MRE@A NASEQA I OP[TINA VRBAS - ... R-1:50000 SRBOBRAN VRBAS NOVI SAD NOVI SAD NOVI SAD @ABAQ @ABAQ BE^EJ

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MRE@A NASEQA I OP[TINA VRBAS - ... R-1:50000 SRBOBRAN VRBAS NOVI SAD NOVI SAD NOVI SAD @ABAQ @ABAQ...

 • R-1:50000

  SRBOBRAN

  VRBAS

  N O

  V I

  S A

  D

  N O

  V I

  S A

  D N

  O V

  I S

  A D

  @ABAQ

  @ABAQ

  BE ^E

  J

  S U

  B O

  T I

  C A

  B E

  O G

  R A

  D

  KO TEMERIN

  KO BA^KI JARAK

  STU R

  I JA

  ^ENEJ

  PROSTORNI PLAN OP[TINE

  T E M E R I N

  KA]

  KO SIRIG

  HIJERARHIJSKI NIVO I FUNKCIJE NASEQA

  NASEQE - LOKALNA ZAJEDNICA SA RAZVIJENIM CENTRALNIM FUNKCIJAMA

  LOKALNI CENTAR - MAWI URBANI CENTAR

  MRE@A NASEQA I INFRASTRUKTURNI SISTEMI

  @S

  @S

  AS

  DP I REDA - AUTO PUT

  DP II REDA

  @ELEZNI^KA PRUGA (postoje}a/planirana)

  INFRASTRUKTURNI SISTEMI

  @ELEZNI^KA STANICA@S

  PLANIRANA OBILAZNICA

  PLANIRANI OP[TINSKI PUT

  AUTOBUSKA STANICAAS

  GLAVNI ATARSKI PUT

  SABIRNI ATARSKI PUT

  UKR[TAWE U NIVOU

  DENIVELISANO UKR[TAWE

  SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA

  USMERENOST FUNKCIONALNIH VEZA

  LOKALNI CENTAR KA CENTRU ME\UNARODNOG ZNA^AJA

  NASEQE - LOKALNA ZAJEDNICA KA LOKALNOM CENTRU

  BRANKO MILOVANOVI] dipl.in`.melio.

  ZORAN KORDI] dipl.in`.saob. ZORICA SANADER dipl.in`.elektro.

  MRE@A NASEQA I INFRASTRUKTURNI SISTEMI

  OBRA\IVA^:

  NAZIV PLANA:

  NAZIV KARTE:

  ODGOVORNI PLANER:

  PLANER SARADNIK:

  Pe~at i potpis:

  Br.lista: 2. Datum: 2014.

  OVLA[]ENO LICE:

  DIREKTOR: VLADIMIR ZELENOVI] dipl.in`.ma{.

  PROSTORNI PLAN OP[TINE TEMERIN

  T E M E R I NOP[TINA:

  Pe~at i potpis:

  Pe~at i potpis:

  BRANISLAVA TOPREK dipl.in`.arh.

  JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

  REFERALNA KARTA BROJ 2 -

  E - broj: 2435

  O P

  [ TI

  N A

  @ A

  B A

  Q

  OP[TINA SRBOBRAN

  O P

  [ T

  I N

  A V

  R B

  A S

  GRAD NOVI SAD

  NAPLATNA RAMPA

  MILAN @I@I] dipl.in`.ma{.

  N O

  V I

  S A

  D I

  2

  SOCIJALNA ZA[TITA

  DOM (KOMPLEKS) ZA STARE3

  PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE

  OBRAZOVAWE

  SREDWE OBRAZOVAWE

  ZDRAVSTVENA ZA[TITA

  10

  11 AMBULANTA, ZDRAV.STANICA, MOBILNA ZDRAV.SLU@BA

  APOTEKA VETERINARSKA STANICA

  DOM ZDRAVQA (OP[TA) BOLNICA

  KULTURA

  BIBLIOTEKA

  15

  16

  7 OSNOVNO OBRAZOVAWE (I - IV)

  1 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZBRIWAVAWE STARIH LICA

  OSNOVNO OBRAZOVAWE (V - VIII) 8

  VI[E I VISOKO OBRAZOVAWE9 U^ENI^KI DOM

  II

  III

  IV

  12 13 14

  DOM KULTURE / MULTIFUNKCIONALNI OBJEKAT

  MOGU] NASEQSKI SADR@AJ (AKO POSTOJI INTERES I EKONOMSKA OSNOVA, BILO U OKVIRU JAVNOG ILI PRIVATNOG SEKTORA VLASNI[TVA)

  POTREBAN NASEQSKI SADR@AJ (PREPORUKA IZ PPRS I RPP APV)

  POSTOJE]I NASEQSKI SADR@AJ

  21 3

  I

  87 9

  II

  10

  III

  11 12 16 17

  TEMERIN

  54 6

  IV V

  1413 15 18

  21 3

  I II III

  BA^KI JARAK

  4

  IV V

  21 3

  I II III

  SIRIG

  4

  IV V

  5

  DNEVNI CENTAR

  6

  4

  17 18

  19

  SPORT I REKREACIJA

  20 21

  OTVORENI SPORTSKI TERENI FISKULTURNA SALA KUPALI[TE / BAZENI

  MUZEJ

  V

  22 MAWI SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR

  21 2219 20

  21 2219 20

  21 2219 20

  16 17 18

  16 17 18

  11 12 1413 15

  11 12 1413 15

  87 9 105 6

  87 9 105 6

  ORGANIZACIJA JAVNIH SLU@BI

  KA DP I REDA BR. 7

  NOSILAC IZRADE PLANA:

  TS 110/20kV

  DV 400kV

  DV 220kV

  DV 110kV

  PLANIRANI DV 20kV

  DV 20kV

  VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

  ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

  PLANIRANI 20kV KABL

  NAFTOVOD

  TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

  MELIORATIVNI KANALI

  KANALISANI VODOTOK JEGRI^KA

  CRPNA STANICA

  IZVORI[TE VODOSNABDEVAWA (postoje}e/planirano)

  PLANIRANI VODOVOD

  PPOV

  REFERALNA KARTA BROJ 2

  PLANIRANI NAFTOVOD

  GASOVOD SREDWEG PRITISKA

  GMRS I MRS

  MRS

  RR KORIDOR

  EK KABL

  ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

  GRANICA OBUHVATA PLANA

  GRANICA OP[TINE

  GRA\EVINSKO PODRU^JE NASEQA

  PLANIRANI EK KABL

  PTT (ATC)

  PLANIRANA RBS

  RBS

  OP[TI AERODROM

  LETILI[TE

  A

  A

  SIRIG

  TEMERIN

  BA^KI JARAK

  J -

  36 2

  J - 362

  J -

  33 4

  J - 152

  J - 152

  J - 314 Jeg

  ri~ ka

  Je gri

  ~k a

  D P

  E 7

  5

  D P

  B R

  . 100

  D P

  B R

  .1 02

  D P

  B R

  .1 02

  DP BR.112

  DP BR.112

  GASOVOD VISOKOG PRITISKA

  PLANIRANI GASOVOD - "Ju`ni tok"

  R-1:50000

  0 1000 2000 3000m