon nahimong nadunot , ug ang iglesia nawad-an sa iyang

kaputli ug gahum.” Ibid, pp.42,43

Biyernes Abril 1

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Gikan sa Biblia nga pagpanabot, Unsa ang nag-umol sa Iglesia sa

dios dinhi sa yuta.?

2. Bisan pa nga tali ka Seth ug Cain dunay makakasala nga kinaiya,

unsay nakapahimo ni Seth nga lahi?

3. Gi-unsa sa pagtuo ni Abraham usa ka panalangin sa mga nagapalibot

kaniya?

4. Unsaon sa na-organisar nga iglesia sa Dios mahimong dilikado nga

mawala ang iyang pakigdugtong sa Dios?

5. Unsaon sa Iglesia paglikay sa pagka-apostasya ug pagkadunot?

Page 10: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

10

Leksyon 2 Sabado Abril 9, 2016

Ang Iglesia sa Dios sa katapusang mga adlaw

“Ug ang dragon nasuko batok sa babaye, ug miadto aron sa

pagpakig-gera batok sa salin sa iyang binhi, nga nagabantay sa

kasugoan sa Dios ug sa pagpamatuod ni Jesu-Kristo.” (Pinadayag

12:17)

“Bisan pa nga kasugoan sa Dios mahimong halos ang kinatibuk-an

maghimo niini nga walay bili dinhi kalibutan, apan aduany salin sa mga

matarong nga mahimong matimanon sa mga kasugoan sa Dios.” The Sign of

the Times, April 22, 1889.

Gisugyot nga basahon: Testimonies to Ministers, pp. 45-62

Domingo Abril 3

1. ANG REPORMASYON NGA IGLESIA

a. Gi-unsa sa Dios pagtagad ang panaghiusa sa kristyanismo ug

paganismo? Exudo 20:4,5; Ezekiel 23:37

“Ang suod ug sagrado nga relasyon sa katawhan sa Dios ug sa iyang

katawhan gipresentahan ilalum sa hulagway sa kamnyoon. Ang pagsimba

ug mga dios-dios sama sa esprituhanong pagpanapaw, ug ang kapungot sa

Dios batok niini haum sa gitawag nga pangabubho.”- Patriarchs and

Prophets, p. 306.

b. Sa dihang ang mga nangulo sa apostasyang iglesia napakyas sa

paghinulsol ( Pinadayag 2:21) unsang prinsipyo ang gisunod sa mga

matinud-anong membro? 2 Corinto 6:17; Luke 6:22

“ Sa dihang ang mga repormador nagmantala sa pulong sa Dios, sila

wala maghunahuna nga mobulag sa ilang kaugalingon gikan sa natukod nga

iglesia; apan ang mga relihiyosong mga pangulo dili modawat sa kahayag,

ug kadtong mga nagdala niini napugos sa pagpangita ug laing matang, kinsa

nangandoy sa kamatuoran.” The Desire of Ages, p. 232

“ Human sa dugay ug grabe nga pakigbisog, ang dyutay’ng mga

matinud-anon midesisyon sa pagwagtang sa tanang panaghiusa sa

naapostasyang iglesia, kun siya sa giahapon mobalibad sa pagbiya sa iyang

kaugalingon gikan sa kabakakan ug pagsimba ug mga dios-dios. Ilang nakita

nga ang panagbulag gikinahanglan gayud kun sila buot mosunod sa pulong

sa. Dios.” - The Great Controversy, P. 45.

Page 11: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

11

Lunes Abril 4

2. ANG REPORMASYON NGA IGLESIA( gipadayon)

a. Gi-unsa sa apostasyang iglesia pagtratar ang mga repormador nga

midili sa pagsuporta sa iyang mga pagkinabuhi? Pinadayag 12:13,15.

Unsa ka dugay nga kining pagdumala nagapadayon? Bersikulo 6,14

“ Sa unom ka gatusan ang papado sa kalig-ion na-estblisar. Ang iyang trono sa

gahum napahaluna sa siudad sa imperyo, ug ang obispo sa Roma gideklara nga

maoy pangulo sa tibook iglesia. Ang paganismo naghatag ug luna ngadto sa papado.

Ug ang dragon mihatag sa mananap mapintas sa iyang gahum, us iyang trono, ug

dakong katungod’(Pinadayag 13:2) Ug karon nagsugod ang 1260 ka mga tuig nga

papanhong paglutos nga gisulti sa tagna sa Daniel ug sa Pinadayag. Daniel 7:25;

Pinadayag 13:5-7. Ang mga kristohanon gipugos sa pagpili kon sila ba motugyan

sa ilang integridad ug madawat sa mga papanhong mga seromonyas ug pagsimba, o

kaha sa pagtugyan sa ilang mga kinabuhi sa bilanggoan o mag-antus sa kamatayon

pinaagi ang pagbitay, sa sunoganan o sa magpupungot sa ulo. Ania karon natuman

ang mag pulong ni Jesus,” kamo pagaluiban sa inyong mga ginikanan, mga igsoon,

mga anak ug mga kahigalaan, ug ang uban kaninyo paghukman sa kamatayon. Ug

kamo pagadumtan sa tanang tawo tungod sa akong ngalan’( Lukas 21:16,17) Ang

paglutos naablihan sa mga matinud-anon uban ang dakong kayugot kay sa kaniadto,

ug ang kalibutan nahimong usa ka dakong panggubatan. Sa gatosan ka mga

katuigan, ang iglesia ni Kristo nakaplag ug dalangpanan sa pagpahilit ug kadulum.”-

The Great Controversy 54, pp. 54,54

b. Giunsa sa matuod nga iglesia sa Dios nakalahutay niini nga mga

paglutos sa mangitngit nga katuigan? Pinadayag 12:16. Unsa ang

epikto sa maong pagsulay ngadto sa mga tumotuo? Romans 5:3,4

“ Ang mga romanhon ngapadayon sa pagdala batok sa mga protestante sa

pasangil sa supak nga pagtulon-an ug ang kanabubut-on nga pagbulag gikan sa

matuod nga iglesia. Apan kini nga mga sumbong naaplicar lamang sa ingong mga

kaugalingon. Sila ang una kinsa ngapaubos sa bannar ni Kristo ug mibulag giakn sa

‘pagtuo nga gitugyan ngadto sa mga balaan. “ (Jude 3) Ibid, p. 51

“ Sa panahanon sa katuigan nga mangingit ug pagka-apostasya dunay

mga Waldensyan kinsa midumili sa paghari sa Roma, kansa nagsalikway sa

pagsimba sa mga rebolto ingon mga dios-dios, ug nga nagbantay sa tinood

nga igpapahulay. Ilalum sa mapig-ot nga unos sa pagsupak silay

nagpadayon sa ilang pagtuo.... “ Luyo sa habog nga salipdanan sa mga kabukiran- sa tanang katuigan maoy

tagoanan sa mga gilutos of gidaog-daog- Ang mga Waldensyans nakakaplag ug

lugar nga tagoanan,. Dinhi ang kahayag sa kamatuoran nagpadayon sa pagsiga

taliwala sa kangitngit sa tunga-tunga nga mga katuigan. Dinhi, sa usa ka libo ka tuig

ang mga saksi sa kamatuoran nagpdayon sa ilang karaang pagtuo. “Ibid, pp. 65,66

Page 12: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

12

Martes Abril 5

3. ANG REPORMASYON NAHIMONG BABELONIA

a. Unsa ang gisulti ni Jesus nga mahitabo sa panahon sa paglutos sa

repormasyon nga iglesia ug ngano? Mateo 24:21,22.

“ Ang paglutos sa iglesia wala magpadyon sa entero periodo sa 1260 ka

mga tuig. Ang kalooy sa Dios sa iyang katawhan nagputol sa time sa ilang

makalayuhong pagsulay. .. Pianaagi sa impluwensya sa Repormasyon ang

paglutos nahumong sa wala pa matapos ang 1798.” The Great Controversy,

pp. 266,267.

b. Unsang tagna ang nagsugod sa pagkatuman human sa pagkatapos sa

Mangitngit nga mga katuigan, ug unsang panghitabo sa langit ang

gi anunsyo nga kadugtungan sa pagwali sa ebaghelyo? Pinadayag

14:6,7

“ Usa ka dakong relehiyong pahigmata sa ilalum sa prolamasyon sa hadoul

nang pagbalik ni kristo ang gisulti sa tagnanang unang mensahi sa

manulonda sa Pinadayag 14. Usa ka manulonda nga nakitang nagalupad

‘taliwala sa kalangitan, nga adunay walay katapusang maayong balita nga

igawali ngadto kanila nga nagapuyo sa yuta’ .... Uban sa makusog nga

tingog siya nag-ingon sa mansahe; Kahadloki ang Dios ug ihatag Kaniya

ang himaya; kay ang takna sa Iyang paghukom miabot na: ug simbaha Siya

nga nagbuhat sa langit, ug sa yuta, ug sa dagat, ug sa mga tuburan sa

tubig.(vs. 6,7)- Ibid, p. 355

c. Giunsa sa repormasyon nga iglesia pagtubag ngadto sa mensahe sa

unang manulonda, ug giunsa niini pag-apekto sa iyang pagbarog

atubangan sa Dios? Pinadayag 14:8

“ Sa dihang ang mga iglesia mibiay-biay sa tambag sa Dios pinaagi sa

pagsalikway sa mensahi sa Adven tista, ang Dios nagsalikway kanila. Ang

unang mansahi gisundan sa ikaduha, nga naga-ingon, ‘Nahulog, nahulog na

ang Babelonia , ang dakong siudad, tungod kay siya nagpa-inom sa vino sa

kapungot sa iyang kaulag(Pinadayag 14:8 ) . Kini nga mensahi nasabtan sa

mga adventista nga mao ang pag- anunsyo sa moral nga pagkahulog sa mga

iglesia ingon nga bunga sa ilang pagsalikway sa mensahi. Ang

proklamasyon ‘nahulog na ang Babelonia gihatag niadtong tig-init sa 1884,

ug ingon nga resulta, doulan sa kalim-an kalibo ang migawas gikan niining

mga iglesia. “ The Spirit of Prophecy, vol 4, p. 232

Page 13: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

13

Miyerkules Abril 6

4. ANG SALIN NGA IGLESIA

a. Human sa pagkahulog sa protestanteng mga iglesia, unsa nga iglesia

ang gitukod sa Dios sa pagbuhat sa usa ka pinasahing bulohaton sa

pagpasig-uli? Isaias 58: 8-14

“ [Isaias 61:4; 58:12 gikutlo] Ang propeta dinhi naghulagway ug usa ka

katawhan, kinsa, sa panahon sa kadaghanang pagtalikod sagikan sa

kamatuoran ug pagkamatarung, nagapangita sa pagpasig-uli sa mga

prinsipyo nga mao ang pundasyon sa gingharian sa Dios. Sila mao ang mga-

aayo sa mga nangaguba nga nahimo sa kasugoan sa Dios- ang pader nga

Iyang gipahaluna palibot sa Iyang pinili nga katawhan alang sa ilang

proteksyon, ug ang pagsunod sa kansang balaod hustisya , kamatuoran , ug

kaputli maoy mahimo nilang padayon nga kasigurohan” - Patriarch and

Prophets, pp. 677,678 “Isaias 58:12 gikutlo] Ang propeta dinhi niini nagtudlo sa guba nga nahimo sa

diha sa kasugoan sa Dios pinaagi sa pagbungkag sa adlawng igpapahulay sa ikaupat

ka sugo. Kini nga sugo gihimong biniyaan pinaagi sa tawo sa sala; au ang nag-

angkon mga kristohanong kalibutan nagdawat sa usa ka adlaw nga puli alang sa

nabalaan nga igpapahulay sa Ginoo. Kita nba buot nga mahiapil niadtong mga

nagaayo sa mga nangaguba nga nahimo diha sa kasugoan sa Dios? O kaha mahiapil

niadtong nagadawat sa patik sa mananap nga mapintas, pinaagi sa pagbantay sa

tawhanong tinukod labaw kay sa Dios, sa ingon nagpatambok sa anak sa papado.” -

The Signs of the Times Feb 28,1878

b. Unsang tagna sa libro sa Pinadayag ang sulosama sa tagna sa Isaias

58:8-14? Pinadayag 14:9-12.

“ Ang Dios nagtawag sa Iyang iglesia dinhi niining adlawa, ingon nga Siya

nagtawag sa karaang israel, sa pagbarog ingon nga kahayag dinhi sa yuta. pinaagi sa

kusganong hatsa sa kamatuoran, ang mga mensahe sa una, ukaduha, ug ikatulong

manulonda, Iyang gibulag sila gikan sa mga iglesia sa kalibutan sa pagdala kanila

ngadto sa usa ka sagrado ug suod sa Iyang kaugalingon. Iyang gihimo sila nga mga

pundohanan sa Iyang kasugoan,ug gitugyan ngadto kanila ang dagkong mga

kamatuoran sa tagna alang niini nga panahon. Sama sa balaang orakulo nga

gitugyan sa karaang Israel, kini mao ang mga sagrado tahas nga igasulti ngadto sa

kalibutan. Ang tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14 nagrepresentar sa katawhan

nga midawat sa kahayag sa mga mensahi sa Dios ug mingadto ingon nga iyang mga

magbubuhat. ... Walay tugotan nga makababag niini nga buhat. Mao kini ang labaw

sa tanan nga importanting bulohaton alang niini nga panahon; himoon kini nga

halapad ingon sa eternidad. Ang gugma ni Jesus nga napadayag alang sa mga kalag

sa mga tawo ug sa sakripisyo nga Iyang gihimo alang sa ilang katubsanan, maoy

mopalihok sa tanan niyang mga sumusunod.” Testimonies, vol. 5, pp. 455,456.

Page 14: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

14

Huwebes Abril 7

5. NAGAPAILA NGA MGA MARKA SA SALIN NGA IGLESIA

a. Unsa ang tawag sa Biblia niadtong mga nagatuman sa natagnang

buhat sa pagpasig-uli ug nagmantala sa mensahi sa tulo ka mga

manulonda.? Pinadayag 12:17( Tungang bahin)

“Sa panahon sa katapuson ag matag langitnong tinukod igapasig-uli. Ang naguba

diha sa balaod sa Dios sa panahon nga ang adlawng igpapahulay nausab pinaagi sa

tawo, gayud paga-ayohon. Ang Salin nga katawhan sa Dios, nga nagabarog

atubangan sa kalibutan ingon nga mga repormador, ilang ipakita nga ang kasugoan

sa Dios maoy pundasyon sa nagapadayon nga pag-reporma ug nga ang adlawng

igpapahulay sa ikaupat ka sugo ipabarog ingon nga usa ka handumanan sa

paglalang, ang padayon nga pagpahinumdom sa gahum sa Dios. Sa kaklaro, ug piho

nga mga linya, ilang ipresentar ang ka-importante sa pagsunod sa tanan nga sugo sa

napulo ka sugo. Na-aghat pinaagi sa gugma ni K,risto, sila moduyog uban kaniya

sa pagtukod sa mga nangaguba nga mga dapit. Sila mga mag-aayo sa mga

nangaguba, magpapasig-uli sa mga alagianan aron pagapuy-an.- Patriarchs and

Prohets, p. 678

b. Unsa ang duha sa pika-timailhan nga marka sa salin nga katawhan

sa Dios niining katapusang mga adlaw. Pinadayag 12:17. (Last part)

“[Pinadayag 12;17 gikutlo.] Kini nga tagna nagtudlo sa klaro gayud nga ang salin

nga iglesia maka-ila sa Dios diha sa Iyang kasugoan ug dunay gasa sa pagpanagna.

Ang pagsunod sa kasugoan sa Dios, ug sa espiritu sa tagna maoy kanunay nga

timailhan sa tinood nga katawhan sa Dios , ug ang sulayanan sa kasagaran gihatag

diha sa presenting nga mga pagpadayag.” Loma linda Messages, p. 33

Biyernes Abril

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Bisan pa kita mga kristohanaon sa unsa nga kita posible nga

makasala sa espirituhanong pagpanapaw?

2. Kanus-a mahimong mali o mahimong tama ang pagbulag sa na-

organisar nga iglesia sa Dios?

3. Sa panahon sa mangitngit nga mga katuigan, kinsa ang mibulag

gikan sa tinood nga Iglesia? Isaysay ang imong tubag.

4. Isaysay unsa ang ipasabot sa mag-aayo sa naguba diha sa kasugoan

sa Dios.

5. Hinganli ang pipila ka mga nagapa-ila nga ilhanan sa salin nga

iglesia sa katapusang mga adlaw?

Page 15: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

15

Leksyon 3 Sabado, Abril 16, 2016

Ang katuyoan sa Dios sa Iyang Iglesia

“ Ug pagpahayag ngadto sa tanang tawo kon unsa ang panag-abin sa

tinago... Sa tuyo nga karon ngadto sa mga pumoan ug mga

kagamhanan diha sa langitnong dapit mapahibalo pinaagi sa iglesia ang

nagkadaiya nga kinaadman sa Dios sumala sa walay katapusang tuyo

nga iyang matuman diha kang kristo Jesus.”( Efeso 3:9-11)

“ Ang iglesia maoy pundohanan sa sa kaadunahan sa grasya ni Kristo; ug

pinaagi sa iglesia sa hinay-hinay mahimong mapadayag....Sa katapusan ang

puno nga pagpadayag sa gugma sa Dios.” Acts of the Apostles, p. 9

Gisugyot nga basahon; The Acts of the Apostles 9-16

Domingo Abril 10

1. GILALANG DIHA SA DAGWAY SA DIOS

a. Unsa ang gisulti sa Dios mahitungod sa paglalang sa tawo, ug kang

kinsa Niya gisulti kini? Genesis 1:26,27

“Human sa paglalang sa yuta, ug mga kahayopan ibabaw niini, ang

Amahan, ug ang anak mahimo sa ilang tuyo, nga giplano nang daan sa wala

pa mahulog si Satanas, ang paglalang sa tawo sumala sa ilang dagway. Sila

nagtinabangay sa paglalang sa yuta ug sa matag buhing binuhat niini. Ug

ang Dios miingon nagdto sa Anak, Atong lalangon ang tawo sumala sa

atong dagway. ( Genesis 1:26).” Lift him Up, p. 47.

b. Unsay bout ipasabot nga lalangon sumala sa dagway sa Dios? Ecll.

7:29

“ Ang Dios naghimo sa tawo nga matarung; Siya naghatag kaniya ug

halangdon nga taras sa kinaiya, nga walay hilig sa dautan. Gihatagan Niya

siya uban sa hataas nga utoknong gahum”- Patriarch and prophets. P. 49

“ Ang pagbati sa tawo putli, ang iyang panglasa ug hilig ilalalom sa

pagkontrolar sa rason.”Ibid, p. 45

Page 16: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

16

Lunes Abril 11

2. ALANG SA PAGHIMAYA SA DIOS

b. Alang sa unsang katuyoan nga gilalang sa Dios ang tawo? Isaiah

43:7

“ Ibabaw sa tanang ubos nga mga han-ay sa binuhat, Gidensenyo sa Dios nga ang

tawo, ang purongpurong nga buhat sa paglalang, kinahanglan mopahayag sa Iyang

hunahuna ug mapadayag sa Iyang himaya. Apan ang tawo dili magpataas sa iyang

kaugalingon ingon nga Dios.”Testimomnies, vol. 8. P. 264.

“ Sa dihang si Adam migula gikan sa kamot sa Manlalang, siya nagdala, sa

iyang lawasnon, utoknon, ug espirituhanong kinaiya, nga sama sa iyang

magbubuhat. ‘Ug gibuhat sa Dios sumala sa Iyang dagway’(Genesis 1:27) ug maoy

Iyang tuyo nag sa dugsy mabuhi ang tawo sa dugang sa kapuno siya magpadayag

sa niini nga dagway.- sa dugang nga siya mopasidlak sa himaya sa iyang

manlalang.” Education, p. 15.

b. Gi-unsa sa kasulatan paghatag ug kahulogan sa himaya sa Dios?

Exudo 33:18,19; 34:5-7

“Ang himaya sa Dios mao ang iyang kinaiya. Sa si Moses didto sa bukid, sa

masingkamuton nagpakilooy uban Dios, Siya nag-ampo, ‘Ako nagalyupo Kanimo,

show mo kanako ang Imong himaya’ Sa tubag ang Dios nga-ingon ‘Akong himoon

ang tanang nakong kaayo nga maogi sa atubangan nimo, ug akong imantalang

pangalan ni Jehova sa atubangan nimo; ug ako magmaloloy-on sa akong

pagakaloy-an ug magpakita ug puangod sa akong pagapuangoran ko’( Exudo 33:18,

19).

“Ang himaya sa dios- ang iynag kinaiya -nahimong napadayag: [Exudo 34:6,7

gikutlo]- “The Sign of the Times, September 3, 1902.

c. Unsa ang nagporma ug kinaiya? Isaias 55:7-9, Ecclesiastes 8:5; 2

Corinto 10:5

“ Kung ang hunahuna sayop ang pagbati usab masayop, ug ang mga huna-huna

ug mga pagbati nagka-uban maglangkub sa ,oral nga kinaiya. Sa Dihang ikaw

modesider ingon kristohanon ikaw wala na magkinahanglan sa pagpugong sa

imong mga huna-huna ug mga pagbati ikaw nadala ilalum inplwensya sa dautang

mga manulonda ug nag-agda sa ilang presensya ug ilang pagmando.- Testimonies

vol 5, p. 310.

“ Ayaw kalimot nga huna-huna nagdala ug aksyon. Nasubli-subli nga

aksyon nagporma ug mga gawi, ug mga gawi kinaiya. “The Upward Look,

p. 89

Page 17: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

17

Martes Abril 12

3. ANG KATUYOAN SA DIOS NABABAGAN

a. Sa unsa nga punto nga ang bitin mi tintal sa atong unang mga

ginikanan ug nagdala kanila ilalum sa pagmando sa sala? Genesis

3:3-6.

“Usa sa pinaka-kakusog nga tentasyon nga tagbuon sa tawo mao ang

punto sa gana sa pagkaon....

