of 33 /33
1 งานพรีเซนเตชั่นกับ PowerPoint PowerPoint เป็นหนึ่งโปรแกรมสาหรับสร้างงานพรีเซนเตชั่นที่ได้รับความนิยม โดยจะช่วย ให้เราสามารถนาข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ , ภาพ , เสียง และ วีดีโอ มาจัดร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และ จัดลาดับให้นาเสนอออกมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ชวนติดตาม และเร้าความสนใจต่อผู้ชมทุกคน ด้วยเหตุนี ้จึงส่งผลใหPowerPoint ถูกนามาใช้ในงานพรีเซนเตชั่นอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การ นาเสนอแผนงาน และ การประชุมในบริษัทฯ ไปจนถึงการสัมมนา การสร้างสื่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษา และการสร้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ องค์กร ในหน่วยงานต่าง ๆ งานพรีเซนเตชั่นที่มักพบเจอกันบ่อย ๆ เนื่องจากงานพรีเซนเตชั่นช่วยให้เราจัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี จึงทาให้ได้รับ ความเชื่อถือจากผู้ชม รวมถึงเพิ่มความกระตือรือร้นในการรับชม และสามารถควบคุมเวลาในการ บรรยายได้ ส่งผลทาให้งานพรีเซนเตชั่นได้รับความนิยมต่อการนาไปใช้งานด้านต่าง ๆ ดังนี การนาเสนอแผนงาน เป็นการนาเสนอแผนงานการปฏิบัติงาน เพื่อปรึกษาหารือถึงวิธีการทางาน การหา จุดบกพร่อง และสร้างวิธีการทางานที่จะส่งผลให้ก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการจัดเตรียม ทรัพยากร อุปกรณ์ กาหนดเวลา และ ขอเบิกงบประมาณ ที่ใช้ในการทางาน การนาเสนอข้อมูลการขาย เป็นการนาเสนอข้อมูลแนะนาสินค้า โดยสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการของเรา ด้วยการนาเสนอถึงสรรพคุณ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอาจจะรวมถึง โปรโมชั่นพิเศษที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าจ่ายเงิน และรู้สึกว่าคุ้มค้าต่อสิ่งที่ได้รับ การให้ความรู้ทางการศึกษา เป็นการนาเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ การอธิบายถึงทฤษฏี กฎ หลักการทางาน หรือการ คานวณ ซึ่งจะใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทาให้เพิ่มความเข้าใจต่อผู้เรียน และ ผู้สอนไม่ต้องใช้เวลาเตรียมหลายครั้ง เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องต้น และ การสร้างงานนาเสนอ (Presentation)

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007...

Page 1: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

1

งานพรเซนเตชนกบ PowerPoint

PowerPoint เปนหนงโปรแกรมส าหรบสรางงานพรเซนเตชนทไดรบความนยม โดยจะชวยใหเราสามารถน าขอมลทเปนทงขอความ , ภาพ , เสยง และ วดโอ มาจดรอยเรยงเปนเรองราว และ จดล าดบใหน าเสนอออกมาดวยการเคลอนไหวทชวนตดตาม และเราความสนใจตอผชมทกคน ดวยเหตนจงสงผลให PowerPoint ถกน ามาใชในงานพรเซนเตชนอยางกวางขวาง ไดแก การน าเสนอแผนงาน และ การประชมในบรษทฯ ไปจนถงการสมมนา การสรางสอการเรยนการสอนในสถานศกษา และการสรางเปนสอประชาสมพนธสนคา หรอ องคกร ในหนวยงานตาง ๆ

งานพรเซนเตชนทมกพบเจอกนบอย ๆ

เนองจากงานพรเซนเตชนชวยใหเราจดเตรยมขอมลลวงหนาไดเปนอยางด จงท าใหไดรบความเชอถอจากผชม รวมถงเพมความกระตอรอรนในการรบชม และสามารถควบคมเวลาในการบรรยายได สงผลท าใหงานพรเซนเตชนไดรบความนยมตอการน าไปใชงานดานตาง ๆ ดงน การน าเสนอแผนงาน เปนการน าเสนอแผนงานการปฏบตงาน เพอปรกษาหารอถงวธการท างาน การหาจดบกพรอง และสรางวธการท างานทจะสงผลใหกาวไปถงเปาหมายทวางไว รวมทงการจดเตรยมทรพยากร อปกรณ ก าหนดเวลา และ ขอเบกงบประมาณ ทใชในการท างาน การน าเสนอขอมลการขาย เปนการน าเสนอขอมลแนะน าสนคา โดยสรางความเชอถอใหลกคาตดสนใจซอสนคา หรอใชบรการของเรา ดวยการน าเสนอถงสรรพคณ และประโยชนทลกคาจะไดรบอาจจะรวมถงโปรโมชนพเศษทชวยกระตนใหลกคาจายเงน และรสกวาคมคาตอสงทไดรบ การใหความรทางการศกษา เปนการน าเสนอขอมลทเปนความร การอธบายถงทฤษฏ กฎ หลกการท างาน หรอการค านวณ ซงจะใชประกอบการเรยนการสอนในสถานศกษา ท าใหเพมความเขาใจตอผเรยน และผสอนไมตองใชเวลาเตรยมหลายครง

