56
35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________ 1 Broj: _________. Labin,__________ NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI 35/2017-Emv-2 PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PODRUČJU VISOKE ZONE GRADA LABINA I IZGRADNJA CRPNIH STANICA, CPV oznaka 45231000- 5 SADRŽAJ: DIO I. UPUTE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA IZRADU PONUDE DIO II. OBRASCI DIO III. PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA DIO IV. TROŠKOVNIK

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI - Vodovod Labin

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

1

Broj: _________.

Labin,__________

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

35/2017-Emv-2

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA

PODRUČJU VISOKE ZONE GRADA LABINA I

IZGRADNJA CRPNIH STANICA, CPV oznaka 45231000-

5

SADRŽAJ: DIO I. UPUTE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA

IZRADU PONUDE

DIO II. OBRASCI

DIO III. PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA I

UGOVORA

DIO IV. TROŠKOVNIK

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

2

DIO I.

U P U T E G O S P O D A R S K I M S U B J E K T I M A

Z A I Z R A D U P O N U D E

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU I POSTUPKU JAVNE NABAVE

2. PREDMET NABAVE

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI

SPOSOBNOSTI)

5. PODACI O PONUDI

6. OSTALI PODACI

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

3

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU I POSTUPKU JAVNE NABAVE

OPĆI PODACI O NARUČITELJU: NAZIV: VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju,

LABIN (skraćeni naziv: VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN)

SJEDIŠTE: 52220 LABIN, Ulica Slobode 6

OIB: 40074412467

PDV IB: HR40074412467 BROJ TELEFONA: 052/855-155

BROJ TELEFAKSA: 052/855-099

INTERNETSKA ADRESA: www.vodovod-labin.hr

E-MAIL. [email protected] OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Ana Santaleza, rukovoditelj opće kadrovske službe

tel. 052/884264

Elena Miletić Budanko, rukovoditelj službe pripreme i razvoja tel. 052/884276

1.1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Na temelju članka 76. i članka 80. Zakona o javnoj nabavi, N.N. broj

120/2016 (u daljnjem tekstu: Zakon), ovime izjavljujemo da ne smijemo

sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

- ARTEMIDA d.o.o., Obala Maršala Tita 2/B, 52221 Rabac, OIB: 70816717741

- DIGA INŽINJERING d.o.o., Sv.Katarine 18, 52220 Labin,

OIB: 57546702277

- INGAL d.o.o., Mate Poldrugovca 9, 52220 Labin, OIB: 82443446606 - „PEDENA“ Obrt za završne radove u građevinarstvu i ugostiteljstvu,

Pićan 69C, 52332 Pićan, OIB: 08720598675

- HISTRIA TUBE d.d., Industrijska 3, 52333 Potpićan, OIB: 67930158481

- V.TECTA d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan, OIB: 51809701931

1.2. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave - nabava male vrijednosti s namjerom

sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od tri godine s jednim gospodarskim

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

4

subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz

dokumentacije o nabavi

1.3. Procijenjena vrijednost nabave:

9.700.000,00 kn

1.4. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o javnoj nabavi radova

1.5. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Po zaključenju postupka sa odabranim ponuditeljem sklopit će se

okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj

nabavi.

1.6. Navod da li se provodi elektronička dražba

Ne provodi se

1.7. Elektronička dostava ponuda

Obvezna je dostava elektroničkih ponuda u postupcima javne nabave.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad

Elektroničkog oglasnika javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN), zastoj u

radu ili nemogućnost gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom

obliku dostavi u predviđenom roku putem EOJN.

2. PREDMET NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada

Labina i izgradnja crpnih stanica

2.2. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave

Nudi se cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave utvrđena je troškovnikom.

2.4. Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije su određene u troškovniku koji se nalazi u prilogu (Dio

IV.) ove Dokumentacije.

NAPOMENA: U toku je izrada izvedbenog projekta te postoji mogućnost

izmjene tehničkih rješenja.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

5

2.5. Mjesto izvršenja predmeta nabave

Područje Grada Labina.

2.6. Rok početka i završetka radova

Radovi će započeti po potpisivanju okvirnog sporazuma i 1. ugovora i

trajati 3 godine

2.7. Dopustivost alternativnih ponuda te minimalni zahtjevi koje

alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet

nabave, način usporedbe i ocjene alternativnih ponuda

Ne dopušta se

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne

nabave ako utvrdi da:

3.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili

osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti

zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja

je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog

djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i

143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253.

(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u

postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka

292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294.

(davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje

mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b

(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba

položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne

vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

6

mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«,

br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom

poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska

prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom

poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i

143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na

temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka

100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka

102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i

članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i

143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog

zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.

110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili

osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti

zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja

nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za

kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za

odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba

državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka

od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

7

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi

mora dostaviti ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o

nabavi (u daljnjem tekstu: ESPD obrazac) - Dio III. Osnove za isključenje,

Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama – za sve gospodarske

subjekte u ponudi.

Pored ESPD obrasca može dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog

odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument

nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog

subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne

postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi

čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve

okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod

prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika

ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog

subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.1.2. gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i

obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu, sukladno

posebnom propisu, plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena

odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi

mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio III. Osnove za isključenje,

Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno

osiguranje – za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Pored ESPD obrasca može dostaviti potvrdu porezne uprave ili drugog

nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se

dokazuje da ne postoje osnove za isključenje po toj osnovi.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi

čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve

okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod

prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika

ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog

subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Točke 3.1.1. i 3.1.2. odnose se i na druge subjekte na čiju se sposobnost

gospodarski subjekt oslanja.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

8

3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz sudjelovanja u ovom postupku javne

nabave:

3.2.1. ukoliko se u posljednje dvije godine od dana dotičnog događaja pokažu

značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz

prethodnih ugovora o javnoj nabavi čija je posljedica bila prijevremeni raskid

tih ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

3.2.2. ukoliko je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje

činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova

za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako

je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u

skladu s ESPD obrascem.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. gospodarski subjekt u ponudi

mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio III. Osnove za isključenje,

Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili

poslovnim prekršajem (točka 8 a, b, c) - za sve gospodarske subjekte u

ponudi.

Pored ESPD obrasca može dostaviti Obrazac 4., koji je sastavni dio ove

Dokumentacije.

3.3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE ČLANOVA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH

SUBJEKATA / PODUGOVARATELJA

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti iz točke 3. ove

Dokumentacije utvrđuju se za svakog člana zajednice gospodarskih

subjekata pojedinačno.

U slučaju da ponuditelj/zajednica gospodarskih subjekata nudi

izvršenje predmeta nabave uz sudjelovanje podugovaratelja, okolnosti iz

točke 3. ove Dokumentacije se utvrđuju za svakog podugovaratelja

pojedinačno.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI

SPOSOBNOSTI)

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

9

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi

odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi

mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) - za sve

gospodarske subjekte u ponudi

Pored ESPD obrasca može dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog,

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegova

poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi

čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve

okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod

prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika

ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog

subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Točka 4.1.1. odnosi se i na druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski

subjekt oslanja.

4.2. EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u 3 posljednje dostupne

financijske godine ostvario minimalni godišnji promet u iznosu od

3.000.000,00 kn, uključujući minimalni promet u području koje je

obuhvaćeno predmetom nabave u iznosu od 500.000,00 kn, ovisno o

datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog

subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u

ponudi mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriterij za odabir

gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost:

točka 1a i 2a), a ako je primjenjivo i točka 3).

Pored ESPD obrasca može dostaviti i slijedeće izjave:

1. Izjavu o ukupnom prometu u 3 posljednje dostupne financijske godine,

ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti

gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

2. Izjavu o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u 3

posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili

početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija

o tim prometima dostupna.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

10

4.3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

4.3.1 Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i

tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Popis radova sadržava ili mu se prilažu najmanje dvije potvrde druge

ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova koji su po

vrsti slični predmetu ove nabave.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz točke 4.3.1. gospodarski subjekt u

ponudi mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriterij za odabir,

Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Pored ESPD obrasca može dostaviti popis koji sadržava ili mu se prilažu

najmanje dvije potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu

najvažnijih radova (Obrazac 5.,koji je sastavni dio ove Dokumentacije).

Točka 4.3.1. odnosi se i na druge subjekte ako se gospodarski subjekt

oslanja na njihovu tehničku i stručnu sposobnost.

4.3.2 Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije

priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno

određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (prema

troškovniku).

4.3.3 Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog

laboratorija za materijal koji dolazi u neposredan dodir s vodom, a u

skladu s važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i

predmeta koji dolaze u neposredan dodir s vodom (prema troškovniku).

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz točke 4.3.2. i 4.3.3. gospodarski

subjekt u ponudi mora dostaviti ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriterij za

odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 12).