“Masukad sa una pag-hural ngadto sa gana sa pagkaon, ang tawo naga-

tubo sa labi pa gayud sa pagpatuyang sa kaugalingon, hangtud nga ang

kahimsog nasakripisyo sa altar sa gana sa pagkaon. Ang mga pumoluyo sa

yuta sa wala pa ang lunop mga walay pagpugong sa pagkaon ug pag-inom,

Sila gusto sa kalan-ong unod bisan pa nga ang Dios wala magtugot sa tawo

sa pagkaon ug kalan-ong unod.. Sila nangaon ug nanginom hangtud nga

ang pagpatuyang sa ilang nabaliktad nga gana wala makabalo ug utlanan, ug

sila nahimong dunot sa hilabihan gayud hangtud ang Dios dili na maka-

agwanta kanila. Ang taksanan sa ilang kasal-anan puno na, ug iyang

gilimpyohan ang yuta gikan sa kahugawan pinaagi sa usa ka baha.”

Counsels on Health, pp. 108,109.

b. Unsa kamalampuson si Satanas sa paghimo sa tawo nga makasala?

Genesis 6: 5; Roma 13:10-12. Unsay iyang katuyoan?

“ Maoy tuyo ni Satanas sa pagdala ug walay katupasang panagbulag tali

sa Dioss ug sa tawo.” The Desire of Ages, p. 25

“Sa orihinal ang tawo gihatagan uban sa halangdon ug balanse nga huna-

huna. Siya hingpit sa iyang pagkatawo ug kauyon sa Dios. Ang Iyang

kaisipan putli, ang iyang katuyoan balaan. Apan pinaagi sa paglapas, ang

iyang mga gahum nabaliktad, ug ang kadalo mipuli sa luna sa gugma. Ang

iyang kinaiya nahimong napaluya pag-ayo pinaagi sa paglapas nga

imposible na alang kaniya, sa iyang kaugalingong kusog, sa pagsukol sa

gahum sa dautan. Siya nahimong ulipon ni Satanas, ug mahimo unta nga sa

hangtud kun wala pa ang Dios sa pinasahe nagpataliwala. Maoy tuyo sa

maninintal ang pagbabag sa langitnong plano sa paglalang sa tawo, ug pun-

on ang yuta sa kaalaut ug kalaglagan. Ug iyang itudlo kining tanang kadaut

ingon nga resulta sa paglalang sa Dios sa tawo.”Steps to Christ, p. 17

“ Tungod sa sala ang langitnong pagkamao nadaot ug halos nawala.

Ang lawasnong gahum sa tawo napaluya, ang iyang utoknong kakayahan

nikunhod, ang iyang esprituhanong panglantaw napalong. Siya nahimong

ulipon sa kamatayon.”- Education p. 15

Page 18: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

18

Miyerkules Abril 13

4. PAGPASIG-ULI SA NAWALA NGA DAGWAY

a. Human si Satanas nagmalampuson sa pagdaot sa dagway sa Dios sa

tawo, unsang plano ang gipatuman? Genesis 3:15

“Si Satanas naggiya sa tawo sa pagpakasala, ug ang plano sa pagtubos

napahamutang sa pagpatuman. Sulod sa upat ka libo nga mga katuigan, Si Kristo

nagabuhat sa pagtuboy sa tawo, ug si Satanas alang sa iyang kalaglagan ug

pagkaalaot.” The Desire of Ages, p. 759.

“ [Genesis 3:15 gikutlo] Dinhi niini ang unang saad sa usa ka manluluwas kinsa

mobarog sa natad sa pagpakig-away sa pagsangka sa gahum ni Satanas ug pagdaug

batok kaniya.”- Selected Messages, bk. 2. 106

b. Unsa ang katuyoan sa Dios nga mahimo pinaagi sa plano sa

pagtubos? Roma 8:29; 2 Corinto 3:18.

“ Ang kaliwat wala pasagdi nga walay paglaum. Sa dili matukib nga gugma ug

kalooy ang plano sa kaluwasan gihimo, ug ang usa ka probisyon sa kinabuhi

gihatag. Alang sa pagpasig-uli sa tawo sa nawala nga dagway sa iyang Manlalalang,

sa pagdala kaniya pagbalik ngadto sa kahingpitan diin siya gilalang, ug sa pagtuboy,

sa pag-ugmad sa lawas, huna-huna ug kalag, aron kining langitnong katuyoan sa

iyang paglalang mahimong matuman.- mao kini ang buhat sa pagtubus. Mao kini

ang tumong sa edukasyon, ang dakong, tumong sa kinabuhi. Education, p. 15,16

c. Diin sa tulo ka persona sa Pagkadios ang mianhi sa atong kalibutan

sa pagpasig-uli diha sa tawo sa dagway sa Dios? Juan 1:18; Lukas

19:10.

“ Si Satanas nagpasigarbo nga siya nagmalampuson sa pagdaot sa

dagway sa Dios diha sa tawo. Ug unya si Jesus mi-anhi sa pagpasig-uli diha

sa tawo sa dagway sa iyang Manlalalang. Wala lain, apan si Kristo lamang

ang maka-umol pag-usab sa kinaiya nga nadaot pinaagi sa sala. Siya mi-

anhi sa s pagpalayas sa demonyo nga ngamando sa iyang kabubut-on. Siya

mianhi sa pagtuboy kanato gikan sa abog, ug sa paghulma pag-usab sa

naguba nga kinaiya sumala sa sumbanan sa Iyang langitnong kinaiya, ug sa

paghimo niini nga nindot uban sa Iyang kaugalingon himaya.”- God ‘s

Amazing Grace p. 11

“ Bisan pa nga ang moral nga dagway sa Dios halos mahanaw na pinaagi sa

sala ni Adan, pinaagi sa merito ug gahum ni Jesus mahimong kining mabag-

o. Ang tawo pwedeng mobarog uban sa moral nga dagway sa Dios diha sa

iyang kinaiya; tungod kay si Jesus maghatag niini kaniya. Ibid , p. 246

Page 19: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

19

Huwebes Abril 14

5. ANG KATAPUSAN NGA PAGPADAYAG SA KINAIYA SA DIOS

a. Unsa ang katapusang tuyo sa Dios sa iyang iglesia? Efeso 3:8-11.

“ Sukad sa sinugdan maoy plano sa Dios nga pinaagi sa Iyang iglesia

mapasidlak ngadto sa kalibutan ang kahupnganan sa Iyang kaigo. Ang mga

membro sa iglesia.... Maoy mopahayag sa iyang himaya.” The Acts of the

Apostles, p. 9.

b. Unsa ang kinahanglan nga kahimtang sa iglesia sa Dios aron nga

makapasidlak sa Iyang kahingpitan ug Iyang dagway ngadto sa

kalibutan? Efeso 5:27; Juan 13:34,35. Unsay mahitabo sa dihang

ang kondisyon makab-ot na? Mark 4:29

“Karon samtang ang atong Labawng Sacerdote nagapataliwala alang

kanato. Kita mangita gayud nga mahimong hingpit diha kang Kristo. Wala

bisan pinaagi sa usa paghuna-huna nga ang aotng manluluwas madala sa pag-

uyon sa tentasyon. Si Satanas nakakaplag dinhi sa tawhanong kasingkasing ug

mga punto nga diin siya makakuha ug usa kasigurohan; ang ubang

makakasalang handom gipangga, sa paagi nga diin ang iyang tentasyon

makasugakod sa ilang gahum. Apan si Kristo miingon sa Iyang kaugalingon:

‘Ang prinsipe niining kalibutana minganhi apan walay nakaplagan Kanako”

(Juan 14:30) .... Mao kini ang kondisyon niadtong kinahanglan makaplagan nga

makabarog sa panahon sa kasamok.”.- The Great Controversy, p. 623 “ Si Kristo nagahulat uban sa matinguhaong handom alang sa pagpadayag

Iyang kaugalingon diha sa Iyang iglesia. Sa dihang ang kinaiya ni Kristo sa

hingpit mabatonan sa Iyang katawhan, unya Siya moanhi sa pakuha kanila

ingon nga mga Iya.”Christ’s Object Lessons, p. 69

Biyernes Abril 15

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Nag-inusara lang ba ang Amahan sa paglalang sa tanang butang?

Isaysay

2. Unsa ang kinaiya ni Adan sa paglalang, unsa ang iyang kayang

ugmaron?

3. Giunsa ni Satanas pagdumala sa pagbabag sa katuyoan sa Dios sa

paglalang sa tawo?

4. Unsa ang pinaka-tumong sa plano sa pagtubus?

5. Unsa ang imong nasabtan sa rason ngano nga si Jesus wala pa

man mobalik?

Page 20: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

20

Leksyon 4 Sabado, Abril 23, 2016

Ang Misyon sa Iglesia

“Ug [si Jesus ] miingon sa [iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa

tibook kalibutan, ug iwali ang maayong balita sa matag binuhat.”

Marcus 16:15

“ Ang iglesia maoy tinudlo sa Dios nga ahensya alang sa kaluwasan sa

mga tawo . Kini gi-organisar alang sa pag-alagad, ug ang iyang misyon mao

angb pagdala sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan.” The Acts of the Apostles,

p. 9. Gisugyot nga Basahon: Christian Service , pp. 7-29.

Domingo Abril 17

1. ANG MISYON SA IGLESIA

a. Unsa ang dakong misyon nga gihatag sa iglesia nga nagkinahanglan

ug tinud-anay nga organisasyon aron mahimo kini? Mateo 28: 18,19

“ Ang misyon sa iglesia ni Kristo mao ang pagluwas sa nagakalaglag

nga mga makasasala. Kini mao ang pagpahibalo sa gugma sa Dios ngadto sa

mga tawo ug sa pagdaug kanila ngadto kang Kristo pinaagi sa epikto niana

nga gugma. Ang kamatuoran alang niini nga panahon kinahanglan

pagadalhon sa mangitngit nga mga kanto sa yuta, ug kining nga buhat

magsugod sa puloy-anan.”- Testimonies, vol 3, p. 381.

b. Unsa ang mga unang lakang nga gihimo ni Kristo diha sa pag-

organisar sa iyang iglesia sa bag-ong tugon? Marcus 3:13,14. Unsa

ang padayon nga lakang mahitungod sa organisasyon sa iglesia nga

nahimo sa mga apostoles alang sa pag-abante sa ebanghelyo.? Acts

6:1-6

“ Didto sa pag-ordina sa napulo ug duha nga ang unang lakang gihimo sa

pag-organisar sa iglesia aron human sa paggikan ni Kristo maoy modala sa

Iyang bulohaton dinhi sa yuta.....

Pinaagi niining maluyahon nga mga buhatan, pinaagi sa pulong ug sa

Espiritu, { ang Gahum sa langit} nagdesenyo sa pagbutang sa kaluwasan

nga makab-ot sa tanan..”- The Acts of the Apostles, p. 18

Page 21: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

21

Lunes Abril 18

2. ANG KOMISYON NAG-APIL SA TANANG TUMOTUO

a. Sa unsang duha ka mga okasyon nga ang komisyon sa pag-

ebanghelyo gihatag? Marcus 16: 14,15; Mateo 28: 16-20; I Corinto

15:6. Unsa nga leksyon ang atong makat-onan gikan niiini nga

buhat?

“ Ang komisyon gihatag ni Kristo sa napulo’g duha sa dihang si kristo nakigtagbo

uban kanila sa taas nga lawak; apan karon kini gihatag sa ubay-ubay nga ihap. Sa

tigom didto sa bukid sa Galilea, ang tanang mga tumotuo nga kinsa pwede tigumon,

nagtigom. Niini nga panagkatigum Si Kristo mismo sa Iyang kaugalingon, sa wala

pa ang Iyang kamatayon, nagpahamutang sa panahon ug luna....

“Mao lamang kini ang higayon pakighinabi ni Jesus sa daghang mga tumotuo

human sa iyang pagkabanhaw. Siya miabot ug miingon kanila’Ang tanang gahum

gihatag nganhi kanako sa Langit ug sa yuta’( Mateo 28:18)

“Nabistihan sa walay kinutubang katungod, Siya mihatag sa iyang komisyon sa mga

tinun-an: panglakaw kamo, ug tudloi ang tanang kanasuran’( vs 19).” The Desire

of Ages” pp, 818,819

“ Ang komisyon sa Manluluwas ngadto sa mga tinun-an nag-apil sa tanang mga

tumotuo . Kini na nag-apil sa mga tumotuo diha kang Kristo ngadto sa katapusang

panahon. Maoy makamatay nga sayop ang paghuna-huna nga ang buhat sa

pagluwas ug kalag nagdepende lamang sa mga ordinadong ministro... Tanan nga

midawat sa kianbuhi ni Kristo gi-ordinahan sa pagbuhat alang sa kaluwasan sa ilang

isigkatawo. Alang niini nga buhat nga ang iglesia gitukod, ug tanan kinsa modawat

sa ilang kaugalingon sa sagradong pakigsaad nanumpa nga mahimong magbubuhat

kauban ni Christo”- Ibid, p. 822.

b. Asa ni Kristo gitudloan ang iyang mga tinun-an sa pagsugod sa ilang

buhat sa pagwali? Lukas 24:47. Gi-unsa nimo paghuna-huna nga

kini aplikado alang kanato?

“Ang mga tinun-an nagsugod sa ilang buhat kun diin sila. Ang pinakalisud ug

walay paglaum nga kaumhan dili gayud pagasayloan. Busa ang matag nga

magbubuhat ni Kristo magsugod kun asa siya. Sa atong kaugalingong mga pamilya

siguro mga kalag nga gutom ug sempatiya, gutom sa tinapay sa kinabuhi. Dunay

mga anak nga tudloan alang kang Kristo. Adunay mga hentil sa atong ganghaan

mismo. Atong buhaton sa kamatinud-anon ang buhat nga pinakadoul. Unya tugoti

nga ang pagpaningkamot malugwayan sa ingon nga ang kamot sa Dios maoy igiya

sa dalan. Ang buhat sa kadaghan usahay makita nga nababagan sa mga

sirkumstansya; apan, asa man kini, kung gihimo uban ang pagtuo ug kakugi kini

bation ngadto sa kinatumyan sa yuta.” Ibid.

Page 22: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

22

Martes Abril 19

3. ABOTON ANG TANANG MATANG SA KATAWHAN

a. Gi-unsa nato pagkahibalo nga ang Dios wala magpihig ug mga tawo?

Roma 2:11; Mateo 5:45; 1 Juan 2;2.

“ Si Kristo wala mo-ila sa kalainan sa nasyonalidad o rangko, o tinoohan,

ang mga scriba ug mga Pariseo nagtinguha sa paghimog usa ka lokal o

nasudnong benepisyo sa mga gasa sa langit ug nagsalikway sa uban nga

kapamilya sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan si Kristo mianhi sa pagbungkag

sa matag pader sa pagkabahin. Siya mianhi aron sa pagpakita nga ang Iyang

gasa sa kalooy ug gugma kini wala makulong sama sa hangin, sa kahayag,

o sa tinulo sa ulan nga nagpapresko sa yuta.” The Ministry of Healing, p. 25

b. Gi-unsa ni Jesus kita pagtudlo pinaagi sa latid ug ihemplo nga ang

ebanghelyo igawali sa ubos nga matang, mga kabus, mga

masakiton, ug mga sinalikway? Juan 4:5-9; Mateo 9:10-13; 10:7,8

“ Sa lamesa sa mga maniningil ug buhis[Si Kristo] milingkod ingon nga

pinasidunggang bisita, pinaagi sa Iyang sempatiya ug sosyal nga kalooy nga

Siya mi-ila sa dignidad sa tawo; ug ang mga tawo nangandoy nga

mahimong takus sa Iyang pagsalig....

“Bisan Siya usa hudeo, si Jesus libreng nakighalobelo sa mga

samaritano, sa pagwala sa mga Parianong mga kustombre sa Iyang nasud.

Sa atubangan sa ilang pagpihig Siya nagdawat ug pag-abi-abi niining

tinamay nga katawhan. Natulog Siya uban kanila ilalum sa ilang mga atop,

nagkaon uban kanila sa ilang mga lamesa, miambit sa ilang pagkaon nga

giandam ug gisilbi sa ilang mga kamot- nagtudlo sa ilang mga dalan, ug

nag-isip kanila sa pinakamaayong pagtagad ug pagtahod.”- Ibid, p. 26

c. Gi-unsa nato pagkahibalo nga si Jesus nag-alagad usab sa arangan

ug adunahan nga matang? Juan 3:1-3; Mateo 8:5-10; Lukas 19:1-5.

“ Si Kristo nagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus, apan wala

siya maglimit sa iyang buhat niini nga matang. Siya mibuhat alang sa tanan

kinsa gusto nga maminaw sa Iyang Pulong-- dili lamang sa mga maniningil

ug buhi ug mga sinalikway, apan sa mga adunahan ug mga na-ugmad nga

mga Pariseo, sa halangdon nga hudeo, sa senturyon, ug Romanong pangulo.

Kini mao ang matang sa buhat nga Akong nakita nga kinahanglan

pagabuhaton.” Evangelism, p. 549.

Page 23: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

23

Miyerkules Abril 20

4. GIKINAHANGLAN ALANG SA PAG-ANHI NI JESUS

a. Unsang bulohaton sa iglesia kinahanglan matapos sa dili pa moabot

ang katapusan? Mateo 24;14; Pinadayag 14:6,7. Sa unsang

“katapusan” ang gitudlo dinhi ug unsang mahimayaong panghitabo

nga kini nadugtong? Mateo 24:3

“ Diha sa tagna sa [Pinadayag 14:6,7. Kini nga pasidaan sa paghukom uban sa

kadugtong nga mga mensahe, maoy gisundan sa pag-anhi sa Anak sa Tawo sa

panganod sa Langit. Ang pagmantala sa paghukom maoy usa ka pagpahibalo sa nga

ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo hadoul na. Ug kini nga pagmantala gitawag ug

walay katapusang maayong balita. Mao nga ang pagwali sa ikaduhang pag-anhi ni

kristo , ang pagpahibalo sa kaduol niini, gipakita nga mahinungdanong bahin sa

mensahe sa ebanghelyo.” Christ Object Lessons, pp. 227,228

b. Kang kinsa gihatag ang buhat sa paghatag sa katapusang mensahi

sa kalooy ngadto sa kalibutan? Pinadayag 3:14

“Diha sa pinashe nga pagsabut ang Seventh-day Adventist maoy gipahamutang

sa kalibutan ingon nga mga magbalantay ug magdadala sa kahayag. Ngadto kanila

gisalig ang katapusang pasidaan alang usa ka nagakalaglag nga kalibutan. Diha

kanila nagasidlak ang kahibulongang kahayag sa pulong sa Dios. Sila gitugyanan

sa usa ka bulohaton nga pinaka solemni gayud- ang pagmantala sa una, ikaduha, ug

ikatulo nga mensahi sa manulonda. Wala nay uban pang bulohaton nga labing

kinahanglanon. Sila kinahanglan dili motugot nga duna pay maka-agaw sa ilang

atensyon.” Testimonies , vol. 9, p. 19

c. Unsa ang kinasingkasing nga handum sa salin nga iglesia sa Dios

karon, nga maoy modala niini nga buhat sa kakumpleto? Salmo

119:125-127

“ Dinhi gihatag ang mga kinaiya niadtong kinsa mga repormador, kinsa

magdala sa bandila sa ikatulong mensahi sa manulonda, niadtong kinsa nag-

angkon sa ilang mga kaugalingon nga nagbantay sa kasugoan sa Dios nga

katawhan, ug kinsa nagpasidungog sa Dios ug sa kamasingkamuton ni-apil

diha sa panlantaw sa tibook uniberso sa pagtukod sa mga nagun-ob nga mga

dapit. Kinsa ang nagtawag kanila nga mga-aayo sa mga guba, ang tigpasig-

uli sa mga alagian aron pagapuy-an? Mao ang Dios. Ang ilang mga

pangalan nasulat sa langit ingon nga mga repormador, tigpasig-uli, ingon

nga nagapatindog sa mga patukoranan sa .sa daghang mga kaliwatan.” The

SDA Bible Commentary [E.G. Comments] vol, 4. 1151

Page 24: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

24

Huwebes Abril 21

5. PAGHATAG GAHUM GIKINAHANGLAN SA PAGTAPOS SA

BUHAT

a. Unsa ang nahimo sa sayong iglesia sa unang siglo, ug gi-unsa nila

paghimo ang maong bulohaton? Roma 10:18; Colosas 1:23; Buhat

1:18

b. Ingon nga kita nangita sa pagpahibalo sa kalibutan karon uban sa

populasyon nga mo-abot sa 7 ka bilyon nga mga tawo, unsa ang

angay hinumduman sa mga repormador? Zacrias 10:1

c. Unsa ang kinahanglan unang masinatian sa matag membro sa

iglesia sa dili pa sila sa kamalampuson mowali sa ebanghelyo sa

kalibutan? Buhat 3:19,20. Unsa man gayud ang ilang pangayoon?

Zacarias 10:1

“Ang dakong buhat sa ebanghelyo dili mosara uban sa dyutayng

pagpadayag sa gahum sa Dios kay sa nakita nato sa pag-abli niini. Ang mga

tagna nga nangatuman sa pagbubo sa unang ulan sa pag-abli sa ebanghelyo

matuman pag-usab diha sa ulahing ulan sa pagtapos niini.” The Great

Conroversy, pp. 611,612

Biyernes Abril 22

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Unsang misyon ang gihatag pinaagi ni Kristo sa Iyang organisadong

iglesia dinhi sa yuta?

2. Ang komisyon ba sa pagwali sa ebanghelyo gihatag lamang sa mga

ordinadong ministro?

3. Unsang bulohaton nga tinood nga Seventh-day Adventist mo-apil

karon?

4. Pinaagi sa unsang gahum nga ang buhat sa Dios dinhi sa yuta sa

kamalampuson matapos?