เรอง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบองตน และ การสรางงานน าเสนอ (Presentation)

Page 2: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

2

การประชาสมพนธองคกรและหนวยงาน เปนการแนะน าขอมลเกยวกบองคกร เพอสรางความเชอถอและความมนใจตอผรวมท าธรกจ ซงจะกลาวถงปรชญาขององคกร เปาหมาย/วชนขององคกร ความส าเรจ ทมงาน สถานทประกอบการ รวมถงสนคาและบรการ การวางแผนธรกจ เปนการวางแผนยทธศาสตรเพอกาวสความส าเรจในการท าธรกจ โดยมตงแตกาวเคราะหตลาด การวเคราะหคแขง การวางเปาหมาย การวเคราะหจดออนจดแขง โอกาสและอปสรรค การก าหนดยทธศาสตรในการสรางสนคา / บรการ การวางแผนบคลากร และงบประมาณ เปนตน

เหตผลทเลอกใช PowerPoint

ใชงานงาย การสราง แกไข และเพมเตมเนอหาท าไดอยางสะดวก เมอเทยบกบการสรางงานบนสอทเปนสไลด หรอ แผนใส นอกจากนการท างานกไมซบซอน เพราะจะเหมอนกบการการสรางเอกสารใน Word แตกมสวนของการสรางการเคลอนไหวของวตถและสไลดเพมเขามา ซงคอนขางจะท างานแบบส าเรจรปไมถอวายงยากมากนก

สนบสนนมลตมเดยไดเปนอยางด เราสามารถน าสอมลตมเดยในรปแบบของภาพวดโอ ภาพเคลอนไหวแบบแฟลชมฟว และเสยง มาใชเพอใหเหนภาพทสอความหมายไดอยางชดเจน รวมทงเปนสสนทชวยสรางความตนเตนเพมมากยงขนดวย

ประยกตสรางงานไดหลากหลาย นอกจากเราจะใช PowerPoint สรางงานพรเซนเตชนในคอมพวเตอรแลว เราอาจน างานพรเซนเตชนนนไปประยกตใชเปนงานในรปแบบตาง ๆ ได เชน ตคอมพวเตอรน าเสนอขอมล (ต Kiosk) และเกมตาง ๆ

แสดงผลไดทงบนหนาจอและเอกสาร เราสามารถน าเสนอขอมลบนจอภาพ พรอมกบสงพมพสไลดเหลานออกมาเปนเอกสาร เพราะปกตสไลดจะมเฉพาะแตหวขอ ดงนน ผฟงจงสามารถจดขอมล ตวอยาง หรอเนอหาทไมมในสไลดเพมเตมได

Page 3: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

3

บนทกไฟลไปใชงานในรปแบบอน ๆ งานพรเซนเตชนทสรางดวย PowerPoint สามารถถกบนทกไปใชงานในลกษณะของภาพเวบเพจ เพอน าเสนอขอมลบนอนเตอรเนต และบนทกเปนไฟลภาพเพอน าไปประกอบในเอกสารรายงาน หรอสอตาง ๆ ไดตามตองการ

ท าความรจกกบ PowerPoint 2007

มอะไรใหมใน PowerPoint 2007

Ribbon แถบค าสงการท างานใหม PowerPoint 2007 ไดถอดแถบค าสงและแถบเครองมอเดมออกไป โดยไดจดกลมค าสงใหมใหอยในแทบทแยกตามประเภทของการท างาน ซงรจกกนในชอ Ribbon ซงจะชวยใหเราสามารถเรยกใชค าสงไดงายขน ซงจะท าใหผเรยนไมตองคนหากและเปดเขาสค าสงการท างานหลายขนตอน

ตวเลอกการจดรปแบบทชวยใหท างานไดเรวขน การท างานกบขอความ, รปราง , และวตถตาง ๆ สามารถตกแตงและจดรปแบบไดรวดเรวยงขน มตวเลอกในการจดรปแบบ พรอมกบมเคาโครง ชดรปแบบส าเรจรป และเอฟเฟกตตาง ๆ ตามทโปรแกรมไดจดเตรยมไวใหใชงานไดทนท โดยไมตองท าการตกแตง

Page 4: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

4

แสดงตวอยางการจดรปแบบกอนเลอกค าสง เมอผเรยนน าเมาสไปทตวเลอกในการจดรปแบบใหกบขอความหรอสวนประกอบตาง ๆ บนสไลด PowerPoint จะแสดงตวอยางผลลพธใหดกอนทเราจะคลกยนยนใชค าสงนน เพอไมใหเสยเวลาในการไลหาตวเลอกทยงไมมนใจวาจะใชงาน

ชดรปแบบและลกษณะดวน ชดรปแบบ เปนตวเลอกทก าหนดใหองคประกอบในสไลดใชรปแบบของส , รปแบบตวอกษร รปแบบพนหลง และรปแบบการจดวางต าแหนงเขาชดกน ซงใน PowerPoint 2007 ไดมชดรปแบบใหเลอกใชอยางมากมายตามลกษณะของงาน พรเซนเตชน เมอเราเลอกชดรปแบบ

