Moritoring kreditnog portfolija

Embed Size (px)

Text of Moritoring kreditnog portfolija

 • ,,PRAVNI ASPEKT ,,PRAVNI ASPEKT PROBLEMATIPROBLEMATINIH KREDITA U NIH KREDITA U

  NJIHOVO RJENJIHOVO RJEAVANJE U PRAKSIAVANJE U PRAKSI SEMINAR, 29.SEMINAR, 29.--30.2011.GOD.30.2011.GOD.

  PODGORICAPODGORICA

 • Doc. dr Halil KalaDoc. dr Halil Kala

  MORITORING KREDITNOG PORTFOLIJA MORITORING KREDITNOG PORTFOLIJA

  29. 09.2011. GOD. PODGORICA29. 09.2011. GOD. PODGORICA

 • SadrSadrajaj

  Uvod Uvod

  ta je lota je lo

  kreditkredit, kako ga izbje, kako ga izbjeii

  Upravljanje kreditnim rizikomUpravljanje kreditnim rizikom

  Moritoring kreditnog portfolijaMoritoring kreditnog portfolija

  LoLoi krediti u CG i okrui krediti u CG i okruenjuenju

  Modeli rjeModeli rjeavanja loavanja loih kreditaih kredita

 • UVODUVOD

  Bankarski sektor, nakon globalne ekonomske krize, Bankarski sektor, nakon globalne ekonomske krize, bremenit je, pored ostalog i problematibremenit je, pored ostalog i problematinim kreditima nim kreditima koje radi svog opstanka mora rjekoje radi svog opstanka mora rjeavati.avati.

  Bankarski sektor se mora osposobiti da se ne nae viBankarski sektor se mora osposobiti da se ne nae vie u e u takvoj situaciji. To se motakvoj situaciji. To se moe postie postii primjenom i primjenom najnovijih rjenajnovijih rjeenje koja omoguenje koja omoguavaju svoenje ovih avaju svoenje ovih problema na minimum.problema na minimum.

  Ova reprezentacija pod nazivom ,,Moritoring kreditnog Ova reprezentacija pod nazivom ,,Moritoring kreditnog portfolijaportfolija

  sadrsadri i prikaz kako se moritoringom i i prikaz kako se moritoringom

  kreditnog portfolija problematikreditnog portfolija problematini krediti mogu svesti ni krediti mogu svesti na minimum u svakoj banci.na minimum u svakoj banci.

 • Rad sadrRad sadri i sagledavanje rizika u bankarstvu, a naroi i sagledavanje rizika u bankarstvu, a naroito ito kreditnog i upravljanje kreditnim rizikom.kreditnog i upravljanje kreditnim rizikom.

  U radu je dat prikaz, osnovnih podataka, problematiU radu je dat prikaz, osnovnih podataka, problematinih nih kredita u Crnoj Gori i zemljama u okrukredita u Crnoj Gori i zemljama u okruenju.enju.

  Dat je prikaz naDat je prikaz naina rjeina rjeavanja problematiavanja problematinih kredita u nih kredita u bankarstvu Crne Gore.bankarstvu Crne Gore.

  DaDa

  lili

  se u tome se u tome uspijevauspijeva??

 • ta je lota je lo

  kreditkredit

  ??

  OdluOdlukomkom

  o o minimalnimminimalnim

  standardimastandardima

  zaza

  upravljanjeupravljanje kreditnimkreditnim

  rizikomrizikom

  CentralneCentralne

  bankebanke

  CrneCrne

  Gore,Gore,definisano je da sedefinisano je da se

  pod pod nekvalitetnomnekvalitetnom

  aktivomaktivom smatrajusmatraju

  se se stavkestavke

  aktiveaktive

  (nekvalitetni krediti)(nekvalitetni krediti)

  kojekoje

  susu

  klasifikovaneklasifikovane

  u u kategorijukategoriju

  C i C i niniee..KKriterijumiriterijumi

  zaza

  klasifikacijuklasifikaciju

  zasnivajuzasnivaju

  nana

  analizianalizi

  pokazateljapokazatelja::

  profitabilnostiprofitabilnosti

  i i ekonomiekonominostinosti, , likvidnostilikvidnosti, , kapitalizovanostikapitalizovanosti

  i i zaduzaduenostienosti, , novnovanimanim

  tokovimatokovima

  u u

  prethodnomprethodnom

  i i budubuduemem

  perioduperiodu

  i i drugimdrugim

  relevantnimrelevantnim pokazateljimapokazateljima..

 • NekvalitetniNekvalitetni

  kreditikrediti

  Posljedice nPosljedice nekvalitetniekvalitetnihh

  kreditkreditaaNNekvalitetniekvalitetni

  kreditikrediti, u visokom procentu,, u visokom procentu,

  predstavljajupredstavljaju

  jedanjedan

  odod

  glavnihglavnih

  uzrokauzroka

  pada pada ekonomskog rasta svake ekonomije.ekonomskog rasta svake ekonomije.

  AkoAko

  su oni visokog procenta ilisu oni visokog procenta ili

  konstantnokonstantno

  rasturastu, , resursiresursi

  susu

  neaktivirani,neaktivirani,

  imeime

  je je sprijesprijeenen

  ekonomskiekonomski

  rastrast, , toto

  u u krajnjojkrajnjoj

  linijiliniji

  ugrougroavaava ekonomskuekonomsku

  efikasnostefikasnost

  zemlje.zemlje.