5. Unsang importanteng bulohaton ang imong kinahanglang buhaton

sa pag-andam sa imong kaugalingon alang sa pagbubo sa ulahing

ulan.?

Page 25: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

25

Leksyon 5 Abril 30. 2016

Ang Tumong sa Pag-ebanghelyo

“ Panglakaw kamo ug paghimo ug mga tinun-an sa tanang

kanasuran, nga magabawtismo kanila sa pangalan sa Amahan sa Anak

ug sa Espiritu Santo” (Mateo 28:19)

“ Mga ministro nga nagabuhat diha sa mag lungsod ug mga siudad sa

pagpresentar sa kamatuoran kinahanglan dili mobati sa pagkakontento, o

nga ang ilang trabaho natapos na, hangtud nga niadtong kinsa midawat sa

teoriya sa kamatuoran makasabot gayud sa makapabalaan nga gahum ug sa

tinud-anay nakabig sa ngadto sa Dios.” Testimonies vol. 4, p. 317

Gisugyot nga Basahon: Evengelism, pp. 15-24

Sunday Abril 24

1. ANG MISYON NI KRISTO

a. Unsa ang misyon ni Kristo sa pag-anhi dinhi niining kalibutana?

Lukas 19:10

“Ang Mga makakasala maoy pinasahing tuyo sa misyon ni kristo.-

makasasala sa matag rasa ug kayutaan... Ang tanang Iyang gimahal”- In

Heavenly Places, p. 329

b. Unsang sakripisyo ang gihimo ni Jesus sa pagtuman sa Iyang

misyon? Hebreohanon 2:9

“ Ang mga manulonda naglantaw uban sa kahangawa ug kahibulong diha

sa misyon ni kristo sa kalibutan. Sila natingala sa gugma nga nagtukmod

Kaniya sa paghatag sa Iyang kaugalingon nga usa ka halad sa mga sala sa

katawhan.” Gospel Workers p. 497

c. Sa unsang bahin sa misyon ni Kristo nga ang Iyang iglesia

motabang? Lukas 4:18

“Ang misyon ni kristo mao ang pag-ayo sa mga masakiton, dasigon ang

mga walay paglaum, humpayon ang mga subo’g kasingkasing. Kini nga

buhat sa pagpasig-uli maoy pagadalhaon sa taliwala sa mga nanginahanglan

ug nag-antus nga katawhan.” Welfare Ministry, p. 71

Page 26: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

26

Lunes April 25

2. ANG TUMONG SA PAGWALI

a. Mahitungod sa unsa ang ebanghelyo? 1 Corinto 15:1-4

“ Nagabitay sa ibabaw sa krus si Kristo ang ebanghelyo. Karon kita

adunay mensahi, ‘Tgan-awa ang cordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala

sa kaalibutan’(Juan 1:29) Dili ang mga membro sa atong iglesia motutok sa

ilang mga mata sa nalangsang ug nabanhaw nga Manluluwas, diin kinsa ang

ilang mga paglaum sa kinabuhing walay katapusan nahasentro? Kini mao

ang atong mensahi, atong argumento, atong doktrina, atong pasidaan sa mga

makasasala, atong pagpadasig alng sa mga nahasubo, ang paglaumsa matag

tumotuo.”- The SDA Bible Commentary[ E. G. White Comments] , vol. 6,

p.113.

“ Ang mensahi sa ikatulong manulonda nagatawag alang sa

presentasyon sa adlawng igpapahulay sa ikaupat ka sugo.... Apan ang

dakong sentro sa pagdani, Si Jesu-Kristo, kinahanglang dili mapadaplin sa

ikatulong mensahi sa manulonda.” The review and Herald, March 20, 1894.

b. Unsa ang matuod nga tumong sa pagwali sa ebanghelyo sa tanang

kanasuran? Lukas 1:77; Acts 2:21

“ Ang sa pagwali lamang, walay natural nga gahum sa pagbag-o sa

kasingkasing, gani kini ang tumong sa pagwali. Kini mao ang langitnong

inpluwensya nga naga-uban sa pulong, mao ang nagdala sa kalag diha sa

paghinulsol ngadto sa tiilan sa krus. Ibid, September 4, 1888.

“ Ang una ug pinaka-tumong sa ebanghelyo ug sa tanan nga dunay

kalambigitan niana mao ang pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala.

Ang pagministeryo sa ebanghelyo ... mao ang pag-abot sa tawo ug usa ka

matinabangon nga mga kamot sa kon diin kini gikinahanglan. Kini mao

ang pag-alagad sa mga masakiton, sa mga naga-antus sa lawasnon maingon

man usab sa nagmasakiton sa kalag.” Ibid, October 29,1914

c. Unsa nga saad ang sakup alang niadtong kinsa mituo sa ebanghelyo,

ug unsa ang mahitabo niadtong mga nagsalikway niini? Marcus;

Juan 3:18-20.

“[Si Kisto) wala mag-ingon nga tibook kalibutan makabig, apan nga,

‘kining maayong balita sa gingharian igamantala sa tibook kalibutan alang

sa pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran; unya moabot na ang katapusan’(

Mateo 24:14) The Desire of Ages, p. 633

Page 27: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

27

Martes Abril 26

3. ANG KAMAHINUNGDANON SA BAWTISMO

a. Unsang bulohaton ang paghimoon pinaagi niadtong mituo kang

Kristo? Marcus 16:16 (unang bahin) Unsa ang kahulugan sa

bawtismo? Roma 6:3-6

“ Ang bawtismo maoy usa ka sagrado ug importante nga ordinansa, ug

kinahanglan nga dunay tinud-anay nga pagsabot sa kahulogan niini. Kini

nagpasabot sa paghinulsol sa sala, ug ang pagsulod sa usa ka bag-ong

kinabuhi diha kang Kristo Jesus.”- Child guidance, p. 499.

“Gihimo ni kristo ang bawtismo ingon timaan sa pagsulod sa Iyang

esprituhanong gingharian. Gihimo Niya kini nga usa ka positibong

kondisyon nga diin ang tanan kinahanglan mosunud kinsa naghandum nga

paga-ilhon sa ilalum sa otoridad sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang

Espiritu Santo... “ Ang bawtismo maoy pinaka-solemni nga pagsalikway sa kalibutan.

Niadtong nabawtismmohan diha sa tulo ka Pangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa

Balaang Espritu Santo, sa pinaka-ganghaan sa ilang Kristohanong kinabuhi,

mipahayag sa publiko nga ila nang talikdan ang pag-alagad kang Satanas ug nahimo

na nga membro sa harianong pamilya, mga anak sa langitnong Hari. Sila mituman

sa sugo: ‘Gawas kamo gikan kanila ug mobulag kamo... Ug ayaw na paghikap sa

mahugawng butang.’ Ug ngadto kanila matuman ang saad: Ako magadawat

kaninyo, ug mahimo ninyong amahan, ug kamo mahimong Akong mga anak lalaki

ug babaye, naga-ingon ang Ginoo’ ( 2 Corinto 6:17,18). Testimonies, vol. 6, p. 91

b. Unsang ngalan ang gihatag sa mga tinun-an ni Kristo sa Antioch, ug

ngano? Buhat 11:26

“ Didto sa Antioch nga ang unang mga tinun-an gitawag ug Kristohanon. Ang

pangalan gihatag kanila tungod kay si K,risto mao ang pinaka-tema sa ilang

pagmensahi, sa ilang pagpanudlo us ilang pakighinabi. Sa walay puas sila

nagasubay sa mga insidenteng mga nahitabo sa panahong sa Iyang yutan-ong

paministeryo, sa diha ang Iyang mga tinun-an nabuhalahan uban sa Iyang personal

nga presensya. Sa walay kakapoy sila kananuy namalandong sa iyang mga gitudlo

ug sa mga milagro sa pagpang-ayo. Uban sa nagakurog nga mga ngabil ug luha sa

ilang mga mata sila misulti sa Iyang kasakit didto sa harden, sa pagbubhi Kaniya, sa

hukmanan, ug sa pagpatay kaniya, ang pagpa-ilob ug pagpa-ubos nga niana Iyang

gidaug ang pagbiaybiay ug pagsakit nga gihimo sa Iyang mga kaaway, ug sa

Diosnong kalooy nga diin Iyang giampo alang sa mga naglutos Kaniya. Ang Iyang

pagkabanhaw ug pagkayab, ug ang Iyang buhat sa langit ingon nga tigpataliwala

alang sa nahulog nga tawo, maoy mga topiko diin sa kamalipayon nila gihisgotan.”

The Acts of the Apostles, p. 157

Page 28: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

28

Miyerkules Abril 27

4. NAKABIG NGA MGA TINUN-AN

a. Unsang tawhanong relasyon nga maoy gigamit sa paghulagway sa

relasyon taliwala ni Kristo ug sa Iyang mga tinu-an? 2 Corinto

11:2; Efeso 5:22-25

“Sa Biblia ang sagrado ug malahotayong kinaiya sa relasyon nga

naglungtad taliwala ni Kristo ug sa Iyang iglesia representahan piaagi sa

panaghiusa sa kamiyoon. Ang Dios nagdugtong sa Iyang katawhan ngadto

sa iyang kaugalingon pinaagi sa usa ka solemning pakigsaad , Siya nagasaad

nga mahimo nilang Dios, ug sila namumpa nga mahimong Iya ug Iya

lamang.” The Great Controversy, p. 381.

b. Gi-unsa sa Biblia paghulagway ang kinabuhi ug usa ka bawtismado

nga tinun-an ni kristo, ug ngano? 2 Corinto 5:17; 1 juan 5:1,4

“ Ang karaang pagkatawo, nga natawo sa dugo ug sa kabubut-on sa unod,

dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang karaang mga gawi, ang mga

napanunod nga mga kaluyahon, ang unang mga taras, kinahanglang isalikway;

tungod kay ang grasya dili napanunod. Ang bag-ong pagkatawo naglangkob

diha sa pagbaton ug bag-ong mga motibo, bag-ong mga panlasa, bag-ong mga

kahiligan. Niadtong mga gipanganak ngadto sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa

Balaang Espiritu, mahimong umalambit sa langitnong kinaiya, ug ang tanang

nilang mga gawi ug pagkinabuhi maghatag ug pamatuod sa ilang relasyon kang

Kristo. Sa dihang ang mga tawo ma-angkon nga Kristohanon ug anaa pa ang

tanan nga natural nga mga depikto sa kinaiya ug pagkinbuhi, sa unsa nga ang

ilang posisyon lahi gikan sa mga kalibutanon? Sila wala maga-ila sa

kamatuoran ingon nga usa ka nagabalaan ug usa nagapino. Sila wala pa natawo

pag-usab.” The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol 6, p. 1101

c. Unsa ang himoon sa iglesia sa dili pa mohimo ug rekomendasyon sa

pagabawtismohan? Mateo 3:8.

“ Ang pakigsaad nga atong gihimo sa atong kaugalingon diha sa bawtismo

naglakip ug daghan. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espritu

kita gilubong sama sa kamatayon ni Kristo ug nabanhaw nga sama sa iyang

pagkabanhaw, ug kita nabuhi sa bag-ong kinabuhi... Sa ingon niini ang

magtutuo maghuna-huna pag-ayo nga siya gitugyan ngadto Dios, ngadto

kang Kristo, ug ngadto sa Balaang Espiritu. Siya magabuhat sa tanang

kalibutanong konsiderasyon nga ikaduha laang niining bag-ong relasyon.

Testimonies, vol. 6. P. 98

Page 29: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

29

Huwebes Abril 28

5. KALIDAD BATOK GIDAGHANON

a. Asa man gidala ni Jesus ang tanan nga naghandum nga mahimong

Iyang mga tinun -an, ug ngano? Juan 10:16; Buhat 2: 241,47

“ Ang tanan nga gusto, mahimong mapagsig-uli sa Dios ug makadawat

ug kinabuhing walay katapusan. Alang kninyo, Akong mga tinun-an, Ako

ihatag kini mensahe sa kalooy. Kini igahatag una sa Israel ug unya sa

tanang kanasuran, pinulongan ug katawhan. Kini igahatag ngadto sa mga

Hudeo ug sa mga Hentil. Ang tanang nga motuo pagatigumon ngadto sa

iglesia.”The Desire of Ages, p. 821.

b. Samtang ang pagpasakup sa iglesia ni Kristo importante, unsa pa

ang mas labing importante? Juan 15: 4-6; Lukas 13:5-9.

“Mga Ministro kinsa.... Nagpresentar sa kamatuoran kinahanglang mobati nga

dili kontento .... Hangtud nga kadtong midawat sa teoriya sa kamtuoran.... Sa tinud-

anay makabig ngadto sa Dios. Ang Dios labing mahimoot sa unom nga tinood nga

nakabigsa kamatuoran ingon nga resulta sa ilang buhat, kay sa naay kan-uman(60)

nga naghimo ug pag-angkon unya wala diay sa tinud-anay makabig.” Testimonies,

vol. 4, p. 317.

“ Koneksyon diha sa iglesia dili makakuha sa luna pagkakabig. Sa pagpalista sa

pangalan ngadto sa usa ka tinuohan, walay dyutay nga bili kung ang kasingkasing

wala sa tinud-anay mabag-o.” Testimonies, vol. 4, p. 317

“ Dili kini maksuguro ug usa ka titulo sa langit sa pagbaton sa atong mga

ngalan nga nalista sa talaan sa iglesia, kung ang atong mga kasingkasing wala

mahiusa kang Kristo ug sa Iyang katawhan.” The Review and Herald, February 19,

1880.

Biyernes Abril 29

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Unsa ang misyon ni Kristo sa dihang Siya dinhi sa kalibutan ingon

nga Anak sa tawo?

2. Unsa ang imong tumong sa buhat sa pag-ebanghelyo?

3. Unsang panaad ang gihimo sa pagbawtismo?

4. Sa dili pa bawtismohan ang usa ka tawo, unsa ang katungdanan ang

himoon sa iglesia.

5. Ingon nga importante ang pagpasakup sa iglesia, unsa ang mas

labing gikinahanglan sa atong kaluwasan?

Page 30: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

30

Page 31: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

31

Leksyon 6 Sabado, May 7, 2016

Ang Mensahi nga Masentro diha Kang Kristo

“ Kini mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod,

apan nahimo hinoong ulohan sa pamag-ang. Ug walay kaluwasan

pinaagi kang bisan kinsa pang uban,; kay walay unsa pang lain nga

ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag sa mga tawo, nga pinaagi niini

maluwas kita.” ( Buhat 4:11,12)

“ Wala nay lain nga dakong sentro sa kamatuoran nga igabutang gayud

sa huna-huna sa pagsusi sa mga kasulatan- Si Kristo ug Kaniya nga

gilansang. Ang matag uban nga kamatuoran nahamutang uban sa

inpluwensya ug gahum sa ilang kadugtungan niini nga tema.” The SDA

Bible Commnetary[ E. G. White Commnets], vol 6, p. 1084.

Gisugyot nga basahon: Evengelism, pp. 184-193

Domingo Mayo1, 2016

1. ANG SENTRO NGA TEMA SA ATONG MENSAHE

a. Sa ato nang natun-an, unsa ang pinasahi nga mensahe sa

Adventistang mga repormador nga igahatag sa kalibutan?

Pinadayag 14: 6-12

b. Sama sa sayong iglesia, unsa nag sentro nga tema sa atong mensahe

ngadto sa kalibutan? Buhat 5:42; 1 Corinto 2:2

“Sa tanan nga naga-angkon nga mga Kristohanon, ang Seventh-day

Adventist kinahanglan mao ang painaka-una diha sa pagtuboy ni Kristo

ngadto sa kalibutan. Ang pagmantala sa ikatulong mensahi sa manolunda

nagatawag alang sa pagpresentar sa kamatuoran sa adlawng igpapahulay.

Kini nga kamatuoran, uban sa laing pang nahilakip niini nga mensahi, maoy

igamantala; apan ang dakong sentro sa pagdani, Si Kristo Jesus, kinahanglan

dili mawala. Diha sa krus ni Kristo nga ang kalooy ug kamatuoran nagtagbo,

ug ang pagkamatarung ug kalinaw nag-abot usag-usa. Ang makasasala

kinahanglan magiyahan nsa pagtan-aw ngadto sa kalbaryo; uban sa simple

nga pagtuo sa usa ka bata siya kinahanglan mosalig sa merito sa

Manluluwas, dawatong ang iyang pagkamatarong, ug nagatuo sa Iyang

kalooy. “ Gospel Worker, pp. 156,157

Page 32: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

32

Lunes Mayo 2

2. SI KRISTO LAMANG ANG MANLULUWAS

a. Tungod kay ang ebanghelyo mahitungod tanan kang Kristo( Roma

1:1-3) unsang kaalam ang atong kinahanglan una mabatonan ug

unya molakaw ug mowali niini sa kalibutan? 2 Pedro 3;18 Pilipos

3:7-8.

“ Walay tawo nga magmalampuson sa iyang pagpangalagad sa Dios hangtud

nga ang iyang tibook nga kasingkasing maanaa sa buhat ug isipon niya ang tanang

butang nga logi tungod sa kalabaw sa kaalam ni Kristo.”- The Desire of Ages, p.

273.

b. Ngano nga ang kahibalo sa matuod nga Kristo importante man

kaayo? Mateo 24:24. Gi-unsa sa mga bakak nga Kristo ug bakak

nga propeta pagpakita atubangan sa katawhan? 2 Corinto 11:13-

15; Mateo 7:15.

“ Ang nahulog nga mga manulonda nagporma ug panaghiusa uban sa dautang

mga tawo. Niini nga panahon ang antikristo magpakita ingon nnga tinood nga

Kristo, ug unya ang balaod sa Dios himoong pagayatakn sa mga kanasuran sa yuta.

Pagrebelde batok sa balaang balaod mahimong mahinog gayud. Apan ang tinood

nga lider sa tanang niini nga pagrebelde mao si Satanas nga nagbisti ingon nga

angel sa kahayag. Ang mga tawo malimbongan ug nga motuboy kaniya sa luna sa

Dios ug magpasipala sa iyang kaniya.”- The Review and Herald, September 12,

1893.

c. Ngano nga importante man nga ang Kristo nga atong tuohan ug

iwali mao ang tinood nga Kristo nga giwali pinaagi sa orihinal nga

mga apostoles? Juan 14:6; Buhat 4:10-12.

“ Duna lamang usa ka dalan sa langit. Kita kinahanglan magalakaw diha sa mga

lakang ni Jesus, magabuhat sa Iyang bulohaton, maingon nga siya nagabuhat sa

bulohaton sa Iyang Amahan. Kita kinahanglan magtuon sa Iyang mga dalan, dili

ang ga dalan sa tawo; kinahanglan mosunod sa Iyang kabubut-on, ug dili ang ato...

Siya ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi.”- Our Fathers Cares, p. 264.

“Kung ikaw nakabalo sa imong mga sala, ayaw gamita ang tanan mong gahum

sa pagkasubo kanila, apan tuman-aw ka ug mabuhi. Si Jesu-Kristo mao lamang ang

Manluluwas; ug .... Walay usa nga misalig sa Iyang merito nga pasagdan nga

malaglag. Samtang atong ma-amgohan ang atong kawalay mahimo nga kahimtang

kun wala si Kristo, kita kinahanglan dili maluya; kita kinahanglan mosandig sa usa

ka nalansang ug nabanhaw nga Manluluwas. Kabus, nagmasikon sa sala, naluya nga

kalag, tan-aw ug mabuhi. Si Jesus nagasaad sa iyang mga pulong; Siya magaluwas

sa tanan nga moduol kaniya.”- Selected Messages, bk. 1, p. 352

Page 33: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

33

Martes Mayo 3

3. MGA TIMAILHAN SA TINOOD NGA KRISTO

a. Gi-unsa sa Biblia paghubit ang pagkahiusa sa langitnon ug

tawhanon nga kinaiya diha sa persona ni Jesu-Kristo? Pilipos 2;5-8

“[ Ang tigmugna sa atong kaluwasan] nagbulontaryo nga nagkuha sa

tawhanong kinaiya. Kini sa Iyang kaugalingon lihok, ug pinaagi sa Iyang

kaugalingong kabubut-on. Iyang gibistihan ang langitnon sa

pagkatawhanon. Siya sa gihapon Dios sa tanan, apan wala Siya magpakita

ingon nga Dios. Iyang gitabonan ang mga pasundayag sa pagka-Dios diin

nagsugo ug pagsimba , ug nagatwag ug pagdayeg, sa uniberso sa Dios. Siya

Dios samtang dinhi sa yuta, apan Iyang gihukasan ang kaugalingon sa

porma sa Dios, diha niini mikuha sa porma ug hitsura sa tawo. Siya

naglakaw dinhi sa yuta ingon sama sa usa ka tawo. Alang kanato Siya

nahimong kabus, aron pinaagi sa Iyang kakabus kita mahimong datu. Iyang

gipadaplin ang Iyang himaya ug pagkagamhanan. Siya Dios, apan ang

himaya sa kahimtang sa pagkadios sa hamubong panahon Iyang gibiyaan.”

The Rview and Herald, July 5, 1887.

b. Sa Iyang pagkatawhanon, pila ka tuig si Jesus sa dihang ang iyang

ginikanan nalimot Niya sulod sa tulo ka adlaw sa panahon sa pista

sa pasko, ug pila ang Iyang edad sa dihang siya gibawtismohan ni

Juan Bautista? Lukas 2:42,43; 3:21-23

“ Kita buot gayud nga makasabot sa tinood nga pagkatawhanon sa

atong Ginoo. Ang langitnon ug tawhanon nadugtong diha kang Kristo, ug

parehong hingpit.” - Selected Messages, bk. 3,p. 135

c. Sa Iyang pagkadios, sa unsa kadugay nga Siya naglungtad. Michias

5:2; Juan 17:5,24.

“Si Kristo kauban sa Amahan sa wala matukod ang pundasyon sa

kalibutan....

‘ Si Kristo mao ang naglungtad, ug kaugalingon nga milaungtad nga

Anak sa Dios.... Sa paghisgot sa Iyang paglungtad, si Kristo magadala sa

huna-huna ngadto sa walay petsa nga mga katuigan. Siya nagsiguro kanato

nga walay panahon nga Siya wala makauban sa walay katapusan nga Dios...

