of 37 /37
www.themegallery.com L/O/G/O รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร (Information and Communication Technology System) M C R U

microsoft powerpoint

Embed Size (px)

DESCRIPTION

microsoft powerpoint to weblog

Text of microsoft powerpoint

Page 1: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

L/O/G/O

ระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสาร(Information and Communication Technology System)

M C R U

Page 2: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

L/O/G/O

เสนออาจารยี�ส�จ�ตตรา จ�นทร�ลอยีอาจารยี�ประจ�ารายีวิ�ชา เทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสาร ส�าหร�บคร (PC54504)

M C R U

Page 3: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ควิามหมายีของข$อม ล (Data)

ข้�อมู�ล (Data ) มู�ความูหมูายแตกต�างจากสารสนเทศ (Information ) หร�อสารน�เทศ

พจนาน�กรมูฉบั บัราชบั ณฑิ�ตยสถาน พ.ศ . 2525 ได้�ให�ค(าจ(าก ด้ความูค(าว�า

ข้�อมู�ล (data ) หมูายถ)ง ข้�อเท*จจร�งหร�อส�+งท�+ถ�อ หร�อยอมูร บัว�าเป็-นข้�อเท*จจร�ง ส(าหร บัใช�เป็-นหล ก

อน�มูานหาความูจร�ง หร�อการค(านวณ ข้�อมู�ลจ)งมู กมู�ความูหมูายในล กษณะท�+เป็-นข้�อมู�ลด้�บั (Raw Data ) เร�ยกได้�ว�าเป็-นส�+งท�+ได้�จากการส งเกต

Page 4: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ควิามหมายีของเทคโนโลยี�สารสนเทศ

•สารสนเทศ (Information ) หมูายถ)งข้�าวสารท�+ได้�จากการน(าข้�อมู�ลด้�บั (Raw Data ) มูาค(านวณทางสถ�ต�หร�อป็ระมูวลผลอย�างใด้อย�างหน)+ง ซึ)งข้�าวสารท�+ได้�ออกมูาน 2นจะอย��ในร�ป็ท�+สามูารถน(าไป็ใช�งานได้�ท นท� (วาสนา ส�ข้กระสานต� 2541: 6-1 )

• เทคโนโลย� หมูายถ)ง ว�ทยาการท�+เก�+ยวก บัศ�ลป็ะในการน(าเอาว�ทยาศาสตร4ป็ระย�กต4มูาใช�ให�เก�ด้ป็ระโยชน4ทางป็ฏิ�บั ต�และอ�ตสาหกรรมู (พจนาน�กรมูฉบั บัราชบั ณฑิ�ตยสถาน 2539: 406 )

Page 5: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ควิามหมายีของการส��อสาร

การส�+อสาร ค�อกระบัวนการส(าหร บัแลกเป็ล�+ยนสารร�ป็แบับัอย�างง�ายข้องสาร ค�อ จะต�องส�งจากผ��ส�งสารหร�ออ�ป็กรณ4เข้�ารห ส ไป็ย งผ��ร บัสารหร�ออ�ป็กรณ4ถอด้รห ส

การส�+อสาร  หมูายถ)ง  การต�ด้ต�อระหว�างมูน�ษย4ด้�วยว�ธี�ต�าง ๆ  ซึ)+งท(าให�ฝ่:ายหน)+งร บัร� �ความูหมูายจากอ�กฝ่:ายหน)+ง และ เก�ด้การตอบัสนอง  ป็;จจ�บั นการส�+อสารมู�

มูากมูายหลายว�ธี�อาจเป็-น ว�ทย� โทรท ศน4 หน งส�อพ�มูพ4โทรศ พท4มู�อถ�อ  ด้าวเท�ยมู  ระบับัโทรคมูนาคมู หร�อ การส�+อสารระบับัเคร�อข้�ายท�+อาศ ยด้าวเท�ยมูและสายเคเบั�ลใย

แก�ว เร�ยกอ�กอย�างหน)+งว�า อ�นเตอร4เน*ท  ก*ได้�

Page 6: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ระบบและวิ�ธี�การเช�งระบบ

ระบับั หมูายถ)ง การน(าป็;จจ ยต�างๆ อ นได้�แก� คน  (People) ทร พยากร (Resource) แนวค�ด้ (Concept) และกระบัวนการ (Process) มูาผสมูผสานการท(างานร�วมูก นเพ�+อให�บัรรล�เป็<าหมูายอย�างใด้อย�างหน)+งตามูท�+ได้�วางแผนไว� โด้ยภายในระบับัอาจป็ระกอบัไป็ด้�วยระบับัย�อ (Subsystem) ต�างๆ ท�+