Pored ESPD obrasca može dostaviti potvrde/certifikate/analitička izvješća i

drugo prema priloženim tabelama:

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

11

Za Troškovnik 1. - Cjevovod, traženo pod točkama 4.3.2. i 4.3.3. dokumentacije

o nabavi:

VRSTA DOKAZA DOSTAVLJENO

DA/NE Za stavku troškovnika - E)

MONTAŽNI RADOVI stavka-1. DUKTILNE CIJEVI - DN 100, DN

80;

Tehnički opis:

prema ISO 2531/EN 545, klasa C 40,

spoj TYTON ili STANDARD

pojedinačna duljina cijevi 6 metara

pojedinačno ispitane na radni

pritisak 40 bara

unutarnja zaštita: cementirani (ISO

4179)

vanjska zaštita: od legure cink-aluminija u omjeru 85% Zn – 15%

Al pocinčano min. 400 gr/m2 (ISO

8179), epoxi plavo obojene (DIN

EN 545)

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat za gumene brtve Certifikat za unutarnju zaštitu Certifikat za vanjsku zaštitu Dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske

obloge legure Zn-Al

Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđene cijevi odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača cijevi, tip cijevi i

zemlju porijekla

Za stavku troškovnika- E)

MONTAŽNI RADOVI stavka-2.

FAZONSKI KOMADI

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni fazoni odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

12

Za stavku troškovnika- E)

MONTAŽNI RADOVI stavka-2.

EV ZASUNI DN 100 I DN 80,

Tehnički opis:

Prirubnički zasun sa elastičnim

dosjedom prema EN 1074-1,

EN 1074-2 i EN 1171 s prirubnicama

prema EN 1092-2, ugradbene duljine

prema EN 558-1, red 14, tip kao

HAWLE art. 400A ili jednakovrijedan

Medij – pitka voda, nazivni tlak 10/16 bara

Kućište zasuna iz nodularnog lijeva,

izliveno iz jednoga dijela (monoblok

izvedba – bez spajanja poklopca i tijela

brtvama i vijcima), EN-GJS-400 prema

EN 1563 s antikorozivnom zaštitom

iznutra i izvana prema RAL-GZ 662.

Zasunska ploča u sendvič izvedbi:

DN 50 – DN 65 : POM

DN 80 – DN 200 : EN-GJS-400 prema

EN 1563 sa oblogom od elastomera i

nehrđajućeg čelika 1.4301 Fiksno vreteno od nehrđajućeg čelika

1.4021 sa valjanim navojem ,

postavljeno na klizače od POM-a

(poliacetala). Višestruke O-brtve

vretena u ležištu od POM-a

Zaštitna kapa vretena od prljavštine :

PE

Uz ponudu može se dostaviti: Tvorničko jamstvo u trajanju od 10

godina

Certifikat za izradu odljevaka prema

EN1563

GSK odobrenje za proizvod i

proizvodni proces površinske zaštite

Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni zasun odgovara

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- E)

MONTAŽNI RADOVI stavka-2.

NADZEMNI HIDRANT

Tehnički opis:

Materijal glave i noge hidranta: GGG

40 zaštićen epoksi crvenom bojom RAL

3000, UV otpornom

Disk (zatvarač) i vodilica sa gredom:1.4301, 1.4021 - nehrđajući

čelik vulkaniziran EPDM gumom

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

13

Materijal brtvenih elemenata: NBR ili

EPDM

Prirubnice: NP 16

Ugradbena dubina hidranta: 1,0 m ili

1,25 m, prirubnica po EN 1092-2

Nadzemni hidrant mora biti lomljive

izvedbe i/ili fiksne izvedbe .

Nadzemni hidrant mora imati siguran i

efikasan sistem ispusta vode, kada je

hidrant zatvoren, sa mogućnošću

odvoda vode cijevima u drenažni kanal. Nadzemni hidrant mora biti opremljen

posebnom sigurnosnom kapom koja

sprečava neovlašteno otvaranje

hidranta. Vanjski dio sigurnosne kape

mora biti od aluminija, a unutarnji

prsten od nerđajućeg čelika

Spoj cijevi i glave hidranta mora nakon

ugradnje omogućavati okretanje glave u

bilo koji položaj.

Nadzemni hidrant mora omogućavati

servisiranje – zamjenu brtvenih dijelova

– bez iskopa. Nadzemni hidrant mora biti izrađen i

ispitan u skladu sa normom EN 14384

te prema Direktivi o građevinskim

proizvodima 89/106/EEC .

Nadzemni hidrant mora imati CE

oznaku na kućištu.

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni hidranti

odgovaraju zahtjevima iz tehničkog

opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- E)

MONTAŽNI RADOVI stavka-2.

ZRAČNI VENTIL

Tehnički opis:

Dobava i doprema do deponije zračnog

ventila kao ARI D-040 ili

jednakovrijednog .

Kombinirani odzračno-dozračni ventil s

malim ( automatskim ) i velikim (

kinetičkim ) otvorom integriranim u

istome kućištu . Površina automatskog otvora minimalno 12 mm2 , površina

kinetičkog otvora minimalno 804 mm2.

Kućište ventila mora biti izrađeno od

materijala otpornih na koroziju .

Brtveni mehanizam mora biti na

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

14

principu rolajuće brtve sa samočistećom

funkcijom . Ventil mora biti kompaktne

izvedbe (visina max.215 mm , širina

max.183 mm , masa maximalno 1,2

kg) .Maksimalni radni tlak 16 bara (

testiran na 25 bara) , minimalni tlak

brtvljenja 0,2 bara .

Ventil mora omogućavati slijedeće

opcije : samo odzraka , samo dozraka ,

protiv udarna opcija

– NON SLAM ..

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni zračni ventili

odgovaraju zahtjevima iz tehničkog

opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju porijekla

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

15

Za Troškovnik 2 - VS I CS KOPAČ i VUČIĆI, traženo pod točkama 4.3.2. i 4.3.3.

dokumentacije o nabavi:

VRSTA DOKAZA DOSTAVLJENO

DA/NE Za stavku troškovnika - G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-6.

DUKTILNE CIJEVI - DN 100;

Tehnički opis:

prema ISO 2531/EN 545, klasa C 40,

spoj TYTON ili STANDARD

pojedinačna duljina cijevi 6 metara

pojedinačno ispitane na radni pritisak 40 bara

unutarnja zaštita: cementirani (ISO

4179)

vanjska zaštita: od legure cink-

aluminija u omjeru 85% Zn – 15% Al

pocinčano min. 400 gr/m2 (ISO 8179),

epoxi plavo obojene (DIN EN 545)

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat za gumene brtve Certifikat za unutarnju zaštitu Certifikat za vanjsku zaštitu Dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske

obloge legure Zn-Al

Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđene cijevi odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača cijevi, tip cijevi i

zemlju porijekla

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-7.

FAZONSKI KOMADI

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni fazoni odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

16

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-7.

EV ZASUNI DN 100 I DN 80,

Tehnički opis:

Prirubnički zasun sa elastičnim

dosjedom prema EN 1074-1,

EN 1074-2 i EN 1171 s prirubnicama

prema EN 1092-2, ugradbene duljine

prema EN 558-1, red 14, tip kao

HAWLE art. 400A ili jednakovrijedan

Medij – pitka voda, nazivni tlak 10/16 bara

Kućište zasuna iz nodularnog lijeva,

izliveno iz jednoga dijela (monoblok

izvedba – bez spajanja poklopca i tijela

brtvama i vijcima), EN-GJS-400 prema

EN 1563 s antikorozivnom zaštitom

iznutra i izvana prema RAL-GZ 662.

Zasunska ploča u sendvič izvedbi:

DN 50 – DN 65 : POM

DN 80 – DN 200 : EN-GJS-400 prema

EN 1563 sa oblogom od elastomera i

nehrđajućeg čelika 1.4301 Fiksno vreteno od nehrđajućeg čelika

1.4021 sa valjanim navojem ,

postavljeno na klizače od POM-a

(poliacetala). Višestruke O-brtve

vretena u ležištu od POM-a

Zaštitna kapa vretena od prljavštine :

PE

Uz ponudu može se dostaviti: Tvorničko jamstvo u trajanju od 10

godina

Certifikat za izradu odljevaka prema

EN1563

GSK odobrenje za proizvod i

proizvodni proces površinske zaštite

Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni zasun odgovara

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-7.

REGULACIJSKI PLOVNI VENTIL

Tehnički opis:

Ventil za kontrolu nivoa vode u

vodospremi (plovni ventil) s dodatnom

funkcijom održavanja uzvodnog

pritiska (kao BERMAD BWD-100-753-66-Y-

C-ES-ISO16-EB-NN-NVI6 ili

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

17

jednakovrijedan) DN 100 ,PN 16

Material kućišta i plastifikacija: duktilni

lijev sa epoxy premazom RAL 5005

Vijci , matice, interni dijelovi:

nehrđajući čelik St. St. 316

Brtve i membrana: NBR guma

Standard prirubnica: ISO PN16

Minimalni ulazni pritisak : 0,7 bara

Maksimalni ulazni pritisak: 10 bara

(opcija - 16 bara)

Maksimalna temperatura vode: 80° C

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđene cijevi odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-7.