“Ang Iyang diosnong kinabuhi dili matukib pinaagi sa tawhanong

pagbasi. Ang paglungtad ni Kristo sa wala pa siya matawo, dili masukod

piaagi sa mga pag-ihap.” The Faith I Live By, p. 46.

Page 34: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

34

Miyerkules May 4

4. MGA TIMAILHAN SA TINOOD NGA KRISTO( gipadayon)

a. Gi-unsa ni Jesus paghubit ang kamatuoran nga Siya sa kaugalingon

naglungtad nga Dios ug nga nagpakita kang Moises didto sa bukid

sa Horeb? Juan 8:58( itandi sa Exudo 3:14,15)

“Uban sa solemning dignidad si Jesus mitubag, sa pagkatinood sa

pagkatinood ako maga-ingon kaninyo, sa wala pa si Abraham mao na Ako’(

Juan 8:58) Ang pangalan sa Dios, gihatag kang Moises sa pagpahayag sa

idiya sa walay katapusang presensya, nga gi-angkon nga Iyang kaugalingon

pinaagi niini mga taga- Galilea nga mga magtutudlo. Iyang gipahibalo nga

siya mismo ang nagalungtad nang daan.,Siya nga nagsaad sa Israel,

kansang kaagi sa kagikan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay

katapusan.”( Micah 5:2) margin- The Desire of Ages, pp. 469,470.

“Siya mao si Kristo kansa gikan sa tanum sa bukid sa Hored nag-ingon

kang Moises’AKO MAN ANG MAO AKO..... Ug igasulti mo kini sa mga

anak sa Israel, si AKO MAN ang nagsugo kanako nganhi kaninyo (Exudo

3:14) Kini mao ang panaad sa pagluwas sa Israel. Busa sa dihang Siya mi-

anhi sa sama sa mga tawo, Siya mipahayag sa Iyang kaugalingon nga MAO

AKO. Ang Bata sa Bethlehem, ang maaghop ug mapaubsanon nga

Manluluwas, mao ang Dios nga napadayag sa unod’( 1 Timoteo 3:16)”- Ibid

p. 24

b. Gi-unsa ni Jesus pagpahayag ang kamatuoran nga ingon nga

diosnong kinabuhi Siya adunay sama nga diosnong kinaiya,

pagkamao, ug mga hiyas sama sa Dios Amahan? Juan 10:27-30;

Colosas 1:18,19

“Si Kristo, ang Pulong, ang bugtong anak sa dios, uban sa Amahan nga walay

katapusan- usa sa kinaiya, sa gawi , ug katuyoan- ang mao lamang butang nga

makasulod sa tanan nga mga pakigsabot ug mga katuyoan sa Dios.’Ang Iyang

ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag, Ang dios nga makagagahum,

Amahan nga walay katapusan, Ang Prinsipe sa Kalinaw’( Isaias 9:6)’- Patriarch

and Prophets, p. 34

“[Juan 10:21-30 gikutlo] ... Ang mga Hudeo wala pa gayud makadungog sa

maong pulong gikan sa tawhanong mga ngabil, ug usa ka maka paila sa sala nga

inpluwensya miabot kanila; tungod kay ingon nga ang pagkadiosnon mikidlap sa

pagkatawhanon sa pag-ingon ni Jesus ‘Ako ug ang Akong Amahan usa lamang

kami.’’ Ang mga pulong Ni Kristo puno ug lawum nga kahulogan ingon nga Siya

naghimo sa pag-angkon nga Siya ug ang Amahan usa lamang ka pagkamao, ug

dunay sama nga mga hiyas, “ The Signs of the Times, November 27, 1893

Page 35: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

35

Huwebes Mayo 5

5. USA KA LANGITNONG KA-MANLALANGAN UBAN SA AMAHAN

a. Pinaagi kang kinsa nga ang kalibutan gillalan, ug unsa ang

kamahinungdanon niini nga kamatuoran mahitungod sa paglungtad

nang daan ni Kristo? Juan 1:2, 3; Efeso 3:9; Colosas 1:15-17

“ Kung si Kristo ang naglalang sa tanang butang, Siya milungtad sa wala pa ang

tanang butang. Ang mga pulong nga gisulti mahitungod niini klaro kaayo aron

walay ma-usa nga magpabilin diha sa pagduha-duha. Si Kristo sa kahinungdanon

kaayo Dios gayud sa hataas nga pagsabot. Siya kauban sa Dios gikan sa walay

katapusan, Dios sa tanan. bulahan sa hangtud sa kahangturan.”- Selected messages,

bk. 1. p. 247.

b. Gi-unsa sa Dios, ang Amahan, pag-ila ang pagkadios ni Kristo, ug unsa

ang kasiguruhan ang ikahatag niini mga pagpamatuud? Hebreohanon

1:8-12.

“ Siya nga motuo Kanako’nag-ingon si Jesus, bisan siya mamatay, mabuhi ra

gihapon siya: ug si bisan kinsa nga nabuhi ug motuo Kanako dili siya mamatay.

Ningtuo ka ba niini? (Juan 11:25) Dinhi niini si Kristo naglantaw sa panahon sa

Iyang ikaduhang pag-anhi. Ug unya ang mga nangamatay nga mga matarung

pagbanhawon nga dili na madunoton, ug ang mga buhi pagalalinon nga sa langit

nga dili makakita ug kamatayon. Ang milagro nga diin gihimo ni Kristo, sa

pagbanhaw kang Lazaru gikan sa mga patay, mag-representar sa pagbanhaw sa

tanang namatay nga mga matarung. Pinaagi sa Iyang mag pulong ug mga buhat,

siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon nga tigmugna sa pagkabanhaw. Siya kinsa sa

Iyang kaugalingon hapit na mamatay didto sa krus, mibarog uban sa yabe sa

kamatayon, usa ka nagmadugon sa lubnganan, ug nagpamatuud sa Iyang katungod

ug gahum sa paghatag ug kinabuhing walay katapusan.” The Desire of Ages, p. 530.

Friday Mayo 6

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA?

1. Unsa ang kinahanglan sentro sa mensahe nga atong pagadalhon sa

kalibutan?

2. Unsaon nimo pag-ila ang bakakon nga Kristo nga nag-ankon nga

tinood nga Kristo?

3. Diin sa persona sa pagka-dios ang nagpakita kang Moises sa Horeb?

4. Unsaon nimo pagproyba gikan sa Biblia nga si Jesus usa ka-

manlalalang kauban sa Amahan?

5. Kung si Jesus ang Manlalalang, Unsa ang igasulti kanato niini nga

kamatuoran mahitungod Kaniya?

Page 36: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

36

Leksyon 7 Sabado, Mayo 14, 2016

Ang Pagpakatawo ni Kristo

“Ang Manulonda miingon ngadto (sa mga magbalantay) Ayaw

kahadlok, kay tan-awa, Ako magadala kaninyo ug maayong balita sa

dakong kalipay, alang sa tanang mga tawo. Kay alang kaninyo natawo

niining adlawa sa siudad ni David ang usa ka Manluluwas, nga mao si

Kristo ang Ginoo.”(Lukas 2:10,11)

“Ang pagkatawhanon sa Anak sa Dios maoy tanang butang alang kanato.

Kini mao ang bulawanong kadena nga nagabugkos sa atong mga kalag ngadto kang

Kristo, ug pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios. Kini mao gayud ang atong pagtuon.

Si Kristo matuod gayud nga tawo; Siya naghatag ug proyba sa Iyang pagpaubos

diha sa pagkahimong tawo. Apan Siya Dios diha sa unod.” Selected messages, bk.

1 p. 244

Gisugyot nga basahon: The Desire of Ages, pp. 19-26, 32-49

Domingo May 8

1. LUYO SA TALAN-AWON

a. Gi-unsa sa Dios pagtubag sa pagkahulog ni Adan ug ni Eva? 1 Juan

4:10

“Ang Dios natandog sa kalooy alang sa katawhan, ug ang Amahan, Ang Anak ug

Balaang Espiritu mihatag sa ilang kaugalingon sa pagtuman sa plano sa kaluwasan.

Aron nga mamatuman gayud ang maong plano. Gidisisyonan nga si Kristo, ang

bugtong Anak sa Dios, kinahanglan mohatag sa Iyang kaugalingon ingon nga usa

ka halad sa sala.”- The Review ang Herald, May 2, 1912

b. Ngano nga si Adan ug si Eva wala gipatay sa adlaw nga sila mikaon

sa gidili nga bunga? Job. 33:24; mark 10:45; Pinadayag 13:8( last

part)

“ Diha-diha dayon si Adan misugot sa tentasyon ni Satanas, ug mihimo sa butang

nga gi-ingon sa Dios dili niya pagabuhaton, Si Kristo, ang anak sa Dios, mibarog

taliwala sa buhi ug minatay, nga nag-ingon’Tugoti nga ang silot mapatong Kanako.

Ako ang mobarog sa luna sa tawo. Hatagi siya ug laing pagsulay.’ Ang paglapas

nagbutang sa tibook kalibutan ilalum sa sentensya sa kamatayon. Apan didto sa

langit nadungog ang maong tingog nga nag-ingon ‘Ako nakakaplag ug usa ka

Manunubos.”- The Signs of the Times, June 27, 1900

Page 37: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

37

Lunes Mayo 9

2. ANG PLANO SA KALUWASAN

a. Unsa ang pinaka-unang lakang ang gikuha ni Kristo nga buhaton

aron mahimong posible ang tibook plano sa kaluwasan.?

Hebreohanon 2:9

“[Si Jesus] nagpahibalo sa panon sa mga manulonda nga ang usa ka paagi sa

pag-ikyas nahimo alang sa nawal nga tawo. Siya misulti kanila nga Siya nangalyupo

sa Iyang Amahan ug mitanyag sa Iyang sa paghatag sa Iyang kinabuhi ingon nga

pantubos, sa pagkuha sa sentensya sa kamatayon ngadto sa Iyang kaugalingon, aron

nga pinaagi kaniya ang tawo makakaplag ug kapasayloan; aron pinaagi sa merito sa

Iyang dugo, ug pagsunod sa kasugoan sa Dios, sila makabaton ug pabor sa Dios, ug

madala didto sa matahum nga tanaman, ug mokaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi.

“ SA una, ang mga manulonda wala malipay.... Si Jesus nagsulti kanila nga

Iyang.... Biyaan ang tanan Niyang himaya sa langit, magpakita sa yuta ingon nga

tawo, mag-ubos sa Iyang kaugalingon ingon nga tawo, mahimong hinasa piaagi sa

Iyang kasinataian uban sa nagka-lainlaing tentasyon nga diin ang tawo

pagasamokon, aron nga Siya makabalo sa unsaon sa pagtabang sa niadtong mga

mahimong tintalon. ....

“Si Jesus nagsugilon usab (sa mga angel) nga sila dunay bahin nga

pagabuhaton, nga mahimong uban Kaniya sa nagkalainlaing panahon alang sa

pagpalig-on. Aron Iyang pagakuhaon ang nahulog nga pagkatawhanon, ug ang

Iyang kusog mahimong dili sama kanila aron nga sila mahimong saksi sa Iyang

pagpaubos ug dako nga pag-antus; ug aron nga sa masaksihan nila ang Iyang pag-

antus, ug ang pagdumot sa mga tawo batok Kaniya, sila matandog sa lawum nga

pagbati, ug pinaagi sa ilang gugma kaniya maghandum sa pagluwas ug mopalayo

Kaniya gikan sa mga mopatay Kaniya, apan aron dili sila mobabag sa bisan unsang

butang nga ilang makita....

“Si Satanas nalipay usab uban sa iyang mga manulonda nga siya pinaagi sa

paghimo sa tawo nga nakasala, magbira sa Anak sa Dios gikan sa Iyang tinuboy nga

posisyon. Gisuginlan Niya ang Iyang mga angel nga sa dihang si Jesus mokuha sa

kinaiya human nang nahulog ang tawo, pwede niyang dag-on Siya aron sa

pagbabag sa katumanan sa plano sa kaluwasan.” - Early Writing, pp. 149-152.

b. Unsang hiyas ni Kristo ang naghimong imposible alang Kaniya sa

pagpakamatay sa wala pa ang pagpakatawo? 1 Timoteo 6:14-16.

“Sa dihang si Kristo gilansang, ang Iyang pagkatawhanon ang namatay. Ang

Dios wala malunod ug mamatay, kana maoy imposible kaayo”- Lift Him Up. P.

76

Page 38: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

38

Martes Mayo 10

3. ANG ANAK SA DIOS NAHIMONG ANAK SA TAWO

a. Unsay buot ipasabot sa sinultihan “ang pulong nahimong unod”

(Juan 1;14) Hebreohanon 2:14 (unang bahin)

“ And Diosnon ug pagkatawhanon sa kahibulongang nahiusa, ang tawo ug

ang Dios nahimong usa. Dinhi niini lamang panaghiusa makakaplag ug

paglaum ang nahulog nga tawo.

b. Gi-unsa ni apostol Pablo pagkonperma nga si Kristo nagbaton sa

nahulog nga matang sa tawo sa dihang mianhi Siya dinhi sa yuta?

Roma 1:3;8:3.

“Si Kristo wala magpaka-aron-ingnon sa pagkuha sa tawhanong matang. Siya

sa tinud-anay gayud mikuha niini. Siya sa katinuoran nagbaton sa tawhanong

kinaiya.” Selected Messages, bk. 1, p. 247.

Siya mikuha sa Iyang kaugalingon sa nahulog, naga-antus nag tawhanong

matang, naalot ug nahugawan sa sala. Iyang gikuha ang atong mga kasakitan, ug

gidala ang atong kasubo ug kaulawan. Siya nagmadaugon sa tanan tentasyon nga

nagalikus sa tawo. Siya nakighiusa sa Iyang kaugalingon kauban templo, ‘Ang

Pulong nahimong unod, ug mipuyo uban kanato.’(Juan 1:14) tungod kay pinaagi sa

pagbuhat niini, Siya makauban usab uban sa makasasala, nagmagul-anon nga anak

nga lalaki ug babaye ni Adan.” The youth Instructor, December 20, 1900

c. Ngano nga gikinahanglan ni kristo sa pagkuha sa tawhanong matang

human sa pagkahulog, imbis ang tawhanong matang sa wala pa

mahulog? Hebreohanon 2:16-18.

“ Ang Manluluwas... mianhi sa Kalibutan aron sa pagpadayag sa himaya sa

Dios, aron ang tawo maituboy pinaagi sa makapasig-uli nga gahum niini. Ang Dios

napadayag ngadto kaniya aron nga siya Mapadayag usab kanila. Si Jesus wala

magpadayag ug mga kalidad, ni migamit ug gahum, aron nga ang tawo dili

makabaton pinaagi sa pagtuo ngadto Kaniya. Ang iyang hingpit nga

pagkatawhanon,mao kanang nabatonan sa tanan Niyang mga sumusunod kung sila

magpailalum ngadto sa Dios sama Kaniya.”- The Desire of Ages, p. 664.

“ Nabistihan sa saput sa pagkatwhanon, ang Anak sa Dios nanaug sa lebel

niadtong gusto Niyang luwason. Kaniya walay makaplagan nga bakak or kasal-

anan; Siya gayud putli ug mahinlo; apan Iyang gikuha ngadto kaniya ang atong

makasasala nga matang. Gibistihihan ang Iyang pagkadiosnon sa pagkatawhanon,

aron mga Siya makauban uban sa nahulog nga katawhan., Siya nagita sa pagpasig-

uli alang sa tawo nga tungod sa paglapas, nawala ni Adan alang sa iyang

kaugalingon ug alang sa kalibutan” The RH, December 15, 1896

Page 39: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

39

Miyerkules Mayo 11

4. ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGPAKATAWO

a. Unsa ang naghimo ni Cristo nga takus sa pagbuhat sa Iyang papel

ingon nga manlalaban? 1 Timoteo 2;5

Si Jesus lamang ang makahatag ug kasigurohan ngadto sa Dios; tungod kay siya

kapantay sa Dios. Siya lamang ang pwede nga manlalaban taliwala sa Dios ug

satawo, tungod kay Siya nagbaton sa diosnon ug tawhanon. Si Jesus makahatag sa

kasigurohan sa duha ka parte alang sa katumanan sa gihatag nga mga kondisyon.

Ingon nga ang anak sa Dios, Siya makahatag ug kasigurohan sa atong katungod ug

ingon nga walay katapusang Pulong, ingon nga kapantay sa Amahan, Siya

nagsiguro kanato sa gugma sa amahan kanato nga mingtuo sa Iyang panaad nga

pulong. Sa Dihang ang Dios magsiguro kanto sa Iyang dili musab nga konsilyo sa

pakigdait, Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak nga mahimong usa sa tawhanong

pamilya, sa pagbaton sa Iyang pagkawhanon hantud sa walay katapusan ingon nga

usa ka panaad aron ang Dios makatuman sa Iyang pulong.”The review and Herald ,

April 3, 1894.

b. Unsay nahitabo sa relasyon sa katawhan ngadto sa Dios ingon nga

resulta sa sala, ug gi-unsa kini nga kutay pagpasig-uli? Isaias 59:2;

Galatia 4:4,5.

“ Ang pagkatwhanon sa Anak sa Dios maoy tanang butang alang kantao. Kini

mao ang bulawanong kadena nga nagbugkos sa atong mga kalag ngadto kang

Kristo, ug pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios..”The youth instructor, October 13,

1898.

“Maoy tuyo ni Satanas ang pagdala ug walay katapusang panagbulag taliwala

sa Dios ug sa tawo. Apan diha kang Kristo kita nahimong suod nga nahiusa ngadto

sa Dios kay sa wal pa kita nahulog. Sa pagkuha sa atong kinaiyahan, ang

Manluluwas nabugkos sa Iyang kaugalingon ngadto sa pagkatawhanon pinaagi sa

tali nga dili gayud mabugto.

..... Ang Dios mibaton sa tawhanong matang diha sa persona sa Iyang Anak ug

nagdala sa sama gihapon nagdto sa kahitas-an sa langit. Kini mao ang Anak sa

tawo’nga mipahat sa trono sa uniberso. Kini mao ang Anak sa Tawo kansang ngalan

pagatawgon “Kahibulongan, Magtatambag, Gamhanan nga Dios, Amahan nga

walay katapusan, Ang Prinsipe sa Pakigdait’(Isaias 9:6) ..... Siya nga Balaan,

maaghop, mahinlo, nabulag gikan sa mga makasasala, dili maulaw sa pagtawag

kanato nga mga igsoon. Hebreohanon (7:26;2:11)” the Desire of Ages p. 25

“Aron sa pagdala sa katawhan ngadto kang Kristo, sa pagdala sa nahulog nga

tawo sa pagka- usa Dios. Kini maoy buhat sa pagtubos. Si Kristo mikuha sa

tawhanong matang, aron nga ang tawo mahimong usa kaniya maingon nga Siya usa

sa Iyang Amahan, aron nga ang Dios mahagugma sa tawo ingon Siya nahigugma sa

Iyang bugtong Anak. Aron nga ang mga tawo mahimong umalambit sa langitnong

kainaiya, ug mahimong hingpit diha Kaniya.”Selected Messages bk. 1, p. 251.

Page 40: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

40

Huwebes May 12

5. ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGPAKATAWO (gipadayon)

a. Unsa ag diosnong katuyoan sa paglalang sa tawo nga natuman

pinaagi sa pagpakatwo ni Kristo? 1 Corinto 6:19

“Gikan sa walay katapusan nga mga katuigan, maoy katuyoan sa Dios nag

matag nilalang gikan sa masanag ug balan nga serapin ngadto sa tawo, mahimong

templo nga puy-anan sa Manlalalang. Tungod sa sala, ang katawhan nahumong sa

pagkahimong templo sa Dios. Nangingitan ug nahugawan pinaagi sa dautan, ang

kasinkasing sa tawo wala na magpadayag sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa

pagpakatawo sa Anak sa Dios, ang katuyoan sa langit natuman. Ang Dios nagapuyo

sa katawhan, ug pinaagi sa makulwas nga grasya ang kasingkasing sa tawo nahimon

pag-usab nga Iyang templo.”The Desire of Ages, p. 161.

B. Unsa ang pagtawag sa mga manulonda sa pagpakatawo ni Jesus, ug

ngano? Lukas 2:6-11

“ Kalipay ngadto sa mga kabus, tungod kay si Kristo mianhi sa paghimo kanila

nga manununod sa Iyang gingharian! Kalipay ngadto sa mga adunahan, tungod kay

Siya magatudlo kanila unsa pagamit sa ilang mga yutan-aong bahandi aron kini

makatigum alang kanila ug bahandi nga walay katapusan didto sa langit! Kalipay

ngadto sa mga inosente, tngod kay siya mianhi sa paghatag ug kaalam ngadto sa

kaluwasan! Kalipay ngadto sa mga maalam, tungod kay Siya maga-abli sa ilang

salabutan ug lawum nga mga misteryo nga wala pa nila matugkad sukad!” The

Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 191.

“Ang pakig-angay ni Kristo sa katungod sa tawo maoy usa ka kahibulongan sa

mga manulonda. Katubsanan pinaagi ni Kristo maoy alang kanila usa ka misteryo sa

gugma ug kaalam.” The Review and Herald, July 15, 1909.

Biyernes Mayo 13

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Ngano nga si Adan ug si Eva gitugotan nga mabuhi sulod sa gatosan

ka mga tuig human sila nakasala?

2. Unsa ang gisaad ni kristo sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag

sa tawo ug ikaduhang higayon.

3. Ngano nga si Kristo na-obliga sa pagkuha sa nahulog nga kahimtang

ni Adan?

4. Unsay magahimo nga imposible alang kang Kristo sa pagtubos sa

tawo nga wala nag pagpakatawo?

5. Imo bang nakaplagan ang pagkatawo ni Kristo usa ka maayong

balita alang kanimo? Ngano?