ต�องท(างานร�วมูก นเพ�+อให�บัรรล�ว ตถ�ป็ระสงค4เด้�ยวก น

Page 7: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

Page 8: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ล�กษณะของระบบ ระบับัมู�ล กษณะท�+ควรร� �และศ)กษาด้ งน�2• การท(างานข้องหน�วยงานย�อยต�างๆ ข้องระบับั จะต�อง

มู�ความูส มูพ นธี4เก�+ยวข้�องป็ระสานก น โด้ยมู�ว ตถ�ป็ระสงค4หร�อความูมู��งหมูายร�วมูก นหร�ออย�างเด้�ยวก น

• ระบับัอาจถ�กจ(าแนกแยกเป็-นป็ระเภทใด้ป็ระเภทหน)+ง หร�อหลายป็ระเภท ท 2งน�2ส�ด้แต�ใครเป็:งผ��จ(าแนก และผ��ท�+ท(าการจ(าแนกจะเห*นว�าควรแบั�งหร�อควรจะจ ด้เป็-นป็ระเภทใด้ เช�น เป็-นระบับัเป็>ด้หร�อระบับัป็>ด้ ระบับัเคร�+องจ กร หร�อระบับัก)+งเคร�+องจ กร เป็-นต�น

Page 9: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

วิ�ธี�การเช�งระบบระบับัมู�การด้(าเน�นงาน 8 ข้ 2นตอน

1) ป็;ญหา (identify problem) รวบัรวมูส�+งท�+เป็-นป็;ญหา 2) จ�ด้มู��งหมูาย (objective) ก(าหนด้ว ตถ�ป็ระสงค4เพ�+อการแก�ป็;ญหา 3) ศ)กษาข้�อจ(าก ด้ต�างๆ (constraints) พ�จารณาข้อบัเข้ตเพ�+อการศ)กษาข้�อจ(าก ด้ระบั�หน�าท�+ข้องส�วนต�างๆ 4) ทางเล�อก (alternative) ค�นหาและเล�อกว�ธี�การต�างๆ ในการแก�ป็;ญหา 5) การพ�จารณาทางเล�อกท�+เหมูาะสมู (selection) หาทางแก�ป็;ญหาท�+จะสามูารถแก�ป็;ญหาได้�จร�ง 6) การทด้ลองป็ฏิ�บั ต� (implementation) ทด้ลองป็ฏิ�บั ต�ก บักล��มูย�อย 7) การป็ระเมู�นผล (evaluation) หาจ�ด้ด้�จ�ด้ด้�อย  และ 8) การป็ร บัป็ร�งแก�ไข้ (modification) ป็ร บัป็ร�งส�วนท�+บักพร�อง และน(าส�วนด้�ไป็ป็ฏิ�บั ต�   

Page 10: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

บทบาทควิามส�าค�ญของระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสาร

ความูก�าวหน�าทางด้�านว�ทยาศาสตร4และเทคโนโลย� ท(าให�มู�การพ ฒนาค�ด้ค�นส�+งอ(านวย

ความูสะด้วกต�อการด้(ารงช�ว�ตข้องมูน�ษย4 เทคโนโลย�ได้�เข้�ามูาเสร�มูป็;จจ ยพ�2นฐานท(าให�มูน�ษย4

มู�ช�ว�ตความูเป็-นอย��ท�+ด้�ข้)2น เช�น การสร�างท�+พ กอาศ ยท�+มู�ค�ณภาพมูาตรฐาน การผล�ตส�นค�าและการให�บัร�การต�างๆ ท�+ตอบัสนองความูต�องการ

ข้องมูน�ษย4ได้�มูากข้)2น

Page 11: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

องค�ประกอบของระบบ

1. ส�+งท�+ป็<อนเข้�าไป็ ( Input ) หมูายถ)ง ส�+งต�างๆ ท�+จ(าเป็-นต�องใช�ในกระบัวนการหร�อโครงการต�างๆ เช�น  ในระบับัการเร�ยนการสอนในช 2นเร�ยน อาจได้�แก� คร� น กเร�ยน ช 2นเร�ยน หล กส�ตร  ตารางสอน ว�ธี�การสอน เป็-นต�น 2. กระบัวนการหร�อการด้(าเน�นงาน ( Process)      หมูายถ)ง การน(าเอาส�+งท�+ป็<อนเข้�าไป็ มูาจ ด้กระท(าให�เก�ด้ผลบัรรล�ตามูว ตถ�ป็ระสงค4ท�+ต�องการ  เช�น การสอนข้องคร� หร�อการให�น กเร�ยนท(าก�จกรรมู เป็-นต�น 3. ผลผล�ต หร�อการป็ระเมู�นผล (Output) หมูายถ)ง ผลท�+ได้�จากการกระท(าในข้ 2นท�+สอง ได้�แก� ผลส มูฤทธี�Cทางการเร�ยนข้องน กเร�ยน  หร�อผลงานข้องน กเร�ยน เป็-นต�น