SIGURNOSNI VENTIL

Tehnički opis:

Sigurnosni ventil kao BERMAD 73Q-A

ili jednakovrijedan.

Glavni ventil mora biti centralno vođen membranski ventil. Kućište i poklopac

moraju biti od nodularnog ljeva, a

sjedište od nehrđajućeg čelika, kojeg je

moguće zamijeniti. Kućište mora biti

epoksi galvansko zaštićeno. Ventil

mora biti kutne izvedbe. Priključne

prirubnice po ISO standardu.Pogonski

hidraulični dio mora biti integralni

dvokomorni, sa odvojenim prostorom

između donje površine membrane i

glavnog ventila. Pogonski dio mora se

moći jednostavno odvojiti od glavnog ventila radi servisiranja na licu mjesta,

bez skidanja ventila. Na pogonskom

dijelu mora u svakom momentu biti

vidljivo dali je ventil otvoren. Ventil

mora biti hidraulički upravljan , putem

pilota na kojem je moguće podešavanje

tlaka reakcije u rasponu od 1 – 25

bara.

Uz ponudu može se dostaviti: Certifikat o stalnosti svojstava ili Izjavu

o svojstvima

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

18

Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđene cijevi odgovaraju

zahtjevima iz tehničkog opisa

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-8.

Elektromagnetsko induktivno mjerilo

protoka, Tip Promag 400W

Tehnički opis:

Mikroprocesorska izvedba, kompaktna

izvedba, sa samokontrolom, tehničkih

karakteristika kako slijedi:

- nazivni promjer i radni tlak: DN

100, PN 16

- materijal kučišta/zaštita: Alumijsko

obojeno posebnim epoxidom, IP67,

kompaktna izvedba

- unutrašnji dio mjerača, koji je u

dodiru s mjernim medijem: obloga od poliuretana sa atestom za pitku

vodu

- procesni priključak: prirubnice od

čelika ST 37.2 prema (DIN2501);

površinska protukorozivna zaštita

prirubnica Zn/Al

- univerzalnom napajanje 100 – 240

VAC/ 24 VAC/VDC

- Izlaz: analogni 4 - 20 mA HART

protokol galvanski odvojen,

2x impulsni (certificirani) za zbirni protok galvanski odvojen,

open collector za dojavu smjera

protoka ili dojavu prazne cijevi

- 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2

mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu

prazne cijevi,

- mogućnost rezanja malih protoka

(Low Flow cut off),

- mjerni opseg 1:1000

- ukupna greška ±0,5 %

- Sučelje: LCD osvjetleni zaslon, 4-

linijski, sa „touch controlom“ za parametriziranje.

- dozvoljena temp. Medija od -20 do

+50°C

- parametriziranja uređaja sa

inegriranim web serverom

dostupnim preko ugrađenog RJ-45

porta.

- Integrirani Data logger za

monitoring mjerenih vrijednosti

- Integrirana verifikacija mjerila

protoka “Heartbeat Technology”

Uz ponudu može se dostaviti: Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni mjerač odgovara

zahtjevima iz tehničkog opisa

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

19

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

Za stavku troškovnika- G)

MONTAŽNI RADOVI stavka-9.

MJERAČ SLOBODNOG KLORA I

KLORDIOKSIDA

Tehnički opis:

- pH 0,00….14,00

- ORP -1000…+1000mV

- Mogućnost instalacije elektroda za

mjerenja: Klor, Klordioksid, Klorit,

Brom, Ozon, Vodikov Peroksid,

Peroctena kiselina, Otopljeni kisik,

pH, ORP, Vodljivost, Temperatura

0,00…10,00ppm

- Analogni izlaz mjerene vrijednosti 0/4…20mA

- 2 P/PID izlaza za upravljanje

dozirnom pumpom

- 2 relejna izlaza za limite

- El. Napajanje 90-253V, 50/60Hz,

IP 65

- Elektroda za mjerenje Klordioksida

tipa CDR 1-mA sa mjernim

područjem 0,01…0,5ppm

- Elektroda za mjerenje Klora tipa

CLE 3-mA sa mjernim područjem 0,01…0,5ppm

- Spremanje i prijenos

parametriranja uređaja putem SD

kartice. Kalibracija i mogućnost

spremanja zapisa (bez SD kartice,

podaci sespremaju u analizator)

Uz ponudu može se dostaviti: Tehnička dokumentacija iz koje je

vidljivo da ponuđeni mjerač odgovara zahtjevima iz tehničkog opisa

Analitičko izvješće HZZJZ ili drugog

ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj

ispravnosti materijala - roba koje dolaze

u neposredni dodir s vodom

Dokaz da ponuditelj ima ovlašteni

servis u RH.

Navesti proizvođača, tip i zemlju

porijekla

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

20

5. PODACI O PONUDI

5.1. SADRŽAJ PONUDE

5.1.1. Uvez ponude,

5.1.2. Ponudbeni list popunjen u EOJN,

5.1.3. ESPD obrazac kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, te da

ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti),

5.1.4. ispunjeni troškovnik,

5.1.5. prijedlog Okvirnog sporazuma i Ugovora,

5.1.6. jamstvo za ozbiljnost ponude.

5.2. Način izrade ponude Ponuditelj sastavlja i dostavlja ponudu pridržavajući se zahtjeva i uvjeta iz

dokumentacije o nabavi koju je Naručitelj stavio na raspolaganje u

Elektronički oglasnik javne nabave.

Elektroničkom dostavom ponude smatra se prilaganje (upload) svih

dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene

dokumente EOJN uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“

koji sadrži podatke o naručitelju, ponuditelju ili zajednici gospodarskih

subjekata i/ili podugovarateljima, ponudi, te u EOJN generiran Ponudbeni list

i ostale priloge u ponudi (npr. obrasci, katalozi i sl.).

Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira, te do podataka iz

predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu

ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Ako pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno

povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u zatvorenoj

omotnici na adresu Naručitelja (u papirnatom obliku) onih dijelova ponude

koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su

izradu nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće

dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu nužni posebni formati

dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu

dostupni za izravnu uporabu.

5.3. Način dostave ponude

Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN, vezujući se na

elektroničku objavu obavijesti o nadmetanju, te na elektronički pristup

dokumentaciji o nabavi.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

21

Jamstvo za ozbiljnost ponude i/ili dokumenti koje nije moguće dostaviti

elektroničkim sredstvom, dostavljaju se odvojeno od elektroničke dostave

ponude, na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti

označeno

- na prednjoj strani omotnice:

VODOVOD LABIN d.o.o.

52220 LABIN, Slobode 6

„IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA

PODRUČJU VISOKE ZONE GRADA LABINA I

IZGRADNJA CRPNIH STANICA“

Evidencijski broj nabave (35/2017-Emv-2)

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“

NE OTVARATI

- na poleđini omotnice mora biti naznačen: naziv i adresa ponuditelja i

OIB.

Detaljne upute načina elektronske dostave ponuda te informacije u vezi sa

specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući

kriptografsku zaštitu dostupne su na stranicama elektroničkog oglasnika

javne nabave, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

5.4. Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude

Elektronički dostavljenoj ponudi, prilikom izmjene ili dopune ponude

automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se

učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje

nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN, Naručitelju se šalje

nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Odustajanje od ponude, ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude u

EOJN, odabirom na mogućnost – „Odustajanje“.

Odustajanjem od ponude ponuditelj odustaje od svih grupa predmeta nabave

obuhvaćenih uvezom ponude. Ako ponuditelj odustaje od npr. samo jedne

grupe predmeta nabave, potrebno je provesti postupak „izmjene/dopune“

ponude te predati ponudu samo za grupe predmeta nabave za koje se želi

predati ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

22

5.5. Cijena i valuta ponude

Ponuditelj u ponudbenom listu i troškovniku navodi cijenu bez poreza na

dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost (PDV) i ukupnu cijenu s

porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti bez PDV-a.

Cijena ponude je promjenjiva.

Ponuđene cijene su bazne i kao takve su utvrđene za 2017. godinu.

Za 2018. godinu primjenjuju se odredive cijene, na način da se cijene za 2017.godinu korigiraju za indeks inflacije u RH (indeks potrošačkih cijena –

ukupno za 2017. godinu prema 2016. godini, utvrđenom od strane Državnog

zavoda za statistiku). Za utvrđivanje cijena u slijedećim razdobljima primjenjivat će se isti princip

Alternativna cijena ponude, cijena za dio predmeta nabave, ponuda u

relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu i ponude pod uvjetima koji

nisu predviđeni ovom Dokumentacijom nisu dopuštene.