องคประกอบตาง ๆ ในสไลดจะถกตกแตงและจดวางใหมตามรปแบบทเลอกไวทนท สวนลกษณะดวน เปนตวเลอกในการตกแตงลกษณะใหกบวตถอยางอตโนมต

Page 5: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

5

สรางเคาโครงสไลดขนเอง เปนการก าหนดเคาโครงของเราเองในการใสองคประกอบของขอความ รปภาพ ภาพยนตร กราฟ ตาราง และลกษณะไดอะแกรมลงในสไลด รวมถงการก าหนดลกษณะตวอกษรขนาดและต าแหนงของตวยด การออกแบบพนหลง และโครงรางส โดยเรายงสามารถสรางใหเปนสไลดตนแบบส าหรบคนอน ๆ ในองคกรน าไปใชไดอกดวย

SmartArt กราฟฟกอจฉรยะ เปนผงงานและไดอะแกรมส าเรจรป ทเราสามารถสราง , แกไข และตกแตงดวยรปแบบกราฟฟกตาง ๆ ไดดวยตนเอง โดยไมตองเสยเวลาในการออกแบบมากนก หรอใหนกออกแบบมาท างานให

Page 6: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

6

ลกษณะพเศษ เปนเอฟเฟกตส าเรจรป เชน การใสเงา , ขอบนน , การเรองแสง และ การหมนในรปแบบ 3 มต ใหกบวตถทเปนขอความ , ขอความศลป , รปราง , รปภาพ , กราฟ , ตาราง และไดอะแกรม โดยทเราไมจ าเปนตองออกแบบและตกแตงวตถเหลานใหยงยาก

ตวเลอกจดรปแบบขอความแบบใหม เมอเราคลกทขอความจะมแถบค าสงส าหรบก าหนดรปแบบขอความ นอกจากนยงมค าสงในการจดวางขอความ และการดดขอความใหอยในรปรางตาง ๆ ไดอกดวย

Page 7: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

7

สงทเพมเตมของตาราง การตกแตงตารางสามารถท าไดงายขน โดยมลกษณะเดนทม รปแบบของการตกแตงตารางใหเราเลอกใช และสามารถเลอกสวนทจะตกแตงไดอยางละเอยด นอกจากนยงสามารถจดการกบเซลลและขอความในตารางไดงายขนอกดวย

สงทเพมเตมของกราฟ นอกจากจะมลกษณะดวนทชวยในการตกแตงกราฟใหมสสนสวยงามแลว เรายงสามารถจดการกบสวนประกอบตาง ๆ ของกราฟและใชค าสงพเศษทชวยในการวเคราะหขอมลไดอกดวย

กคนโปรแกรมเมอเกดไฟฟาดบ

เปนการกคนการท างานของโปรแกรมทท าคางอยกอนไฟฟาดบใหกลบมาอกครง โดยเมอเราเปดเครองและสถานะการท างานตาง ๆ ทไดท าคางไวกลบมาเหมอนเดมเพอไมใหงานน าเสนอทท าอยตองสญหายไป และตองเสยเวลามาท าใหม

Page 8: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

8

การเรยกใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

1. คลกปม บนแถบงานของวนโดวส 2. จะปรากฏค าสงใหน าเมาสไปชทค าสง Programs เลอก Microsoft Office 3. เลอกหาโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

จะเขาสโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ดงรป

Page 9: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

9

สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เมอเขาสโปรแกรม PowerPoint 2007 แลวจะปรากฏหนาจอส าหรบการออกแบบสไลดทมสวนประกอบส าคญทแยกออกเปนสวน ๆ เพอการท างานดงน

Office Button (ปมออฟฟต) มลกษณะคลายเมน File ทมใน Microsoft PowerPoint 2003 ซงใชเปนทเกบค าสงส าคญ ๆ เชน เปด/ปดโปรแกรม , บนทกโปรแกรม และการพมพสไลดออกมา Quick Access (แถบเครองมอดวน) ปมค าสงทนยมใชบอย ๆ โดยสามารถเพมเตมภายหลงได Title bar (ไตเตลบาร) แสดงรายชอเอกสารและรายชอโปรแกรม Ribbon (รบบอน) ประกอบไปดวยแทบ (Tab) ตาง ๆ ซงภายในแทบประกอบไปดวยค าสงฟงกชนการท างาน ทวางเปนแถวและมแถบเครองมอยอยใหผใชเลอกเครองมอตาง ๆ ตามความเหมาะสมกบรปแบบงานทก าลงท าอย

Page 10: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

10

Slide / Outline Pane (แถบภาพนง / เคาราง) โดยแถบภาพนงจะแสดงรปและขอความของสไลด สวนแถบเคารางจะแสดงในรปแบบของตวอกษร Slide Pane (พนทท างาน) เปนพนทของหนาสไลดใชส าหรบพมพขอความ แทรกรปภาพหรอตาราง เปนตน Notes Pane (แถบบนทกยอย) ใชบนทกขอความส าหรบไวอธบายเนอหาบนสไลด