Page 41: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

41

Leksyon 8 Sabado, May 21, 2016

Ang Pagkamatarong ni Kristo

Sa pagkatinood ang tanan akong ginisip nga kapildihan tungod sa

labawng kabililhon sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo....

Ug giisip ko sila nga biya, aron lamang maako si Kristo, ug makaplagan

ako diha Kaniya, nga dili nagbaton ug akong pagkamatarung, nga diha

sa kasugoan, kondili nga kini pinaagi sa pagtuo ni Kristo, ang

pagkamatrung nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo.”(Pilipos 3:8,9)

“Imposible alang sa tawo ang pagluwas sa iyang kaugalingon.

Malimbongan lamang niya ang iyang kaugalingon mahitungod niining mga

butanga, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang

pagkamatarung lamang ni Kristo ang makatabang sa iyang sa kaluwasan, ug

kini maoy gasa sa Dios.”- Selected Messages bk. 1, p. 331.

Gisugyot nga Basahon: Faith and Works, pp. 15-27

Domingo May 15

1. ANG KONDISYON SA KINABUHING WALAY KATAPUSAN

a. Unsa ang posisyon nga gihatag ngadto kang Adan sa Eden?. Genesis

1:28

“Si Adan gikoronahan nga hari sa Eden. Ngadto kaniya gihatag ang

paghari ibabaw sa matag buhing butang nga gilalang sa Dios. Ang Dios

nagpalangin kang Adan ug Eva uban sa kaalam nga wala Niya gihatagan

uban nga nilalang. Iyang gihimo si Adan nga may katungod hari gayud sa

tanan binuhat sa iyang mga kamot.” The Sda Bible Commentary [ E. G.

White Comments], vol. 1, p 1082

b. Unsang sulayanan ang gihatag kang Adan? Genesis 2:16,17. Unsa

makapahimo sa Tawo sa paglabang niini nga pagsulay.? Genesis

1:26,27.

“ Sa sinugdan ang tawo gihatagan ug halangdong gahum ug usa ka

balanse nga panghuna-huna. Siya hingpit sa iyang kinabuhi, ug nahiuyon sa

Dios. Ang iyang kaisipan putli, ang iyang mga tumong balaan.” The Signs of

the Times, October 25, 1905.

Page 42: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

42

Lunes Mayo 16

2. SI ADAN NAPAKYAS SA PAGHUPUT SA KINABUHING

WALAY KATAPUSAN

a. Unsa ang pipila sa mga bunga sa pagkamasupilon ni Adan. Genesis

2:17; Ezekiel 18:4 (katapusang bahin) Unsa ang reaksyon sa Dios?

Juan 3:16.

“ Ang pagsupil ni Adan sa sugo saDios nagdala sa tawhanong pamilya

ilalum sa silot sa kamatayon. ‘Kang Adan ang tanan mamatay, ug wlaay

katapusang kamatayon, dili kinabuhing dayon, maoy katapusan silot sa

tanan nga mopadayon sa pagpakasala” The Signs of the Times” June 17,

1897.

“ Sa gutolo nga ang nilalang sa Dios nagdumili sa pagsunod sa

kasugoan sa Iyang gingharian, niana nga gutlo siya nahimo dili loyal sa

pang- goberno sa

Dios ug naghimo sa iyang kaugalingon sa bug-os nga dili takus sa tanan

panalangin sa gihimong pabor sa Dios kaniya....

“Ug ang katarungan ngano nga ang tawo wala malaglag tungod kay ang

dios nahigugma kaniya nga gihimo Niyang gasa ang Iyang pinalanggang

anak aron maoy mo-antus sa silot sa iyang paglapas. Si Kristo nagtanyag

nga mahimong kasigurohan ug puli sa tawo, aron nga ang tawo, pinaagi sa

dili mapantayan nga grasya, makabaton ug laing higayon- ang ikaduhang

probisyon- nga dunay kasinatian ni Adan ug ni Eva ingon nga pasidaan sa

dili paglapas sa kasugoan saDios sumala sa ilang nahimo.” Faith and Works.

P. 21.

b. Gi-unsa ni Kristo pagpakita nga ang pagsunod sa kasugoan

gikinahanglan sa gihapon human sa pagkahulog ingon nga

kondisyon sa pagbaton ug kinabuhing walay katapusan.? Lukas

10:25-28; Mateo 19:16,17.

“ Ang kondisyon sa kinabuhing dayon mao gihapon sa kaniadto- Mao gihapon

kun unsa didto sa Paraiso sa wala pa mahulog ang atong unang mga ginikanan-

hingpit nga pagsunod sa kasugoan sa Dios, hingpit nga pagkamatarung. Kung ang

kinabuhing dayon gihatag sa kondisyon nga lu-ag niini, ang kalipay sa tibook

uniberso mahimong piligro.”Steps to Christ, p. 62

“Si kristo wala magpaminos sa gipangyo sa kasugoan. Sa dili masayup nga

pinulongan, Iyang gipresentar ang pagsunod sa mga kondisyon niini alang sa

kinabuhing walay katapusan- sa samang kondisyon nga gikinahanglan ni Adam sa

wala pa siya mahulog.... Ang gipangayo ilalum sa pakigsaad sa grasya sama ka

halapad sa gikinahanglan nga gihimo sa Eden.- pakig-uyon sa kasugoan sa Dios,

nga diin balaan , matarung ug maayo.”Christ object lessons, p. 391

Page 43: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

43

Martes Mayo 17

2. WALAY KALUWASAN SA TAWHANONG BUHAT

a. Samtang walay pagbag-o sa kondisyon sa kinabuhing dayon human

sa sala, unsang pagbag-o ang napuli sa kahimtang sa tawo, ug unsa

ang resulta? Efeso 2:3; Roman 3:11,12.

“ Si adan ug si Eva... Gisultihan nga ang ilang kinaiya nahimong ngil-ad

pinaagi sa sala; Sila nagpaluya sa ilang kusog sa pagsukol sa dautan ug nag-abli sa

dalan lang kang Satanas sa pagbaton ug andam nga agianan ngadto kanila.”

Patriarchs and Prophets, p. 61.

b. Ang kaliwat ba ni Adan nakapanunod sa iyang dili makasasala nga

kahimtang o sa iyang nahulog nga kahimtang.? Salmo 51:5. Unsa

ang nahimong imposible nga buhat sa kaliwat ni Adan nga buhaton

sa ilang kaugalingon, ug ngano? Roma 3:23; Roma 8:7.

“Posible alang ka Adan, sa wala pa mahulog, sa pagporma ug usa matarung nga

kinaiya pinaagi sa pagsunod sa balaod sa Dios. Apan siya napakyas sa pagbuhat

niini, ug tungod sa iyang sala ang atong mga kinaiyahan nahulog ug dili kita

makahimo sa atong kaugalingon nga matarung. Tungod kay kita makasasala, dili

balaan, dili kita sa hingpit makatuman sa balaang balaod. Wala kitay

pagkamatarung sa atong kaugalingon diin kita maka-abot sa gipangayo sa kasugoan

sa Dios.- Steps to Christ, p. 62.

c. Aron nga kita mabilang nga matarung, unsay nahasulat mahitungod

niadtong nagasalig sa ilang kaugalingong binuhatan imbis nga sa

merito ni Kristo? Galacia 3:10; Roma 9: 31-33.

“Kaniya nga naningkamot sa pagkab-ot sa langit pinaagi sa iyang kaugalingon

binuhatan pinaagi sa pagbantay sa kasugoan naningkamot sa usa ka imposible...

“Ang paningkamot nga buhaton sa tawo diha sa iyang kaugalingong kusog sa

pagbaton sa kaluwasan maoy girepresentahan sa halad ni Cain. Ang tanan nga

buhaton sa tawo nga wala si Kristo kini nahugawan sa kadalo ug sala.” Faith and

Works, p. 94.

“ Ang mga Hudeong magtutudlo(rabbis) nag-isip sa ilang pagkamatarung nga

pasaporte sa Langit; apan si Jesus nagpahayag niini nga dili paigo ug dili takus. Ang

mga seremonyas ug mga teoriya lamang nga kahibalo sa kamatuoran naglangkob sa

pagkamatarung sa mga Pariseo. Ang mga Hudeong magtutudlo nag-angkon nga

mga balaan pinaagi sa ilang kaugalingong paninkamot sa pagbantay sa kasugoan;

apan ang ilang mga binuhatan maoy nagbulags pagkamatarung gikan sa relihiyon.

Samtang sila kutihan diha sa ritwal nga mga pagbantay, ang ilang kinabuhi daotan

ug naunlod. Ang ilang gitawag ug pagkamatarung dili gayud makasulod sa

gingharian sa langit.” Desire of Ages 309.

Page 44: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

44

Miyerkules Mayo 18

4. SI KRISTO NAHIMONG ATONG PAGKAMATARUNG

a. Ingon nga ang tawo nawad-an sa ilang katungod sa kinabuhing

dayon, Unsa ang gihimo nga desisyon sa Amahan nga buhaton?

Galacia 4:4,5. Unsa ang posisyon ni Kristo gikuha ingon nga

ikaduhang Adan sa dihang Siya nagpakatawo? 1 Corinto 15:47

“ Human sa pagkahulog, si Kristo nahimong magtutudlo ni Adan.... Sa

kahupnganan sa panahon Siya mapadayag sa tawhanong matang. Iyang

pagakuhaon ang Iyang posisyon ingon nga ulo sa katawhan pinaagi sa

pagkuha sa maong kahimtang, apn dili ang pagkamakasasala sa tawo.” The

Signs of the Times, May 29, 1901.

b. Unsa ang pagabuhaton ni Kristo alang sa pagsiguro sa kinabuhing

dayon alang kanato.? Mateo 5:17,18. Gi-unsa ni Jesus pagtuman

ang kasugoan? 1 Pedro 2:22

“ Ang balaod nagkinahanglan ug pagkamatarung- usa ka matarung

nga kinabuhi, usa ka hingpit nga kinaiya; ug kini nga tawo walay ikahatag.

Siya dili makab-ot sa sa gipangayo sa balaang balaod sa Dios. Apan si

Kristo mianhi sa yuta sama sa tawo, nagkinabuhi sa usa ka balaan nga

kinabuhi, ug nag-ugmad ug usa ka hingpit nga kinaiya.. Kini iyang gitanyag

nga libreng gasa sa all nga madawat kanila.”The Desire of Ages, p. 762.

“ Sa Iynag kinabuhi dinhi sa yuta, si Kristo naghimo ug usa ka

hingpit nga kinaiya, siya mihatag ug hingpit nga pagsunod sa mga Sugo sa

Iyang Amahan.. Sa pag-anhi sa kalibutan sa pakatwhanon, sa pagkahimong

ilalum sa kasugoan, sa pagpadayag sa katawhan nga Siya nagdala ilang mga

sakit, ilang mga kasub-anan, ilang mga kasal-anan, Siya wala nahimo nga

makasasala... Walay mantsa sa sala ang makaplagan ngadto kaniya. Siya

nagbarog sa kalibutan nga walay lama nga cordero sa Dios.”The Youth

Instructor, December 29, 1898.

c. Human sa pagtuman sa kondisyon sa kinabuhing dayon alang sa

katawhan, unsa ang gasa gikan sa amahan ang gitanyag ni Kristo sa

matag- tawo. Roma 6:23; 1 Juan 5:11.

“Ang manluluwas sa kalibutan nagtanyag sa mga masalaypon sa kinabuhing

dayon. Siya naghulat sa tubag sa Iyang gitanyag sa gugma ug pagpasaylo uban sa

labing mahigugmaong kalolot kay sa nagalihok sa kasingkasing sa yutan-ong

ginikanan sa pagpasaylo sa usa ka nahisalaag, mahinulsulon, nag-antus nga

anak.”The Signs of the times, April 20, 1876.

Page 45: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

45

Huwebes Mayo 19

5. GIBILANG NGA MATARUNG PINAAGI LAMANG SA PAGTUO

a. Ingon nga pagsupil ni Adan naghimo nato nga makasasala, pinaagi

kang kinsang pagsunod kita mahimong matarung? Roma. 5:17-19.

Sa diha nga pinaagi sa pagtuo kita mugonit sa pagkamatarung ni

Kristo, unsa ang pagtan-aw sa Dios kanato? Roma 3:28.

“Kita walay pagkamatarung sa atong kaugalingon nga maka-abot sa gipangayo

sa balaos sa Dios. Apan Si Kristo naghimo ug paagi aron kita maka-ikyas. Siya

nagkinabuhi sa yuta taliwala sa mga pagsulay ug tentasyon sa ingon nga ato usab

masugatan. Siya nagkinabuhi ug walay sala nga kinabuhi. Siya namatay alang

kanato, ug karon Siyang mitanyag sa pagkuha sa atong mga sala ug maghatag

kanato sa Iyang pagkamatarung. Kung ikaw motugyan sa imong kaugalingon

ngadto Kaniya, ug dawaton Siya nga imong Manluluwas, unya, daw unsa ka

makasasala ang imong kinabuhi, tungod Kaniya ikaw pag-isipon nga matarung, Ang

kinaiya ni Kristo, mobarog sa luna sa imong kinaiya, ug ikaw pagadawaton

atubangan sa Dios ingon nga ikaw wala makasala.” Step to Christ, p. 62.

b. Sa dihang ang mahinulsolon nga tumotuo gi-isip nga matarung,

Unsa ang paglaum iyang mabatnan, bisan pa sa kamatayon? Juan

3:16(katapusang bahin) Titu 3:7; 1 Corinto 15:21,22

“Pinaagi sa pagtuo ( ang makasasala) makdala ngadto sa Dios sa merito ni

Kristo, ug ang Dios mobutang sa pagtuman sa Iyang anak sa utang sa makasasala.

Ang pagkamatarung ni Kristo gidayat sa una sa kapakyasan sa Tawo, ug ang Dios

magadawat, magapasaylo, magamatarung, sa mahinulsolon, ug nagatuo nga kalag,

ug isipon siya ingon nga siya matarung, ug higugmaon siya ingon sa paghigugma

sa Iyang Anak.”Selected Messages, bk.1 p. 367

Biyernes Mayo 21

PERSONAL UG SUBLI NGA MAG PANGUTANA

1. Unsa ang kondisyon sa kinabuhing dayon sa wala pa ug human sa

pagkahulog?

2. Tungod sa sala, unsang kausaban ang mipuli sa diha sa kinaiya sa Tawo?

3. Nagno nga kadtong naningkamot nga mahimong matarung pinaagi sa

pagbantay sa kasugoan matinunglo?

4, Unsa ang imong nasabtan sapanultihon “ Si Kristo ang atong

pagkamatarung?

5. Kung ang usa ka tawo paga-isipon nga matarung pinaagi sa pagtuo sa

pagkamatarung ug namatay, unsa ang iyang paglaum?

Page 46: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

46

Leksyon 9 Sabado, Mayo 28, 2016

Ang Nagapasaylo nga Kamatayon ni Kristo (1)

“ Mga igsoon, bout kong ipahinumdum kaninyo ang ebanghelyo

nga akong giwali kaninyo.... Ug pinaagi niini kamo nangaluwas... Nga si

Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan.” ( 1

Corinto 15:1-3

“ Nagabitay ibabaw sa krus si Kristo mao ang maayong balita. Karon

kita dunay mensahe, ‘Tan-awa ang cordero sa Dios nga nagawagtang sa sala

sa kalibutan( Juan 1:29)... Kini mao ang atong mensahi, atong argumento,

atong doktrina, atong pasidaan ngadto sa makasasala, atong pagpadasig

alang sa mga nasubo, ug paglaum sa matag tumutuo.” The SDA Bible

Commentary { E. G. White Comments], vol. 6. 1113

Gisugyot nga Basahon: The Desire of Ages, pp. 741-764

Domingo Mayo 22

1. ANG PANGTUBOS NAKAPLAGAN

a. Unsa ang tag-na ang gihimo sa Dios diha sa kasinatian sa paghalad

kang Isaac, ug unsa ang kamahinungdanon niini diha sa kasinatian

sa tawo? Genesis 22: 7-13; Job 33:24

“ Ang lakin nga karnero diha sa luna ni Isaac nagrepresentar sa Anak sa

Dios, kinsa igahalad sa atong dapit. Sa dihang ang tawo nalaglag sa

kamatayon pinaagi sa paglapas sa kasugoan sa Dios, ang amahan,

nagalantaw sa Iyang Anak, miingon sa makasasala, ‘Mabuhi ka; Ako

nakakaplag ug pantubos.” Patriarchs and Prophets, p. 154.

b. Kunas-a ang tag-na gihimo alang sa kaluwasan sa tawhanong

kaliwat? Mateo 25:34; Pinadayg 13:8 ( Katapusang bahin)

“ Sa dihang ang tawo.... mihimo sa pinaka butang nga gidili sa Dios, Si

Kristo ang Anak sa Dios, mibarog taliwala sa buhi ug minatay, nga naga-

ingon, Tugoti nga ang silot nganhi Kanako. Ako mobarog sa luna sa tawo.

Kinahanglan siya hatagan ug laing higayon.”- The SDA Bible

Commentaryo[ E. G. Comments] vol. 1. P. 1085

Page 47: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

47

Lunes Mayo 23

2. ANG PAGLAUM NASENTRO SA UMALABOT NGA MANLULUWAS

a. Gikan sa unsang gitas-on nga si Jesus mianhi aron mamatay alang

sa mga sala sa katawhan? 1 Timteo 6:14,16; Pilipos 2:6.

“ [Si Jesus] mitanyag sa iyang kinabuhi nga usa ka pantubos, sa

pagkuha sa sentensya sa kamatayon ngadto sa Iyang kaugakingon, aron nga

pinaagi Kaniya ang tawo makakaplag ug kapasayloan.; aron pinaagi sa

merito sa iyang dugo, ug pagsunod ngadto sa kasugoan sa Dios, sila

makabaton ug pabor sa Dios, ug pagadalhon didto sa matahum nga tanaman

ug mokaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi.....

“ Iyang pagabiyaan ang tanang himaya sa langit, moanhi sa yuta

ingon nga tawo, magpaubosa sa Iyang kaugalingon igon nga usa ka tawo...

Siya mamatay sa pinakabangis nga kamatayon, bitayon taliwala sa mga

langit ug sa yuta ingon nga sad-an. “ Early Writings , pp. 149, 150.

b. Unsang saad ang gihatag sa tawo human siya nakasala, ug unsa

kamahinungdanon ang anaa niini nga saad? Genesis 3:15

“ [ Genesis 3:15 gikutlo] Kini nga sentensya, nga gilitok sa unang husay

sa atong unang mga ginikanan, maoy usa ka saad alang kanila.....

“Ang mga langitnong manulonda sa labi pa gayud nag-abli ngadto sa

atong unang mga ginikanan sa plano nga nahimo alang sa ilang

kaluwasan.... Ang Anak sa Dios nagtanyag sa pagbayad pinaagi Iyang

kinabuhi alng sa ilang paglapas. Usa ka kahigayonan ang igahatag ngadto

kanila, ug pinaagi sa paghinulsol ug pagtuo diha kang Kristo, sila mahimo

pag- usab nga mga anak sa Dios.”- Patriarchs and Prophets, pp. 65,66

c. Human ang sala misulod sa kalibutan, unsa ang pamaagi ang gihatag

ngadto kang Adan ug sa iyang kaliwatan ug unsa ang katuyoan?

Genesis 4:3-5; Hebreohanon 9:13,14,28

“ Alang sa nahulog nga tawo napadayag ang plano sa dili matukib nga

sakripisyo pinaagi sa giandam sa plano sa kaluwasan. Walay lain kondili ang

kamatayon sa pinalanggang Anak sa Dios ang makabayad sa sala sa tawo, ug si

Adan nahibulong sa kaayo sa Dios sa paghatag sa ingon niini nga pantubos alang sa

makasasala.,,, Pinaagi sa tinukod nga sestema sa paghalad ug sakripisyo, ang

kamatayon ni Kristo masukad pa pagabantayan sa masalaypon nga tawo, aron nga

siya makasabot pag-ayo sa kinaiya sa sala, ug sa resulta sa paglapas ug sa merito sa

langitnong halad.” The Signs of the Times, Feb 20, 1893.

Page 48: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

48

Martes Mayo 24

3. MANLULUWAS SA TANANG KATAWHAN

a. Sa dihang miabot na ang tamang panahon, unsa ang disisyon sa

Amahan nga buhaton aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa

pagka-ulipon sa sala? Galacia 4:4,5. Alang kang kinsa ang pag-anhi

ni Kristo dinhi sa kalibutan aron pagaluwason? 1 Timoteo 4:10; 1

Juan 4:14

“[ si Kristo nag-antus sa kamatayon alng sa matag tawo, ug tungod niini Siya

adunay makapatandog ug lawum nga interes sa matag tawo.”- Testimonies, vol. 9, p.

222

“ Ang mga Samaritano mituo nga ang Mesias moabot ingon nga manunubos,

dili lamang sa mga Hudeo, apan sa kalibutan. Ang Balaang Espiritu pinaagi kang

Moises nagtagna Kaniya ingon nga propeta gipadala gikan sa Dios. Pinaagi kang

Jacob kini gipahayag nga ngadto Kaniya matigum ang mga katawhan; ug pinaagi

kang Abraham, nga diha Kaniya ang tanang mga nasud sa yuta mapanalanginan.

Niini nga kasulatan ang katawhan sa Samaria nagpasikad sa ilang pagtuo diha sa

Mesias...

“ Si Jesus nagsugod sa pagbungkag sa pader sa panagkabahin tali sa Hudeo

ug hentil, ug sa pagmatala sa kaluwasan ngadto sa kalibutan,”The Desire of Ages, p.

193.

b. Aron nga mahimong Manluluwas sa kalibutan, diha sa unsang

matanga si Kristo mianhi sa kalibutan. Pilipos 2:7,8.

c. Sa dihang si Kristo namatay alang sa tanang katawhan, unsang mga

pulong ni Jesus ang nagsulti kanato , nga ang Iyang pagkatawhanon

ang namatay ug dili ang Iyang pagka-Dios?