Page 12: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ส�+งท�+ป็<อนเข้�าไป็

(In put)

ส�+งท�+ป็<อนเข้�าไป็

(In put)

กระบัวนการ

(Process)

กระบัวนการ

(Process)

ผลผล�ต(Out put)ผลผล�ต

(Out put)

องค�ประกอบของระบบ

ภาพองค�ประกอบของระบบ

Page 13: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

องค�ประกอบของระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสาร

บั�คลากร เป็-นส�วนป็ระกอบัท�+ส(าค ญ เพราะบั�คลากรท�+มู�ความูร� � ความูสามูารถ และเข้�าใจว�ธี�การให�ได้�มูาซึ)+งสารสนเทศ จะเป็-นผ��ด้(าเน�นการ ในการท(างานท 2งหมูด้ บั�คลากรจ)งต�องมู�ความูร� �ความูเข้�าใจในการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ

ข้ 2นตอนการป็ฏิ�บั ต� เป็-นระเบั�ยบัว�ธี�การป็ฏิ�บั ต�งานในการจ ด้เก*บัร กษาข้�อมู�ลให�อย��ใน

Page 14: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ร�ป็แบับัท�+จะท(าให�เป็-นสารสนเทศได้� เช�น ก(าหนด้ให� มู�การป็<อนข้�อมู�ลท�กว น ป็<อนข้�อมู�ลให�ท นตามูก(าหนด้เวลา มู�การแก�ไข้ข้�อมู�ลให�ถ�กต�องอย��เสมูอ

เคร�+องคอมูพ�วเตอร4 เป็-นเคร�+องมู�อท�+ช�วยในการจ ด้การสารสนเทศ คอมูพ�วเตอร4ช�วยป็ระมูวลผล ค ด้เล�อก ค(านวณ หร�อพ�มูพ4รายงาน ผลตามูท�+ต�องการ คอมูพ�วเตอร4เป็-นอ�ป็กรณ4ท�+ท(างานได้�รวด้เร*ว มู�ความูแมู�นย(าในการท(างาน

ซึอฟต4แวร4 ค�อล(าด้ บัข้ 2นตอนค(าส +งให�เคร�+องคอมูพ�วเตอร4 ท(างานตามูว ตถ�ป็ระสงค4ท�+วางไว� ซึอฟต4แวร4 จ)งหมูายถ)งช�ด้ค(าส +งท�+เร�ยง เป็-นล(าด้ บัข้ 2นตอนส +งให�คอมูพ�วเตอร4ท(างานตามูต�องการ และป็ระมูวลผลเพ�+อให�ได้�สารสนเทศท�+ต�องการ 

Page 15: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ข้�อมู�ล เป็-นว ตถ�ด้�บัท�+ท(าให�เก�ด้สารสนเทศ ข้�อมู�ลท�+เป็-นว ตถ�ด้�บัจะต�างก น ข้)2นก บัสารสนเทศท�+ต�องการ เช�น ในสถานศ)กษามู กจะต�องการ สารสนเทศท�+เก�+ยวข้�องก บัข้�อมู�ลน กเร�ยน ข้�อมู�ลผลการเร�ยน ข้�อมู�ลอาจารย4 ข้�อมู�ลการใช�จ�ายต�าง ๆ ข้�อมู�ลเป็-นส�+งท�+ส(าค ญป็ระการหน)+งท�+มู�บัทบัาทต�อการให�เก�ด้ สารสนเทศ 

Page 16: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ข�+นตอนการจ�ดระบบสารสนเทศการจ ด้ท(าระบับัสารสนเทศ มู�ข้ 2นตอน 4 ข้ 2นด้ งน�2

1) การเก*บัรวบัรวมูข้�อมู�ล (Data collection)  2) การป็ระมูวลผลข้�อมู�ล (Data Processing) 3) การเก*บัร กษาข้�อมู�ล (Data storing) 4) การน(าเสนอข้�อมู�ล (Data Presentation

Page 17: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ประเภทของระบบสารสนเทศระบับัสารสนเทศสามูารถแยกตามูหน�าท�+ท�+แตกต�างก นได้�ด้ งน�2 