รจกและใชงานแถบ Ribbon

แถบ Ribbon เปนสวนตดตอกบผใชทสรางขนมาแทนแถบเมนค าสง และแถบเครองมอเพอใหเราสามารถเรยกใชงานค าสงทตองการไดสะดวกรวดเรว และงายดายยงขน โดยปมค าสงทงหมดจะถกแบงออกเปนแทบ ซงไดแบงตามหมวดหมของคณสมบตการใชงานค าสง ดงน

แทบ หนาแรก (Home)

รวบรวมค าสงเกยวกบการสรางสไลดใหมและจดการสไลด (กลมค าสงภาพนง) , การก าหนดลกษณะตวอกษร (กลมค าสงแบบอกษร) , การก าหนดยอหนา (กลมค าสงยอหนา) , การวาดและตกแตงรปรางประกอบสไลด (กลมค าสงรปวาด) และเครองมอคนหา / แทนทขอความ (กลมค าสง การแกไข)

แทบ แทรก (Insert)

ค าสงเกยวกบการแทรกวตถประเภทตาง ๆ ลงบนสไลด เชน ตาราง (กลมค าสง ตาราง) , ภาพ/คลปอารต / รปราง (กลมค าสง ภาพประกอบ) , การสรางความเชอมโยง (กลมค าสง การเชอมโยง) , ขอความแบบพเศษ (กลมค าสง ขอความ) และคลปวดโอ/คลปเสยง (กลมค าสง มเดยคลป)

Page 11: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

11

แทบ ออกแบบ (Design)

ค าสงเกยวกบการตงคาหนาสไลด (กลมค าสงตงคาหนากระดาษ) , การตกแตงสไลดดวยชดรปแบบ / ชดส / ชดขอความ/เอฟเฟคต (กลมค าสง ชดรปแบบ ) , และการก าหนดพนหลงสไลด (กลมค าสง พนหลง) แทบ ภาพเคลอนไหว (Animations)

ค าสงเกยวกบการก าหนดเอฟเฟกตการเคลอนไหว (กลมค าสง ภาพเคลอนไหว) , การก าหนดการเปลยนสไลด (กลมค าสง การเปลยนไปยงภาพนงน) , แทบ การน าเสนอภาพนง (Slide Show)

เปนค าสงเกยวกบการน าเสนองาน น าเสนอสไลดทงหมด / น าเสนอสไลดปจจบน / น าเสนอเฉพาะชดสไลด (กลมค าสง เรมการน าเสนอภาพนง) , ก าหนดคาในการน าเสนอ / ซอนการน าเสนอสไลด / น าเสนองานโดยบนทกเสยงการบรรยาย / น าเสนองานตามการตงเวลา (กลมค าสง ตงคา) , และการก าหนดหนาจอในการน าเสนอ / การแสดง 2 หนาจอ (กลมค าสง จอภาพ)

Page 12: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

12

แทบ ตรวจทาน (Review)

ค าสงเกยวกบการตรวจสอบเอกสาร เชน การพสจนอกษร (กลมค าสง การพสจนอกษร) , การแทรกขอคดเหนบนเอกสาร (กลมค าสง ขอคดเหน ) , และการปองกนสไลด (กลมค าสง ปองกน)

แทบ มมมอง (View)

ค าสงส าหรบการเลอกมมมองในการท างานกบสไลด (กลมค าสง มมมองการน าเสนอ ) , การซอน/แสดงสวนประกอบบนหนาตางโปรแกรม (กลมค าสง แสดง/ซอน) , การยอ/ขยายเอกสาร (กลมค าสง ยอ/ขยาย) , การแสดงสไลดเปนส ขาว/ด า (กลมค าสง ส/ระดบสเทา) , จดหนาจอการท างาน (กลมค าสง หนาตาง) และการสรางค าสงการท างาน (แมโคร) การใชงานแถบเครองมอ Quick Access

แถบเครองมอ Quick Access (เครองมอดวน) เปนสวนทรวบรวมค าสงทเราใชงานอยประจ าท าใหเราสามารถเรยกใชงานค าสงทเราตองการไดอยางรวดเรว โดยจะมปมพนฐานเมอเปดโปรแกรมขนมาใชงานครงแรกอย 3 ปม ไดแก Save (บนทก) , Undo (เลกท า) และ Redo (ท าซ า) โดยผเรยนสามารถเพมและลดปมทอยในแถบเครองมอ Quick Access ได ดงน

Page 13: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

13

4. เลอกปมค าสงทงหมดทอยกรอบดานซายมอ โดยคลกทปมค าสงทตองการน ามาเพมบน Quick Access

5. คลกทปม เพม เพอเพมปมค าสงบน Quick Access

6. ปมค าสงทตองการเพมจะยายไปอยในกรอบดานขวา ซงเปนสวนทบอกวาใน Quick Access มปมค าสงใดอยบาง