“ Siya nga nag-ingon ‘Akong ihalad ang akong kinabuhi aron pagbawion ko kini

pag-usab( Juan 10:17) migula gikan sa lubnganan sa kinabuhi nga naa sa iyang

Kaugalingon. Ang pagkatawhanon ang namatay, ang pagka-diosnon wala

mamatay. Sa Iyang pagka-Dios, si Kristo nagbaton ug gahum sa pagbugto sa kutay

sa kamatayon. Siya nagpahayag nga dunay kinabuhi sa Iyang kaugalinon sa pagbuhi

niadtong Iyang gusto nga buhion.”Selected Messages, bk. 1 p. 301.

“ Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi’(Juan 11:2). Kini nga

pinulongan pwedeng lamang gamiton sa Dios. Ang tanang mga butang binuhat

nabuhi pinaagi sa kabubut-on ug gahum sa Dios. Sila nagadepende nga mga

tagadawat sa kinabuhi sa Anak sa Dios... Sila nahatagan ug kinabuhi gikan sa

tinubdan sa kinabuhi. Siya lamang nga dunay kinabuhing dayon , nagapuyo sa

kahayag ug kinabuhi, ang pwedeng mo-ingon ‘Ako dunay gahum nga ihalad ang

akong kinabuhi ug Ako dunay gahum sa pagbawi niini pag-usab.” The SDA Bible

Commentary [ E. G. White Comments] vol. 5 p. 1113

Page 49: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

49

Miyerkules Mayo 25

4. ANG IKADUHANG KAMATAYON GIWALA ALANG SA MGA MITUO

a. Sa dihang ang silot sa walay katapusang kamatayon ipahamtang na

niadtong nagsalikway kang Kristo ingon nga ilang Manluluwas,

unsa ang tawag niini, ug ngano? Pinadayag 20:14; 21:8

“ Ang bayad sa sala mao kamatayon; apan ang gasa sa Dios mao ang

kinabuhing dayon pinaagi kang Jesu-Kristo nga aton Ginoo’ ( Roma 6:23)

SAmtang kinabuhi ang panulondon sa mga matarung, kamatayong mao ang

bahin sa mga dautan. Si Moises nagpahayag sa Israel: ‘Ako nagbutang sa

atubangan nimo niining adlawa kinabuhi ug maayo, ug kamatyon ug dautan(

Deuteronomeo 30:15). Ang kamatayon nga gitudlo niini nga mga

kasulatan.... Mao ang ikaduhang kamatayon nga gibutang kumpara sa

kinabuhing dayon.” The Great Controversy, p. 544.

b. Gi-unsa ni Jesus pagsinati ang pagbati sa kawalay paglaum niadtong

mo-antus sa ikaduhang kamatayon? Mateo 27:46; Hebreohanon

2:9.

“ Gibati pag-ayo ni Kristo ang samang bation sa makasasala sa dihang

ang panaksan sa kapungot sa Dios igabubo na kanila. Kawalay paglaum,

sama sa pdag-um sa kamatayon, ang mopalibot sa masalaypon nga mga

kalag , ug unya sila maka-amgo sa ngadto sa bug-os gayud ang kadautan sa

sala..... KUng sila modumili sa kaayohan sa langit.... Sila dunay ilang

pagpili, ug sa katapusan modawat sa ilang bayad, nga mao ang kapungot sa

Dios ug ang dayon nga kamatayon. Sila sa hangtud mabulag na gikan sa

presensya ni Jesus , kansang sakripisyo ilang gitamay.- Testimonies vol. 2,

p. 210

c. Pinaagi sa kamatayon, unsa ang giwagtang ni kristo alang kanato,

ug unsa ang gihimo Niyang posible alang kanato? 2 Timoteo 1:10;

John 5:24; Pinadayag 2:11

“ Walay kamatayon, gisaad sa tawo sa kondisyon sa pagsunod, ug nawala

tungod sa paglapas.... Wala na untay paglaum alang sa nahulog nga kaliwat kung

wala pa ang Dios, pinaagi sa pagsakripisyo sa Iyang anak, nagdala sa walay

kamatayon nga ilang makab-ot... Ang matag tawo pwede nga makaabot sa pagbaton

niining dili mapresyohan nga panalangin kung siya mosunod lang sa mga

kondisyon. Ang tanan ‘ nga sa kamapa- ilubon magpadayon sa mga maayong buhat

mangita sa himaya ug dungog ug walay kamatayon, makabaton ug kinabughing

dayon.’( Roma 2:7). The Great Controversy, p. 533.

Page 50: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

50

Huwebes Mayo 26

5. USA KA KAHIBULONGAN NGA BAYLO

a. Ngano nga gi-antus ni Kristo ang bug-os nga silot sa sala samantala

nga Siya wala may sala? 2 Corinto 5:21; Titu 2:14.

“ Si Jesus mikuha sa pagkatawhanon diha Kaniya, sa pagbuhat sa ingon unsang

dungog diha sa katawhan! Siya nag-antus ingon nga tawo, Siya gitintal ingon nga

ang mga tawo gitintal, apan walay sala. Siya nahimomg sala alang kanato, apan

wala siya makabalo ug sala, aron nga kita mahimon pagkamatarung sa Dios diha

kaniya.”- The Review ang Herald, November 18,1880.

b. Unsa ang gitanyag ni Kristo kanato ingon nga baylo sa atong mga

sala? Roma 5:17

“ Si Kristo gitagad ingon nga kita ang angayan, aron nga kita usab tagdon nga

Siya ang angayan, Siya gisilotan tungod sa atong mga sala,diin Siya walay bahin,

aron kita pagamatarongon pinaagi sa iyang pagkamatarong, nga diin kita usab wala

bahin. Iyang gi-antus ang kamatayon nga para kanato , aron nga kita makadawat sa

kinabuhi nga Iya.” The Desire of Ages, p. 25

“ Kita dili takus sa gugma sa Dios, apan si Kristo, ang atong kasigurohan,

maoy takus, ug sa kadagaya mkahimo sa pagluwas niadtong tanan nga modoul

Kaniya. Unsa man atong nangagi nga mga kasinatian, unsa man ka makapaluya ang

imong presenting paghitabo, kung ikaw moduol kang Jesus ingon nga mao ikaw,

maluyahon, walay mahimo, ug walay paglaum, ang atong maloloy-ong Maluluwas

motagbo kanimo bisan halayo ka pa, ug mogakus kanimo sa Iyang mga bukton sa

gugma sa Iyang pagkamatarong.... Siya mangaliya sa Dios alang kanato nga naga-

ingon.. Akong gikuha ag luna sa makasasala. Ayaw tan-awa kining masupilon nga

anak, apan tan-aw kanako. Si Satanas ba sa makusog nga tingog nagapliya batok sa

atong kalag, nagasumbong sa sala, ug naga-angkon kanato ingon nga iyang mga

biktima, ang dugo ni Kristo nagapangaliya uban sa labaw nga gahum.” Thoughts

from the Mount of blessings, p. 8.

Friday Mayo 27

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Unsa ang katuyoan sa Dios sa paghatag sa tawo ug ikaduhang higayon?

2. Sa dihang si Adan namatay sa edad nga 930 ka tuig, iya bang gibayran ang

silot sa iyang paglapas nga gisulti sa Genesis 2:17?

3. Alang kang kinsa gihatag ni Jesus ang Iyang kinabuhi didto sa krus?

4. Unsay proyba nga wala giwagtang ni Jesus ang unang kamatayon?

5. Kung atong ibaylo ang atong mga sala sa pagkamatarong ni Kristo,

kinahanglan unsa usab ang atong ihatag Kaniya, ug unsa ang atong

dawaton gikan Kaniya?

Page 51: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

51

Page 52: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

52

Leksyon 10 Sabado Hunyo 4, 2016

Ang nagatabon nga kamatayon ni Kristo ( II)

“ Among giwali si Kristo nga nalansang, nga ngadto sa mga Hudeo

kapangdulan, ug ngadto sa Grego kabuangan; apan ngadto kanila nga

gipanagtawag, tali sa Hudeo ug mga Grego, Si Kristo mao ang gahum

sa Dios, ang kaalam sa Dios”( 1 Corinto 1:23,24)

“ Ang gasa ni Kristo nagpadayag sa kasingksaing sa Amahan, Kini

nagpamatuod nga, tapos sa atong pagtubos, Siya wala nay pagakaloy-an,

bisan unsa ka mahal, nga diin gikinahanglan alang sa paghingpit sa Iyang

bulohaton” Testimonies, vol. 9, p. 254

Gisugyot nga Basahon: Selected Messages, bk. 1, pp. 389-394

Domingo Mayo 29

1. GIHIGUGMA GAYUD SA DIOS ANG KALIBUTAN

a. Ihubit ang kalawum sa gugma sa Dios? Juan 3:16; Roma 5:6-8.

“ Ang kamatayon ni Kristo nagpamatuud Sa dakong gugma sa Dios sa

tawo. Kini mao ang atong piyansa sa kalauwasan....

“Pinaagi sa krus kita makakat-on nga ang atong Langitnong Amahan

nahigugma kanato sa dili matukib nga gugma.”- The Acts of the Apostles,

pp. 209,210

b. Unsa ang bag-ong sugo nga kinahanglan atong tumanon nga

magahimo natong lahi gikan sa mga dili magtutuo? Juan 13:34, 35.

“ Ma-ingon nga si Kristo nahigugma kanila, ang mga tinun-an

naghigugmaay usab sa usag-usa. Sila kinahanglan magpakita sa nagapuyo

nga gugma sa ilang mga kasingkasing alang sa mga lalaki, babaye, ug mga

bata, pinaagi sa paghimo sa ilang masarangan alang sa ilang kaluwasan.

Apan sila magpadayag sa malumong gugma sa tanan sa samang pagtuo.....

“ Kini maoy pinaka-dako ug pinakamakamatay nga limbong sa

paghuna-huna nga ang tawo makabaton ug pagtuo sa kinabuhing dayon nga

walay pabaton sa samang gugma ni Kristo alang sa iyang mga igsoon.” The

SDA Bible Commentary{ E. G. White Comments], vol. 5, pp. 1140, 1141

Page 53: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

53

Lunes Mayo 30

2. ANG TANANG KATAWHAN NABINIPISYOHAN SA

KAMATAYON NI KRISTO

a. Unsang leksyon ang gitudlo ni Kristo gikan sa tumbagang bitin nga

gituboy didto sa kamingawan?

“ Sa dihang ang katawhan sa Israel nangamatay tungod sa lala sa mga

halas, ang Dios nagsugo kang Moises sa pagbuhat ug tumbaga nga bitin,,,,

Ug ang pulong gilanog sa tibook kampo ug ang tanan nga motan-aw sa bitin

mabuhi.” The Desire of Ages, p. 174.

“Ngadto sa krus sa kalbaryo nga napas-an ug usa ka himatyon nga

Manluluwas” kita kinahanglan motan-aw, Ang atong interes sa walay

katapusan nagsugo nga kita magpakita ug pagtuo diha kang Kristo. IbId p.

660.

b. Tungod sa kamatayon ni Kristo, unsang panalangin ang gihatag sa

tanang lalaki ug babaye niining presente nga kinabuhi? Mateo 5:45

“ Sa kamatayon ni K,risto kita utangan bisan niininin yutan-on nga kinabuhi.

Ang tinapay nga atong gikaon gipalit sa iyang lawas. Ang tubig nga atong giinom

pinalit usab sa iyang nabuhos nga dugo. Walay mausa, balaan o makasasala, nga

ngakaon sa ilang inadlaw nga pagkaon, apan siya gibuhi pinaagi sa lawas ug dugo

ni Kristo. Ang kalbaryo sa krus maoy nakatimbri sa matag tinapay. Anaa usab kini

sa matag tinubdan sa tubig.” Ibid.

c. Samtang ang mga magtutuo, ug dili magtutuo samang nagbaton sa

butang alang niining temporaryong kinabuhi pinaagi sa kamatayon

ni kristo. Kinsa lamang ang makadawat sa kinabuhing dayon?

Mateo 7:21; Juan 3:16; Roma 2:7; Pinadayag 22:14.

“ [Mateo 7:21 gikutlo] Ang sulayanan sa sensiridad dili diha sa pulong, apan sa

mga buhat. Si Kristo wala mag-ingon kang bisan kinsa, Unsay inyong ginasulti sa

uban? Apan ‘Unsay inyong ginabuhat sa uban? (Mathew 5:47) Puno sa kahulogan

ang Iyang mga pulong, ‘Kung kamo nahibalo niining mga butanga, malipayon

kamo nga kung buhton ninyo sila’(JUan 13:17) Ang mga pulong dili puslanaon

gawas kung kini inubanan sa mga maayong buhat.” Christ Object Lessons, p. 272.

“ ang mga pulong sa Dios tin-aw nagsulti kanato nga gamay lamang ang

maluwas, ug ang daghan mao kadtong bisan, gipanagtawag apan makaplagan ang

ilang kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon. Sila walay nbahin didto sa

langit, apan makabaton sa ilang bahin uban kang Satanas, ug makasinati sa

ikaduhang kamatayon.” Testimonies , vol. 2. Pp. 293,294

Page 54: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

54

Martes Mayo 31

3. BUG-OS NGA KAPASAYLOAN ANAA.

a. Ilalum sa sestema sa paghalad-halad, Unsa ang gikinahanglan sa

kasugoan alang sa kapasayloan sa sala? Hebreohanon 9:22. Unsa

ang gibuhat ni Kristo sa paghimong posible alang sa tanan nga

mapasaylo? Roma 5:8,9.

“ Daghan ang nag-ingon nga nahibulong sa gisugo sa Dios sa daghang namatay

nga hayop diha sa mga paghalad-halad sa katawhan Hudeo; apan kini mao ang

pagpatuhop sa ilang mga huna-huna sa dakong kamatuoran nga kun walay pagpa-

agas ug dugo walay kapasayloan sa mga sala. Ang maong leksyon kinahanglan

maanaa sa matag sakripisyo, ipasantop sa matag seremonya, sa ka-solemni pinaagi

sa pari sa iyang balaan katungdanan, ug gipahimangno mismo sa Dios-- nga pinaagi

sa dugo ni K,risto lamang anaay kapasaloan sa mga sala. Daw unsa ka dyutay nga

kita isip katawhan mibati sa pwersa niining dakong kamatuoran, nga dunay

kapasayloan sa pinakagamay nga sala, ug usab kapasayloan sa pinaka-dakong sala!”

The review and Herald, September 21, 1886.

b. Sa unsa nga ang halad ni Kristo nalakip sa tanang katawhan, ug

unsa ang obligasyon ang napahamutang nganhi kanato? 2 Corinto

5:14,15

“Si Kristo nag-antusa sa gawas sa ganghaan sa Jerusalem, kay ang

kalbaryo anaa sa gawas sa pader sa siudad. Kini nagpakita nga Siya

namatay, dili lamang sa mga Hudeo, apan alang sa tanang katawhan.”- The

SDA Bible Commentary[E. G. Commnents], vol. 7, p. 934

c. Ibabaw sa unsang kondisyon nga ang makasasala mapasaylo, ug

nagdto sa unsa kini mogiya? 1 Juan 1:9; Colosas 3:1-3

“ Daw unsa ka kahibulongan kahibulongan ang plan plano sa pagtubos sa

iyang kayano ug kahupong. Kini wala lamang maghatag ug bug-os nga

kapasayloan sa makasasala apan nagpasig-uli usab sa maglalapas, nagahimo

ug usa ka paagi diin kita pagadawaton ingon nga usa ka anak sa Dios.

Pinaagi sa pagsunod siya mahimong makabaton sa gugma ug pakigdait ug

kalipay. Ang iyang pagtuo mahiusa kaniya sa iyang kaluyahon ngadto kang

Kristo, ang tuburan sa langitnong kusog; ug pinaagi sa merito ni Kristo siy

makakaplag ug pagdawat sa Dios, tungod kay si Kristo naghatag sa

kinahanglan sa kasugoan, ug Iyang isul-ob ang Iyang pagkamatarong sa

mahinulsolon, ug nagtuo nagatuo nga kalag.”- The Review and Herald,

March 10, 1891.

Page 55: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

55

Miyerkules Hunyo 1

4. PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO

a. Sa dihang gipermahan ni Kristo ang papel sa pagtubus sa katawhan sa

Iyang Dugo, siya ang nahimo legal nga tag-iya sa tanang katawhan

nga kanhi nabaligya ilalum sa sala”( Roma 7:14) 1 Peter 1:18-20.

“ Pinaagi sa pagbuhos sa tibook bahandi sa langit nganhi sa kalibutan, pinaagi sa

paghatag kanato diha kang Kristo sa tibook sa langit, gipalit sa Dios ang kabubut-

on, ang pagbati, ang huna-huna, ang kalag ug matag tawo. Magtuo o dili magtutuo,

ang tawo gipanag-iyahan sa Dios.

“ Kita nahimong Iya pinaagi sa paglalang ug pagtubus. Ang atong pinakalawas

dili na ato.... Ang atong kinabuhi ug tanan natong kakayahan ilalum Kaniya.”-

God’s Amazing Grace, p. 173.

b. Ingon nga si Kristo nakakuha sa tama nga pagpanag-iya, unsa man ang

Iyang gipangayo sa matag-usa aron sa paghingpit sa proceso sa

pagsagop[ ingon nga anak lalaki ug babaye sa Dios.? Galacia 3:26-29

“Daghan ..... Ang wala makakita sa bulohaton nga kinahanglan mahitabo diha

kanila pinaagi sa Balaang Espiritu sa dili pa sila mausab sa gikan sa pagkasinakup

ni Satanas, ngadto sa pagka-anak sa Dios.... Gawas ang usa ka tawo matawo pag-

usab’-gawas nga madawat niya ang bag-ong kasingkasing, bag-ong handum,

katuyoan, ug motibo, nagagiya ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi- dili siya

makakita sa ginghrian sa Dios ‘(Juan 3:3) Dli na siya buot nga mahimong sakup sa

kaaway sa Dios. Siya mahimong manununod nga anak sa Dios piaagi sa pagtuo, ,

usa ka anak sa Dios.” The Signs of the times, March 9, 1882

“Sa dihang ang makasasala, magpaubosa atubangan sa Dios, paga-ilhon ang

pagtubus ni Kristo sa iyang katungod ug dawaton kini nga pagtubus ingon nga

maoy iyangbugtong paglaum niini nga kinabuhi ug sa umalabot nga kinabuhi, ang

iyang mga sala gipasaylo....

“ Pagpasaylo ug pagmatarong usa lang ug samang butang. Pinaagi sa pagtoo,

ang magtutuo mibaya giakn sa kahimtang sa pagsukol, usa ka anak sa sala ug ni

Satanas, ngadto sa kahimtang sa usa loyal nga sakup ni Kristo Jmesus, dili tungo sa

napanununod nga kaayo, apan tungod kay si Kristo nagadawat kaniya ingon na

Iyang anak pinaagi sa pagkasinagup; Ang makasasala midawat sa kapasayloan sa

iyang mga sala, tungod kay kining mga salaa gidala man pinaagi sa iyang puli ug

kasigurohan. The Ang Ginoo nagsulti ngadto sa Iyang langitnong Amahan nga nag-

ingon: ‘Kini mao ang Akong anak. Gipalingkawas ko siya gikan sa silot sa

kamatayon, ug gihatagan ko siya sa Akong papel sa kasigurohan sa kinabuhi-

kinabuhing dayon- tungod kay gikuha ko ang iyang lugar ug nag-antus alang sa

iyang mga sala. Siya gani mao ang Akong pinalangga nga anak.’ Mao nga ang tawo

napasylo, ug gibistihan sa matahum nga saput sa pagkamatarung ni Kristo, ug

mibarog nga walay sala atubangan sa Dios. “- Faith and Works, p. 103

Page 56: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

56

Huwebes June 2

5. ANG BALAOD SA DIOS GILABANAN

a. Ngano nga si Haring Darius wala makahimo sa makapugong kang

Daniel gikan sa pagtambog kaniya sa langub sa lion tungod sa

paglapas niya sa balaod sa hari, bisan siya gusto nga moluwas kang

Daniel? Daniel 6: 7-9,15,16.

b. Sa samang paagi, Unsa ang gipamatud-an sa kamatayon ni kristo

mahitungod sa kinaiya sa Balaod sa Dios?. Salmo 111:7,8. Kinsa ang

sinugdan sa idiya nga kamatayon ni Kristo nagwagtang sa balaod sa

Dios?

“Masukad maoy tuyo ni Satanas ang pagbungkag sa balaod sa Dios ug sa

pagbaliktad sa tinood nga kahulogan sa plano sa kaluwasan. Busa siya ang sinugdan

sa bakak nga ang sakripisyo ni Kristo didto sa kalbaryo sa krus maoy alang sa

katuyoan sa paglingkawas sa tawo gikan sa katungdanan sa pagbantay sa kasugoan

sa Dios..... Kung ang balaod nawagtang na, apan nagapabilin sa gihapon ang

goberno sa Dios sa langit, sa yuta, ug sa dili maihap nga mga kalibutan, Si Kristo

dili na kinahanglang mamatay. Ang kamatayon ni Kristo maoy motubag sa

pangutana sa pagkamatuud sa balaod ni Jehovah. Sa pag-antus sa bug-os nga silot

alang sa masalaypon nga kalibutan, si Jesus nahimong tigpataliwala tali sa Dios ug

sa tawo, sa pagpasig-uli sa mahinulsolon nga kalag ngadto sa pabor sa Dios pinaagi

sa paghatag kaniya ug grasya sa pagtuman sa sugo sa Labing Makagagahum. Si

Kristo wala mo-anhi sa pagbungkag sa kasugoano sa mga propheta apan sa

pagtuman kanila sa pinaka litra. Ang pagtubus ni Kristo sa kalbaryo naglaban sa

kasugoan sa Dios ingon nga balaan, matarong ug matuod. Dili lamang dinhi sa

dinhi sa nahulog nga kalibutan apan sa langit ug sa mga wala mahulog nga mga

kalibutan. Si Kristo mi-anhi sa pagpadako sa kasugoan ug sa pahimo niini nga

dunggganon.” Faith and Works, 118,119.