1. ระบบส�าน�กงานอ�ตโนม�ต� (Office Automatic System หร�อ OAS ) เป็-นระบับัท�+ใช�บั�คลากรน�อยท�+ส�ด้ โด้ยอาศ ยเคร�+องมู�อแบับัอ ตโนมู ต�และระบับัส�+อสารเช�+องโยงข้�าวสารระหว�างเคร�+องมู�อเหล�าน 2นเข้�าด้�วยก น QAS มู�จ�ด้มู��งหมูายให�เป็-นระบับัท�+ไมู�ใช�กระด้าษ (Paperless System) ส�งข้�าว สารถ)งก นด้�วยข้�อมู�ลอ�เล*กทรอน�กส4 (Electronic Data Interchange) แทน ซึ)+งมู�ร�ป็แบับัในการใช�งาน 2 ล กษณะค�อ

• ร�ป็แบับัข้องระบับังานพ�มูพ4และการป็ระมูวลผลทางอ�เล*กทรอน�กส4 (Electronic

• ร�ป็แบับัการป็ระช�มูทางไกลด้�วยระบับัอ�เล*กทรอน�กส4 (Electronic Meeting System)

Page 18: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

2. ระบบประมวิลผลรายีการประจ�าวิ�น  (Transaction Processing System  หร�อ TPS) เป็-นระบับัสารสนเทศท�+เก�+ยวก บัการบั นท)กและป็ระมูวลข้�อมู�ลท�+เก�ด้จาก ธี�รกรรมูหร�อการป็ฏิ�บั ต�งานป็ระจ(าหร�องานข้ 2นพ�2นฐานข้ององค4การ เช�น การซึ�2อข้ายส�นค�า การบั นท)กจ(านวนว สด้�คงคล ง เมู�+อใด้ก*ตามูท�+มู�การท(าธี�รกรรมูหร�อป็ฏิ�บั ต�งานในล กษณะด้ งกล�าวข้�อมู�ลท�+เก�+ยวข้�องจะเก�ด้ข้)2นท นท� เช�น ท�กคร 2งท�+มู�การข้ายส�นค�า ข้�อมู�ลท�+เก�ด้ข้)2นก*ค�อ ช�+อล�กค�า ป็ระเภทข้องล�กค�า จ(านวนและราคาข้องส�นค�าท�+ข้ายไป็ รวมูท 2งว�ธี�การช(าระเง�นข้องล�กค�า

Page 19: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

• 3. ระบบสารสนเทศเพ��อการจ�ดการ (Management Information System หร�อ MIS ) ค�อระบับัท�+ให�สารสนเทศ ท�+ผ��บัร�หารต�องการ เพ�+อให�สามูารท(างาน ได้�อย�างมู�ป็ระส�ทธี�ภาพ โด้ยจะรวมูท 2งสารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศท�+เก�+ยวพ นก บัองค4กรท 2งในอด้�ตและป็;จจ�บั น นอกจากน�2ระบับัน�2จะต�องให�สารสนเทศในช�วงเวลาท�+เป็-นป็ระโยชน4 เพ�+อให�ผ��บัร�หารสามูารถต ด้ส�นใจในการวางแผนการควบัค�มู และการป็ฏิ�บั ต�การข้ององค4กรได้�อย�าง ถ�กต�อง

Page 20: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

4. ระบบสน�บสน�นการต�ดส�นใจ (Decision Support System หร�อ DSS) เป็-นระบับัท�+พ ฒนาข้)2นจากระบับั MIS อ�กระด้ บัหน)+ง เน�+องจาก ถ)งแมู�ว�าผ��ท�+มู�หน�าท�+ในการต ด้ส�นใจจะสามูารถใช�ป็ระสบัการณ4หร�อใช�ข้�อมู�ลท�+มู�อย��แล�วในระบับัเอ*มูไอเอส ข้องบัร�ษ ท ส(าหร บัท(าการต ด้ส�นใจได้�อย�างมู�ป็ระส�ทธี�ภาพในงานป็กต�

5. ระบบสารสนเทศเพ��อผ $บร�หารระด�บส ง (Executive Informaion Systyem  หร�อ EIS ) เป็-นระบับัท�+สร�างข้)2น เพ�+อสน บัสน�น สารสนเทศและการต ด้ส�นใจส(าหร บัผ��บัร�หารระด้ บัส�งโด้ยเฉพาะ หร�อ สามูารถกล�าวได้�ว�าระบับัน�2ค�อส�วนหน)+งข้อง DSS ท�+แยกออกมูา เพ�+อเน�นการให�สารสนเทศท�+ส(าค ญต�อdการบัร�การต�อผ��บัร�หาร

