Monokratoras rules

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rules from the greek boardgame monokratoras

Text of Monokratoras rules

 • - BIBNIOKANONAN

  +

  To norXvidr our6 elvor oxordllq)\o yro nor6rd xdr

 • OI KANONEETOY NAIXNIAIOY

  1. AII-A AO|IA TIA TO NAIXNIAIO Movoxporopqq eivol 6vo ouyxAovronx6 neprnererolSeg norXvi6r ono rov xo-

  opo Ins qowooioE. Or naixreE o6nyo0v roug BoppoA6ouE Mopr6q rouE nou'roA-;roriv vo ovrrper

 • 6r xqr o poXnrrig nou xoroqepe vo eyxoroleiger io xoorpo pe rov peyoArirepoBnooupo efvor o vrxnrrig xor MONOKPATOPAL

  KoArirepo vo pn ox6nreore ourorlg rouq poXnr6q nou 6petvov nioro xor pe rnv66on rou fiLrou 6p6Bnxov orouq oxorervoriE 6rodp6poug xor nE oi8ouoeE rouKdorpou rou Moyou. Mnopei oe peprxo norXvfdro vo Unv KoToqper xov6voE po-XnrriE vo yAurdloer. T6re oAor or noixreq 6Xouv Xooer xor n xoropo rou rpo6eporiMdyou, e(oxoAouBei vo nAovreror ndvco ono ro 6pnpo ovBexrrxo reiXn rou no-vopxorou nupyou.2. TA NEPIEXOMENA TOY NAXNIAIOY

  1 MeyoAoE nivoxoE nou onerxovi(er ro oX66ro rou ilripyou xor novo rou ro.noBerofwor ro rerpoycovo lcipou.

  4 flAqonxoi lioxnr6q rivog yro xoBe noixrn oe r6ooepo xp

 • 3. KAPTEE MAXHTONKoBe poXnrhg 6Xer nevre r6rornieEAYNAMHEYTTPOOIAONAITMOTYXH

  Erx. 1 KAPTA MAXHTH

  flovo ornv x6pro unopXer yro xd8e pio on6 our6g 6vog 6oBpo6. 'Ooo ugnAo-repoq eivor o GoBpog rooo xoArirepo. Or BAOMOI ZQHI xoBe poXnrn eivor noA-Aof xor pnopouv xoro rnv 6ropxero rou nortrnl6rorj vo pero6lnBofv. frouro ornvopXi rou norxvr6rorl xoBe noixtng ronoBerei pio 6rorpovrl popxo novo oTov uun-Aorepo 6oBp6 (orfrg. KoBe tpopo nou o proXnrrig lover 6oB;ioug (ong n popxoperoxrveiror ovoAoyo Kol p Tov rpono ouro rpoivovror ol npoypoTlKoi 6oB;roi(orlq xoBe onypn. Eov xqro rnv 6ropxero rou norXvr6ro0 6vog poXnrlrE Xooer o-trouq roug 6oBpo0q (orlq rou xor n popxo rprdoer oro xpovio. o poynrfrq on6ruxe.xover xor Byoiver ono to norxvi6r.

  4. TA ZAPIA

  I-ro peyoAurepn euxoAio oro 6rogopo xei;revo onq xopreE rou norxvr6ro0 Boovopro(oupe ro (opr pe rrq 6{r nAeup6q 26 xor ouro pe ng 6cb6exo nAeup6g 212.

  Meprx6g

 • 5. H NPOETOIMAIIA TOY NAIXNIAIOYTonoBeroripe pf o 6ro
 • Inv oerpo enl^6vouv Kol or unololnol noiKTeq nq KopTE Toue Kol Toue ovTfoTol-xouE poxnT6q TouE.

  O noixrnE nou Bo enrA6{er reAeuroiog rov poXnrlr rou, 6Xer 16po ro npovoprovo 6roA6{er np6roE 6vq ono ro enro 6opuli6ro nou or poXnr6q noipvouv po(iTouE ornv 6ro6po;rlr roug peoo oro Koorpo. Mero or unotrornor nofxreq enrA6-Vouv To 6rxo roug 6oXruAf6r ono ouro nou 6pervov;re oerpo ovTfBfin rnq rpopdgrov Serxrciv rou poloyrori. (Enotrr6vrog o noixrnq nou nof(sr npcoroq Bo enrA6{erto 6rx6 rou releur.oioq). H poyrxn 6rivopn xoBevog ono ro 6oXruAf6ro eivor ypop-p6vn oro nioro p6pog xoBe xoprog 6oXruAr6rori.

  Koronrv xoBe noixrnE ronoBerei rov MoXnrri orov nupyioxo pe io owfororloXpcipo oro peyoAo nfvoxo rou norpr6rori. 'Olo eivor 6rorpo yro vo owrperoni-jt Inv npoxlnon rou onopoGioorou nilpvou rou poyou.

  l6lrApKErA nArxNrAroY KAr H ATMPOMH TOY HAIOYKdBe norxvi6r 6ropxei, xor'ovdrroro opro, erxoorenro yripouE. Le xdBe y6po

  yiveror n nopoxorco 6ro6rxooio: O nofxrng nou Bo noi{er np6roq xoBe rpop6 nouBo 6pleror n oelpo rou Bo peroxrvei rov nfuoxo 6eixrn xoto pio Brion nov

