Morin. El Método, El Conocimiento Del Conocimiento

Embed Size (px)

Text of Morin. El Método, El Conocimiento Del Conocimiento

LL1LCCLL LL!LLNu!1L LLL LL!LLNL!1LLOQBIJ0I|HL11LL1EdgarMorin 1| tOuO1111 cOnOcmenlO de cOnOcmenlOLIBROPRIMERO Hntroologta dcl conoctmtcnto1tacucc|oaceAaa8ac|ezTERCERA EDICIN CATEDRA TEOREMA Ttulooriginaldelaobra: LaMthode.III:Laconnaissancedelaconnaissance Reservadostodoslos derechos.El contenidodeestaobraestprotegido porlaLey,queestablecepenasdeprisiny/omultas.ademsdelas correspondientesindemnizacionespordaosy perjuicios, para quienes reprodujeren,plagiaren,distribuyeren comunicaren pblicamente.entodooenparte,unaobraliteraria,artstica ocientfica,osutransformacin,interpretacinoejecucin artsticafijadaencualquiertipodesoporteocomunicada atravs decualquier medio.sinla preceptiva autorizacin. ditionsduSeuil,19H6 EdicionesCtedra,S.A.,1999 JuanIgnacioLucadeTena,15.28027Madrid Depsitolegal:M.3H.836-1999 ISBN:84-376-0728-0 PrintedinSp(in ImpresoenAnzos,S.L. Fuenlabrada(Madrid) ndice INTRODUCCINGENERAL.. . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ol.Llab|snoo = = = = o o o o = = o o o o o = o o = = = = = = o = = o o o o o o o = o = = o = = = o = = = o o o o o = o o = o = = = = = = = = = = = oolapteguata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=locescoaoc|cocelcoaoc|n|eato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olonult|c|neas|oaalylo|asepatable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .olatuptuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olapatologiacel sabet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olact|s|scelos luacaneatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =11.Del netapuatocev|sta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=l .laapettutab|o-auttopo-soc|olog|ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=l. latellex|v|cacpetnaaeatec|eac|a l|losolia. . . . . . .ol. late|ategtac|oacelsu]eto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o4. lateotgaa|zac|oaep|stenolog|ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =. Llnaatea|n|eatocela|atettogac|oatac|cal . .. . . . . . . . . o. lavocac|oaenaac|pacota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o111.laaveatuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =Lltabu ylates|gaac|oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .olapalabtanetoco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ll|aacaban|eato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =LIBROPRIMERO Antropologadelconocimiento PREFACIODELLIBROPRIMERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oI. BIOLOGADEL CONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .=Lltetotaoalaslueates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=I. laConputac|oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =11.laconputac|oav|v|eate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ol l l l l - l0l l llllll l l l lll4llll4l4440III.Llconputo. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .llaauto-conputac|oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .laauto-exo-teteteac|a. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Llcmputopol|celulat. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I .8|ologiacelcoaoc|n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Lalastueates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coaocet,pt|nat|aneateesconputat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lascoslog|cascelaconputac|oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-(alatueatecelcoaoc|n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cIa latueate celatueate. lo|npl|cacocelcoaoc|-n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cCoaclus|oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Il.LAANIMALIDAD DEL CONOCIMIENTO . . . . . .. .. ...... .... .. .. .. . . . ll.Llapatatoaeutocetebtal . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . ... llaotgaa|zaeioncelaacc|oa yelcoaoc|n|eato. . . . . .lII. Llcoaoc|n|eatocetebtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l.laconputac|oacelasconputac|oaes. . . . . . . . . . . . . . .l.laautoaon|zac|oacelcoaoc|n|eato(apteac|za-]e,esttateg|as,cut|os|cac). . ..... . . ..... . . ......... . ..... Coaclus|oaes. la aa|nal|cac cel coaoc|n|eato bu-naao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ll coaoc|n|eatocetebtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .labon|a|zac|oacelcoaoc|n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. Li ESPRITU YEL CEREBRO. ...... . . .. . . ........ .... ..... ..... .........ueesuaespit|tucapazcecoaceb|tuacetebto capazce ptocuc|tuaespit|tu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ilptoblenaexttaotc|aat|o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-Llgtaac|sna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-laua|cual|cac cetebto~espit|tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l latt|a|cac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4lasupetac|oacelasopos|c|oaesabsolutas . . . . . . . . . . . . . . . .Coaclus|oaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .-lI. lAMQUINA HIPERCOMPLEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .-l.La|taxnult|plex. . . . .. . ................................... . ......... .-l.Ll cetebtob|ben|stet|co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .--l.Llcetebtott|ua|co. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .l cll.lacoacepc|oanoculat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . l c44. las botnoa|ascetebtales . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .l c. Llconple] ocelosconple]os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l cl l .la coacepc|oa conple]a cel coaceptuacot b|pet-copl].........:.

........

................

.......... ..

.

.

l c-l . Llptac.p.ec.alog.co. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l c-l. Il pt|ac|p|otecuts|vo. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . ... . .. . . . .l l l.Ll pt|ac|p|obolo(gtant|co/ escop|co/ aon|co). .l l l4. latt|a|cacc| al og| ca-tecut s | oa- bol o(gtann| a/esco-p|aaon|a)....... . . . ... . ............ . ... . .. . .... . ... . .......... .l l Ii l. Llgtaa ptoblenat|zacotsoluc|oaacot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l llLa uP8b|petconple] o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l lllagtaa cescoaex|oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .l l. COMPUTAR YCOGITAR............. . . .................... .... ............l lOpetac|oaesconputaa tesy opetac|oaescog|taates...... .l lla|astaac|alog|ca. . . ... . . . ....... . .......... . .............. . . . .... . ....... l lcPeasan|eatoyleagua]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l l l lacoasc|eac|ac|oa........................................................ .l l4Cog|to~etgo conputo etgo sun~etgo . . . . . . .. . . . ..l lt1 Coaclus|oa. laua|cual|cacconput|ca cogist|ca. . . . . . . . .l lI. LAEXISTENCIALIDADDELCONOCIMIENTO..... ...............l l-l.lapsycbe................................................................ l 4cPs|qu|attiacelcoaoc|n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 4cPs|coaal|s|scelcoaoc|n|eato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..l 4 l II.Obses|oaescoga|t|vasyalegtiascelacett|cunbte . l 4llacobleposes|oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .l 44latel|g|oacelavetcac ylavetcac celatel|g|oa. . l 4uoce psiqu|coyextas|s . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .l 4Llettotcelavetcac . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 4-Coaclus|oa. ns allcelpt|ac|p|ocelplacet . . . . . . . . . l cII. LOSDOBLESJUEGOSDELCONOCIMIENTO.............. .. ......l ll.Aaalog|co~log|co..... . ........ . .................. . . . ......... . . .l llas aaalogias. . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .l llo aaalog|coylolog|co. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l lII.Conpteas|oa~expl|cac|oa .. .. . .. . . . . . .. . . . . .... l Ptoyecc|oa.ceat|t|cac|oa . . . . . .