 • Nakon finansijske krize nNakon finansijske krize nekvalitetniekvalitetni

  kreditkreditii

  susu

  predmetpredmet interesovanjainteresovanja

  regulatoraregulatora

  i i banakabanaka

  u u veveiniini

  bankarskihbankarskih

  sistemasistema

  zemaljazemalja..NNivoivo

  nekvalitetnihnekvalitetnih

  kreditakredita, danas,, danas,

  povezanpovezan

  je je sasa

  periodomperiodom

  kreditnogkreditnog

  bumabuma, , kadakada

  je je kreditnikreditni

  rastrast

  biljebiljeioio

  visoke visoke ((dvocifrenedvocifrene

  i i trocifrenetrocifrene))

  stopestope

  i i kadkad

  susu

  bankebanke

  imaleimale

  labavelabave

  kriterijumekriterijume

  zaza

  ocjenuocjenu

  kreditnogkreditnog

  rizikarizika

  i i lakolako odobravaleodobravale

  kreditekredite

  i i rizirizinijimnijim

  kategorijamakategorijama

  klijenataklijenata. .

  VisokaVisoka

  izloizloenostenost

  kreditnomkreditnom

  rizikuriziku

  iziz

  tog tog periodaperioda

  odrazilaodrazila se se nana

  danadananjinji

  nivonivo

  nekvalitenihnekvalitenih

  kreditakredita

  i i u u bankarskom bankarskom

  sektoru Crne Goresektoru Crne Gore..

 • KKvalitetvalitet

  aktiveaktive, , kreditakredita

  kaokao

  njenenjene

  najvanajvanijenije

  stavkestavke, , statististatistikiki

  je je znaznaajanajan

  pokazatelj mogupokazatelj moguee

  nesolventnostinesolventnosti

  banbanaakkaa. . NNekvaliteniekvaliteni

  kreditkreditii

  mogu dovestimogu dovesti

  banbanku uku u

  stesteajaj,a ,a

  takve pojave takve pojave vodvodee

  smanjujusmanjuju

  efikasnostiefikasnosti bankarskogbankarskog

  sistemasistema. .

  Zato nZato nagomilavanjeagomilavanje

  nekvalitetnihnekvalitetnih

  kreditakredita

  u u bilansimabilansima

  banakabanaka

  jedanjedan

  je je odod

  simptomasimptoma

  mogumoguihih

  bankarskihbankarskih

  krizakriza..

 • NNekvalitetniekvalitetni

  kreditikrediti

  predstavljajupredstavljaju

  jedanjedan

  odod

  glavnihglavnih

  uzrokauzroka ne ostvarivanja planiranog GDP i GDP per capitane ostvarivanja planiranog GDP i GDP per capita. .

  NNekvalitetanekvalitetan

  kreditkredit, , odrazodraz

  je je zapravozapravo

  loloegeg

  stanjastanja

  klijenataklijenata bankebanke

  i i indirektnoindirektno

  loloegeg

  stanjastanja

  kompanijama i kompanijama i

  preduzetnikapreduzetnika..AkoAko

  nekvalitetninekvalitetni

  kreditikrediti

  konstantnokonstantno

  rasturastu, , resursiresursi

  ostali ostali

  faktori proizvodnje su neiskorifaktori proizvodnje su neiskorienieni, , imeime

  je je sprijesprijeenen ekonomskiekonomski

  rastrast, , toto

  u u krajnjojkrajnjoj

  linijiliniji

  ugrougroavaava

  ekonomskuekonomsku

  efikasnostefikasnost

  privredeprivrede

  i ekonomije i ekonomije ..

 • NekvalitetniNekvalitetni

  kreditikrediti

  se se smatrajusmatraju

  jednimjednim

  odod najvanajvanijihnijih

  faktorafaktora

  kojikoji

  utiutiuu

  nana

  smanjenjesmanjenje

  kreditnekreditne

  aktivnostiaktivnosti

  bankarskog sektorabankarskog sektora. . UzroUzrono posledino posledino gledano no gledano --

  nnemoguemogunostnost

  kreditiranjakreditiranja

  privredeprivrede

  uzrokujeuzrokuje

  nepovoljnenepovoljne

  efekteefekte nana

  kvalitetkvalitet

  biznisabiznisa

  toto

  povratnopovratno

  utiutiee

  nana

  bankarskebankarske

  kreditekredite. . Tako, kTako, kaoao

  posljedicaposljedica

  loloihih

  ekonomskihekonomskih

  uslovauslova

  nivonivo

  nekvalitetnihnekvalitetnih

  kreditakredita

  rasteraste..

 • Nelikvidan i neprofitabilan Nelikvidan i neprofitabilan korporativnikorporativni

  sektorsektor

  ne ne stimulistimulie e bankbankee

  dada

  odobravajuodobravaju

  kreditekredite..

  PProizvodniroizvodni

  sektorsektor, zbog nedovoljnog kapitala, slabi,, zbog nedovoljnog kapitala, slabi,

  smanjujusmanjujuii agregatnuagregatnu

  tratranjunju

  i i tako tako pogorpogoravaava

  usloveuslove

  kreditiranjakreditiranja

  i i

  pravipravi

  jojo

  viviee

  nekvalitetnihnekvalitetnih

  kreditakredita..Od nivoa kvaliteta upravljanja kreditnim rizikom zavisi Od nivoa kvaliteta upravljanja kreditnim rizikom zavisi

  nnivoivo

  nenaplativihnenaplativih

  kreditakredita

  u u ukupnimukupnim

  kreditimakreditima

  bankebanke.. KvalitetKvalitet

  upravljanjaupravljanja

  kreditnim kreditnim rizikomrizikom

  zavisizavisi

  odod

  kvalitetakvaliteta

  menadmenadmentamenta

  bankebanke..

 • Kreditni portfolioKreditni portfolio

  KreditniKreditni

  portfolio portfolio podrazumpodrazumijijevaeva

  skupskup

  elemenataelemenata dostupnihdostupnih

  menadmenadmentumentu

  bankebanke

  u u