Page 21: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

• 6. ป/ญญาประด�ษฐ์� (AI:Artificial Intelligence)ระบับัท�+ท(าให�เคร�+องคอมูพ�วเตอร4กลายเป็-นผ��ช(านาญการ ในสาข้าใด้สาข้าหน)+ง คล�ายก บัมูน�ษย4 ระบับัผ��เช�+ยวชาญมู�ส�วนคล�ายคล)งก บัระบับัอ�+นๆ ค�อเป็-นระบับัคอมูพ�วเตอร4ท�+ช�วยผ��บัร�หารแก�ไข้ป็;ญหาหร�อท(าการ ต ด้ส�นใจ

Page 22: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสารย งมู�การส บัสนอย��มูากระหว�างค(าว�า ระบับั

สารสนเทศ ( Information System) ก บั เทคโนโลย�สารสนเทศ ( Information Technology) ความูจร�งท 2งสองค(าค�อส�+งเด้�ยวก นแต�แตกต�างก นท�+เทคโนโลย� ในส�วนแรก หมูายถ)งระบับัท�+มู�การน(าข้�อมู�ลด้�บัไป็ป็ระมูวลผลให�อย��ในร�ป็สารสนเทศท�+พร�อมูใช�งาน เช�น   การอ�านข้�าวในหน�าหน งส�อพ�มูพ4แล�วไป็เล�าต�อให�อ�กคนหน)+งฟ;ง   ก*ถ�อได้�ว�าเป็-นระบับัสารสนเทศอย�างหน)+งแล�ว   เพราะมู�การอ�านข้�อมู�ลด้�บัจากแหล�งข้�าวสารแล�วมู�การป็ระมูวลผลในสมูอง บั นท)กจด้จ(า   และมู�การแจกจ�ายไป็ย งบั�คคลอ�+น  

Page 23: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ต�วิอยี1างเทคโนโลยี�เพ��อน�าระบบสาระสนเทศมาใช$

1. เทคโนโลยี�คอมพ�วิเตอร�คอมูพ�วเตอร4เป็-นเคร�+องอ�เล*กทรอน�กส4ท�+สามูารถ

จด้จ(าข้�อมู�ลต�าง ๆ และป็ฏิ�บั ต�ตามูค(าส +งท�+บัอก เพ�+อให�คอมูพ�วเตอร4ท(างานอย�างใด้อย�างหน)+งได้� คอมูพ�วเตอร4น 2นป็ระกอบัด้�วยอ�ป็กรณ4ต�าง ๆ ต�อเช�+อมูก นเร�ยกว�า ฮาร4ด้แวร4 (Hardware) และอ�ป็กรณ4ฮาร4ด้แวร4น�2จะต�องท(างานร�วมูก บัโป็รแกรมูคอมูพ�วเตอร4หร�อท�+เร�ยกก นว�า ซึอฟต4แวร4 (Software)

Page 24: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ระบับัสารสนเทศ เป็-นระบับัท�+ช�วยเสร�มูป็ระส�ทธี�ภาพการท(างานโด้ยใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและส�+อสาร ระบับัสารสนเทศป็ระกอบัด้�วย

1.1 ฮาร4ด้แวร4 (hardware ) หมูายถ)ง ต วเคร�+องคอมูพ�วเตอร4และอ�ป็กรณ4ต�อพ�วงต�างๆ เช�น ค�ย4บัอร4ด้ (keyboard ) เมูาส4 (mouse ) จอภาพ (monitor ) จอภาพส มูผ ส (touch screen ) ป็ากกาแสง (light pen ) เคร�+องอ�านรห สแท�ง (barcode reader ) เคร�+องพ�มูพ4 (printer ) ฮาร4ด้ด้�สก4 (hard disk ) รวมูท 2งอ�ป็กรณ4ส�+อสารส(าหร บัเส�+อมูโยงคอมูพ�วเตอร4เข้�าเป็-นเคร�อข้�าย เช�น โมูเด้*มู (modem ) และสายส ญญาณ

Page 25: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

1.2 ซึอฟต4แวร4 (software ) หมูายถ)ง โป็รแกรมูหร�อช�ด้ค(าส +ง ( instruction  ) ท�+ใช�ควบัค�มูการท(างานข้องเคร�+องคอมูพ�วเตอร4และอ�ป็กรณ4ต�อพ�วงต�างๆเพ�+อให�ท(างานตามูค(าส +งข้องผ��ใช� โด้ยท +วไป็โป็รแกรมู