7. คลกทปม ตกลง เมอก าหนดค าสงเสรจแลว

1. คลกเมาสท ซงอยดานขวามอของ Quick Access ซงจะมปอปอพส าหรบเปดค าสงในเครองมอดวน

2. คลกเมาสทชอปมค าสงทตองการเปดใชงาน โดยปมค าสงใดเปดใชงานบน Quick Access จะมเครองหมาย อยดานหนาค าสง และถาตองการยกเลกปมค าสงนกใหคลกเมาสทค าสงใหเครองหมาย โดยลบออกจาก Quick Access

3. แตถาตองการเปดใชปมค าสงทมากกวาทแสดงใหคลกทค าสง ค าสงเพมเตม จะปรากฏหนาตางใหเลอกใชงานปมค าสงทตองการของโปรแกรมไดทงหมด ดงรปดานลาง

Page 14: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

14

เมอก าหนดปมค าสงเพมเตมแลวจะปรากฏปมค าสงบน Quick Access ดงรป

การเปลยนต าแหนงแถบ Quick Access ผเรยนสามารถยายต าแหนงของแถบ Quick Access ไวดานบนหรอดานลางของแถบ Ribbon ได เพอความสะดวกในการใชงาน ดงน

1. คลกเมาสท ซงอยดานขวามอของ Quick Access ซงจะมปอปอพส าหรบเปดค าสงในเครองมอดวน

2. หาก Quick Access อยบน Ribbon จะปรากฏค าสง แสดงใต Ribbon ใหผเรยนคลกเมาสเพอเลอกค าสง ซง Quick Access จะยายต าแหนงมาอยใต Ribbon ดงรป

3. และถา Quick Access ยายมาอยดานลางแลว เมอเลอกค าสงจะปรากฏเปนค าสง

เพอยาย Quick Access กลบไปอยดานบนเหนอ Ribbon ตามเดม

Page 15: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

15

การออกจากโปรแกรม การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 สามารถท าไดหลายวธ ดงน

วธท 1

1. คลกเมาสทปม Office Button จะปรากฏเมนค าสงของโปรแกรม 2. คลกเมาสทปมค าสง จบการท างาน PowerPoint ซงจะออกจากโปรแกรมทนท

วธท 2 คลกเมาสปมปด โปรแกรมการท างานของ Microsoft PowerPoint ทอยดานบนขวามอของจอภาพ

Page 16: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

16

การยกเลกค าสงและท าค าสงซ า

เราสามารถยกเลกค าสงทกระท าไปแลวยอนหลงกลบไปได หรอ สามารถทจะท าค าสงนนซ าได ดงน

1. คลกปม เลกท า หรอ Undo บน แถบเครองมอดวน

2. ผเรยนสามารถกดแปนพมพลดส าหรบยกเลกค าสงสดทายไดคอกดปม CTRL+Z เมอเราไดท าการยกเลกค าสงหรอการท างานทท าไปลาสดนนแลว และตองการใหการยกเลกนนท างานอกครงในโปรแกรมจะมปมทเรยกวาปม Redo คอยอนกลบการยกเลกอกครงหนง หรอ ค าสงส าหรบท าซ า ซงจะอยดานขางของปม Undo นนเอง หรอจะกดปม CTRL+Y เพอใชค าสง Redo นกไดเชนเดยวกน

งานน าเสนอ (Presentation) หมายถง ชนงานทเราตองการจะน าเสนอแกผอน ในงาน น าเสนอหนง ๆ อาจจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดงน

ภาพซงสรางอยบนสอ แผนใส(Overhead) , ภาพนง (Slide) , บนจอภาพ (On-screen) เอกสารประกอบส าหรบผฟง (Audience’s Handouts) บทส าหรบผพด (Speaker’s Notes) เคารางของงานน าเสนอ (Outline)

การสรางงานน าเสนอใหม เมอผเรยนเขาสโปรแกรมเพาเวอรพอยตแลวจะปรากฏกรอบใหเราเลอกวธในการสรางงานน าเสนอของโปรแกรมเพาเวอรพอยต ซงสามารถสรางงานน าเสนอดวย 2 วธ ดงรายละเอยดตอไปน

Page 17: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

17

การสรางงานน าเสนอจากแมแบบ (Template)

เปนการสรางงานน าเสนอตนแบบของสไลดทงหมดทอยในงานน าเสนอนน เมอผเรยนไดสรางสไลดแผนใหม คณสมบตของสไลดเดมจะถกถายทอดไปยงสไลดใหม ๆ ทนท เชน สพน และ รปแบบตวอกษร

วธสรางงานน าเสนอจากแมแบบมรายละเอยด ดงน

1. คลกทปม Office Button จะปรากฏแถบค าสงใหคลกเลอกค าสง สราง จะปรากฏกรอบค าสงของการสรางงานน าเสนอในรปแบบตาง ๆ ดงรป

