Mother Tongue

  • View
    10.099

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anythign

Transcript

I. MGA LAYUNINAng mga bata ay inaasahang:

1. Pagsabi kung paano ang pag-aalaga ng mga hiram na bagay

2. Pagtalakay sa mga kahulugan at talasalitaan

3. Pagkilala sa tamang baybay ng mga salita

4. Paghambingin ang mga salita gamit ang mga larawan

5. Pagkilala sa mga salita na nagsasabi ng direksyon ito, iyan, iyon

6. Pagbibigay ang tunog ng bawat titik sa alpabeto

7. Pagkilala sa mga titik ng alpabeto

8. Pagbaybay ang maliit at malaking titik sa alpabeto

9. Pagsulat ang maliit at malaking titik ng Ll at Yy

II. PAKSANG ARALIN

a. Talasalitaan

Pagtalakay sa kahulugan ng salita at mahasa ang mga salita sa pamamagitan ng makahulugan at mga karanasan.

b. Kaalaman sa aklat at paglilimbag

Pagkilala sa tamang baybay ng mga salita

c. Pagkilala ng salita

Ibigay ang mga tunog ng mga titik sa alpabeto

Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Ng, Hh, Ww

d. Kasanayan sa Wika

Pagkilala sa mga salitang pantukoy sa direksiyon.

e. Kaalaman sa alpabeto

Kilalanin ang maliliit at malalaking titik ng alpabeto Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Rr, Pp, Ng, Hh, Ww

Isulat ang maliliit at malalaking titik ng alpabeto Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Rr, Pp, Ng, Hh, Wwf. Pag-unawa sa binasa

Ibigay ang sanhi at dahilan ng isang pangyayari sa kuwento.

g. Pagsulat

Pagsulat ng maliit at malaking titik gamit ang tamang paglimbag ng titik.

Reference: K-12 Curriculum

Mga Kagamitan:

Tsart ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na /Ll/ /Yy/, plaskard ng mga pantig at salita, parirala, illustration board

Kuwento: Ang Lilang Laso ni Lita

Value: Pag-iingat sa bagay na hiniram

DAY 1

III. Pamamaraan

A. Gawain Bago Bumasa

1. Paghahawan ng Balakid

Alamin ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng larawan o pagsasagawa

laso

-

larawan

nawala

-

pagsasakilos

laro

-

pagsasakilos

lola

-

larawan

masaya

-

larawan

2. Pagganyak

Sino sa inyo ang nanghihiram ng gamit o bagay? Iniingatan ninyo ba ito? Bakit?

3. Pagganyak

Pagpapakita ng guro sa pabalat ng aklat at hayaan ang mga batang magbigay ng sariling opinyon tungkol dito.

4. Pagbasa ng kuwento ng guro

Basahin ng guro ang teksto ng kuwento magmula sa unahang pahina habang itinuturo ng pointer ang ilalaim ng mga pangungusap hanggang sa huling pahina.

Magtanong ukol sa bawat pahina ng kwento at hayaang magbigay ng sariling palagay ang mga bata tungkol sa bawat pahina ng kwento.

Bago magtalakayan, pangkatin sa apat (4) ang klase at ipagawa ang mga gawain sa saliw ng tugtog ng Leron, Leron Sinta.

PANGKAT 1

Kaya Ko

Iguhit ang malungkot na mukha ni Linda nung nawala ang laso na ibinigay sa kanya ni

Lola Lita

PANGKAT 2

Nasaan Ka Na?

Hanapin sa kahon ang bagay na ibinigay ni Lola Lita kay Linda.

PANGKAT 3

Arte Ko! Arte Mo!

Isadula ang ginawa ni Lani kung bakit nawala ang Lilang Laso ni Linda.

PANGKAT 4

Hugis Ko Ito

Iguhit ang bilog kung dapat na hindi ingatan ang bagay na hiniram at parisukat naman

kung dapat itong ingatan at pahalagahan.

5. Talakayan

Itanong ng Guro:

Ano ang naramdaman ni Linda nung malaman niyang nawawala ang kanyang Lilang

Laso?

Alamin natin sa ginawa ng Pangkat 1 (Kaya Ko Ito)

Ano ang ibinigay ni Lola Lita kay Linda?

Tingnan natin ang ginawa ng Pangkat 2 (Nasaan Ka Na)

Bakit nawala ang Lilang Laso ni Linda?

Saan naglaro si Lani?

Ipapakita ito sa atin ng Pangkat 3 (Arte Mo, Arte Ko)

Tama ba ang ginawa ni Lani?

Kung ikaw si Lani, iingatan mo ba ang bagay na hiniram mo?

Pakinggan ang ulat ng Pangkat 4 (Hugis Ko Ito)

Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay nanghihiram ng isang bagay?

Paano ninyo ipinapakita ang pag-iingat ninyo sa mga bagay na inyong hiniram?

Tama bang ingatan natin ang mga bagay na ating hiniram?

Anong bahagi ng kuwento ang inyong naibigan?

DAY 2

1. Balik-Aral

Muling balikan ang kwentong narinig Ang Lilang Laso ni Lita

Sa pamamagitan ng pagtatalakayan, ipabigay ang mga kahulugan ng mga tauhan sa kwento (Linda, Lita, Lani)

2. Ilahad sa mga bata ang mga titik ng alpabeto.

Isusulat ng guro ang mga titik ng alpabeto o ipapakita ang tsart ng mga titik ng alpabetong natutunan.