1.3) โป็รแกรมูข้ บัอ�ป็กรณ4 หร�อด้�ไวซึ4ได้ร4ฟเวอร4 (device driver ) เป็-นโป็รแกรมูท�+ช�วยในการต�ด้ต 2งระบับัเพ�+อให�คอมูพ�วเตอร4สามูารถต�ด้ต�อหร�อใช�งานอ�ป็กรณ4ต�างๆ ได้�

Page 26: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

1.4) โป็รแกรมูแป็ลภาษา เป็-นโป็รแกรมูท�+ท(าหน�าท�+แป็ลโป็รแกรมูท�+เข้�ยนข้)2นด้�วยภาษาคอมูพ�วเตอร4ระด้ บัส�งให�เป็-นรห สท�+อย��ในร�ป็แบับัท�+เคร�+องคอมูพ�วเตอร4สามูารถท(างานได้� ด้ งร�ป็ท�+ 1.9 ต วอย�างต วแป็ลภาษา เช�น ต วแป็ลภาษาจาวา ต วแป็ลภาษาช�

 

Page 27: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

1.5 บั�คลากร (people ) บั�คลากรเป็-นองค4ป็ระกอบัท�+ส(าค ญท�+ส�ด้ข้องระบับัสารสนเทศ ในท�+น�2หมูายถ)งบั�คลากรท�+เป็-นผ��พ ฒนาระบับัสารสนเทศ

1.6 ข้ 2นตอนการป็ฏิ�บั ต�งาน (procedure ) ระบับัสารสนเทศต�องมู�ข้ 2นตอนการป็ฏิ�บั ต�งานท�+เป็-นล(าด้ บัข้ 2นช ด้เจน เพ�+อให�ผ��ใช�สามูารถเข้�าใจได้�ง�าย และด้(าเน�นงานได้�อย�างมู�ป็ระส�ทธี�ภาพ ท 2งในสถานการณ4ป็กต�และสถานการณ4ฉ�กเฉ�น

Page 28: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

องค4กรต�างๆ มู�การลงท�นจ(านวนมูากในการจ ด้หาระบับัสารสนเทศท�+มู�ป็ระส�ทธี�ภาพเพ�+อน(ามูาช�วยงานท 2งด้�านการบัร�หารและการจ ด้การงานท +วไป็ข้ององค4กร โด้ยเน�นท�+ค�ณภาพข้องระบับัสารสนเทศและความูค��มูค�าในการลงท�น การใช�ระบับัสารสนเทศจะเร�+มูจากการน(าข้ย�อนมู�ลป็<อนเข้�าส��เคร�+องคอมูพ�วเตอร4 ระบับัคอมูพ�วเตอร4จะท(าการป็ระมูวลข้�อมู�ลเหล�าน 2น แล�วจ)งส�งผลล พธี4ออกมูาให�ก บัผ��ใช� ผ��ใช�ระบับัสารสนเทศจะน(าสารสนเทศน 2นไป็ใช�ป็ระกอบัการต ด้ส�นใจในการท(าก�จกรรมูใด้ก�จกรรมูหน)+ง

ร�ป็ แสด้งกระบัวนการป็ระมูวลผลข้�อมู�ล และการใช�สารสนเทศ

Page 29: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

2. เทคโนโลยี�ส��อสารโทรคมนาคม ใช�ในการต�ด้ต�อส�+อสารร บั/ส�งข้�อมู�ลจากท�+ไกล ๆ

เป็-นการส�งข้องข้�อมู�ลระหว�างคอมูพ�วเตอร4หร�อเคร�+องมู�อท�+อย��ห�างไกลก น ซึ)+งจะช�วยให�การเผยแพร�ข้�อมู�ลหร�อสารสนเทศไป็ย งผ��ใช�ในแหล�งต�าง ๆ เป็-นไป็อย�างสะด้วก รวด้เร*ว ถ�กต�อง ครบัถ�วน และท นการณ4 ซึ)+งร�ป็แบับัข้องข้�อมู�ลท�+ร บั/ส�งอาจเป็-นต วเลข้ (Numeric Data) ต วอ กษร (Text) ภาพ (Image) และเส�ยง (Voice) เทคโนโลย�ท�+ใช�ในการส�+อสารหร�อเผยแพร�สารสนเทศ

Page 30: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

เทคโนโลยี�โทรคมนาคมสม�ยีใหม1

การส�+อสารผ�านด้าวเท�ยมู (satellite-based communication)