แมแบบทวไป

แมแบบ Online

Page 18: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

18

โดยในกรอบค าสงการสรางงานน าเสนอจะมแมแบบใหเลอกใชงาน 2 รปแบบคอ แมแบบทวไป ซงจะเปนแมแบบทมอยในเครองคอมพวเตอร ซงผเรยนสามารถเลอกใชงานไดทนท และ แมแบบจาก Microsoft Office Online ซงจะเปนแมแบบทตดตอกบเวบเจาของผผลตโปรแกรม PowerPoint คอ เวบของบรษท Microsoft ซงการใชงานจ าเปนจะตองเชอมตอกบอนเตอรเนตซงเปนการสรางแมแบบทางเครองขายอนเตอรเนตจรงๆ โดยมรายละเอยดของแมแบบแตละชนดดงน

สรางงานน าเสนอจากแมแบบทวไป (Templates)

เปนการสรางงานน าเสนอโดยใชแมแบบซงจะเปนแมแบบทตดตงอยทเครองคอมพวเตอรแลว โดยการใชเลอกใชงานขนอยกบวตถประสงคและความสะดวกในการสรางงาน ซงจะมรปแบบใหเลอกใชงานอย 5 รปแบบ ดงน

วางและลาสด

เปนการสรางงานน าเสนอเปลา คอ ไมมเนอหาหรอรปแบบใด ๆ เลย เปนการสรางงานน าเสนอทมแตสไลดเปลา ๆ ใหผเรยนเลอกจดวางวตถตาง ๆ ดวยตนเอง ซงการใชแมแบบชนดนไมเหมาะส าหรบผเรมตนใชงานหรอไมเชยวชาญมากนก หรอเปนการสรางทใชแมแบบลาสดทเคยเปดใชงานแลว โดยการสรางจะเปนการก าหนดเฉพาะสไลดหรอแผนงานมาใหเทานน สวนรายละเอยดตาง ๆ เชน ขอความ , เนอหา , รปภาพ ผเรยนจะตองเปนผก าหนดหรอวางวตถตาง ๆ เหลานเอง โดยปฏบตตามขนตอนดงน

1. คลกแมแบบชนด วางและลาสด

2. คลกปม งานน าเสนอเปลา

3. คลกปม สราง

Page 19: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

19

จะปรากฏงานน าเสนอในโปรแกรม ดงรป

แมแบบทตดตง

รปแบบของแมแบบชนดนคอแมแบบทมองคประกอบทางศลป และตวอยางเคาโครงเนอหามาให เหมาะกบผทไมถนดการออกแบบ โดยแบงออกเปน 2 รปแบบ คอ แมแบบส าหรบสราง อลบมรป (Photo Album) และ แมแบบทมตวอยางเคาโครงเนอหา โดยมวธการใชงาน ดงรายละเอยดตอไปน

1. คลกแมแบบชนด แมแบบทตดตง

2. คลกเลอกรปแบบชนดตาง ๆ ของแมแบบทมมาให

3. คลกปม สราง

ตวอยางของแมแบบ

Page 20: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

20

จะปรากฏงานน าเสนอในโปรแกรม ดงรป

ชดรปแบบทตดตง

เปนการสรางงานน าเสนอจากชดรปแบบทมการจดองคประกอบพนหลง , ลกษณะขอความ และลกษณะพเศษไวเปนชดเรยบรอยแลว โดยผเรยนจะตองเลอกใหเหมาะกบงานเพอสรางงานน าเสนอไดอยางรวดเรวและสวยงามมากขน

1. คลกแมแบบชนด ชดรปแบบทตดตง

2. คลกเลอกรปแบบชนดตาง ๆ ของแมแบบทมมาให

3. คลกปม สราง

ตวอยางของแมแบบ

Page 21: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

21

จะปรากฏงานน าเสนอในโปรแกรม ดงรป

แมแบบของฉน

เปนการสรางงานโดยใชไฟลแมแบบทผเรยนสรางขนเอง ซงอาจไมใชไฟลแมแบบทผเรยนสรางเองหมด อาจเปนไฟลแมแบบทผานการแกไขใหเปนรปแบบของผเรยนเองแลวบนทกเกบไวในรปแบบของไฟลแมแบบ ดงนนวธการใชงานแมแบบ ผเรยนเพยงแคใสขอมลตามเคาโครงเนอหากจะสามารถสรางงานน าเสนอไดแลว โดยมวธการใชงานแมแบบ ดงน

1. คลกแมแบบชนด แมแบบของฉน

Page 22: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

22

จะปรากฏงานน าเสนอจากแมแบบทผเรยนสรางไวเปนแมแบบ

2. จะปรากฏไดอะลอกบลอกซของการเรยกใชแมแบบทสรางขนมาเอง

4. คลกปม ตกลง 3. คลกเลอกรปแบบทสรางเปน แมแบบ

Page 23: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

23

สรางจากทมอย ส าหรบแมแบบชนดนคอการสรางงานน าเสนอใหมจากไฟลน าเสนอทมอยแลว หรอไฟลของ PowerPoint เดมทมอยแลว ซงการเปดไฟลงานน าเสนอนนจะเปนการเปดไฟลขนมาเพอท าส าเนาไฟลใหม ซงผเรยนสามารถตกแตง และแกไขเนอหาไดโดยไมมผลกระทบกบไฟลตนแบบ โดยสงเกตไดจากชอไฟลจะไมเหมอนชอไฟลเดมเพอปองกนการลบขอมลเกาทงไป โดยการใชแมแบบชนดนสามารถปฏบตไดตามขนตอนดงน