Biyernes June 3

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA.

1. Unsaon nato pagpadayag sa atong gugma kang Kristo sa praktikal nga

pamaagi?

2. Kanus-a lamang ang atong mga pulong makaayo sa uban?

3. Gawas sa pagpasaylo sa makasasala, unsa pa gayud ang nahimo sa

plano sa pagtubus?

4. Unsay kinahanglan nato nga buhaton aron masagup nga mga anak

lalaki ug babaye sa Dios?

5. Unsa nga pinaka-kusgan nga proyba nga ang kasugoan sa Dios dili

mausab? Ngano?

Page 57: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

57

Leksyon 11 Sabado, Hunyo 11, 2016

Ang Pagkabanhaw ni Kristo

“ Mga igsoon, buot ko nga ipahinumdom kaninyo ang Maayong

Balita nga ako giwali kaninyo.... Nga si Kristo namatay tungod sa atong

mga sala sumala sa kasulatan; ug Siya gilubong ug nga nabanhaw sa

ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan.”( 1 Corinto 15: 1,3,4)

“ Ang pagkabanhaw ni Kristo maoy tipo sa katapusang pagkabanhaw sa

tanan nga nangatulog diha kKaniya. Ang panagway sa nabanhaw nga

Manluluwas, Ang Iyang batasan, Iyang sinultihan, ang tanan sinati sa Iyang

mga tinun-an. Ingon nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay, busa

kadtong nangatulog diha kaniya mangabuhi pag-usab.”- L.ast Day Events, p.

291.

Gisugyot nga Basahon: The Desire of Ages, pp. 779-794

Domingo Hunyo 5

1. GISULTI NI KRISTO ANG IYANG PAGBANHAW

a. Gi-unsa ni Jesus pagsulti ang Iyang pagkamatay ug pagkabanhaw?

Mateo 20: 18,19.

b. Unsa may gibuhat sa Hudeong pangulo sa sabado aron mababagan

ang katumanan sa gipamulong ni kristo sa Iyang pagkabanhaw?

Mateo 27: 62-66. Unsa ang atong makat-onan gikan sa mga babaye

nga nag-andam ug pahumot alang kang Jesus? Lukas 23: 55, 56.

“Ang mga pari naghatag ug sugo nga bantayan ang lubnganan. Usa ka

dako nga bato ang gibutang sa ganghaan. Sa pikas niining bato gibutang ang

tali nga gitali ang tumoy sa solidong bato, ug gitimbrihan sa Romanhong

timbre. Ang bato dili ma-irog kundili maputol ang timbre. Mga gwardiya

nga usa ka gatos gipahaluna palibot sa lubnganan sa pagbantay niini sa

pagkawat. Gihimo ang tanan sa mga pari aron sa pagbantay sa patayng

lawas ni Kristo diin kini napahaluna. Siya gisilyohan pag-ayo sa Iyang

lubnganan aron nga magpabilin didto sa tanang panahon. The Desire of

Ages, p. 778.

Page 58: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

58

Lunes June 6

2. ANG YUGTO SA PAGKABANHAW NI KRISTO

a. Kinsa ang nagbanhaw kang Jesus sumala sa mga apostoles? Buhat

2:32 13:33. Kinsa ang gipadala sa Amahan sa pagtawag kang Jesus

sa pagkabuhi pag-usab? Mateo 28:1-3

“ Kini nga mensahero mao siya ang nagpuli sa posisyon diin nahulog

si Satanas ..... Ang mga sundalo nakakita kiniy nga gikuha ang bato nga

sama lamang ug gamayn bato, ug nakadungog kaniya nga misinggit, Anak

sa Dios bumangon ka; Ang imong amahan nagtawag Kanimo. Sila nakakita

kang Jesus nga migula sa lubnganan, ug nakadungog kaniya nagpahayag

ibabaw sa nagbuak nga lubnganan, Ako mao ang pagkabanhaw ug

kinabuhi.’ Ingon nga Sita migula diha sa kahalangdon ug himaya, ang panon

sa mga anghel miduko sa pagdayeg atubangan sa Manunubos.- The Desire

of Ages, P. 780.

b. Unsang bahina sa langitnong Anak sa Dios ang naghimo sa

pagbanhaw sa Iyang Lawas. Juan 2:19-22; 10:17,18

“Sa dihang ang tingog sa gamhanang manulonda nadngog sa lubnganan ni

Kristo,. nga nag-ingon’ Ang Imong Amahan nagtawag Kanimo, ang Manluluwas

migula sa lubnganan pinaagi sa kinabuhi nga naa Kaniya. ... Ug ania karon

natuman ang tagna nga Iyang gisulti sa mga pari ug mga pangulo,, Gub-a kining

templo ug sa ikatulo ka adlaw Akong patindogon kini.(Juan 2:19) Ibid,. 785

c. Gi-unsa sa Romanong mga bantay ug sa mga daotang manulonda

nga nagabantay sa lubnganan pagre-ak sa dihang nakita nila nga si

Kristo nabanhaw? Mateo 28:4. Unsa ang nakonpirma diha sa huna-

huna ni Satanas sa pagkabanhaw ni Kristo?

“ Napuno sa kahadlok ang mga Romanong bantay. Asa na ang ilang gahum sa

pagbantay sa lawas ni Jesus? Sila wala naghuna-huna sa ilang katungdanan o sa

mga tinun-an nga gikawat siya. Sa dihang ang kahayag sa mga anghel milamdag,

silaw pa kay sa adlaw, ang mga Romanong bantay nangatumba ingon nga mga

patay nga tawo sa yuta. ....

“ Ang mga manulonda ni Satanas napugos sa paghawa sa atubangan sa kahayag

sa mga langitnong mga manulonda.... Si Satanas nahibalo nga human sa usa ka

panahon kinahanglan siya mamatay ug ang iyang gingharian igahatag ngadto

Kaniya kan dunay katungod. Siya nagbakho ug nasuko nga sa tanan niyang

paningkamot, Si Jesus wala madaug, apan nag-abli sa dalan sa kaluwasan alang sa

tawo, ug si bisan kinsa nga buot makalaw niini ug maluwas.” Early Writings, p. 182

Page 59: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

59

Martes Hunyo 7

3. NABANHAW NGADTO SA KINABUHING DAYON

a. Giunsa ni Jesus pagsaysay ngadto sa iyang mga tinun-an nga Siya

nabanhaw ingon nga tawo uban ang pisikal nga lawas ug dili ingon

nga espiritu sama sa mga manulonda? Lukas 24:36-40. Sa dihang

sila nagduhaduha, unsay iyang gibuhat sa pagwala sa ilang

pagduhaduha. Lukas 24:42-43

b. Gi-unsa sa Biblia paghulagway ang pagkabanhaw sa lawas ni

Kristo? Pilipos 3:21. Gi-unsa sa nabanhaw nga lawas ni Kristo lahi

gikan sa atong presente nga mamalatyon nga lawas.

c. Unsa ang plano nga gidesenyo ni Satanas aron sa paguba sa

kamatuoran sa pagkabanhaw ni Kristo, ug gi-unsa kini nga plano

pagpatuman? Mateo 28:11-15

“ Si Satan nagsugo sa iyang mga ulipon sa pag-adto sa mga punoang pari ug

mga anciano. Siya mi-ingon’ Kita nagmalampuson sa paglimbong kanila, sa

pagbuta sa ilang mga mata ug sa pagpagahi sa ilang mga kasingkasing batok kang

Jesus. Kita nakahimo kanila sa pagtuo nga Siya usa ka impostor. Aron nga ang mga

Romanong bantay makadala ug makapasilag nga taho nga si Kristo nabanhaw. Kita

nagiya sa mga pari ug mga anciano sa pagdumot kang Jesus ug sa pagpatay Kaniya.

Karon kupti kini sa atubangan nila, nga kun kini maipahibalo nga si Jesus

nabanhaw, Sila pagabatoon sa katawhan tungod sa pagpatay nila sa inosente nga

tawo....

“ Sila nagdesisyon sa pagbayad sa mga sundalo aron himoon kining butnga nga

sekreto. Ang mga pari ug mga anciano ngatanyg kanila ug dakong kantidad sa

salapi.... Us sa dihang mga bantay nangutana unsa ang ilang buhaton tungod sa

ilang pagkatulog, unya ang pisyal sa Hudeo nagsaad sa pagkonbinse sa gobernador

ug sa pagsiguro kanila. Tungod ug alang sa salapi ang mga Romanong bantay

mibaligya sa ilang dungog, ug misugot sa pagsunod sa tambag sa mga pari ug mga

anciano. Early Writings. Pp. 183,184

“ Ang bakak nga taho gihatag sa mga sundalo.... Dinhi niini nakahunahuna

ang mga pari sa ilang kaugalingon. Unsaon sa mga sundalo pag-ingon nga ang

mga tinun-an nagkawat sa lawas ni Jesus samtang sila nangatulog. Kay kun sila

nakatulog gi-unsa nila pagkahibalo? Ug kun ang mga tinun-an maproybahan nga

sad-an sa pagkawat sa lawas ni Jesus, dili ba ang mga pari maoy una nga

mokondina kanila? Ug kun ang mga bantay nangatulog didtosa lubnganan dili kaha

ang mga pari maoy una mga mosumbong ngadto kang Pilato?” The Desire of Ages,

pp. 781,782

Page 60: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

60

Miyerkules Hunyo 8

4. MGA TROPE SA KADAUGAN NI KRISTO

a. Unsa ang dili masukod nga giplano sa Dios sa pagdaug sa mga

pamaagi nga gidesenyo ni Satanas? Mateo 27:50-53

“Sa dihang si kristo nagbitay ibabaw sa krus, ug misinggit’Natapos na’ ang mga

bato nangabuak, ug milinog ang yuta ug uban sa mga lubnganan naablihan.

Sa dihang Siya nabanhaw usa ka madaugon sa kamtayon ug sa Lubnganan....

Daghan sa mga anmatay nga matarung, misunod sa Iyang pagtawag, namangon

ingon nga mga saksi nga Siya nabanhaw. Kadtong mga nabanhaw nga mga balaan

namangon nga nahimaya.. Sila ang mga gipili nga balaan sa matag panahon, gikan

sa paglalang hangtud sa kaadlawan ni Kristo. Busa samtang ang Hudeong pangulo

nagtingauha sa pagtago sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni kristo, ang Dios nagpili

sa pagdala ug grupo gikan sa lubnganan sa pagpamatuud nga si Jesus nabanhaw sa

pagpadayag sa Iyang himaya....

“kadtong mga namangon gikan sa lubnganan human sa pagkabanhaw ni Jesus

nagpakita sa kadaghanan , ug nagsulti kanila nga ang sakripisyo alang sa tawo

hingpit na, nga si jesus nga gipalansang sa mga hudeo, nabanhaw gikan sa mga

minatay; ug sa pagmatuud niini ang ilang pulong nagpahayag”Kami nabanhaw uban

kaniya’ sila nagdala ug pagpamatuud nga pinaagi sa Iyang gahum sila gipnagtawag

gikan sa ilang lubnganan.’ Early Writings, p. 184.

b. Unsa ang tagna sa karaang tugon ang natuman pinaagi niadtong

mga nabanhaw ni Kristo sa adlaw sa Iyang pagkabanhaw? Isaias

26:19. Gi-unsa niining mga nabanhaw nga mga balaan paglahi

niadtong mga nabanhaw sa wala pa Siya namatay. Juan 11:43,44;

Lukas 7:11-15

“ Sa panahon sa Iyang paministeryo, si jesus nagbanhaw ug mga patay. Iyang

gibanhaw ang anak sa balo sa Nain, ug anak nga babaye ni Jairo[ruler] ig si Lazaru.

Apan sila wala mabistihan sa dili na mamatay. Human sila nabanhaw sila ulipon sa

gihapon sa kamatayon. Apan niadtong namangon gikan sa lubnganan sa

pagkabanhaw ni Kristo, nabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Sila mikayab uban

kaniya ingon nga mga trope sa Iynag kadaugan batok sa kamatayon ug lubnganan.

Sila, nag-ingon si Kristo, dila ilalum sa pagkaulipon ni Satanas; Ako silang gitubus,

Ako silang gipalit gikan sa lubnganan ingon nga unang bunga sa Akong gahum, nga

uban Kanako kun diin Ako, dili na mamatay o makasinati ug kagul-anan.”- The

Desire of Ages, p. 786.

Page 61: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

61

Huwebes June 9

5. ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGKABANHAW NI KRISTO

a. Unsa ang paglaum sa mga magtutuo nga nahuman pinaagi sa

pagkabanhaw? 1 Corinto 15:20-23; Juan 6:40; 1 Tessalonica 4:14-

17

b. Unsang matang sa lawas ang mabatonan sa mga Kristohanon nga

nabanhaw, ug ngano nga kinahanglan ang pagkabag-o sa dili na

mamalatyon? 1 Corinto 15:50-53.

“ Ang nabanhaw nga lawas sa Manluluwas, ang Iyang pamarog, a tuno sa Iyang

pagpanulti, ang tanan sinati sa iyang mga tinun-an. Sa maong paagi niadtong

tanang nga nangatulog diha ka Jesus mabuhi pag-usab. KIta mahibalo sa atong mga

higala sama sa pagkaila sa mga tinun-an kang Jesus. Bisan nga sila nadaut,

nagmasakiton, o nadaut ang hitsura niining mamalatyon nga kinabuhi, apan diha sa

ilang nabanhaw ug nahimaya nga lawas ang ilang matag-usa ka timailhan sa hingpit

mapreserba, ug kita makaila, diha sa panagway nga masanagon uban sa kahayag

nga nagasidlak gikan sa nawong ni Jesus, ang pamayhon sa atong hinigugma.” The

Faith I Live By, 180.

c. Unsa ang seremonya sa daang tugon ang naghulagway sa

pagkabanhaw ni Kristo? Liviticus 23:10-12; 1 Corinto 15:20.

“ Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon nga unang bunga niadtong

mga nangatulog. Siya mao antitipo sa wave sheaf , ug ang Iyang pagkabanhaw

nahitabo sa maong adlaw nga ang wave sheaf igapresentar sa atubangan sa Dios....

Ang Iyang pagkabanhaw maoy tipo ug saad sa pagbanhaw sa tanan nga namatayng

matarong.” The Desire of Ages, pp. 785,786

Biyernes Hunyo 10

PERSONAL UG SUBLI NGA SUBLI NGA PANGUTANA

1. Ngano ang mga lider sa Hudeo naghimo gayud sa mga pamaagi sa

pagsiguro sa lawas ni Jesus?

2. Kinsa man gayud ang nagbanhaw sa lawas ni Jesus?

3. Unsa ang nakonpirma sa pagkabanhaw ni Kristo mahitungod sa

destinasyon ni Satanas?

4. Unsa ang pinasahe sa mahitungod niadtong nangabanhaw uban ni

Kristo?

5. Unsa ang “unod ug dugo” nga dili makapanunod sa gingharian sa

Dios?

Page 62: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

62

Leksyon 12 Sabado, Hunyo 18, 2016

Ang Pagkayab ni Kristo

“[Si Jesus] Iyang gidala sila [mga tinun-an] ngadto sa gawas

hangtud sa Betania, ug sa naisa Niya ang Iyang mga kamot, iyang

gipanalanginan sila. Ug samtang nagpanalangin pa Siya kanila, Siya

mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit.” ( Lukas

24:50’51)

Gisugyot nga Basahon: The Desire of Ages, pp. 829-835

Domingo Hunyo 12

1. USA KA DALI NGA PAGBISITA SA AMAHAN

a. Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto kang Maria Magdalena, sa dihang

siya unang nakaila Kaniya human sa pagkabanhaw? Juan 20: 14-17

b. Basi sa Iyang pagtubag kang Maria, unsay nagasugyot nga si Jesus

sa mikayab ngadto sa langit nianang buntag sa Domingo ug

mibalik sa samang adlaw?

“ Si Jesus mibalibad sa pagdawat ug pagsimba sa iyang katawhan hangtud

nga Siya adunay kasigurohan nga ang Iyang sakripisyo gidawat sa Amahan.

Siya mikayab ngadto sa langitnong sawang, ug gikang sa Dios mismo

nadungog ang kasigurohan nga ang Iyang pambayad alang sa sala katawhan

paigo gayud, nga pinaagi sa Iyang dugo ang tanang mahimong makabaton

ug kinabuhing dayon. Gi-aprobahan sa Amahan ang pakigsaad nga nahimo

uban kang kristo, nga Iyang dawaton ang mahinulsolon ug matinumanon

nga katawhan ug higugmaon sila ingon nga Siya nahigugma sa Iyang

Anak... Ang tanang kagamhanan sa Langit us sa yuta nahatag ngadto sa

Prinsipe sa Kinabuhi, ug Siya mibalik ngadto sa Iyang mga sumusunod

dinhi sa masalaypon nga kalibutan, aron nga Siya makapahat kanila sa

Iyang gahum ug himaya.” The Desire of Ages. Pp. 790.

Page 63: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

63

Lunes Hunyo 13

2. KATAPUSANG MGA ADLAW NI KRISTO DINHI SA YUTA

a. Unsa ka dugay ang pagpabilin ni Kristo sa yuta human sa Iyang

pagkabanhaw, ug unsa ang uban pang mga butang nga Iyang

gihimo sa Iyang mga sumusunod niining panahona? Buhat 1:1-3;

Lukas 24:45,46.

“Sulod sa kap-atan ka mga adlaw si K,risto nagpabilin dinhi sa yuta,

nagaandam sa Iyang mga tinun-an alang sa ilang bulohaton ug nagasaysay sa mga

butang nga wala pa nila masabti. Hsiya nagsulti sa mga tagna mihitungod sa Iyang

pag-anhi, ang pagsalikway Kaniya sa mga Hudeo, ang Iyang kamatayon, nagpiho sa

matag pihong butang niini nga mga tagna nangatuman. Iyang gisultihan sila ng

ilang tagdon kini nga mga katuman sa tagna ingon nga kasigurohan sa gahum nga

magatabang kanila sa ilang mga bulohaton sa umalabot...

“ Niining higayona nga gigahin ni Kristo uban sa Iyang mga tinun -an, sila

nakabaton ug usa ka bag-ong kasinatian. SA dihang ilang nadungog ang

hinigugmang magtutudlo nga nagasaysay sa mga Kasulatan diha sa kahayag sa

tanan nga mga nahitabo, ang ilang pagtuo Kaniya sa labi napalig-on.” The Acts of

the Apostles, pp. 26,27.

b. Sa wala pa ang pagkayab ngadto sa langit, unsa ang komisyon nga gihatag

ni Kristo ngadto sa Iyang mga tinun-an, ug unsa kalapad kini nga

bulohaton? Marcus 16:15; Mateo 28:19-20. Sa asa ang ilang buhat sa

pagwali magasugod, ug ngano? Buhat 1:8

“Sa wala pa ang pagkayab ngadto sa langit, Si Kristo mihatag sa Iyang mga

tinun-an ug komisyon..... Kamo mga nakasaksi sa Akong kinabuhi nga gihalad

alang sa kalibutan, Siya miingon kanila... Inyong nakita ang akong mag binuhatan

alang sa Israel. Ug bisan pa ang Akong katawhan ..... nagsalikway Kanako , sila

adnau pay laning higayon sa pagdawat sa Anak sa Dios. Inyong nakita nga tanan

miduol Kanako ug nagsugid sa ilang mga sala, gidawat Ko sila. Kaniya nga moduol

Kanako dili ko gayud igsalikway. Alang kaninyo, Akong mga tinun-an, Akong

itugyan kining maong mensahesa kalooy. Kini igahatag pareho sa mga Hudeo ug

mga Hentil- unsa sa Israel, ug unya sa tanan kanasuran, mga pinulongan ug

katawhan.” Ibid pp. 27,28

“Sa Jerusalem dunay daghan sa sekreto lamang mituo kang Jesus nga taga-

Nazareth nga mao ang Misias, ug daghan usab ang nalimbungan pianagi sa mga pari

ug mga pangulo. Nagdto kanila ang ebanghelyo kinahanglan imantala. Sila

kanhangln taw-gon ngadt sa paghinulsol. Ang kahibulongn nga kamatuoran nga

pianagi lamang kang Kristo ang kapasaloan sa sala mabatnan, kinahanglan

mahimong klaro. Ug samtang ang tibook Jerusaem naukay pinaagi niining mga

panghitabo sa miaging mga pipila ka semana, nga ang pagwali sa mga tinun-an

mahatag ug lalum nga impresyon. Ibid, pp. 31,32

Page 64: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

64

Martes Hunyo 14

3. SI KRISTO MIKAYAB SA LANGIT SA IKADUHANG HIGAYON

a. Unsang piho lugar sa Betania ang gipili ni Jesus nga lugar sa Iyang

pagkayab? Lukas 24:50,51. Unsa ang uban pa nga mga kasinatian

nga naghimo niining maong dapit nga halandumon?

“ Ingon nga dapit sa Iyang pagkayab, gipili ni Jesus ang dapit nga diin

kanunay nga nabalaan sa Iyang presensya samtang nagapuuyo uban sa mga

tawo.... Ang kakahoyan ug mga gagmayng walog sa bukid nga nabalaan

pinaagi sa Iyang mga pag-ampo ug mga luha. Ang Iyang mga tuktuk

nagpalanog sa madaugon nga mag singgit sa panon nga nagmantala Kaniya

nga hari. Sa ubos nga bahin Iyang nakaplagan ang puloy-anan uban kang

Lazarus. Sa harden sa Gethsemane, Siya nag-ampo ug naghingutas nga nag-

inusara. Gikan niini nga bukid Siya mokayab ngadto sa langit.” The Desire

of Ages, pp. 829, 830.

b. Gi-unsa sa mga manolunda paghumpay ang mga tinun-an sa

pagkayab ni Jesus? Buhat 1:9-11

“ Ang pinakahamili nga kamatuoran alang mga tinun-an sa pagkayab

ni Jesus mao nga Siya migikan kanila ngadto sa langit diha sa mahikap nga

porma ang ilang langitnong Magtutudlo. Sa samang Jesus, nga milakaw, ug

nakigstorya ug nag-ampo uban kanila. Kinsa nagtipiktipik us tinapay uban

kanila, kinsa uban kanila sa ilang mga bangka sa lanaw. Kinsa ngaita ug

kapahulayan uban kanila sa kakahoyan; ug nga nianang maong adlaw uban

kanila sa pagtungas ngadto sa tumoy bukid sa olivo- mikayab sa langit diha

sa porma sa pagkatawhanon.- The Spirit of Prophecy, vol 3, p. 254.

c. Ngano nga maayo man alang kang Jesus ang pag-adto sa langit?