5.6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda u

kojem koeficijent cijene iznosi 100 %.

5.7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom

jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od traženih dokumenata i dokaza na stanom jeziku,

ponuditelj je obvezan dostaviti i prijevod istih na hrvatski jezik izvršen po

ovlaštenom prevoditelju.

5.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana isteka roka za

dostavu ponuda.

5.9. TERMIN POSJETA GRADILIŠTU I UVID U PROJEKTE

Posjet gradilištu i uvid u projekte bit će organiziran dana ______.2017. u

_____:00 sati – dolazak pred sjedište naručitelja.

6. OSTALI PODACI

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

23

6.1. Zajednica gospodarskih subjekata

Članovi zajednice gospodarskih subjekata imaju odrediti:

- Člana zajednice koji će biti ovlašten za potpisivanje Ugovora o javnoj

nabavi

- Člana odnosno članove Zajednice kojem/kojima će se vršiti isplata po

ispostavljenom računu odnosno situaciji.

6.2. Sudjelovanje podugovaratelja

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u

podugovor jednom ili više podugovaratelja, tada u ponudi mora:

a) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina,

vrijednost ili postotni udio)

b) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili

nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici

podugovaratelja)

c) dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor,

podaci pod a) i b) moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji

je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu

ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom

da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili

ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora

već podmirene.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih

podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja,

obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja

u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

6.3. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo kojeg ponuditelj dostavlja uz ponudu mora biti izvorno bankarsko

jamstvo u obliku bankarske garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od

200.000,00 kn s rokom valjanosti opcije ponude. Garancija mora biti

bezuvjetna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv, odnosno u svemu

prema tekstu priloženog obrasca (OBRAZAC 1.) u Dijelu II. Dokumentacije o

nabavi, a mora glasiti na ponuditelja odnosno člana zajednice gospodarskih

subjekata.

Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ponuditeljima u roku od deset

dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma,

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

24

odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj

nabavi/okvirnog sporazuma.

Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ako ponuditelj:

a) odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

b) ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263.

Zakona,

c) ne prihvati ispravak računske greške,

d) odbije potpisati ugovora o javnoj nabavi/ okvirni sporazum,

e) ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Umjesto bankarske garancije, ponuditelj može dostaviti bjanko zadužnice

na iznos od najmanje 200.000,00 kn ili potvrdu o uplati novčanog pologa

(beskamatnog depozita) u iznosu od 200.000,00 kn, na račun Naručitelja

IBAN: HR54 24020061100387135.

6.4. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izabrani ponuditelj je obvezan predati Naručitelju izvorno bankarsko jamstvo

u obliku bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora na iznos od

10 % ugovorene vrijednosti (bez PDV) s rokom valjanosti 60 dana duljim od

ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave, a koje mora biti bezuvjetno,

„bez prigovora“ i naplativo na prvi poziv, odnosno u svemu prema tekstu

priloženog obrasca (OBRAZAC 2.) u Dijelu II Dokumentacije o nabavi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba dostaviti zajedno sa potpisanim

ugovorom. Umjesto bankarske garancije, ponuditelj može dostaviti potvrdu o

uplati novčanog pologa (beskamatnog depozita) u iznosu najmanje 10 %

ugovorene vrijednosti (bez PDV) na račun Naručitelja IBAN: HR542402

0061100387135.

6.5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izabrani ponuditelj je obvezan predati Naručitelju izvorno bankarsko jamstvo

u obliku bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom

roku na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti (bez PDV) s rokom valjanosti

dvije godine od dana izvršenja ugovornih obveza, a koje mora biti bezuvjetno

„bez prigovora“ i naplativo na prvi poziv, odnosno u svemu prema tekstu

priloženog obrasca (OBRAZAC 3.), u Dijelu II Dokumentacije o nabavi.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba dostaviti na

dan primopredaje objekta.

Umjesto bankarske garancije, ponuditelj može dostaviti potvrdu o uplati

novčanog pologa (beskamatnog depozita)u iznosu najmanje 10 %

ugovorene vrijednosti (bez PDV) na račun Naručitelja IBAN: HR542402

0061100387135.

6.6. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda (dijelova ponuda) i otvaranja

ponuda

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

25

Rok za dostavu ponuda je ________ 2017. godine do 11,00 sati.

Ponude će se javno otvarati.

Dijelovi ponuda koji se ne mogu dostaviti elektroničkom dostavom (npr.

jamstvo, katalozi, uzorci i sl.), dostavljaju se na adresu VODOVOD LABIN

d.o.o., slobode 6, 52220 LABIN, do _______ 2017. godine, do 11,00 sati.

6.7. Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je

to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene

u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim

podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome,

uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već postoje ili izravnim

pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi

podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda Naručitelj može

zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od

pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

6.8. Nakon pregleda i ocjena ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru,

naručitelj može, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti

Ugovor, zatražiti dostavu ažuriranih dokumenata koji su traženi sukladno

člancima 251. do 259. Zakona.

6.9. Rok za donošenje odluke o odabiru

Naručitelj će odluku o odabiru odnosno odluku o poništenju postupka javne

nabave dostaviti ponuditeljima u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka

za dostavu ponuda, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Republike Hrvatske, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana

objave.

6.10. Prijedlog i potpisivanje Okvirnog sporazuma i ugovora

Naručitelj će potpisati Okvirni sporazum s onim ponuditeljem čija će ponuda

biti odabrana kao najpovoljnija u roku od osam (8) dana od isteka roka

mirovanja iz članka 306. stavka 1. Zakona, ako nije pokrenut postupak

pravne zaštite, odnosno u roku od osam (8) dana od izvršnosti odluke o

odabiru.

Okvirni sporazum i ugovori će se sklopiti u tekstu kako je navedeno u

prijedlogu Okvirnog sporazuma i ugovora iz Dijela III. Dokumentacije o

nabavi.

Sklopljeni Okvirni sporazum i ugovori mogu se mijenjati tijekom njihova

trajanja sukladno odredbama članaka 315. do 321. Zakona.

6.11. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje ugovorene nabave izvršiti će se u roku od četrdesetpet (45) dana od

dana izdavanja računa odnosno situacije.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

26

U slučaju da odabrani ponuditelj dio ugovora ustupi na izvršavanje

podugovaratelju, mora svom računu odnosno situaciji priložiti prethodno

potvrđene račune odnosno situacije podugovaratelja.

6.12. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje i dostavlja u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu

postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, sukladno

odredbi članka 405. Zakona.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana sukladno odredbi članka 406.

Zakona.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

6.13. Ostali uvjeti za podnošenje ponude

Na sva pitanja i odnose između Naručitelja i Ponuditelja u svezi predmetne

nabave koji nisu navedeni u ovim Uputama, primjenjuju se odredbe Zakona i

drugih propisa donesenih na temelju Zakona.

ZA NARUČITELJA:

Uprava Društva

Dino Škopac, mag.ing.mech.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

27

DIO II.

OBRASCI

OBRAZAC 1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

OBRAZAC 2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA O

JAVNOJ NABAVI

OBRAZAC 3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U

JAMSTVENOM ROKU

OBRAZAC 4. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC 5. POPIS RADOVA

OBRAZAC 6. STANDARDNI OBRAZAC ZA EUROPSKU

JEDINSTVENU DOKUMENTACIJU O NABAVI (ESPD)

NAPOMENA:

Obrasci 1, 2, 3, 4, 5. predstavljaju ogledne primjerke.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

28

OBRAZAC 1.

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

_______________________________

_______________________________ (naziv i sjedište banke)

Broj:_____________________

__________ , _________ 20__. (mjesto i datum)

1. Na zahtjev ponuditelja ________________________________________, (naziv i sjedište ponuditelja)

a povodom objavljene obavijesti o nadmetanju za Izgradnja vodoopskrbnog

cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica

__________________________________________________________________ (naziv i sjedište Banke)

se ovim Jamstvom neopozivo obavezuje da će Naručitelju VODOVOD LABIN d.o.o.

Labin, Slobode 6, na njegov prvi poziv i “bez prigovora” isplatiti iznos od

_____________________ kuna

(slovima : ____________________________________________________ kuna).

2. Obveza isplate po ovom Jamstvu nastaje u slučaju:

2.1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

2.2. nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku

263. Zakona o javnoj nabavi,

2.3. neprihvaćanja ispravka računske greške,

2.4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi/okvirnog

sporazuma,

2.5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj

nabavi

3. Obvezujemo se da ćemo na prvi pismeni zahtjev Naručitelja isplatiti bilo

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

29

koji iznos do punog iznosa Jamstva, bez obveza da li se uz navedeni zahtjev

dostavljaju dokazi ili obrazloženja na kojima se temelji zahtjev.