Ll

Pp

Yy

Ng

Nn

Hh

Rr

Ww

Ibigay ang mga tunog ng mga sumusunod na titik ng alpabeto.

Mm

Aa

Ss

Ii

Oo

Ee

Bb

Uu

Tt

Kk

Ll

Yy

Nn

Gg

Rr

Pp

Ng

Hh

2. Mga Pagsasanay:

Pagsasanay 1:

Pangkatin ang bata sa 4 na klase at gawin ang laro

LARO Itaas ang isang kamay kung ang mga salita ay angkop ang tunog na ibinigay ng guro at

itaas ang dalawang kamay kung ang mga salita ay hindi angkop sa tunog.

1. Relo

6. Mais

2. Orasan7. Ubas

3. Santol8. Kalabasa

4. Baso

9. Yoyo

5. Talong10. Papel

Pagsasanay 2:

Mahiwagang Kahon: Bumunot ng isang titik sa loob ng kahon at sabihin kung anong tunog meron ang titik na napili mula sa kahon.

Pagtataya: Iguhit ang mga larawan sa pagtataya ng hindi sunod-sunod at lagyan ng titik sa ilalim.

1. manok6. gagamba

2. aso

7. yoyo

3. sapatos8. laso

4. talong9. puso

5. orasan10. ibon

DAY 3

1. Balik-Aral

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan ng tauhan sa kuwento.

Linda

Lani

Lita

a. Pagpapakita ng susing larawan laso at salita

Ibigay ng guro ang tunog ng /Ll?

b. Magpakita ng mga larawan ng mga salitang nagsisimula sa Ll

Lobo

Lata

Laso

Lola

lapis

Lolo

Labi

Lima

Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.

Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.

c. Pahanapin ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa tunog /Yy/.

Ipasabi sa mga bata kung anong tunog ng /Yy/.

Ipakita sa mga bata ang mga titik na Ll at ibigay ang tunog nito.

Basahin natin ng sabay-sabay ang larawan.

Ano ang unahang tunog ng mga salita?

3. Pagsulat ng titik Ll

Sabihin:

Ito ang letrang Ll na may tunog /Ll/ (nasa plaskard)

Isusulat ng guro sa pisara ang letrang L na may kasabay na bilang.

Itaas ang kamay na pansulat. Gayahin ang guro, isulat sa hangin ang malaking titik L na may kasabay na bilang.

Isulat sa pupetre, likod ng kaklase, sa palad at iba pa.

Sino ang makakasulat sa pisara? Gayundin ng maliit na letrang Ll.

Pagsusulat

Bakatin ang malaking titik L maliit na titik l sa tulong ng ginupit na titik sa karton.

Gawing gabay ang panandang bilang.

Pagduktungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang Ll.

Isulat ng wasto ang malaking letrang L sa pisara na may guhit na asul at pula.

Isulat ng wasto ang maliit na letrang l.

Sipiin ang letrang Ll

4. Paggamit ng Ito, Iyan, Iyon

Ilahad ang gamit ng mga pantukoy na ito, iyan, at iyon.

a. Pagsasagawa ng Guro

Sabihin sa mga bata na ang Ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak.

Halimbawa: Ito ay aking lapis. Hawak ng guro ang lapis habang sinasabi ang

pangungusap.

Ang Iyon naman ay ginagamit kapag tinutukoy ay malayo.

Halimbawa: Iyon ang isang saranggola. Habang nakaturo sa lumilipad na saranggola.

Ang Iyan ay tinutukoy kapag ang bagay ay malapit sa iyo.

Halimbawa: Iyan ay larawan ng aking ama at ina. Habang nakaturo sa larawang malapit

sa kaniya.

b. Hayaang ang mga bata naman ang magbigay ng pangungusap gamit ang ito, iyan, iyon.

c. Pagsasanay 1:

Sabihin kung ito, iyan, iyon. Pumalakpak ng isa (1) kung ito, dalawa (2) kung iyan, (3) kung iyon.

1. Larawan ng batang may hawak na bola.

2. larawan ng batang nakatingin sa ibon na lumilipad.

3. larawan ng batang itinuturo ang lapis na hawak ng kanyang kaibigan.

4. larawan ng bata na may hawak na bulaklak.

5. larawan ng bata na nakatingin sa puno na malayo sa kanya.

Pagsasanay 2:

Isulat ang letrang Ll sa mga sumusunod na patlang.

1. __obo

2. __abi

3. __aso

4. __ima

5. __ola

Pagsasanay 3:

Salungguhitan ang mga salita na may titik Ll

Mata

laso

kambing

lata

Lolo

baka

lapis

kahon

Pagtataya

Lagyan ng bilog ang wastong salitang pantukoy ito, iyan, iyon.

1. larawan ng batang may hawak na papel

itoiyaniyon

2. larawan ng dalawang bata na nakaturo sa lamesa na malapit sa kanila.

itoiyaniyon

3. larawan ng bata na nakaturo sa eroplano na nasa himpapawid.

itoiyaniyon

4. larawan ng bata na nakaturo sa saranggola na lumilipad.

itoiyaniyon

5. larawan ng bata na may hawak na lobo.

itoiyaniyon

DAY 4

Pagpapakilala ng titik Yy

1. Balik-Aral

Ibigay ang mga salitang ginagamit sa pantukoy

Iyon

Iyan

Ito

Ipakita ang larawan ng titik Ll

laso

lat