ด้าวเท�ยมูจะมู�เคร�+องถ�ายทอด้ส ญญาณต�ด้ต 2งอย�� การส�+อสารโด้ยผ�านด้าวเท�ยมูจะท(าโด้ยการส�งส ญญาณส�+อสารจากสถาน�ภาคพ�2นด้�นแห�งหน)+งข้)2นไป็ย งด้าวเท�ยมู เมู�+อด้าวเท�ยมูร บัก*จะส�งกล บัมูาย งสถาน�ภาคพ�2นด้�นอ�กแห�งหน)+งหร�อหลายแห�ง เราจ)งใช�ด้าวเท�ยมูเพ�+อแพร�ภาพส ญญาณโทรท ศน4ได้� การร บัจะครอบัคล�มูพ�2นท�+ท�+ด้าวเท�ยมูลอยอย�� ซึ)+งจะมู�บัร�เวณกว�างมูากและท(าได้�โด้ยไมู�มู�อ�ป็สรรคทางภ�มู�ศาสตร4

Page 31: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

การส��อสารด$วิยีเส$นใยีน�าแสง (fiber optic) การส��อสารด$วิยีเส$นใยีน�าแสง เส�นใยน(าแสงมู�ล กษณะเป็-นท�อแก�วท�+อ�อนต วอย��ในสายท�+ห��มูด้�วย

พลาสต�ก ล กษณะข้องท�อแก�วห��มูด้�วยสารพ�เศษท�+ท(าให�เก�ด้การห กเหข้อง

แสงอย��ภายในท�อแก�ว ด้ งน 2นเราสามูารถส�งแสงจากป็ลายด้�านหน)+งให�

ไป็ป็รากฏิท�+ป็ลายอ�กด้�านหน)+งได้� แมู�ว�าเส�นใยน(าแสงน 2นจะคด้งอไป็อย�างไร

ก*ตามูก*จะส�งแสงเข้�าไป็ในท�อแก�วได้�เมู�+อมู�การน(าเอาข้�อมู�ลเข้�าไป็ผสมูก บั

แสง เพ�+อให�แสงกระพร�บัตามูการ เป็ล�+ยนแป็ลงข้องข้�อมู�ล ท(าให�เราร บั

ส�งส ญญาณข้�อมู�ลไป็ก บัแสงได้� การร บัส�งข้�อมู�ลเข้�าไป็ในแสงท(าได้�มูากและรวด้เร*ว

เส$นใยีน�าแสง

Page 32: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

แนวิโน$มของเทคโนโลยี�สารสนเทศ          

ต 2งแต�ป็F พ.ศ . 2524 บัร�ษ ทไอบั�เอ*มูได้�น(าไมูโครคอมูพ�วเตอร4ออกจ(าหน�าย ไมูโครคอมูพ�วเตอร4ในข้ณะน 2นใช�ไมูโครโพรเซึสเซึอร4 8088 เพ�ยงไมู�ก�+ป็Fต�อมูาก*ได้�พ ฒนาไมูโครคอมูพ�วเตอร4ท�+ใช�ไมูโครโพรเซึสเซึอร4 80286 หากย�อนกล บัไป็ในอด้�ตพบัว�า ไมูโครคอมูพ�วเตอร4เป็ล�+ยนร� �นใหมู�บั�อยมูาก บัร�ษ ทผ��พ ฒนาไมูโครโพรเซึสเซึอร4ได้�ค�ด้ค�นและพ ฒนาให�ข้�ด้ความูสามูารถเพ�+มูข้)2นตลอด้เวลา ในป็F พ.ศ .2545 ไมูโครโพรเซึสเซึอร4ร� �นเพนเท�ยมูโฟร4ข้องบัร�ษ ทอ�นเทล และร� �นเอธีรอนข้องบัร�ษ ทเอเอ*มูด้� ท(างานได้�ด้�วยความูเร*วกว�า 2,000 เมูกะเฮ�รตซึ4 ข้�ด้ความูสามูารถข้องคอมูพ�วเตอร4ร� �นน�2มู�ความูเร*วในการค(านวณเพ�+มูข้)2น มู�ผลท(าให�พ ฒนาการทางซึอฟต4แวร4ก�าวหน�าไป็จากเด้�มูมูาก