4. Ovo Jamstvo ima valjanost do _____________________________ (do

isteka roka valjanosti ponude) i svaki zahtjev na temelju ovog jamstva treba dostaviti Banci do tog roka, odnosno do uručivanja Jamstva za uredno ispunjenje

ugovora o javnoj nabavi.

5. Ovo Jamstvo je izdano u jednom primjerku.

ZA BANKU:

_____________________ (potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

Ukoliko Ponuditelj dostavi jamstvo na obrascu Banke, ono mora sadržavati najmanje tekst koji je naveden u ovom OBRASCU

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

30

OBRAZAC 2.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

__________________________

__________________________ (naziv i sjedište Banke)

Broj:_____________________

______________ , _________ 20__. (mjesto i datum)

1. Na zahtjev _______________________________________, a u skladu s (naziv odabranog Ponuditelja)

Ugovorom o Izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada

Labina i izgradnja crpnih stanica Broj: 14____/2017 od ___________

Naručitelju VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, izdaje se

J A M S T V O na iznos od ____________________ kn

(slovima :_____________________________________________________kuna)

što predstavlja 10 % od ugovorene vrijednosti ( bez PDV-a).

2. Obvezujemo se da ćemo na vaš prvi pismeni zahtjev, kojim se izjavljuje

da Izvršitelj ne izvršava obveze po Ugovoru, i “bez prigovora” isplatiti bilo koji iznos

do iznosa Jamstva iz prethodne točke, bez obveze dostave dokaza i obrazloženja na kojima se temelji Vaš zahtjev.

3. Ovo Jamstvo ima valjanost do ___________________ (60 dana dulje od

ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave) i biti će vraćeno Izdavatelju u roku od 10 dana od dana isteka roka valjanosti, pod uvjetom da su u tom roku uspješno

izvršene sve ugovorne obveze.

4. Ovo Jamstvo je izdano u jednom primjerku.

ZA BANKU:

____________________ (potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA: Ukoliko Ponuditelj dostavi jamstvo na obrascu Banke, ono mora sadržavati najmanje tekst koji je naveden u ovom OBRASCU

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

31

OBRAZAC 3.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

U JAMSTVENOM ROKU

__________________________

__________________________ (naziv i sjedište Banke)

Broj:_____________________

______________ , _________ 20__. (mjesto i datum)

1. Na zahtjev _________________________________________ a u skladu s (naziv izvršitelja)

Ugovorom o izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada

Labina i izgradnja crpnih stanica, broj: _____________________ Naručitelju

VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, Slobode 6, i z d a j e s e

J A M S T V O na iznos od ____________________ kn

(slovima :______________________________________________________ kuna)

što predstavlja 10 % od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

2. Obvezujemo se da ćemo na vaš prvi pismeni zahtjev kojim se izjavljuje

da Izvršitelj radova ne otklanja nedostatke u jamstvenom roku, “bez prigovora” isplatiti bilo koji iznos do iznosa Jamstva iz prethodne točke, bez obveze dostave

dokaza i obrazloženja na kojima se temelji Vaš zahtjev.

3. Ovo Jamstvo ima valjanost do ___________________ (dvije godine od

dana izvršenja ugovornih obveza) i biti će vraćeno izdavatelju u roku od 10 dana od

dana isteka roka valjanosti.

4. Ovo Jamstvo je izdano u jednom primjerku.

ZA BANKU:

_____________________ (potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA: Ukoliko Ponuditelj dostavi jamstvo na obrascu Banke, ono mora sadržavati najmanje tekst koji je naveden u ovom OBRASCU

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

32

OBRAZAC 4.

Temeljem članka 251. i 265. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)

dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Ja, ___________________________________, kao osoba koja sam član

upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imam ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici

Hrvatskoj

__________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

i koja sam državljanin Republike Hrvatske, ovim izjavljujem da nisam

pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u

sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje

mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne

nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito

pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka

295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem)

Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b

(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i

ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343.

(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje

mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,

57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju),

članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara)

Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i

članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

33

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.

(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102.

(terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka

169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«,

br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,

71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog

zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno

(ukoliko osoba nije državljanin Republike Hrvatske, te ukoliko gospodarski

subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj)

ovim izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz

točke a) do f) ove izjave i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim

propisima države _______________________ u kojoj je poslovni nastan gospodarskog subjekta, odnosno države _____________________ čiji sam

državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a)

do (f) Direktive 2014/24/EU.

Ova izjava se daje i za gospodarski subjekt _________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

___________________________________.

____________________________ (potpis davatelja izjave)

U ______________________________

(mjesto i datum)

NAPOMENA: Potpis na ovoj izjavi potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

34

OBRAZAC 5.

POPIS UGOVORA O IZVRŠENIM RADOVIMA U GODINI U KOJOJ JE

ZAPOČEO POSTUPAK I TIJEKOM 5 (PET) GODINA KOJE PRETHODE TOJ

GODINI

koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom

izvođenju i ishodu najvažnijih radova

R. br.

NAZIV I SJEDIŠTE DRUGE UGOVORNE

STRANE PREDMET UGOVORA

NAVOD DA LI SU UREDNO IZVEDENI RADOVI I

ISHOD NAJVAŽNIJIH RADOVA

Ponuditelj

__________________________

( potpis ovlaštene osobe )

U______________, ____________, 2017.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

35

OBRAZAC 6.

Prilog 2.: Standardni obrazac za

europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije,

podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se elektronički servis

ESPD-a1 upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Upućivanje na odgovarajuću obavijest2

objavljenu u Službenom listu Europske unije:

SLEU S broj [], datum [], stranica [],

Broj obavijesti u SL S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke

kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave:

U slučaju da objavljivanje obavijesti u Službenom listu Europske unije nije potrebno, navedite druge

podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave (npr. upućivanje na objavu na

nacionalnoj razini): [….]

PODACI O POSTUPKU NABAVE

Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni

elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. U protivnom, te podatke

mora unijeti gospodarski subjekt.

Identitet naručitelja3 Odgovor:

Naziv: VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu

vodoopskrbu i odvodnju, Labin, Ulica Slobode

6

O kojoj je nabavi riječ? Odgovor:

Naziv ili kratak opis nabave4: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području

Visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih

stanica

Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni

naručitelj ili naručitelj (ako je primjenjivo)5: 35/2017-Emv-2

1 Službe Komisije besplatno će staviti na raspolaganje elektronički servis ESPD-a javnim naručiteljima, naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i ostalim zainteresiranim stranama. 2 Za javne naručitelje: ili prethodna informacijska obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili obavijest o nadmetanju. Za naručitelje: periodična indikativna obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, obavijest o nadmetanju ili obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava. 3 Podatke treba kopirati iz odjeljka I. točke I.1. odgovarajuće obavijesti. U slučaju zajedničke nabave navedite imena svih uključenih naručitelja. 4 Vidjeti točke II.1.1. i II.1.3. odgovarajuće obavijesti 5 Vidjeti točku II.1.1. odgovarajuće obavijesti

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

36

Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: PODACI O GOSPODARSKOM SUBJEKTU

Identifikacija: Odgovor:

Naziv: [ ]

Porezni broj, ako je primjenjivo:

Ako stavka „Porezni broj” nije primjenjiva,

navedite drugi nacionalni identifikacijski broj,

ako se traži i ako je primjenjivo

[ ]

[ ]

Poštanska adresa: [……]

Osoba ili osobe za kontakt6:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Internetska adresa (web-adresa) (ako je

primjenjivo):

[……]

[……]

[……]

[……]

Opće informacije: Odgovor:

Je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili

srednje poduzeće7? [] Da [] Ne

Samo ako je nabava rezervirana8: je li

gospodarski subjekt zaštićena radionica,

„socijalno poduzeće”9 ili će osigurati izvršenje

ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja?

Ako je odgovor da, koliki je odgovarajući postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju?

Ako se traži, navedite u koju se kategoriju ili

kategorije radnika s invaliditetom ili radnika u

[] Da [] Ne

[…]

[….]

6 Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno. 7 Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban isključivo za statističke potrebe. Mikropoduzeća: poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 2 milijuna EUR. Mala poduzeća: poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 10 milijuna EUR. Srednja poduzeća, poduzeća koja nisu ni mikropoduzeća ni mala poduzeća i koja imaju manje od 250 zaposlenih te čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR, 8 Vidjeti obavijest o nadmetanju, točku III.1.5. 9 Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

37

nepovoljnom položaju ti zaposlenici ubrajaju.

Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt

upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili ima jednakovrijednu potvrdu (npr. u

skladu s nacionalnim (pret)kvalifikacijskim

sustavom)?