2. จะปรากฏไดอะลอกบลอกซของการเรยกใชแมแบบ ดงรป

3. คลกเลอกไฟลทมอยแลวใหมกรอบสเหลยมคลมชอไฟล

4. คลกปม สรางใหม เพอเรมตนสรางงานน าเสนอจากแมแบบทมอย

1. คลกแมแบบชนด สรางจากทมอย

Page 24: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

24

จะปรากฏงานน าเสนอจากแมแบบทมอยแลว ดงรป

การสรางงานน าเสนอจากแมแบบออนไลน (Microsoft Office Online)

เปนการสรางงานน าเสนอจากแมแบบจากเวบไซตของ Microsoft Office Online ซงเปนแมแบบทมหลากหลายชนดใหเลอกดาวนโหลดไดตามวตถประสงคของการใชงาน ดงตวอยางตอไปน

1. คลกทปม Office Button จะปรากฏแถบค าสงใหคลกเลอกค าสง สราง

Page 25: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

25

2. จะปรากฏไดอะลอกบลอกซของการสรางงานน าเสนอใหม ใหคลกในกลมของค าสง Microsoft Office Online ซงจะมตวเลอกใหผเรยนไดเลอกรปแบบของแมแบบทโปรแกรมมมาให Download จากเวบไซต

3. คลกเลอกรปแบบของ Microsoft Office Online โดยเลอกรปแบบใดรปแบบหนงทตองการทางดานซายมอ หากรปแบบทเลอกมรปแบบยอยใหคลกเลอกรปแบบยอยในค าสงนนอกครงหนง จากนนคลกปม ดาวนโหลด เพอเรมตนน าไฟลจากเวบไซตมาสรางงานน าเสนอ

คลกเลอกรปแบบของงานน าเสนอทางดานซาย

หากมรปแบบยอยใหเลอกจะปรากฏในกรอบทางดานขวา ใหผเรยนคลกเลอกรปแบบยอยอกครงหนง

เมอเลอกรปแบบตาง ๆ แลวคลกปม ดาวนโหลด เพอเรมดาวนโหลดแมแบบจากเวบไซต

Page 26: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

26

จะปราฏแมแบบทเลอกส าหรบการสรางงานน าเสนอใหมบนโปรแกรมพาวเวอรพอยน ดงรป ถาผเรยนตองการสรางงานน าเสนอดวยแมแบบ Microsoft Office Online ใหมกใหท าขนตอนตาง ๆ ตามตวอยางทกลาวมาแลว โดยการสรางงานน าเสนอจากแมแบบใหมโปรแกรมจะสรางไฟลขนมาใหใหมเสมอ

จากนนจะปรากฏไดอะลอคบลอกซแจงผเรยนวาก าลงดาวนโหลดแมแบบอย ใหรอจนดาวนโหลดเสรจ

Page 27: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

27

การสรางงานน าเสนอขนเอง

เปนการสรางงานน าเสนอดวยตวเองทงหมด ตงแตการเลอกเคาโครงภาพนง , การตกแตงพนหลง , การจดรปแบบตวอกษร , การสรางเนอหาของสไลด เปนตน

วธสรางงานน าเสนอขนเอง มรายละเอยด ดงน

1. คลกเมาสทปม Office Button จากนนคลกทค าสง สราง

2. จะปรากฏไดอะลอกบลอกซของการสรางงานน าเสนอใหม ใหคลกทปมค าสง งานน าเสนอเปลา

Page 28: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

28

จะปรากฏงานน าเสนอเปลา หรอ เปนสไลดเปลาใหผเรยนใสขอมลตาง ๆ เองดงรป

การจดการไฟลงานน าเสนอ หลงจากทผเรยนไดท าการสรางงานน าเสนอแลว ผเรยนควรจะตงชองานน าเสนอพรอมทง

บนทกเกบไวเปนไฟลเพอไวใชในครงตอไปได ซงผเรยนจะสามารถเรยกไฟลทบนทกไวนนกลบมาแกไขไดอกดวย วธการบนทกงานน าเสนอมดงน

การบนทกงานน าเสนอทสรางขนใหม

การบนทกแบบนเปนการบนทกในครงแรกเมอไดมการสรางงานน าเสนอขนมา โดยปกตเมอมการเปดโปรแกรมเพาเวอรพอยตขนมา โปรแกรมจะมการตงชองานน าเสนอมาใหโดยมชอวา งานน าเสนอ 1 ซงชอแฟมขอมลจะปรากฏบน Title bar เมอผเรยนไดมการใสรายละเอยดตาง ๆ ลงไปในงานน าเสนอแลวและตองการบนทกชอของไฟลทไดตงไปใหมกจะมาแทนทชองานน าเสนอ1 วธการบนทกมดงน