Page 33: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

          ข้ณะเด้�ยวก นความูจ�ข้องหน�วยความูจ(าหล กท�+ใช�ในไมูโครคอมูพ�วเตอร4ก*เพ�+มูข้)2นเป็-นล(าด้ บั ไมูโครคอมูพ�วเตอร4ท�+บัร�ษ ทไอบั�เอ*มูพ ฒนาข้)2น ในป็F พ.ศ 2524 มู�หน�วยความูจ(าเพ�ยง 64 ก�โลไบัต4 แต�ป็;จจ�บั นแนวโน�มูข้องหน�วยความูจ(าในไมูโครคอมูพ�วเตอร4เป็-นหลายร�อยเมูกะไบัต4จนมู�แนวโน�มูถ)งก�กะไบัต4ในไมู�ช�าน�2

Page 34: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

ประโยีชน�และต�วิอยี1างของการน�าระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและการส��อสารไปใช$

เทคโนโลย�สารสนเทศและการส�+อสาร มู�ส�วนท(าให�ช�ว�ต ความูเป็-นอย��ข้องคนในป็;จจ�บั นมู�ความูสะด้วกสบัายมูากข้)2น

ท(าให�คนในส งคมูมู�การต�ด้ต�อส�+อสารถ)งก นได้�ง�ายและรวด้เร*ว มู�การท(าก�จกรรมูหลายส�+งหลายอย�างร�วมูก นง�ายข้)2น การใช�

เทคโนโลย�สารสนเทศและการส�+อสารก�อให�เก�ด้ป็ระโยชน4ใน ด้�านต�างๆ เช�น

1. ด$านการศ3กษา ; เทคโนโลย�สารสนเทศและการส�+อสารถ�กน(า มูาใช�เพ�+ออ(านวยความูสะด้วกในการบัร�หารด้�านการศ)กษา

เช�น ระบับัการลงทะเบั�ยน และระบับัการจ ด้ตารางสอนนอกจากน�2ย งใช�เป็-นเคร�+องมู�อในการเพ�+มูโอกาสทางด้�านการศ)กษาและเพ�+มูป็ระส�ทธี�ภาพการเร�ยนการสอนต วอย�าง

เทคโนโลย�สารสนเทศและการส�+อสารในด้�านการศ)กษา ด้ งร�ป็

Page 35: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

2 . ด$านการแพทยี�และสาธีารณส�ข ;เทคโนโลย�สารสนเทศและการส�+อสารถ�กน(ามูาใช�เร�+มูต�งแต�การท(าทะเบั�ยนคนไข้� การร กษาพยาบัาลท +วไป็ ตลอด้จนการว�น�จฉ ยและร กษาโรคต�างๆ ได้�อย�ารวด้เร*วและแมู�นย(า นอกจากน�2ย งใช�ในห�องทด้ลอง การศ)กษาและการว�จ ยทางการแพทย4 ร กษาคนไข้�ด้�วยระบับัการร กษาทางไกลตลอด้เวลาผ�านเคร�อข้�ายการส�+อสารเคร�+องเอ*กซึเรย4คอมูพ�วเตอร4ท�+เร�ยกว�า อ�เอ*มูไอสแกนเนอร4 ( EMI scanner  ) ถ�กน(ามูาใช�ถ�ายภาพสมูองมูน�ษย4เพ�+อตรวจหาความูผ�ด้ป็กต�ในสมูอง เช�น ด้�เน�2องอกพยาธี�เล�อด้ออกในสมูอง และต�อมูาได้�พ ฒนาให�ถ�ายภาพหน�าต ด้ได้�ท +วร�างกาย เร�ยกช�+อว�า ซึ�เอท� ( CAT-Computerized Axial Tomography scanner: CAT scanner )

Page 36: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

3.  ด$านการเกษตรและอ�ตสาหกรรม ;เทคโนโลย�สารสนเทศ และการส�+อสารถ�กน(ามูาใช�ป็ระโยชน4ในด้�านเกษตรกรรมู

เช�น การจ ด้ท(าระบับัข้�อมู�ลเพ�+อการเกษตรและพยากรณ4 ผลผล�ตด้�านการเกษตร นอกจากน�2ย งช�วยพ ฒนาความู

ก�าวหน�าทางด้�านอ�ตสาหกรรมู การป็ระด้�ษฐ4ห��นยนต4เพ�+อใช� ท(างานบั�าน และห��นยนต4เพ�+องานอ�ตสาหกรรมูท�+ต�องเส�+ยง

ภ ยและเป็-นอ นตรายต�อส�ข้ภาพ เช�น โรงงาน สารเคมู� โรง ผล�ตและควบัค�มูการจ�ายไฟฟ<า รวมูถ)งงานท�+ต�องท(าซึ(2าๆ

เช�น โรงงานป็ระกอบัรถยนต4 และโรงงานแบัตเตอร�+

Page 37: microsoft powerpoint

www.themegallery.com

จบัการน(าเสนอ