[] Da [] Ne [] Nije primjenjivo

Ako je odgovor da:

Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka,

odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog

dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u

svakom slučaju ispunite i potpišite dio VI.

a) navedite naziv popisa ili potvrde i odgovarajući

registracijski ili broj potvrđivanja, ako je

primjenjivo: b) ako su potvrda o registraciji ili prethodno

spomenuta potvrda dostupni u elektroničkom

obliku, navedite:

c) navedite upućivanja na kojima se temelji

registracija ili potvrda i, ako je primjenjivo, klasifikaciju iz službenog popisa10:

d) obuhvaća li registracija ili potvrda sve

potrebne kriterije za odabir?

Ako je odgovor ne: Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV.,

odjeljcima A, B, C ili D ovisno o slučaju

SAMO ako se to traži u odgovarajućoj obavijesti

ili dokumentaciji o nabavi:

e) hoće li gospodarski subjekt moći predočiti

potvrdu o plaćanju doprinosa za socijalno

osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućuje

da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj

nacionalnoj bazi podataka u svim državama članicama?

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

a) [……]

b) (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……][……] c) [……]

d) [] Da [] Ne

e) [] Da [] Ne

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……]

Oblik sudjelovanja: Odgovor:

Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku

nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima11?

[] Da [] Ne

Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a.

Ako je odgovor da:

a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene

a): [……]

10 Ako postoje, upućivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi. 11 Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajedničkog pothvata ili sličnog.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

38

zadaće…):

b) navedite ostale gospodarske subjekte koji

sudjeluju u postupku nabave:

c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje:

b): [……]

c): [……]

Grupe Odgovor:

Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje

gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu: [ ]

B: PODACI O ZASTUPNICIMA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za

potrebe ovog postupka nabave:

Zastupnik, ako postoji: Odgovor:

Puno ime; Datum i mjesto rođenja, ako se traži:

[……]; [……]

Funkcija/Djelovanje u svojstvu: [……]

Poštanska adresa: [……]

Telefon: [……]

Adresa e-pošte: [……]

Prema potrebi navedite detaljne podatke o

zastupanju (njegovim oblicima, opsegu, svrsi

itd.):

[……]

C: PODACI O OSLANJANJU NA SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA

Oslanjanje: Odgovor:

Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti

drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za

odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku?

[]Da []Ne

Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraženi u odjeljcima

A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali

predmetni subjekti. Napominje se da se trebaju navesti i svi uključeni tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koja ne pripadaju

izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim

radovima, tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koje gospodarski subjekt može zatražiti da izvedu radove.

Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt12.

12 Npr. za tehnička tijela uključena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, točka 3.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

39

D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja

(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio

javni naručitelj ili naručitelj.)

Podugovaranje: Odgovor:

Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo

koji dio ugovora u podugovor trećim

osobama?

[]Da []Ne

Ako da i koliko je poznato, navedite

predložene podugovaratelje:

[…]

Ako javni naručitelj ili naručitelj izričito zatraži taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke

koji se traže u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku

kategoriju predmetnih podugovaratelja.

Dio III: Osnove za isključenje

A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA

Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:

1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji13;

2. korupcija14;

3. prijevare15;

4. teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima16;

5. pranje novca ili financiranje terorizma17;

6. dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima18.

Osnove povezane s kaznenim presudama na

temelju nacionalnih odredbi o provođenju

Odgovor:

13 U skladu s definicijom iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.). 14 U skladu s definicijom iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za isključenje također uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naručitelja (naručitelja) ili gospodarskog subjekta. 15 U smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.). 16 U skladu s definicijom iz članaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za isključenje uključuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke. 17 U skladu s definicijom iz članka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.). 18 U skladu s definicijom iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

40

osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1.

Direktive:

Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba

koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti

zastupanja, donošenja odluka ili nadzora osuđena

pravomoćnom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom

donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i

dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno

izravno u presudi?

[] Da [] Ne

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu,

nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno

upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……]19

Ako je odgovor da, navedite20:

a) datum presude, po kojoj je od točaka od 1. do

6. donesena i razlog(e) za presudu; b) navedite tko je osuđen [ ];

c) ako je izravno utvrđeno u presudi:

a) datum:[ ], točke: [ ], razlozi:[ ]

b) [……]

c) duljina razdoblja isključenja [……] i konkretne

točke [ ]

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu,

nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……][……]21

U slučaju presuda, je li gospodarski subjekt

poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za

isključenje22 („samokorigiranje”)?

[] Da [] Ne

Ako je odgovor da, opišite poduzete mjere23: [……]

B: OSNOVE POVEZANE S PLAĆANJEM POREZA ILI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno

osiguranje: Odgovor:

Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje

obveze plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u zemlji u kojoj ima

poslovni nastan i u državi članici javnog

naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?

[] Da [] Ne

Porezi Doprinosi za socijalno

19 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 20 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 21 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 22 U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi članka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU. 23 Uzimajući u obzir prirodu počinjenih zločina (jednokratan, ponovljen, sustavan...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

41

Ako je odgovor ne, navedite:

a) o kojoj je zemlji ili državi članici riječ

b) o kojem je iznosu riječ c) kako je ta povreda obveza utvrđena:

1) sudskom ili upravnom odlukom:

– je li ta odluka konačna i obvezujuća

– navedite datum presude ili odluke

– ako je izravno utvrđeno u

presudi, trajanje razdoblja

isključenja:

2) drugim sredstvima. Navedite:

d) je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze

plaćanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi

plaćanja dospjelih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, uključujući, ako je

primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne?

osiguranje

a) [……]

b) [……]

c1) [] Da [] Ne

– [] Da [] Ne

– [……]

– [……]

c2) [ …]

d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da,

navedite pojedinosti:

[……]

a) [……]

b) [……]

c1) [] Da [] Ne

– [] Da [] Ne

– [……]

– [……]

c2) [ …]

d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da,

navedite pojedinosti:

[……]

Ako je relevantna dokumentacija o plaćanju

poreza i doprinosa za socijalno osiguranje

dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): 24

[……][……][……]

C: OSNOVE POVEZANE S INSOLVENTNOŠĆU, SUKOBIMA INTERESA ILI POSLOVNIM PREKRŠAJEM25

Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedećih osnova za isključenje možda preciznije

definirane u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle,

nacionalnim se pravom može primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” može obuhvaćati

više različitih oblika ponašanja.

Podaci o mogućoj insolventnosti, sukobu

interesa ili poslovnom prekršaju Odgovor:

Je li gospodarski subjekt, prema svojem

saznanju, prekršio obveze u području prava o

zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava26

?

[] Da [] Ne

Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt

poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unatoč postojanju ove osnove za isključenje

(„samokorigiranje”)?

[] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

Je li gospodarski subjekt u nekoj od sljedećih

situacija:

a) u stečaju ili

[] Da [] Ne

24 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 25 Vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU. 26 Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u članku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

42

b) u postupku insolventnosti ili likvidacije ili

c) u nagodbi s vjerovnicima ili

d) u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi

iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima27 ili

e) njegovom imovinom upravlja stečajni

upravitelj ili sud ili f) obustavio je poslovne aktivnosti?

Ako je odgovor da:

– navedite pojedinosti:

– navedite razloge zbog kojih je

gospodarski subjekt svejedno u

mogućnosti izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i

mjere za nastavak poslovanja u tim

okolnostima28.

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

– [……]

– [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

Je li gospodarski subjekt kriv za teški poslovni

prekršaj29

?

Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:

[] Da [] Ne

[……]

Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt

poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne

Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

Je li gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj

narušavanje tržišnog natjecanja?

Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:

[] Da [] Ne

[…]

Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne

Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

Je li gospodarski subjekt svjestan nekog sukoba

interesa30

zbog svojeg sudjelovanja u postupku

nabave?

Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:

[] Da [] Ne

[…]

27 Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuću obavijest ili dokumentaciju o nabavi. 28 Ovaj podatak ne treba navesti ako je isključenje gospodarskih subjekata u jednom od slučajeva navedenih u točkama od a do f obvezno prema primjenjivom nacionalnom pravu bez mogućnosti odstupanja kad je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor. 29 Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. 30 Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

43

Jesu li gospodarski subjekt ili poduzeće povezano

s gospodarskim subjektom savjetovali javnog

naručitelja ili naručitelja ili na neki drugi način

bili uključeni u pripremu postupka nabave? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:

[] Da [] Ne

[…]

Je li gospodarski subjekt imao iskustva s

prijevremenim raskidom prethodnog javnog

ugovora, prethodnog ugovora s naručiteljem ili prethodnog ugovora o koncesiji odnosno

naplatom naknade štete ili sličnim sankcijama u

vezi s tim prethodnim ugovorom? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:

[] Da [] Ne

[…]

Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt

poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne

Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

Može li gospodarski subjekt potvrditi sljedeće

činjenice:

a) da nije kriv za ozbiljno lažno prikazivanje pri dostavi podataka zatraženih radi provjere

nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje

kriterija za odabir;

b) da nije prikrio takve podatke; c) da je bio u stanju bez odgode priložiti dodatne

dokumente koje je zatražio javni naručitelj ili

naručitelj te d) da nije pokušao na nedoličan način utjecati na

postupak odlučivanja javnog naručitelja ili

naručitelja, doći do povjerljivih informacija

kojima bi mu se omogućila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepažnjom pružiti krive

informacije koje mogu imati važan utjecaj na

odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli?