Page 29: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

29

วธท 1 บนทกโดยใชค าสงจาก Office button

คลกทปม Office Button

คลกทค าสง บนทก (Save) จะปรากฏไดอะลอกบลอกซส าหรบการบนทกใหใสรายละเอยดตาง ๆ

เลอกสถานทจดเกบไฟล

ตงชอแฟมขอมล

เลอกชนดของแฟมขอมล ก าหนดคาตาง ๆ แลวคลกปม บนทก เพอบนทกงานน าเสนอ

Page 30: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

30

วธท 2 บนทกโดยใชไอคอนบนแถบเครองมอดวน (Quick Access)

ผเรยนท าการบนทกโดยการคลกไอคอน บนแถบเครองมอดวน

การบนทกไฟลงานน าเสนอทบนทกไวแลว

เมอมการแกไขงานน าเสนอใด ๆ ทไดเคยบนทกเปนแฟมขอมลไวแลว ผเรยนจะตองบนทกซ าอกครงเมอแกไขเสรจ เพอใหขอมลตาง ๆ นนเขาไปในแฟมขอมลไดโดยทไมมขอมลสญหาย ซงสามารถบนทกไฟลเพมเตมดวยวธดงน

บนทกโดยใชค าสงจาก Office button แลวคลกทค าสง บนทก

คลกทไอคอน บนแถบเครองมอดวน Qucik Access Toolbar

ซงโปรแกรมจะบนทกลงในไฟลชอเดมแตมขอมลตามทผเรยนแกไข หรอ เพมเตม

**Note** ส าหรบการบนทกเปนแฟมงานในโปรแกรม PowerPoint 2007 จะมนามสกลเปน .pptx โดยการบนทกโปรแกรมจะตงคาชนดของแฟมเวอรชน 2007 คอ PowerPoint Presentation แตถาตองการใหบนทกเปนแฟมชนดอน ๆ เชน สามารถเปดใชงานกบ Office 97 หรอ 2003 ใหเลอกชนดแฟมขอมล PowerPoint 97-2003 Presentation หรอตองการบนทกเปนไฟลทสามารถน าเสนอไดทนทโดยไมตองผานโปรแกรม PowerPoint กใหเลอกชนดแฟมขอมลเปน PowerPoint Show เปนตน

Page 31: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

31

การเปดไฟลงานน าเสนอทบนทกไว

1. คลกทปม Office button จะปรากฏเมนค าสง

2. คลกเลอกค าสง เปด จะปรากฏไดอะลอกบลอกซของค าสงเปดแฟม งานน าเสนอดงรป จากนนใหเลอกชอแฟมขอมล และสถานทจดเกบแฟมขอมล

คลกเพอเลอกไดรฟและโฟลเดอรทเกบไฟลงานน าเสนอนนอย

คลกเลอกชอไฟล คลกปมเปดเมอตองการเปดไฟล

Page 32: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

32

3. จะไดแฟมขอมลงานน าเสนอทเลอกเปดบนโปรแกรม PowerPoint 2007 ดงรป

การเรยกใชไฟลงานน าเสนอทเคยเรยกใชแลว

ไฟลงานน าเสนอใดทเราเคยเรยกใชมาแลว โปรแกรมจะน าชอไฟลนนมาแสดงไวใน Office button บรเวณหวขอ เอกสารลาสด ซงแฟมขอมลทเปดลาสดจะอยดานบนของค าสง เพอใหเราสามารถเรยกใชไดรวดเรวยงขน ซงโปรแกรมจะแสดงชอไฟลทถกใชงานลาสดจ านวน 17 ไฟล (ผเรยนสามารถก าหนดจ านวนไฟลทจะเกบไวในเอกสารลาสดได) โดยการใชงานเมอตองการเรยกใชไฟลใดกใหคลกทชอไฟลนนไดทนท

Page 33: เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ... · ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

33

โดยสงเกตวาไฟลทถกเปดใชงานแลวจะอยในกรอบ เอกสารลาสด ซงผเรยนสามารถเรยกใชงานไดทนทโดยทไมตองใชค าสงเปดไฟลใหม และอกรปแบบหนงทเพงมในเวอรชน 2007 คอ การปกหมด ใหกบเอกสารทตองการใหมชออยในกรอบ เอกสารลาสด ตลอดเวลาเมอเปดไฟลอน ๆ แลวไฟลนจะไมหายไปจากกรอบค าสง เอกสารลาสด ซงการปกหมดนจะปรากฏรปเขมหมดแปะกระดาษอยดานทายของชอไฟล โดยปกตหากไมเปดใชค าสงหรอไมไดปกหมดททายของเอกสารจะมสญลกษณ ขน วธการปกหมดกคอใหคลกเมาสทหมด 1 ครง สงเกตวาหมดจะกลายเปนสเขยว และหากตองการยกเลกการปกหมดกใหคลกเมาสทหมดนนอกครง

การปดไฟลงานน าเสนอ

1. คลกทปม Office button จะปรากฏเมนค าสง

2. คลกเลอกค าสง ปด 3. หากไฟลนน ยงไมไดบนทกการเปลยนแปลงครงลาสดไว จะปรากฏ

เลอกปม ใช เพอบนทก เลอกปม ไมใช เพอไมบนทก