 • eqv ouro tnrxorv
 • ITpovovo oro Krvlpo Tou FeVoAou nivoxo) 6ev enrrp6neror vo Bpioxovror ne-prooorepor on6 6vqv MoXnr6g oro i6ro rerpoyrovo.IAPAAEIIMA: O Molnrrig nou Gpfoxeror oro xevrprxo rerpoyrovo mg Erx. 3pnopei vo ',reroxrvnBei povov oro reipoyrovo A fi B. Iro rerpoy
 • i10. TETPA|QNA XOPOYKoBe rerpoyorvo xcipou 61er ono pio p61pr r6ooeprq 6ro6oug' 6vo 66Ao9 sroo-

  6ou (yro xo8e ei6oq x6pou 6xer 6ro

 • 13. EIAIKA TETPATANA XQPOYEov pner xonorog oe 6vo lt ipo pe Xpoponoro 66Aoq, np6ner vo xotro{el oro

  uevqlo nfvoxq rou norxvt6ro0 orov ovriorotxo xcipo yro vo 6per oe noro rrinoer6rxori rerpoycivou x

 • 14. NOPTEE

  Mnopei xonorog noixrnq vo pna oe 6vo lrirpo ri vo 6yer on6 ourov on6 pionopro. I-[prv 6;roq o nofxrng xdver rnv xivnon rou np6ner vo rpoGfr[er pio

  "KAP-TA ilOPTAI, on6 rnv ovriororxn ori6o. Ano Kef noipvr nlnpo

 • sncrvo-enovo Kopro rnq ovrioTolxne orf6og. N{oArg pio xopro XpnorponornBei 6ev{ovo;rnoiver ornv oii6o ono 6nou rnv nnpore. oAAd oro nAoi rng ovorXrh 6ror6ore vo (eyropi(er ono our6q nou 6ev elouv norXrei. Me ouro rov rpono oio nioIxoBe oriGog 6nproupyeiror pfo 6eurepn. 'Orov or xopreq rng opXrxnq oriBoq re-Aet6oouv, noipvere Tlq Xpnolponolnpsvq xopreq. rrq ovoxoreuere xoAo xor ng{ovoXpnorponoreire.Ie peprxeq neprnrcooerg efore unoXpeo;r6vor vo xporioere xonoro xopro. oe dA'leq ooq 6iveror ro 6rxor6pro vo ng xporfioere.

  'OAeg or r6rorrep6rnreq xor or ewotr6g xoBe xoprog eivor ypopp6ves oTo 6r'6Aio nAnpoqoprdrv. f lp6ner vo exeTe novro xovro oog ouro ro 6r6Afo Kol vo Tooup6outrerleoB oe KoBe xopro nou rpo6ore. cilore vo pn nopoAeigere xon on-povnxo xor 6ror vo 6o6i(ere oro oiyoupo.

  17. TA TEPATA

  Irrq oiBouoeg, orouE 5ro6popouq Kol oe xoBe vovlo rou xoorpou unopxouvr6poro,

 • NOAEMITTH' TONNEI(PON

  MNEPTKTPOA

  O APXONTA'TOY XAOYT

  TKOMNANErx. 6 TA TEPATA.

  treopo ovoypogsTor oe xdBe pio on6 nq xdpreE. Auro enqvoAqp6dveror pfXprg6rou xonorog ono ro.uq 66o ro TEPAI ri o MAXHTHI n6oer vexp6E.'Orov Xover o popdE 6oBpo6q (r,l6E, r6re o noiKnE rou FsroKlvei rnv 6ro

 • nou np6nl vo oqqlpeBoiv on6 ro r6poE. Me rov rpono ouTo o poxnrnE nou no-Aerler 6ev pnopsi vo {eper n6oouE GoBporiq (cohE 61er ro r6poE p6Xpr vo To ono-reAer6oer. 'Orov n 6rorpovrig trrdpxo
 • ,J

  'Onorog prnoiver oro BnoouporpuAoxro rpo6oer 6rjo *KAPTEI OHIAypOy,on6 Tnv ori6o xor ng ronoBerei 6[nlo ornv xdpro rou poXnri rou. Tou qv6xouv(yro rnv 6po). Im ouv6Xero o noixrnq nou Gpioxeror oro 6e(ro rou ovoxoteUerxoAq nE

  "KAPTEI APAKOY, Kor Tre KpoTder oro 16pro rou ovorxr6q (ov6nodo)oov 6evrdArq, X

 • Touroxpovo 6rio lr neprooorepor poXnr6q. 'Orov Aornov exoupe vo owrpreroni.ooutrre;rfo r6roro xorooroon rore o xoBe nofxrng rpoGder orov 6pBer n oerpo rou.oilUqcovo pe rov nponyofpevo xovovo, 6rlo xopreg Bnooupo0g, np5ner oproq, pe-ro vo rpo6h{er exroE ono rnv 6rxri rou

  "KAPTA APAKOY" xor enrnA6ov xopreqpio yro x6Be oupnoixin Tou nou 6pioxeror p6oo oro BnoouporpuAoxro, Auro ou,{over onpowrxo rov xiv6uvo vo {unvnoer o 6poxog.IAPAAEI|MA: Eov orov 6p8er n oerp6 evoE nofxrn vo nof(er xor Bpioxovrorotrlor 60o poXnr6q oro BnooupoguAdxro. np6ner ouroq o noixTnq, crpeli nonrr6ilo

  "KAPTEI OHIAYPOY, vo rpo6n{er rperq "KAPTEI APAKOY, Aq 6eXroripe on o 6pdxog 6ev {0nvnoe. Or rperg xopreg nou xpnorponoriBnxov pnoi-vol)v ornv dxpn. [1oi(ouv povov or r6ooeperg nou onopervov. O enopevoq noixrngpnopf vo onoeooiosl vo griyer n vo npoonoBnoer vo onoxrrioer neprooorepougBnooupouE. Anorpooi(er Kor quver. O en6pevog noiKrnq oproE ono