[] Da [] Ne

D: OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE KOJE MOGU BITI PREDVIĐENE U NACIONALNOM

ZAKONODAVSTVU DRŽAVE ČLANICE JAVNOG NARUČITELJA ILI NARUČITELJA

Isključivo nacionalne osnove za isključenje Odgovor:

Jesu li primjenjive isključivo nacionalne osnove

za isključenje navedene u odgovarajućoj

obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi?

Ako je dokumentacija zatražena u odgovarajućoj

obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

[] Da [] Ne

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]31

Ako su primjenjive neke od isključivo

nacionalnih osnova za isključenje, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere

samokorigiranja?

[] Da [] Ne

31 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

44

Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

U pogledu kriterija za odabir (odjeljak ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:

: OPĆI NAVOD ZA SVE KRITERIJE ZA ODABIR

Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je javni naručitelj ili naručitelj u odgovarajućoj

obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski subjekt može ispuniti samo

odjeljak iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:

Ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir Odgovor

Ispunjava tražene kriterije za odabir: [] Da [] Ne

A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične

kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

Sposobnost za obavljanje profesionalne

djelatnosti Odgovor

1) upisan je u odgovarajuće strukovne ili

obrtne registre koji se vode u državi članici

njegova poslovnog nastana32: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

[…]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]

2) za ugovore o uslugama: Je li potrebno određeno ovlaštenje ili članstvo u

određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti

predmetna usluga u državi poslovnog nastana

gospodarskog subjekta?

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

[] Da [] Ne

Ako je odgovor da, navedite o čemu je riječ i

ispunjava li gospodarski subjekt taj uvjet: [ …] [] Da [] Ne

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

B: EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične

kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

Ekonomska i financijska sposobnost Odgovor:

1a) njegov („opći”) godišnji promet za traženi broj financijskih godina iz odgovarajuće

obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi:

godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta

godina: [……] promet:[……][…]valuta

32 Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; moguće je da će gospodarski subjekti iz određenih država članica morati ispuniti druge zahtjeve utvrđene u tom Prilogu.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

45

i/ili 1b) njegov prosječni godišnji promet za traženi

broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili

dokumentacije o nabavi iznosi33

: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

(broj godina, prosječni promet):

[……],[……][…]valuta

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]

2a) njegov godišnji („određeni”) promet u

poslovnom području pokrivenom ugovorom i

definiranom u odgovarajućoj obavijesti ili

dokumentaciji o nabavi za traženi broj

financijskih godina iznosi:

i/ili

2b) njegov prosječni godišnji promet u

traženom području i za traženi broj godina iz

odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o

nabavi iznosi34

:

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta

godina: [……] promet:[……][…]valuta

(broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

3) ako podaci o prometu (općem ili određenom)

nisu dostupni za čitavo traženo razdoblje,

navedite datum kada je gospodarski subjekt osnovan ili započeo obavljati djelatnost:

[……]

4) u pogledu financijskih omjera35

određenih u

odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o

nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za tražene omjere kako slijedi:

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

(utvrđivanje traženog omjera – omjer između x i

y36 – i vrijednosti):

[……] [……]37

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

5) osigurani iznos njegovog osiguranja za

pokriće odgovornosti iz djelatnosti iznosi:

Ako su ti podaci dostupni u elektroničkom obliku, navedite:

[……][…]valuta

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

6) u pogledu drugih potencijalnih ekonomskih

ili financijskih zahtjeva koji bi mogli biti navedeni u odgovarajućoj obavijesti ili

dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt

izjavljuje:

Ako je relevantna dokumentacija koja bi mogla biti navedena u odgovarajućoj obavijesti ili

dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom

obliku, navedite:

[……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]

33 Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. 34 Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. 35 Npr. omjer između imovine i obveza. 36 Npr. omjer između imovine i obveza. 37 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

46

C: TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične

kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

Tehnička i stručna sposobnost Odgovor:

1a) samo za ugovore o javnim radovima:

U referentnom razdoblju38 gospodarski subjekt izvršio je sljedeće radove definiranog tipa:

Ako je relevantna dokumentacija o

zadovoljavajućem izvršenju najvažnijih radova i njihovim rezultatima dostupna u elektroničkom

obliku, navedite:

Broj godina (to je razdoblje definirano u

odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […]

Radovi: [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]

1b) samo za ugovore o javnoj nabavi robe i

ugovore o javnim uslugama: U referentnom razdoblju39 gospodarski subjekt

isporučio je sljedeće glavne isporuke

definiranog tipa ili pružio sljedeće glavne usluge definiranog tipa: pri sastavljanju popisa

navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili

privatne40:

Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o

nabavi): […]

Opis Iznosi Datumi Primatelji

2) može angažirati sljedeće tehničke stručnjake

ili tehnička tijela41

, posebno one odgovorne za

kontrolu kvalitete: U slučaju ugovora o javnim radovima,

gospodarski subjekt moći će angažirati sljedeće

tehničke stručnjake ili tehnička tijela da izvedu radove:

[……]

[……]

3) koristi se sljedećom tehničkom opremom i

mjerama za osiguranje kvalitete te su njegove

mogućnosti analize i istraživanja sljedeće:

[……]

4) moći će primjenjivati sljedeće sustave

upravljanja opskrbnim lancem i sustave

praćenja pri izvršavanju ugovora:

[……]

5) za složene proizvode i usluge koji se trebaju

isporučiti ili, iznimno, za proizvode i usluge

potrebne za posebnu svrhu:

Gospodarski subjekt dopustit će provođenje provjera

42 proizvodnih kapaciteta ili tehničkih

[] Da [] Ne

38 Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše pet godina i dopustiti iskustvo od više od pet godina. 39 Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše tri godine i dopustiti iskustvo od više od tri godine. 40 Drugim riječima, u popis treba uvrstiti sve primatelje i na njemu bi se trebali naći javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge. 41 Za tehničke stručnjake ili tehnička tijela koji ne pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta, ali na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvrđeno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a. 42 Kontrolu provodi javni naručitelj ili je u njegovo ime provodi službeno nadležno tijelo države u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

47

kapaciteta gospodarskog subjekta te, prema

potrebi, provjera načina analize i istraživanja

koji su mu na raspolaganju i mjera za kontrolu

kvalitete.

6) sljedeći dionici imaju navedene obrazovne i

stručne kvalifikacije:

a) pružatelj usluga ili sam izvoditelj i/ili (ovisno o zahtjevima navedenima u

odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o

nabavi)

b) njegovo rukovodeće osoblje:

a) [……]

b) [……]

7) gospodarski subjekt moći će primjenjivati

sljedeće mjere upravljanja okolišem pri

izvršenju ugovora:

[……]

8) prosječni godišnji broj radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja

za posljednje tri godine iznosio je:

godina, prosječni godišnji broj radnika: [……],[……],

[……],[……],

[……],[……], godina, broj rukovodećeg osoblja:

[……],[……],

[……],[……], [……],[……]

9) sljedeći alati, postrojenje ili tehnička

oprema bit će mu na raspolaganju u svrhu

izvršenja ugovora:

[……]

10) gospodarski subjekt možda namjerava dati

u podugovor43

sljedeći dio (tj. postotak)

ugovora:

[……]

11) za ugovore o javnoj nabavi robe: Gospodarski subjekt dostavit će tražene uzorke,

opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje

ne moraju biti priložene potvrde autentičnosti. Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje

izjavljuje da će osigurati tražene potvrde

autentičnosti.

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

[] Da [] Ne

[] Da [] Ne

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]

12) za ugovore o javnoj nabavi robe: Može li gospodarski subjekt predočiti tražene

potvrde koje izdaju službeni instituti za

kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti

kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda koja je točno određena upućivanjima na tehničke

[] Da [] Ne

43 Napominje se da, ako je gospodarski subjekt odlučio dio ugovora ponuditi podugovarateljima i oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

48

specifikacije ili norme određene u odgovarajućoj

obavijesti ili dokumentaciji o nabavi?

Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite

koji se drugi dokazi mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u

elektroničkom obliku, navedite:

[…]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

D: SUSTAVI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva sustave za

osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o

nabavi iz obavijesti.

Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme

upravljanja okolišem Odgovor:

Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti

potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s

određenim normama za osiguravanje kvalitete,

uključujući pristup za osobe s invaliditetom?

Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava za

osiguravanje kvalitete mogu predočiti:

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

[] Da [] Ne

[……] [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti

potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se

potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim sustavima ili normama upravljanja

okolišem?

Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava ili normi

upravljanja okolišem mogu predočiti:

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:

[] Da [] Ne

[……] [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako je javni naručitelj ili naručitelj odredio objektivne i

nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj natjecatelja

koji će biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraćeni

zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju

dostaviti, ako postoje, utvrđeni su u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.