Juan 16:7; 14:16,26

“Ang Balaang Espiritu mao ang puli ni Kristo, apan walay personalidad sa

pagkatawhanon, ug gawasnon usab. Nababagan sa pagkatawhanon, si Kristo dili

mahimo nga naa sa matag lugar sa personal gayud. Busa kini alang sa ilang

katungod nga siya mongadto didto saAmahan ug ipadala ang Espiritu aron mahimo

Niyang manununod dinhi sa yuta. Wala usa nga pwede makabaton ug bisan unsang

bintaha tungod sa Iyang nahamutangan o kaha sa iyang personal nga pakigdugtong

kang K,risto. Pinaagi sa Espiritu sa Manluluwas, mahimong maabot sa tanan. Sa

maong pagsabot Siya mahimong haduol ngadto kanila kay sa niadtong wala pa siya

mokayab sa langit. “ The Desire of Ages, p. 669

Page 65: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

65

Miyerkules Hunyo 15

4. USA KA MAHIMAYAONG PAGSULOD SA SIUDAD SA DIOS

a. Kinsa pa ang mikayab uban kang Kristo didto sa langit, ug unsa ang

pag-abi-abi ang ilang nadawat sa wala pa misulod sa siudad sa

Dios? Mateo 27:52, 53; Efeso 4:8; Salmo 24:7-10

“Sa pagkayab {sa Manluluwas} Siya nagiya sa alagianan, ug mga

panon sa sa katawhan kinsa iyang gibanhaw gikan sa mga minatay sa

panahon sa nga Siya miguwa sa lubnganan, misunod Kaniya . Ang

langitnong tig-abi-abi, uban sa mga awit ug kalipay ug pagdaug, mikuyog

Kaniya pataas.”The Signs of the Times, October 31, 1895.

“ Ang ganghaan sa siudad sa Dios gi-ablihan ug dako, ug ang grupo sa

mga manulonda milukup sa ganghaaan taliwad sa makusog ug makabayaw

nga musika...

“Ang punoan sa panon sa mga manulonda, ang Anak sa Dios, ang mga

representante sa wala mahulog nga mga kalibutan, nagakatigum. Ang

konsilyo sa langit nga maoy gi-akusar ni Lucifer ang Dios ug ang Iyang

anak, ang mga reprensentante niadtong walay sala gingharian nga maoy

gitinguha ni Satanas nga pagahari- ang tanan anaa alang sa pag-abi-abi sa

Manunubus. Sila malipayon sa pagsa-ulog sa Iyang pagdaug ug sa

paghimaya sa ilang Hari.”The Desire of Ages, pp. 833,834.

b. Unsa ang gipangayo ni Kristo alang sa Iyang mga tinun-an, ug unsa

ang gipahayag sa Amahan mahitungod kanila.? Juan 17:24; Efeso

1:6.

“ Sa wal pa matukod ang mga pundasyon sa yuta, Ang Amahan ug Anak.... Nag-

abot sa ilang mga kamot sa usa ka solemni nga panumpa nga si K,rist kinahanglan

mahimong kasigurohan sa tawhanong binuhat. Kini nga saad ang gituman ni

Kristo.... Ang kinatibok-an sa hupong natuman gayud. Karon si[Kristo] nag-ingon;

Amahan ko natapos na. Ako nang nahimo ang imong kabubut-on. Ako na nga

nakumlpeto ang buhat sa pagtubus. Kung ang imong Hustisya napaigoan na, sila

usab nga gihatag mo kanako , mahi-uban kanako bisan asa Ako.” (Juan 19:30;

17:24).

“ Ang tingog sa Dios nadungog nga nag-ingon ang hustisya napaigoan na. Si

Satanas napilde na. Ang mga naningkamot ug nakigbisog nga anak ni Kristo dinhi

sa yuta, gidawat diha sa Pagkahingugma.’ ( Efeso 1:6. Atubangan sa langitnong

mga manulonda ug sa mga representante sa wala mahulog nga mga kalibutan, sila

gimantala nga gimatarong.... Ang bukton sa Amahan migakos sa Iyang Anak, ug

ang pulong gihatag’ Himoa nga ang tanang mga manulonda Sa Dios mosimba

Kaniya ( Hebreohanon 1:6).” Ibid, p. 834.

Page 66: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

66

Huwebes Hunyo 16

5. ANG PAGLINGKOD SA TRONO NI KRISTO

a. Uban sa unsang mga pulong nga ang mga manulonda sa langit

nagadayeg kang Jesus? Pinadayag 5:12

“ Uban sa kalipay, nga dili malitok, ang mga pangulo ug mga pumanoan ug

mga kagamhanan miila sa pangagamhanan sa Prinsipe sa kinabuhi. Ang mga

manulonda nagyukbo sa ilang mga kaugalingon sa atubangan Niya, samtang ang

malipayon nga pagdayeg mipuno sa mga sawang sa langit.’Takus ang Cordero nga

gipatay’( Pinadayag 5:12).” The Desire of Ages, p. 834

b. Unsang seremonya ang gihimo alang kang Kristo, ug unsa ang saad

ngadto sa Iyang mga tinun-an ang natuman pagkahuman gayud sa

seremonya? John 16:17, 13; Buhat 1:8; 2:1-4.

“ Ang pagkayab ni Kristo ngadto sa langit maoy usa ka timaan nga ang Iyang

mga sumusunod makadawat sa gisaad nga panalangin. Tungod niini sila magpaabot

sa dili pa sila mobuhat sa ilang bulohaton. Sa dihang si Kristo milabay sa

langitnong mga ganghaan, Siya gipalingkod sa trono talaiwan sa pagdayeg sa mga

manulonda . Ug sa paghuman gayud niini nga seremonya, ang Balaang Espiritu

nanaug ngadto sa Iyang mga tinun-an diha sa kabuhong, ug si Kristo nahimaya

gayud bisan uban sa himaya nga anaa kaniya ubban sa amahan gikan sa walay

katapusan. Ang pagbubo sa adlaw sa pentecostes mao ang langitnong

kumonikasyon nga ang pagsaulog sa Manunubus natapos na. Sumala sa Iyag

gisaad, Iynag gipadala ang Balaang Espiritu gikan sa langit ngadto sa Iyang mga

sumusunod ingon usa timaan nga Siya duna, ingon nga Pari ug Hari , nagdawat sa

tanan otoridad, sa langit ug sa yuta, ug mao ang Dinihog ibabaw sa Iyang

katawhan.. “ - The Acts of the Aposltes, pp. 38,39.

Biyernes Hunyo 17

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA.

1. Gi-unsa ni Jesus pagklaro kung ang Iya bang sakripisyo alang sa

sala gidawat sa Amahan?

2. Unsaon nato, pakahisama sa mga tinun-an, nga mahimong saksi ni

Kristo pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo?

3. Unsa ang pinasahe nga panalangin ang gidala sa Manlalaban sa

tanang katawhan?

4. Kinsa ang miapil sa pagsaulog sa seremonya ni Kristo?

5. Sa panahon pagsaulog didto sa langit, sa unsang posisyon nga si

Kristo gipahamutang?

Page 67: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

67

Leksyon 13 Sabado, Hunyo 25, 2016

Ang Pagkasacerdote ni Kristo

“ Sa mga butang nga among gisulti mao kini ang tingub: Kita adunay

labawng sacerdote, nga nagalingkod sa too sa trono sa halangdon didto

sa kalangitan. Usa ka mag-aalagad sa sanctuario ug sa tinuod nga

tabernaculo nga gipatindog sa Dios ug dili sa tawo.( Hebreohanon 8:1,2)

“ Ang pagpangamuyo ni Kristo alang sa tawo didto sa sanctuario sa sa

kahitas-an, mahinungdanon kaayo sa palno sa kaluwasa maingon sa iyang

kamtayon didto sa krus.” The Great Controversy p. 489.

Gisugyot nga basahon: The Great Contraversy, pp. 409-432

Domingo Hunyo 19

1. USA KA SACERDOTE SA HAN-AY NI MELQUISEDEC

a. Ilalum sa unsang han-ay sa pagkasacerdote nga si Kristo gitudlo

ingon pari ug hari? Hebreohanon 6:20. Unsa ang nahasulat

mahitungod kang Melquisedec? Hebreohanon 7:1-4; 14:18-20

“Si kristo kadtong nagsulti pinaagi ka Melquisedec, ang sacerdote sa

labing hataas uyamot nga Dios. Si Melquisedec dili mao si Kristo, apan siya

mao ang tingog sa Dios dinhi sa kalibutan, ang representante sa

Amahan.”Selected Messages, bk. 1, p. 409.

b. Human sa paglingkod ni Kristo ingon nga usa ka sacerdote ilalum

sa han-ay ni Melquisedec, asa man Siya misulod aron sa

pagpangalagad? Hebreohanon 8:1,2. Unsa ang nahitabo sa yutan-

ong sanctuario ug sa iyang mga serbisyo? Mateo 27: 5o,51

“ Ang pagkapikas sa tabil sa templo nagpakita nga ang paghaldhalad ug

mga tulumanon sa mga Hudeo dili na kinahanglan pagadawaton. Ang

dakong sakripisyo gihalad na ug ang gidawat na, ug ang Balaang Espiritu

nga nanaug sa adlaw sa pentecostes nagdala sa hunahuna sa mga tinun-an

gikan sa yutan-ong sanctuario ngadto sa langitnon, nga diin si Jesus misulod

uban sa iyang dugo, aron ipaagay sa iyang mga tinun-an ang kaayoahan sa

iyang pagbayad.... Ang langitnong sanctuario maoy puli sa luna sa yutan-

on.” Early writings, pp. 259, 260.

Page 68: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

68

Lunes Hunyo 20

2. DIHA SA PRESENSYA SA DIOS

a. Ingon nga atong labawng sacerdote, unsa ang usa sa mga ginbuhaton

ni Kristo? 1 Timoteo 2:5. Sa pagbuhat sa iyang buhat sa

pagpataliwala, unsay kinahanglan asa si Jesus? Hebreohanon 8:1;

Colosas 3:1

b. Asa man nahamutang ang trono sa Dios sa dihang sa panan-awon ni

Juan nakita nga si Kristo nga nangalagad sa Iyang katawhan

human sa Iyang pagkayab?

“ Sa balaang mmga dapit sa sanctuario sa langit maoy girepresentahan sa

duha ka lawak didto sa sanctuario sa yuta. Diha sa panan-awon si apostol

Juan gihatagan ug usa ka hulagway sa templo sa Dios sa langit, iyang nakita

nga dunay pito ka mga kandiliro nga nagasiga atubangan sa trono(

Pinadayag 4:5) Siya nakita ug manolunda ‘nga adunay bulawan nga

insensaryo; ug siya giahtag ug daghan nga insenso, nga iyang igahalad kini

uban ang mga pag-ampo sa mga balaan ibabaw sa bulawan nga altar nga

anaa sa atubangan sa torno’( Pinadayag 8:3) Dinhi niini ang propeta

gitugotan sa pagtan-aw sa pito ka mga suga nga nagakalyo’au ang altar nga

bulawan, girepresentahan pinaagi sa kandiliro nga bulawan ug sa altar sa

insenso dinhi sa sanctuario sa yuta..”The Great Controversy. 414, 415.

c. Gi-unsa ni Pablo pagtino ang nasaksihan ni Juan nga si Jesus

misulod uban sa iyang kaugalingong dugo sa unang lawak sa

sanctuario nga gitawag ug balaang dapit sa langitnong

sanctuario.? Hebreohanon 9:8, 11,12.

d. Gi-unsa nato pagkahibalo nga ang karwahi nga trono sa Dios wala

sa kanunay nahadugtong didto sa arka sa tugon sa labing balaan

nga dapit apan hinoon mabalhinbalhin gikan sa usa ka lugar ngadto

sa laing lugar.? Ezekiel 1: 15-17, 24-26.

“ Akong nakita ang amahan nga mitindog gikan sa Iyang trono, ug sa usa

nagakalayo nga karwahi mibalhin sa panika- balaan nga dapit sa sulod sa

tabel. Ug siya milingkod. Ug si Jesus mitindog gikan sa trono and ug ang

kadaghanan sa sa mga mingyukbo mitindog uban Kaniya. Early Writings p.

55

Page 69: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

69

Martes Hunyo 21

3. “SA SULUD SA TABIL”

a. Unsa ang uban nga termino nga gigamit sa kasulatan sa pagtumong

sa unang lawak sa langitnong sanctuaryo diin si Kristo misulud sa

Iyang pagkayab? Hebreohanon 6:18-20; Numeros 4:25,26

“ Ang pagpangalagad sa sacerdote sa tibook tuig diha sa unang lawak sa

sanctuario, “sa sulod sa tabil’ nga nagporma sa ganghaan ug nagbulag sa balaang

dapit gikan sa gawas nga sawang, nagrepresentar sa bulohaton sa pagpangalagad

nga gihimo ni Kristo human sa iyang pagkayab. Busa si kristo nangamuyo sa Iyang

dugo atubangan sa Amahan alang sa katungod sa mga makasasala, ug gibutang

usab sa Iyang atubangan ang hamili nga kahumot sa Iyang kauglingong

pagkamatarong, uban ang mga pag-ampo sa mga naghinulsol nga mga magtutuo.

Ingon niini ang buhat pagpangalagad sa unang lawak sa sanctuari sa langit.”The

Grear Controversy, pp. 420, 421.

b. Kung ang pari gikan sa balaang dapit mosulod”sa sulud sa tabil”

diin ang arka atua, unsa nga tabil ang buot ipasabot, ug unsa nga

lawak ang gipasabot sa sinultihan “sa sulud sa tabil” Hebreohanon

9:3; Exodu 26:31-33; Leviticu 16:2,15

“ Makausa sa usa katuig, sa Dakong adlaw sa pagtabon sa sala... Duha

ka nating kanding ang gidala sa ganghaan sa tabernaculo, ug pagapalaran

sila... (Leviticu 16:8). Ang kanding nga nabunotan alang sa Ginoo

pagapatyon ingon nga halad sa sala alng sa katawhan. Ug ang sacerdote

magdala sa iyang dugo sa sulud sa tabil ug iwisik kini ibabaw sa

lingkoranan sa kalooy sa ug sa atubangan sa lingkoranan sa kalaooy.” Ibid,

p. 419

c. Gi-unsa usab paggamit sa kasulatan “sulud sa tabil” sa pagpasabot

sa tibook sanctuario ug dili nagpasabot sa una o ikaduha lawak?

Numeros 18:5,7. [ Note. Altar ug sanctuario (vs 5) sulosama

usab”altar’ug sa “sulud sa tabil” (v 7) ]

“ Niadtong kinsa mosul-ob sa tibook hinagiban sa Dios au motugyan

ug pipila ka panahon sa matag adlaw sa pagpamalandong ug pag-ampo ug

sa pagtuon sa kasulatan mahigtong didto sa langit ug makabaton ug usa ka

makaluwas ug makapabag-o nga inpluwensya sa mga nagpalibot nila....

Ang ilang masingkamotan nga mga pag-ampo makasulud didto sa “sulud sa

tabil”- Testimonies, vol 5, pp. 112,113

Page 70: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

70

Miyerkules Hunyo 22

4. PAGSULAT SA KASUGOAN DIHA SA KASINGKASING

a. Ingon nga nagapangalagad sa sanctuario, ilalum sa unsang

pakigsaad nga si Kristo nagabuhat ingon nga atong tigpataliwala?

Hebreohanon 8:6; 9:11.

“[ Hebreohanon 8:1,2 gikutlo.] Dinhi napadayag ang tabernaculo sa bag-ong

pakigsaad. Ang sanctuario sa unang pakigsaad gipatindog pinaagi sa tawo, natukod

pinaagi kang Moises; Kini gipatindog sa Dios , ug dili pinaagi sa tawo. Niini nga

sanctuario ang yutan-ong sacerdote nagahimo sa ilang serbisyo; apan niini, si Kristo

ang atong labawng sacerdote nagpangalagad diha sa toong kamot kamot sa Dios.

Usa ka sanctuario dinhi sa yuta ug usa ka sanctuario didto sa langit.”- The Great

Controversy, p. 413.

b. Unsang langitnong katuyoan ang kinahanglan mahimo sa ministeryo

ni Kristo diha sa mga kasingkasing niadtong miduol ilalaum sa bag-

ong pakigsaad? Hebreohanon 8:8-11. Unsa bout ipasabot sa

pagbaton sa sugo nga nahisulat sa kasingkasing ? Roma 2:14,15;

Tito 2:14.

“ Siya nga nahasulat ang kasugoan sa Dios sa Iyang kasingkasing mosunod sa

Dios kay sa Tawo, ug sa dili madugay mosupil sa tanan tawo kay sa paglapas sa

labing gamay sa kasugoan sa Dios.”Testimonies, vol. 1p. 361.

“Sa dihang ang kasugoan sa Dios nahasulat sa kasingkasing kini moresulta

diha sa putli ug balaan nga kinabuhi.... Ang atanan nga nahagugma kang Jesus ug

nagabantay sa Iyang mga sugo, mangita sa paglikay sa dagway sa dautan... Sila dili

mobati ug pagkatagbaw sa kaugalingon, apan ang ilang pagsalita diha sa Dios, kinsa

siya lamang ang makahimo sa paglikay kanila sa sala ug pagkadili putli.”- The

Review and Herald, may 17, 1887.

c. Diha sa unsang kondisyon nga dalhon ni Kristo ang iglesia aron ang

panag-away batok kaniya ug kang Satanas mahimomg matapos sa

Iyang pabor.? Efeso 4:11-14; 5:25-27

“ Wala bisan gani sa hunuhuna nga ang atong Manluluwas nadala sa

pagsunod sa gahum sa tentasyon... Si Satanas walay makaplagan sa anak sa dios

nga makahimo kaniya sa pagbaton ug kadaugan. Siya nagabantay sa mga sugo

sa Amahan, ug walay sala diha kaniya, nga gamiton ni Satanas sa iyang

kaayohan. Kini maoy kahimtang alang niadtong makaplagan nga makabarog sa

panahon sa kasamok.”- The Great Controversy, p. 623..

Page 71: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

71

Huwebes Hunyo 23

5. NAGPANGALAGAD SA KAPASAYLOAN SA IYANG

KATAWHAN

a. Kinsa ang nagapangaliya sa Dios alang kanato, ug unsang argumento

ang Iyang gigamit sa pagsiguro sa kapasayloan alang sa atong mga

sala? Hebreohanon 9:11-15,22; 7:25.

“ Kita adunay nabanhaw nga Ginoo, mikayab sa langit, nabuhi sa walay

katapusan sa paghimo ug pangamuyo alang kanato... Sa presensya sa Amahan,

nangaliya sa Iyang dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. “The Review and

Herald, September 21, 1886.

b. Unsang pagpadasig ang gihatag niadtong nangaluya tungod sa ilang

mga sala ug dili hingpit sa ilang kinaiya. 1 Juan 1:9; 2:1,2;

Hebreohanon 12:12:2,3

“ Tumuo ka si Jesus nahigugma kanimo, ug diha sa imong pagpaningkamot sa

pagsunod sa kamatuoran, kung ikaw masayop, ug dili mobati nga ikaw kinahanglan

mabalaka ug mabalaka, mawala ang imong pagsalig diha sa Dios, naghunahuna nga

ang Dios imong kaaway..... Dili ka makahinlo sa imong kaugalihgon gikan sa

kahugawan. Dalha ang tanan nimong palas-anon kang Jesus ug siya matabong

kanimo. Gusto Siya nga ikaw dili maghulat ug magtnignuha pinaagi sa imong

maayong mga binuhatan sa paghimo ug kapasayloan sa imong mga sala o sa

paghimo sa imong kaugalingon nga matarong. Salig sa merito sa dugo sa usa ka

nalansang ug nabanhaw nga manluluwas. “The Upward Look, P. 376.

“Kita kasagaran moduko ug mohilak sa tiilan ni Jesus tungod sa atong mga

kakulangon ug mga sayop, apan kita dili kinahanglan nga maluya. Bisan kita

nadaug sa kaaway , dili kita gisalikway, dili gitalikdan ug gihiklin sa Dios, Dili, Si

Kristo mao ang toong kamot sa Dios, kinsa nagahimo sa pangamuyo alang kanato.”

Reflecting Christ, p. 123.

Biyernes Hunyo 24

PERSONAL UG SUBLI NGA MGA PANGUTANA

1. Unsa ang kahulogan sa pagpikas sa tabil sa templo didto sa kamatayon ni

Kristo sa krus?

2. Gi-unsa nato pagkahibalo nga duha ka lawak sa langitnong sanctuario

kaangay niadto sa yutan-ong sanctuario?

3. Unsa ang tulo ka mga kahulogan sa “sulud sa tabil” nga gigamit sa

kasulatan?

4. Unsay buot ipasabot sa pagbaton sa kasugoan sa Dios nga nahasulat diha

sa kasingkasing?

5. Unsang pagpadasig ang gihatag sa mga nasayop nga membro sa iglesia?

Page 72: MGA SULOD - files.sdarm.org · Amahan, apan karon, ingon nga ang anak sa Dios moagi na gikan niana nga mga pader, ang presensya sa Dios mobiya na sa hangtud gikan sa templo nga gitukod

72