Isključivo za ograničene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i

partnerstva za inovacije:

Gospodarski subjekt izjavljuje:

Smanjenje broja Odgovor:

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

49

Ispunjava objektivne i nediskriminirajuće

kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako

bi se ograničio broj kandidata na sljedeći način:

Ako su potrebne određene potvrde ili drugi oblici dokazne dokumentacije, navedite za svaku od

njih ima li gospodarski subjekt potrebne

dokumente: Ako su neke od tih potvrda ili drugih oblika

dokazne dokumentacije dostupne u elektroničkom

obliku44, navedite za svaku od njih:

[….]

[] Da [] Ne45

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju

izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):

[……][……][……]46

Dio VI. Završne izjave

Niže potpisani službeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. točni i istiniti i da

su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

Niže potpisani službeno izjavljuju da su u mogućnosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:

a) javni naručitelj ili naručitelj ima mogućnost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim

pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici47, ili

b) najkasnije od 18. listopada 2018.48, javni naručitelj ili naručitelj već posjeduje predmetnu

dokumentaciju.

Niže potpisani službeno pristaju da se [navedite javnog naručitelja ili naručitelja kako su utvrđeni u

dijelu I., odjeljku A] omogući pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/točke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite

postupak o nabavi: (sažeti opis, upućivanje na objavu u Službenom listu Europske unije, referentni broj)].

Datum, mjesto i, ako je potrebno, potpis/potpisi: [……]

44 Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi. 45 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 46 Ponovite onoliko puta koliko je potrebno. 47 Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naručitelju ili naručitelju to dopušta. Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajuća suglasnost. 48 Ovisno o nacionalnoj provedbi članka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

50

DIO III.

PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA

Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, OIB: 40074412467, koje zastupa

direktor Škopac Dino, mag.ing.mech.. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________(u daljem tekstu Izvoditelj) s druge strane

zaključili su slijedeći

OKVIRNI SPORAZUM

za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada

Labina i izgradnja crpnih stanica

Članak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja

okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje do dvije godine ,

sukladno članku 357 i čl. 362 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), evidencijski

broj nabave 35/2017–Emv-2, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod

brojem _______________________. Naručitelj je Odlukom o odabiru ponude u

otvorenom postupku javne nabave za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na

području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica, broj

________________ od ___________________ 2017.godine, odabrao ponudu

ponuditelja

_____________________________________________________________________

____________

_______________________________________- kao najbolje ocjenjenu ponudu u

iznosu od ________________________________kn, sukladno objavljenom kriteriju,

uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Obveza nastaje po sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Okvirnog

sporazuma. Predmet ovog Okvirnog sporazuma za izgradnju vodoopskrbnog

cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnju crpnih stanica (u daljnjem tekstu: Sporazum) je utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj

nabavi s ponuditeljem, prema troškovniku naručitelja navedenim u Uputama

ponuditelja, ponudi ponuditelja te uvjetima utvrđenim ovim Sporazumom.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

51

Članak 2.

Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od 3 godine i predviđa se sklapanje

najmanje tri ugovora o javnoj nabavi. i to 1. ugovor po osiguranju sredstava.

Članak 3.

Cijene za ugovor o javnoj nabavi za 2017. godinu moraju odgovarati cijenama i

popustima na cijene istaknutim u troškovniku ponude Izvoditelja.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje da će početi sa izvršenjem predmetne nabave odmah po potpisu ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Sporazuma.

Izvoditelj se obvezuje prilikom izvršenja pojedinih ugovora o javnoj nabavi

radova sklopljenih temeljem ovog Sporazuma u okviru ugovorne cijene, predviđenih

količina i uvjeta iz ponude, iste izvršiti prema propisima i pravilima struke.

Članak 5.

Plaćanje na temelju obveza iz sklopljenih ugovora o javnoj nabavi se obavlja u

roku 45 dana od dana ovjerene situacije odnosno konačnog obračuna.

Članak 6.

Pri sklapanju pojedinih ugovora o javnoj nabavi, ugovorne strane ne smiju mijenjati bitne uvjete ovog Sporazuma.

Članak 7.

Izvoditelj se obvezuje čuvati kao povjerljive sve podatke koje mu je dostavio

Naručitelj u vezi s nabavom radova prema ovom Sporazumu i ugovorima o javnoj nabavi koji će se sklapati na temelju njega.

Izvoditelj nije obvezan čuvati kao povjerljive podatke koji su Izvoditelju otprije

poznati i koje je doznao bez obveze na čuvanje tajnosti, kao i na podatke koji su

javno objavljeni ili podatke koji su na zakonit način dostavljeni Izvoditelju od strane trećih osoba koje ne veže obveza na čuvanje tajnosti.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog Sporazuma primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi, Zakona o prostornom

uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

52

Članak 9.

Sastavni dijelovi ovog Okvirnog sporazuma su:

- ponuda

- troškovnik

Članak 10.

Ovaj Sporazum sastavljen je u četri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Broj : __________________

Labin, __________________

ZA NARUČITELJA ZA IZVODITELJA

Direktor Direktor

Dino Škopac, mag. ing. mech.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

53

Prijedlog Ugovora

Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, OIB: 40074412467, koje zastupa

direktor Škopac Dino, mag.ing.mech.. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i ____________________________________________________________________

___,

OIB:____________________koje zastupa ______________________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) s druge strane zaključili su

UGOVOR

o Izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada

Labina i izgradnja crpnih stanica

I PREDMET I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj naručuje a Izvoditelj se obvezuje izgraditi vodoopskrbni cjevovod na

području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica, u skladu sa ponudom

broj ______ od __________ prihvaćenoj od strane Naručitelja radova u provedenom

postupku javne nabave i sklopljenim Okvirnim sporazumom br. _____________ od

_____________ 2017. godine.

Članak 2.

Naručitelj i Izvoditelj radova utvrđuju cijenu za radove koji su predmet ovog ugovora, u iznosu od ______________kn.

Ukupna cijena radova, uključujući i porez na dodanu vrijednost, iznosi

____________kn.

Članak 3.

Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih količina, odnosno po

građevinskoj knjizi.

II POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA

Članak 4.

Izvoditelj radova se obvezuje ugovorene radove započeti po potpisu ovog ugovora i uvođenju izvoditelja u posao te iste završiti do_________________.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

54

Članak 5.

Ugovoreni rok se može produžiti:

- ako je u toku radova nastupila viša sila predviđena propisima - u slučaju vremenskih nepogoda više od 4 sata dnevno, kada se priznaje 1 dan

produženja roka

III NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 6.

Naručitelj radova će Izvoditelju platiti ugovorene radove prema građevinskoj knjizi,

ovjerenoj po Nadzornom inženjeru i ispostavljenim mjesečnim situacijama odnosno

ispostavljenoj okončanoj situaciji, u roku 45 dana od ovjere situacija.

Članak 7.

Investitor će zadržati 10% okončane situacije do otklanjanja nedostataka po

primopredajnom zapisniku koji će se sastaviti po završetku izvođenja radova.

IV GARANCIJA

Članak 8.

Izvoditelj radova garantira za kvalitetu izvedenih radova u roku od 2 (dvije) godine,

počevši od uspješno izvedene primopredaje radova.

Članak 9.

Ako se u garantnom roku pojave nedostaci, Naručitelj će pismeno obavijestiti

Izvoditelja da u primjerenom roku od dana pojave nedostataka iste otkloni. U slučaju

da Izvoditelj u primjerenom roku ne otkloni uočene nedostatke Naručitelj će aktivirati predano jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izvoditelj je dužan pravovremeno poduzeti mjere za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa i susjednih građevina.

Članak 11.

U slučaju da Izvoditelj jednostrano raskine ovaj Ugovor dužan je Naručitelju

nadoknaditi ukupno nastalu štetu, izuzev ako je do raskida došlo uslijed uzroka za koje nije odgovoran.

Članak 12.

Ugovorne strane sporazumne su da za međusobna prava i obveze koje ovim

ugovorom nisu definirane vrijedi Zakon o javnoj nabavi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o obveznim odnosima.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

55

Članak 13.

Sporovi koji nastanu u toku izvođenja radova rješavat će se sporazumno, a u protivnom putem nadležnog suda.

Članak 14. U znak prihvata prava i obveza utvrđenih ovim Ugovorom, ugovorne strane istog

vlastoručno potpisuju. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po dva (2) primjerka.

Broj: __________________________ U _____________________________

Broj: ____________________________

U Labinu,

________________________

ZA IZVODITELJA: Direktor:

ZA NARUČITELJA: Direktor:

________________________________ ________________________________

Dino Škopac, mag.ing.mech.

35/2017-Emv-2 _____________________________________________________________________________________

56

DIO IV.

TROŠKOVNIK